Raport.

KINO POLSKA TV SA (11/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

Zarząd "Kino Polska TV" S.A. ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR", przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podpisania umowy o kredyt inwestycyjny. Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 12 czerwca 2018 r. o g. 13.15 na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej znajduje się poniżej:
"Zarząd "Kino Polska TV" S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie, niniejszym informacje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. Spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny ("Umowa kredytowa") z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na podstawie Umowy kredytowej Emitentowi został przyznany kredyt inwestycyjny w wysokości 32.200.000,00 zł.
Zgodnie z warunkami Umowy kredytowej kredyt zastał przeznaczony na finansowanie inwestycji tj. zakup akcji Stopklatka S.A. od spółki Agora S.A.
Dzień spłaty zobowiązania przypada na dzień 30 kwietnia 2023 r.
Oprocentowanie kredytu naliczane jest w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi: cesja cicha - od wybranych kontrahentów Spółki, ze spłatą na Rachunek Bieżący; cesja potwierdzona - od wybranych kontrahentów Spółki ze spłatą na Rachunek Bieżący; oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego; zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki Stopklatka S.A., będących w posiadaniu Spółki.
Pozostałe warunki Umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania informacji poufnej do wiadomości publicznej na możliwość zakończenia negocjacji nabycia akcji Stopklatka S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kino Polska TV SA
ISIN:PLKNOPL00014
NIP:5213248560
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567400
www:www.kinopolska.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
2020-04-16Raport roczny
Komentarze o spółce KINO POLSKA TV
2020-04-02 01-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649