Raport.

INWESTYCJE.PL SA (12/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INWESTYCJE.PL S.A. II KWARTAŁ 2018 r.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 2 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE ........................................................................................................................ 3 I. SYTUACJA FINANSOWA ............................................................................................................................. 5 1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej INWESTYCJE.PL SA ................................................................................................................ 5 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe INWESTYCJE.PL SA .............................................................................................................................................. 5 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INWESTYCJE.PL SA ................................................................................................... 6 III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ......................................................................................................................................... 7 IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO ................... 7 V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO .......................................................................... 8 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej ................................................................................................... 8 2. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej ............................................................................................. 8 3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ........................................................................................................... 8 4. Pozostałe informacje ................................................................................................................................. 9 4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ......... 9 4.2. Organy Spółki .................................................................................................................................... 9 4.3. Zatrudnienie w Grupie Inwestycje.pl .............................................................................................. 10 4.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .............................................................................................. 10 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ............................................................................................................................ 10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ....................................................................................... 12 Skonsolidowany skrócony bilans Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) .............................................................. 12 Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) .................................. 13 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ................ 14 Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ...... 14 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .............................................................................................. 15 Jednostkowy skrócony bilans Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ................................................................... 15 Jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ....................................... 16 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ..................... 17 Skrócone zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ........... 17


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 3 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. PLN) II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO Przychody ze sprzedaży 140.454 92.474 293.645 187.738 Zysk (strata) ze sprzedaży -402 -514 -379 -543 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -476 -504 -442 -522 Zysk (strata) brutto -422 -414 -379 -136 Zysk (strata) netto -333 -365 -183 -210 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 640 4.393 -7.446 5.193 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2.887 -5.904 -5.736 -6.304 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 17 -611 -2.036 -627 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. PLN) 30.06.2018 30.06.2017 Aktywa trwałe 16.584 16.744 Aktywa obrotowe 26.316 19.389 Aktywa razem 42.900 36.134 Zobowiązania krótkoterminowe 27.576 20.361 Zobowiązania długoterminowe 0 0,00 Kapitał własny 12.075 12.329 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7. 621 9.165 Przedstawione dane skonsolidowane w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Grupy Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 4 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. PLN) II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO Przychody ze sprzedaży 2.522 1.805 4.984 6.968 Zysk (strata) ze sprzedaży -76 -92 48 -46 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161 -89 -34 -39 Zysk (strata) brutto -173 -74 -65 -20 Zysk (strata) netto -165 -104 -64 -50 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1.722 16 -1.567 26 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0,00 0 0,00 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 18 -635 267 -684 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. PLN) 30.06.2018 30.06.2017 Aktywa trwałe 12.294 12.507 Aktywa obrotowe 3. 300 3.065 Aktywa razem 15.594 15.572 Zobowiązania krótkoterminowe 2.118 2.092 Zobowiązania długoterminowe 0 0,00 Kapitał własny 13.184 13.187 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 252 1.535 Przedstawione dane jednostkowe w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w sposób rzetelny i kompletny.