Raport.

KINO POLSKA TV SA (13/2018) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kino Polska TV S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu do niniejszego raportu) treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r. ("ZWZ") wraz z wynikami głosowania.
Spółka jednocześnie informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W trakcie ZWZ nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  „UCHWAŁA NR 1
  Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska ” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą
  w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych wybiera Pan a Bogusława Kisielewskiego na Przewodnicząc ego
  Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -------------------------------- ------
  Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził , że :--- ------------ -------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „K ino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------- -----


  2


  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ---- --------
  4. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------------------------
  6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: ------------------------------
  1) z oceny sprawozd ania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w
  sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017, ----------------------------
  2) z oceny skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy
  Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. za rok obrotowy
  zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w
  roku 2017, ---------------- ----------------------------------------- -------
  3) ze swojej działalności w roku 2017, ----------------------------------
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV”
  S.A. w roku 2017, ---------------------------------------------------------------
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatw ierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017, -------------------------
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „Kino Polska TV” S.A.
  zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej za rok obrotowy zakońc zony dnia 31 grudnia 2017 r., -------
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31
  grudnia 2017 r., ------------ ------------------------------------------------------
  11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017, -----------------------------------------


  3


  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z
  działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017, --
  13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy
  zak ończony dnia 31 grudnia 2017 r., ------------------------------------------
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A.
  zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., -------
  15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017, ------
  16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, -----------------
  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------
  18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, --------
  19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  Spółki, --- --------------------------------------------------------------------------
  20. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A.
  z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television
  Networks & Pa rtners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium
  Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane), -----
  21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
  § 2
  Uch wała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ------- -------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że :---------------------------------- --
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------


  4


  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, --------------------------------------------------------------- ----
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie, działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego
  Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ------------
  1) Tomasz Gutowski ,---------------------------------------------------------------- --
  2) Andrzej Koroluk. ---------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .”--------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że :---------------------------------- --
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „prze ciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.


  5


  w sprawie
  zatwierdzenia sprawozdania Zarzą du
  z działalności „Kino Polska TV ” S.A. w roku 201 7
  § 1
  Po r ozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
  przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska
  TV ” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu
  z działalności Spółki w roku 201 7 obejmującym okres od 1 stycznia 201 7 r.
  do 31 grudnia 201 7 r.--- -----------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodz i w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że :----- ----------------------------- -
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w zwi ązku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Kino Polska TV ” S.A.
  zgodnego z Mię dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 1
  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
  przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska


  6


  TV ” S.A . z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe
  „Kino Polska TV ” S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudn ia
  201 7 r., na które składają się: -----------------------------------------------------------
  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7
  r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2 20 466 tys. zł, -------------
  - Sprawozd anie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 201 7 r.
  do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w
  wysokości 21 882 tys. zł, ---------------------------------------------------------------
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h za okres od dnia 1 stycznia 201 7 r.
  do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące z mniejszenie środków pieniężnych o
  kwotę 2 554 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------
  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
  201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału
  własnego o kwotę 556 tys. zł, -------------------------------------------------------- --
  - Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego. ---------------------------- -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że :---------------------------------- -
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiący ch 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------- ------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.


  7


  w sprawie
  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV ” S.A. w roku 201 7
  § 1
  Po rozpatrzeni u oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
  przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska
  TV ” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu
  spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dz iałalności Grupy
  Kapitałowej „Kino Polska TV ” S.A. w roku 201 7 obejmującym okres od 1
  stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.------------------------------------------------
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ------------------------------------- -
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych gło sów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .---- -------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej „Kino P olska TV ” S.A.
  zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 201 7 r.
  § 1


  8


  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego
  przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgr omadzenie „Kino Polska
  TV ” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4
  ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu
  spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV ” S.A. zgodne z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony
  dnia 31 grudnia 201 7 r., na które składają się: ---------------------------------------
  - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spo rządzone na dzień
  31 grudnia 201 7 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 23 496
  tys. zł, --------------------------------------------------------------------------------------
  - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1
  stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowite dochody
  ogółem w wysokości 1 5 496 tys. zł, ---------------------------------------------------
  - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia
  1 stycznia 201 7 r. do dn ia 31 grudnia 201 7 r. wykazujące z mniejszenie
  środków pieniężnych o kwotę 5 750 tys. zł, ------------------------------------------
  - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
  dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r. wyka zujące zmniejszenie
  kapitału własnego o kwotę 6 942 tys. zł, ----------------------------------------------
  - Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -------------------------- ------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie o ddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------


  9  „UCHWAŁA NR 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  podziału zysku za r ok 201 7
  § 1
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
  handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  grudnia 201 7 roku w wysokości 21 882 255 ,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden
  milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć
  złotych 45/100) podzielić w następujący sposób: -------------- ---------------- -----
  1) kwotę 10 901 772,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset j eden
  tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć do podziału
  wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy ;-------------------------
  2) kwotę 10 980 483,25 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset
  osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 25/100) przeznaczyć
  na kapitał zapasowy Spółki .------------------------- ------- ---------------------------
  § 2
  Dywidenda wynosi 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) brutto na
  jedną akcję Spółki. -------- -------------------- -------------------------------------------
  § 3
  Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały
  akcje Spółki w dniu 29 czerwca 201 8 roku ("Dzień dywidendy"). ---------------
  § 4
  Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 1 6 lipca 2018 r. ----- ----------------------
  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ”--------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --


  10


  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201 .971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, --------------------------------- ----------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgro madzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu
  z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 201 7 roku. --
  § 2
  Uc hwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------ --
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,6 9 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------- -----
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 1 0
  Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.


