Raport.

KBJ SA (12/2018) Raport okresowy KBJ S.A. za II kwartał 2018 roku

Zarząd KBJ S.A. przekazuje Raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  RAPORT
  KWARTALNY
  KBJ S.A.

  za I I kw. 201 8 r.

  Warszawa, 9 sierpnia 2018 r.

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 2


  SPIS TREŚCI
  1. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ............... 3
  1.1 Skład Zarządu ................................ ................................ ................................ ....... 4
  1.2 Skład Rady Nadzorczej ................................ ................................ ......................... 4
  1.3 Oferta produktowa Spółki ................................ ................................ ...................... 5
  2. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe ................................ ............................ 7
  2.1 Bilans na dzień 30 czerwca 2018 r. ................................ ................................ ....... 7
  2.2 Rac hunek zysków i strat ................................ ................................ ...................... 10
  2.3 Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ..... 13
  2.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ................................ .............. 15
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
  o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości ................................ ........... 17
  3.1 Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów
  sprawozdawczych ................................ ................................ ................................ .......... 17
  3.2 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego ........................ 17
  3.3 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ................................ .......................... 18
  4. Komentarz Zarządu do wyników Spółki ................................ ................................ .... 20
  4.1 Struktura przycho dów ................................ ................................ .......................... 21
  5. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie objętym
  raportem, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności
  o nietypowym charakterze, mając ych wpływ na wyniki osiągnięte w okresie objętym
  raportem ................................ ................................ ................................ ................... 23
  6. Dywidenda i polityka dywidendy ................................ ................................ ............... 24
  7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 25
  8. Informacje o podejmowanych działaniach i inicjatywach nastawi onych na
  wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ................................ .. 25
  9. Opis grupy kapitałowej ze wskazaniem podmiotów wchodzących w jej skład ........... 25
  10. Program motywacyjny ................................ ................................ .............................. 25
  11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu ................................ ................................ ................................ .......... 26
  12. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych w Spółce w przeliczeniu na pełne
  etaty ................................ ................................ ................................ ......................... 26
  13. Oświa dczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie ........ 26

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 3

  1. Podstawowe informacje o Spół ce
  Pełna nazwa: KBJ Spółka Akcyjna
  TICKER: KBJ
  ISIN: PLKBJ0000016
  LEI: 259400TAAEMX7FS4BH61
  Adres siedziby: Warszawa, ul. Broniewskiego 3
  Telefon: (22) 652 -32 -30
  Faks: (22) 417 -57 -82
  Adres poczty
  elektronicznej: info@kbj.com.pl
  Strona
  internetowa: www.kbj.com.pl
  NIP: 726 -257 -17 -99
  Regon: 10 0393858
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000387799

  Kapitał akcyjny wynosi 1 540 792,00 zł i dzieli się na 1 540 792 akcje o wartości nominalnej 1,00 zł
  każda.
  Struktur a kapitału akcyjnego na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu:
  Seria akcji Liczba akcji
  A 1 364 052
  B 81 000
  C 95 740
  RAZEM: 1 540 792

  30 czerwca 2017 r. ZWZ KBJ S.A. podjęło uchwałę zmieniającą statut Spółki pop rzez ustanowienie
  upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie do kwoty
  2.000.000 zł. Upoważnienie jest udzielone na okres 3 lat od dnia wpisania zmiany Statutu do KRS tj. od
  dnia 20 października 2017 r.
  Pełna treść tekst u jednolitego Statutu KBJ S.A. uwzględniającego powyższe uprawnienie dostępna jest
  na witrynie internetowej Spółki www.kbj.com.pl.
  29 czerwca 2018 r. ZWZ KBJ S.A. dokonało zmian w statucie uszczegóławiających powyższą uchwałę,
  które w dacie przekazania nin iejszego raportu nie zostały jeszcze zarejestrowane przez KRS. Po ich
  rejestracji będą one dostępn e na wskazanej powyżej stronie internetowej.

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 4

  1.1 Skład Zarządu
  W dniu 29 czerwca 2018 r. Pan Łukasz Krotowski złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka
  Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2018 r. Uzasadnieniem rezygnacji był zamiar podjęcia
  przez Pana Łukasza Krotowskiego funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz kontynuowania prac w spółce
  nad nadzorem i wsparciem projektów badawczo -rozwojowych. Skł ad Zarządu na dzień 30 czerwca
  2018 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu:
  Imię i nazwisko Funkcja
  Rozpoczęci e
  obecnej
  kadencji
  Zakończenie
  obecnej kadencji
  Artur Jedynak Prezes Zarządu 2016 2021
  Marek Weigt Członek Zarządu 2016 2021
  Paweł Wi echecki Członek Zarządu 201 7 20 22

  1.2 Skład Rady Nadzorczej
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. podjęło uchwały
  dotyczące powołania Pana Łukasza Krotowskiego oraz Pana Artura Czerwońskiego na funkcje
  Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2018 r.
  oraz na dzień publikacji niniejszego raportu:

  Imię i nazwisko Funkcja
  Rozpoczęcie
  obecnej
  kadencji
  Zakończenie
  obecnej kadencji
  Wojciech Jankowski Przewodniczący Rady
  Na dzorczej 2017 20 20
  Wojciech Brzeski Członek Rady Nadzorczej 2017 20 20
  Michał Kalisiński Członek Rady Nadzorczej 201 7 20 20
  Artur Kaźmierczak Członek Rady Nadzorczej 2017 20 20
  Łukasz Krotowski Członek Rady Nadzorczej 2018 2021
  Artur Czerwoński Członek R ady Nadzorczej 2018 2021  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 5

  1.3 Oferta produktowa Spółki

  KBJ dostarcza oprogramowanie i usługi dla klientów biznesowych wspierające procesy cyfrowej
  transformacji. Oferta Spółki obejmuje systemy analityczne BusinessIntelligence, ERP, HCM. Dzięki
  kompleksow ej ofercie obejmującej pełen cykl życia produktu, od fazy koncepcji biznesowej przez
  wdrożenie, utrzymanie i rozwój, Spółka sukcesywnie buduje swoją pozycję na rynku informatycznym
  B2B. Opierając swoją ofertę w większości o produkty i technologię SAP, oraz konsekwentnie realizując
  strategię rozwoju, Emitent zajmuje wiodące miejsce na polskim rynku IT. Jakość świadczonych usług,
  połączenie wiedzy biznesowej i informatycznej, wielokrotnie wyróżniana innowacyjność realizowanych
  projektów i dostarczanego oprogr amowania są głównymi wartościami, dzięki którym KBJ notuje od
  10 lat wzrost i jest postrzegana przez Klientów jako zaufany partner.

