Raport.

KINO POLSKA TV SA (19/2018) Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV za I półrocze 2018 r.

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV ("Grupa") za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017).
Jednostkowe dane finansowe:
• Przychody ze sprzedaży produktów i usług
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 68 939 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 64 116 tys. zł
• Zysk na działalności operacyjnej
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 8 330 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 5 311 tys. zł
• Zysk netto z działalności kontynuowanej
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 6 101 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 3 301 tys. zł
• Zysk netto za okres
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 6 101 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 3 301 tys. zł
Skonsolidowane dane finansowe:
• Przychody ze sprzedaży produktów i usług
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 64 309 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 59 030 tys. zł
• Zysk na działalności operacyjnej
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 38 469 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 8 244 tys. zł
• Zysk netto z działalności kontynuowanej
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 36 061 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 6 230 tys. zł
• Zysk netto za okres
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r. - 36 061 tys. zł
6 miesiące zakończone 30 czerwca 2017 r. - 6 230 tys. zł
Na wyżej wskazane wyniki Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. wpływ ma przede wszystkim wzrost wyników wypracowanych przez kanał Zoom TV oraz pozytywny wpływ różnic kursowych, który został w części zniwelowany wyższymi kosztami finansowania.
Na skonsolidowane wyniki Grupy Kino Polska TV za I półrocze 2018 r. miała wpływ przede wszystkim aktualizacja wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż ww. aktualizacja wyceny jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na raportowane wyniki był wzrost wyniku operacyjnego Zoom TV oraz pozytywny wpływ różnic kursowych.
Wskazane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Emitent informuje również, że ostateczne wyniki (za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.) zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy za I półrocze 2018 r., którego publikacja zaplanowana jest na 23 sierpnia 2018 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2018).
W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego wyżej raportu wysokość zaprezentowanych wyników znacząco zmieniła się, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne odchylenia wyników finansowych Spółki oraz Grupy w I półroczu 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku obrotowego 2017.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kino Polska TV SA
ISIN:PLKNOPL00014
NIP:5213248560
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567400
www:www.kinopolska.pl
Kalendarium raportów
2021-08-19Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
2021-08-19Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KINO POLSKA TV
2021-08-04 22-08-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor