Raport.

KANCELARIA MEDIUS SA (7/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Krakowie, przy ul. Królewskiej 23 nr lok. 1.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Kancelaria Medius S.A.
  strona 1 z 1
  Informacja
  o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402 3 § 1 pkt 2 k.s.h.
  W dniu 7 marca 201 8 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgrom a-
  dze nia Ka ncelaria Medius S.A. na dzień 3 kwietnia 201 8 roku:
  1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 14.611.942 akcji;
  2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 14.611.942 głosów.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  strona 1 z 7
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajne go Walnego Zgr omadzenia Kancelaria Medius S.A.
  na dzień 3 kwietnia 201 8 roku
  [ zwołanie Zgromadzenia ]
  Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie , wpisan ej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rej onowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000 397680 (zwana dale j również „Spółką”), działając na po dstawie art. 399 §1
  w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h. , zwołuje Nadzwyczajne Wal ne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej rów-
  nież „Zgromadzeniem” lub „ NWZ ”) na dzień 3 kwietnia 2018 roku , na godzin ę 11 :00 , w lokalu Kancelarii Nota-
  rialnej T omasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30 -040 Krak owie , przy ul. Królewsk iej 23 nr lok. 1 .
  [ porządek obrad ]
  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia jest następuj ący:
  1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia.
  2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia.
  3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządk u obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
  zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, de-
  materializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszyst-
  kich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Sp ółki .
  5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finan-
  sowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Stan-
  dardami Sprawozdawczości Finansowej.
  6/ Podjęcie uchwały w s prawie zmiany Statutu Spółki .
  7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia .
  [ zmiana statutu ]
  Stosownie do przepisu art. 402 §1 i §2 k.s.h., Zarząd Spó łki wskazuje, iż projekt uchwał ws. zmiany Statutu
  Spółki , o których to uchwałach mowa w pkt 4 i 6 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas
  obowi ązujących postanowień Statutu :
  I. W postanowieniu oznaczonym jako §10 statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrot u:
  „1. Kapitał zakładowy wynosi 7.305.971 zł (siedem milionów trzysta pięć tys ięcy dziewięćset siedemdziesiąt
  jeden złotych).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na:


  strona 2 z 7
  a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001
  do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
  b) 87 2.000 ( osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach
  od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja”,
  c) 2.490.000 ( dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
  o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001
  do 1.200.000 o wartości nominaln ej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych
  na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt
  grosz y) każda akcja,
  f) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001
  do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okazicie la serii G o numerach od 0000001
  do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. ”
  i wpisaniu w to miejsce:
  „1. Kapitał zakładowy wynosi od 7.305.971,50 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdzie-
  siąt jede n złotych pięćdziesiąt groszy) do 9.355.971 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
  dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o num erach od 00000001 do
  4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  b) 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach
  od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  c) 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
  o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysię cy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001
  do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych
  na okazicie la serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt
  groszy) każda akcja,
  f) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001
  do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdzie siąt groszy) każda akcja,
  g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001
  do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  h) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okazicie-
  la serii H, o numerach od 0000001 do 4.100.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
  każda akcja."  strona 3 z 7
  II. Postanowieni e oznaczon e jako § 10b Statutu Spółki, ulega uchylaniu :
  „Kapitał zakład owy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 06 podjętej przez niniejsze Walne
  Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji
  nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysię cy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr
  (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskryp-
  cyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru. ”
  III. Postanowieni e oznaczon e jako § 12 ust. 8 Statutu Spółki, ulega uchylaniu:
  „Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Walne Zgromadzenie Ak-
  cjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd
  Giełdy Papie rów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
  szy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych
  uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w War szawie S.A. odnoszących się do wal-
  nych zgromadzeń. ”
  IV. Postanowieni e oznaczon e jako § 16 ust. 3 statutu Spółki, ulega uchylaniu:
  „Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, Rada Nadzorcza działa
  zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu
  zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalo nych przez Radę i Zarząd Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do rad nadzorczych. ”
  V. W postanowieniu oznaczonym jako §15 statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrot u:
  „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. Ro zpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
  3. Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorc zej absolutorium z wykonania obowiązków,
  4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  5. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  6. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
  7. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  8. Dokonywa nie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
  9. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
  10. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
  11. Wyb ór likwidatorów,
  12. Uchwalenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki,
  13. Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany
  rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty dywidendy,