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 5 I. SYTUACJA FINANSOWA 1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej INWESTYCJE.PL SA W drugim kwartale 2018 Grupa Inwestycje.pl osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 140,5 mln zł. Wobec analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaż wzrosła o 48 mln zł. Przychody w ujęciu narastającym po dwóch kwartałach 2018 roku osiągnęły poziom 293,6 mln zł, co oznacza wzrost o 106 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost ten podyktowany jest zwiększeniem wolumenu obrotów walutami na platformie KantorOnline.pl. Powyższe wynika z kilku czynników, takich jak pozyskanie nowej grupy klientów z segmentu MŚP, która znacząco wpłynęła na zwiększenie obrotów oraz stabilizacja rynku związana z poprawą sytuacji geopolitycznej oraz poprawą wskaźników makroekonomicznych polskiej gospodarki. Grupa odnotowała w drugim kwartale stratę na poziomie operacyjnym w kwocie 476 tys. zł oraz stratę netto na poziomie 333 tys. zł. Grupa po dwóch kwartałach 2018 roku na poziomie operacyjnym osiągnęła stratę w wysokości 442 tys. zł, co, wobec straty w wysokości 522 tys. zł osiągniętej po dwóch kwartałach 2017 roku, stanowi poprawę. Poprawa wynika ze zwiększenia wolumenu transakcji oraz rentowności transakcji walutowych, realizowanych przez TNN. Strata netto na poziomie 183 tys. zł spowodowana jest przede wszystkim wysokim poziomem amortyzacji wartości firmy i aktywów przejętych w momencie kupna akcji TNN. Na koniec II kw. 2018 r. Grupa odnotowała w ujęciu narastającym 443 tys. zł przychodów finansowych. Składają się na nie przede wszystkim odsetki od pożyczek udzielonych w kwocie 412 tys. zł oraz zysk z rozliczenia transakcji zabezpieczających na rynku walutowym w kwocie 27 tys. zł. Jednocześnie zwiększeniu uległy inne koszty finansowe. Jest to związane ze skutkami wyceny środków pieniężnych w krótkim okresie. 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe INWESTYCJE.PL SA W drugim kwartale 2018 roku Spółka wypracowała przychody w wysokości 2,5 mln. Powyższe oznacza wzrost o ok 700 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka odnotowała w II kwartale 2018 roku stratę z działalności operacyjnej na poziomie 161 tys. zł oraz stratę netto sięgającą 165 tys. zł. Emitent po II kwartale 2018 r. (narastająco) wypracował przychody netto ze sprzedaży na poziomie niemal 5 mln zł. Niższy niż przed rokiem poziom przychodów jednostkowych wynika ze zmniejszenia wolumenu transakcji o charakterze walutowym. Po drugim kwartale 2018 roku z działalności w zakresie reklamy internetowej Spółka wygenerowała 2 mln zł przychodów, zaś z wymiany walut 3 mln zł. Emitent osiągnął zysk ze sprzedaży w ujęciu narastającym w wysokości 48 tys. zł po II kwartale 2018 roku. Strata netto wyniosła 64 tys. zł narastająco. Wynik netto spowodowany jest przeksięgowaniem jednego z portali z pozycji inwestycje długoterminowe na pozycję wartości niematerialne i prawne (w związku ze zmianą przeznaczenia tego aktywa – rozpoczęcie użytkowania w działalności Spółki) i koniecznością likwidacji odpisu aktualizującego w wysokości 100 tys. zł. W ramach działalności portalowej Emitent koncentrował się na bieżących działaniach operacyjnych oraz na pozyskiwaniu nowych klientów. Prowadzone były działania mające na celu poszerzanie oferty i funkcjonalności serwisów od strony narzędziowej oraz contentowej. Aktywność wewnętrznego działu sprzedaży oraz intensywna współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami działającymi na rynku reklamy internetowej przekłada się na utrzymujące się zainteresowanie ofertą spółki.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 6 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INWESTYCJE.PL SA Grupa Kapitałowa Inwestycje.pl skupiła się na realizacji głównych celów strategicznych, które są realizowane od momentu powstania Grupy Kapitałowej. Obejmują one następujące elementy: 1. Rozwój najbardziej perspektywicznych obszarów działalności Nowa strategia koncentruje się wokół rozwoju produktu, jakim jest platforma służąca do wymiany walut online (KantorOnline.pl). W II kwartale 2018 roku trwały prace projektowe nad nową wersją systemu transakcyjnego kantoronline.pl, a także prace przygotowawcze w zakresie migracji klientów do nowego systemu. Ponadto Spółka nadal prowadzi działania w obszarze wydawnictwa portali internetowych i sprzedaży powierzchni reklamowej należących do niej serwisów. Wszelkie działania są wspierane poprzez aktywność w obszarze umacniania znaczenia i wiarygodności marki poprzez działania edukacyjne, udział w eventach branżowych itp. W I kwartale 2018 Spółka obserwowała utrzymujące się zainteresowanie swoją ofertą, co w połączeniu z większą rentownością sprzedaży oraz rozszerzeniem działalności o działalność kantoru internetowego przełożyło się na wyraźną - w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – poprawę wyniku finansowego. 2. Rozwój usług komplementarnych i ekspansja na nowe rynki W związku z narastającą presją konkurencyjną na polskim rynku wymiany walut i wysoce prawdopodobnym przystąpieniem Polski do strefy euro, Spółka prowadzi działania w zakresie ekspansji na nowe rynki, na których nie ma jeszcze rozwiązań takich jak kantory internetowe. W ramach rozwoju usług planuje się również wdrożenie do oferty produktowej szeregu usług komplementarnych, takich jak zaoferowanie klientom kompleksowej usługi rozliczania zleceń płatniczych, dzięki uzyskaniu stosownych pozwoleń z KNF i powołaniu instytucji płatniczej. Ten krok w przyszłości pozwoli Spółce przygotować się do pełnienia funkcji pośrednika w rozliczaniu transakcji między klientami rozliczanymi w walutach i złotych. Spółka planuje także utworzenie na bazie „callcenter” usługi pośrednictwa finansowego, wykorzystując tym samym dotychczas zbudowane relacje z instytucjami finansowymi. W II kwartale 2018 roku w ramach celu ekspansja na nowe rynki, Grupa kontynuowała działania mające na celu uruchomienie biznesu w jednym z krajów bałkańskich. Zarejestrowana już Spółka prawa rumuńskiego, będzie prowadzić działalność w zakresie elektronicznej wymiany walut, będącej podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl SA. Obecnie na ukończeniu są prace w zakresie uzyskania stosownych licencji i pozwoleń, które umożliwią Spółce prowadzenie działalności operacyjnej zgodzie z wymogami prawa lokalnego. Kolejnym celem spółki będzie uruchomienie serwisu w innych krajach Europy Środkowo-wschodniej w latach 2019-2021. Inwestycje zagraniczne w rozwijających się krajach środkowoeuropejskich gdzie zostanie przeniesiony, dostosowany i wprowadzony dotychczasowy model sprzedaży, pozwolą na dywersyfikację źródeł przychodów Grupy w najbliższych latach. Tego typu rozwiązanie pozwoli zniwelować także ewentualne ryzyko związane z wejściem Polski do strefy euro, co może skutkować zredukowaniem popytu na oferowane usługi przez KantorOnline.pl. Bazując na dotychczasowym modelu biznesu i doświadczeniu pozwoli to Grupie zbudować silną pozycję na rynkach objętych ekspansją. W dalszej kolejności, ekspansja jest również ukierunkowana na kraje przygraniczne RP (Czechy, Ukraina, Białoruś). 3. Poprawa efektywności


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 7 Grupa skupia swoje działania na poprawie efektywności organizacji i jakości oferowanych usług. Budowa efektywnej organizacji związana jest z zapewnieniem odpowiedniej struktury zatrudnienia, wzrostu kompetencji poprzez wdrażanie odpowiednich procesów związanych z rozwojem pracowników, w tym zarządzania przez cele, programów szkoleniowych i motywacyjnych. Poprawa jakości oferowanych usług będzie związana z jednej strony z udoskonaleniem produktów oferowanych klientom (wartość dla klienta), z drugiej zaś strony z rosnącym poziomem kompetencji pracowników, co przełoży się na jakość obsługi. W ramach celu poprawa efektywności Grupa skupiła się na poprawie jakości oferowanych usług poprzez udoskonalenie produktów oferowanych klientom. W II kwartale 2018 roku trwały prace nad budową nowej wersji systemu operacyjnego kantoronline.pl. Planowany termin ich zakończenia to koniec roku 2018. Nowa wersja systemu pozwoli na uproszczenie procesów obsługiwanych przez serwis, zwiększy jego użyteczność (usability), dzięki czemu spodziewany jest wzrost liczby nowych użytkowników korzystających z serwisu oraz zwiększenie satysfakcji obecnie obsługiwanych klientów. Ukierunkowanie strategii rozwoju Grupy na elektroniczną wymianę walut podyktowane jest oczekiwanymi efektami synergii, które płyną z przejęcia TNN Finance. Synergie płyną m.in. z możliwości wykorzystania potencjału klientów obu firm poprzez dotarcie do nich z nową ofertą i zaoferowanie im szeregu usług komplementarnych. Oba podmioty działają w obszarze usług internetowych, kierując swoją ofertę do podobnych grup docelowych, przy czym KantorOnline.pl oferuje przydatne narzędzie służące do wymiany walut, natomiast Inwestycje.pl uzupełniają wartość dla klienta wiedzą merytoryczną zawartą na portalach internetowych. Połączenie daje Grupie nowe szanse pozwalające na wzmocnienie pozycji obu podmiotów na rynku i umożliwia dalszy, dynamiczny rozwój. III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH Zarząd Inwestycje.pl S.A. nie publikował prognoz finansowych dotyczących wyników finansowych na rok 2018. IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 8 V. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej Jednostka dominująca Inwestycje.pl SA Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba, adres: Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 1 Te l e f o n : (+48) 533 252 121 Faks: (+48) 71 721 59 19 Adres poczty elektronicznej: biuro@inwestycje.pl Adres strony internetowej: spolka.inwestycje.pl NIP: 897-16-94-334 REGON: 932999083 KRS: 0000306232 Jednostka zależna TNN Finance S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba, adres: Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 50 Te l e f o n : +48 32 413 00 00 Faks: biuro@kantoronline.pl Adres poczty elektronicznej: www.tnnfinance.pl, www.kantoronline.pl Adres strony internetowej: 5252524188 NIP: 145927902 REGON: 0000411953 KRS: +48 32 413 00 00 Kapitał zakładowy: 17200000 Akcji serii A o wartości 0,10 zł każda Oraz 7000000 akcji serii B o wartości 0,10 zł każda Udział Emitenta: 10.980.536 akcji serii A oraz 7.000.000 akcji serii B – 74,30% 2. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej Dominującym obszarem działalności Grupy Kapitałowej jest elektroniczna wymiana walut za pośrednictwem portalu KantorOnline.pl, polegająca na realizacji transakcji internetowych wymiany walut składanych drogą elektroniczną przez klientów firmowych i indywidualnych. Proponowane rozwiązania są alternatywą i uzupełnieniem do ofert kantorów stacjonarnych i ofert bankowych. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w zakresie prowadzenia i sprzedaży powierzchni reklamowej portali internetowych. 3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Tabela: Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej INWESTYCJE.PL S.A. Podmiot Opis Posiadany udział Zakres działalności INWESTYCJE.PL S.A. podmiot dominujący - prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej portali internetowych TNN Finance S.A. jednostka zależna 74,30% elektroniczna wymiana walut za pośrednictwem portalu KantorOnline.pl


