Raport.

KINO POLSKA TV SA (8/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z "Kino Polska TV" S.A.

"Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca", "Emitent") działając na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia się Emitenta z:
• Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378839,
• KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429756,
• Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61
02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344814 ("Spółki Przejmowane"),
zwanymi dalej łącznie "Spółkami". Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą.
Spółka Przejmująca informuje, że plan połączenia stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej Emitenta www.kinopolska.pl oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych www.zoomtv.pl, www.repozytoriumfilmowe.pl oraz www.kptvmedia.pl i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia 14 maja 2018 r. aż do dnia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w biurze "Kino Polska TV" S.A. przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych.
Ponieważ 100% udziałów Spółek Przejmowanych należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
b. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Połączenie Spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki "Kino Polska TV" S.A. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć.
Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.
Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
Pierwsze zawiadomienie o dotyczące przedmiotowego połączenia się zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 5/2018. Natomiast informacje dotyczące zamiaru przedmiotowego połączenia zostały przekazane przez Emitenta raportem bieżącym nr 4/2018.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kino Polska TV SA
ISIN:PLKNOPL00014
NIP:5213248560
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567400
www:www.kinopolska.pl
Kalendarium raportów
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KINO POLSKA TV
2020-05-29 21-05-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649