  strona 4 z 7
  14. Inne sprawy przewidziane pr zepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”
  i wpisaniu w to miejsce:
  „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-
  wego za ubiegły rok obrotowy,
  2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
  3. Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
  4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  5. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lu b pokryciu strat,
  6. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
  7. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  8. Dokonywanie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
  9. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
  10. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
  11. Wybór likwidatorów,
  12. Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonar iuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
  obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty dywidendy,
  13. Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”
  VI. W postanowieniu oznaczonym jako §16 ust. 2 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrot:
  „Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwa-
  lenia regulaminu Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i bezwzględnie obowiązujących prze-
  pisów prawa. ”
  i wpisaniu w to miejsce:
  „Tryb dz iałania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”
  VII. W postanowieniu oznaczonym jako §19 pkt 7 statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrot:
  „Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilans owego lub pozabilansowego
  lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmio-
  tem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub war-
  tość tej kwoty w innych walutach. ”
  i wpisaniu w to miejsce:
  „Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego
  lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmio-


  strona 5 z 7
  tem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub wartość tej
  kwoty w innych walutach.”
  VIII. Dodaje się postanowieni e oznaczon e jako §19a Statutu Spółki :
  „1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, kt órych obowiązek powołania wynika
  z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.
  2. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych regulaminów
  uchwalonych przez Rad ę Nadzorczą.”
  [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]
  Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółk i na 16 dni przed datą
  Zgromadzenia ( „dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu” ). Dniem rejestracji uczestnictw a w Zgrom a-
  dzeniu jest dzień 18 marca 201 8 roku (tzw. r ecord date).
  W celu uczestnic twa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcz eśniej niż po opublikowaniu
  niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dni u powsze dnim po record date (tj. 19 marca 201 8 roku),
  do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościo wych, o wystawienie imiennego zaświa dczenia
  o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
  [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadz eniu ]
  Zmiana p orządku obrad
  Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą (1/20)
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zar ządowi , w formie pisemnej lub w postaci elektr onicznej, nie później niż na 21 dni
  przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 marca 201 8 roku . Żądanie powinno zawierać uzasadni enie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowan ego punktu porządku obrad.
  Zgłaszani e projektów uchwał przed datą NWZ
  Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą (1/20)
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektr onicz-
  nej pr ojekty uchwał dotycząc ych spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprow adzone do porządku obrad Zgromadzenia.
  Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub ak cjon a-
  riusze korzystający z danego uprawnienia , w dniu złożenia wniosku, o którym m owa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.,
  złożą Spółce:


  strona 6 z 7
   imienne świadectwo depozytowe , o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finans o-
  wymi lub
   imienne zaświadczen ie o praw ie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadany ch przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korz y-
  stających z danego uprawnienia .
  Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ
  Zgodnie z art. 401 §5 k.s. h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgrom adzenia zgłaszać projekty uchwał
  dot yczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Udział w NWZ
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wyk onywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyk onywać prawo głosu przez
  osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sp o-
  rządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełn omoc-
  nictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktua lnym odpisie z
  właściwego rejestru.
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgr omadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji e lektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektr o-
  nicznej lub drogą korespo ndencyjną.
  Lista uprawnionych do udziału w NWZ
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieo d-
  płatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zosta ć wysł ana.
  Żądanie powinno zostać przesłane na adr es poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] l).
  Pełnomocnicy
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powi nno być udzielone
  w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskaz ane
  w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.kancelariamedius.pl ) za-
  kładka „Re lacje Inwestorskie” . Dokument pełnomocnictw a nie musi być sporządzony na formularzu pełn omoc-
  nictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  strona 7 z 7
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektr o-
  nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego cert yfikatu.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odp owiedniego dokumentu (skan u
  pełnomocnictw a opatrzonego właściwymi podpis ami ) na adres poczty elektronicznej Spółki
  ([email protected] l). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełn o-
  mocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.kancelariamedius.pl ) zakładka „Rel acje
  Inwesto rskie ”.
  Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik pow inien okazać dokument
  pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pe łnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzen iu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określon ymi
  w kodeksie spółek handlowych, a w szczegó lności, w art. 412 - 412² k.s.h .
  Przybycie na Zgromadzenie
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestr acji i pobranie kart
  do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione
  osoby obowi ązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
  Uzyskanie informacji przed NWZ
  Każda osoba upra wniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokume nta-
  cji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spół ki (ul. Babi ńskie-
  go 69 , 30 -394 Kraków ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powsze dnie, w g odzinach od 11 :00 do 16:00 .
  Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
  (www.kancelariamedius.pl ) w zakładce „Relacje Inwestorskie ”.
  Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw iązku z NWZ , należy kierować na adres:
  Kancelaria Medius S.A. , ul. ul. Babi ńskiego 69, 30 -394 Kraków lub na adres poczty elektronicznej Spółki
  ([email protected] medius.p l).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  imię i nazwisk o /firma
  adres
  nr ewidencyjny PESE L 00000000000 / KRS 0000000000
  miejscowość , dnia __ __________ 20 __ roku
  P E Ł N O M O C N I C T W O
  [Niniejszym ustanawia m / firma ………………………….. ] z siedzibą w [miejsc owość ……………. ], wpisana
  do Rejestru P rzedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, _ __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rej e-
  stru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ ________ __, nr ewidencyjny P ESEL
  ___________, [moim ] pełnomocnikiem [firma ……………. ] do udziału w Nadz wyczajnym Walny m Zgroma-
  dzeniu, zwołanym na dzień 3 kwietnia 201 8 roku, Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Babi ń-
  skiego 69, 30-394 Kraków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kra-
  kowa -Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajo wego Rejestru Sądowego , pod num erem KRS
  0000397680 , oraz do wykonywania na tymże Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu
  z należących do [mnie / firma ] ___.___.___ akcji tejże spó łki.
  Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu d okumentu pełnomocni ctwa.
  _______________
  imię i nazwisko  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
  I. INFORMACJE OGÓLNE
  Niniejszy formularz został przygoto wany zgodnie z postanowieniami art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu
  umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  spółki pod firmą Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej „ Spółką ”) zwołan ym na dzień 3
  kwietnia 2018 r.
  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu
  przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
  II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
  Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
  Adres: ………………………………………………………………………………………….
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………
  PESEL: ……………………………………………………………………………..………….
  NIP: ……………………………………………………………………………………………
  III. DANE PEŁNOMOC NIKA
  Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
  Adres: ………………………………………………………………………………………….
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………
  PESEL: ……………………………………………………………………………..………….
  NIP: ……………………………………………………………………………………………
  IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
  Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów
  uchwał. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod
  głosowanie bezpośredn io na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełno-
  mocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci
  udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”
  określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest
  o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”


