Raport.

JWA SA (14/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje o otrzymaniu
w dniu 6 sierpnia 2018 roku zawiadomienia od akcjonariusza Andrzeja Matejko, przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, informującego o zejściu przez akcjonariusza poniżej progu
5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 , 685) ("Ustawa") zawiadamiam, iż w wyniku transakcji sprzedaży 6 692 akcji spółki JWA S.A. ("Spółka") przeprowadzonej w trybie sesyjnym na
rynku NewConnect w dniu 30 lipca 2018 roku zmniejszeniu uległ dotychczas posiadany przeze
mnie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 5%.
Przed ww. transakcjami posiadałem 206 151 akcji Spółki, które uprawniały do 206 151 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 5,15 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po ww. transakcjach posiadam 199 459 akcji Spółki, które uprawniają do 199 459 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 4,98 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Art. 69 ust. 4 pkt 6-8 Ustawy o ofercie - nie dotyczy.
W odniesieniu do mnie nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
jak również nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadają akcje spółki."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JWA SA
ISIN:PLJWASA00013
NIP:7822564519
EKD: 62.02 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Gwiaździsta 15A lok. 256 01-651 Warszawa
Telefon:+48 791955614
www:www.jwa.com.pl
Komentarze o spółce JWA
2021-06-18 16-06-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor