Raport.

K&K HERBAL POLAND SA (1/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Daniela Kuciaby powiadomienie w trybie art. 69 ustawy 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez niego progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w dniu 17.01.2018 roku w wyniku nabycia 2169 sztuk akcji KKH na rynku NewConnect w Warszawie. Przed zmianą udziału w liczbie głosów Pan Daniel Kuciaba posiadał 369962 akcji, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego spółki uprawniającego do 369962 głosów na WZA w Spółce KKH.
Po nabyciu 2169 szt. akcji Pan Daniel Kuciaba posiada 372131 akcji Spółki, co stanowi 5,02% w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz odpowiada 5,02% kapitału zakładowego Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Gdynia, dn. 19.01.2018
  Daniel Kuc iaba
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa
  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%
  Jako akcjonariusz K &K Herbat Poland S.A . wpisanej do Krajowego
  Rejestru Sąd owego pod numerem KRS 0000399586 (dalej: KKH )
  w ykonując obowiąz ek wynikający z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie
  publicznej zawiadamiam o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie
  głos ów w Spółce KKH .
  Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie gł osów w Spółce nastąpiło w
  dniu 17.01.2018 roku w wyniku nabycia 2169 sztuk akcji KKH na rynku
  regulowanym New Connect w Warszawie.
  Przed zmianą udziału w liczbie głosów pos iadałem 36 9962 akcji, co stanowiło
  4,99 % kapitału zakładowego spółki uprawniającego do 369962 głosów na WZA
  w Spółce KKH .
  Po nabyciu 2169 szt. Akcji posiadam 372131 akcji Spółki, co stanowi 5,02 % w
  ogólnej liczbie głosów Spółki oraz odpowiada 5,02 % kapitału zakładowego
  Spółki.
  Z poważaniem
  D aniel Kuciaba
  Do wiadomości:
  - K&K Herbal SA, ul. Limanowskiego 1A/8, 32 -020, Wieliczka,  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:K&K Herbal Poland SA
ISIN:PLKKHRB00011
NIP:675-141-46-04
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Limanowskiego 1A lok. 8 32-020 Wieliczka
Telefon:+48 12 2514814
www:www.kkpoland.pl
Komentarze o spółce K&K HERBAL POLAND
2019-06-26 01-06-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649