Raport.

KCI SA (18/2018) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki Gremi International S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Emitenta.
Treść zawiadomienia w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiadamianie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby
  blisk o z nimi związane oraz do celó w podawania ty ch transakcji do wiadomości
  publicznej
  1 Dane osoby pełniącej obo wiązki zarządcze/osoby blisk o z nią związanej
  a)
  Nazwa/Nazwisko Gremi International S.à r.l., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona
  zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu,
  adres: Rue Aldringen 23, 1118 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburg, wpisana
  do rejestru handlowego i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem
  B208063
  2 Powód powiadomienia
  a)
  Stanowisko/status Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem
  Hajdarowiczem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Emitenta
  Sposób powiązania:
  Gremi International S.à r.l. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą
  Grzegorz Hajdarowicz sprawuje bezpośrednią kontrolę
  b)
  Pierwotne
  powiadomienie/zmiana Zawiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta
  a)
  Nazwa KCI S.A.
  b) LEI
  259400HWZYFIXEQA9K35
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii)
  każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a)
  Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje zwykłe na okaziciela w postaci zdematerializowanej
  Kod ISIN: PLPONAR00012
  b) Rodzaj transakcji
  Transakcja zastawiania. Zastaw zwykły do chwili dokonania wpisu do rejestru
  zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział
  Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawu rejestrowego na 3.200.000
  zdematerializowanych akcjach zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym
  Emitenta należących do Gremi International S.à r.l. stanowiących 4,665% kapitału
  zakładowego Emitenta w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wobec
  Gremi International S.à r.l.
  Transakcja nie jest związana z wykonywaniem programów opcji na akcje.
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  Wartość nominalna: 0,84zł
  średni kurs notowań GPW w okresie
  6.12.2017-6.06.2018: 0,75 zł
  Max. wartość zabezpieczenia
  2.400.000,00 złotych 3.200.000
  d) Informacje zbiorcze

  Łączny wolumen

  Cena 3.200.000
  e) Data transakcji
  2018-06-12
  f) Miejsce transakcji
  Poza systemem obrotu
  Gremi International S.à r.l. (Sp. z o.o.) z siedzibą w Luxemburgu
  Grzegorz Hajdarowicz – Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KCI SA
ISIN:PLPONAR00012
NIP:551-000-77-42
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Mogilska 65 31-545 Kraków
Telefon:+48 12 6321350
www:www.kci.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
Komentarze o spółce KCI
2019-05-22 06-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649