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 9 4. Pozostałe informacje 4.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Mestina Capital Limited 58.000.000 53,77% 58.000.000 53,77% Business Consulting For Enterprises sp. z o.o. 20.000.000 18,54% 20.000.000 18,54% Cumpleano Limited 16.000.000 14,83% 16.000.000 14,83% AQEX sp. z o.o. 6.000.000 5,56% 6.000.000 5,56% Dariusz Ilski 5.440.000 5,04% 5.440.000 5,04% Pozostali 2.423.087 2,26% 2.423.087 2,26% Suma 107.863.087 100,00% 107.863.087 100,00% 4.2. Organy Spółki Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego, skład organów Spółki przedstawia się następująco: Zarząd Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Przemysław Spyra Prezes Zarządu 10.01.2017 10.01.2020 Anna Sołowska-Łabaz Wiceprezes Zarządu 10.01.2017 10.01.2020 Tomasz Krawczyk Członek Zarządu 27.06.2018 10.01.2020 W dniu 27.06.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu zarządu Spółki Pana Tomasza Krawczyka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu z dniem 2 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od do Arkadiusz Kondek Przewodniczący Rady Nadzorczej 09.05.2017 30.06.2021 Agnieszka Spyra Członek Rady Nadzorczej 14.10.2016 30.06.2021 Dariusz Ilski Członek Rady Nadzorczej 30.06.2016 30.06.2021 Michał Minor Członek Rady Nadzorczej 11.06.2018 30.06.2021 Jacek M. Kowalski Członek Rady Nadzorczej 13.10.2016 30.06.2021 Katarzyna Twarowska Członek Rady Nadzorczej 29.06.2018 30.06.2021 11.06.2018 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Pana Michała Minora na nowego Członka Rady Nadzorczej. 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: W związku z rezygnacją Pana Piotra Smagały z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Minora.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 10 Z dniem 29 czerwca 2018 r. do składu Rady Nadzorczej powołano Panią Katarzynę Twarowską. 4.3. Zatrudnienie w Grupie Inwestycje.pl W II kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniała 30,26 osób, z czego 2,5 były zatrudnione w Inwestycje.pl SA a 27,76 w TNN Finance S.A. 4.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym. Sprawozdanie z przepływów sporządzono metodą pośrednią. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że: 1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zastosowano stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w zależności od decyzji Zarządu amortyzuje się metodą liniową bądź degresywną. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł nie ujmuje w ewidencji środków trwałych i zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. 2. Akcje i udziały wyceniane są cenach nabycia, a inwestycje w nieruchomościach wycenia się w cenach rynkowych, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie. 3. Materiały i towary w magazynie wycenione zostały według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. 4. Produkty i usługi niezakończone wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia. Do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży produktów i usług. 5. Należności wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, w wielkościach wynikających z faktur sprzedaży z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. 6. Zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z faktur zakupu. 7. Środki pieniężne i kapitały wycenione zostały według wartości nominalnej. 8. Spółki nie utworzyły rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ani inne świadczenia pracownicze. W styczniu 2016, uchwałą Zarządu dokonano zmian w naliczaniu stawek amortyzacyjnych. Przyjęto różne stawki amortyzacyjne do celów bilansowych i podatkowych dla wartości niematerialnych i prawnych. Do celów podatkowych zastosowano stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do celów bilansowych uwzględniono ekonomiczną użyteczność wartości niematerialnych i prawnych. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Inwestycje.pl S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy prezentowane skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe Inwestycje.pl SA S.A. wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl S.A oraz inwestycje.pl S.A.


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 11 Prezes Zarządu Przemysław Spyra Wiceprezes Zarządu Anna Sołowska-Łabaz Członek Zarządu Tomasz Krawczyk


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 12 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowany skrócony bilans Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. Aktywa trwałe 16.584 16.744 I. Wartości niematerialne i prawne 15.615 14.610 II. Rzeczowe aktywa trwałe 27 33 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 767 1.999 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175 102 B. Aktywa obrotowe 26.316 19.389 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 5.062 2.479 III. Inwestycje krótkoterminowe 20.917 16.891 IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe 337 19 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 RAZEM 42. 900 36.134 PASYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. Kapitał (fundusz własny) 12. 075 12.329 I. Kapitał podstawowy 10.786 10.786 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2.451 2.434 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -978 -681 VI. Zysk (strata) netto -183 -210 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29.369 22.353 I. Rezerwy na zobowiązania 1.212 1.368 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 27.576 20.361 IV. Rozliczenia międzyokresowe 581 623 RAZEM 42.900 36.134


  Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO A. Przychody ze sprzedaży netto 140.454 92.474 293.645 187.738 I. Przychody ze sprzedaży produktów 967 1.676 2.222 3.040 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 139.487 90.799 291.423 184.698 B. Koszty działalności operacyjnej 140.856 92.989 294.023 188.281 I. Amortyzacja 203 159 359 315 II. Zużycia materiałów i energii 3 8 9 11 III. Usługi obce 350 377 602 779 IV. Podatki i opłaty 49 69 73 112 V. Wynagrodzenia 228 174 423 337 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 70 52 110 93 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 735 1.566 1.716 2.282 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139.218 90.585 290.731 184.352 C. Zysk (strata) ze sprzedaży -402 -514 -379 -543 D. Pozostałe przychody operacyjne 59 11 70 22 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 11 11 21 21 III. Inne przychody operacyjne 48 0,2 49 1 E. Pozostałe koszty operacyjne 133 0,04 133 1 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 133 0,04 133 1 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -476 -504 -442 -522 G. Przychody finansowe 226 269 443 770 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki 225 109 412 169 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 1 160 31 601 H. Koszty finansowe 103 111 245 248 I. Odsetki 15 36 55 98 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 88 75 190 150 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -354 -346 -243 0,2 J. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 68 68 136 136 K. Zysk brutto -422 -414 -379 -136 L. Podatek dochodowy 0,00 9 0,00 95 Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -54 9 -201 -13 M. Zysk (straty mniejszości) -35 -67 6 -8 N. Zysk (strata) netto -333 -365 -183 -210


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 14 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk (strata) netto -333 -365 -183 -210 II. Korekty razem 973 4.757 -7.263 5.403 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 640 4.393 -7.446 5.193 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 2.887 5.904 5.736 6.304 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2.887 -5.904 -5.736 -6.304 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy 32 24 299 57 II. Wydatki 15 635 2.335 684 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 -611 -2.036 -627 D. Przepływy pieniężne netto, razem -2.230 -2.123 -15.218 -1.738 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2.230 -2.123 -15.218 -1.738 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 9.851 11.288 22.840 10.903 G. Środki pieniężne na koniec okresu 7.621 9.165 7.621 9.165 Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12. 410 12.693 12.259 12.538 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12.410 12.693 12.259 12.538 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 .075 12.329 12 .075 12.329 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12. 075 12.329 12. 075 12.329


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Jednostkowy skrócony bilans Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) AKTYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. Aktywa trwałe 12.294 12.507 I. Wartości niematerialne i prawne 2.181 895 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 10.107 11.607 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 5 B. Aktywa obrotowe 3.300 3.065 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2.723 1.526 III. Inwestycje krótkoterminowe 252 1.535 IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe 325 4 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 RAZEM 15.594 15.572 PASYWA 30.06.2018 30.06.2017 A. Kapitał (fundusz własny) 13.184 13.187 I. Kapitał podstawowy 10.786 10.786 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2.451 2.434 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11 17 VI. Zysk (strata) netto -64 -50 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.410 2.385 I. Rezerwy na zobowiązania 91 79 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 2.118 2.092 IV. Rozliczenia międzyokresowe 201 215 RAZEM 15.594 15.572


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 16 Jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO A. Przychody ze sprzedaży netto 2.522 1.805 4.984 6.968 I. Przychody ze sprzedaży usług 792 1.640 1.973 2.623 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.730 165 3.011 4.345 B. Koszty działalności operacyjnej 2.598 1.897 4.936 7.015 I. Amortyzacja 39 17 55 31 II. Zużycia materiałów i energii 0,00 5 3 5 III. Usługi obce 147 166 225 391 IV. Podatki i opłaty 0,00 14 0,00 14 V. Wynagrodzenia 24 52 49 93 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 9 5 16 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 652 1.470 1.585 2.118 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.734 165 3.014 4.346 C. Zysk (strata) ze sprzedaży -76 -92 48 48 -46 D. Pozostałe przychody operacyjne 48 3 51 7 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 4 3 7 7 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne 44 0,1 44 0,2 E. Pozostałe koszty operacyjne 133 0,001 133 0,002 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 133 0,001 133 0,002 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161 -89 -34 -39 G. Przychody finansowe 2 28 2 57 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki 2 28 2 57 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów f. 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 14 13 33 38 I. Odsetki 14 12 33 37 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 0 1 0 1 I. Zysk (strata) brutto -173 -74 -64 -20 J. Podatek dochodowy -8 0,00 0,00 0,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 30 0,00 30 L. Zysk (strata) netto -165 -104 -64 -50


  INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018 17 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk (strata) netto -165 -104 -64 -50 II. Korekty razem -1.556 120 -1.503 76 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1.722 16 -1.567 26 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy 32 0,00 300 0,00 II. Wydatki 14 635 33 684 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 -635 267 -684 D. Przepływy pieniężne netto, razem -1.703 -619 -1.300 -658 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1.703 -619 -1.300 -658 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 1.956 2.154 1.553 2.193 G. Środki pieniężne na koniec okresu 252 1.535 252 1.535 Skrócone zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Inwestycje.pl SA (dane w tys. PLN) ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM II KWARTAŁ 2018 II KWARTAŁ 2017 II KWARTAŁ 2018 NARASTAJĄCO II KWARTAŁ 2017 NARASTAJĄCO I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13 248 241,08 13.291 13 248 241,08 13.237 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13 248 241,08 13.291 13 248 241,08 13.237 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13 184 083,44 13.187 13 184 083,44 13.187 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 184 083,44 13.187 13 184 083,44 13.187


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inwestycje.pl SA
ISIN:PLINSTC00010
NIP:8971694334
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1 50-077 Wrocław
Telefon:+48 71 7351075
www:www.spolka.inwestycje.pl
Komentarze o spółce INWESTYCJE.PL
2021-08-04 19-08-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor