Raport.

STALPROFIL SA (27/2019) Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr

W dniu 19 lipca 2019 roku STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako jednej z sześciu najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4. Numer postępowania: ZP/2018/11/0101/PI.
Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie Umów Ramowych będzie:
• dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;
• dla części nr 2: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;
• dla części nr 3: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;
• dla części nr 4: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1200.
Na podstawie zawartych Umów Ramowych Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 1.707 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A.
Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Umów Ramowych 3.435.580 tys. zł brutto.
Zamawiający podaje, że zawrze Umowy Ramowe na okres 8 lat od dnia ich zawarcia.
O zawarciu Umów Ramowych z O.G.P. Gaz-System S.A. oraz istotnych warunkach zawartych w tych Umowach, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Po podpisaniu Umów Ramowych, Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych. Wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony w wyniku zaproszenia do składania ofert. Jedynym kryterium oceny ofert składanych w wyniku zaproszenia do składania ofert będzie cena brutto.
Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość w/w Umów Ramowych. Ewentualna realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowych Umów Ramowych może mieć wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izostal SA
ISIN:PLIZSTL00015
NIP:756-00-10-641
EKD: 25.61 obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: ul. Opolska 29 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 4056500
www:www.izostal.com.pl
Kalendarium raportów
2020-03-27Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IZOSTAL
2020-02-24 08-02-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649