Raport.

IZO-BLOK SA (12/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 października 2017 roku, Spółka otrzymała od spółki pod firmą Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Aviva") zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm. ; dalej: "Ustawa"), w którym Aviva poinformował Emitenta, że zarządzane przez Aviva fundusze Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej "Fundusze") w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki dokonanej w dniu 20 października 2017 r., zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Fundusze posiadają 83 908 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 83 908 głosów, które stanowią 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą, zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 2) Ustawy, Fundusze posiadały 86 595 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 86 595 głosów, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pełen tekst zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izo-Blok SA
ISIN:PLIZBLK00010
NIP:626-24-91-048
EKD: 22.21 produkcja płyt, arkuszy rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Kluczborska 11 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 7705201
www:www.izo-blok.pl
Kalendarium raportów
2019-08-23Raport roczny
2019-09-25Raport za I kwartał
2020-01-24Raport półroczny
2020-03-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Izo-Blok
2019-06-26 01-06-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649