  KBJ działając na rynku informatycznym, w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw jest
  beneficjentem globalnych trendów I T takich jak BigData, Cloud, IoT. Łącząc stabilny biznes oparty
  o wieloletnie kontrakty dla największych przedsiębiorstw i jednostek budżetowych z innowacyjnymi
  rozwiązaniami i technologiami w które Spółka nieustannie inwestuje, Emitent stale zwiększa udzi ał
  rynkowy oraz skalę realizowanych przedsięwzięć.

  Oprogramowanie własne, które Spółka produkuje od 2014 roku, stanowi obecnie istotną pozycję
  w rachunku wyników. Ok. 12% całkowitych przychodów Spółki pochodzi ze sprzedaży licencji własnych
  na oprogramowa nie w modelu klasycznym (on -premise) oraz w modelu subskrypcyjnym (Cloud/SaaS).
  Udział licencji w wyniku Spółki rośnie rok do roku, Spółka będzie dokładać wszelkich starań w kierunku
  dalszego zwiększania sprzedaży oprogramowania własnego, zarówno w ujęciu wolumenowym jak
  i ilości oferowanych produktów.  Szczegółowa oferta produktowa i usługowa Spółki, portfel klientów oraz informacje o przeprowadzonych
  projektach znajdują się na stronie internetowej Spółki www.kbj.com .pl

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 6  SKRÓCONE KWARTALNE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 7

  2. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
  2.1 Bilans na dzień 30 czerwca 2018 r.

  AKTYWA (w zł)
  Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na
  31.12.2016 30.06.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018
  A. Aktywa trwałe 2 984 922,82 2 713 929,61 3 320 756,46 3 339 321,36 3 445 754,18
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 586 002,15 1 388 761,09 1 191 520,03 1 136 645,66 1 839 475,18
  w tym:
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 563 676,37 1 376 003,51 1 188 330,65 1 136 645,66 1 839 475,18
  2. Inne wartości niematerialne i prawne 22 325,78 12 757,58 3 189,38
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 477 327,02 522 945,03 762 156,85 702 671,44 724 563,25
  1. Środki trwałe, w tym: 477 327,02 522 945,03 762 156,85 702 671,44 724 563,25
  - urządzenia techniczne i maszyny 175 358,02 167 286,62 172 729,49 163 272,81 180 322,40
  - środki transportu 272 312,47 328 831,00 569 378,65 517 793,17 523 624,21
  - pozostałe środki trwałe 29 656,53 26 827,41 20 048,71 21 605,46 20 616,64
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 205 877,65 178 377,65 158 377,65 158 377,65 158 377,65
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek 205 877,65 178 377,65 158 377,65 158 377,65 158 377,65
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 332 654,84 401 077,43 365 671,11 393 170,10
  Udziały w jednostkach podporządkowanych 332 654,84 401 077,43 365 671,11 393 170,10 wyceniane metodą praw własności
  V. Długotermino we rozliczenia 715 716,00 291 191,00 807 624,50 975 955,50 330 168,00
  międzyokresowe, w tym:
  1. Aktywa z tytułu odroczonego 291 191,00 291 191,00 248 924,00 118 617,00 49 368,00
  podatku dochodowego
  2. Wycena kontraktu długoterminowego 424 525,00 0,00 558 700,50 857 338,50 280 800,00
  B. Aktywa obrotowe 7 779 424,11 6 683 275,59 9 434 838,12 7 385 951,56 5 728 592,09
  I. Zapasy, w tym: 347 295,27 1 141 509,82 1 481 237,94 1 601 176,63 1 414 465,11
  Półprodukty i produkty w toku 347 295,27 1 141 509,82 1 481 237,94 1 601 176,63 1 414 465,11
  II. Należności krótkoterminowe 7 080 359,32 4 762 973,88 7 028 199,33 3 570 435,75 3 813 802,19
  1. Należności od jednostek 0,00 0,00
  powiązanych
  2. Należności od pozostałych 7 080 359,32 4 762 973,88 7 028 199,33 3 570 435,75 3 813 802,19
  jednostek
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie 6 936 484,63 4 660 322,13 6 947 870,54 3 239 901,07 3 653 355,98
  spłaty:
  - do 12 miesięcy 6 936 484,63 4 660 322,13 6 947 870,54 3 239 901,07 3 653 355,98
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 114 862,24 69 825,63 61 925,50 211 952,67 125 263,30
  ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych oraz innych świadczeń
  c) inne 29 012,45 32 826,12 18 403,29 118 582,01 35 182,91
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 8

  III. Inwestycje krótkoterminowe 315 332,59 749 374,19 695 179,87 2 018 019,58 350 508,97
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 315 332,59 749 374,19 695 179,87 2 018 019,58 350 508,97
  w tym:
  - środki pieniężn e i inne aktywa 315 332,59 749 374,19 695 179,87 2 018 019,58 350 508,97
  pieniężne
  - środki pieniężne w kasie 315 332,59 748 874,19 695 179,87 2 018 019,58 350 508,97
  i na rachunkach, - inne środ ki pieniężne 500,00
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia 36 436,93 29 417,70 230 220,98 196 319,60 149 815,82
  międzyokresowe
  - RMC krótkoterminowe 36 436,93 29 417,70 230 220,98 196 319,60 149 815,82
  - wycena kontraktu długoterminowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 10 764 346,93 9 397 205,20 12 755 594,58 10 725 272,92 9 174 346 ,27


  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 9

  PASYWA (w zł)
  Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na
  31.12.2016 30.06.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018
  A. Kapitał ( fundusz ) własny 5 610 403,05 6 683 321,16 7 421 388,70 6 842 482,71 5 721 211,61
  I. Kapitał akcyjny 1 540 792,00 1 540 792,00 1 540 79 2,00 1 540 792,00 1 540 792,00
  II. Należne wpłaty na kapitał 0,00 0,00
  wspólników ( wielkość ujemna )
  III. Udziały ( akcje ) własne 0,00 0,00
  ( wielkość ujemna )
  IV. Kapitał ( fund usz) zapasowy 2 664 887,92 2 664 887,92 3 372 152,37 3 372 152,37 5 587 174,45
  V. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji 0,00 0,00
  wyceny
  VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) 0,00 0,00
  rezerwowe
  VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 4 102,28 1 404 723,13 671,77 2 508 444,33 671,77
  VIII. Zysk ( strata ) netto 1 400 620,85 1 072 918,11 2 507 772,56 -578 905,99 -1 407 426,61
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  roku obrotowego ( wielkość ujemna )
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 153 943,88 2 713 884,04 5 334 205,88 3 882 790,21 3 453 134,66
  I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 244 655,91 244 655,91 289 541,77 346 282,77 236 740,77
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego 81 219,00 81 219,00 106 226,00 162 967,00 53 425,00
  podatku dochodowego
  2. Rezerwy na naprawy gwarancyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 163 436,91 163 436,91 183 315,77 183 315,77 183 315,77
  II. Zobowiązania długoterminowe 143 584,76 226 277,78 334 336,18 334 336,18 373 257,97
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 143 584,76 226 277,78 334 336,18 334 336,18 373 257,97
  - inne zobowiązania długoterminowe 143 584,76 226 277,78 334 336,18 334 336,18 373 257,97
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 616 340,96 2 037 891,78 3 740 232,42 2 877 359,13 2 357 228,71
  1. Wobec jednostek powiązanych 188 958,75 39 150,90 23 039,90
  2. Wobec pozostałych jednostek 3 616 340,96 2 037 891,78 3 551 273,67 2 838 208,23 2 334 188,81
  - kredyty i pożyczki 95 336,73 3 273,21 2 314,04 4 420,71 2 656,55
  - inne zobowiązania finansowe 96 199,09 58 730,36 178 166,26 130 681,44 88 462,18
  - z tytułu dostaw i usług o okresie 1 917 394,54 1 502 365,74 2 198 234,61 2 150 366,78 1 725 087,08
  wymagalności:
  - do 12 mies ięcy 1 917 394,54 1 502 365,74 2 198 234,61 2 150 366,78 1 748 126,98
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 1 499 762,83 466 357,20 1 166 644,46 526 828,00 200 034,69
  i innych świ adczeń 0,00 0,00 0,00
  - z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne 7 647,77 7 165,27 5 914,30 25 911,30 317 948,31
  3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 149 362,25 205 058,57 970 095,51 324 812,13 485 907,21
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 361 551,88
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 149 362,25 205 058,57 970 095,51 324 812,13 124 355,33
  PASYWA RAZEM 10 764 346,93 9 397 205,20 12 755 5 94,58 10 725 272,92 9 174 346,27

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 10

  2.2 Rachunek zysków i strat
  Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy, za II kwartał 201 8 r. (w zł):

  Za okres
  01.04 -30.06
  2017

  Za okres
  01.01 -31.03
  2018

  Za okres
  01.04 -30.06
  2018
  A. Przychody netto ze spr zedaży 6 606 781,27 5 380 071,44 4 451 578,19
  i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży 5 965 163,63 4 606 450,75 3 928 524,33 produktów II. Zmiana stanu produktów 641 617,64 773 620,69 523 053,86 ( zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna ) III. Koszt wytworzenia produktów 0,00 0,00 0,00 na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00
  towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 5 317 287,28 5 712 882,86 5 321 742,98 I. Amortyzacja 163 135,83 182 038,49 221 463,33 II. Zużycie materiałów i energii 62 917,77 59 224,58 66 722,27 III. Usługi obce 3 820 420,87 4 085 903,32 3 530 345,00 IV. Podatki i opłaty, w tym: 52 598,14 33 749,06 66 179,78 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 846 486,80 974 253,22 1 051 071,91 VI. Ubezpieczenia społeczne 305 043,61 298 965,7 0 327 496,63 i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe 66 684,26 78 748,49 58 464,06 VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów
  C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A – B ) 1 289 493,99 -332 811,42 -870 164,79
  D. Pozostałe przychody operacyjne 204 459,70 6 333,02 4 404,82 I. Zysk ze zbycia niefinansowych 569,10 2 715,44 1 463,40 aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 203 890,60 3 617,58 2 941,42
  E. Pozostałe koszty operacyjne -25 203,65 17 973,59 28 023,96 I. Strata ze zbycia niefinansowych 0,00 0,00 0,00 aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne -25 203,65 17 973,59 28023,96
  F. Zysk ( strata ) z działalności 1 519 157,34 -344 451,99 -893 783,93
  operacyjnej ( C + D – E )
  G. Przychody finansowe 544,22 892,88 5 533,15 I. Dywidendy i udziały w zyskach, 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 1,72 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 542,50 892,88 5 533,15
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 11

  H. Koszty finan sowe 15 475,41 12 892,56 8 061,83 I. Odsetki, w tym: 3 616,33 5 543,59 6 325,92 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 11 859,08 7 348,97 1 735,91
  I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G – H ) 1 504 226,15 -356 451,67 -896 312,61
  J. Podatek dochodowy 0,00 187 048,00 -40 293,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 0,00
  zysku ( zwiększenia straty )
  L. Zysk (strata ) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych 32 654,84 -35 406,32 27 498,99
  wycenianych metodą praw własności
  M. Zysk ( strata ) netto ( I – J – K + L ) 1 536 880,99 -578 905,99 -828 520,62

  Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy, za I półrocze 201 8 r. (w zł):

  Za okres 01.01 -
  30.06 2017 Za okres 01.01 -
  30.06 2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży 11 842 182,57 9 831 649,63
  i zrównane z nimi, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  I. Prz ychody netto ze sprzedaży 10 110 683,57 8 534 975,08
  produktów
  II. Zmiana stanu produktów 1 731 499,00 1 296 674,55
  ( zwiększenie – wartość dodatnia,
  zmniejszenie – wartość ujemna )
  III. Koszt wytworzenia produktów 0,00 0,00
  na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00
  towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 10 956 477,66 11 034 625,84
  I. Amortyzacja 321 153,81 403 501,82
  II. Zużycie materiałów i energii 115 134,15 125 946,85
  III. Usługi obce 7 854 734,01 7 616 248,32
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 83 761,54 99 928,84
  - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodzenia 1 877 855,05 2 025 325,13
  VI. Ubezpieczenia społeczne 575 633,16 626 462,33
  i inne świadczenia
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 128 205,94 137 212,55
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów
  C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A – B ) 885 704,91 -1 202 976,21
  D. Pozostałe przychody o peracyjne 213 110,10 10 737,84
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych 975,60 4 178,84
  aktywów trwałych
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 212 134,50 6 559,00

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 12

  E. Pozostałe koszty operacyjne 35 969,35 45 997,55
  I. Strata ze zbycia niefinansowych 0,00 0,00
  aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 35 969,35 45 997,55
  F. Zysk ( strata ) z działalności 1 062 845,66 -1 238 235,92
  operacyjnej ( C + D – E )
  G. Przychody finansowe 1 618,65 6 426,03
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 14,08 0,00
  - od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  IV. Aktu alizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  V. Inne 1 604,57 6 426,03
  H. Koszty finansowe 24 201,04 20 954,39
  I. Odsetki, w tym: 8 577,84 11 869,51
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  III. Aktual izacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  IV. Inne 15 623,20 9 084,88
  I Zysk ( strata ) brutto ( F + G – H ) 1 040 263,27 -1 252 764,28
  J. Podatek dochodowy 0,00 146 755,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 0,00 0,00
  zysku ( zwiększ enia straty )
  L. Zysk (strata ) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 0,00 -7 907,33
  wycenianych metodą praw własności 0,00
  M. Zysk ( strata ) netto ( I – J – K + L ) 1 040 263,27 -1 407 426,61

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 13

  2.3 Rachunek przepływów pieniężnych

  Rachunek przepływów pieniężnych, metoda pośrednia, za II kwartał 201 8 r. (w zł):
  01.04 -30.06.
  2017 01.04 -30.06.
  2018
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 536 880,99 (828 520,62)
  II Korekty razem (2 678 906,52) 60 908,78
  Amortyzacja 163 135,83 221 463,33
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 616,33 6 071,87
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (200 569,10) (1 463,40)
  Zmia na stanu rezerw (43 698,13) (109 542,00)
  Zmiana stanu zapasów (411 458,71) (186 711,52)
  Zmiana stanu należności (1 650 491,38) (243 366,44)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów (401 921,43) (478 929,42)
  Zmi ana stanu rozliczeń międzyokresowych (137 519,93) 853 386,36
  Inne korekty
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (1 142 025,53) (767 611,84)
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpły wy (32 085,74) 28 962,39
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 569,10 1 463,40
  Z aktywów finansowych, w tym: (32 654,84) 27 498,99 w jednostkach powiązanych (32 654,84) 27 498,99
  II Wydatki 108 539,42 868 088,03
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych 8 539,42 868 088,03
  Na aktywa finansowe, w tym: 100 000,00 - w jednostkach powiązanych 100 000,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (140 625,16) (839 125,64)
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0,00 0,00
  Kredyty i pożyczki 0,00
  II Wydatki 77 127,11 60 773,13
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 37 167,82 52 937,10
  Spłaty kredytów i pożyczek 36 342,96 1 764,16
  Odsetki 3 616,33 6 071,87
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) (77 127,11) (60 773,13)
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) (1 359 777,80) (1 667 510,61)
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (1 359 777,80) (1 667 510,61)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 2 109 151,99 2 018 019,58
  G Środki pienię żne na koniec okresu (F±D), w tym: 749 374,19 350 508,97
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00


  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 14

  Rachunek przepływów pieniężnych, metoda pośrednia, za I półrocze 201 8 r. (w zł):
  01.01 -30.06.
  2017 01.01 -30.06.
  2018
  A Przepływy środków p ieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 072 918,11 (1 407 426,61)
  II Korekty razem (284 623,44) 2 096 194,15
  Amortyzacja 321 153,81 403 501,52
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 203,84 11 615,46
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (200 975,60) (4 178,84)
  Zmiana stanu rezerw 0,00 (52 801,00)
  Zmiana stanu zapasów (794 214,55) 66 772,83
  Zmiana stanu należności 2 344 885,44 3 214 397,14
  Zmia na stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (1 448 916,93) (1 293 642,14)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (512 759,45) (249 470,82)
  Inne korekty 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 788 294,67 688 767,54
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy (31 679,24) 12 086,17
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 975,60 4 178,84
  Z aktywów finansowych, w tym: (32 654,84) 7 907,33 w jednostkach powiązanych (32 654,84) 7 907,33
  II Wydatki 163 433,20 935 766,74
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63 433,20 935 766,74
  Na aktywa finansowe, w tym: 100 000,0 0 0,00 - w jednostkach powiązanych 100 000,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) (195 112,44) (923 680,57)
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0,00 342,51
  Kredyty i pożyc zki 0,00 342,51
  II Wydatki 159 140,63 110 100,38
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60 873,27 98 484,92
  Spłaty kredytów i pożyczek 92 063,52 0,00
  Odsetki 6 203,84 11 615,46
  III Przepływy pieniężne netto z działalności fin ansowej (I -II) (159 140,63) (109 757,87)
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 434 041,60 (344 670,90)
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 434 041,60 (344 670,90)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu ró żnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 315 332,59 695 179,87
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 749 374,19 350 508,97
  - o ograniczonej możliwości dysponowania


  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 15

  2.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za II kwartał 201 8 r. (w zł):
  01.04 -30.06.
  2017 01.04 -30.06.
  2018
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 148 715,17 6 842 482,71
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad r achunkowości 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 5 148 715,17 6 842 482,71
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 540 792,00 1 540 792,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 540 792,00 1 540 792,00
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00
  a zwiększenie 0,00
  b zmniejszenie 0,0 0
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 664 887,92 3 372 152,37
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 404 723,13 2 215 022,08
  a zwiększenie (z tytułu) 1 404 723,13 2 215 0 22,08
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość) 1 404 723,13 2 215 022,08
  b zmniejszenie 0,00
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 069 611,05 5 587 174,45
  5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na poc zątek okresu 0,00
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 0,00
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 404 723,13 671,77
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 404 723,13 671,77
  a zwiększenie 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 1 404 723,13 2 507 772,56
  - podziału zysku z lat ubiegłych 1 404 723,13 2 507 772,56
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 671,77
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) 0,00
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości
  7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00
  8 Wynik netto 1 536 880,99 (828 520,62)
  a zysk netto 1 536 880,99
  b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 (828 520,62)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 683 321,16 5 721 211,61
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 683 321,16 5 721 211,61
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 16

  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za I półrocze 201 8 r. (w zł):
  01.01 -30.06.
  2017 01.01 -30.06.
  2018
  I. Kapitał ( fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 610 403,05 7 421 388,70
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 5 610 403,05 7 421 388,70
  1 Kapitał (fundus z) podstawowy na początek okresu 1 540 792,00 1 540 792,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 540 792,00 1 540 792,00
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
  a zwiększenie 0,00 0,00
  b zmniejszenie 0,00 0,00
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 664 887 ,92 3 372 152,37
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 404 723,13 2 215 022,08
  a zwiększenie (z tytułu) 1 404 723,13 2 215 022,08
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość) 1 404 723,13 2 215 022,08
  b zmniejszenie 0,00 0,00
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 069 611,05 5 587 174,45
  5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  6 Pozostałe k apitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 0,00 0,00
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 404 723,13 671,77
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 404 723,13 2 508 444,33
  a zwiększenie 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 1 404 723,13 2 507 772,56
  - pod ziału zysku z lat ubiegłych 1 404 723,13 2 507 772,56
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 671,77
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00
  7.5 Stra ta z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  8 Wynik netto 1 072 918,11 (1 407 426,61)
  a zysk netto 0,00
  b strata netto (wielkość ujemna) 1 072 918,11 (1 407 426,61)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 683 321,16 5 721 211,61
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podział u zysku (pokrycia straty) 6 683 321,16 5 721 211,61

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 17

  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu
  raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad polityki rachunkowości
  3.1 Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów
  sprawozd awczych
  W Spółce Akcyjnej KBJ S. A. za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy obejmujący 12 kolejnych
  pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. W ramach roku
  obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
  Spółka sporzą dza również raporty kwartalne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO –
  „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”, które są podawane do publicznej wiadomości.
  3.2 Wycena aktywów i pasywów oraz ustale nie wyniku finansowego
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości.
  Cenę nabycia lub koszt wytw orzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
  Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu
  zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki leasingu finansowego.
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych
  przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych
  i prawnych, dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów
  operacyjnych.
  W przypadku ustania przyczyny , dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników
  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej
  części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika a ktywów
  i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
  amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego ora z składników
  wartości niematerialnych i prawnych.
  Należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej
  wyceny i wykazuje się w wartości netto - po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich
  zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
  Odpis aktualizujący należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności lub
  kontrahentów na podstawie przeprowadzonej anal izy sytuacji poszczególnych kontrahentów, która
  powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy finansowe dłużnika, dotychczasową
  i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie.
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 18

  Za wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, przyjmuje się n egatywny wynik postępowania
  egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności.
  Pozycję zapasów stanowi produkcja w toku (niezakończone na dzień bilansowy prace wdrożeniowe),
  która jest wyceniana według cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia, nie w yższych jednak od cen
  sprzedaży netto.
  Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych
  i dewiz.
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych
  kosztów dotyczących przyszł ych okresów sprawozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas
  i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny.
  Rezerwy – w uzasadnione j, wiarygodnie oszacowanej wartości, głównie z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
  i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahent ów środków z tytułu
  świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
  Kapitały własne – w wartości nominalnej, określonej w umowie Spółki i wpisanej do Krajowego
  Rejestru Sądowego.
  3.3 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Spółka posi ada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości opisującą
  przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, zatwierdzoną przez Zarząd Spółki z mocą obowiązującą od
  dnia 01 czerwca 2011 r.
  Od 26 lipca 2012 r. księgi Spółki prowadzone są przez fi rmę Kancelaria Rachunkowa MKM Michał
  Mroziński z siedzibą w Łodzi.
  Ewidencja księgowa jest prowadzona przy zastosowaniu komputerowego systemu przetwarzania
  danych firmy Sage. Spółka stosuje właściwe metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich
  prz etwarzania za pomocą komputera.
  Księgi rachunkowe i dokumentacja księgowa są przechowywane w archiwum i chronione przed
  dostępem osób nieuprawnionych.
  Wariant rachunku zysków i strat. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Spółka stosuje metodę pośrednią.

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 19


  KOMENTARZ ZARZĄDU
  DO WYNIKÓW SPÓŁKI
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 20

  4. Komentarz Z arządu do wyników Spółki
  W I I kwartale 201 8 r. przychody netto Spółki ze sprzedanych produktów i usług osiągnęły 3 92 8,5 tys. zł
  i były o 2 036,6 tys. zł mniejsze (34,1% ) niż w analogicznym kwartale ub. r. ( 5 965,2 tys. zł ) oraz
  o 677,9 tys . zł mniejsze (14,7 %) niż w kwartale poprzedzającym ( 4 606,5 tys. zł). W całym pierwszym
  półroczu Emitent osiągnął 8 535,0 tys. zł p rzychodów netto ze sprzedanych produktów , co oznacza
  zmniejszenie o 15,6 % względem pierwszego półrocza ub. roku ( 10 110,7 tys. zł). Przychody
  odnotowane w pierwszym półroczu b.r. były mniejsze niż osiągnięte w analogicznym okresie ubiegłego
  roku, który był rekordowym rokiem w historii spółki, są one jednak znacząco wyższe niż w latach
  poprzednich. W ubiegłym roku w I połowie roku miała miejsce znacząca sprzedaż licencji na
  oprogramowanie własne oraz częściowe rozliczeni e zawartych w poprzedzającym roku kont raktów , co
  nie miało miejsca w roku bieżącym . Bez uwzględnienia wydarzeń jednorazowych z I połowy ubiegłego
  roku, spadek przychodów wynosi ok. 500 tys. zł r/r.
  Koszty działalności operacyjnej w II kw. wyniosły 5 321 ,7 tys. zł co stanowi wzrost o 0,1% (tj. 4,5 tys. zł)
  względem porównywalnego okresu 201 7 r. oraz spadek o 391 ,1 tys. zł ( 6,8% ) w porównaniu
  z kwartałem poprzedzającym ( 5 712,9 tys. zł ). W pierwszych dwóch kwartałach 2017 r. koszty
  działalności operacyjnej wyniosły łącznie 11 034,6 tys. zł i wzro sły o 0,7 % (78,1 tys. zł) w porównaniu
  do pierwszej połowy ubiegłego roku ( 10 956,5 tys. zł). Koszty usług obcych spadły o 3,0% (238,5 tys.
  zł), a koszty wynagrodzeń wzrosły o 7,9% (147,5 tys. zł). Ogółem koszty nie zmieniły się istotnie
  w porównaniu do I połowy ubiegłego roku.
  W drugim kwartale 201 8 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 828,5 tys. zł, co oznacza
  zmniejszenie wyniku o 2 365,4 tys. zł względem 1 536,9 tys. zł zysku netto osiągniętego w II kw. ub. r.
  Narastająco po dwóch pierwszych kwa rtałach bieżącego roku Emitent odnotował 1 407,4 tys. zł straty
  netto, wobec 1 040,3 tys. zł zysku w porównywalnym okresie 2017 r.
  I-II kw. 2017 r. I-II kw. 2018 r.
  EBIDTA (tys. zł ) 1 384,0 -834,7

  Wynik EBITDA ukształtował się w I półroczu na poziomie -834,7 tys. zł , co stanowi zmniejszenie
  względem 1 384 tys. zł osiągniętego w okresie porównywalnym. Odnotowane wyniki są zgodne
  z oczekiwaniami Zarządu i są efektem tendencji, jaka występowała w Spółce w latach 2016
  i wcześniejszych, to jest mni ejszych przychodów w pierwszej połowie roku i osiągnięciu zwiększonych
  przychodów drugiej połowie lub końcówce roku. W roku ubiegłym w pierwszych dwóch kwartałach
  odnotowano większe niż zazwyczaj przychody ze względu na szereg zdarzeń, które nie powtórzyły się
  w roku bieżącym. Analizując wyniki Emitenta za pierwsze półrocze należy również mieć na uwadze, że
  ubiegły rok był rekordowy w historii spółki. Istotnym czynnikiem wpływającym na bieżące wyniki Spółki
  jest obecna struktura realizowanych projektów, któ re mają wolumenowo największy wpływ na wyniki
  działalności. W związku z koniecznością uruchomienia nowych umów ramowych oraz przesunięciach
  w harmonogramach otwartych, realizowanych projektów nastąpiły przesunięcia przychodów na kolejne
  kwartały. Kumulacja przychodów powinna wg. obecnej oceny portfela projektów nastąpić w ostatnim
  kwartale b.r. Podobnie jak w latach wcześniejszych najbardziej miarodajna będzie analiza wyników
  pełnego roku obrotowego.
  Należności krótkoterminowe na koniec I I kw. 201 8 roku wyn iosły 3 813,8 tys. zł i spadły w stosunku do
  analogicznego kwartału roku poprzedniego o 19,9 % (z 4 763,0 tys. zł) oraz wzrosły o 6,8 % w stosunku
  do stanu na koniec I kw. b.r. ( 3 570,4 tys. zł) . Należności długoterminowe nie zmieniły się istotnie .
  Zobowiąza nia krótkoterminowe Spółki na koniec II kw. br. wyniosły 2 357,2 tys. zł i wzrosły w stosunku
  do 2 037,9 tys. zł na koniec II kw. 201 7 r. o 15,7 %, natomiast spadły o 18,1% wobec stanu na koniec
  I kw. b. r. (2 877,4 tys. zł). Zobowiązania długoterminowe wz rosły o 147,0 tys. zł (65,0%) w porównaniu
  do końca II kw. ub. roku, w stosunku do kwartału poprzedzającego wzrosły o 38.9 tys. zł tj. 11,6%.
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 21

  Na koniec II kwartału 201 8 r. ś rodki pieniężne Emitenta wynosiły 350,5 tys. zł, co stanowi spadek
  o 53,2 % w porówn aniu z analogicznym okresem ub. roku ( 748,9 tys. zł) oraz spadek o 82,6 % względem
  stanu na koniec I kwartału 2018 r. (2 018,0 tys. zł) .
  Suma bilansowa na koniec II kw. br. wyniosła 9 174,3 tys. zł co stanowi spadek o 222,9 tys. zł
  w porównaniu do stanu na koniec I I kw. 201 7 (9 397,2 tys. zł, tj. o 2,4% ) oraz spadek o 14,5 % (1 550,9
  tys. zł) wobec stanu na koniec I kw. b.r. (10 725,3 tys. zł).
  4.1 Struktura przychodów
  Struktura przychodów ze sprzedaży Spółki za pierwsze półrocze 201 8

  Struktura przychodów wg. w olumenu sprzedaży


  Liczba
  Klientów
  Wartość
  przychodów ze
  sprzedaży
  Udział
  przychodów ze
  sprzedaży
  Klienci o sprzedaży do 50 tys. zł netto 131 1 266 tys. 15%
  Klienci o sprzedaży w przedziale 50 -250 tys. zł netto 33 2 985 tys. 35%
  Klienci o sp rzedaży powyżej 250 tys. zł netto 10 4 284 tys. 50%
  Razem 174 8 535 tys. 100,00%


  15%
  35%
  50%
  Struktura przychodów wg. wolumenu
  sprzedaży
  Przychód do 50 tys. zł
  Przychód od 51tys zł do 250 tys zł
  Przychód powyżej 250 tys. zł
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 22

  6%
  1% 1%
  85%
  7%
  Struktura przychodów wg. rodzaju
  Oprogramowanie własne on-
  premise
  Oprogramowanie własne SaaS i
  zrównane
  Szkolenia
  Usługi
  Oprogramowanie firm trzecich,
  odsprzedaż i maitenance
  3%
  18%
  5%
  16%
  3% 12% 0%
  6%
  10%
  10%
  0% 3%
  6%
  3% 5%
  Struktura przychodów wg. branż
  Automotive
  Consumer Products
  Forest Products, Furniture & Textiles
  High Tech
  Industrial Machinery & Components
  Insurance
  Media
  Nonclassifiable Est.
  Others cumulative with rev < 2%
  Public Sector
  Telecommunications
  Utilities
  Wholesale Distribution
  Fabricated Metal Products
  Life Sciences
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 23

  5. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń
  Emitenta w okresie objętym raportem, wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności
  o niet ypowym charakterze, mających wpływ na wyniki
  osiągnięte w okresie objętym raportem
  W dniu 15 czerwca 2018 roku Spółka zawarła istotną umowę z PGE Systemy S.A. z siedzibą
  w Warszawie. Przedmiotowa umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia p.n. "Aktualizacja wersji
  środowiska SAP i migracja na bazę danych HANA oraz wdrożenie BW/4HANA", nr postępowania:
  GKP/SYS/0031/2018. Przewidywany czas realizacji przedmiotu umowy: 31 marca 2019 roku.
  Szacowana łączna wartość umowy przekracza kwotę 2 mln zł brutto.
  W zakresie operacyjnym, Spółka w II kw. prowadziła intensywne działania marketingowe i sprzedażowe,
  co zaowocowało otwarciem ponad 20 nowych istotnych procesów sprzedażowych w zakresie usług
  i produktów własnych. Drugi kwartał b.r. był również okresem istotnych prac i reorganizacji portfela
  projektów. W ramach prowadzonych działań można wskazać min: zakończenie przejęcia i rozpoczęcie
  operacyjnego okresu w utrzymaniu dla PKP PLK, uruchomienie kontraktu z PGE Systemy S.A., o którym
  mowa powyżej , reorganizacja projektów technicznych. Negatywnym czynnikiem wpływającym zarówno
  na wyniki drugiego kwartału jak i ograniczającym elastyczność Spółki w realizacji nowych prac
  projektowyc h był szereg zmian w harmonogramach realizacji bieżących projektów, w większości
  przypadków niezależny od Spółki. W ymagane nakłady pracy na uruchomienie nowych projektów i usług
  w połączeniu z reorganizacją portfela projektów odbiły się niekorzystnie na bi eżących wynikach. Główne
  projekty realizowane przez Spółkę zostały przeorganizowane i podobnie jak w latach ubiegłych
  spodziewane jest rozliczenie w ostatnim kwartale w roku.
  Portfel klientów Spółki został powiększony w raportowanym kwartale o kilka podmio tów. Łączna liczba
  Klientów z którymi Spółka utrzymuje bieżące relacje biznesowe przekracza 200 podmiotów.
  W zakresie produktowym, Spółka prowadzi dalszą sprzedaż oprogramowania e -JPK, rozbudowę oraz
  aktywną sprzedaż oprogramowania e -NIPV, trzy procesy wdr ożenia produktu HeaRt, projekt pilotażowy
  wdrożenia nowego produktu w jednej ze spółek z indeksu WIG20 oraz szereg prac rozwojowych.
  Projekty wdrożeniowe oprogramowania e -Leki zostały częściowo zakończone, zakończenie
  pozostałych projektów planowane jest w kolejnych kwartałach, ma to również związek z przesuniętym
  przez Ministerstwo Zdrowia terminem startu rozwiązania ZSMOPL na rok 2019 .
  Zarząd Emitenta informuje, że w okresie objętym raportem oraz do dnia publikacji niniejszego raportu,
  nie wystąpiły jaki ekolwiek niepowodzenia dotyczące Emitenta, ani nie miały miejsca zdarzenia
  nietypowe, które wpłynęły lub mogły mieć wpływ na wyniki Emitenta w okresie objętym raportem lub
  w przyszłych okresach.  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 24

  6. Dywidenda i polityka dywidendy
  W 2013 r. Zarząd KBJ opubl ikował politykę dywidendy , jaką stosuje w kolejnych latach. Zarząd KBJ
  deklaruje, że będzie corocznie przedstawiał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wypłatę
  dywidendy z zysku za poprzedni rok obrotowy. Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy
  przypadająca na jedną akcję, przy spełnieniu warunków przedstawionych poniżej, nie będzie niższa niż
  wysokość dywidendy wypłaconej za rok poprzedni. Zarząd Emitenta będzie dążył do corocznego
  wzrostu wypłacanej dywidendy.
  Warunki wypłaty dywidendy zgodnie z powyższą deklaracją:
  ✓ Przychody Emitenta ze sprzedaży w roku obrotowym, za który ma być wypłacona dywidenda,
  będą nie mniejsze niż w roku poprzedzającym.
  ✓ Zysk netto Emitenta w roku, za który ma być wypłacona dywidenda, będzie nie mniejszy niż
  osiągnięty w roku poprzednim.
  ✓ Łączna kwota dywidendy nie przekroczy połowy Zysku netto Emitenta za rok obrotowy , za który
  ma być wypłacona.
  Zarząd może powstrzymać się od rekomendacji wypłaty dywidendy w przedstawionej powyżej
  wysokości, jeśli wystąpią nadzwyczajne pot rzeby gotówkowe w celu sfinansowania przyszłego rozwoju
  lub innych nadzwyczajnych przyczyn. W takim przypadku Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje
  raportem bieżącym o wystąpieniu takiej przesłanki.
  Zarząd Emitenta zwraca uwagę potencjalnych i obecnych akcjonariuszy, że każdorazowo ostateczną
  decyzję odnośnie wypłaty dywidendy i jej wysokości podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  KBJ S.A.

  W dniu 2 8 czerwca 201 8 r. z arząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby
  zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 2 507 772,56 zł (słownie dwa miliony pięćset
  siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 56/100) podzielić w następujący sposób:
  - kwotę 292 750,48 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złot ych (48/100)
  zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,19 zł (słownie dziewiętnaście
  groszy) na jedną akcję,
  - pozostałą kwotę, tj. 2 215 022,08 zł (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy dwadzieścia dwa
  złote 08/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.
  W odniesieniu do polityki dywidendy, Zarząd poinformował , że zdecydował o zarekomendowaniu
  niższej niż przewidzianej w polityce dywidendy wypłaty z zysku, ze względu na zwiększone
  zapotrzebowanie na kapitał obr otowy niezbędny do finansowania bieżących prac i projektów oraz
  finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych.
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie KBJ S.A. postanowiło w dniu 29 czerwca 2018 r. wynik osiągnięty
  w roku obrotowym 2017 podzielić zgodnie z reko mendacją Zarządu .
  Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok
  obrotowy 2017 wyznaczono na dzień 2 9 sierpnia 2018 r., natomiast termin jej wypłaty na dzień 3 grudnia
  2018 r.
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 25

  7. Stanowisko Zarządu odnośnie moż liwości zrealizowania
  publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle
  wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
  Emitent nie publikował prognozy na rok 201 8.
  8. Informacje o podejmowanych działaniach i inicjatywach
  nastawionych na wprowadzanie rozwiąz ań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  Emitent , jako przedsiębiorstwo działające w sektorze IT , nieustannie podejmuje szereg intensywnych
  działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, zarówno w przedsiębiorstwie , jak
  i poszerzania o nowe pr odukty oferty dla klientów Spółki. Emitent utrzymuje w tym celu stały , silnie
  zmotywowany i kompetentny zespół pracowników oraz współpracowników, którzy opracowują nowe
  rozwiązania w obszarach produktowych Spółki.
  9. Opis grupy kapitałowej ze wskazaniem podmi otów
  wchodzących w jej skład
  Emitent posiada 60% udziałów w spółce zale żnej Albit Software Sp. z o.o. o łącznej nominalnej wartości
  60.000 zł. Przedmiotem działalności Albit Software są usługi informatyczno -biznesowe dla podmiotów
  z sektora publicznego.
  Albit Software Sp. z o.o. nie jest bezpośrednio konsolidowany z Emitentem w związku ze spełnieniem
  kryteriów dot. możliwości zastosowania uproszczonej metody praw własności, dlatego Spółka nie
  sporządziła za okres objęty sprawozdaniem skonsolidowan ego sprawo zda nia finansow ego , stąd
  przedstawiony raport kwartalny jest raportem jednostkowym.
  10. Program motywacyjny
  W okresie objętym raportem w Spó łce nie funkcjonował program motywacyjny oparty na akcjach.

  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 26

  11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze
  wskaza niem akcjonariuszy posiadających, na dzień
  sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na
  Walnym Z gromadzeniu
  Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień publikacji niniejszego
  raportu :
  Podmiot Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział
  w głosach
  Artur Jedynak 385 631 25,03% 385 631 25,03%
  Marek Weigt 383 616 24,90% 383 616 24,90%
  Łukasz Krotowski 396 464 25,73% 396 464 25,73%
  Familiar S.A. 140 000 9,09% 140 000 9,09%
  Pozostali 235 081 15,26% 23 5 081 15,26%
  Razem: 1 540 792 100,00% 1 540 792 100,00%

  12. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych
  w S półce w przeliczeniu na pełne etaty
  Na dzień 30 czerwca 2018 r. liczba pracowników i stałych współpracowników Spółki wynosiła 89 osób .
  Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę wyniosła 36 w przeliczeniu na pełne etaty .
  13. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych
  w niniejszym raporcie
  Zarząd KBJ S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe
  Spółk i zawarte w raporcie za II kwartał 201 8 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
  z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie
  objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji KBJ S.A.
  Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r.
  W imieniu Zarządu :

  Marek Weigt
  Członek Zarządu
  KBJ S.A.

  Artur Jedynak
  Prezes Zarządu
  KBJ S.A.
  RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. za II kwartał 2018 r. 27


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KBJ SA
ISIN:PLKBJ0000016
NIP:726-257-17-99
EKD: 62.02 działalnośc związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
Telefon:+48 22 6523230
www:www.kbj.com.pl
Komentarze o spółce KBJ
2021-09-24 23-09-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor