Raport.

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (13/2018) Płatność odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”). Tym samym w dniu 28 lutego 2018 roku Emitent stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A dokonał płatności odsetek od obligacji.
Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A z dnia 28 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 823 (słownie: osiemset dwadzieścia trzy) Obligacji serii A, o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 823.000,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Prawna-Inkaso WEC SA
ISIN:PLKPWEC00015
NIP:7252042800
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:+48 42 6817474
www:www.kancelariawec.eu
Komentarze o spółce Kancelaria Prawna-...
2019-03-24 04-03-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649