Raport.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (51/2018) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za I półrocze 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 27.08.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
Na dzień bilansowy 30.06.2018r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent w dniu 22.08.2018r. podjął decyzję o dokonaniu w II kwartale 2018 r. aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 691 tys. zł. W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wyceny wartości aktywów, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta w okresie 6 miesięcy 2018r. został obciążony łączną kwotą 1.004 tys. zł.
Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.03.2018 roku to 4.736 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na dzień 30.06.2018r. wynosi 4.045 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 3.530 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na łączną dotychczasową wartość okresowych aktualizacji wycen tego aktywa.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649