Raport.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (50/2018) Zawarcie umowy pożyczki.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.08.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy Umowy z dnia 06.08.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na okres do dnia 31.03.2019r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej równej WIBOR powiększony o 3,0% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś ostatnia rata odsetkowa zostanie zapłacona wraz ze zwrotem Emitentowi kapitału udzielonej pożyczki do dnia 31.03.2019r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia przedmiotowej Umowy. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Investment Friends Capital SE, a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta jest jedynym udziałowcem spółki Patro Invest Sp. z o.o., a także Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2021-10-08Raport roczny
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor