Raport.

JWA SA (12/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 26.02.2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Artura Kurowickiego, tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Artura Kurowickiego 136 038 akcji Emitenta na rynku NewConnect.
Przed transakcjami Pan Artur Kurowicki posiadał 476 591 akcji Emitenta co stanowiło 11,9 % ogólnej liczby akcji Emitenta.
Po transakcjach udział ten zmniejszył się do 340 553 co stanowi 8,5 % ogólnej liczby akcji Emitenta
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporz¹dzenia MAR
  1 Dane osoby pe³ni¹cej obowi¹zki zarz¹dcze/osoby blisko z ni¹ zwi¹zanej
  a) Nazwa/Nazwisko Artur Kurowicki
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnieñ do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz¹cego
  aukcje lub monitoruj¹cego aukcje
  a) Nazwa JWA Spó³ka Akcyjna
  b) LEI 259400ZEO72X5RBF2R18
  4 Szczegó³owe informacje dotycz¹ce transakcji: rubrykê tê nale¿y wype³niæ dla (i) ka¿dego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka¿dego rodzaju transakcji; (iii) ka¿dej daty; oraz (iv) ka¿dego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje JWA S.A.
  ISIN PLJWASA00013
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,151 PLN 8660
  0,15 PLN 16384
  0,16 PLN 5000
  d) Informacje zbiorcze
  - £¹czny wolumen
  - Cena

  30044
  0,152 PLN
  e) Data transakcji 2020-03-23
  f) Miejsce transakcji XNCO – NewConnect rynek akcji
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje JWA S.A.
  ISIN PLJWASA00013
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,15 PLN 65950
  0,135 PLN 5000
  0,14 PLN 26000 Strona 1 z 2  d) Informacje zbiorcze
  - £¹czny wolumen
  - Cena

  105994
  0,15 PLN
  e) Data transakcji 2020-03-25
  f) Miejsce transakcji XNCO – NewConnect rynek akcji
  * Niepotrzebne skreœliæ
  Strona 2 z 2


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JWA SA
ISIN:PLJWASA00013
NIP:7822564519
EKD: 62.02 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Gwiaździsta 15A lok. 256 01-651 Warszawa
Telefon:+48 791955614
www:www.jwa.com.pl
Komentarze o spółce JWA
2020-06-06 21-06-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649