  lub ma „wstrzymać się od głosu”. W brak u wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony
  jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
  Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Zgromadzenia
  □ Za
  Liczba akcji:__ ________
  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuję się
  Liczba akcji:__________
  □ Według uznania peł-
  nomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia.
  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ Za
  Liczba akcji:_________
  □ Wstrzymuję się
  Liczba akcji:__________
  □ Według uznania peł-
  nomocnika
  Liczba ak-
  cji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjo-
  nariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, u biegania
  się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na
  rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
  zmiany statutu Spółki.
  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ P rzeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuję się
  Liczba akcji:__________
  □ Według uznania peł-
  nomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczę-
  cia sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Ra-
  chunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.


  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuję się
  Liczba akcji:__________
  □ Według uznania peł-
  nomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
  □ Za
  Liczba akcj i:__________
  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuję się
  Liczba akcji:__________
  □ Według uznania peł-
  nomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 1 z 12
  Uchwała nr __
  z dnia 3 kwietnia 20 18 roku
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 397680
  w sprawie
  wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na pod-
  stawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nad zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia Pan -a/-ią ______ ______.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 2 z 12
  Uchwała nr __
  z dnia 3 kwietnia 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
  wpisa na do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680
  w sprawie
  przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje nastę-
  pujący porządek obrad:
  1/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych
  akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczas owych akcjonariuszy w całości pra-
  wa poboru, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się o dopuszczenie
  i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowa-
  nym prowadzonym przez Giełdę Pa pierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu
  Spółki.
  2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawoz-
  dań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Mię-
  dzynarodowymi S tandardami Sprawozdawczości Finansowej.
  3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  4/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 3 z 12
  Uchwała nr __
  z dnia 3 kwietnia 2018 roku
  Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
  Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680
  w sprawie
  podwy ższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okazicie-
  la serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializa-
  cji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się o dopuszczenie i wpr owadzenie wszyst-
  kich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzib ą w Krakowie („ Spół-
  ka ”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pu-
  blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych („ Ustawa o Ofe rcie ”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
  cie instrumentami finansowymi („ Ustawa o Obrocie ”) oraz art. 430, 431, 432, 433 ustawy z dnia 15
  września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ KSH ”) uchwala, co następuje:
  § 1.
  1. Podwyższa się kap itał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz
  nie wyższą niż 2.050.000 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż
  9.355.971 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset si edemdziesiąt je-
  den) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden), ale nie więcej niż 4.100.000 (cztery miliony
  sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt gro-
  szy) każda („ Akcje Serii H ”).
  2. Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH
  przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
  3. Akcje Serii H zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki
  („Prospek t”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą pu-
  bliczną, między innymi, Akcji Serii H oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie, mię-
  dzy innymi, praw do Akcji Serii H („ Prawa do Akcji Serii H ”) oraz Akcji Serii H do obro tu na
  rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  („GPW ”).


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 4 z 12
  4. Akcje Serii H, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejsz ej uchwały, będą uczestniczyć
  w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 sty cznia 2018 r. na równi z pozo-
  stałymi akcjami Spółki.
  5. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
  § 2.
  1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
  Akcji Serii H.
  2. Pisemna opinia Z arządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H dotych-
  czasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi
  załącznik do niniejszej uchwały.
  § 3.
  1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelk ich czynności faktycznych i prawnych związa-
  nych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków sub-
  skrypcji i przydziału Akcji Serii H, w tym do:
  a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, w tym przedziału cenowego Akcji Ser ii H,
  b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H,
  c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii H,
  d. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii H zarówno na
  zasadzie odpłatnej, jak i nieodpł atnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub
  inwestycyjną,
  e. podjęcia działań mających na celu stabilizację kursu akcji Spółki i Praw do Akcji Serii H
  na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zg odnie z właściwymi przepisami
  w tym zakresie bądź d o podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań.
  2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii H stosow-
  nie do art. 54 Ustawy o Ofercie, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upo-
  ważnienia, li czbą Akcji Serii H oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Ak-
  cji Serii H wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
  3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i praw-
  nych w celu zaoferowania Akcji Serii H w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofer-
  cie, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały,
  zawiesz enia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej
  przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty
  publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia ofe rty publicz-


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 5 z 12
  nej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie
  późniejszym.
  § 4.
  1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 10 statutu Spółki zmienia się w taki
  sposób, że otrzymuje on następując e brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy wynosi od 7.305.971,50 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięć-
  set siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) do 9.355.971 zł (dziewięć milionów trzy-
  sta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na :
  a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od
  00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  b) 872.000 (osiemset siedemd ziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każ-
  da akcja,
  c) 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
  o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
  każda akcja,
  d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od
  000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdzie siąt groszy) każda akcja,
  e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji
  zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej
  0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  f) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od
  000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od
  0000001 do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
  h) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 4.100.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięć-
  dziesiąt groszy) każda akcja."
  2. Stosownie do art. 432 § 4 KSH, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy,
  o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd
  Spółk i nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia
  określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść § 10 ust. 1 oraz 2 statutu Spółki określi Zarząd
  Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożeni e oświadczenia w for-
  mie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii H.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 6 z 12
  § 5.
  1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o d opuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na ryn-
  ku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  a. 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nomi-
  nalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
  b. 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o war-
  tości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
  c. 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
  d. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
  nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
  e. 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem)
  akcji zw ykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
  każda;
  f. 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości no-
  minalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
  g. 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
  nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
  h. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) praw do akcji z wykłych na okaziciela serii H
  o wartości nominalnej 0, 50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; oraz
  i. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
  nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
  Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zwią-
  zanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
  2. Postanawia się o dematerializacji:
  a. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) praw do akcji z wykłych na okaziciela serii H
  o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
  b. do 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
  nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
  Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29
  lipca 2005 r. o obr ocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki
  do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S .A. umowy o rejestrację akcji
  i praw do akcji wskazanych w niniejszym ustępie, a także do podjęcia wszelkich innych niezbęd-
  ny ch czynności związanych z ich dematerializacją.  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 7 z 12
  § 6.
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci
  zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 8 z 12
  Opi nia Zarządu Kancelaria Medius S.A.
  uzasadniająca przyczyny pozbawienia akcjonariusz prawa poboru
  oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H
  Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) („ KSH ”) Zarząd spółki Kanc elaria Medius S.A. z siedzibą
  w Krakowie („ Spółka ”) przyjął niniejszą opinię w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwy-
  czajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższeni a kapitału zakł adowego Spółki
  w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjona-
  riuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, ubiegania się
  o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany
  statutu Spółki.
  1. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii H
  Spółka dynamicznie rozwija działalnoś ć w Polsce oraz za granicą, poprzez zakup portfeli wierzytelno-
  ści krótkoterminowych ( non -performing loans ) na własny rachunek. Przeprowadzenie oferty publicz-
  nej akcji serii H („ Akcje Serii H ”) pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które
  bę dą mogły zostać wykorzystane na dalszy rozwój Spółki, a zwłaszcza kontynuacje ekspansji zagra-
  nicznej oraz nabywanie portfeli wierzytelności na kolejnych rynkach za granicą oraz w Polsce. Celem
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H jest także zapewnienie
  Spółce stabilności finansowej poprzez wykorzystanie pozyskanych środków z oferty na częściowe
  refinansowanie zadłużenia Spółki.
  W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H
  stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce,
  co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konku-
  rencyjną w branży windykacyjnego oraz wobec kontrahentów. Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki
  związane ze zmianą rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulo-
  wany niezbędne będzie odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi
  także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dy namiki jej rozwoju.
  Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zarządu Spółki, emisja Akcji Serii H z wyłączeniem w całości
  prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Za-
  rząd Spółki opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotych-
  czasowych akcjonariuszy Spółki.
  2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H
  Cenę emisyjną Akcji Serii H Zarząd Spółki ustali przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu bu-
  dowania księgi popytu, uwzgl ędniając całokształt okoliczności, które mają wpływ na ustalenie ceny
  emisyjnej, w tym m.in. koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych, wycenę Spółki dokonywaną
  przez rynek, sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce, jak również w oparciu o propo zycję
  podmiotu pełniącego rolę oferującego Akcje Serii H.