  11


  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 201 7 roku. -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwi erdził , że: ---- ------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .------------------------------------- ----------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarządu
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez
  niego obowiązków Członka Zarządu S półki w 201 7 roku. ------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------


  12


  Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne gło sy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, --------------- ----------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 1 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie dzi ałając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 201 7 roku. -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ---------------------------- ----------
  Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddan ych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwa łę.-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 13
  Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia


  13


  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Loni Farhi z wykonania przez niego
  obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. --------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .------- ----------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w spraw ie
  udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wyk onania przez nią
  obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. --
  § 2


  14


  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
  - w głos owaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadze nie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
  201 7 roku. ------------ ---------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymu jących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------


  15


  „UCHWAŁA NR 1 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
  201 7 roku. -------------------------- -------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: --------------------------- -------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchw ałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z sie dzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek


  16


  handlowych udziela absolutorium Panu Leszkowi Stypułkowskiemu
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w
  201 7 roku. --------------------------------------- ------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne gło sy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, --------------- ----------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reisch z wykonania przez
  niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. -------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----- ---------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził , że: ---- ------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------


  17


  - łąc zna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
  handlowych udziela absolutorium Pa ni Katarzynie Woźni ckiej z wykonania
  przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 201 7 roku. ---------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ------------------- ---------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za” , 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .------------------------------------------------------------------- ----------------
  „UCHWAŁA NR 2 0
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie o dwołania C złonk a Rady Nadzorczej


  18


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie , z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 2
  Statutu Spółki odwołuje Pana Piotra Reisch z funkcji członka Rady
  Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wch odzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 2 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Pols ka TV ” S.A. z siedzibą w
  Warszawie , działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ,
  w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Levent Gültan do Rady
  Nadzorczej na wspólną kadencję. -------------------------------------------------- ----
  § 2
  Uchwała wch odzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------
  Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
  - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowią cych 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------


  19


  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 14.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.000.000 głosów
  „wstrzymujących się”, --------------------------------------------- ----------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------
  „UCHWAŁA NR 2 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki „Kino Polska” TV S.A.
  z dnia 15 czerwca 2018 r.
  w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w
  Warszawie (Spółka Przejmu jąca)
  z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
  Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (Spółki Przejmowane)
  Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek h andlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o
  następującej treści: -----------------------------------------------------------------------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kino Polska TV”
  S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych, wobec podjęcia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV”
  S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks
  & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Med ia Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu
  połączenia z dnia 14 maja 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
  Zarządów Spółki Przejmują cej i Spółek Przejmowanych uzasadniającymi
  połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i
  wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania
  walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółek


  20


  Przejmowa nych, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki
  Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1),
  art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez
  przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spół kę Przejmującą
  na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500
  §2 1 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej
  Spółki Przejmującej pod adresem www.kinopolska.pl , n a stronach
  internetowych Spółek Przejmowanych pod adresem: www.zoomtv.pl ,
  www.kptvmedia.pl , www.repozytoriumfilmowe.pl w dniu 14 maja 2018 r.
  oraz opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 4/2018 z
  dnia 14 maja 2018 r. ---------------------------------------------------------------------
  § 2
  Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez
  zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych plan połączenia. ----
  § 3
  Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. --------------
  § 4
  Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w
  zamian za udziały Spółek Przejmowanych będące jej własnością nie obejmie
  własnych akcji. ------------------------------------------------------------ ---------------
  § 5
  W Spółkach Przejmowanych nie występują szczególnie uprawnieni
  wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z
  połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani
  uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanyc h, ani innym uprawnionym
  osobom. ------------------------------------------------------------------------------------
  § 6


  21


  Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi
  w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowe go Rejestru
  Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia). --
  § 7
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki
  „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem
  Spółek Przejmowanych, do p odjęcia wszelkich niezbędnych czynności do
  realizacji niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd
  spółki „Kino Polska TV” z siedzibą w Warszawie do dokona nia wszelkich
  działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej
  uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------
  § 8
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------------- -----
  Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
  15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego, -----------------
  - łączna liczba ważnie oddanych g łosów wyniosła 15.201.971 , z czego
  oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
  „wstrzymujących się”, -------------------------------------------------------------------
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
  uchwałę .-----------------------------------------------------------------------------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kino Polska TV SA
ISIN:PLKNOPL00014
NIP:5213248560
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567400
www:www.kinopolska.pl
gpwlink:kino-polska-tv.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce KINO POLSKA TV
2019-04-20 14-04-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649