Raport.

IQ PARTNERS SA (4/2018) Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd IQ Partners S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 19 lutego 2018 roku, Spółka otrzymała od Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Płock, dnia 19.02.2018r.
  ATLANTIS S.A.
  ul. Padlewskiego 18C
  09 -402 Płock
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa
  Zawiadomienie
  Spółka ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział
  Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000033281 (dalej: Zawiadamiająca ), niniejszym w wykonaniu
  obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia
  29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie ) zawiadamia o:
  zbyciu 4.427.000 akcji spółki IQ PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskich
  65/79, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Miasta
  Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000290409 (Spółka)
  Zawiadamiająca informuje, że w dniu 19.0 2.2018r .w ramach transakcji pakietowej na rynku
  regulowanym GPW S.A. w Warszawie dokonała zbycia 4.427.000 akcji Spółki , która to ilość stanowi
  19,80 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 4.427.000 głosów
  stanowiących 19 ,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki .
  Przed zbyciem akcji Spółki z dnia 19.02.20 18r. Zawiadamiająca posiadała 4.427.000 akcji Spółki , która
  to ilość stanowi ła 19,80 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia ła do oddania
  4.427.000 głosów stanowiących 19 ,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki.
  Zawiadamiająca informuje, że aktualnie nie posiada akcji Spółki.
  Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz,
  że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby
  przekazanie uprawnienia do wykonywania p rawa głosu.
  Do wiadomości:
  - IQ PARTNERS S.A. w Warszawie, al. Jerozolimskie 65/79 , 00 -697 Warszawa  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IQ Partners SA
ISIN:PLIQPRT00017
NIP:113-268-28-30
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Adres: ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa
Telefon:+ 48 225670000
www:www.iqpartners.pl
Kalendarium raportów
2019-09-18Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-18Raport półroczny
Komentarze o spółce IQ PARTNERS
2019-05-22 18-05-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649