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 9 z 12
  Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w zakresie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, z uwa-
  gi na zmienność sytuacji panującej na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem
  podj ęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej
  Akcji Serii H, jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Wskazany powyżej sposób ustalenia ceny
  emisyjnej Akcji Serii H umożliwia ustalenie tej ceny na poziomie, który będzie odpowiadał wartości
  rynkowej akcji.
  Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Akcji Serii H z wyłączeniem w całości pra-
  wa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym, Zarząd
  rekomenduje em isję Akcji Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjona-
  riuszy Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajne-
  mu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 10 z 12
  Uchwała nr __
  z dnia 3 kwietnia 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680
  w sprawie
  zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standar-
  dami Sprawozdawczości Finansowej
  Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kancelaria Medius S.A. („ Spółka ”), dzia-
  łając na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1a i 1c ustawy o rachunkowości z dnia 29
  września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) uchwala, co następuje:
  § 1.
  Dochodzi do zmiany zasad rachunkowości Spółki i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finanso-
  wych w Spółce zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR ”) i Międzynaro-
  dowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („ MSSF ”) oraz związanymi z nimi interpreta-
  cjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od dnia 1 stycznia 2018
  roku.
  § 2.
  Pierwsze śródroczne sprawozdanie fina nsowe sporządzone według MSR ora z MSSF będzie za okres
  od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 marca 2018, natomiast pierwsze roczne sprawozdanie finansowe
  zgodne z MSR i MSSF zostanie sporządzone za rok obrotowy 2018.
  § 3.
  Wszystkie pozostałe sprawozdania fi nansowe Spółki sporządzone po dniu podjęcia niniejszej uchwały
  będą sporządzane zgodnie z MSR oraz MSSF.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 11 z 12
  Uchwała nr __
  z dnia 3 kwietnia 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelaria Mediu s S.A. z siedzibą w Krakowie
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680
  w sprawie
  zmiany Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie spółki Kancelaria Medius S.A. („ Spółka ”), działając na podsta-
  wie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz w związku z § 15
  ust. 8 statutu Spółki („Statut ”) uchwala, co następuje:
  § 1.
  1. Uchyla się poniższe po stanowienia Statutu:
   § 10b;
   § 12 ust 8; oraz
   § 16 ust. 3.
  2. Dotychczasowy § 15 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
  „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz s prawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzor-
  czej,
  3. Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
  4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  5. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  6. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
  7. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  8. Dokonywanie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
  9. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjo-
  nariuszy,
  10. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
  11. Wybór likwidatorów,
  12. Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonari uszy uprawnionych do dywidendy za
  dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty dywidendy,


  Kancelaria Medius S.A. - projekty uchwał
  strona 12 z 12
  13. Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”
  3. Dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
  „Tryb działania Rady N adzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”
  4. Dotychczasowy § 19 pkt 7 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
  „Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabi-
  lansowego lub ustanow ienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności
  z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 100.000.000,00 zł (sto milio-
  nów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach. ”
  5. Dodaje się do Statutu § 19a o następującym brzemieniu:
  „1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika
  z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.
  2. Komitety Rady Nadzorczej działaj ą na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych
  regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.”
  § 2.
  Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Medius SA
ISIN:PLMDIUS00018
NIP:6793070026
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Babińskiego 69 30-393 Kraków
Telefon:+48 12 2651276
www:www.kancelariamedius.pl
Komentarze o spółce KANCELARIA MEDIUS
2020-04-09 02-04-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649