Raport.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (15/2018) Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r. Ostateczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w kolejnych okresach wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe będą przekazywane w cyklu miesięcznym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  Lubin, 23 kwietnia 20 18 r.  W stępne w yniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM
  Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r.

  Niniejszy raport zawiera dane wstępne – ostateczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną
  opublikowane w kolejnym skonsolidowanym raporcie okresowym. Dane dla Grupy Kapitałowej
  KGHM Polska Miedź S.A. zawierają wyniki Sierra Gorda dla 55% udziałów KG HM Polska Miedź S.A.

  Wyniki produkcyjne Grupy KGHM w I kwartale 2018 r. rok do roku:

   Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 143 tys. ton i była niższa o 19 tys. ton
  (-12%), odzwierciedlając głównie niższ ą produkcj ę w KGHM Polska Miedź S.A. z uwagi na
  odkładanie zapasu półfabrykatów (miedź anodowa) na wsad do produkcji miedzi
  elektrolitycznej (faza rafinacyjna) w okresie postoju remontowego instalacji przetopu
  koncentratów HMG II w II kwartale br . Produkcja zagraniczna miedzi płatnej jest na poziomie
  zbliżonym do ubiegłego roku : wzrost produkcji zanotowała przede ws zystkim kopalnia
  Robinson (+37%) dzięki wyższej zawartości miedzi w rudzie oraz wyższych uzysków
  w procesie flotacji, a spadek kopalnia Sierra Gorda ( -14%) głównie z powodu niższej
  zawartości metalu w eksploatowanej rudzie .
   Produkcja srebra w Grupie wyniosła 24 3 ton y i była niższa o 5 5 ton ( -18%) , przede
  wszystkim w KGHM Polska Miedź S.A., z uwagi na opisany powyżej proces tworzenia zapasu
  miedzi anodowej do wykorzystania w okresie postoju HMG II.
   Produkcja TPM w Grupie wyniosła 39 tys. uncji trojańskich (skrót: troz) i była niższa
  o 16 tys. uncji trojańskich (-29% ), głównie w efekcie n iższ ego wolumen u przerobu wsadów
  obcych w hutach KGHM Polska Miedź S.A . Jednocześnie w KGHM International zanotowano
  9% wzrost produkcji w związku z lepsz ą jakością przerabianej rudy w kopalni Robinson.
   Produkcja molibdenu w Grupie wy niosła 4, 0 mln funtów i był a niższ a o 0,8 mln funtów
  (-17%), ze względu na n iższe zawartości molibdenu w wydobytej rudzie w kopalni Sierra
  Gorda.

  KGHM Polska Miedź S.A.:
   Niższa ilość miedzi i srebra w koncentracie w porównaniu do I kw. 2017 roku wynika
  bezpośrednio ze spadku wydobycia urobku w Zakładach Górniczych w efekcie pogorszenia
  warunków geologiczno -górniczych, występowania stref kamiennych w eksploatowanym
  złożu oraz konieczności zwiększenia zakresu robót przygotowa wczych wykonywanych
  w kamieniu.


  2


  Produkcja i sprzedaż
  Grupy KGHM
  Styczeń
  2018 r.
  Luty
  2018 r.
  Marzec
  2018 r.
  I kw.
  2018 r.
  I kw.
  2017 r. I kw. r/r
  Miedź płatna (tys. ton) 48,8 45,5 48,9 142,9 161,8 -12%
  Srebro płatne (tony) 85,9 71,5 85,3 24 2,5 297,5 -18 %
  TPM (tys. troz ) 13,4 13,1 12,1 38, 6 54,3 -29%
  Molibden (mln funtów) 1,1 1,4 1,5 4,0 4,8 -17%

  Sprzedaż miedzi (tys. ton) 36, 5 44, 5 52,4 133, 4 151,3 -12%
  Sprzedaż srebra (tony) 64,1 85, 5 63,0 212,6 254,0 -16%
  Sprzedaż TPM (tys. troz ) 18,5 8,2 12,5 39,1 52,1 -25%
  Sprzedaż molibdenu
  (mln funtów) 1,3 1,5 1,4 4,1 2,7 55%


  Produkcja KGHM
  Polska Miedź S.A.
  Styczeń
  2018 r.
  Luty
  2018 r.
  Marzec
  2018 r.
  I kw.
  2018 r.
  I kw.
  2017 r. I kw. r/r
  Produkcja górnicza:
  Miedź w koncentracie
  (tys. ton) 33,8 32,8 36,1 102,7 107,7 -5%
  Srebro w koncentracie
  (tony) 105,4 103,1 113,3 321,8 332,3 -3%
  Produkcja hutnicza:
  Miedź elektrolityczna
  (tys. ton) 37,6 34,9 38,3 110,8 130,6 -15%
  - w tym z wkładów własnych 30,3 27,3 28,5 86,0 93,1 -8%
  Srebro metaliczne (tony) 84,9 70,3 84,2 239,3 293,5 -18%
  TPM (tys. troz ) 5,9 6,4 5,9 18,3 33,5 -45%

  Sprzedaż miedzi (tys. ton) 27,9 31, 3 43,2 102,5 119,3 -14%
  Sprzedaż srebra (tony) 62,7 83,1 61,2 207,0 247,1 -16%
  Sprzedaż TPM (tys. troz ) 11,9 1,4 7,0 20,3 30,9 -36%
  3

  Produkcja KGHM
  International
  Styczeń
  2018 r.
  Luty
  2018 r.
  Marzec
  2018 r.
  I kw.
  2018 r.
  I kw.
  2017 r. I kw. r/r
  Miedź płatna (tys. ton) 7,5 6,3 6,3 20,1 17,2 17%
  - kopalnia Robinson 5,2 4,5 4,0 13,7 10,0 38%
  - kopalnie Zagłębia Sudbury 0,9 0,4 0,6 1,8 1,9 -4%
  - pozostałe (Carlota , Franke) 1,4 1,4 1,8 4,6 5,4 -15%
  TPM (tys. troz ) 6,4 5,1 4,3 15,8 14,5 9%
  - kopalnia Robinson 3,8 3,5 2,3 9,7 6,5 49%
  - kopalnie Zagłębia Sudbury 2,6 1,6 2,0 6,2 8,0 -23%
  Nikiel płatny (tys. ton) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 -18 %
  Molibden ( mln funtów) 0,0 2 0,0 1 0,0 3 0,06 0,12 -50%

  Sprzedaż miedzi (tys. ton) 6,3 7,6 4,4 18,3 17, 2 7%
  Sprzedaż TPM (tys. troz ) 5,9 4,7 3,3 13,9 13,8 0%
  Sprzedaż niklu (tys. ton) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 -18%
  Sprzedaż molibdenu (mln
  funtów) 0,04 0,00 0,02 0,06 0,12 -48%  Produkcja Sierra Gorda
  (dla 55% udziałów)
  Styczeń
  2018 r.
  Luty
  2018 r.
  Marzec
  2018 r.
  I kw.
  2018 r.
  I kw.
  2017 r. I kw. r/r
  Miedź płatna (tys. ton) 3,6 4,2 4,2 12,0 14,0 -14%
  Molibden (mln funtów) 1,1 1,4 1,5 4,0 4,8 -18%
  Srebro płatne (tony) 1,0 1,1 1,1 3,2 4,0 -20%
  TPM (tys. troz ) 1,1 1,6 1,9 4,6 6,3 -27%
  Sprzedaż Sierra Gorda
  (dla 55% udziałów)

  Sprzedaż miedzi (tys. ton) 2,2 5,6 4,8 12,6 14,5 -13%
  Sprzedaż molibdenu
  (mln funtów ) 1,3 1,5 1,3 4,1 2,6 60%
  Sprzedaż srebra (tony) 0,6 1,5 1,3 3,4 4,1 -18%
  Sprzedaż TPM (tys. troz ) 0,7 2,1 2,2 4,9 6,5 -25%  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1


  Lubin, 23 April 20 18  Preliminary production and sales data of the KGHM Polska
  Miedź S.A. Group for the 1 st quarter of 2018

  The following report contains preliminary data – the final production and sales results will be
  published in the forthcoming consolidated periodic report . Da ta of the KGHM Polska Miedź S.A. Group
  contain the results of Sierra Gorda reflec ting the 55% share held by KGHM Polska Miedź S.A.

  Production results of the KGHM Group in the first quarter of 2018 yoy :

   Payable copper production by the Group amounted to 143 thousand tonnes and was
  lower by 19 thousand tonnes (-12%) , mainly reflecting lower production by KGHM Polska
  Miedź S.A. resulting from the setting aside of half -finished product inventories (anode
  copper ) for the production of electrolytic copper (in the refining phase) during a shutdown
  to perform maintenance on the concentrates smelting installation of the Głogów 2 Copper
  Smelter and Refinery in the second quarter of 2018 . I nternational production of payable
  copper was similar to the level of the prior year : the main increase in production was
  recorded by the Robinson mine (+37%) due to higher copper content in ore and to higher
  recoveries during the floatation process , while the Sierra Gorda mine recorded lower
  production (-14%) mainly due to lower metals content in extracted ore .
   Silver production by the Group amounted to 243 tonnes and was lower by 55 tonnes
  (-18%) , mainly in KGHM Polska Miedź S.A., due to the aforementioned proces s of
  accumulating anode copper inventories to be used during the maintenance shutdown at the
  Głogów 2 Copper Smelter and Refinery .
   TPM produc tion by the Group amounted to 39 thousand troy ounces (abbreviation:
  oz t) and was lower by 16 thousand troy ounces (-29%) , mainly due to the lower volume
  of purchased metal -bearing material processed by the metallurgical plants of KGHM Polska
  Miedź S.A. At the same time, KGHM International recorded a 9% increase in production
  related to the improved quality of the ore processed by the Robinson mine .
   Mol ybdenum production by the Group amounted to 4.0 million pounds and was lower
  by 0.8 million pounds (-17%) , due to the lower mol ybdenum content in ore extracted by
  the Sierra Gorda mine .

  KGHM Polska Miedź S.A.:
   A lower amount of copper and silver in concentrate compared to the first quarter of 2017 ,
  which was directly due to lower extract ion by the min es as a result of a deterioration in
  geologic al-mining conditions , the occur re nce of barren rock zones in the areas of the
  deposit being mined and the need to increase the scope of mine development work .
  2  Production and sales
  of the KGHM Group
  January
  2018
  February
  2018
  March
  2018
  1Q
  2018
  1Q
  2017 1Q yoy
  Payable copper (kt) 48 .8 45 .5 48 .9 142 .9 161 .8 -12%
  Payable silver (t) 85.9 71.5 85.3 242.5 297.5 -18 %
  TPM (koz t) 13.4 13.1 12.1 38 .6 54 .3 -29%
  Molybdenum (mn lbs) 1.1 1.4 1.5 4.0 4.8 -17%

  Copper sales (kt) 36 .5 44 .5 52 .4 133 .4 151 .3 -12%
  Silver sales (t) 64 .1 85 .5 63 .0 212 .6 254 .0 -16%
  TPM sales (koz t) 18.5 8.2 12.5 39.1 52.1 -25%
  Molybdenum sales
  (mn lbs) 1.3 1.5 1.4 4.1 2.7 55%  Production of KGHM
  Polska Miedź S.A.
  January
  2018
  February
  2018
  March
  2018 1Q 2018 1Q 2017 1Q yoy
  Mine production :
  Copper in concentrate
  (kt) 33 .8 32 .8 36 .1 102 .7 107 .7 -5%
  Silver in concentrate
  (t) 105 .4 103 .1 113 .3 321 .8 332 .3 -3%
  Metallurgical production :
  Electrolytic copper (kt) 37 .6 34 .9 38 .3 110 .8 130 .6 -15%
  - incl. from own concentrate 30 .3 27 .3 28 .5 86 .0 93 .1 -8%
  Metallic silver (t) 84 .9 70 .3 84 .2 239 .3 293 .5 -18%
  TPM (koz t) 5.9 6.4 5.9 18 .3 33 .5 -45%

  Copper sales (kt) 27 .9 31 .3 43 .2 102 .5 119.3 -14%
  Silver sales (t) 62 .7 83 .1 61 .2 207 .0 247 .1 -16%
  TPM sales (koz t) 11 .9 1.4 7.0 20 .3 30.9 -36%  3

  Production of KGHM
  International
  January
  2018
  February
  2018
  March
  2018 1Q 2018 1Q 2017 1Q yoy
  Payable copper (kt) 7.5 6.3 6.3 20 .1 17 .2 17%
  - Robinson mine 5.2 4.5 4.0 13 .7 10 .0 38%
  - Sudbury Basin mines 0.9 0.4 0.6 1.8 1.9 -4%
  - other (Carlota, Franke) 1.4 1.4 1.8 4.6 5.4 -15%
  TPM (koz t) 6.4 5.1 4.3 15.8 14.5 9%
  - Robinson mine 3.8 3.5 2.3 9.7 6.5 49%
  - Sudbury Basin mines 2.6 1.6 2.0 6.2 8.0 -23%
  Payable nickel (kt) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 -18 %
  Molybdenum (mn lbs) 0.02 0.01 0.03 0.06 0.12 -50%

  Copper sales (kt) 6.3 7.6 4.4 18 .3 17 .2 7%
  TPM sales (koz t) 5.9 4.7 3.3 13 .9 13 .8 0%
  Nickel sales (kt) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 -18%
  Molybdenum sales ( mn lbs ) 0.04 0.00 0.02 0.06 0.12 -48%  Production of Sierra
  Gorda (on a 55% basis)
  January
  2018
  February
  2018
  March
  2018
  1Q
  2018
  1Q
  2017 1Q yoy
  Payable copper (kt) 3.6 4.2 4.2 12 .0 14 .0 -14%
  Molybdenum (mn lbs) 1.1 1.4 1.5 4.0 4.8 -18%
  Payable silver (t) 1.0 1.1 1.1 3.2 4.0 -20%
  TPM (koz t) 1.1 1.6 1.9 4.6 6.3 -27%
  Sales of Sierra Gorda
  (on a 55% basis )

  Copper sales (kt) 2.2 5.6 4.8 12 .6 14 .5 -13%
  Molybdenum sales (mn lbs) 1.3 1.5 1.3 4.1 2.6 60%
  Silver sales (t) 0.6 1.5 1.3 3.4 4.1 -18%
  TPM sales (koz t) 0.7 2.1 2.2 4.9 6.5 -25%  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KGHM Polska Miedź SA
ISIN:PLKGHM000017
NIP:692-000-00-13
EKD: 07.29 górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Lubin
Telefon:+48 76 7478200
www:www.kghm.pl
gpwlink:kghm-polska-miedz.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-13Raport półroczny
Komentarze o spółce KGHM POLSKA MIEDŹ
2019-03-25 21-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649