Raport.

IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 219 60 52 14 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 015) (1 092) (239) (257) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 366 (3 599) 86 (847) Zysk (strata) netto 211 (3 380) 50 (796) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (671) (1 111) (158) (262) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 124 804 29 189 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 520 110 123 26 Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (27) (197) (6) (46) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000 Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) 0,0094 -0,1512 0,0022 -0,0356 na 30.06.2018 na 31.12.2017 na 30.06.2018 na 31.12.2017 Aktywa trwałe 11 890 14 641 2 726 3 510 Aktywa obrotowe 4 087 391 937 94 Aktywa, razem 15 977 15 032 3 663 3 604 Zobowiązania długoterminowe 1 067 1 064 245 255 Zobowiązania krótkoterminowe 7 242 6 230 1 660 1 494 Kapitał własny 7 668 7 738 1 758 1 855 Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 125 5 359 Pasywa, razem 15 977 15 032 3 663 3 604 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,3430 0,3462 0,0786 0,0830 Wybrane dane finansowe jednotkowego sprawozdania finansowego półrocze/2018 półrocze/2017 półrocze/2018 półrocze/2017 Przychody ze sprzedaży 85 50 20 12 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (480) (430) (113) (101) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (840) (3 083) (198) (726) Zysk (strata) netto (1 126) (2 581) (266) (608) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (217) (362) (51) (85) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - - - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 216 336 51 79 Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1) (26) (0) (6) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000 Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0504 -0,1155 -0,0119 -0,0272 na 30.06.2018 na 31.12.2017 na 30.06.2018 na 31.12.2017 Aktywa trwałe 14 264 14 834 3 270 3 557 Aktywa obrotowe 83 71 19 17 Aktywa, razem 14 347 14 905 3 289 3 574 Zobowiązania długoterminowe - - - - Zobowiązania krótkoterminowe 6 047 5 479 1 386 1 314 Kapitał własny 8 300 9 426 1 903 2 260 Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 125 5 359 Pasywa, razem 14 347 14 905 3 289 3 574 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,3713 0,4217 0,0851 0,1011

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IQ Partners SA
ISIN:PLIQPRT00017
NIP:113-268-28-30
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Adres: ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa
Telefon:+ 48 225670000
www:www.iqpartners.pl
gpwlink:iq-partners.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-10Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-18Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-10Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-18Raport półroczny
Komentarze o spółce IQ PARTNERS
2019-03-25 21-03-20
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649