Raport.

INVISTA SA (42/2017) Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Invista SA Pana Jana Bazyla, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 8 grudnia 2017 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 100.000 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów ulegnie zwiększeniu o więcej niż 2% w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przeze mnie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Invista S.A. w dniu 25 września 2015 roku.
Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:
- liczba akcji: 1.757.739;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,15%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.757.739 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 12,15%;
Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:
- liczba akcji: 1.857.739;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,85%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1.857.739 głosów;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 12,85%.
Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Invista SA
ISIN:PLECMNG00019
NIP:526-24-83-290
EKD: 67.13 działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Emilii Plater 14/14-18 00-669 Warszawa
Telefon:+48 22 1275422
www:www.invista.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce INVISTA
2019-05-24 17-05-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649