Raport.

IZOLACJA JAROCIN SA (4/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19
czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem
obrad znajdującym się w załączniku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Ogoszenie o zwoaniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spóki IZOLACJA-JAROCIN SA
  Zarz ąd „IZOLACJI – JAROCIN” Spóka Akcyjna z siedzib ą w Jarocinie, ul. Pozna ńska 24-
  26 zawiadamia Akcjonariuszy Spóki,
  że dziaaj ąc na podstawie art. 395 Kodeksu spóek
  handlowych i art. 23 ust. 1 Statutu Spóki zwouje na dzie
  ń 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
  w siedzibie Spóki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akc jonariuszy z nast
  ępuj ącym
  porz
  ądkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Stat utu Spóki:

  1. Porz
  ądek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje :

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy.
  2. Podj
  ęcie uchway w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podj
  ęcie uchway w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidowo
  ści zwoania Zgromadzenia i jego zdolno ści do podejmowania
  uchwa.
  5. Podj
  ęcie uchway w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz
  ądu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz
  sprawozdania z przepywów
  środków pieni ęż nych za 2017 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziaal no
  ści Rady Nadzorczej za 2017 rok.
  8. Podj
  ęcie uchway o przeznaczeniu zysku za 2017 rok.
  9. Podj
  ęcie uchwa w sprawie udzielenia Czonkom Zarz ądu Spóki absolutorium z
  wykonania przez nich obowi
  ązków w 2017 roku.
  10. Podj
  ęcie uchwa w sprawie udzielenia Czonkom Rady Nadzo rczej Spóki absolutorium z
  wykonania przez nich obowi
  ązków w 2017 roku.
  11. Podj
  ęcie uchwa w sprawie zmian osobowych w skadzie Rad y Nadzorczej.
  12. Zamkni
  ęcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy.
  2. Pozostae informacje zgodnie z Art. 402 2 K.s.h.

  1. Prawo do
  żą dania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad (art. 402 2
  pkt. 2 lit. A k.s.h.)

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj
  ący, co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitau
  zakadowego mog
  ą żą da ć umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Walnego
  Zgromadzenia.
  Żą danie powinno zosta ć zgoszone Zarz ądowi nie pó źniej ni ż na 21 dni
  przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2018 r.
  Żą danie powinno zawiera ć uzasadnienie lub projekt uchway dotycz ącej proponowanego
  punktu porz
  ądku obrad.
  Zarz
  ąd niezwocznie, jednak nie pó źniej ni ż na 18 dni przed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia tj. do 1 czerwca 2018 r. ogas za zmiany w porz
  ądku obrad,
  wprowadzone na
  żą danie akcjonariuszy. Ogoszenie nast ępuje w sposób wa ściwy dla
  zwoania Walnego Zgromadzenia.
  Żą danie nale ży przesa ć na adres siedziby Spóki lub w
  postaci elektronicznej na adres: [email protected] in.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze
  powinni udokumentowa
  ć swoje uprawnienia do wykonywania tego prawa, przed stawiaj ąc
  odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
  2. Prawo akcjonariusza do zgaszania projektów uchwa dotycz
  ących spraw
  wprowadzonych do porz
  ądku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które
  maj
  ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad przed terminem walnego
  zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit b K.s.h.)

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spóki reprezentuj
  ący, co najmniej jedn ą dwudziest ą
  kapitau zakadowego mog
  ą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zgasza
  ć Spóce na pi śmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  projekty uchwa dotycz
  ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które maj
  ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad. Spóka
  niezwocznie ogasza projekty uchwa na stronie int ernetowej Spóki. Projekty uchwa
  wraz z uzasadnieniem nale
  ży przesa ć na adres siedziby Spóki lub w postaci
  elektronicznej na adres:
  [email protected] .

  3. Prawo do zgaszania projektów uchwa dotycz
  ących spraw wprowadzonych do
  porz
  ądku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. c K.s.h)

  Ka
  żdy z akcjonariuszy mo że podczas Walnego Zgromadzenia zgasza ć projekty uchwa
  dotycz
  ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo
  wnoszenia propozycji zmian i uzupenie
  ń do projektów uchwa, obj ętych porz ądkiem
  obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkni
  ęcia dyskusji nad punktem porz ądku
  obrad obejmuj
  ącym projekt uchway, której taka propozycja dotyczy . Propozycje te, wraz
  z krótkim uzasadnieniem, winny by
  ć skadane na pi śmie, osobno dla ka żdego projektu
  uchway z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (n azwy) akcjonariusza, na r
  ęce
  Przewodnicz
  ącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Wykonywanie prawa gosu przez penomocnika (art. 40 2
  2 pkt. 2 lit. D K.s.h.)

  Akcjonariusz b
  ędący osob ą fizyczn ą mo że uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywa
  ć prawo gosu osobi ście lub przez penomocnika.
  Akcjonariusz nieb
  ędący osob ą fizyczn ą mo że uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywa
  ć prawo gosu przez osob ę uprawnion ą do skadania o świadcze ń woli w jego
  imieniu lub przez penomocnika.
  Penomocnictwo powinno by
  ć, pod rygorem niewa żno ści sporz ądzone w formie pisemnej
  i do
  ączone do protokou Walnego Zgromadzenia lub udzielo ne w postaci elektronicznej.
  Formularz zawieraj
  ący wzór penomocnictwa oraz formularz pomocny przy gosowaniach
  przez penomocnika dost
  ępne s ą na stronie internetowej Spóki: www.izolacja-jarocin.pl .
  O udzieleniu penomocnictwa w postaci elektroniczne j nale ży zawiadomi ć Spók ę przy
  wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej w postaci informa cji przesanej poczt ą
  elektroniczn
  ą na adres [email protected] dokadaj ąc wszelkich stara ń, aby mo żliwa
  bya skuteczna weryfikacja wa żno ści penomocnictwa.
  Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna zawi era
  ć dokadne oznaczenie
  penomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, na zwiska, numeru pesel, adresu, nr
  telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych os ób).
  Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna równ ie
  ż zawiera ć jego zakres tj.
  wskazywa
  ć liczb ę akcji, z których wykonywane b ędzie prawo gosu oraz dat ę i nazw ę
  Walnego Zgromadzenia spóki, na którym prawa te b
  ędą wykonywane. Tre ść
  penomocnictwa powinna stanowi
  ć za ącznik w formacie PDF do wiadomo ści e-mail.
  W wypadku udzielenia penomocnictwa przez akcjonari usza nieb
  ędącego osoba fizyczn ą
  konieczne jest do
  ączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z wa ściwego rejestru.
  Spóka podejmie odpowiednie dziaania su
  żą ce identyfikacji akcjonariusza i
  penomocnika w celu weryfikacji wa
  żno ści penomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej.
  Weryfikacja ta polega
  ć mo że w szczególno ści na zwrotnym pytaniu w formie
  elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akc jonariusz i/lub penomocnika w celu
  potwierdzenia faktu udzielenia penomocnictwa i jeg o zakresu. Spóka zastrzega,
  że w
  takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytan ia zdawane w trakcie weryfikacji
  traktowane b
  ędzie jak brak mo żliwo ści weryfikacji udzielenia penomocnictwa, co
  stanowi
  ć będzie podstaw ę dla odmowy dopuszczenia penomocnika do udziau w Walnym
  Zgromadzeniu.
  Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisa niem listy obecno
  ści, penomocnik
  powinien okaza
  ć orygina dokumentu to żsamo ści wymienionego w formularzu
  penomocnictwa celem potwierdzenia to
  żsamo ści penomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb
  ędącego osob ą fizyczn ą powinno wynika ć z
  okazanego przy sporz
  ądzaniu listy obecno ści odpisu wa ściwego rejestru ewentualnie
  ci
  ągu penomocnictw.
  Osoba / osoby udzielaj
  ąca penomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb ędącego osob ą
  fizyczn
  ą powinny by ć uwidocznione w aktualnym odpisie z wa ściwego dla danego
  akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i penomocnic y powinni posiada
  ć przy sobie wa żny
  dowód to
  żsamo ści. Czonek Zarz ądu Spóki i pracownik Spóki mog ą by ć
  penomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu . Udzielenie dalszego
  penomocnictwa jest wy
  ączone.  5. Mo żliwo ść uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wyp owiadania si ę
  oraz wykonywania prawa gosu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji
  elektronicznej oraz wykonywaniu prawa gosu drog
  ą korespondencyjn ą (art.
  402 2 pkt. 2 lit. e, f, g K.s.h.)

  Spóka nie przewiduje mo
  żliwo ści uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej. Spóka nie przew iduje mo żliwo ści
  wypowiadania si
  ę w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej. Spóka nie przewiduje m o
  żliwo ści wykonywania prawa gosu
  droga korespondencyjn
  ą lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  6. Dzie
  ń rejestracji i prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402 2 pkt. 3, 4
  K.s.h.)

  W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj
  ą prawo uczestniczy ć osoby, b ędące
  akcjonariuszami Spóki na 16 dni przed dat
  ą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który przypada na 3 czerwca 2018 r.
  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okazici ela Spóki IZOLACJA - JAROCIN
  S.A. nie wcze
  śniej ni ż po ogoszeniu o zwoaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 21 maja 2018
  r.) i nie pó
  źniej ni ż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uc zestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu tj. 4 czerwca 2018 r. zgaszaj
  ą do podmiotu prowadz ącego
  rachunek papierów warto
  ściowych żą danie wystawienia imiennego za świadczenia o
  prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W tre
  ści za świadczenia zgodnie z wol ą
  akcjonariusza powinna zosta
  ć wskazana cz ęść lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
  rachunku papierów warto
  ściowych.
  Uprawnienia z akcji imiennych i
  świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
  u
  żytkownicy, którym przysuguje prawo gosu maj ą prawo uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu, je
  żeli s ą wpisani do ksi ęgi akcyjnej w dniu rejestracji.

  7. Udost
  ępnienie dokumentacji (art. art. 402 2 pkt. 5 K.s.h.)

  Dokumentacja, która ma by
  ć przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projekta mi
  uchwa b
  ędzie zamieszczana na stronie internetowej Spóki od dnia zwoania Walnego
  Zgromadzenia.
  8. Strona internetowa (art. art. 402
  2 pkt. 6 K.s.h.)

  Wszelkie informacje dotycz
  ące Walnego Zgromadzenie dost ępne s ą na stronie
  internetowej spóki:
  www.izolacja-jarocin.pl .  9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407
  K.s.h.)

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
  wyo
  żona w siedzibie spóki na 3 dni powszednie przed dn iem odbycia Walnego
  Zgromadzenia.
  Akcjonariusz Spóki mo
  że żą da ć przesania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do
  udziau w Walnym Zgromadzeniu nieodpatnie poczt
  ą elektroniczn ą, podaj ąc wasny
  adres poczty elektronicznej, na który lista powinna by
  ć wysana.

  10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spóce i licz bie gosów z akcji IZOLACJI –
  JAROCIN S.A.

  Zgodnie z art. 402
  3 § 1 pkt. 2 Kapita zakadowy IZOLACJI – JAROCIN S. A. tworzy
  3 800 000 akcji na okaziciela, a ogólna liczba gos ów z tych akcji wynosi 3 800 000.


  W sprawach nie obj
  ętych niniejszym ogoszeniem stosuje si ę przepisy Kodeksu Spóek
  Handlowych i Statutu Spóki.
  CZONEK ZARZ
  ĄDU PREZES ZARZ ĄDU
  Dyrektor ds. sprzeda
  ży i marketingu Dyrektor

  Mirosaw Goembiewski Piotr Widawsk i  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izolacja Jarocin SA
ISIN:PLIZCJR00017
NIP:617-00-01-616
EKD: 23.99 produkcja pozostałych wyrobów z mienaralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Poznańska 24-26 63-200 Jarocin
Telefon:+48 62 7470400
www:www.izolacja-jarocin.pl
gpwlink:izolacja-jarocin.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce Izolacja Jarocin
2019-04-20 14-04-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649