Raport.

JR HOLDING SA (20/2018) Raport miesięczny za październik 2018 roku

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2018 roku.
Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  z siedzibą w Krakowie

  Raport miesięczny za październik 201 8 roku

  Data publikacji raportu: 20 listopada 201 8 roku

  Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za październik 201 8 roku

  Wstęp

  Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Z ałącznika
  do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca
  2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości
  raport miesięczny za październik 2018 roku.
  W ocenie Za rządu Emitenta podjęte w tym okresie decyzje inwestycyjne wpłynęły na wzrost wartości
  Spółki i Grupy Kapitałowej . Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem
  miesięcznym, do czego serdecznie zapraszam.

  January Ciszewski
  Prezes Zarządu

  Informacje za miesiąc październik 2018 roku

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w
  ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
  finansowych E mitenta .

  1.1. Dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej

  Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że w miesiącu październiku 2018 roku skonsolidowane
  przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące porównywalnego wynajmu nieruchomości
  komercyjny ch wyniosły 380 336 zł i są wy ższe o 11 % w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w
  którym wyniosły 343 890 zł.

  W miesiącach od stycznia do października 2018 roku skonsolidowane przychody Gr upy Kapitałowej
  JR HOLDING S.A. dotyczące por ównywalnego wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych wyniosły
  3 796 371 zł i są niższe o 1 % w stosunku do analogicznego okresu 201 7 roku, w którym wyniosły 3 835 633
  zł.

  Przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. (w zł netto)


  KPM
  INVEST
  Sp. z o.o.
  JR
  HOLDING
  S.A.
  Laguna
  Capital
  Sp. z o.o.
  Ganador
  Sp. z o.o.
  Moniuszki 7
  Sp. z o.o.
  Palabra
  Sp. z o.o.
  Zielona
  Sp. z o.o. * SUMA
  porównanie
  2018 /
  2017
  X 2018 82 988 4 700 39 022 16 290 126 964 92 172 18 200 380 336
  1,11
  X 2017 74 547 3 500 43 326 16 754 126 114 79 649 0 343 890
  I-X 2018 823 502 51 700 440 564 165 123 1 200 367 933 115 182 000 3 796 371
  0,99
  I-X 2017 786 263 175 403 478 559 191 594 1 358 954 844 860 0 3 835 633

  * W przychodach Spółki Zielona Sp. z o.o. zawarty jest przychód z tytułu udostępniania do wglądu i prowadzenia
  danych w programie do archiwizacji i administrowania danych związanych z wynajmowaniem powierzchni
  komercyjnej.  Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za październik 201 8 roku

  1.2. Istotne wydarzenia w miesiącu październiku 2018 roku

  Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym.

  W dniu 15 października 2018 roku Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie poinformował,
  iż w związku z okresem zamkniętym, rozpoczynającym się w dniu 15 październi ka 2018 roku, związanym
  z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2018 roku, Emitent zawiesił skup akcji własnych, do dnia
  publikacji raportu tj. do dnia 14 listopada 2018 roku.

  Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

  W dniu 20 października 2018 roku Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając
  w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Gi ełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect",
  przekaz ał do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2018 roku.

  Spółki powiązane i jednostki, w których jednostka dominuj ąca posiada zaangażowanie w kapitale

   Columbus Energy S.A.

  Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

  W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 1 października 201 8 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI okres
  odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej 'Obligacje'). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
  4.335.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji
  przypada na dzień 29.03.2019 roku.

  Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D

  W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku nastąpiła terminow a wypłata odsetek za IV okres
  odsetkowy obligacji na okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
  4.535.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji
  przypada na dzień 4 paźdz iernika 2019 roku.

  Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki

  W dniu 4 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 4 października 2018 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego
  dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  o dokonaniu w dniu 28 września 2018 roku wpisu scalenia akcji Spółki na p odstawie podjętej w dniu
  8 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 21/05/2018.
  Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmieniła się wartość nominalna akcji Spółki Columbus Energy
  S.A. na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości
  nominalnej a kcji wynoszącej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejszyła się proporcjonalnie  Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za październik 201 8 roku

  ogólna liczba akcji Spółki wszystkich serii z liczby 283 359 139 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta
  pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) d o liczby 40 479 877 (czterdzieści milionów
  czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy zachowaniu
  niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie
  akcji).
  Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
  Scalenie akcji nastąpi w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości
  nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą
  na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
  Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez
  Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z k tórym została zawarta umowa,
  na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz
  akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów
  i umożliwienia posia daczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej
  wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Uprawnienia Podmiotu
  Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji o wartości
  nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę
  tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli
  okazałoby się, że likwidacja wszystkich n iedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie
  możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku. Wszystkie akcje na okaziciela zostaną oznaczone jako
  akcje serii A1.
  Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjął działania m ające na celu dokonanie
  scalenia akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz realizuje procedurę
  z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  W załączeniu do raportu Emitent opublikował jednolity tekst statut u Columbus Energy S.A.
  z zarejestrowanymi zmianami.

  Podpisanie dwóch istotnych umów

  W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 17 października 2018 rok u podpisał obustronnie dwie umowy: nume r
  IGOŚR.54.2018.MŚ i n ume r IGOŚR.53.2018.MŚ z Gminą Dobra (adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62 -730
  Dobra), która w ramach Projektu: "Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez
  budowę instalacji foto woltaicznych oraz kolektorów słonecznych" zakupiła od Emitenta usługę
  zaprojektowania, dostarczenia i montażu solarnych systemów grzewczych oraz instalacji
  fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiote m
  zamówienia obu umów jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu:
   w pierwszej umowie 90 szt. solarnych systemów grzewczych i 128 szt. instalacji fotowoltaicznych
  wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektry cznej,
   w drugiej umowie 64 szt. solarnych systemów grzewczych i 154 szt. instalacji fotowoltaicznych
  wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.
  Termin rozpoczęcia prac projektowych biegnie od dnia podpisania Umów, a termin rozpoczęcia robót
  budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą
  dotyczyły. Zakończenie robót i wykonanie całości Przedmiotu ob u Umów ma nastąpić nie później niż
  w terminie do 21 grudnia 2018 roku.
  Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za październik 201 8 roku

  Za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.54.2018.MŚ Emitent otrzyma wynagrodzen ie ryczałtowe
  w kwocie całkowitej 3 583 687,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset o siemdziesiąt trzy tysiące sześćset
  osiemdziesiąt siedem złotych, 55/100) brutto, a za wykonanie przedmiotu umowy nr IGOŚR.53.2018.MŚ
  Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 643 824,25 zł (słownie: trzy miliony
  sześćset czterdzieści t rzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote, 25/100) brutto. Łączna wartość
  zawartych umów opiewa na kwotę 7 227 511,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia
  siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych, 80/100) brutto.

  Podpisanie aneksu do umo wy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.

  W dniu 20 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 19 października 2018 roku podpisał obustronnie aneks do umowy kredytu
  obrotowego z Bankiem Ochrony Środow iska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował
  raportem bieżącym ESPI nr 33/2017 z dnia 20 września 2017 roku i EBI nr 36/2018 z dnia 20 października
  2018 roku. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy milion y złotych
  00/100), jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów i montażu instalacji fotowoltaicznych.
  Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań sprzedażowych, a tym
  samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest
  zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu
  wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

  Podpisanie umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.

  W dniu 23 października 2018 rok u Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 23 października 2018 roku podpisał obustronnie umowę Linii Wielocelowej
  (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą kredytem
  obrotowym nieodnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Bank
  udzielił Spółce kredytu w celu finansowania/refinansowania zakupu komponentów i realizacji montażu
  instalacji fotowoltaicznych wynikających z zawartych kontraktów z JST i klientami biznesowymi.
  Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych,
  a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest
  zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu
  wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 roku.

  Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

  W dniu 26 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 26 października 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres
  odsetkowy obligacji na okaziciela serii C (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi
  1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesi ąt tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłaca ne są
  w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 26 lipca 2019 roku.

  Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

  W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energ y Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w dniu 29 października 2018 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną umowę pożyczki  Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za październik 201 8 roku

  pieniężnej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Spłata pożyczki (kapitału
  wraz z odsetkami umownymi) ma nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2020 roku. Emitent
  zastrzegł sobie w umowie prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki w każdym momencie bez dodatkowych
  kosztów. Pożyczka pieniężna jest zabezpieczona, a jej oprocentowanie nie odbiega od warunków
  rynkowych. Umowa pożyczki jest zabezpieczona ze strony Spółki oświadczeniem Pożyczkobiorcy
  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 k.p.c. w formie aktu notarialnego. Pożyczkodawca ma
  prawo do pisemnego żądania dokonania ko nwersji kwoty pożyczki na akcje nowej emisji Columbus
  Energy S.A. uchwalonej przez Zarząd Spółki Columbus Energy S.A w ramach uprawnienia do
  podwyższania kapitału zakładowego w ramach określonego w statucie Spółki kapitału docelowego i po
  uzyskaniu wymagan ej zgody Rady Nadzorczej. Przedmiotowa umowa daje możliwość Emitentowi
  zintensyfikowania dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała znaczący wpływ na
  realizację przychodów i wynik całoroczny.

  Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcj ami Emitenta w związku z planowanym scaleniem
  akcji

  W dniu 30 października 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  poinformował, że w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 35/2018 z dnia 4 października 2018 roku
  w związk u z planowanym scaleniem akcji Emitenta, w dniu 30 października 2018 roku w związku
  z planowanym na dzień 22 listopada 2018 roku (planowany dzień referencyjny: 15 listopada 2018 r.)
  scaleniem akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSTIG R00012 w liczbie 15.002.400 o wartości
  nominalnej 0,27 zł każda w stosunku 7:1, w następstwie którego w KDPW zarejestrowanych będzie
  2.143.200 akcji o wartości nominalnej 1,89 zł każda, wysłał do Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S .A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki na okres od 9 listopada do 22 listopada
  2018 r. (włącznie) ze wznowieniem obrotu akcjami w dniu 23 listopada 2018 roku.

  Ponadto:
  Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 12 października 2018 r . dokonał spłaty ost atniej transzy zamykającej
  umowę finansowania dostawców, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 19/2017
  z dnia 6 czerwca 2017 r.
  Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 31 października 2018 r . podpisał aneks do umowy pożyczki, o której
  Emitent informował raportami bieżącymi ESPI: nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 r ., nr 9/2018 z dnia 7 maja
  2018 r ., nr 11/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r ., nr 14/2018 z dnia 7 lipc a 2018 r. oraz EBI nr 36/2018 z dnia
  20 października 2018 r ., zmieniając y termin jej całościowej spłaty do dnia 31 grudnia 2018 r.

  2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
  w okresie objętym raportem.

  2.1. Raporty EBI

  Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu październiku 2018 roku

  Lp. Data Numer Temat
  1. 20. 10 .2018 18/2018 Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku  Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za październik 201 8 roku


  W miesiącu październiku 2018 roku Emitent nie publikował raport ów okresowych.

  2.1. Raporty ESPI

  Lp. Data Numer Temat
  1. 15.10. 2018 33 /2018 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

  3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interes ów inwestorów, w szczególności daty
  publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań
  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  W kolejnym miesiącu opublikowane zost aną:
   w dniu 20 grudnia 2018 roku - raport miesięczny za listopad 2018 roku .

  4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w
  okresie objętym raportem.

  Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mają cych miejsce w miesiącu październiku 2018 roku
  zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.


  Osoby reprezentujące Spółkę:

  January Ciszewski
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JR Holding SA
ISIN:PLJRINV00013
NIP:6792781972
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Malwowa 30 30-611 Kraków
Telefon:+48 12 6540519
www:www.jrholding.pl
Komentarze o spółce JR HOLDING
2019-05-20 04-05-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649