Raport.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 977 1 476 230 337 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 101 1 058 24 242 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 704 35 161 Zysk (strata) netto 168 688 40 157 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci operacyjnej -681 -146 -160 -33 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 227 -3 657 53 -836 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci finansowej 0 0 0 0 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w -454 -3 803 -107 -869 Aktywa razem 23 941 23 027 5 740 5 205 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 73 52 18 12 Kapita? w?asny 23 855 22 949 5 719 5 187 Kapita? zak?adowy 9 010 45 048 2 160 10 183 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 13 292 828 15 015 972 13 292 828 Zysk (strata) przypadaj?cy na jedn? akcj? (w z? / EURO) 0,01 0,05 0,01 0,01 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EURO) 1,59 1,53 0,38 0,35

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  Oświadczenie Zarządu
  dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
  w Investment Friends Capital SE
  (uprzednio Investment Friends Capital S.A.)
  Podstawa prawna:
  § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim z późn.zm.
  Raport stanowi załącznik
  do jednostkowego raportu rocznego Spółki Investment Friends Capital SE za 201 7r.  2
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2017 ROKU .
  Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Spółki za 201 7 r. zgodnie z
  postanowieniami §91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wym aganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz.U.2009.33.259).
  I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Investment Friends Capital
  SE oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
  Od dnia 01.01.2016r. Emitent stosuje nowe zasady wydane przez organizatora obrotu Uchwałą Nr
  26/1413/2015 z 13.10.2015r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016). Dokument
  ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw .pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu
  korporacyjnego spółek notowanych.
  Pełne oświadczenie Emitenta dotyczące stosowania DPSN 2016 i ZŁK znajduje się na stronie internetowej
  Spółki www.ifcapital.pl , w sekcji “Regulacje” zakładka “Dobre praktyki” po św ięconej ładowi korporacyjnemu.
  Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż nie stosuje innych niż wskazane po niżej zasad y dobrych praktyk w zakresie
  ładu korporacyjnego, w tym wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.
  II Wskazanie w jakim zakresie Emitent odstąpił od Zasad Ładu Korporacyjnego wraz ze
  wskazaniem tych zasad i przyczyn odstąpienia.
  Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016.
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie st osuje 3 rekomendacji: III.R.1., IV.R.2.,
  VI.R.1.
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 20 zasad szczegółowych:
  I.Z.1.6., I.Z.1.7., I.Z.1.8., I.Z.1.9. , I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z. 1.17., I.Z.1.18., I.Z.1.20., I.Z.1.21., II.Z.3., II.Z.4.,
  II.Z.8., II.Z.10.3., II.Z.10.4., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., IV.Z.3., VI.Z.4.
  I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analit ykami, prowadząc przejrzystą i
  skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do
  ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.
  Rekomendacje
  I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze,
  zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym
  zakresie.
  Zasada nie dotyczy spółki.
  Komentarz spółki : Spółka na dzień wejścia w życie Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 nie
  prowadzi działalności w tym zakresie.
  I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z
  uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące
  przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule
  otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.
  Zasada jest stosowana.  3
  Komentarz spółki : W tym Spółka udziela wyjaśnień w granicach dopuszczonych prawem na wszelkie zapytania
  akcjonariuszy i inwestorów. Spółka prowadzi z inwestorami komunikację elektroniczną. Nie są organizowane
  otwarte spotkania z inwestorami i analitykami z tego względu, że nie ma zainteresowania tą formą pozyskiwania
  informacji o spółce przez inwestorów.
  I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie
  czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwest orom zapoznanie się z
  osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu
  sprawozdawczego.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka podejmuje starania aby raporty okresowe były udostępniane w możliwie n ajkrótszym
  czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
  Zasady szczegółowe
  I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
  wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
  I.Z.1.3. s chemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z
  zasadą II.Z.1,
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Zarząd Spółki jest jednoosobowy i odpowiada za wszelkie sfery działalności Spółki.
  I.Z.1.6. kalendarz zda rzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie
  akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu
  widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji i nwestycyjnych,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, które również
  dostępne są na stronie Spółki, informację o wszelkich zdarzeniach korporacyjnych z odpowiednim
  wyprzedzeniem. I nformacja w formie kalendarza w ocenie Spółki jest zbędna.
  I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników
  finansowych,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka do tej pory nie sporządzała i nie publikowała materiałów informacyjnych na temat
  strategii spółki oraz jej wyników finansowych. Wyniki finansowe spółki oraz plany dotyczące działalności w
  kolejnym okresie sprawozdawczym Emitent zamieszcza w raporta ch okresowych, które publikuje stosownymi
  raportami oraz na stronach internetowych spółki.
  I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie
  umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów okresowych informację o
  wynikach finansowych spółki oraz wybrane dane finansowe. Informacje te są również dostępne na stronie
  internetowej Spółki.  4
  I.Z.1 .9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie
  ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości
  dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
  Zasad a nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, informację o
  uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenia. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej
  Emitenta. Decyzja w zakresie wypłaty dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia.
  I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co
  najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
  Zasada nie dotyczy spółki.
  Komentarz spółki : Spółka do tej pory nie sporządzała prognoz finansowych oraz w najbliższym okresie nie
  planuje sporządzania przedmiotowych prognoz.
  I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka stosuje się do zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
  I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w
  niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na
  podstawie odpowiednich przepisów,
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka publikuje na bieżąco informację w zakresie stosowania zasad i rekomendacji
  zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW za pośrednictwem systemu EBI.
  I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnor odności w odniesieniu do
  władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
  różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele
  stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka
  nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej
  wyjaśnienie takiej decyzji,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Kluczowe decy zje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych managerów
  podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza. Spółka jako kryterium wyboru Członków poszczególnych
  organów kieruje się kwalifikacjami osoby kandydującej do pełnienia określonych fu nkcji. Informacje dotyczące
  danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących
  informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.
  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w
  terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka uznaje, że koszty transmisji obrad Walnego Zgromadzenia są za wysokie.
  Jednocześnie Zarząd wskazuje, że struktura akcjona riatu Spółki powoduje brak zainteresowania obradami


  5
  Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje
  transmisji obrad.
  I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć
  istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom
  walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka p ublikuje projekty uchwał Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa. W przypadkach gdy wymagane jest uzasadnienie treści projektu lub uchwały przekazywane
  ono jest wraz z projektami uchwał przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu.
  I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku
  obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia
  przerwy,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Decyzję w zakresie odwołania Walnych Zgromadzeń co do zasady podejmowane są przez
  akcjonariuszy, w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce Spółka publikuje stosowny raport bieżący.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : W ocenie Spółki koszty takiego rozwiązania są zbyt wysokie. Spółka nie posiada niezbędnej
  infrastruktury technicznej a nadto brak jest zainteresowania zapisem przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń ze
  względu na strukturę ak cjonariatu Spółki. Jednocześnie Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie
  przewiduje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.
  I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze
  wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e -mail lub numeru telefonu.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka na swojej stronie podaje dane kontaktowe z których mogą korzystać wszystkie
  podmioty zainteresowane. W ocenie Spółki nie zasadnym jest wyodrębnianie danych kont aktowych w celach
  komunikacji z inwestorami.
  I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia
  dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym
  w zasadzie I .Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli
  przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
  Zasada nie dotyczy spółki.
  Komentarz spółki : Spółka nie uczestniczy w i ndeksach giełdowych WIG20 mWIG40,
  II. Zarząd i Rada Nadzorcza
  Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność
  za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w
  wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i
  bezpieczeństwa. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie
  rady nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoi m postępowaniu niezależnością własnych
  opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w
  zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.


  6
  Rekomendacje
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki
  powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod
  względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowe go.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka jako kryterium wyboru Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej kieruje
  się kwalifikacjami osoby powywoływanej do pełnienia funkcji. Informacje dotyczące danych osób zasiadających
  w organach Spółk i są publikowane na stronie internetowej Emitenta.
  Zasady szczegółowe
  II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy
  członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału
  dostępny na stronie internetowej spółki.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : W Spółce jest jednoosobowy Zarząd odpowiadający za wszystkie obszary działalności
  Spółki.
  II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kry teria niezależności, o których mowa w
  zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Decyzja o wyborze Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze kierując się kompetencjami i zaufaniem do poszczególnych
  kandydatur wyznaczają skład Rady Nadzorczej. Spółka w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia może
  okresowo spełniać lub nie niniejsze kryterium w zależności od wybranego składu Rady. Obecnie Rada nie
  spełnia kryteriów niezależności, gdyż tylko jeden z Członków Rady jest niezależny, a ocena wynikających ryzyk
  z tego tytułu leży w kompetencji WZA .
  II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia
  Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
  niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek gi ełdowych i komisji rady
  (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
  osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również
  osoba związana z tymi podmiotami umo wą o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą
  kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka
  rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązan ia z
  akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Decyzja o wyborze Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze kierując się kompetencjami i zaufaniem do poszczególnych
  kandydatur wyznaczają skład Rady Nadzorczej. Spółka w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia może
  okresowo spełniać lub nie niniejsze kryterium w zależności od wybranego składu Rady, a ocena wynikających
  ryzy k z tego tytułu leży w kompetencji WZA .
  II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie
  mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.


  7
  W przypadku gdy f unkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się
  odpowiednio.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : W spółce funkcjonuje komitet audytu sprawowany przez Radę Nadzorczą.
  II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : W spółce funkcjonuje komitet audytu sprawowany przez Radę Nadzorczą. Decyzja o wyborze
  Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze
  kierując się kompetencjami i zaufaniem do poszczególnych kandydatur wyz naczają skład Rady Nadzorczej.
  Spółka w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia może okresowo spełniać lub nie niniejsze kryterium w
  zależności od wybranego składu Rady, a ocena wynikających ryzyk z tego tytułu leży w kompetencji WZA
  Uwaga: W dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o dokonaniu zmiany w składzie Komitetu
  Audytu, którego zadania dotychczas wykonywał cały skład Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 01/10/2017 Rada
  Nadzorcza powołała ze swojego składu Komitet Audytu w składzie trzyos obowym tj.: Wojciech Hetkowski –
  Przewodniczący, Jacek Koralewski – Członek, Martyna Patrowicz – Członek. W ocenie Rady Nadzorczej
  Komitet Audytu w wyłonionym składzie osobowym spełnia wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust.
  1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach.
  II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i
  przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
  II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących s tosowania
  zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Rada Nadzorcza sprawu je nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej sferach w tym
  również i nad wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
  II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2,
  albo informację o b raku takiej polityki.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka na dzień wejścia w życie Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 nie
  prowadzi działalności w tym zakresie.
  II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego
  zgromadzenia.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Rada Nadzorcza Spółki wyraża opinię z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariuszy lub
  Zarządu Spółki w istotnych sprawach mających być przedmiotem obrad lub w sprawach pr zewidzianych w
  Statucie Spółki. W spółce nie obowiązuje bezwzględna zasada rozpatrywania i opiniowania wszystkich spraw
  mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  III. Systemy i funkcje wewnętrzne
  Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: ko ntroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
  nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego,
  odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.


  8
  Rekomendacje
  III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w
  poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest
  uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar i rodzaj
  działalności prowadzonej przez spółkę. Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne odpowiednie do wielkości spółki i
  rodzaju or az skali prowadzonej działalności.
  Zasady szczegółowe
  III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
  Zasada jest stosowana.
  Koment arz spółki : Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali
  prowadzonej działalności.
  III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
  wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają
  zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Ze względu na wielkość spółki przyjęty model dzi ałalności oraz strukturę organizacyjną
  Spółki w Spółce ustanowiony jest jednoosobowy Zarząd podlegający bezpośredniej kontroli Ra dy Nadzorczej i
  wyodrębnionego K omitetu Audytu.
  III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innyc h osób odpowiedzialnych
  za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
  międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : W spółce funkcjonu je Komitet A udytu sprawowany przez Radę Nadzorczą. Decyzja o
  wyborze Członków Rady Nadzorczej a tym samym Przewodniczącego Komitetu Audytu należy do kompetencji
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze kierując się kompetencjami i zaufaniem do
  po szczególnych kandydatur wyznaczają skład Rady Nadzorczej. Spółka w zależności od decyzji Walnego
  Zgromadzenia może okresowo spełniać lub nie niniejsze kryterium w zależności od wybranego składu Rady, a
  ocena wynikających ryzyk z tego tytułu leży w kompeten cji WZA .
  III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
  wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
  skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w za sadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim
  sprawozdaniem.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : W Spółce funkcję Komitetu A udytu pełni Rada Nadzorcza, jej członkowie wybierani są przez
  Walne Zgromadzenie.
  III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
  w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby
  odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również doko nuje rocznej oceny skuteczności


  9
  funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa
  komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
  jednakże nie zwalnia to rad y nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych
  systemów i funkcji.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Rada Nadzorcza pełni bieżącą kontrolę nad wszelkimi obszarami działalności Spółki.
  III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego,
  komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy
  istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Rada Nadzorcza pełni bieżącą kontrolę nad wszelkimi obszarami działalności Spółki.
  IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w
  sprawy spółki, wyraż ającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne
  zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by
  podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
  Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób
  nienaruszający dobrych obyczajów.
  Rekomendacje
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o il e spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu t akich środków,
  w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać
  się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miej scu innym niż miejsce obrad walnego
  zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka uznaje, że koszty infrastruktury i transmisji obrad Walnego Zgromadzenia są za
  wysokie. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że struktura akcjonariatu Spółki powoduje brak zainteresowania
  obradami Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Statut Spółki i Regulam in Walnego Zgromadzenia nie
  przewiduje transmisji obrad.
  IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są
  przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów
  prawnych, re alizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza
  następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
  Zasada nie dotyczy spółki.
  Komentarz spółki : Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę notowane są wyłącznie na rynku
  regulowanym GPW S.A. w Warszawie.
  Zasady szczegółowe  10
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
  dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka uznaje, że koszty transmisji obrad Walnego Zgromadzenia są za wysokie.
  Jednocześnie Zarząd wskazuje, że struktura akcjonariatu Spółki powoduje brak za interesowania obradami
  Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje
  transmisji obrad.
  IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
  Zasada nie jest stosowana.
  Koment arz spółki : Spółka wskazuje, że brak jest zainteresowania udziałem mediów w obrada Walnych
  Zgromadzeń Spółki. Ponadto w ocenie Spółki udział osób nie uprawnionych może zakłócać pracę Walnego
  Zgromadzenia.
  IV.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walne go zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie
  przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego
  Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
  IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych
  sytuacjach, każdorazowo wskaza nych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy,
  sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie
  przerwy.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego
  Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, którzy decydują
  o wskazaniu w uchwale uzasadnienia w zakresie zarządzenia przerwy w obradach.
  IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin
  wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych
  obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego
  Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, którzy decydują
  o terminie wznowienia obrad.
  IV.Z.9. Spółka dokł ada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli
  ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie
  danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akc jonariusza lub
  akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie
  uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości
  akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny spo sób przedstawi akcjonariuszom
  informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
  Zasada jest stosowana.  11
  Komentarz spółki : Zarząd będzie dążył do publikacji uzasadnień kluczowych dla działalności Spółki projektów
  uchwał Walnych Zgromadz eń.
  IV.Z.11.Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie
  umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Czło nkowie organów spółki podejmują starania aby możliwym było ich uczestnictwo w
  obradach Walnego Zgromadzenia, jednakże ze względu na fakt, że wielokrotnie Walne Zgromadzenia Spółki
  odbywają na wniosek lub w terminach wyznaczonych przez akcjonariuszy, zapewn ienie udziału Członków
  organów każdorazowo w obradach Walnego Zgromadzenia jest utrudnione.
  IV.Z.14.Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego
  pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są
  prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia
  podejmują wyłącznie akcjonariusze.
  IV.Z.15.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować
  cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia
  jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podj ęcie decyzji inwestycyjnej.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia
  podejmują wyłącznie akcjonariusze.
  IV.Z.16.Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres
  przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy
  tymi terminami wymaga uzasadnienia.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treśc i uchwał Walnego Zgromadzenia
  podejmują wyłącznie akcjonariusze.
  IV.Z.17.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko
  takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
  Zasada jest stoso wana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia
  podejmują wyłącznie akcjonariusze.
  IV.Z.18.Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej
  wartości nomin alnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską
  jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla
  prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
  Zasada jest sto sowana.
  Komentarz spółki : Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia
  podejmują wyłącznie akcjonariusze.


  12
  V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
  Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się def inicję podmiotu powiązanego określoną w
  międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
  międzynarodowych standardów rachunkowości . Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury
  zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach
  możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji
  takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi.
  Zasady szczegółowe
  V.Z.1. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy
  w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Zarząd wskazuje, że ze względu na strukturę akcjonariatu oraz profil działalności spółki
  występują i mogą być zawierane transakcje z wiodącym akcjonariuszem spółki, co nie znaczy jednak, że jego
  pozy cja w tym zakresie jest uprzywilejowana.
  VI. Wynagrodzenia
  Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych
  menedżerów. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania
  wynagrodzeń cz łonków organów spółki i jej kluczowych menedżerów.
  Rekomendacje
  VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej
  polityki wynagrodzeń.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Ze względu na rozmiar spółki, strukturę organizacyjną i zakres działalności w spółce nie
  został opracowany dokument "polityka wynagrodzeń" Wynagrodzenia dla poszczególnych Członków organów
  spółki z uwzględnieniem wyznaczonych do realizacji zadań oraz oceną ich realizacji ustala odpowiednio dla
  Zarządu Rada Nadzorcza, zaś dla Członków Rady – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
  VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i
  długoterminowymi, długoterminowymi interesami i w ynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania
  służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Ze względu na rozmiar spółki, strukturę organizacyjną i zakres działalności w spółce nie
  został opracowany dokument "polityka wynagrodzeń" Wynagrodzenia dla poszczególnych Członków organów
  spółki z uwzględnieniem wyznaczonych do realizacji zadań oraz ocen ą ich realizacji ustala odpowiednio dla
  Zarządu Rada Nadzorcza, zaś dla Członków Rady – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
  VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego
  funkcjonowania ma zastosowanie za sada II.Z.7.
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz spółki : Funkcję komitetu do spraw wynagrodzeń w spółce pełni Rada Nadzorcza.
  Zasady szczegółowe  13
  VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom
  wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej
  sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
  funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie dotyczy spółki.
  Komentarz s półki : W Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne.
  VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi
  celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu
  motywacyjnego o pcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji
  powinien wynosić minimum 2 lata.
  Zasada nie dotyczy spółki.
  Komentarz spółki : W Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne.
  VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
  zawierający co najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale
  na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania
  zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania
  stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki
  i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian , które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
  wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariusz y i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki : Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Organów Spółki zgodnie z
  obowiązującymi spółkę Międzynarodowymi Stan dardami Rachunkowości.
  Uwaga: W dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o dokonaniu zmiany w składzie Komitetu
  Audytu, którego zadania dotychczas wykonywał cały skład Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 01/10/2017 Rada
  Nadzorcza powołała ze swojego składu Komitet Audytu w składzie trzyosobowym tj.: Wojciech Hetkowski –
  Przewodniczący, Jacek Koralewski – Członek, Martyna Patrowicz – Członek. W ocenie Rady Nadzorczej
  Komitet Audytu w wyłonionym składzie osobowym spełnia wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust.
  1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach.
  III OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA
  SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
  W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANASOWYCH I
  SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Zarząd Emitenta ze względu na upro szczoną strukturę oraz stosunkowo ograniczoną ilość ryzyk finansowych
  nie opracował i nie wprowadził pisemnej procedury systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem
  w za kresie sporządzania sprawozdań finansowych, niemniej jednak Emitent z najwyższą starannością
  podchodzi do kwestii sprawozdawczości finansowej.
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w zakresie
  poprawnoś ci sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Sprawozdania finansowe i raporty


  14
  okresowe są sporządzane na podstawie danych finansowych pochodzących z systemu finansowo - księgowego,
  gdzie są rejestrowane wg zasad przyjętej polityk i rachunko wości zgodnej z Ustawą o rachunkowości.
  Kontrola poprawności sporządzania okresowych sprawozdań finansowych jest realizowana dzięki
  przeprowadzanym przez niezależnych biegłych rewidentów corocznym audytom finansowym i dokonywanym
  na każde półrocze śródrocznym przeglądom sprawozdań finansowych.
  Ze względu na skład Rady Nadzorczej nie przekraczający 5 osób, funkcje Komitetu Audytu do dnia 20.10.2017r.
  powierzono do pełnienia całemu składowi Rady Nadzorczej. W dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki
  postanowiła o powołaniu ze swojego składu Komitet Audytu w składzie trzyosobowym tj.: Wojciech Hetkowski
  – Przewodniczący, Jacek Koralewski – Członek, Martyna Patrowicz – Członek. W ocenie Rady Nadzorczej
  Komitet Audytu w wyłonionym składzie osobowym spełnia wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 1 29
  ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach.
  Komitetu Audytu prowadzi monitoring badania sprawozdań finansowych przez Biegłego Rewidenta oraz
  obejmuje audytem sposób sporządzania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przygotowania
  odpowiednic h uchwał prezentowanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Jednocześnie zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04.02.2014r . w
  sprawie zmian w statucie spółki, wzmocniono rolę kontrolną Rady Nadzorczej.
  Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie postanawia do aktualnej treści § 16 Statutu Spółki dodać ust. 5 w
  brzmieniu:
  (5) Do nabywania, zbywan ia, obciążania lub innego rozporządzana mieniem Spółki przez Zarząd
  przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysi ęcy złotych) wymagana jest zgoda Rady
  Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
  do aktualnej treści § 16 Statutu spółki dodać ust. 6 w brzmieniu:
  (6) Zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00
  zł (pięćs et tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  do aktualnej treści § 19 ust. 2 dodać kolejną lit. m) w brzmieniu:
  (m) opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Spółki;
  do aktualnej treści § 19 ust. 2 dodać kolejną lit. n) w brzmieniu:
  (n) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych o których mowa w §16 ust. 5 i 6 Statutu
  Spółki
  Sprawozd ania finansowe sporządzane są przez profesjonalny podmiot – biuro biegłego rewidenta „Galex”
  świadczący usługi księgowe na zasadzie umowy outsourcingowej na rzecz Emitenta. Korzystając z usług
  wyspecjalizowanego biura, Zarząd ma zapewnione bieżące doradztwo zewnętrzne w zakresie konsultowania
  wszelkich problemów związanych z prawidłowością sporządzania obowiązkowych sprawo zdań finansowych,
  w tym kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz kwestii podatkowych.
  IV WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO
  ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE
  PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY
  GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
  Według wiedzy Zarządu , na dzień 30.09.2017r. oraz 07.11.2017r. tj. dzień publikacji rapor tu okresowego za
  III kwartał 2017r. struktura akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego oraz lista akcjonariuszy posiadających
  co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitent a przedstawiała się następująco:  15
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 07.11.2017r .
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Pozostali 6 956 393 46,33 6 956 393 46,33
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 07.11.2017r.
  Lp. Akcjonariusze pośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Damf Invest S.A. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Damian Patrowicz 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  Według wiedzy Zarządu , na dzień 3 1.12 .201 7r. tj. koniec okresu sprawozdawczego struktura akcjonariatu
  bezpośredniego i pośredniego oraz lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na
  Walnym Zgromadzeniu uległa zmianie w stosunku do struktury prezentowanej w ostatnim raporcie okresowym
  tj. raporcie za I II kwartał 201 7r. i przedstawiała się następująco:
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 31.12.2017r.
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  2. Pozostali 6 410 777 42,69 6 410 777 42,69
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 31.12.201 7r.
  Lp. Akcjonariusze pośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Damf Invest S.A. 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  2. Damian Patrowicz 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  Według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień 23 .03.201 8r. tj. dzień publikacji rocznego raportu okresowego
  struktura akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego posiadającego co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na
  Walnym Zgromadzeniu uległa zmianie w stosunku do ujawnionego stanu posiadania na dzień bilansowy tj.
  31.12.201 7r. i przedstawia s ię następująco:
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 23.03.2018r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  2. Pozostali 6 010 771 40,03 6 010 771 40,03
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 23 .03.201 8r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Pan Damian Patrowicz 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  2. Damf Invest S.A. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  Pan Damian Patrowicz posiada pośrednio akcje Emitenta przez podmiot zależny Damf Invest S.A., który jest
  podmiotem dominujących wobec akcjonariusza bezpośredniego Patro Invest Sp z o.o.  16
  V WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ
  SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ
  Na dzień bilansowy nie występują w strukturze akcji Emitenta akcje dające specjalne uprawnienia kontrolne .
  Struktura akcji Emitenta .
  Na dzi eń 31.12 .201 7r. - struktura akcji Emitenta przedstawiała się następująco:
  Na dzień 31. 12. 2017r - struktura akcji Emitenta przedstawiała się następująco:
  Rodzaj i seria akcji Ilość
  Akcje serii A – zwykłe na okaziciela 15.015.972
  Obecnie wszystkie a kcje Emitenta serii A w ilości 1 5.015.972 są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela ,
  dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym Warszawskiej G iełdy Papierów Wartościowych.
  Opis zdarzeń mających wpływ na kapitał zakładowy i strukturę akcji Emitenta w roku 2017 oraz na dzień
  publikacji raportu rocznego tj. 23.03.2018r .
  1. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. raportu za III kwartał 2017r zaszły zmiany w
  strukturze akcji Emitenta. Akcje na okaziciela serii A w ilości 258.424 dotychczas n iedopuszczone do obrotu,
  na wniosek Akcjonariusza Uchwałą nr 1503/2017 z dnia 14.12.2017r. Zarządu GPW z dniem 19.12.2017r.
  zostały wprowadzone do obrotu na rynku równoległym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
  2. W dniu 30.10.2017r. Sąd Rejonowy dl a M. St. Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
  dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z Uchwały nr 19 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zm iany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset
  osiemdziesiąt trzy złote 20/100 ) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziew ięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela
  serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (s ześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 15015972.
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł. Kapitał zakładowy obniżon o przez
  zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości nominalnej 0,60 zł bez
  zmiany ilości akcji Spółki. Kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 36.038.332,80 zł zgodnie z
  Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
  3. W dniu 09.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji
  połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT
  FRIEND S CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisaną
  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 00002677 89, NIP 8133186031,
  REGON 691529550 ze spółką INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w
  Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do
  rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer
  identyfikacyjny 06503179. (Dalej: Spółka Przejmowana).
  W wyniku rejestracji Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 00 00716972, , REGON 369464707,
  NIP 8133186031 .


  17
  Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi: 2.102.236,08 EURO
  (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100) oraz dzieli się na
  15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela
  serii A o wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów) każda.
  VI WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU,
  TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY
  OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE
  WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY
  SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ
  ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIO WYCH
  Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują.
  VII WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA
  WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
  Statut Emitenta przewiduje, że akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na a kcje imienne. Inne ograniczenia
  w zakresie przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie
  występują.
  VIII OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB
  ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA
  DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI
  Zarząd Spółki w roku 201 7 był jednoosobowy . Według Statutu Spółki, który obowiązywała w 2017 roku, Prezes
  Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Emitenta. Kadencja Zarządu trwa 3 lata , a jego
  uprawnienia do kładnie określa Statut Spółki.
  Zarząd
  (§ 14)
  (1) Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
  Nadzorczą Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego członkowie powoływani są na wspólną
  kadencję.
  (2) Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
  (§ 15)
  (1) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
  (2) Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu
  Zarządu, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  (3) Zarząd prowadzi sprawy spółki w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  (4) Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w szczególności:
  (a) przewodniczy Zarządowi,
  (b) określa zakres obowiązków i uprawn ień poszczególnych Członków Zarządu.
  (5) Prawo Członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki określa Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin
  Organizacyjny Spółki z uwzględnieniem innych obowiązków i uprawnień określonych przez Radę Nadzorczą.
  (6) W przypadku Za rządu wieloosobowego co najmniej 2 członków Zarządu winno być obecnych na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki
  (§ 16)
  (1) Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków
  majątkowych Spółki oraz do podpisywania doku mentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
  dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego
  Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.
  (2) Powołanie prokurenta wymag a zgody wszystkich członków Zarządu.
  (3) Prokura lub pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego członka Zarządu jednoosobowo.


  18
  (4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce k onkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
  spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
  obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przy padku posiadania w niej przez Członka
  Zarządu co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) procent udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co
  najmniej 1 (słownie: jednego) Członka Zarządu.
  (5) Do nabywania, zbywana, obciążania lub innego rozporządzana mienie m Spółki przez Zarząd
  przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady
  Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
  (6) Zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00
  zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  (§ 17)
  (1) Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
  (2) Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Rady Nadzorczej jej prz edstawiciel
  wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze
  stosunkiem pracy Członka Zarządu.
  IX OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA
  Według Statutu Spółki, który obowiązywał w 2017 roku, zmiana statutu lub umowy Spółki może być dokonana
  wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z § 29 ust.1 lit. (d) Statutu Spółki,
  „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie Spółek
  Hand lowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach: zmian Statutu Spółki, w tym także zmiany
  przedsiębiorstwa spółki,”
  X SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA
  ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI
  ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI
  REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TY M ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ
  WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA
  Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statu tu Spółki, który
  obowiązywał w 2017 roku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia.
  Walne Z gromadzenie jest organem stanowiącym Spółki, tworzą go akcjonariusze, którzy przybyli na
  zebranie i biorą udział w obradach.
  Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały
  powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed
  Walny m Zgromadzeniem, w czasie umożl wiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Akcjonariusz
  może uc zestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli.
  Uczestnictwo Przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Z gromadzeniu wymaga udokumentowania w należyty
  sposób prawa do działania w imieniu Akcjonariusza. Członkowie R ady Nadzorczej i Zarządu są uprawnieni do
  udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  Osoby uprawnione do udziału w Walnym zgromadzeniu maja prawo samodzielnie zabierać głos. Pozostałe
  osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu mogą wypowiadać się tylko za zgodą Walnego Zgro madzenia. Walne
  Zgromadzenie otwiera, zgodnie ze wskazaniem Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez
  niego wskazana, o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
  W razie nieobecności wymienionych osób uprawnionych, Walne Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek
  Rady Nadzorczej, a w ich braku prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Obrady Walnego
  Zgromadzenia podlegają protokołowaniu przez notariusza.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodek sie Spółek
  Handlowych i Statucie .  19
  Walne Zgromadzenie
  (§ 23)
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  (§ 24)
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie się odbywać w siedzibie spółki lub pod adresem wskazanym w
  ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  (§ 25)
  (1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 6 (słownie:
  sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
  (2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej,
  lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału
  zakładowego, Rada Nadzorcza w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za
  wskazane lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50 %
  głosów w spółce
  (3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 14 (słownie:
  czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
  (4) Rad a Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku:
  (a) nie zwołania przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypisanym
  terminie (ust. 1),
  (b) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 i upływu term inu, o którym mowa w ust. 3,
  Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  (§ 26)
  (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad.
  (2) Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
  (3) Rada N adzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  (3a) akcjonariusze reprezent ujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo do zgłaszania pisemnych
  wniosków projektów uchwał przed walnym zgromadzeniem. Mają także prawo do zgłaszania spółce, do 14 dni
  przed walnym zgromadzeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonyc h do porządku obrad lub
  tych które mają zostać wprowadzone
  (4) Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione Radzie
  Nadzorczej przez Zarząd także w sprawach, w których żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zostało
  złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą)
  ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Brak uchwały Rady Nadzorczej w powyższym przedmiocie
  nie wstrzymuje możliwości powzięcia uchwały przez W alne Zgromadzenia.
  (§ 27)
  (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy i
  reprezentowanych akcji.
  (2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
  chyba że p rzepisy Kodeksu Spółek Handlowych albo niniejszego Statutu stanowią inaczej.
  (3) Każda akcja zwykła daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu.
  (4) Głosowanie jest jawne, chyba że akcjonariusze uchwalą, że głosowanie jest tajne lub zachodzą podstawy do
  głosowania tajnego określone w art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych.
  (5) Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w
  przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać sz czegółowo
  umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
  obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej
  zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariusz y, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego
  Zgromadzenia.
  (6) Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy
  nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością
  dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  (§ 28)
  (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego
  wskazana, po czym sp ośród osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu wybiera się


  20
  Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego
  wskazanej, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskaza na przez
  Zarząd.
  (2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin określający szczegółowy tryb, organizację i
  prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
  (§ 29)
  (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie Spółek
  Handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:
  (a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy,
  (b) podziału zysku lub pokrycia straty,
  (c) udzielania człon kom organów Spółki absolutorium,
  (d) zmian Statutu Spółki, w tym także zmiany przedsiębiorstwa spółki,
  (e) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku
  Spółki po likwidacji,
  (f) umorzenia akcji i okr eślenia warunków umorzenia,
  (g) emisji obligacji zamiennych na akcje,
  (h) wyrażania zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela.
  (2) Wniosek w sprawie sposobu podziału zysku netto lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu
  Zgromadzeniu Akcjon ariuszy wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
  (3) Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zastaw nieruchomości, zbywanie oraz nabywanie
  nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.
  XI SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW SPÓŁKI ORAZ ZMI ANY KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU
  OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH,
  NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW
   Skład Rady Nadzorczej
  Opis działań organów zarządzających i nadzorujących Emitenta wynika wprost ze Statutu Spółki, przepisów
  prawa - Kodeks spółek handlowych oraz R egulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu.
  W dniu 22.02.2017r. Pani Marianna Patrowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Investment Friends Capital S.A., ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. W związku z powyższym Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017r. stosowną Uchwałą nr 16 ze skutkiem na dzień 21.09.2017r.
  dokonało wyboru Pani Mart yny Patrowicz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  Skład Rady Nadzorczej w roku 201 7 przedstawiał się następująco;
  Zgodnie z postanow ieniami Statutu obowiązującego w 2017 roku , Rada Nadzorcza:
  (§ 18)
  (1) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i
  odwoływanych prz ez Walne Zgromadzenie.
  (3) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (słownie: trzy) lata.
  Nazwisko i imię Funkcja Data powołania Data
  rezygnacji/odwołania
  Wojciech Hetkowski Przewodniczący 29.06.2015 J
  Damian Patrowicz Wiceprzewodniczący 29.06.2015 -
  Małgorzata Patrowicz Sekretarz 29.06.2015 -
  Jacek Koralewski Członek 29.06.2015 -
  Marianna Patrowicz Członek 29.06.2015 20.09.2017
  Martyna Patrowicz Członek 21.09.2017 -


  21
  (4) Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki
  osobiście.
  (5) Do składu Rad y Nadzorczej mogą być wybierani Członkowie niezależni.
  (§ 19)
  (1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  (2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieni ami
  niniejszego statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  (a) ocena sprawozdania finansowego Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy, w zakresie ich zgodności
  z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
  (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału z ysków albo pokrycia strat;
  (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których
  mowa w pkt. (a) i (b);
  (d) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo
  sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;
  (e) zwieszania w pełnieniu obowiązków Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu
  (f) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich budżetów oraz planów strategicznych i biznesowych Spółki;
  (g) wyrażanie zgody na tworzenie i lik widacje oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą;
  (h) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka
  Zarządu;
  (i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  (j) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; (k) wybór i zmiana
  biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki;
  (l) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki;
  (m) opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Spółki;
  (n) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych o których mowa w §16 ust. 5 i 6 Statutu
  Spółki.
  (§ 20)
  (1) Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
  Rady Nadzorczej.
  (2) Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek
  Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2
  (słownie: dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
  (3) Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
  (§ 21)
  (1) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
  Rady Nadzorczej i uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, z
  zastrzeżeniem (ust.3).
  (2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych. W razie równej ilości
  głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wi ceprzewodniczącego
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem (ust.3).
  (3) Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie: powołania i odwołania członków Zarządu Spółki zapadają
  większością 4/5 głosów Rady Nadzorczej.
  (4) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie
  za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  (5) Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być obecny ch na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  (§ 22)
  Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
  (§ 16)
  (5) Do nabywania, zbywana, obciążania lub innego rozporządzana mieniem Spółki przez Zarząd
  przekraczającego równowartoś ć kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady
  Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
  (6) Zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00
  zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.  22
   Skład Zarządu
  W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco:
  Nazwisko i imię Funkcja Data
  powołania
  Robert Ogrodnik Prezes Zarządu 01.06.2015
  Zgodnie z postanowieniami Statutu obowiązującego w 2017 roku , Zarząd Spółki :
  (§ 14)
  (1) Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
  Nadzorczą Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego członkowie powoływani są na wspólną
  kadencję.
  (2) Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
  (§ 15)
  (1) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
  (2) Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu
  Zarządu, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  (3) Zarząd prowadzi sprawy spółki w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorcz ą.
  (4) Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w szczególności:
  (a) przewodniczy Zarządowi,
  (b) określa zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych Członków Zarządu.
  (5) Prawo Członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki określa Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin
  Organizacyjny Spółki z uwzględnieniem innych obowiązków i uprawnień określonych przez Radę Nadzorczą.
  (6) W przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej 2 członków Zarządu winno być obecnych na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki
  (§ 16)
  (1) Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków
  majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
  dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przy padku Zarządu jednoosobowego
  Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.
  (2) Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
  (3) Prokura lub pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego członka Zarządu jednoosobo wo.
  (4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
  spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w i nnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
  obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka
  Zarządu co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) procent udziałów albo akcji bądź prawa do p owoływania co
  najmniej 1 (słownie: jednego) Członka Zarządu.
  (5) Do nabywania, zbywan ia, obciążania lub innego rozporządzana mieniem Spółki przez Zarząd
  przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady
  Na dzorczej wyrażona w formie uchwały.
  (6) Zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00
  zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  (§ 17)
  (1) Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
  (2) Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Rady Nadzorczej jej przedstawiciel
  wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze
  stosun kiem pracy Członka Zarządu.
  Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. działa w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych
  (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz zgodnie z przyjętymi zasadami Dobrych
  Praktyk w Spółkach Publicznyc h. W roku 2015 Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. działał w
  składzie jednoosobowym przez powołanego Prezesa Zarządu.


  23
   Komitet Audytu
  Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w składzie pięcioosobowym i w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o
  biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o
  biegłych rewidentach) w związku z powyższym do dnia 20.10 .2017r. zadania Komitetu Audytu powierzone
  były zostały całemu składowi Rady Nadzorczej Spółki.
  W dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 01/10/2017 postanowiła o powołaniu ze swojego
  składu Komitetu Audytu w składzie trzyosobowym :
   Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
   Martyna Patrowicz - Członek Komitetu Audytu
   Jacek Koralewski - Członek Komitetu Audytu
  W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia wymagania określone w
  art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach.
  XII INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA
   Zmiana formy prawnej Emitenta w roku 2018 oraz zmiana Statutu Spółki.
  W dniu 09.02.2018r. doszło do połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca)
  z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), i w konsekwencji
  uzyskania przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej.
  W dniu 09.02.2018r. raportem bieżącym nr 8/2018 Emitent poinformował o dokonaniu w dniu 09.02.2018r.
  rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C,
  Polska, wpis ana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP
  8133186031, REGON 691529550 ze spółką INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Ak ciová společnost
  z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska
  wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980,
  numer identyfikacyjny 06503179. (Da lej: Spółka Przejmowana).
  W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent
  przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL
  SE z siedzibą w Płocku pr zy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV
  Gospodarczy pod numerem KRS 0000716972, , REGON 369464707 , nr NIP 8133186031 .
  Zar ząd Emitenta poinformował , że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i
  wynosi: 2.102.236,08 EURO (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100)
  oraz dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów pię tnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o
  wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów) to jest na 15.015.972 (piętnaście milionów
  piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,14
  EURO (słownie: czternaście euro centów).
  Emitent wskazał , że wraz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z
  uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia z dnia 3 stycznia 2018r.
  Emitent wyjaśnia ł rów nież, że w związku z przyjęciem formy prawnej Spółki Europejskiej nie doszło do zmian
  w składzie organów Emitenta, nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z
  posiadanych akcji Spółki z wyjątkiem zmiany wartości nominalnej akcji (w yrażenie w EURO) a Spółka
  kontynuuje swój byt prawny oraz działalność w formie Spółki Europejskiej.


  24
   Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany siedziby Spółki oraz
  zmiany Statutu.
  W dniu 16.03.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w
  Płocku złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w
  sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Ur z.UE.L Nr 294, str. 1) w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający
  żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia
  następujących punktów porządku obrad:
  - Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego
  prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,
  - Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
  Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 16 marca 2018r. zawarł uzasadnienie wniosku oraz przekazał propozycję
  noweg o brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Esto nii. W załączeniu do
  przedmiotowego raportu Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej otrzymany w dniu 16 marca
  2018r. wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz pr oponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie
  ma być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.
  Zarząd Emitenta wskazał , że mając na względzie wniosek akcjonariusza oraz w oparciu o obowiązujące
  regulacje praw ne zamierza podjąć niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności
  poprzedzających, które umożliwią akcjonariuszom ew entualne podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia
  statutowej siedziby Spółki wynikających z treści art. 8 Rozp orządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8
  października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) oraz innych
  właściwych przepisów prawa, a ponadto Zarząd poinformował , że na podstawie obowiązujących regulacji
  prawnych zamierza podjąć działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w którego porządku
  obrad znajdą się sprawy objęte wnioskiem Akcjo nariusza z dnia 16 marca 2018r.
  Zarząd Emitenta wskazał, że będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie rea lizacji procedury
  poprzedzającej powzięcie uchwał w przedmiocie przeniesienia Siedziby Spółki w drodze odrębnych raportów
  bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.
  Płock 23 .03. 201 8r.
  Robert Ogrodnik
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Investment Friends Capital SE
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  INVESTMENT FRIENDS C APITAL SE
  ZA OKRES OD 1 STYCZN IA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 2 01 7 ROKU
  Płock 23.03 .201 8r.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  2
  Spis treści
  1 Podstawowe informacje o Spółce. ................................ ................................ ................................ ........................ 6
  1.1 Organy Spółki. ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 7
  2 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ ............................ 7
  2.2. Podstawa sporządzenia. ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 8
  2.3 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza ................................ ................................ ................................ ........ 8
  2.4 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ................................ ..................... 8
  2.5 Opis ważniejszych zasad rach unkowości zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego. ............ 9
  Opis ważniejszych zasad rachunkowości został wskazany w jedn ostkowym sprawozdaniu finansowym stanowiącym
  integralną cześć raportu rocznego. ................................ ................................ ................................ ............................... 9
  3 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego. ................................ ... 9
  4 Oświadczenie Zarządu odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
  finansowego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 9
  5 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego( również
  przeliczone na euro). ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 10
  6 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
  finansowym o raz opis czynników i najważniejszych zdarzeń w tym o nietypowym charakterze mających znaczący
  wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym ..................... 11
  6.1 Wykaz najważniejszych zdarzeń w okresie sprawozdawczym: ................................ ................................ ........... 12
  7 =stotne czynniki ryzyka i zagrożeń ................................ ................................ ................................ ....................... 34
  8 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ................................ ... 41
  9 =nformacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach ................................ ................................ ..... 42
  10 Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne ................................ .. 42
  11 =nformacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Em itenta, w tym znanych Emitentowi umowach
  zawartych między akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji oraz zdarzenia wpływające
  na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdze nia
  sprawozdania ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 43  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  3
  12 =nformacje o powiazaniach kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych
  inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji ka pitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek
  powiązanych oraz opis metod ich finansowania ................................ ................................ ................................ ............ 45
  13 Wskazanie akcjonariuszy posiada jących bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu rocznego wraz z wskazaniem
  liczby posiadanych przez te podmioty akcji ich procentowego udziału w kapi tale zakładowym, liczby głosów z nich
  wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w
  strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okreso wego
  47
  14 =nformacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych
  transakcji ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 49
  15 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i
  pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności .......... 49
  16 =nformacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek
  udzielonych podmiotom powiązanym Emitenta, z podaniem ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej,
  waluty i terminu wymagalności ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 49
  17 =nformacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gw arancjach, ze
  szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta ......................... 50
  18 W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez
  emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności ................................ .......................... 51
  19 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wskazanymi w raporcie rocznym a wcześniej
  publikowanymi prognozami wyników na dany rok ................................ ................................ ................................ ........ 51
  20 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 51
  21 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do
  wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności ...... 52
  22 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z
  określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik ................................ ....... 52
  23 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta
  oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku
  obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem
  elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej ................................ ................................ ............................ 52
  24 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwa Emitenta i jego grupa kapitałową ............. 53  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  4
  25 Wszelkie umowy zawarte miedzy Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
  przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
  zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie ................................ ................................ ........... 53
  26 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z progra mów motywacyjnych lub
  premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa,
  zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych,
  należnych lub potencj alnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków
  organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one
  zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w prz ypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca,
  znaczący inwestor, wspólnik jednostki współzależnej lub odpowiednio jednostka będąca stroną wspólnego ustalenia
  umownego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 54
  27 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i
  nadzorujących Emitenta w 2017r. ................................ ................................ ................................ ................................ .. 54
  28 =nformacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe ................................ ....................... 54
  29 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w
  jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta ............ 54
  30 =nformacja o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w
  proporcjach posiadanych akcj i przez dotychczasowych akcjonariuszy ................................ ................................ .......... 55
  31 =nformacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ................................ ...... 55
  31 =nformacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla
  byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach
  zac iągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli
  odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony
  poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym ................................ ................................ 55
  32 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ................................ ........................ 55
  33 =nformacje o udziałach własnych ................................ ................................ ................................ ........................ 55
  34 =nformacje o oddziałach Spółki ................................ ................................ ................................ ........................... 55
  35 Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: ................................ ................................ ....................... 55
  36 =nformacje dotyczące umowy i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta . 56
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  5
  List Prezesa Zarządu
  Szanowni Państwo;
  W imieniu Zarządu Investment Friends Capital SE mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny za
  rok obrotowy 201 7.
  Rok ten był dla Spółki okresem kontynuacji działalności w obszarze usługowej działalności finansowej tj.
  działalności pożyczkow ej, która stanowi główną część osiąganych przychodów przez Emitenta.
  W roku sprawozdawczym 2017 , Zarząd utrzymywał proces optymalizacji kosztów, zaś Spółka wykazała zysk z
  działalności gospodarczej oraz zysk z działalności operacyjnej.
  W ocenie Zarządu sytuacja Emitenta jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty płynności i kontynowania
  działalności.
  W roku 2018 kontynuując rozpoczęty w okresie sprawozdawczym proces połączenia z podmiotem celowym
  prawa czeskiego Emitent uzyskał status spółki europejskiej. Wobec złożonego wniosku dominującego Akcjonariusza o
  zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenie w porządku obrad propozycji uchwał w zakresie zmiany
  siedziby Spółki na Tallin w Republice Estonii oraz zmiany Statutu Spó łki, należy oczekiwać w roku obrotowym 2018,
  podjęcia uchwał w tym zakresie i przeprowadzenia p rzez Emitenta wskazanych zmian.
  Działalność Emitenta w nowym roku obrachunkowym będzie nadal koncentrowała się w zakresie udzielania
  pożyczek dla podmiotów gosp odarczych i niekonsumenckich pożyczek dla osób fizycznych oraz czerpaniu pożytków z
  wynajmu posiadanego apartamentu w Poznaniu.
  W imieniu Zarządu wyrażam nadzieję, że konsekwentne dążenie do założonych celów gospodarczych oraz
  ograniczanie kosztów, pozwo li nam na osiągnięcie dodat nich wyników finansowych w 201 8r., które spełnią oczekiwania
  naszych Akcjonariuszy.
  Składam również podziękowania wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie jakim obdarzyli Spółkę oraz
  Kontrahentom i Kooperantom życząc dalszej, wzajemn ie owocnej współpracy.
  Z wyrazami szacunku;
  Robert Ogrodnik
  Prezes Zarządu
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  6
  1 Podstawowe informacje o Spółce .
  Firma Spół ki: Investment Friends Capital SE
   Do 5 marca 2012r. Spółka działała pod Firmą Zakłady Mięsne Herman S.A . z siedzibą w Hermanowa 900,
  36 -020 Tyczyn. PKD – 1011Z. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  15.02.2012r dokonano zmiany siedziby Spółki, Statutu, nazwy Firmy Spółki oraz zakresu działalności.
   W dniu 09.02.2018r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako
  spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą Investment Friends Capital Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) z
  siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV
  Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550 ze spółką Investment
  Friends C apital 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská
  Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer id entyfikac yjny 06503179. ( Spółka
  Przejmowana).
  W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia
  Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą Investment Friends
  Capital SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000716972, , REGON 369464707, NIP 813318603 1.
  Dane adresowe: Płock 09 -402, ul. Padlewskiego 18C
  Numer identyfikacji podatkowej: 8133186031
  Przedmiot działalności według PKD: PKD – 6619 Z.
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszy emerytalnych .
  Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
  Sąd Rejestrowy Spółki: Od 09.02.2018r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000716972 .
  Kapitał zakładowy Spółki: Do 09.02.2018r. kapitał zakładowy Spółki wynosił: 9.009.583,20 zł
  (dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote
  20/100) i dzieli ł się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście
  tysięcy dziewięćset siedemd ziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej
  0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.
  Od 09.02.2018r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.102.236,08
  EURO (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści
  sześć EURO 08/100) oraz dzieli się na 15.015.972 ( piętnaście
  milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje
  o wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro
  centów) każda.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  7
  Rok obrotowy: Zgodnie ze Statutem Spółki rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 01
  stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia.
  1.1 Organy Spółki .
  Skład Rady Nadzorczej :
  W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco;
   Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Damian Patrowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Małgorzta Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
   Jacek Koralewski - Członek Rady Nadzorczej
   Marianna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej do dnia 20.09.2017r.
   Martyna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.09.2017r.
  W dniu 22.02.2017r. Pani Marianna Patrowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady
  Nadzorczej Investment Friends Capital S.A., ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. W związku z powyższym
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017r. stosowną Uchwałą nr 16 ze skutk iem na dzień
  21.09.2017r. dokonało wyboru Pani Martyny Patrowicz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  Skład Zarządu :
  W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco;
   Robert Ogrodnik - Prezes Zarządu
  Komitet Audytu :
  Emitent raportem bieżącym nr 56/2017 z dnia 20.10.2017r. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w
  dniu 20.10.2017r. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
   Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
   Martyna Patrowicz - Członek Komitetu Audytu
   Jacek Koralewski - Członek Komitetu Audytu
  W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia wymagania określone w art. 128
  ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewi dentach.
  Emitent wskazuje , że dotychczas zadania Komitetu Audytu były powierzone c ałemu składowi Rady Nadzorczej.
  2 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami praw a państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33,
  poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki podaje do wiadom ości publicznej raport roczny Investment Friends Capital S.A.
  za rok obrotowy 201 6. Raport okresowy zawiera w szczególności następują ce pozycje:
   Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe w tym:
  o roczne sprawo zdanie z sytuacji finansowej,
  o roczny jednostkowy rachunek zysków i strat oraz roczne jednostkowe spra wozdanie z całkowitych dochodów,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  8
  o roczne zesta wienie zmian w kapitale własnym,
  o roczny rachunek przepływów pieniężnych ,
   informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia Ministra Finansów z
  dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania z a równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie
  będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
  2.1. Oświadczenie o zgodności z przepisami .
  Roczne jednostkowe sprawozdanie finanso we zostało sporządzone zgod nie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów rachunkowości oraz
  interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („KIMSF ”).
  Raport roczny został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19
  lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równo ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie
  będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm ).
  2.2. Podstawa sporządzenia .
  Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku i okres porównywalny od 1
  stycznia do 31 grudnia 201 6 roku oraz zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską
  oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.
  zm.) przy założeniu kontynuowania działa lności gospodarczej przez w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia
  bilansowego .
  2.3 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza .
  Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w polskich złotych. Polski z łoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą.
  Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych.
  Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dni u 23.03. 201 8 roku.
  Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej pr zez spółkę w dającej się
  przewidzieć przyszłości.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Raport i opinia z badania
  publikowan a jest wraz z niniejszym sprawozdaniem.
  Ost atnie sprawozdania finansowe, które podlegały przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta to sprawozdanie
  za I półrocze 201 7r, zaś badaniu to sprawozdanie finansowe za 201 6 rok. Biegli rewidenci nie wnieśli zastrzeżeń do
  wskazanych sprawozdań.
  2.4 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego .
  Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lutego 2014 r., począwszy od 1
  stycznia 2014 r. Spółka zmieniła stosowane dotychczas zasady rachunkowości i przeszła na Międzynarodowe Stand ardy
  Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejsk ą (MSSF UE). W latach ubiegłych
  Spółka stosowała zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  Pierwsze pełne roczne sprawozdanie fin ansowe zgodne z MSSF UE zostało sporządzone za rok zakończony 31 grudnia
  2014 r. z uwzględnieniem wymogów MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”. Zgodnie z MSSF 1, datą przejścia
  jest 1 stycznia 2013 r., na który to dzień został sporządzony bilans otwa rcia.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  9
  2.5 Opis ważniejszych zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania
  finansowego .
  Opis ważniejszych zasad rachunkowości został wskazany w jednostkowym sprawozdani u finansowym stanowiącym
  inte gralną cześć raportu rocznego .
  Emitent n ie jest jednostk ą dominuj ącą w stosunku do innych podmiotów i nie sporz ądza sprawozdania
  skonsolidowanego.
  3 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Zarząd Investment Friends Capital SE oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe
  za rok 201 7 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Investment Fri ends Capital SE
  oraz jej wynik finansowy oraz to, że roczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
  osiągnięć oraz sytuacji Investment Friends Capital SE , w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Płock 23.03.201 8r. Robert Ogrodnik
  _________________________
  Prezes Zarządu
  4 Oświadczenie Zarządu odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
  badania sprawozdania finansowego
  Rada Nadzorcza Investment Friends Capital Spółka Akcyjna , obecnie Investment Friends Capital SE na posiedzeniu w
  dniu 31.05.2017r. dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził przegląd sprawozdania półrocznego roku 2017 o raz
  badanie sprawozdania finansowego Investment Friends Capital S E za 2017 rok.
  Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Matejki Jana 4 (oddział ) w Warszawie ul. Jana Pawła II nr
  61/122. Podmiot posiada: KRS 0000525731; NIP 634 -28 -31 -612; Regon: 243686035 Podmiot wpisany jest na listę
  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem
  3975.
  Za rząd Investment Friends Capital SE potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że
  podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj ący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania
  bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
  Płock 23.03.201 8r. Robert Ogrodnik
  _________________________
  Prezes Zarządu
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  10
  5 Wybrane da ne finansowe, zawierając e podstawowe pozycje rocznego sprawozdania
  finansowego( również przeliczone na euro).
  Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR
  31.12 .201 7 31.12 .201 6 31.12 .201 7 31.12 .201 6
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 977 1 476 230 337
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 1 058 24 242
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 704 35 161
  Zysk (strata) netto 168 688 40 157
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  operacyjnej -681 -146 -160 -33
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  inwestycyjnej 227 -3 657 53 -836
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -454 -3 803 -107 -869
  Aktywa razem 23 941 23 027 5 740 5 205
  Zobowiązania krótkoterminowe 73 52 18 12
  Kapitał własny 23 855 22 949 5 719 5 187
  Kapitał zakładowy 9 010 45 048 2 160 10 183
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 13 292 828 15 015 972 13 292 828
  Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,01 0,05 0,01 0,01
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,59 1,53 0,38 0,35
  Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący
  sposób:
   Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4, 2447 zł (dla roku 201 6 - 1EURO = 4, 3757 zł).
   Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
  obowiązującego na dzień bilansowy. Kur s ten wyniósł na 31 grudnia 201 7r. 1 EURO = 4, 1709 zł, na 31
  grudnia 201 6r. 1 EURO = 4, 4240 zł.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  11
  6 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych ujawnionych w rocznym
  sprawozdaniu finansowym oraz opis czynników i najważniejszych zdarzeń w tym o
  nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte
  przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym
  Emitent w okresie sprawozdawczym odnotował:
  • zysk brutto na sprzedaży w wysokości 931 tys. zł,
  • zysk z działalności operacyjnej w wysokości 10 1 tys. zł
  • zysk netto z działalności gospodarczej 168 tys. zł.
  • przychody netto ze s przedaży produktów w wysokości 977 tys. zł,
  • przychody finansowe w wysokości 57 tys. zł,
  • koszty ogólnego zarządu w okresie sprawozdawczym wynosiły 452 tys. zł.
  W okresie sprawo zdawczym Emitent uzyskiwał przychody głownie z udzielanych pożyczek pieniężnych oraz
  wynajmu posiadanego apartamentu w Poznaniu. Na prezentowane wyniki Emitenta wpłynęła również kara
  administracyjna nałożona na Spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego w wy sokości 250 tys. zł, która zwiększyła
  pozycję pozostałych kosztów operacyjnych. Emitent nie zgadzając się z nałożoną karą złożył skargę do Wojewódzkiego
  Sądu Administracyjnego wnosząc o uchylenie kary i wykorzysta całą możliwą drogę prawną dążąc do uzyskan ia
  satysfakcjonującego dla Spółki rozstrzygnięcia. W pozycji pozostałych kosztów operacyjnych Emitent dokonał również
  odpisu aktualizującego wartość posiadanego apartamenty w Poznaniu w wysokości 117 tys. zł do wartości
  nieruchomości według otrzymanej wyce ny rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym.
  Na dzień bilansowy 31.12.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów spółki
  IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do od dania 1.515 głosów
  stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
  Emitent w dniu 19.03. 2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.201 7r. aktualizacji wartości w aktywach
  finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. Aktualizacja (zwiększająca) wartości za IV
  kwartał 2017r. wynosiła 1.376 tys. zł
  Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w spr awozdaniu finansowym Emitenta na
  30.09.2017 roku to 3. 673 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty zwiększającej wartość na
  dzień 31.12.2017r. wynosi 5.049 tys. zł. Emitent informuje, że po uwzględnieniu aktualizacji zwiększającej wartość
  powyższych udziałów na dzień bilansowy łączna narastająca wartość dokonanych dotychczas odpisów z tytułu
  okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nab ycia uległa zmniejszeniu i wynosi 2.526
  tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o
  otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
  Zarząd zwraca uwagę, że lokowanie pieniędzy w papierach w artościowych daje szansę korzyści w różnej skali, ale
  nie jest pozbawione ryzyka, iż nie tylko nie spełnią się oczekiwane zyski, ale może wystąpić częściowa lub nawet
  całkowita utrata kapitału zainwestowanego w walorach. Ryzyko to występuje w różnej postac i i z niejednakowym
  nasileniem. Dla danego waloru można rozpoznać następujące rodzaje ryzyka: rynkowego, inaczej systematycznego,
  finansowego, bankructwa emitenta, częściowego wstrzymania lub ograniczenia dochodów, inflacji, walutowego,
  płynności.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  12
  W ybrane wskaźniki rentowności Investment Friends Capital SE :
  Wskazniki rentowności Sposób wyliczenia 31.12.2017 31.12.201 6
  Rentowność netto Zysk netto , strata netto/przychody
  ze sprze daży
  0,17 0,47
  Rentownośc akty wów (ROA) Zysk netto , strata netto /aktywa 0,01 0,03
  Rentowność kapitałów własnych
  (ROE)
  Zysk netto , strata netto /kapitał
  własny
  0,01 0,03
  Wybrane wskaźniki płynności i zadłużeni a Investment Friends Capital SE :
  Wskażniki płynności Sposób wyliczenia 31.12.201 7 31.12.201 6
  Wskażnik płynności bieżącej Aktywa obrotowe/zobowiazania
  krótkoterminowe
  232,95 352,42
  Wskażnik ogólnego zadłużenia Zobowiazania ogółem/ aktywa
  ogółem
  0,00 0,00
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów
  własnych
  Zobowiązania ogółem/kapitał
  własny
  0,00 0,00
  Wybrane dane finansowe Investment Friends Cap ital SE [tys. PLN]:
  Dane finansowe 31.12.201 7 31.12.201 6
  Przychody netto ze sprzedaży 977 1 476
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 931 1 460
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 1 058
  Amortyzacja 3 8
  EBITDA 171 686
  Zysk (strata) netto 168 688
  6.1 Wykaz najważniejszych zdarzeń w okresie sprawozdawczym :
   Częściowa spłata pożyczki
  1. W dniu 02.01.2017r. Damf Invest S.A. dokonał wpłaty na rachunek Emitenta kwoty 700.000,00 zł tytułem
  częściowej spłaty kapitału Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r.
  Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu
  całości lub części pożyczki. Po dokonaniu powyższej wskazanej czę ściowej spłaty pożyczki, zobowiązanie DAMF  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  13
  Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z przedmiotowej Umowy pożyczki wynosi obecnie 3.300.000,00 zł z
  terminem zwrotu do dnia 31.12.2017r. (Rb nr 1/2017)
  2. Dnia 05.01.2017r. pożyczkobiorca Damf Invest S.A. d okonał wpłaty kolejnej kwoty 500.000,00 zł tytułem
  częściowej spłaty kapitału przedmiotowej Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r.
  Po dokonaniu powyższej wpłaty zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z przedmiotowej
  Umowy pożyczki wyno siło 2.800.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia 31.12.2017r. (Rb nr 3/2017)
   Zmiana pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta
  W dniu 03.01.2016.r. raportem bieżącym nr 2/2017 Emitent poinformował, że do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana
  Mariusza Patrowic za w trybie 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z
  poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.
  Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że na skutek utraty w dniu 30.12.2016r. statusu podmiotu dominującego wobec
  spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 30.12.2016r. pośrednio zbył wszystkie posiadane: 7.516.464 akcje Spółki
  Investment Friends Capital S.A., któ ra to ilość stanowiła łącznie 50,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i
  uprawniała pośrednio do oddania 7.516.464 głosów, stanowiących 50,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji Investment Friends
  Capital S.A. a ponadto, że żadne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych
  porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
   Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
  Dnia 13.02.2017r. raportem bieżącym nr 4/2017 Emitent poinformował, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
  1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.0 1.2017r. w sprawie zmiany formy posiadania akcji Emitenta
  z bezpośredniej na pośrednią , bez zmiany ilościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta , na wskutek wniesienia aportem akcji Emitenta do podmiotu zależnego
  spółki Patro Invest Sp. z o.o. na pokrycie nowoutworzonych udziałów w spółce Patro Invest Sp. z o.o.
  2. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 12.01.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i przekroczeniu
  progu 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta , na
  wskutek przyjęcia wniesionego aportu przez spółkę Damf Invest S.A. w formie akcji Emitenta na pokrycie
  nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Patro Invest Sp. z o.o.
  Wobec powyższego zdarzenia Damf Invest S.A. przeniósł na Patro Invest Sp. z o.o. własność dotychczas bezpośrednio
  posiadanych 7.516.464 akcji Emitenta stanowiących 50,06% udziału w kapitale zakładowym Investment Friends
  Capital S.A. i uprawnia jących do oddania 7.516.44 głosów stanowiących 50,06 % ogólnej licz by głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki. Zbywając powyższe akcje do podmiotu zależnego Damf Invest S.A. stał się akcjonariuszem
  pośrednim, zaś akcjonariuszem bezpośrednim została spółka Pat ro Invest Sp. z o.o.
   Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę - Damf Invest S.A.
  W dniu 19.01.2017r. raportem bieżącym nr 9/2017 Emitent poinformował o wpływie na rachunek bankowy Emitenta
  kwoty 3.000.000,00 zł tytułem spłaty przez Damf Invest S.A.:
  1. całośc i kapitału pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł według Umowy pożyczki z dnia 23.09.2016r.
  2. częściowej spłaty kapitału Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. w kwocie 500.000,00 zł.
  Emitent wskazał, że zgodnie z warunkami zawartych Umów pożyczek, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Po dokonaniu powyżej wskazanej zapłaty zobowiązanie DAMF  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  14
  Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z Umowy pożyczki z dnia 23.09.2016r. zostało w pełni zrealizowane,
  zaś zobowi ązanie do zwrotu kapitału pożyczki z Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. wynosiło 2.300.000,00 zł z
  terminem zwrotu do dnia 31.12.2017r.
   Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017r.
  W dniu 02.02.2017 raportem bieżącym nr 10/2017 Emitent przekazał do wiadomości Akcjonariuszy terminy publikacji
  raportów okresowych w roku 2017.
  Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:
  Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 08.05.2017 r. (poniedziałek).
  Jednostkowy ra port za III kwartał 2017 r. w dniu 07.11.2017 r. (wtorek).
  Emitent poinformował, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
  i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 ora z za II kwartał roku 2017.
  Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 21.08.2017 r.
  (poniedziałek).
  Raport roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2017 r. (wtorek).
  Jednocześnie Zarząd Investment Friends Capital S.A. wskazał, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów
  okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.
   Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki
  1. Dnia 07.02.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca, na wniosek Pożyczkobiorcy – Spółki Damf Invest S.A. z
  siedzibą w Płocku dokonał wypłaty transzy pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł w ramach zawartej umowy pożyczki z
  dnia 05.01.2016r.
  Emitent informował o zawarc iu przedmiotowej umowy pożyczki wraz z aneksami odpowiednio raportami bieżącymi:
  nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r, nr 4/2016 z dnia 20.01.2016r, nr 5/2016 z dnia 03.02.2016r, nr 6/2016 z dnia 09.02.2016r.
  oraz nr 48/2016 z dnia 29.12.2016r.
  Zgodnie z zawartą u mową pożyczki wraz z aneksami , przekazywanie środków przez Pożyczkodawcę, odbywa się w
  transzach na wniosek Pożyczkobiorcy z zastrzeżeniem, iż łączna kwota wypłaconych środków nie może przekroczyć
  kwoty 4.900.000,00 zł, a termin zwrotu całości pożyczki 31. 12.2017r. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Emitent wskazał, że przed wypłatą niniejszej transzy pożyczki
  zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zwrotu kapitału z przedmiotowej umowy pożyczki wynosiło 2.300.0 00,00 zł, zaś
  obecnie wynosi 3.300.000,00 zł z terminem zwrotu do 31.12.2017r. (Rb nr 11/2017)
  2. W dniu 15.02.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca, na wniosek Pożyczkobiorcy – Spółki Damf Invest S.A. z
  siedzibą w Płocku dokonał wypłaty kolejnej transzy pożyczk i w kwocie 600.000,00 zł w ramach zawartej umowy
  pożyczki z dnia 05.01.2016r. Przed wypłatą niniejszej transzy pożyczki zobowiązanie Damf Invest S.A. do zwrotu
  kapitału pożyczki wynosiło 3.300.000,00 zł, zaś po dokonaniu wypłaty wynosi 3.900.000,00 zł z terminem zwrotu
  do 31.12.2017r. (Rb nr 12/2017)
   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
  W dniu 22.02.2017r. Emitent poinformował, że do siedziby Emitenta wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej
  Pani Marianny Patrowicz z dnia 22.02.2017r. dotyczące rezyg nacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Investment Friends Capital S.A. Pani Marianna Patrowicz złożyła niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień
  20.09.2017r. (Rb nr 13/2017)
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  15
   Zawarcie umowy pożyczki.
  Zarząd Emitenta raportem nr 14/2017 w dniu 03.03.2017r. poinformował, że Emitent jako Pożyczkodawca zawarł
  umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku.
  Na mocy umowy z dnia 03.03.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. na okres do
  dnia 31.08.201 7r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6% w skali roku.
  Wypłata pożyczki nastąpiła w terminie 03.03.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z
  odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta , jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy , poprzez wydanie Emitentowi
  weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto obowiązki DAMF INVEST S.A. w Płocku wynikające
  z Umowy z dnia 03.03.2017r. jako pożyczkobiorcy zostały zabezpieczone poręczeniem spółk i PATRO INVEST Sp. z
  o.o. w Płocku (KRS 0000657016), który to podmiot również wydał na zabezpieczenie swoich zobowiązań wobec
  Emitenta z tytułu poręczenia , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.
  Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
  Emitent ponadto wskazał, że pomiędzy Emitentem a spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku zachodzą powiązania
  kapitałowe oraz osobowe.
   Odpis aktualizacyjny wartości godziwej aktywów finansowych.
  W związku z prowadzonymi przez E mitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu
  09.03.2017r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu wyceny wartości
  godziwej posiadanych przez Emitenta aktywów - udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
  Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego wartość godziwą w aktywach
  finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 31.12.2016 r. o kwotę
  269 tys. zł. W konsekwencji powyższego odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 31.12.2016
  roku zostanie obciążony dodatkową kwotą odpisu w wysokości 269 tys. zł.
  Emitent wskazał, iż obecnie posiada 1.515 udziałów, która to liczba stanowi 5,24 % udziału w kapitale zakładowym
  IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
  Dotychczas prezentowana wartość bilansowa 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w ostatnio publikowanym sprawozdaniu
  finansowym Emitenta za III kwartał 2016 roku wynosiła 4.562 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po
  dokonaniu korekty wartości godziwej na 31.12.2016r. wynosi 4.292 tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta anal iz finansowych w oparciu o pozyskane
  dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym. Narastającą wartość odpisów
  aktualizacyjnych wartości godziwej powyższego aktywa w stosunku do wartości nabycia, wynosi łącznie 3.283 tys. zł .
  (Rb nr 15/2017)
   Przedterminowa spłata pożyczek.
  Emitent raportem bieżącym nr 16/2017 poinformował, że w dniu 23.03.2017r. Pożyczkobiorca - spółka Damf Invest
  S.A. w Płocku dokon ała wpłaty na rachunek bankowy Emitenta łącznej kwoty 8.000.000,00 zł tytułem
  przedterminowej spłaty kapitału z poniżej wskazanych umów pożyczek:
  1. spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016r., o
  zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 3 0.09.2016r.,
  2. spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu Umowy pożyczki z dnia 03.03.2017r., o
  zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 03.03.2017r.
  3. spłaty częściowej kapitału pożyczki w kwocie 1.0 00.000,00 zł z tytułu Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r., o
  której zawarciu i realizacji Emitent informował stosownymi raportami bieżącymi, ostatnio nr 12/2017 z dnia
  15.02.2017r.
  Emitent informował, że zgodnie z warunkami zawartych Umów pożyczek, Pożyczko biorcy przysługuje prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  16
  Na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Emitenta do zwrotu kapitału z
  Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016r. oraz z dnia 03.03.2017r. zostało w pełni zrealizowane, zaś zobowiązanie do
  zwrotu kapitału pożyczki z Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. wynosiło 2.900.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia
  31.12.2017r.
  Emitent wskazał, że pomiędzy Emitentem a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe or az osobowe.
   Dyspozycje utworzenia lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta.
  Zarząd Emitenta poinformował raportami bieżącymi : nr 17/2017 ; 18/2017 ; 28/2017; 35/2017 , że w dniach
  23.03.201 7r.; 28.03.2017r. ; 05.05.2017r; i 14.07.2017r. złożył dyspozycję utworzenia lokat terminowych istotnych
  środków własnych Emitenta:
   dnia 23.03.2017r. w kwocie 10.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A.
  Charakterystyka lokaty:
  Rodzaj lokaty: lokata z oprocentowaniem negocjowanym,
  Wysokość oprocentowania w st osunku rocznym: 1,20 %
  Kwota lokaty: 10.000 000,00 zł. ( dziesięć milionów złotych)
  Data rozpoczęcia lokaty: 23.03.2017r.
  Data zwrotu lokaty: 27.03.2017r.
  Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
  Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
  Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.
   dnia 23.03.2017r. sześciu lokat na łączną kwotę 10.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A
  Charakteryst yka lokat:
  1. Rodzaj lokaty: trzy lokaty z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł każda,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,40 %
  Data rozpoczęcia lokat: 28.03.2017r.
  Data zwrotu lokat: 14.04.2017r.
  2. Rodzaj lokaty: dwie lokaty z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł każda,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,53 %
  Data rozpoczęcia lokat: 28.03.2017r.
  Data zwrotu lokat: 08.05.2017r.
  3. Rodzaj lokaty: jedna lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.00 0.000,00 zł,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,58 %
  Data rozpoczęcia lokaty: 28.03.2017r.
  Data zwrotu lokaty: 08.05.2017r.
  Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
  Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiot em nie powiązanym.
  Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w jednym Banku w stosunku do kapitałów
  własnych Emitenta.
   dnia 09.05.2017r. czterech lokat terminowych na łączną kwotę 12.300.000,00 złotych w PKO BP S.A
  Charakte rystyka lokat:
  1. Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,51 %
  Data rozpoczęcia lokat: 09.05.2017r.
  Data zwrotu lokat: 31.05.2017r.
  2. Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,30 %
  Data rozpoczęcia lokat: 09.05.2017r.
  Data zwrotu lokat: 15.05.2017r.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  17
  3. Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.300.000,00 zł,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,25 %
  Data rozpoczęcia lokat: 09.05.2017r.
  Data zwrotu lokat: 15.05.2017r.
  3. Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,25 %
  Data rozpoczęcia lokat: 09.05.2017r.
  Data zwrotu lokat: 15.05.2017r.
  Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
  Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
  Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w jednym Banku w stosunku do kapitałów
  włas nych Emitenta.
   dnia 14.07.2017r. lokaty na kwotę 5.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A
  Charakterystyka lokaty:
  Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,40 %
  Data rozpoczęcia lokaty: 14.07.2017r.
  Data zwrotu lokaty: 25.07.2017r.
  Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
  Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
  Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w jednym Banku w stosunku do kapitałów
  własnych Emitenta.
  Zarząd Emitenta informował, że zgodnie z przyjętą strategią Spółka na bieżąco realizuje działalność operacyjną w
  zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umies zcza na krótkoterminowych lokatach
  bankowych.
   Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 19/2017 w dniu 31.03.2017r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r.
  na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09 -402) przy
  ul. Padlewskiego 18C.
  W proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano między innymi rozpatrzenie poniżej
  wskazanych spraw i podjęcie poniżej wskazanych Uchwał:
  - przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
  - przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok oborowy 2016.
  - przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za r ok obrotowy 2016.
  - przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz
  sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016
  oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016.
  - podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
  b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
  c. zat wierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
  d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
  finansowego Spółki za rok 2016.
  e. podziału zysku spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.0 1.2016 do 31.12.2016.
  f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
  g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
  h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
  i. dalszego istnienia Spół ki.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  18
  Zarząd jednocześnie informował, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady
  Nadzorczej w roku 2016, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrot owy 2016, Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
  przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
  będą zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.ifcapital.pl w dziale Relacje Inwes torskie, zakładce Walne
  Zgromadzenia.
   Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   W dniu 05.04.2017r. raportem bieżącym nr 20/2017 Emitent poinformował, że w dniu 05.04.2017r. do Spółki
  wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzen ia zwołanego na dzień 27.04.2017r.
  Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następujących dodatkowych punktów
  do porządku obrad w sprawach:
  j) zmiany Statutu Spółki
  k) obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia war tości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu
  Spółki
  l) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  Wobec powyższego Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego
  Wa lnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.
  Jednocześnie Zarząd wskazał, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w
  porządku obrad zawnioskował.
   Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosó w na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 23/2017 w dniu 27.04.2017r.przekazał do publicznej wiadomości wykaz
  Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się
  w dni u 27.04.2017 roku;
  Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o.
  Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 7.516.464
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.516.464
  Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 50,06%
  Udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 27.04.2017 r. [%]: 100%
   W dniu 27.04.2017r. Emitent raportem bieżącym nr 24/2017 przekazał do publicznej wiadomości treść Uchwał
  podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27.04.2017r. Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło między innymi Uchwały w zakresie:
  - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
  - zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
  - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorcze j Spółki za rok 2016.
  - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
  finansowego Spółki za rok 2016.
  - przeznaczenia zysku spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 na kapitał zap asowy Spółki.
  - udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Ogrodnik absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
  - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej: Panom Wojciechowi Hetkowskiemu, Damianowi Patrowicz, Jackowi
  Koralewskiemu, Paniom Małgorzacie Patr owicz i Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  2016.
  - uzupełnienia składu Rady Nadzorczej z dniem 21.09.2017r. o Panią Martynę Patrowicz w związku ze złożoną
  rezygnacją z pełnienia funkcji z dniem 20.09.2017r. przez Panią Mariannę Patrowicz.
  - dalszego istnienia Spółki.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  19
   Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
  Raportem bieżącym nr 21/2017 w dniu 13.04.2017r. Emitent poinformował , że Pożyczkobiorca - spółka Damf Invest
  S.A. w Płocku dokonała wpłaty na rachunek bankowy Emitenta kwoty 2.900.000,00 zł tytułem przedterminowej spłaty
  kapitału Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r., o której zawarciu i realizacji Emitent informował stosownymi raportami
  bieżącymi, ostatnio nr 16/2017 z dnia 23.03.2017r. oraz 12/2017 z dnia 15.02.2017r.
  Emitent w skazał, że na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie DAMF Invest S.A. wobec Investment Friends
  Capital S.A. do zwrotu kapitału z przedmiotowej Umowy pożyczki z dnia 05.01.2016r. zostało w pełni zrealizowane.
  Emitent informował również, że zgodni e z warunkami zawartej Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo
  do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki oraz wnioskowanie w okresie obowiązywania Umowy o
  ponowną wypłatę części lub całej udostępnionej kwoty kapitału pożyczki w łączne j wysokości nie większej niż
  4.900.000,00 zł z terminem zwrotu do 31.12.2017r.
  Emitent wskazał , że pomiędzy Emitentem a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
   Umowy pożyczki z Investment Friends S.A. jako pożyczkobiorcą.
   W dniu 18.04. 2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment
  Friends S.A. w Płocku (KRS 0000143579) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy umowy z dnia 18.04.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł. na okre s do
  dnia 31.10.2017r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej , wynoszącej 6% w skali roku.
  Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne jednorazowo wraz ze zwrotem kwoty kapitału udzielonej
  pożyczki do dnia 31.10 .2017r.
  Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 18.04.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami
  oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta , jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie
  Emitentowi weksla własnego in bl anco wraz z deklaracją wekslową.
  Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
  Emitent wskazał, że pomiędzy Investment Friends Capital S.A. a spółką Investment Friends S.A. w Płocku zachodzą
  powiązania osobowe oraz kapitałowe.
  Troje Członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta, a także
  Investment Friends S.A. i Emitent posiadają tego samego akcjonariusza większościowego, spółkę Patr o Invest Sp. z
  o.o. (Rb nr 22/2017)
   W dniu 28.04.2017r. Emitent zawarł ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku Aneks do Umowy
  pożyczki z dnia 18.04.2017r.
  Na mocy Aneksu z dnia 28.04.2017r. strony postanowiły dokonać zmiany terminu zwrotu kwoty pożyczk i wraz z
  należnymi odsetkami z dotychczasowego 31.10.2017r. do dnia 04.05.2017r.
  Jednocześnie Emitent wskazał, że Spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. zwróciła się do Emitenta z wnioskiem w
  którego treści zaproponowała, że część należnego Emitentowi świadczenia z tytułu zwrotu kwoty pożyczki wraz z
  odsetkami nastąpi w formie gotówkowej, a cześć należnego Emitentowi świadczenia zostanie zaspokojona poprzez
  przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Emitenta własności nieruchomości o wartości rynkowej 1.590.000,00 zł.
  Nieruchomość zaoferowana w ramach rozliczenia przez spółkę INVESTMENT FRIENDS S.A. stanowi apartament
  mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Poznania.
  Emitent informował, że na posiedzeniu w dniu 28.04.2017r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o wyrażeniu
  zgody na zaproponowany sposób rozliczenia zobowiązania INVESTMENT FRIENDS S.A. z tytułu umowy pożyczki.
  (Rb nr 25/2017)
   W dniu 05.05.2017r. raportem bieżącym nr 27/2017 Emitent poinformował o rozliczeniu przedmiotowej
  Umowy pożyczki. Emitent wskazał, że w związku z upływem okresu na jaki została zawarta umowa pożyczki z dnia
  18.04.2017r. w dniu 05.05.2017r. pożyczkobiorca - spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku dokonała
  należytego rozliczenia swoich zobowiązań wobec Emitenta.
  Emitent informuje, że Spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. za zgoda Emitenta dokonała spłaty należności z tytułu
  Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. w łącznej wysokości 1.805.326,03 zł w części w formie pieniężnej przelewem na
  rachunek bankowy Emitenta (kwota 215.326,03 zł), a w części popr zez przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Emitenta
  własności nieruchomości o wartości rynkowej 1.590.000,00 zł. (Rb nr 27/2017)  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  20
   Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta.
  W związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem za I kwartał 2017roku , którego publikacja
  przewidziana została na dzień 8.05.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 04.05.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień
  31.03.2017r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
  Aktualizacją wartości w kwocie 355 tys. zł objęte zostały udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
  Emitent informuje, że na dzień 31.03.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.515 udziałów spółki
  IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów
  stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
  Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach fin ansowych Emitenta z tytułu
  zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę w wysokości 355 tys. zł
  W konsekwencji opisanej powyżej wyceny wartości aktywów kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta zostanie
  obciążony kwotą 355 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu
  finansowym Emitenta na 31.12.2016 roku to 4.292 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty
  odpisu na 31.03.2017r. wynosi 3.938 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odp isów z tytułu okresowych
  wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 3.638 tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane
  dane finansowe spółki IFEA S p. z o.o.
   Rozliczenie umowy pożyczki.
  W dniu 05.05.2017r. Emitent poinformował , że w związku z upływem okresu na jaki została zawarta umowa pożyczki
  z dnia 18.04.2017r. , w dniu 05.05.2017r. P ożyczkobiorca - spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku dokonała
  należytego rozliczenia swoich zobowiązań wobec Emitenta.
  Emitent informował , że Spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. za zgoda Emitenta dokonała spłaty należności z tytułu
  Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. w łącznej wysokości 1.805.326,03 zł w części w formie p ieniężnej przelewem na
  rachunek bankowy Emitenta (kwota 215.326,03 zł), a w części poprzez przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Emitenta
  własności nieruchomości o wartości rynkowej 1.590.000,00 zł.
  Emitent ponadto wskazał , że pomiędzy INVESTMENT FRIENDS C APITAL S.A., a spółką INVESTMENT FRIENDS
  S.A. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
  Troje Członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta, a także
  INVESTMENT FRIENDS S.A. i Emitent posiadają tego samego ak cjonariusza większościowego, spółkę Patro Invest
  Sp. z o.o. w Płocku. (Rb 27/2017)
   Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta .
  W dniu 16.05.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93 (5230) Poz. 18219, ukazało się ogłoszenie w sprawie
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ spółki z dnia 27.04.2017r.
  Emitent wskazał , że publikacja ogłoszenia nastąpiła na wniosek Spółki celem realizacji obowiązku określonego w art.
  456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. (Rb nr 29/2017)
   Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta.
  W dniu 31.05.2017r. raportem bieżącym nr 30/2017) Emitent poinformował , że na posiedzeniu w dniu 31.05.2017r.
  Rad a Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań
  finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka - Audyt Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzi bą w Katowicach 40 -077 przy ul. Matejki Jana 4 oddział w Warszawie
  01 -031 ul. Jana Pawła II nr 61/122, KRS 0000525731; NIP 634 -28 -31 -612; REGON 243686035 wpisanego na listę
  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rew identów pod numerem
  3975 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz przeglądu
  sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r.
  Emitent poinformował , że dotychczas nie korzystał z usług podmiotu Grupa Gumułka - Audyt Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k. Emitent wskazał , że umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej
  przedmiotu.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  21
   Rejestracja zmian Statutu Spółki.
  W dniu 12.06.2017r. na podstawie wpływu do Spółki Postanowienia Sądu Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.05.2017r. Emitent powziął wiedzę, że Sąd dokonał
  rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu Spółki wynikającego z treści Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  Emitent poinformował , że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
  27.04.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmiany treści § 7a ust.1 Statutu Spółki w poniższym brzemieniu:
  "1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na
  zasadach przewidzia nych w art. 444 -447 Kodeksu spół ek handlowych o kwotę nie większą niż 33.785.937 (słownie:
  trzydzieśc i trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) złotych przez emisję akcji
  zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy)."
  W załączeniu do raportu nr 32/2017 Emitent przekazał aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany
  zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.
   Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A.
  Raportem bieżącym nr 33/2017 w dniu 19.06.2017r. Emitent poinformował, że do Spółki wpłynęła Uchwała nr 386/17
  Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.06.2017r. w przedmiocie rejestracji w
  Depozycie 258.424 akcji na okaziciela serii A Spółki.
  Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
  postanowił zarejestrować w Depozycie 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej
  3,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLHRMAN00039, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą
  rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku r egulowanym.
  Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych
  akcji do obrotu na rynku regulowan ym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten
  rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
   Zawarcie umowy pożyczki.
  Dania 06.07.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o.
  w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 06.07.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 7.000.000,00 zł (siedem
  milionów złotych) na okres do dnia 31.07.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej
  wynoszącej 6,9% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcz nie do dziesiątego
  dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi
  jednorazowo do dnia 31.07.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
  przedterm inowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
  Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 07.06.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami
  oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie
  Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Emitent ponadto wskazał , że pomiędzy Investment Friends Capital S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku
  zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
  Prezes Zarz ądu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest
  większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 50,06% udziału a kapitale zakładowym
  Investment Friends Capital S.A. oraz 50,06% udział u w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  (Rb nr 34/2017)
   Zbycie wierzytelności wynikających z umów pożyczek .
  Emitent w dniu 31.07.2017r. raportem bieżącym nr 37/2017 poinformował w nawiązaniu do treści raportów bieżących
  nr 56/2015 z dn ia 09.12.2015r. i nr 3/2016 z dnia 07.01.2016r dotyczących zawarcia z tożsamą osobą fizyczną umów
  zabezpieczonej pożyczki pieniężnej oraz raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 30.06.2016r. informującego o
  niedokonaniu przez pożyczkobiorcę zwrotu wymagalnego zadłużenia wynikającego z zawartych z Emitentem umów
  zabezpieczonej pożyczki pieniężnej tj. spłaty kwoty kapitału udzielonych pożyczek, informuje, że Emitent zawarł w  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  22
  dniu 31 lipca 2017 r. warunkową umowę sprzedaży wierzytelności wynikających z przedmiotow ych umów
  zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 09.12.2015r. oraz z dnia 07.01.2016r.
  Na mocy warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 31.07.2017r. Emitent zobowiązał się do sprzedaży za
  łączną kwotę 1.574.350,32 zł (słownie: jeden milion pięćse t siedemdziesiąt cz tery tysiące trzysta pięćdziesią t złotych
  32/100) wierzytelności:
  a) wynikającej z umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 09.12.2015r. która na dzień 31.07.2017 r. wynosi
  łącznie 1.075.786,75 zł (słownie: jeden milion siedemdzie siąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych
  75/100), na którą to kwotę składają się: należność główna, należne odsetki oraz koszty uboczne obsługi wierzytelności,
  b) wynikającej z umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 07.01.2016 r., k tóra na dzień 31.07.2017 r. wynosi
  łącznie 498.563,57 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 57/100), na
  którą to kwotę składają się: należność główna, należne odsetki oraz koszty uboczne obsługi wierzytelnoś ci.
  Warunkiem wejścia w życie warunkowej umowy zbycia wierzytelności z dnia 31.07.2017r. oraz sprzedaży
  wierzytelności, który został spełniony, była zapłata przez nabywcę w dniu 31.07.2017r. pełnej ceny sprzedaży w łącznej
  kwocie 1.574.350,32 zł.
  W związku z wejściem w życie warunkowej umowy zbycia wierzytelności, w oparciu o jej treść Emitent w dniu
  31.07.2017r. złożył oświadczenia o zrzeczeniu się hipoteki umownej do kwoty 3.500.000,00 zł ustanowionej na
  nieruchomości o powierzchni 2250 m2 zabudowanej jed norodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność
  Pożyczkobiorcy i stanowiącej zabezpieczenie umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 09.12.2015 r. oraz
  zrzeczeniu się hipoteki umownej do kwoty 875.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości o pow ierzchni 2250 m2
  zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Pożyczkobiorcy i stanowiącej
  zabezpieczenie umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 07.01.2016 r., a także wyraził zgodę na wykreślenie
  powyższych hipotek z księ gi wieczystej.
  Wraz z wierzytelnościami na nabywcę przeszły wszystkie związane z nimi prawa, z wyjątkiem wskazanych wyżej
  hipotek.
  Na postawie umowy zbycia wierzytelności Emitent wydał nabywcy weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową
  stanowiące zabezpie czenie wierzytelności wynikających z umów zabezpieczonych pożyczek pieniężnych.
  Obecnie Emitent nie posiada żadnych wierzytelności w stosunku do pożyczkobiorcy z tytułu przedmiotowych umów
  zabezpieczonych pożyczek.
  Emitent ponadto wskazał , że pomiędzy Inve stment Friends Capital S.A., a nabywcą wierzytelności będącym osobą
  fizyczną nie zachodzą powiązania osobowe ani kapitałowe.
   Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta.
  W dniu 11.08.2017r. raportem bieżącym nr 38/2017 Emitent poinformował, że w zw iązku z prowadzonymi pracami
  nad raportem za I półrocze 2017roku , którego publikacja przewidziana została na dzień 21.08.2017r., Zarząd Emitenta
  w dniu 11.08.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2017r. aktualizacji wyceny wartość akt ywów
  finansowych Spółki.
  Aktualizacją wartości w kwocie 96 tys. zł objęte zostały udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
  Emitent wskazał , że na dzień 30.06.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego posiada 1.515
  udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do
  oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
  Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitent a z tytułu zmiany wartości
  udziałów IFEA Sp. z o.o. w II kwartale roku obrachunkowego dokonując zwiększenia odpisu o kwotę 96 tys. zł.
  W konsekwencji opisanej powyżej wyceny wartości aktywów, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta zostanie
  obciążony za 6 miesięcy obrachunkowych łączną kwotą odpisu 451 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość 1.515
  udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.03.2017 roku to 3.938 tys. zł, zaś wartość
  udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 30.06.2017r. wynosi 3.841 tys. zł. Łączna narastająca wartość
  dokonanych odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia
  wynosi 3.734 tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarzą d Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane
  dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  23
  Emitent zakwalifikował niniejszą wiadomość jako istotną ze względu na łączną narastającą wartość odpisu tego aktywa.
   Dyspozycje utworzenia lokat terminowych istotnyc h środków własnych Emitenta.
  Zarzą d Emitenta poinformował raportem bieżącym : nr 39/2017, że w dniu 11.08.2017r. złożył dyspozycję utworzenia
  lokat y terminowych istot nych środków własnych Emitenta w kwocie 7.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A.
  Charakt erystyka lokaty:
  Rodzaj lokaty: lokata z oprocentowaniem negocjowanym,
  Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1, 36 %
  Kwota lokaty: 7.000 000,00 zł. (siedem milionów złotych)
  Data rozpoczęcia lokaty: 11 .08.2017r.
  Data zwrotu lokaty: 21 .08 .2017r.
  Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
  Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
  Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.
   Zawar cie Umowy pożyczki.
  W dniu 25.08.2017r. Emitent raportem bieżącym nr 42/2017 poinformował, że jako Pożyczkodawca zawarł Umowę
  pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon:
  366271379) jako Pożyczkobi orcą.
  Na mocy Umowy z dnia 25.08.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 7.000.000,00 zł (siedem
  milionów złotych) na okres do dnia 31.08.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej
  wynoszącej 5,7% w skali roku . Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego
  dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi
  jednorazowo do dnia 31.08.2018r. Strony Umowy po życzki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
  Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 25.08.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami
  oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie
  Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Emitent ponadto poinformował, że pomiędzy Investment Friends Capital S.A., a spółką Patro Inve st Sp. z o.o. w Płocku
  zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
   Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta.
  W dniu 21.09.2017r. Emitent raportem bieżącym nr 48/2017 poinformował, że weszła w życie Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
  Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
  Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 22.02.2017r.
  W zwi ązku z powyższym że na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. z dniem
  21.09.2017r. skład Rady Nadzorczej spółki uzupełniony został o nowego C złonka Panią Martynę Patrowicz.
   Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej prze z Emitenta.
  W dniu 29.09.2017r. Emitent poinformował, że powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej (societas
  europaea - SE) dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów
  gospodarczych i spółce europe jskiej.
  Zarząd Emitenta wyjaśnił, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w
  związku z tym, że upatruje szeregu korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.
  W szczególności Zarząd zauważa, że st atus Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków
  wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii
  Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa , że jedną z zalet statusu Spółki
  Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  24
  Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie założyć podmiot
  w 100% zależny w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej a następnie przeprowadzić proceduję połączenia
  transgranicznego połączenia poprzez przejęcie podmiotu zależnego. (Rb 52/2017)
   Częściowa spłata kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
  W dniu 09.10.2017r. Po życzkobiorca - spółka Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku dokonała wpłaty na rachunek bankowy
  Emitenta kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) tytułem znaczącej, częściowej spłaty kapitału
  pożyczki z tytułu Umowy pożyczki z dnia 06.07.2017r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr
  34/2017 z dnia 06.07.2017r.
  Emitent poinformował, że zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
  Emitent poin formował, że po dokonaniu powyżej wskazanej płatności, zobowiązanie Patro Invest Sp. z o.o. wobec
  Emitenta do zwrotu kapitału z Umowy pożyczki z dnia 06.07.2017r. wynosi 1.960.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia
  31.07.2018r. (Rb nr 53/2017)
   Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego.
  W dniu 10.10.2017r. raportem bieżącym nr 54/2017 Emitent poinformował, że powziął informację o rejestracji
  podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału.
  Emitent wskazał, że w dniu w dniu 09.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa
  czeskiego pod nazwą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie. Jedynym Członkiem
  Zarządu spółki zależnej jest Pan Damian Patrowicz Członek Rad y Nadzorczej Emitenta, jedynym Członkiem Rady
  Nadzorczej spółki zależnej jest Pan Robert Ogrodnik Prezes Zarządu Emitenta.
  Emitent poinformował, że w najbliższym czasie zamierza podjąć działania mające na celu połączenie spółki zależnej
  prawa czeskiego z E mitentem w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.
   Powołanie Komitetu Audytu.
  W dniu 20.10.2017r. raportem bieżącym nr 56/2017 poinformował, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada
  Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następuj ącym składzie:
  Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
  Martyna Patrowicz - Członek Komitetu Audytu
  Jacek Koralewski - Członek Komitetu Audytu
  W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia wymagania określone w art. 128
  ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach. Emitent informuje, że dotychczas zadania Komitetu
  Audytu były powierzone całemu składowi Rady Nadzorczej.
   Zawarcie umowy pożyczki.
  W dniu 25.10.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o.
  w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 25.10.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa
  miliony złotych) na okres do dnia 28.09.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej
  wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego
  dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi
  do dnia 28.09.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej po życzki.
  Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu jej zawarcia tj. 25.10.2017r.
  Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  25
  jakie mogą powstać z tytułu zawa rtej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją
  wekslową.
  Emitent ponadto wskazał, że pomiędzy Investment Friends Capital S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku
  zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. (Rb nr 57/2017)
   Rejestracja zmian Statutu Spółki.
  Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 58/2017 poinformował, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie pobranego drogą
  elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.
  Emitent wskazał, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.10.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści
  Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia z dnia 27.04.2017r. w zakresie obniżenia kapitału zakładowego
  Spółki.
  Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
  Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji zmian wynosi 9.009.583,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy
  pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100 ) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaści e milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o
  wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 15015972.
  W załączeniu do opublikowanego raportu Emitent przekazał również aktualny te kst jednolity Statutu Spółki.
   Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.
  Raportem bieżącym nr 59/2017 w dniu 31.10.2017r. Emitent poinformował, że w związku z prowadzonymi przez
  Zarząd Spółki pracami nad raportem za III kwartał 2017 roku , k tórego publikacja przewidziana została na dzień
  07.11.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 31.10.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.09.2017r.
  aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
  Aktualizacją wartości w kwocie 168 tys. zł objęte zostały udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
  Emitent wskazał, że na dzień 30.09.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.515 udziałów spółki
  IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów
  stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
  Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Spółki z tytułu zmiany wartości
  udziałów IFEA Sp. z o.o. w III kwartale roku obrachu nkowego dokonując zwiększenia odpisu o kwotę 168 tys. zł.
  Emitent poinformował, że dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu
  finansowym Emitenta na 30.06.2017 roku wynosiła 3.841 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu
  korekty odpisu na 30.09.2017r. wynosi 3.673 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odpisów z tytułu
  okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 3.902 tys. zł.
  Emitent wskazał, że podst awą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w
  oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
   Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki.
  W dniu 08.11.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks nr 1 do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro
  Invest Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą
  zwiększający kwotę udzielonej pożyczki o kwotę 1 .000.000,00 zł do łącznej kwoty udzielonej pożyczki wynoszącej
  3.0000.000,00 zł.
  Emitent informował , że pozostałe warunku Umowy pożyczki z dnia 25.10.2017r. pozostały bez zmian. (Rb nr
  60/2017)
   Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  26
  Raportem bieżącym nr 62/2017 z dnia 13.11.2017r. Emitent poinformował , że w dniu 13.11.2017r. do Spółki
  wpłynęły zawiadomienia:
  - spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 13.11.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia
  bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Emitenta,
  - spółki Damf Invest S.A. z dnia 13.11.2017r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia
  pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
  - Pana Damiana Patrowicz z dnia 13.11.2017r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia
  pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  Zawiadamiający poinformowali o zwiększeniu odpowiednio bezpośredniego lub pośredniego stanu posiadania akcji
  Emitenta do 56,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającym do oddania 8.439.865 głosów
  stanowiących 56,21% udziału na Walnym Zgromadze niu Spółki.
   Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.
  W dniu 14.11.2017r. raportem bieżącym nr 63/2017 Emitent poinformował, iż jako Pożyczkodawca zawarł Aneks nr
  2 do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326,
  Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą zwiększający kwotę udzielonej pożyczki o kwotę 1.000.000,00 zł do łącznej
  kwoty udzielonej pożyczki wynoszącej 4.0000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony zł otych)
  Emitent wskazał , że pozostałe warunku Umowy pożyczki z dnia 25.10.2017r. pozostały bez zmian.
   Uchwała KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta.
  W dniu 23.11.2017r. do siedziby Spółki wpłynęła Uchwała Nr 801/17 Zarządu Krajowego Dep ozytu Papierów
  Wartościowych S.A. z dnia 23.11.2017r. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Investment Friends Capital
  S.A.
  Na podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd KDPW stwierdza, że po
  dokonaniej zmianie wartości nominalnej akcji Investment Friends Capital S.A. przeprowadzonej w związku z
  obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta, z dniem 27.11.2017r. wartości nominalna akcji Investment Friends
  Capital S.A. oznaczonych kodem PLHERMAN00039 wynosi 0,60 zł (s ześćdziesiąt groszy) każda. (Rb nr 65/2017)
   Zmiana Uchwały KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta.
  Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 19.06.2017r. dotyczącego Uchwały nr 386/17 Zarządu
  Krajowego Depozytu Papieró w Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej reje stracji akcji serii A, raportem
  bieżącym nr 66/2017 z dnia 23.11.2017r. poinformował , że w dniu 23.11.2017r. do siedziby Spółki wpłynęła Uchwała
  Nr 802/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23.11.2017r. dotycząca zmiany
  Uchwały nr 386/17 w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Investment Friends Capital S.A.
  N podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emite nta, Zarząd KDPW postanowił zmie nić
  Uchwałę nr 386/17 z dnia 19.06.2017r. w ten sposób, że zawarte w § 1 ust. 1 tej Uchwały wyrażenie "o wartości
  nominalne j 3 zł (trzy złote) każda" zastępuje się "o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda".
   Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.
  Emitent w dniu 30.01.2017r. raportem bieżącym nr 68/2017 , w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2017 z dnia
  29.09.2017r. oraz nr 54/2017 z dnia 1 0.10.2017r. poinformował , że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu
  po łączenia Emitenta ze spółką: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w
  Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.
  W łączeniu wezmą udział:
  1. Spółka przejmująca - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z s iedzibą w Płocku przy ul.
  Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  27
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP
  8133186031, REGON 69 1529550, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca). INVESTMENT FRIENDS
  CAPITAL S.A. działa w branży udzielania wysokowotowych pożyczek pieniężnych dla firm.
  2. Spółka przejmowana - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie
  adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer identyfikacyjny 06503179.
  (Dalej: Spółka Prze jmowana). INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost działa w branży
  produkcja, handel i usługi inne zgodnie z przedmiotem działalności ujawnionym we właściwym rejestrze, przy czym
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost jest podmi otem celowym, który zarejestrowany
  został w dniu 10 października 2017r.
  Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18
  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z
  dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE) przez przejęcie Spółki
  Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.
  Emitent - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. informuje, że jest podm iotem posiadającym 100% udziału w
  kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost -
  Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31
  Rozporządzen ia SE.
  Wobec przyjętego trybu poł ączenia spółek Emitent poinformował , że:
  - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału z akładowego Spółki Przejmującej.
  - nie określa się stosunku wymiany akcji i wy sokości rekompensat;
  - nie określa si ę warunków przyznania akcji SE;
  - nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w
  zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;
  Emitent wyjaśnia ł, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy
  prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd Emitenta upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy korzyści
  jej akcjonariuszy jak ie wiążą się z jego posiadaniem.
  W szczególności Zarząd wskazał , że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków
  wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii
  Eu ropejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki
  Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej. Długookresowym
  celem połączenia jest uzyskanie formy prawne j Spółki Europejskiej oraz dalszy rozwój Spółki.
  Emitent poinformował , że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o
  połączeniu Emitenta, powiadomi odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zg romadzeń.
  W załączeniu do przedmiotowego raportu Emitent przekazał do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony z
  Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30.11.2017r. zawierający Statut Spółki Europejskiej oraz załączniki do tego
  planu tj.:
  1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Pr zejmującej o połączeniu Spółek,
  2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Pr zejmowanej o połączeniu Spółek,
  3. ustalenie wartości majątku Spółki Prze jmowanej na dzień 30.10.2017r.,
  4. półroczne sprawozdanie finan sowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  28
  Emitent jak i Spółka Przejmowana dokonały ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi
  przepisami na swoich stronach internetowych pod adresem odpowiednio:
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - www.ifcapital.pl
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost - http://ifcsa.eu
   I Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka
  Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka
  Przejmowa na).
  W dniu 30.11.2017r. raportem bieżącym nr 69/2017 Emitent zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieścił pierwsze
  zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
  z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost.
  W łączeniu wezmą udział:
  1. Spółka przejmująca - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul.
  Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd R ejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP
  8133186031, REGON 691529550, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).
  2. Spółka przejmowana - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie
  adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer identyfikacyjny 06503179.
  (Dalej: S półka Przejmowana).
  Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej
  wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami INVESTMENT FRIENDS
  CAPITAL S.A. - www.ifcapital. pl oraz INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost -
  http://ifcsa.eu a także raportem bieżącym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ESPI nr 68/ 2017 w dniu
  30.11.2017r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C
  w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -16.00
  Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. spółki INVESTMENT
  FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust . 1 w związku z artykułem
  17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
  europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE).
  Spółka Przejmująca - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w
  kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost -
  Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowa dzone w trybie przewidzianym w artykule 31
  Rozporządzenia SE.
  Wobec przyjętego trybu połączenia spółek INVESTMEN T FRIENDS CAPITAL S.A. poinformował , że:
  - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
  - nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
  - nie określa si ę warunków przyznania akcji SE;
  - nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnict wa w
  zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  29
  Emitent wyjaśnił , że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy
  prawnej Spółki Europejskiej.
   Informacja o zwołaniu Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.
  Zarząd Emitenta w dniu 30.11.2017r. raportem bieżącym nr 70/2017 zawiadomił o zwołaniu na dzień 03.01.2018r. na
  godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskie go 18C.
  W załączeniu do zawiadomienia Emitent zamieścił do publicznej wiadomości pełną treść ogłoszenia o zwołaniu
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami Uchwał.
   Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z procedurą uzyskania statusu spółki eu ropejskiej.
  Emitent raportem bieżącym nr 71/2017 dnia 14.12.2017r., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2017 oraz 69/20 17
  z dnia 30.11.2017r. poinformował , że w dniu 14.12.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242 (5379) pod
  Poz. 46879, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury uzyskania statusu spółki europejskiej, wymagane na
  podstawie art. 21 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (Rozporządzenie SE).
   Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Emitenta.
  Raportem bieżącym nr 72/2017 w dniu 14.12.2017r. Emitent poinformował , że otrzymał Uchwałę nr 1503/2017 Zarządu
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14.12.2017r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do
  obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia
  cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.
  Zarząd Giełdy na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 19.12.2017r. w trybie
  zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Emitenta wskazane powyżej, pod warunkiem dokonania
  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19.12.201 7r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
  "PLHRMAN00039".
   II Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka
  Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka
  Przejmowana).
  Emitent w dniu 15.1 2.2017r. raportem bieżącym nr 73/2017 po raz drugi zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze
  powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1
  Polska Akciová společnost.
   Komunikat KDPW dotyczący rejestracji papierów wartościowych Emitenta.
  W dniu 15.12.2017r. Emitent otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów
  Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 15.12.2017r. dotyczący rejestracji 258.424 akcji Investment Friends Capital
  S.A. pod kodem ISIN PLH RMAN00039.
   Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia.
  Zarząd Emitenta w dniu 22.12.2017r. raportem bieżącym nr 75/2017 w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2017,
  69/2017 oraz 73/2017 Spółki, podał do wiadomości publicznej swoje stanow isko w zakresie planowanego połączenia
  w drodze przejęcia przez INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1
  Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18
  Rozporz ądzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE ) z
  dnia 8 października 2001 r.
  Zarząd Spółki pozytywnie ocenił planowane połąc zenie. Emitent ponownie wyjaśnił , że celem połączenia Emitenta ze
  Spółką P rzejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.
  W ocenie Zarządu Spółki przyjęcie w drodze łączenia formy prawnej Spółki Europejskiej otworzy Emitentowi
  łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należytą rozpoznawalność na terenie  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  30
  całej Unii Europejskiej wśród potencjalnych klientów i kontrahentów co znacząco poszerzy potencjalny rynek na
  którym Emitent będzie mógł prowadzić działalność. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki
  Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilności podmiotu w ramach państw Unii Europejski ej.
  Zarząd Emitenta przewiduje, że uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej w perspektywie długookresowej
  przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki.
   Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
  W dniu 22.12.2017r. Emitent raportem bieżącym nr 77/2017 poinformował, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
  - spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 22.12.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia
  bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów n a Walnym Zgromadzeniu
  Emitenta,
  - spółki Damf Invest S.A. z dnia 22.12.201 7r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego
  udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
  - Pana Damiana Patrowicz z dnia 22.12.2017r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Em itenta i zwiększenia pośredniego
  udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  Zawiadamiający poinformowali o zwiększeniu odpowiednio bezpośredniego lub pośredniego stanu posiadania akcji
  Emitenta do 57, 31% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającym do oddania 8.605.195 głosów
  stanowiących 57,31% udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Zawarcie umowy pożyczki.
  W dniu 27.12.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o.
  w Płocku (KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 27.12.2017r. Emitent udzielił Pożyczkob iorcy pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł (jeden
  milion czterysta tysięcy złotych) na okres do dnia 31.01.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy
  procentowej wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie
  do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś ostatnia rata odsetkowa zostanie zapłacona wraz
  ze zwrotem Emitentowi kapitału udzielonej pożyczki do dnia 31.01.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły,
  że P ożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
  Zgodnie z warun kami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu jej zawarcia tj. 27.12.2017r.
  Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty p ożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta
  jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją
  wekslową.
  Emitent ponadto poinformował , że pomiędzy Investment Friends Cap ital S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku
  zachodzą powi ązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady
  Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta. (Rb
  nr 78/2017)
  6.2 Wykaz z darzeń po dniu bilansowym ;
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w
  dniu 03.01.2018r.
  W dniu 03.01.2018r. raportem bieżącym nr 1/2018 Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości wykaz
  Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło
  się w dniu 03.01.2018r;
  Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o . w Płocku
  Liczba zarejestr owanych na NWZ akcji: 8.286.090  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  31
  Liczba głosów z za rejestrowanych akcji: 8.286.090
  Udział w ogólnej liczbie głosów na NW Z w dniu 03.01.2018r. [%]: 100%
  Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 55,18%
   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03.01.2018r.
  Zarząd Emitenta raportem nr 2/2018 w dniu 03.01.2018r. przekazał do publicznej wiadomości pełną treść Uchwał
  podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 03.01.2018r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło między innymi Uchwały w przedmiocie:
  - obniżenia kapitału zakładowego w drodz e obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu
  Spółki,
  - utworzenia kapitału rezerwowego,
  - zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia z dnia 29.04. 2016r. zmienionej uc hwałą nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 .04. 2017r. oraz zmiany Statutu Spółki,
  - zmiany Statutu Spółki,
  - połączenia INVESTMENT FRIENDS CA PITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca)
  ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPIT AL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w
  Ostrawie, Republika Czeska (Sp ółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31
  Rozporządzen ia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 paździe rnika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
  (Dz.Urz.UE .L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europe jskiej (SE),
  - przyjęcia tekstu jednolit ego Statutu Spółki Europejskiej.
   Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
  Zarząd Emitenta w dniu 23.01.2018r. raportem bieżącym nr 4/2018 poinformował , iż zgodnie z Rozporządzenie
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2012 poz. 397 z późn. zm.), Spółka przedstawia terminy
  publikacji raportów okresowych w roku 2018:
  1. Raporty kwartalne:
  - za I kwartał 2018 r. - 14 maja 2018 r. (poniedziałek)
  - za III kwartał 2018 r. -12 listopad 2018 r. (poniedziałek)
  2. Raport półroczny:
  - za I półrocze 2018 roku - 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
  3. Raport roczny:
  - za rok 2017 - 23 marca 2018 roku (piątek)
  Zarząd Emitenta poinformował również, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał 2018
  roku.
   Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
  W dniu 06.02.20 18r. raportem nr 7/2018 Emitent poinformował do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  32
  - spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 06.02.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia
  bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogól nej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Emitenta,
  - spółki Damf Invest S.A. z dnia 06.02.2018r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego
  udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
  - Pana Damiana Patrowicz z dnia 06.02.2018r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego
  udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  Zawiadamiający poinformowali o zwiększeniu odpowiednio bezpośredniego lub pośredniego stanu posiadania akcji
  Emitenta do 58,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającym do oddania 8.757.698 głosów
  stanowiących 58,32% udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Połączenie Emitent a
  - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska
  Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej.
  W dniu 09.02.2018r. raportem bieżącym nr 8/2018 Emit ent poinformował o dokonaniu w dniu 09.02.2018r. rejestracji
  połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS
  CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do R ejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550 ze spółką
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová sp olečnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16,
  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer identyfikacyjny 06503179. (Dalej: Spó łka Przejmowana).
  W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął
  formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą
  w Płocku przy ul. P adlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS
  0000716972, , REGON 369464707 , nr NIP 8133186031 .
  Zarząd Emit enta poinformował , że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi:
  2.102.236,08 EURO (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100) oraz dzieli się na
  15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,14
  EURO (słownie: czternaście euro centów) to jest na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominaln ej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów).
  Emitent wskazał , że wraz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał
  Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia z dnia 3 stycznia 2018r.
  Emitent wyjaśnia ł również, że w związku z przyjęciem formy prawnej Spółki Europejskiej nie doszło do zmian w
  składzie organów Emitenta, nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji
  Spółki z wyjątkiem zmiany wartości nominalnej akcji (wyrażenie w EURO) a Spółka kontynuuje swój byt prawny oraz
  działalność w formie Spółki Europejskiej.
   Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
  W dniu 22 .02.2018r. raportem nr 14/2018 Emitent poinformował do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
  - spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 22 .02.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia
  bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Emitenta,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  33
  - spółki Damf Invest S.A. z dnia 22 .02.201 8r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego
  udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
  - Pana Damiana Patrowicz z dnia 22 .02.2018r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Em itenta i zwiększenia pośredniego
  udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  Zawiadamiający poinformowali o zwiększeniu odpowiednio bezpośredniego lub pośredniego stanu posiadania akcji
  Emitenta do 59, 97% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającym do oddania 9.005.201 głosów
  stanowiących 59,97% udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki.
  Emitent raportem bieżącym nr 15/2018 p oinformował , że w dniu 16.03.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza
  spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady (WE) nr
  2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie s tatutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) w zw.
  z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego
  Walnego Zgromadzenia następujących punktów porządku obrad:
  - Powzięcie uchwał y o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa,
  udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,
  - Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
  Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 16 marca 2018r. zawarł uzasadnienie w niosku oraz przekazał propozycję nowego
  brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Esto nii. W załączeniu do przedmiotowego
  raportu Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej otrzymany w dniu 16 marca 2018r. wniosek akcjonariusza
  wraz z uzasadnieniem oraz proponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie ma być przedmiotem uchwał Walnego
  Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.
  Zarząd Emitenta wskazał , że mając na względzie wniosek akcjonariusza or az w oparciu o obowiązujące regulacje
  prawne zamierza podjąć niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności poprzedzających,
  które umożliwią akcjonariuszom ew entualne podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedzib y Spółki
  wynikających z treści art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu
  spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) oraz innych właściwych przepisów prawa, a ponadto Zarząd
  poinformował , że na p odstawie obowiązujących regulacji prawnych zamierza podjąć działania mające na celu zwołanie
  Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znajdą się sprawy objęte wnioskiem Akcjo nariusza z dnia 16 marca
  2018r.
  Zarząd Emitenta wskazał, że będzie podawał ws zelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji procedury
  poprzedzającej powzięcie uchwał w przedmiocie przeniesienia Siedziby Spółki w drodze odrębnych raportów bieżących
  oraz na stronie internetowej Emitenta.
   Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spó łki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu.
  W dniu 19.03.2018r. raportem bieżącym nr 16/2018 Emitent opublikował Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki
  do Estonii.
  Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie
  Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli
  Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa Estonii.
  Pon adto w załączeniu do przedmiotowego raportu Zarząd Spółki według swojej najlepszej wiedzy oraz w oparciu o
  wniosek akcjonariusza przedstawił Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne
  przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przenies ienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym
  mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8
  października 2001r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1).  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  34
  Zarząd Emitenta wskazał także , że procedura zmiany siedziby Spółki według najlepszej wiedzy Zarządu nie wpłynie na
  notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
   Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.
  W dniu 21.03.2018r. raportem bieżącym nr 17/2018 Emitent poinformował , że w związku z prowadzonymi przez
  Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za rok obrotowy 2017, którego publikacja przewidziana została na
  dzień 23.03.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 21.03.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.12.2017r.
  aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
  Aktualizacją zwiększającą wartość w kwocie 1.376 tys. zł objęte zostały udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
  Na dzień bilansowy 31.12.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów spółki
  IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów
  stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
  Emitent w dniu 21.03.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2017r. aktualizacji wartości w aktywac h
  finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. Aktualizacja zwiększająca wartość za IV
  kwartał 2017r. wynosiła 1.376 tys. zł
  Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał
  2017 roku to 3.673 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty zwiększającej wartość na dzień
  31.12.2017r. wynosi 5.049 tys. zł.
  Emitent informuje, że po uwzględnieniu aktualizacji zwiększającej wartość powyższych udziałów na dzień bilansowy
  łączna narastająca wartość dokonanych dotychczas odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z
  aktualizacji wyceny od daty nabycia uległa zmniejszeniu i wynosi 2.526 tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzen ie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane
  dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
  Zarząd Emitenta uznał powyższą informacje za istotną ze względu na dotychczasowe znaczące wartości okresowych
  aktualizacji tego aktywa.
  7 Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń
  Poniżej Emitent przedstawia czynniki ryzyka według najlepszej wiedzy i woli oceny Emitenta, w zakresie znanych
  zagrożeń na dzień sporządzenia sprawozdania. W przyszłości mogą jednak pojawić się nowe ryzyka trudne do
  przewidzenia, jak również może ulec zmia na rangi poszczególnych ryzyk dla działalności Emitenta.
  Przedstawione ryzyka w poniższej kolejności, nie odzwierciedlają ich ważności dla Emitenta.
   Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej
  Działalność Emitenta odbywa się głównie na rynku krajowym i w walucie lokalnej. Transakcje pomiędzy podmiotami
  realizowane są w walucie lokalnej. Obecnie nie występuje istotny wpływ zmiany kursu walutowego na wyniki.
  Ewentualnie udzielone przez Spółkę pożyczki o stałym oprocentowaniu narażone mogą być na ryzyko zmian y
  wartości godziwej w wyniku zmian stóp procentowych. Natomiast ewentualne udzielone pożyczki ze zmienną stopą
  procentową narażone mogą być na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych.
   Ryzyko płynności
  Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako
  zdolność regulowania swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie. Finansowanie działalności przy pomocy
  zewnętrznych źródeł (dłużne instrumenty, kredyty) podwyższa ryzyk o utraty płynności w przyszłości. W spółce
  obecnie nie występuje ryzyko utraty płynności. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zaburzenia lub nawet utraty
  płynności na skutek nietrafionych inwestycji i utarty kapitału lub braku spłaty udzielonych pożyczek i t rudności
  egzekucyjnych oraz nieregulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. Spółka nie wyklucza w przyszłości (jeżeli
  będzie taka potrzeba) finansowania inwestycji instrumentami o charakterze dłużnym lub emisją celową akcji.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  35
  Spółka zarządza swoją płynności ą poprzez bieżące monitorowania poziomu wymagalnych zobowiązań, przepływów
  pieniężnych oraz odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi. Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania
  inwestuje także wolne środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe instrum enty finansowe (lokaty bankowe),
  które mogą być w każdej chwili wykorzystane do obsługi zobowiązań.
   Ryzyko kredytowe
  Rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się z zobowiązań przez wierzycieli Spółki. Ryzyko kredytowe
  związane jest z trzema głównymi obszarami:
  - wiarygodność kredytowa kooperantów handlowych
  - wiarygodność kredytowa instytucji finansowych tj. banków,
  - wiarygodność kredytowa podmiotów, w które Spółka inwestuje, udziela pożyczek.
  Spółka na bieżąco monitoruje stany należności od kontrah entów, przez co narażenie jej na ryzyko
  nieściągalności należności jest ograniczane.
  W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych w wiarygodnych
  instytucjach finansowych.
  Spółka udzielając potencjalnie przysz łych pożyczek, w tym także spółkom portfelowym na ich bieżącą działalność, na
  podstawie umów inwestycyjnych, będzie na bieżąco monitorowała ich sytuację majątkową i wynik finansowy,
  oceniając i ograniczając poziom ryzyka kredytowego dla ewentualnie udziel onych pożyczek.
   Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
  Na dzień sporządzenia sprawozdania 5 9,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz 59,97 % głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta należy w sposób bezpośredni do Patro Invest Sp. z o.o. , w efekcie znaczący wpływ na
  podejmowane uchwały na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta ma powyższy A kcjonariusz.
   Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce
  Sytuacja i koniunktura gospodarcza w Polsce ma istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez wszystkie
  podmioty w tym Emitenta, gdyż powodzenie rozwoju spółek inwestujących w instrumenty finansowe oraz
  prowadzących usługową działalność finansową w dużej mierze zależy między innymi od kształtowania się warunków
  prowadzenia działalności gospodarcze j.
   Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną (społeczno -ekonomiczną)
  Duży wpływ na działalność Emitenta wywiera otoczenie makroekonomiczne. Do głównych czynników decydujących
  o ogólnej sytuacji gospodarczej Polski należą: dynamika i poziom PKB, poziom i nflacji, poziom inwestycji podmiotów
  gospodarczych i publicznych, poziom zadłużenia jednostek gospodarczych i jednostek budżetowych. Istnieje ryzyko,
  że pogorszenie któregokolwiek z wymienionych wskaźników obniży popyt na usługi Emitenta i przełoży się
  ne gatywnie na jej sytuację finansową.
   Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
  Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej przez
  niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dz iedzin prawa handlowego, podatkowego,
  przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa energetycznego i budowlanego, przepisów prawa
  pracy, ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie praw ne
  działalności Spółek i na ich wyniki finansowe. Ponadto zmiany te mogą stwarzać problemy wynikające z niejednolitej
  wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale
  również przez sądy i orga ny wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i
  inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne.
  Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orze cznictwem wspólnotowym. W głównej mierze
  ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie
  interpretowanymi
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  36
   Ryzyko legislacyjne i interpretacji przepisów prawa
  W Polsce z dość często dokonywanymi zmiana mi przepisów prawa podatkowego podnosi się ryzyko wprowadzenia
  rozwiązań mniej korzystnych dla Emitenta, które pośrednio lub bezpośrednio wpłyną na warunki i efekty
  funkcjonowania Spółki. Ponad to w związku z niejednolitymi praktykami organów administracji państwowej i
  orzecznictwa sądowego pojawia się ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku przyjęcia przez Emitenta
  odmiennej interpretacji niż stanowisko organów administracji państwowej. Emitent stara się ograniczać to ryzyko
  poprzez stałą współ pracę z kancelarią prawną oraz kancelarią biegłego rewidenta, umożliwiającą bieżące konsultacje w
  zakresie interpretacji przepisów prawnych.
   Ryzyko związane z koniunkturą giełdową
  Sytuacja na rynku kapitałowym jest ściśle powiązana z sytuacją prawną i pol ityczną otoczenia, w którym funkcjonuje
  Spółka w zakresie działalności, który obejmuje inwestycje w papiery wartościowe i dłużne innych podmiotów.
  Pogorszenie warunków ogólnogospodarczych, może być przyczyną obniżenia płynności instrumentów i poziomu
  wycen y portfela inwestycyjnego tj. podmiotów, w które Spółka zainwestuje, co może wpłynąć negatywnie na
  uzyskiwane wyniki finansowe.
   Ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych
  Emitent nie wyklucza finansowania części prowadzonej działalności gospodarczej in strumentami dłużnymi.
  Instrumenty te byłyby oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zależnej np. od stopy WIBOR . W związku
  z powyższym Emitent rozpoznaje ryzyko wzrostu stóp procentowych, co w efekcie może przełożyć się na wzrost kosztu
  obsługi dł ugu i na spadek rentowności finansowanego w ten sposób przedsięwzięcia.
  W związku z prowadzoną działalnością związaną z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm
  obniżenie stóp procentowych może w istotny sposób przełożyć się na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta .
   Ryzyko związane ze zmianą kursów notowanych aktywów finansowych będących w portfelu Emitenta.
  Spółka w istotny sposób ze względu na posiadane w portfelu instrumenty finansowe narażona jest na ryzyko zmian
  wyceny aktywó w finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku New Connect oraz płynność
  posiadanych walorów.
  Lokowanie kapitału w papiery wartościowe daje szansę korzyści w różnej skali, ale nie jest pozbawione ryzyka, iż nie
  tylko nie spełnią się o czekiwane zyski, ale może wystąpić częściowa lub nawet całkowita utrata kapitału
  zainwestowanego w walorach.
   Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu z obrotu w Alternatywnym Systemie
  Obrotu akcji podmiotów posiadanych w portfelu inwestycyjnym Emitenta
  Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, po rozpoczęciu notowań akcji w systemie ASO,
  organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3
  miesiące w przypa dku gdy:
  - na wniosek Emitenta,
  - uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.
  - jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie .
  W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres
  wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu
  NewConnect, Organiza tor ASO może: upomnieć Emitenta , nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000
  zł, je żeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o
  których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności:
  - niewypełnienia obowiązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO na jego ż ądanie kopii
  dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak
  również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a Regulaminu ASO),
  - niewypełnienia obowiązku zlecenia pod miotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu
  jednocześnie wymogi określone w § 15b ust. 2 , doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy
  sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a ta kże sporządzenia dokumentu
  zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  37
  działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz opublikowania nie później niż w ciągu
  45 d ni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek takiego
  wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych
  wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, zawiera istotne braki,
  nie wykonanie zaleceń Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b Regulaminu ASO),
  - obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO).
  - nie zawarcie umowy z Autoryzowanym doradc ą w ciągu 30 dni w przypadku gdy w ocenie Organizatora
  Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków
  informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, jeżeli infor macje
  przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym
  systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora ASO tymi
  instrumentami w alternatywnym systemie. Or ganizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO
  może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
  - na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta
  dodatkowych warunków,
  - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
  - wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z
  powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postęp owania,
  - wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
  Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza
  instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
  - w przypadkach określonych przepisami prawa,
  - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
  - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów
  - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej
  likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
  środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
  Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów fi nansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu
  zgodnie z § 12 ust. 3 Regulamin u ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
  Zgodnie z art. 78 ust. 2 -4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
  - w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony int eres
  inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje
  wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie
  obrotu wskazanymi instrumentami finan sowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni,
  - w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących
  na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
  dokonywanego w tym alternatywnym system ie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów Organizator
  Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami
  finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
  - w przypadku gdy obrót danym instrumentem fina nsowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu
  alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
  powoduje naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru
  Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. Komisja
  Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do
  Organizatora Alter natywnego Systemu Obrotu.
   Ryzyko niskiej płynności i wyceny inwestycji na rynku niepublicznym
  Emitent posiada w swoim portfelu udziały w spółce niepublicznej, a w związku z tym o znacznie ograniczonych
  możliwościach płynności. Inwestycje w instrumenty akcje/udziały spółek niepublicznych wiążą się z ograniczoną
  możliwością nadzoru nad podmiotem z po wodu braku obowiązku upubliczniania i udostępniania sprawozdań i
  informacji finansowych. W konsekwencji mogą wystąpić potencjalne trudności z zamykaniem realizowanych
  inwestycji lub z uzyskaniem zadowalającej ceny przy sprzedaży posiadanych akcji lub udzia łów. Mogą również  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  38
  wystąpić trudności ze zbyciem posiadanych walorów. Emitent posiada w swoim portfelu inwestycyjnym udziały spółki
  IFEA Sp. z o.o., które jako podmiotu niepublicznego szczególnie są narażone na utratę płynności oraz wartości lub
  całkowitej utraty zainwestowanego kapitału z tej inwestycji.
   Ryzyko trudności lub niepozyskania dodatkowego kapitału
  Opisując możliwe ryzyka nie można wykluczyć, że zarówno szacunki Zarządu dotyczące kapitału, który będzie
  niezbędny do działalności inwestycyjnej lu b zabezpieczone finansowanie będzie niewystarczające. Nie ma gwarancji,
  czy Emitent pozyska środki w odpowiednim czasie, wysokości i po zadawalającej cenie. W przypadku niepozyskania
  dodatkowych środków istnieje ryzyko, że inwestycje wobec ich niedofinanso wania mogą nie przynieść zakładanych
  zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć się niepowodzeniem. Ryzyko to Spółka stara się eliminować poprzez
  zabezpieczenie dostępu do innych źródeł finansowania, będąc w otoczeniu dużej grupy kapitałowej.
   Ryzyko wzros tu konkurencji
  Emitent jak każdy podmiot gospodarczy będący w jego portfelu prowadzi działalność na konkurencyjnych rynkach.
  Działają na nim podmioty istniejące od wielu lat oraz pojawiają się wciąż nowe firmy. Duża konkurencja powoduje,
  że osiągane marże mogą mieć tendencje spadkowe, co może niekorzystnie wpłynąć na rentowność spółek z portfela
  Emitenta, a w konsekwencji na ich wycenę i tym samym konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość
  aktywów finansowych.
   Ryzyko nałożenia na Spółkę kar admi nistracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego
  Emitent posiada status spółki publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Z tej przyczyny KNF
  może nałożyć na spółkę kary administracyjne za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obow iązków
  wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej oraz
  Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia kar obrót papierami wartościowymi Emitenta
  może stać się utrudniony bądź n iemożliwy. KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub
  bezterminowo, instrumentów finansowych z obrotu lub nałożyć karę pieniężną w kwotach określonych w stosownych
  przepisach lub zastosować obie kary jednocześnie.
   Ryzyko zawieszenia obro tu akcjami Emitenta lub ich wykluczenia z obrotu na GPW
  Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do
  trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Emitent narusza
  przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek Emitenta. Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami
  finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie
  Instrumentami Finansowym i.
  Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW m.in.
  w następujących przypadkach:
  • jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki dopuszczenia do obrotu
  giełdowego n a danym rynku,
  • jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
  • na wniosek Emitenta,
  • wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
  z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obro tu,
  • wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
  • jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
  finansowym,
  • wskutek podjęcia przez Emitenta dzi ałalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
  • wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
  Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
  • jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
  • na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  39
  • w przypadku zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym
  przez właściwy organ nadzoru.
   Ryzyko związane ze zmianami ka drowymi na kluczowych stanowiskach
  Działalność Emitenta w znacznej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu Zarządu, którego rezygnacja może mieć
  negatywny wpływ na działalność operacyjną, bądź sytuację finansową spółki.
   Ryzyko „złych” pożyczek
  Udzie lanie pożyczek wiąże się z ryzykiem niewłaściwej oceny zdolności pożyczkobiorcy do jej spłaty, co może się
  wiązać np. ze zmianą jego sytuacji życiowej lub gospodarczej. Emitent zamierza minimalizować powyższe ryzyko
  poprzez odpowiedni dobór projektów finan sowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności
  finansowej pożyczkobiorców. Mimo należytej staranności nie można jednak wykluczyć niewłaściwej oceny zdolności
  kredytobiorcy, wprowadzenia w błąd, oszustwa lub błędu Zarządu przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu
  finansowania i w konsekwencji nieściągalności długu. Chybione decyzje powinny mieć jednak charakter jednostkowy
  i nie powinny istotnie wpływać na wynik finansowy Investment Fri ends Capital SE.
   Ryzyko kumulacji kapitału udzielonych pożyczek
  W portfelu pożyczkowym Emitenta największ e zaangażowanie w zakresie łącznej wartości udzielonego kapitału
  pożyczek mają pożyczki udzielone dla dominującego akcjonariusza Spółki Patro Invest Sp. z o.o. Istnieje ryzyko, że w
  przypadku zaburzenia płynności obsługi przedmiotowych umów przez Pożyczkobiorcę może mieć to istotny wpływ na
  zachowanie płynności i stabilności finansowej przez Emitenta. Istnieje również potencjalne ryzyko jak w przypadku
  każdego P ożyczkobiorcy całkowitego barku spłaty pożyczek i trudności w egzekucji należności. Na dzień publikacji
  niniejszego raportu według publicznie dostępnych informacji, wartość portfela i pakiety posiadanych przez Patro Invest
  Sp. z o.o. akcji spółek publiczn ych umożliwiają ewentualną egzekucję należności. Również Pożyczkobiorca jako
  dominujący akcjonariusz Emitenta także w swoim interesie ekonomicznym winien być zainteresowany prawidłową
  obsługa pożyczek gdyż przekłada się to bezpośrednio na zachowanie płynno ści i kondycję finansową Emitenta.
  .
   Ryzyko zabezpieczenia pożyczek
  Z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku mikro i małych pożyczek istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie mógł żądać
  odpowiedniego poziomu zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Emitent zamierza minimalizować powyższe ryzyko
  poprzez odpowiedni dobór projektów finansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności
  finansowej pożyczkobiorców. Nie można jednak wykluczyć błędnej oceny zdolności pożyczkobiorcy, udzielonego
  zabezp ieczenia lub niedostatecznego rozpoznania ryzyka w efekcie którego dojdzie do niespłacalności udzielonej
  pożyczki i nieściągalności długu. Chybione decyzje powinny mieć jednak charakter jednostkowy i nie powinny istotnie
  wpływać na wynik finanso wy Investme nt Friends Capital SE
   Ryzyko windykacji należności
  Potencjalne należności wynikające z niespłaconych pożyczek będą dochodzone przez Emitenta na drodze postępowania
  sądowego lub egzekucyjnego. Nieuzasadnione opóźnienia, występujące po stronie wymiaru sp rawiedliwości, mogą
  spowodować nieoczekiwane przesunięcia terminów ostatecznych rozstrzygnięć prowadzonych windykacji. Investment
  Friends Capital S.A. zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez wykorzystanie uproszczonych procedur
  dochodzenia roszczeń oraz poprzez współpracę z doświadczonymi firmami windykacyjnymi. Nie można również
  wykluczyć ryzyka niepowodzenia windykacji z powodu błędów w przygotowaniu dokumentacji, uchybienia terminom
  lub na wskutek przyjętych nieskutecznych zabezpieczeń.
   Ryzyko związane z pożyczkami papierów wartościowych
  Emitent prowadząc działalność inwestycyjną i kapitałową może zawierać umowy pożyczek instrumentów finansowych
  (akcji, udziałów), będąc zarówno Pożyczkodawcą jak i Pożyczkobiorcą. W trakcie trwania umowy pożyczk i, Emitent
  jako Pożyczkodawca traci czasowo możliwość dysponowania pożyczonymi instrumentami do czasu ich zwrotu. W
  przypadku wystąpienia zarówno korzystnej jak i niekorzystnej koniunktury rynkowej dla danego instrumentu (wzrosty
  i spadki kursów), Emitent nie będzie mógł reagować dokonując sprzedaży akcji, będąc jednocześnie nadal narażonym
  na ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia ich wyceny w księgach Spółki. Również jako Pożyczkobiorca, dokonując  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  40
  obrotu pożyczonymi instrumentami (kupno -sprzedaż) Emitent będ zie narażony na ryzyko wzrostu kursów pożyczonych
  walorów w stosunku do wyceny z dnia zawarcia umowy pożyczki i wystąpienie konieczności zakupu instrumentów w
  cenach wyższych niż w dniu pożyczki, aby dokonać zwrotu pożyczonych walorów. Spółka stara się ogr aniczać
  powyższe ryzyko dokonując selekcji instrumentów do potencjalnych umów pożyczek, a także ustalając określony okres
  trwania pożyczki oraz uwzględniając ryzyko w wynagrodzeniu z tytułu umowy pożyczki.
   Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursów akcji Emitenta
  Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w zorganizowanym systemie obrotu zależy od zleceń kupna i
  sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca oferowane akcje Emitenta będzie
  mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na
  skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, chybionych decyzji
  inwestycyjnych Emitenta skutkujących startą lub utartą zainwestowanego kapitału, liczby oraz płynności notowanych
  akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na
  innych światowych rynkach papierów wartościowych.
   Ryzyko związane z możliwą zmianą siedziby Emitenta oraz Statutu Spółki.
  W związku ze złożonym do Spółki wnioskiem dominującego akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia i
  umieszczenie w porządku obrad projektów uchwał w zakresie zmiany siedziby spółki na Tallinn w Republice Estonii
  oraz zmiany Statutu Spółki uwzględniając ilość posiadanych przez akcjonariusza głosów na Walnym Zgromadzeniu
  należy domniemywać, że uchwały w powyższym zakresie mogą zostać podjęte.
  Przy przeniesieniu siedziby do Estonii istnieje ryzyko związane ze sprawny m dostosowaniem działalności Emitenta
  zarówno w zakresie organizacyjnym jak i prawnym do obowiązujących w Estonii przepisów prawa. Zmiany powyższe
  mogą przejściowo wpływać na sprawność organizacyjną Emitenta oraz może wystąpić ryzyko potencjalnych pomyłek
  i błędów w zakresie interpretacji miejscowych przepisów prawa, obowiązków spoczywających na podmiotach
  gospodarczych prowadzących działalność w Estonii, obowiązków informacyjnych zarówno miejscowych jaki i
  związanych z dalszym notowaniem akcji na GPW S.A. w Warszawie i ich prawidłowej realizacji przez Emitenta.
  Spółką będzie dokładała wszelkich starań aby ograniczyć wskazane powyżej ryzyka jednak ze względu na istotność i
  złożoność zmian organizacyjno -prawnych nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zjawisk.
   Ryzyko związane z powiązaniami pomiędzy członkami organów Emitenta
  Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania organizacyjne:
   Wojciech Hetkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis
  S.A., Elkop S.A., Resbud SE., Investment Friends SE FON S.A., Damf Inwetycje S.A.
   Jacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w:, Elkop S.A., o raz funkcje
  Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., Resbud SE, Investment Friends SE DAMF Invest S.A., FON
  S.A., Damf Inwestycje S.A.
   Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., IFEA
  Sp. z o.o., IFERI A S.A. Pato Invest Sp. z o.o oraz funkcje Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., Resbud
  SE, Elkop S.A, FON S.A., Damf Inwestycje S.A., Investment Friends SE.
   Marianna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlanti s S.A.,
  DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A.
   Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej delegowanego do
  czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu w FON S.A., or az funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis
  S.A., DAMF Invest S.A., DAMF Inwestycje S.A., Elkop S.A., IFERIA S.A., Investment Friends SE,
  Investment Friends Capital SE, Resbud SE, jest udziałowcem FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.,
  Nova Giełd a Inwestycje LPS, udziałowcem i Prezesem Zarządu w Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o., pełni
  funkcję Prezesa Zarządu spółki FON1 Polska a.s. oraz Investment Friends Capital 1 Polska a.s z siedzibą w
  Ostravie Czechy.
   Martyna Patrowicz Członek Rady Nadzorcze j - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A.,
  DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A.
   Robert Ogrodnik Prezes Zarządu Invest ment Friends Capital S.A. jest zatrudniony na stanowisku dyrektor a w
  FON S.A.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  41
  Istnieją interpretacje wskazujące na możliwość powstania ryzyk, polegających na negatywnym wpływie powiązań
  pomiędzy członkami organów Emitenta na ich decyzje. Dotyczy to w szczególności wpływu tych powiązań na Radę
  Nadzorczą Emitenta w zakresie prowadzenia bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki. Przy ocenie
  prawdopodobieństwa wystąpienia takiego ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż organy nadzorujące podlegają
  kontroli innego organu – Walnego Zgromadzenia, a w interesie czło nków Rady Nadzorczej leży wykonywanie swoich
  obowiązków w sposób rzetelny i zgodny z prawem. W przeciwnym razie członkom Rady Nadzorczej grozi
  odpowiedzialność przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki polegająca na nie uzyskaniu absolutorium z
  wykonani a obowiązków lub odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę Spółki.
  8 Wskazanie p ostępowań toczących się przed są dem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  W okresie objętym poniższym sprawozdaniem S półka n ie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub
  organem administracji publiczn ej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10%
  kapitałów własnych.
  Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotniejszych spraw pr owadzonych przez Spółkę w okresie sprawozdawczym:
  1. W dniu 17.05.2016r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 2 50.000,00
  zł wobec stwierdzenia przez Komisję nienależytego wykonania przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego
  w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 roku Umowy inwestycyjnej po między
  Emitentem a spółką FON Ecology S.A. w Płocku oraz Tran sRMF Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach.
  Komisji Nadzoru Finansowego , przytaczając motywy rozstrzygnięcia wskazała, że w jej ocenie Emitent nie był
  uprawniony do opóźnienia przekazania informacji poufnej o zawarciu Umowy inwestycyjnej z dnia 29 grudnia 2011
  roku z tego powodu, że nie zaistniały przesłanki opóźnienia z art. 57 ustawy o ofercie a nadto, że podanie informacji o
  zawarciu Umowy inwestycyjnej nie mogło naruszyć słusznego interesu Emitenta.
  Zarząd Emitenta nie zgadza się z decyzją Komisji i złożył stosowne odwołanie od niniejszej decyzji z wnioskiem o
  ponowne roz patrzenie sprawy. Stanowisko prezentowane przez Emitenta zostało wskazane w raporcie bieżącym nr
  27/2016 z dnia 17.05.2016r.
  W dniu 16.05.2017r. K NF utrzymała swoją decyzję o nałożeniu kary na Emitenta , w związku z powyższym Spółka
  dokonała zapłaty nałożo nej kary w wysokości 250.000,00 zł
  Spółka podtrzymując swoje stanowisko o niezasadności nałożonej kary w dniu14.06.2017r. złożyła do Wojewódzkiego
  Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję KNF wnosząc o całkowite uchylenie decyzji o nałożeniu ka ry.
  W dniu 14.02.2018r. zapadło orzeczenie niekorzystne dla Spółki, oddalające skargę. Emitent złożył wniosek o
  uzasadnienie wyroku oraz zamierza kontynuować postepowanie sądowe dążąc do uzyskania korzystnego
  rozstrzygnięcia dla Spółki .
  Sprawy z powództwa Spółki:
  1. sprawa z wniosku Spółki przeciwko Pożyczkobiorcom – osobom fizycznym (małżonkowie).
  Spółka udzieliła Pożyczkobiorcom – osobom fizycznym (małżonkom) pożyczki pieniężnej w wysokości 60.000,00 zł.
  W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki dłużnicy w akc ie notarialnym poddali się solidarnie egzekucji w zakresie
  obowiązku zwrotu pożyczki z należnościami ubocznymi do maksymalnej kwoty 100.000 zł. oraz ustanowili
  zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Wobec braku spłaty pożyczki , Spółka złożyła w Sądzi e Rejonowym
  wniosek o nadanie powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, który został pozytywnie rozpoznany. Po
  otrzymaniu klauzuli wykonalności, Emitent wszczął komornicze postepowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
  Pożyczkobiorców oraz n ieruchomości , na której ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne. W ramach egzekucji
  komorniczej dokonano oszacowania wartości nieruchomości i obecnie Emitent oczekuje na wyznaczenie przez Sąd
  terminu licytacji przedmiotowej nieruchomości.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  42
  Emitent zamierza kontynuować postepowania egzekucyjne , aż do uzyskania zaspokojenia wierzytelności. Zarząd Spółki
  ocenia, że egzekucja z wynagrodzenia Pożyczkobiorców oraz nieruchomości na której ustanowiono hipotekę daje
  podstawę do twierdzenia, że zadłuż enie zostanie wyegzekwowane w całości.
  2. sprawa z wniosku Spółki przeciwko Pożyczkobiorcy – osobie fizycznej.
  Spółka udzieliła osobie fizycznej dwóch pożyczek na kwotę 2.100.000,00 zł i 525.000,00 zł . Cele m zabezpieczenia
  spłaty każdej z udzielonych poż yczek dłużnik w aktach notarialnych poddał się rygorowi eg zekucji w zakresie zwrotu
  kwot pożyczek wraz z odsetkami umownymi oraz odsetkami umownymi maksymalnymi za op óźnienie oraz ustanowił
  hipoteki na nieruchomości.
  Wobe c braku spłaty kapitału pożyczek w terminie wymagalności , Spółka złożyła w Sądzie wnioski o nadanie
  powyższym aktom notarialnym klauzul wykonalności. Klauzul e zostały wydan e wobec powyższego Spółka wszczęła
  komornicze postepowania egzekucyjne z majątku dłużnika oraz nieruchomości , na któr ej ustan owiono hipoteczne
  zabezpieczenia udzielonych pożycz ek .
  W dniu 31.07.2017r. Spółka dokonała sprzedaży wierzytelności wynikających z przedmiotowych umów pożyczek na
  rzecz osoby fizycznej, za cenę umożli wiającą pełne pokrycie wymaganych, pozostałych do spłaty kwot kapitału
  pożyczek , należnych odsetek oraz kosztów postepowania.
  3. sprawa z wniosku Spółki przeciwko Poży czkobiorcy – osobie fizycznej.
  Emitent udzieliła osobie fizycznej pożyczki na kwotę 1.671.000,00 zł. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki dłużnik
  między innymi w akcie notarialnym poddał się egzekucji w z akresie zapłaty na rzecz Emitenta sumy pieniężnej,
  tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w umówionej wysokości oraz odsetkami za opóźnienie, egzekucji do
  maksymalnej kwoty 3.300 .000,00 zł. w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc. Wobec braku spłaty kapitału pożyczki w
  ustalonym terminie Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Płocku wniosek o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli
  wykonalności. W grudniu 2017 r. Sąd wydał postanowienie o nadaniu kl auzuli wykonalności w/w aktowi notarialnemu.
  Sprawa została zakończona na etapie postępowania sądowego, zaś Emitent może złożyć wniosek egzekucyjny do
  komornika w celu wyegzekwowania należności. Ponieważ Pożyczkobiorca systematycznie, comiesięcznie reguluj e raty
  odsetkowe za opóźnienie spłaty pożyczki oraz zadeklarował miesięczne raty na spłatę kapitału pożyczki, Zarząd
  Emitenta na obecnym etapie wstrzymał skierowanie wniosku do postępowania egzekucyjnego , umożliwiając
  Pożyczkobiorcy spłatę pożyczki, jednoc ześnie comiesięcznie uzyskując zapłatę należnych odsetek za opóźnienie w
  spłacie. Jeżeli Pożyczkobiorca zaprzestanie obsługi zadłużenia, Spółka złoży wniosek do komornika o wszczęcie
  postępowania egzekucyjnego.
  9 Informacje o podstawowych produktach, towarac h lub usługach
  Główną działalnością spółki jest działalność finansowa, w tym usługowa działalność pożyczkowa. Ze względu na
  specyfikę działalności Spółki, trudno zdefiniować i wyodrębnić klasyczne grupy towarów, produktów czy usług. Spółka
  prowadzi jednor odną działalność polegającą na świadczeniu pozostałych usług finansowych. W okresie
  sprawozdawczym decydującą rolę w strukturze uzyskiwanych przez Emitenta przychodów zajmują przychody związane
  z odsetkami i prowizjami od udzielonych pożyczek oraz przychod y (straty) finansowe wynikające z aktualizacji wyceny
  posiadanych aktywów tj. akcji i udziałów podmiotów będących w portfelu Emitenta.
  Emitent w okresie sprawozdawczym rozpoczął także uzyskiwanie przychodów z wynajmu posiadanego apartamentu
  zlokalizowanego w Poznaniu.
  10 Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne
  Spółka realizując swój profil działalności w zakresie udzielania pożyczek i wynajmu posiadanego apartamentu działała
  dotychczas wyłącznie na rynku kr ajowym .
  Ze względu na specyfikę działalności nie występują źródła zaopatrzenia w towary i materiały.
  W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży usług, które obejmowały 10% łącznych
  przychodów Spółk i ze sprzedaży wyrobów i towarów z następującymi kontrahentami: Damf Invest S.A. Patro Invest
  Sp. Z o.o. oraz osoby fizyczne. Obrót z każdym z pozostałych odbiorców Spółki w okresie bilansowym nie przekraczał
  10 % łącznych obrotów Spółki.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  43
  11 Informacje o zaw artych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych
  Emitentowi umowach zawartych między akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia,
  współpracy lub kooperacji oraz zdarzenia wpływające na działalność jednostki, jakie
  nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia
  sprawozdania
   Znaczące umowy pożyczek .
  Szczególny wpływ dla działalności Emitenta ze względu na kwoty zaangażowania będą miały umowy udzielonych
  pożyczek w zakresie prawidłowej ich obsługi przez Pożyczkobiorców tj. terminowych płatności rat odsetkowych oraz
  zwrotu kapitału udzielonych pożyczek. Szczególnie z naczące w tym zakresie dla Emitenta są to umowy zawarte z :
  - trzy umowy poży czek z akcjonariuszem bezpośrednim Emitenta , spółką Patro Invest Sp. z o.o., na łączną kwotę
  kapitału do spłaty na dzień bilansowy 12.960.000,00 zł, które dotychczas są prawidłowo obsługiwana przez
  Pożyczkobiorcę,
  - umowa pożyczki zawarta z osobą fizyczną na kwotę 1.671.000,00 zł z term inem zwrotu do dnia 21 .04.2016r.
  zabezpieczona min. hipoteką na nieruchomości. Po dniu wymagalności spłaty kapitału pożyczki, m ając na uwadze
  dotychczasową systematyczną i terminową płatność rat odsetkowych, Emitent przyjął jednostronne zobowiązanie
  Pożyczkobiorcy do spłaty kap itału pożyczki do dnia 24.08.2017r. Pożyczkobiorca bezspornie uznał zadłużenie oraz
  zobowiązał się do terminowego regulowania comiesięcznych rat odsetkowych, a także ustanowił dodatkowe
  zabezpieczenie spłaty zadłużenia w formie przekazu zapłaty. Pożyczkobi orca regularnie reguluje płatności wynikające
  z należnych odsetek za opóźnienie spłaty pożyczki jednak nie dokonał spłaty kapitału udzielonej pożyczki. Wobec
  powyższego Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Płocku wniosek o nadanie aktowi notarialnemu klauz uli
  wykonalności. W grudniu 2017r. Sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w/w aktowi notarialnemu.
  Sprawa została zakończona na etapie postępowania sądowego, zaś Emitent może złożyć wniosek egzekucyjny do
  komornika w celu wyegzekwowania na leżności. Ponieważ Pożyczkobiorca systematycznie, comiesięcznie reguluje raty
  odsetkowe za opóźnienie spłaty pożyczki oraz rozpoczął wpłaty na spłatę kapitału pożyczki, Zarząd Emitenta na
  obecnym etapie wstrzymał skierowanie wniosku do postępowania egzekuc yjnego, umożliwiając Pożyczkobiorcy spłatę
  pożyczki, jednocześnie comiesięcznie uzyskując zapłatę należnych odsetek za opóźnienie w spłacie. Jeżeli
  Pożyczkobiorca zaprzestanie obsługi zadłużenia, Spółka złoży wniosek do komornika o wszcz ęcie postępowania
  egzekucyjnego,
   Ubezpieczenie OC działalności.
  Spółka posiada w Compensa TU SA ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawart ą z okresem ubezpieczenia
  30.06.2017 r. do 29.06.201 8r.
  Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub
  rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w Umowie
  oraz posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności.
  W polisie przyjęto jako podstawowy rodzaj działalnośc i według PKD: 64.99 – pozostała działalność finansowa gdzie
  indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
  Ubezpieczenie zostało zawarte z sumą gwarancyjną 100.000 zł dla zakresu podstawowego z rozszerzeniem o OC
  pracodawcy oraz OC najemcy nieruchomości do wysokości sumy gwarancyjnej czy li 100.000 zł dla każdego
  rozszerzenia.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  44
   Połączenie Spółki w celu uzyskania statusu spółki europejskiej.
  W dniu 29.09.2017r. Emitent poinformował, że powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej (societas
  europaea - SE) dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów
  gospodarczych i spółce europejskiej.
  Zarząd Emitenta wyjaśnił, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania status u Spółki Europejskiej w
  związku z tym, że upatruje szeregu korzyści jej akcjonariuszy jaki e wiążą się z jego posiadaniem. W szczególności
  Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii
  Eu ropejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów
  i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie
  mobilność podmiotu w rama ch państw Unii Europejskiej.
  W celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej Emitent założył podmiot w 100% zależny INVESTMENT FRIENDS
  CAPITAL1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie , który został zarejestrowany 10.10.2017r. Jedynym Członkiem Zarządu
  spółki zal eżnej jest Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jedynym Członkiem Rady Nadzorczej
  spółki zależnej jest Pan Robert Ogrodnik Prezes Zarządu Emitenta.
  W dniu 30.01.2017r. raportem bieżącym nr 68/2017 , Emitent poinformował , że w dniu 30.11.20 17r. nastąpiło
  uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z
  siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.
  Strony uzgodniły, że p ołączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17
  ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
  europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej : Rozporządzenie SE) przez przejęcie
  Spółki Przejmowanej (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost ) przez Spółkę Przejmującą
  (Investment Friends Capital S.A. ) .
  Ponieważ Emitent jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym or az 100% głosów spółki
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost - Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie
  przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.
  Wobec przyjętego trybu poł ączenia spółek Emitent poinformował , że:
  - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału z akładowego Spółki Przejmującej.
  - nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
  - nie określa si ę warunków przyznania akcji SE;
  - nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w
  zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;
  W dniu 03.01.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarius zy, którego podjęło m.in uchwały o
  obniżeniu kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu
  Spółki, połączeni u Emitenta, przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej.
  W dniu 09.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia
  Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL
  SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV
  Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550 ze spółką INVESTMENT
  FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská
  Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer identyfikacyjny 0 6503179. (Dalej: Spółka Przejmowana).
  W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął
  formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą
  w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  45
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS
  0000716972, , REGON 369464707 , nr NIP 8133 186031 .
  Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi: 2.102.236,08 EURO (słownie: dwa
  miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100) oraz dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów
  piętnaście tysięcy dziew ięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro
  centów) to jest na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na
  okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów).
  W raz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego
  Walnego Zgroma dzenia z dnia 3 stycznia 2018r.
  W związku z przyjęciem formy prawnej Spółki Europejskiej nie dos zło do zmian w składzie organów Emitenta, nie
  doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki z wyjątkiem zmiany
  wartości nomi nalnej akcji (wyrażenie w EURO), a Spółka kontynuuje swój byt prawny oraz działalność w formie Spółki
  Europejskiej.
   Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki.
  W dniu 16.03.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
  złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu
  spółki europejskiej (SE) (Dz.Ur z.UE.L Nr 294, str. 1) w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego
  Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących punktów porządku
  obrad:
  - Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa,
  udzielen ia upoważnień Zarządowi Spółki,
  - Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
  Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 16 marca 2018r. zawarł uzasadnienie wniosku oraz przekazał propozycję nowego
  brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Esto nii. W załączeniu do przedmiotowego
  raportu Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej otrzymany w dniu 16 marca 2018r. wniosek akcjonariusza
  wraz z uzasadnieniem oraz pro ponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie ma być przedmiotem uchwał Walnego
  Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.
  Zarząd Emitenta wskazał, że w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, mając na względzie wniosek akcjonari usza
  zobligowany jest podjąć niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności poprzedzających ,
  które umożliwią akcjonariuszom według ich uznania ewentua lne podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia
  statutowej siedziby Spółki wynikający ch z treści art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października
  2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) oraz innych właściwych przepisów
  prawa, a ponadto Zarząd poinformował , że na podstawie obowiązują cych regulacji prawnych podejmie działania mające
  na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znaj dą się sprawy objęte wnioskiem a kcjo nariusza
  z dnia 16 marca 2018r.
  12 Informacje o powiazaniach kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami or az określenie
  jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych
  dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania
   Spółka Investment Friends Capital SE nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy własnej grupy
  kapitałowej.
   Na dzień publikacji raportu okresowego tj. 23.03.2018 r. według najlepszej wiedzy Zarządu dominującym
  akcjonariusz em bezpośrednim jest Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Pło cku, która posiada ła 59,97 %
  udziału w kapitale zakładowym oraz 5 9,97 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  46
  Spółka na dzień 31.12.201 7r. posiadała inwestycje kapitałowe w postaci akcji i udziałów w niżej wymienionych
  podmiotach, sfinansowane z środków własnych Emitenta.
  Nazwa podmiotu Ilość posiadanych
  akcji/udziałów
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w głosach
  na WZ
  IFEA Sp. z o.o. 1.5 15 5,24 % 5,24 %
  IFERIA S.A. 2.873.564 1,47 % 1,47 %
   Powiązania osobowe i organizacyjne Emitenta:
  Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta:
  Jednostka dominująca: Patro Invest Sp. z o.o. (bezpośrednio), Damf Invest S.A. (pośrednio), Damian Patrowicz
  (pośrednio).
  Jednostki powiązane przez powiązania osobowe w składzie Rad Nadzorczych oraz ze względu na dominującego
  akcjonariusza pośredniego i bezpośredniego: Fon S.A., Atlantis S.A., Elkop S.A., Resdud SE , Investment Friends S E,
  Damf Inwestycje S.A., Turystyka i Biu ra Podróży Zarządzanie Sp. z o.o., Refus Sp. z o.o., IFEA Sp. z o.o., IFERIA
  S.A., Office Center Sp. z o.o., Investment Friends Capital1 Polska a.s., FON1 Polska a.s.
  Zarząd:
  Robert Ogrodnik – pełni funkcję Prezesa Zarządu w Investment Friends Capital SE oraz jest obecnie zatrudniony w
  Spółce FON S.A. na stanowisku dyrektora, a także pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Investment Friends
  Capital1 Polska a.s, i FON1 Polska a.s.
  Rada Nadzorcza :
   Wojciech Hetkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlan tis S.A.,
  Elkop S.A., Resbud SE., Investment Friends SE FON S.A., Damf Inwetycje S.A.
   Jacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w:, Elkop S.A., o raz funkcje Członka
  Rady Nadzorcz ej w: Atlantis S.A., Resbud SE, Investment Friends SE DAMF Invest S.A., FON S.A., Damf
  Inwestycje S.A.
   Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., IFEA Sp. z
  o.o., IFERI A S.A. Pato Invest Sp. z o.o oraz funkcje Członka Rady Nadzorc zej w: Atlantis S.A., Resbud SE , Elkop
  S.A, FON S.A., Damf Inwesty cje S.A., Investment Friends SE .
   Marianna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlanti s S.A., DAMF
  Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud S E, Investment Friends S E, Damf Inwestycje S.A.
   Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego
  pełnienia funkcji prezesa zarządu w FON S.A., oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., DAMF
  Invest S.A., DAMF Inwestycje S.A., Elkop S.A., IFERIA S.A. , Investment Friends S E, Investment Friends Capital
  SE, Resbud S E, jest udziałowcem FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., Nova Giełda Inwestycje LPS,
  udziałowcem i Prezesem Zarządu w Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o., pełni funkcję Prezesa Zarządu s półki FON1
  Polska a.s. oraz Investment Friends Capital 1 Polska a.s z siedzibą w Ostravie Czechy.
   Martyna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., DAMF
  Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud S E, Investme nt Friends S E, Damf Inwestycje S.A.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  47
  13 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień
  przekazania raportu rocznego wraz z wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
  akcji ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i
  ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie
  zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu okresowego
  Według wiedzy Zarządu , na dzień 30.09.2017r. oraz 07.11.2017r. tj. dzie ń publikacji raportu okresowego za III kwartał
  2017r. struktura akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego ora z lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitent a przedstawiała się następująco:
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 07.11.2017r .
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Pozostali 6 956 393 46,33 6 956 393 46,33
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 07.11.2017r.
  Lp. Akcjonariusze pośredni Liczba akcjá % akcjá Liczba głosów % głosów
  1. Damf Invest S.A. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Damian Patrowicz 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  Według wiedzy Zarządu , na dzień 3 1.12 .201 7r. tj. koniec okresu sprawozdawczego struktura akcjonariatu
  bezpośredniego i pośredniego oraz lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu uległa zmianie w stosunku do struktury prezentowanej w ostatnim raporcie okresowym tj. raporcie za I II
  kwartał 201 7r. i przedst awiała się następująco:
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 3 1.12 .201 7r.
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni iiczba akcjá % akcjá iiczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  2. Pozostali 6 410 777 42,69 6 410 777 42,69
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 3 1.12 .201 7r.
  Lp. Akcjonariusze pośredni Liczba akcjá % akcjá Liczba głosów % głosów
  1. Damf Invest S.A. 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  2. Damian Patrowicz 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  Według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień 23.03.201 8r. tj. dzień publikacji rocznego raportu okresowego struktura
  akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego posiadającego co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadze niu uległa zmianie w stosunku do ujawnionego stanu posiadania na dzień bilansowy tj. 3 1.12 .201 7r. i
  przedstawia się następująco:
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  48
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 2 3.03.201 8r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  2. Pozostali 6 010 771 40,03 6 010 771 40,03
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 23 .03 .20 18r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Pan Damian Patrowicz 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  2. Damf Invest S.A. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  Pan Damian Patrowicz posiada pośrednio akcje Emitenta przez podmiot zależny Damf Invest S.A. , który jest podmiotem
  dominujących wobec akcjonariusza bezpośredniego Patro Invest Sp z o.o.
  Struktura akcji Emitenta .
  Na dzień 31. 12. 2017r - struktura akcji Emitenta przedstawiała się następująco:
  Rodzaj i seria akcji Ilość
  Akcje serii A – zwykłe na okaziciela 15.015.972
  Obecnie wszystkie a kcje Emitenta serii A w ilości 1 5.015.972 są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela ,
  dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym Warszawskiej G iełdy Papierów Wartościowych.
  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. raportu za III kwartał 201 7r zaszły z miany w strukturze akcji
  Emitenta. A kcje na okaziciela serii A w ilości 258.424 dotychczas niedopuszczon e do obrotu, na wniosek Akcjonariusza
  Uchwałą nr 1503/2017 z dnia 14.12 .2017r. Zarządu GPW z dniem 19.12.2017r. zostały wprowadzone do obrotu na
  rynku równoległym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
  Kapitał zakładowy Emitenta.
   W dniu 30.10.2017r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądo wego dokonał
  rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  (1) Kapit ał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset
  osiemdziesiąt trzy złote 20/100 ) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalne j 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o
  wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 1501597 2.
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł. Kapitał zakładowy obniżono przez
  zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości nominalnej 0,60 zł bez zmiany
  ilości akcji Spółki. Kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 36.038.332,80 zł zgodnie z Uchwałą Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  49
   W dniu 09.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji
  połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS
  CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisaną do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550 ze spółką
  INVESTM ENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16,
  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, nume r identyfikacyjny 06503179. (Dalej: Spółka Przejmowana).
  W wyniku rejestracji Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą INVESTMENT
  FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV
  Gospodarczy pod numerem KRS 00 00716972, , REGON 369464707, NIP 8133186031 .
  Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi: 2.102.236,08 EURO (słownie:
  dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100) oraz dzieli się na 15.015.972 (piętnaście
  milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o w artości nominalnej
  0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów) każda.
  14 Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z
  podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz
  informacjami okre ślającymi charakter tych transakcji
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie zawierał istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi
  na warun kach inne niż rynkowe.
  Wszystkie istotne transakcje, w tym z podmiota mi powiązanymi, zostały wskazane w pkt. 6 i 16 niniejszego
  sprawozdania Zarządu oraz w Nocie 34 Jednostkowego sprawozdania finansowego stanowiącego integralną część
  raportu rocznego.
  15 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
  dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty i wysokości stopy
  procentowej, waluty i terminu wymagalności
  W roku obrotowym 201 7 Emitent nie posiadał zaciągniętych i wypowiedzianych kredytów i pożycz ek.
  16 Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym poży czkach, ze szczególnym
  uwzględnieniem pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Emitenta, z podaniem ich
  kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności
  Emitent poniżej prezentuje umowy pożyczek obowiązujące na dzień bilansowy oraz zawarte po dniu
  bilansowym, w tym udzielonych podmiotom powiązanym .
  Nazwa (firma)
  jednostki
  Pozostała do
  spłaty kwota
  kapitału pożyczki
  tys. zł.
  Warunki
  oprocentowania
  Termin
  spłaty
  Zabezpieczenia Komentarz
  Office Center
  Sp. z o.o. 150 WIBOR 3M +5% 31.12 .201 8 Weksel własny in
  blanco
  Office Center
  Sp. z o.o. 150 WIBOR 3M +5% 31.12.2018 Weksel własny in
  blanco
  Umowa zawarta po
  dniu bilansowym.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  50
  Patro Invest
  Sp. z o.o. 1 960 6,9% 31.07.2018 Weksel własny in
  blanco
  Patro Invest
  Sp. z o.o. 7 000 5,7% 31.08.2018 Weksel własny in
  blanco
  Patro Invest
  Sp. z o.o. 4 000 5,7% 28.08.2018 Weksel własny in
  blanco
  Refus sp. z o.o. 480 WIBOR 3M
  +4,5% 31.12.201 8 weksel własny
  in blanco
  Pożyczka płacona
  09.03.2018r.
  Refus sp. z o.o. 180 WIBOR 3M +4% 31.12.201 8 weksel własny
  in blanco
  Pożyczka s płacona
  09.03.2018r.
  Osoba fizyczna 60 12% 31.03.2016
  akt notarialny poddania
  się egzekucji, weksel
  własny in blanco,
  hipoteka na
  nieruchomości
  Wobec braku spłaty
  kapitału pożyczki oraz
  rat odsetkowych
  prowadzona jest
  egzekucja komornicza z
  majątku pożyczkobiorcy
  i udzielonych
  zabezpieczeń
  Osoba fizyczna 1 671 9,9% 23.04.2016
  weksel własny
  in blanco,
  akt notarialny poddania
  się egzekucji,
  hipoteka
  Mając na uwadze
  dotychczasową
  systematyczną i
  terminową płatność rat
  odsetkowych, Emitent
  przyjął jednostronne
  zobowiązanie
  Pożyczkobiorcy do
  spłaty kapitału pożyczki
  do dnia 24.08.2017r. i
  pod warunkiem
  terminowego
  regulowania bieżących
  zobowiąza ń
  powstrzymał się od
  działań egzekucyjnych.
  Osoba fizyczna 150 WIBOR 3M +9% 30.06.2018
  in blanco, oświadczenie
  notarialne o poddaniu
  się egzekucji, hipoteka
  na nieruchomości
  Damf Księgowość
  Sp. z o.o. 556 5,7% 31.08.2019 Weksel własny in
  blanco
  Umowa zawarta po
  dniu bilansowym.
  17 Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i
  gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielon ych jednostkom
  powiązanym Emitenta
  Emitent w okresie sprawozdawczym nie udzielał i nie otrzyma ł żadnych poręczeń i gwarancji.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  51
  18 W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis
  wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z
  działalności
  W okresie sprawozdawczym Sp ółka nie dokonywała nowych emisji papierów wartościowych.
  19 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wskazanymi w raporcie rocznym a
  wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
  Spółka nie publikowała prognoz na rok 2 01 7 i kolejne lata .
  20 Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze
  szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz
  określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu
  przeciwdziałania tym zagrożeniom
  Na dzień sporządzania raportu okresowego Zarząd według swojej najlepszej wiedzy nie rozpoznaje zagrożenia w
  zakresie wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz w zakresie płynności finansowej. Spółka systematycznie
  reguluje swoje bieżące zobowiązania oraz nie posiada zaciągniętych kredytów, pożyczek ora z innych istotnych
  obciążań.
  Emitent przeznacza posiadane zasoby finansowe na prowadzoną działalność pożyczkową, która zamierza sukcesywnie
  rozwijać . Ewentualne nadwyżki pieniężne są lokowane na depozytach terminowych w bezpiecznych podmiotach
  bankowych.
  Emitent posiada także aktywa w formie udziałów podmiotów rynku niepublicznego, które charakteryzują się tym, że
  nie są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, czyli giełdach. Należą do nich m. in. posiadane przez Emitenta
  udziały spółki IFEA Sp. z o.o. Lokowanie środków w emisje niepubliczne wiąże się z możliwością uzyskania wyższej
  stopy zwrotu w porównaniu z portfelem spółek notowanych na GPW, przy jednoczesnym podjęciu wyższego ryzyka.
  Ryzyko to wynika z szeregu okoliczności wiążących się z niepublicznym charakterem, w szczególności wynikających
  z braku obowiązków informacyjnych obciążających podmioty o pub licznym charakterze, oraz faktycznie ograniczonej
  możliwości kontroli działalności takich podmiotów. Emitent posiadając udziały powyższych spółek niepublicznych
  musi liczyć się z ryzykiem nieuzyskania satysfakcjonującej stopy zwrotu z tych inwestycji, poni esienia straty lub
  całkowitej utraty zainwestowanego kapitału. W ocenie Emitenta potencjalne wystąpienie nawet tych najbardziej
  skrajnie niepoż ądanych zdarzeń może spowodować znaczące pogorszenie wyników Emitenta, jednak nie
  spowodowałoby utraty płynności finansowej i utraty stabilizacji ekonomicznej spółki.
  Ponieważ wiodącą działalnością spółki jest działalność pożyczkowa, istotny wpływ na wyniki i zachowanie płynności
  Spółki ma prawidłowe i terminowe realizowanie zobowiązań Pożyczkobiorców wobec Emite nta wynikających z
  zawartych umów pożyczek. Na dzień publikacji sprawozdania nie występują istotne zaburzenia realizacji zobowiązań
  umownych przez Pożyczkobiorców , zaś w stosunku do Pożyczkobiorców którzy zaprzestali realizacji swoich
  zobowiązań zostały po djęte stosowne działania egzekucyjne .
  W ocenie Zarządu na dzień publikacji sprawozdania sytuacja Emitenta jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty
  płynności finansowej oraz kontynuacji działalności . Emitent utrzymuje realizację koncepcji biznesowej pol egającą na
  optymalizacji i racjonalizacji kosztów, w tym minimalizacji zasobów kadrowych poprzez outsourcing większości
  obszarów obsługi spółki.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w ciągu co
  najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  52
  21 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w
  porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w
  strukturze finansowania tej działal ności
  Emitent prowadzi głównie usługową działalność finansową udzielając niekonsumenckich pożyczek pieniężnych dla
  podmiotów gospodarczych . Bieżąca działalność pożyczkowa Emitenta jest finansowana z środków własnych Spółki.
  Dalszą działalność w zakresie udzielania pożycz ek oraz ewentualne inwestycje , Spółka zamierza realizować głównie
  ze środków własnych lub uzyskanych ze zbycia posiadanych aktywów . W przypadku konieczności pozyskania
  do datkowego finansowania , Emitent nie wyklucza możliwości e misji celowych akcji oraz inst rumentów dłużnych
  (obligacji).
  22 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok
  obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na
  osiągnięty wynik
  W edług oceny i najlepszej wiedzy Zarządu poza zdarzeniami wskazanymi w pkt. 6 niniejszego sprawozdania, nie
  wystąpiły inne , w szczególności nietypowe , czynniki i zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę
  sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz możliwości realizacji zobowiązań. W istotny sposób na wyniki Emitenta
  wpływają przychody z tytułu usługowej działalności pożyczkowej, wynaj mu posiadanego apartamentu oraz wyceny
  posiadanych aktywów tj. nieruchomości w Poznaniu oraz instrumentów finansowych (akcje, udziały) będące w portfelu
  Spółki, a także płynność tych instr umentów umożliwiająca ich zbycie przy zachowaniu zadawalającego pozi omu
  cenowego.
  Istotnym zdarzeniem w okresie sprawozdawczym jest realizacja pro ced ury przyjętego planu połączenia spółek w celu
  uzyskania przez Emitenta statusu spółki europejskiej , która została wskazana i opisana w pkt. 6 i 11 niniejszego
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki .
  23 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
  przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta c o najmniej
  do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono
  sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów
  strategii rynkowej przez niego wypracowanej
  Biorąc pod uwagę specyfikę działalnośc i Emitenta tj. głównie usługową działalność finansową w zakresie udzielania
  niekonsumenckich pożyczek pieniężnych oraz wynajem posiadanego apartamentu, a także uwzględniając posiadane
  przez Spółkę udziały i akcje podmiotów rynku publicznego i niepubliczneg o, według Emitenta istotny wpływ na wyniki
  maj ą i będą miały następujące czynniki wewnętrze i zewnętrzne:
  - ogólnorynkowa koniunktura na rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych
  - prawidłowa realizacja przez pożyczkobiorców zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczek, a także
  przebieg procesu egzekucji i windykacji pożyczek wypowiedzianych jeżeli takie wystąpią,
  - sprawność procedur i postępowań administracyjno – prawnych, w których ewentualnym uczestnikiem lub stroną
  może być Emitent,
  - możliw ości pozyskania potencjalnych pożyczkobiorców,
  - koniunktura giełdowa na rynkach kapitałowych,
  - sytuacja gospodarcza i klimat inwestycyjny w Polsce i regionie,
  - dostępność zewnętrznych źródeł finansowania,
  - współpraca z innymi podmiotami finansowymi,
  - koniunktura na rynku wynajmu nieruchomości w Poznaniu oraz poziom obowiązujących w tym regionie cen,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  53
  - wyniki i kondycja spółek portfelowych Emitenta, mająca wpływ na ich wycenę i płynność, w tym dalszy poziom
  wyceny posiadanych przez Emitenta udziałów nie publicznej spółki IFEA Sp. z o.o., oraz akcji IFEIA S.A. których
  będzie miał również znaczący wpływ na wyniki Emitenta w perspektywie następnego kwartału roku obrotowego.
  Spółka nie posiada obecnie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych istotnych zagrożonych do uzyskania lub
  egzekucji należności , któ re miałyby wpływ na płynność finansową i mogłyby ją zaburzyć.
  Zarząd ocenia , iż nie rozpoznaje na dzień publikacji raportu istotnego zagrożenia dla działalności Spółki oraz realizacji
  ewentualnych proje któw inwestycyjnych, gdyż może je realizować wykorzystując zarówno środki własne oraz emitując
  papiery dłużne .
  Działalność Emitenta w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie koncentrowała się głównie w obszarze usługowej
  działalność finansowej w zakresie udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych
  prowadzących działalność gospodarczą (niekonsumenckich).
  Spółka nie wyklucza także możliwości potencjalnego zaangażowania kapitału na szeroko rozumianym rynku
  kapitałowym, zarówn o w podmiotach notowanych na giełdzie jak i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu spółek
  publicznych.
  Ponieważ w dniu 16.03.2018r. do siedziby Emitent wpłynął wniosek dominującego akcjonariusza spółki Patro Invest
  Sp. z o.o. w sprawie zwołania Wal nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenie w porządku obrad projektów
  uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki oraz przeniesienia siedziby Emitenta do Tallinna w Republice Estonii,
  Emitent wraca uwagę, że istotne dla dalszej działalności Spółki będą po wyższe zdarzenia, jeżeli Walne Zgromadzenia
  podejmie w tym zakresie stosowne uchwały.
  Obecnie Zarząd Emitenta uwzględniając obowiązujące regulacje prawne oraz wniosek akcjonariusza, zainicjuje
  niezbędne procedury czynności prawne, które umożliwią akcjonari uszom ewentualne podjęcie proponowanych uchwał
  oraz zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, działalność Emitenta po
  ewentualnym przeniesieniu s iedziby będzie kontynuowana i nadal wiodącą działalnością Spółki będzie działalność
  finansowa tj. usługowa działalność pożyczkowa. Zarząd w obecnym czasie nie jest prze widuje zmiany profilu
  działalności Spółki i na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie posiada wiedzy aby którykolwiek z
  akcjonariuszy planował lub złożył wniosek w takim zakresie.
  24 Zmiany w podstawowych zasadach zarz ądzania przedsiębiorstwa Emitenta i jego grupa
  kapitałową
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
  Emitenta.
  Emitent zrealizował procedurę połączenia spółek, której założenia został opisany w pkt. 6 i 22 niniejszego sprawozdania
  Zarządu i uzyskała status spółki europejskiej.
  W związku z otrzymanym wn ioskiem akcjonariusza o Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenie
  w porządku obrad projektów uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz siedziby na Tallinn w Republice Estonii, Zarząd
  Emitenta zamierza zwołać Walne Zgromadzenie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wnioskiem
  akcjonariusza podejmie przygotowawcze czynności i zainicjuje procedury prawne, które umożliwią akcjonariuszom
  ewentualne podjęcie uchwał zgodnie z ich wolą i porządkiem obrad na Walnym Zgromadzeniu.
  25 Wszelkie umo wy zawarte miedzy Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
  ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
  Emitenta przez przeję cie
  Emitent nie zawierał tego rodzaju umów z osobami zarządzającymi
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  54
  26 W artość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
  motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych
  na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w
  pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie
  należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków
  organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy
  odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy
  emitentem jest jednostka dominująca, znaczący inwestor, wspólnik jednostki współzależnej
  lub odpowiedn io jednostka będąca stroną wspólnego ustalenia umownego
  Emitent nie zawierał tego typu umów z powyżej wskazanymi osobami i nie wypłacał tego rodzaju wynagrodzeń,
  nagród lub korzyści.
  27 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych dla o sób
  zarządzających i nadzorujących Emitenta w 201 7r.
   Wynagrodz enia członków Zarządu
  Rok 201 7 w tys. zł Rok 201 6 w tys. zł
  Robert Ogrodnik 110 89
   Wynagrodzenia czło nków Rady Nadzorczej
  Rok 201 7 w tys. zł Rok 201 6 w tys. zł
  Wojciech Hetkowski 4 4
  Damian Patrowicz 2 2
  Marianna Patrowicz 1 2
  Małgorzata Patrowicz 2 2
  Jacek Koralewski 2 2
  Martyna Patrowicz 1 0
  28 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
  Przeciętne zatrudnienie w Investment Friends Capital S E w 201 6 i 201 7 roku przedstawiało się następująco:
  Grupa
  zatrudnionych
  Rok ko ńczący się dnia
  31 grudnia 201 7 roku
  Rok kończący się dnia
  31 grudnia 201 6 roku
  Zarząd N N
  Administracja N N
  Zatrudnienie, razem O O
  29 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz
  akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób
  zarządzających i nadzorujących emitenta
   Członkowie Zarządu
  Członkowie Zarządu Spółki na dzień bilansowy oraz dzień przekazania raportu okresowego nie posiadają bezpośrednio
  i pośrednio akcji Emitenta.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  55
  W stosunku do III kwartału 201 7r., nie nastąpiły zmian y w stanie posiadania bezpośredniego i pośredniego akcji w
  stosunku do członków Zarządu.
   Członkowie Rady Nadzorczej
  Członkowie Rady Nadzorczej na dzień bilansowy oraz dzień przekazania raportu okresowego nie posiadają
  bezpośrednio akcji Emitenta.
  Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz posiada pośrednio na dzień przekazania raportu okresowego łącznie
  9.005.201 akcji Emitenta stanowiących 59,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania
  9.005.201 głosów stanowiących 5 9,97 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  W stosunku do III kwarta łu 201 7r, nastąpiła zmiana pośredniego stanu posiadania akcji przez Członka Rady Nadzo rczej
  Pana Damiana Patrowicza tj. zwiększenie stanu posiadania o 6,3 %.
  30 Informacja o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
  zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  Emitent nie posiada informacji o tego typu umowach.
  31 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
  Emitent nie prowadzi programu akcji pracowniczych.
  31 In formacje o wsz elkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
  charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
  administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze
  wskazaniem kwo ty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały
  przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez
  wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym
  Zobowiązania tego rodzaju nie wys tępują w Spółce.
  32 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  Spółka nie prowadzi działań w zakresie badań i rozwoju.
  33 In formacje o udziałach własnych
  Spółka w okresie objętym sprawozdaniem nie posiadała akcji własnych.
  34 Informacje o oddziałach Spółki
  Spółka nie posiada oddziałów
  35 Informacje o instrumentach finansowych w zakresie :
  a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
  płynności finansowej, na jakie narażona jest je dnostka,
  b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
  zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń
  Spółka nie posiada sforma lizowanego systemu zarządzania ryzykiem finansowym. Decyzje o stosowaniu
  instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki
  i jej otoczenia .  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  56
  36 Informacje dotyczące umowy i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
  finansowego Emitenta
   W dniu 31.05.2017 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 0 1/05/201 7 dokonała wyboru Biegłego rewidenta do
  przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 201 7r. oraz badania rocznego
  sprawozdania finansowego za 201 7r. Wybranym podmiotem jest Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z
  siedzibą w Katowicach 40 -077, ul. Matejki Jana 4. Podmiot jest wpisany listę firm audytorskich uprawnionych do
  badania sprawozdań finansowych pod numerem 3 975 .
  Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. nie wykon yw ała dotychczas usług audytorskich dla Emitenta
  Emitent zawarł z wybranym podmiotem umowę ustalając następujący poziom wynagrodzenia netto;
   Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy za usługi audytorskie z tytułu przeglądu jednostkowego sprawozdania
  finansowego Emitenta za okres o d 01 stycznia do 30 czerwca 201 7r. wyniosła 5 000 zł netto ( w roku 201 6 –
  wynagrodzenie audytora Misters Audytor Adviser wynosiło 5 000 zł netto) .
   Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy za usługi audytorskie z tytułu badania jednostkowego sprawozdania
  finansowego Emitenta za okres o d 01 stycznia do 31 grudnia 201 7r. ustalono w kwocie 9 000 zł netto (w roku
  201 6 wynagrodzenie audytora Misters Audytor Adviser wynosiło – 7 000 zł netto ).
   Podmiot wybrany do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki nie prowadził dla Emitent a poza
  wskazanymi usługami, żadnych innych usług oraz doradztwa podatkowego.
  Płock 23.03. 201 8r.
  …….……………………………………..
  Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  1
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S E
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 201 7 ROKU I Z A ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA
  201 7 r.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  2
  SPIS TREŚCI
  Sprawozdanie z s ytuacji finansowej ……… .…………………………… ………………… ..…… …. .3
  Rachunek zysków i strat…….. ……….… …………………………. ……………………………….…4
  Sprawo zdanie z całkowitych dochodów……. ……………………… ………………………… .…… ..4
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym… ….. …………………. ………………………………..5
  Sprawozdanie z prze pływów pieniężnych….. …… ………………………… ………………… …… ...6
  Dodatkowe informacje……………………….. …… ………………………….. ……………… ..….…7
  1. Informacje ogólne………………….. ……… …………………………. ……….…...…...........7
  2. Noty do sprawozdania finansowego…. ....... ..................................... ............................ ...... .....2 2
  3. Wybran e dane finansowe p rzeliczone na EURO … … .……… ...……….. ….. ..…… ….. 58
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  3
  SPRAWOZDANIE
  Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  A k t y w a
  Aktywa trwałe 6 936 4 701
  Wartości niematerialne i prawne 1 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 3
  Nieruchomości inwestycyjne 3 1 476 0
  Należności długoterminowe 4 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe 5 5 444 4 672
  Dłu goterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 13 26
  Aktywa obrotowe 17 005 18 326
  Zapasy 7
  Należności krótkoterminowe 8 11 23
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 15 525 16 382
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 1 467 1 921
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 2 0
  Aktywa długoterminowe przeznaczone do wydania 12
  A k t y w a r a z e m 23 941 23 027
  P a s y w a
  Kapitał własny 23 855 22 949
  Kapitał zakładowy 13 9 010 45 048
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości
  nominalnej oraz z obniżenia kapitału zakładowego 14 36 832 794
  Kapitał z aktualizacji wyceny 15 -2 514 -3 252
  Zyski zatrzymane / Niero zdzielony wynik finansowy 16 -19 473 -19 641
  Zobowiązania długoterminowe 13 26
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 13 26
  Rezerwy na świadczenia emerytalne 18 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 73 52
  Kredyty i pożyczki
  Zobowiązania handlowe 20 18 14
  Zobowiązania pozostałe 20 46 31
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 19 9 7
  Przychody przyszłych okresów 21
  P a s y w a r a z e m 23 941 23 027
  Wartość księgowa 22 23 85 5 22 949
  Liczba akcji 22 15 015 972 15 015 972
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,59 1,53
  Rozwodniona liczba akcji 22 15 015 972 15 015 972
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,59 1,53
  POZYCJE POZABILANSOWE Nota 31 grudni a
  2017
  31 grudnia
  2016
  Należności warunkowe 23 0 0
  Zobowiązania warunkowe 23 0 0
  Inne 23 0 0
  Pozycje pozabilansowe, razem 23 0 0
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  4
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota Okres zakończony 31.12.2017
  Okres zakończony 31.12.2016
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 977 1 476
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 25 46 16
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 25 931 1 460
  Koszty spr zedaży 25 0 0
  Koszty ogólnego zarządu 25 452 373
  Pozostałe przychody operacyjne 26 3 16
  Pozostałe koszty operacyjne 26 381 45
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 1 058
  Przychody finansowe 27 57 15
  Koszty finansowe 28 8 369
  Zysk przed opo datkowaniem 150 704
  Podatek dochodowy 29 -18 16
  Zysk (strata) netto 30 168 688
  Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 31 168 688
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 31 15 015 972 13 292 828
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 0,01 0,05
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 31 15 015 972 13 292 828
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 0,01 0,05
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW
  Okres
  zakończony
  31.12.2017
  Okres
  zakończony
  31.12.2016
  Zysk/st rata netto za okres 168 688
  Inne całkowite dochody, w tym: 738 -832
  Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych
  okresach do rachunku zysków i strat
  Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych
  okresach do rachunku zys ków i strat: 738 -832
  - rozliczenie z kapitału z aktualizacji wyceny, w tym: 738 -832
  - wycena instrumentów finansowych 738 -832
  Całkowity dochód za okres 906 -144
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  5
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Okres
  zakończony
  31.12.2017
  Okres
  zakończony
  31.12.2016
  Kapitał własny na początek okresu, (BO ) 22 949 23 317
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów podstawowych 0 0
  Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu d o danych
  porównywalnych 22 949 23 317
  Kapitał zakładowy na początek okresu 45 048 45 048
  Zmiany kapitału zakładowego -36 038 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 36 038 0
  - obniżenie kapitału 36 038 0
  Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 010 45 048
  Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  Kapitał zapasowy na początek okresu 794 92 019
  Zmiany kapitału zapasowego 36 038 -91 225
  a) zwiększenia (z tytułu) 36 038 0
  - obniżenie wartości nominalnej akcji 36 038 0
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0 91 225
  - wydzielenie do IFERIA S.A. 0 225
  - pokrycie strat 0 91 000
  Kapitał zapasowy na koniec okresu 36 832 794
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -3 252 -2 421
  Zmiany kapitału z aktua lizacji wyceny 738 -831
  a) zwiększenia (z tytułu) 738 0
  - wycena aktywów finansowych 738 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 831
  - wycena aktywów finansowych 0 831
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -2 514 -3 252
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
  Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu -19 641 -111 329
  zwiększenie (z tytułu) 168 688
  a) zysk/strata za okres 168 688
  zmniejszenie 0 91 000
  a) pokrycie straty z kapita łu zapasowego 0 91 000
  Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu -19 473 -19 641
  Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 855 22 949
  Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
  (pokrycia straty) 23 855 22 949
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  6
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Okres
  zakończony
  31.12.2017
  Okres
  zakończony
  31.12.2016
  Działalność operacyjna
  Zysk (strata) brutto 150 704
  Korekty razem -831 -850
  Amortyzacja 3 8
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 8 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -994 -1 222
  (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 120 395
  Zmiana stanu rezerw -10 1
  Zmiana stanu zapasów 0 0
  Zmiana stanu należności 12 -5
  Zmiana stanu zobowiązań 19 -143
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11 -59
  Inne korekty 175
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -681 -146
  Działalność inwestycyjna
  Wpływy z działalności inwestycyjnej 25 381 19 582
  Sprzedaż sk ładników wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 0 21
  Spłata udzielonych pożyczek 24 595 18 335
  Odsetki otrzymane 786 1 226
  Inne wpływy
  Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 25 154 23 2 39
  Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 5 0
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 0
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych 346 0
  Udzielone poży czki 24 800 23 239
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 227 -3 657
  Działalność finansowa
  Wpływy 0 0
  Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału 0 0
  Kredyty i pożyczk i 0 0
  Inne 0 0
  Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0
  Nabycie akcji własnych 0 0
  Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
  Inne wydatki finansowe 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
  Przepływ y pieniężne netto, razem -454 -3 803
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -454 -3 803
  Środki pieniężne na początek okresu 1 921 5 724
  Środki pieniężne na koniec okresu 1 467 1 921
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  7
  DODATKOWE INFORMACJE
  INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Podstawowe in formacje o Spółce
  Firma : Investment Friends Capital S E
  Do 9 lutego 20 18r. Spółka działała jako Investment
  Friends Capital S.A .
  Dane adresowe: Płock 09 -402, ul. Padlewskiego 18C
  Numer identyfikacji podatkowej: 8133186031
  Przedmio t działalności według PKD: PKD – 6619Z.
  Pozostała działalność wspomagająca usługi
  finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
  emerytalnych .
  Sąd Rejestrowy Spółki: Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejo nowy dla m.
  st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod
  numerem 0000716972. Do 9 lutego 2018 roku Spółka
  była wpisana pod numerem 0000267789.
  Rok obrotowy: Zgodnie ze Statutem Spółki rok obrotowy
  rozpoczyna się w dniu 01 stycznia, a kończy się
  w dniu 31 g rudnia.
  Czas trwania spółki: Czas trwania spółki jest nieoznaczony ,
  Prezentacja danych finansowych Spółka prezentuje jednostkowe sprawozdanie
  finansowe .
  1.2 Organy Spółki
  SKŁAD RADY NADZORCZE J
  W okresie sprawozdawczy m skład Rady Nadzorczej Emiten ta przedstawiał się następująco:
   Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Damian Patrowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Małgorzta Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
   Jacek Koralewski - Czło nek Rady Nadzorczej
   Marianna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej do dnia 20.09.2017r.
   Martyna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.09.2017r.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  8
  W dniu 22.02.2017r. Pani Marianna Patrowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady
  Nadzo rcze j Investment Friends Capital S.E ., ze skutkiem na dzień 20.09.2017r.
  W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017r. stosowną
  Uchwałą nr 16 ze skutkiem na dzień 21.09.2017r. dokonało wyboru Pani Martyny Patrowicz w celu
  uzup ełnienia składu Rady Nadzorczej.
  SKŁAD ZARZĄDU
  W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco;
   Robert Ogrodnik - Prezes Zarządu
  1. Sprawozdanie finansowe
  Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn ia 4 lutego 2014 r.,
  począwszy od 1 stycznia 2014 r. Spółka zmieniła stosowane dotychczas zasady rachunkowości na
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zat wierdzonym przez Unię
  Europejską (MSSF UE). W latach ubiegłych Spółka sto sowała zasady rachunkowości wynikające
  z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  Sprawozdanie finansowe Investment Friends Capital SE za rok 2017 zakończony 31 grudnia 2017
  roku oraz porów nywalne sprawozdanie za rok 2016 roku zakończony 31 grud nia 2016 roku zostały
  sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
  Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 23 marca
  2018 roku.
  2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia
  Oświadczenie o zgodności
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Fina nsów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259
  z późn. zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez e mitentów
  papierów wartościowych ora z warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle
  swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz , że odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasn y sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
  Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju
  i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  9
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości,
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
  zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, po z. 259, z późn. zm .) oraz warunki
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim. Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku i
  okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudni a 201 6 roku.
  Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
  sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz , że podmiot ten i biegli
  rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunk i do wyrażenia bezstronnej
  i niezależnej opinii o badanym rocznym spr awozdania finansowego , zgodnie z obowiązującymi
  przepisami i normami zawodowymi.
  Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansoweg o INVESTMENT
  FRIENDS CAPITAL S E za 201 7 rok jest Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. sp. k. Podmiot został
  wybrany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 31.05 201 7 r.
  Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich zł otych (PLN). Polski złoty jest
  walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane
  w tysiącach złotych, z wyjątkiem konkretnych sytuacji, w których zostały podane
  z większą dokładnością.
  Stosowane zasady rachunk owości (polityka rachunkowości)
  Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania fi nansowego nie
  istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez
  Spółkę.
  Spółka stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie na bycia, zakupu lub
  wytworzenia, z wyjątkiem części aktywów finansowy ch, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione
  zostały według wartości godziwej.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  10
  3. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF
  W okresach rozpoczynających się w dniu i po 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe standardy,
  zmiany w obowiązujących standa rdach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię
  Europejską („UE”):
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do
  ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku - obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie;
   Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku -
  obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub
  po tej dacie;
  W 2017 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Kom itet ds. Interpretacji Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do
  prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sp rawozdawczych od 1 stycznia 2017 r.
  Nowe standardy i interpretacje, kt óre zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, a nie
  weszły jeszcze w życie:
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finanso wej, a nie
  weszły jeszcze w życie:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku -
  obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie;
   MSSF 15 „Przychody z umów z kli entami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie
  MSSF 15” - zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku - obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie;
   MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w U E w dniu 31 października 2017 roku - obowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie;
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrument y ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3
  listopada 2017 roku - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  11
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” po raz pierwszy;
   Zmia ny do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody
  z umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku - obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie;
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze
  zastosowanie powyższych interpretacji, które zostały opublikowa ne, lecz nie weszły dotychczas w
  życie. W ocenie Zarządu Spółki w/w standardy, interpretacje i zmi any do standardów nie miałyby
  istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień
  bilansowy.
  Standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:
   MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyok resowe” (opublikowano dnia 30 stycznia 2014
  roku) mający w wersji wstępnej zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1
  stycznia 2016 roku lub później – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania
  standardu w wersji wstępne j nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji
  ostatecznej;
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną
  kompensatą (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie);
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy
  inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano
  dnia 11 września 2014 roku). Długoterminowe udziały w jednost kach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
   Zmiany do MSSF 2 „Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji” (opublikowano
  dnia 20 czerwca 2016 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2018 roku lub później;
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku).
  Zmiany do MSSF 12 mają zastosowanie dla okr esów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2017 roku lub później, natomiast zmiany do MSR 28 oraz MSSF 1 mają zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później;
   Zmiany do różnych standardów Poprawki do MS SF (cykl 2015 -2017) – dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF ( MSSF 3, MSSF 11, MSR 12  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  12
  oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa –
  obowiązują w odniesieniu do okresów roczn ych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie;
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walucie obcej i zaliczki” (opublikowano dnia 8 grudnia
  2016 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2018 roku lub później;
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
  (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) – obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie;
   Zmiany do MSR 40 „Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej” (opublikowano dnia 8
  grudnia 2016 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1
  stycznia 2018 roku lub później.
  Nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkow ość zabezpieczeń portfela
  aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE
  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów,
  interpretacji lub zmian, które nie wes zły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest
  w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Spółkę zasady (polityki) rachunkowości oraz
  przyszłe sprawozdania finansowe Spółki.
  Opis ważniejszych zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu n iniej szego
  sprawozdania finansowego
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące; grunty, budynki, maszyny i urządzenia wykorzystywane do
  produkcji, dostarczania produktów i świadczenia usług lub w celach zarządzania, wycenione są na
  dzień bi lansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o umorzenie i odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów
  i robocizny oraz narzut kosztów pośred nich. Koszty wytworzenia składników majątkowych
  powiększane są o uzasadnioną część kosztów finansowania zewnętrznego.
  Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla
  poszczególnej grupy rodzajowej.
  Środki tr wałe umarzane są od następnego miesiąca przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty
  nie podlegają umorzeniu, nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów jest amortyzowane.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  13
  Wydatki na remonty, które nie powodują zwiększenia wartości użytkowej danego składnika majątku
  trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione.
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia.
  Wartość firmy jest wykazywana według ce ny nabycia pomniejszonej o łączne dokonane odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich
  przewidywanego użytkowania.
  Przewidywany okres użytkowania wartości nie materialnych wynosi od 2 do 5 lat.
  Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych z wyłączeniem
  wartości firmy
  W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych
  składników rzeczowego majątku t rwałego i wartości niematerialnych, przeprowadzany jest test na
  utratę wartości a ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową składnika
  aktywów, którego dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat.
  Nieruchomości inwestycyjne
  Za nieruchomość inwestycyjną uznaje się nieruchomość (grunt, budynek, część budynku lub oba te
  elementy) , którą się traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze
  względu na przyrost jej wartości, przy czym nieruchomość taka nie j est:
   wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach
  administracyjnych, ani też,
   przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.
  Za nieruchomość inwestycyjną uznaje się nieruchomość przeznaczoną potenc jalnie do zbycia, jeżeli
  mimo aktywnego poszukiwania nabywcy przez kierownictwo, nie zachodzi wysokie
  prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku. Bezwzględnym warunkiem
  zaklasyfikowania takiej nieruchomości do nieruchomości inwestycyjnych jest uzyskiwanie przychodu
  z czynszu.
  W przypadku częściowego przeznaczenia nieruchomości do wynajmu, kryterium decydującym
  o zaliczeniu do nieruchomości inwestycyjnej jest stosunek powierzchni przeznaczonej na wynajem do
  całkowitej powierzchni.
  Nierucho mości inwestycyjne są ujmowane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze
  zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w
  tym okresie, w którym powstały.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  14
  Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z b ilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego
  wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe
  korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości
  inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano
  takiego usunięcia. Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko
  wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończe nie
  użytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub
  zakończenie budowy/ wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej.
  Instrumenty finansowe
  Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka staje się stroną umowy
  instrumentu finansowego.
  Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do
  zakupu lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań
  finansowych wycenianych w wartości go dziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub
  odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego
  ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu
  zobowiązań finansowych wy cenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w
  wynik.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik, kiedy te
  aktywa finansowe są przezn aczone do obrotu albo są wyznaczone do wyceny w wartości godziwej
  przez wynik .
  Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:
  - został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub
  - stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie,
  zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  - jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
  Akty wa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik są wykazywane w wartości godziwej,
  a wszelkie zyski lub straty z tytułu przeszacowania ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w
  wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki uzyskane od aktywów fi nansowych i jest
  wykazywane na linii pozostałe przychody lub koszty finansowe.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  15
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub
  mieszanej charakterystyce płatnośc i i ustalonych terminach wymagalności, które Spółka zamierza i
  jest w stanie utrzymać do takiego terminu. Po początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do
  terminu wymagalności wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy
  procentowej z uwzgl ędnieniem utraty wartości.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane do te j
  kategorii lub niezaliczone do pożyczek i należności, utrzymywanych do terminu wymagalności,
  wy cenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Dywidendę z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w wyniku
  w chwili nabycia przez Spółkę prawa do dywidendy. Inne zmiany wartości bilansowych aktywów
  finansowych dostępnych do sp rzedaży ujmuje się w po zostałych całkowitych dochodach i kumuluje
  w pozycji kapitału z przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwierdzenia jej utraty wartości
  skumul owany zysk lub strata uprzednio wykazywa ne w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi
  się na wynik. Inwestycje kapitałowe dostępne do sprzedaży nienotowane na aktywnym rynku, których
  wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi i
  rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inw estycji kapitałowych, wycenia się po
  koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci nad nim kontrolę.
  Zazwyczaj ma to miejsce w p rzypadku sprzeda ży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków
  pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależna stronę trzecią.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia
  płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym: należności z tytułu
  dostaw
  i usług, salda bankowe i środki na rachunkach) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą
  efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartośc i.
  Dochód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności
  krótkoterminowych, przy których ujmowane odsetki byłyby nieznaczące.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  16
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza si ę analizę aktywów finansowych
  z wyjątkiem a ktywów finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik celem stwierdzenia
  występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów
  finansowych w przypadku wystąpienia obiektyw nych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego
  lub kilku zdarzeń po dacie początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe
  przepływy pieniężne z inwestycji uległy by zmniejszeniu.
  W przypadku inwestycji kapitałowych dostępnych do sprzedaż y za obiektywną przesłankę utraty
  wartości uznaje się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej papierów wartościowych
  poniżej ich kosztu.
  Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utraty wartości mogą
  obejmować :
  - znaczące trudności finansowe emitenta lub kontrahenta;
  - naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;
  - prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;
  -zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności
  finansowych.
  Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, k tóre
  indywidualnie nie utraciły wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowan ia
  przesłanek utraty wartośc i. Obiektywne przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą
  obejmować doświadczenia Spółki z egzekwowanie m płatności, zwiększenie liczby płatności
  opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany kraj owych lub l okalnych warunków
  ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
  Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowan ego
  kosztu będzie równa różnicy między wartością bilansową tego skła dnika aktywów a wartością bieżącą
  prognozowanych pr zyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej
  efektywnej stopy procentowej.
  Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego według kosztu będzie równa różnicy
  między wart ością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych zdyskontowanych według bieżącej rynkowej stopy zwrotu podobnego
  składnika aktywów finansowych. Taki odpis nie ulega odwróceniu w późniejszych okresa ch.
  Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odp isu
  z tytułu utraty wartości, dla nale żności z tytułu dostaw i usług, które uznaje się za nieściągalne tworzy
  się odpis aktualizacyjny nieściągalne należności. K woty utworzonych odpisów aktualizujących
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  17
  wartość należności odnoszone są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
  finansowych , w zależności od rodzaju n ależności, której odpis dotyczy,
  W przypadku odzyskania uprzednio spisanej kw oty odnosi się ją na koncie pozostałych przychodów
  operacyjnych lub przychodów finansowych.
  W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży skumulowane
  zyski lub straty uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodac h przenosi się na wynik
  finansowy danego okresu.
  Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych według kosztu zamortyzowanym ulegnie
  zmniejszeniu w kolejnym okresie rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze
  zdarzeniem, które n astąpiło po ujęci u utraty wartości, odpis z tego tytułu ulega odwróceniu przez
  wynik finansowy w kwocie bilansowej inwestycji na dzień odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości
  nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości.
  Utraty wartości papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujętej uprzednio w wynik nie
  odwraca się przez ten wyn ik. Zwiększenie wartości godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w
  pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w po zycji kapitału z przeszacowania inwestycji.
  Kwotę utraty wartości dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży odwraca się przez
  wynik finansowy, jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można w sposób obiektywny
  powiązać ze zdarzeniem, które n astąpiło po dacie ujęcia tej utraty wartości.
  Usunięcie aktywów finansowych z bilansu
  Spółka usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do
  przepływów pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie da ny składnik
  aktywów oraz wszystkie związane z nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na
  inną jednostkę. W przypadku, gdy Spółka nie przenosi wszyst kich rodzajów ryzyka i korzyści
  wynikających z praw własności ani ich nie zachowuje, ale n adal sprawuje kontrolę nad przeniesio nym
  składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym składniku i związane z nimi zobowiązania,
  które będzie musiała uiścić. Jeżeli Spółka zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające
  z prawa własności do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz
  zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet otrzymanych korzyści.
  W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością
  bilanso wą a sumą otrzymanej i na leżnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w
  pozostałych całkowitych dochodach i s kumulowanych w kapitale własnym ujmuje się w wynik.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  18
  Zobowiązania finansowe
  W Spółce występują tylko pozostałe zobowiązania finansowe .
  Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania
  z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania) wycenia się według kosztu zamortyzowanego metodą
  efektywnej stopy procentowej.
  Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczani a zamortyzowanego kosztu zobowiązania
  finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to
  dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich
  uiszczonych lub otrzymanych opłat i pun któw stanowiących integralną część efektywnej stopy
  procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej
  użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości
  bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi od 30 do 90 dni są ujmowane
  według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów n a nieściągalne należności.
  Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej kwoty
  należności przestaje być prawdopodobne.
  Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są odpowiednio do
  pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności,
  której odpis dotyczy.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz
  lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
  Kredyty i pożyczki oprocentowane
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia
  odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty
  związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej.
  Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane
  w kapit ale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  19
  akcji kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji
  własnych.
  Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału
  zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy jednostki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad
  wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
  Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na spółc e ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
  wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
  spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty
  tego zobowiązania. Jeżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że objęte rezerwą koszty zostaną
  zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy
  jest praktycznie pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia).
  Przyc hody
  Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
  ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić
  w wiarygodny sposób. Następujące kryteria obowiązują przy ustalaniu przych odów:
  Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów ,
  materiałów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić
  w wiarygodny sposób.
  Odsetki
  Przyc hody z odsetek ujmowane są z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej .
  Podatek dochodowy
  Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych
  i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego. Bieżące
  zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych
  i ustalonego dochodu do opodatkowania.
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do
  wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  20
  w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty
  dochó d do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
  weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku, kiedy zachodzi wątpliwość
  wykorzystani a przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów
  podatkowych.
  Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według
  przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zosta nie
  zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub
  faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy.
  Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w
  rachunku zysków i strat z wyją tkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących
  powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym
  jednostki.
  Leasing finansowy
  Umowy leasingowe w ramach, których Spółka ponosi praktycznie całość r yzyka oraz czerpie
  praktycznie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są jako
  umowy leasingu finansowego. Aktywa posiadane przez Spółkę na mocy umów leasingu finansowego
  są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat
  leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Wartość początkowa aktywów
  używanych na podstawie umów leasingu finansowego jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne oraz
  odpisy z tytułu utraty wartości . W przypadku braku wystarczającej pewności, że spółka uzyska tytuł
  własności po zakończeniu leasingu, dany składnik aktywów używany na mocy umów leasingu
  finansowego jest amortyzowany przez okres krótszy z: okres leasingu lub okres ekonomicznej
  użytecznoś ci. W pozostałych przypadkach Spółka stosuje okresy amortyzacji analogiczne do
  rzeczowych aktywów trwałych. Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałową i odsetkową
  przy użyciu stałej wewnętrznej stopy zwrotu, część odsetkowa obciąża rachunek zyskó w i strat przez
  okres trwania umowy.
  Jednostki powiązane
  Na potrzeby sprawozdania finansowego do jednostek powiązanych zalicza się: znaczących
  akcjonariuszy, spółki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane, członków Zarządów i Rad
  Nadzorczych spó łek wchodzących w skład grupy kapitałowej, ich najbliższe rodziny oraz podmioty
  przez nich kontrolowane.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  21
  Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Profesjonalny osąd
  W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym stan dardzie bądź interpretacji,
  Zarząd, kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż
  sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:
  > prawidłowo, jasno i rzetelnie przestaw iać sytuację majątkową i finansową Spółki, wyniki jej
  działalności i przepływy pieniężne,
  > odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,
  > obiektywne,
  > sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny,
  > kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
  Według Za rządu aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży do wartości godziwej wynika z ustalenia udziału posiadanych walorów w stosunku do
  kapitału własnego spółki, której udziały posiada Investment Friends Capital S.E .
  Nie pewność szacunków
  Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce, Zarząd zobowiązany jest do dokonywania
  szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów
  i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne
  czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości
  szacunkowych . Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania
  szacunków, jako że wiele informacji zawarty ch w sprawozdaniu finansowym nie może zostać
  wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników
  branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia
  z przeszłości. Dlatego też szacunki doko nane na 31 grudnia 2017 roku mogą zostać w przyszłości
  zmienione. Główne szacunki zostały opisane w następujących notach dotyczących wartości godziwej
  instrumentów finansowych, która w istotny sposób wpływa na skrócone sprawozdanie finansowe
  spółki.
  W spr awozdaniu za 201 7 rok Zarząd ocenia , iż nie występują inne istotne obszary co, do których
  istnieje ryzyko związane z niepewnością szacunków.
  Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
  Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  22
  a) która angażuj e się w działalność gospodarczą w związku, z którymi może uzyskiwać przychody i
  ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi
  tej samej jednostki),
  b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane prze z główny organ odpowiedzialny za
  podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystuj ący te wyniki przy decydowaniu o
  alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu, a także
  c) w przypadku, której są dostępne oddzielne i nformacje finansowe.
  Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne
  raporty dotyczące tych elementów Spółki, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące
  o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i o ceniające jego wyniki finansowe.
  Emitent nie jest jednostk ą dominuj ącą w stosunku do innych podmiotów i nie sporz ądza sprawozdania
  skonsolidowanego.
  2.6. Sezonowość i cykliczność działalności
  Działalność Spółki nie charakteryzuje się sezonowością lub cykl icznością.
  NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 1
  Na dzień 31.12.2017 Spółka nie posiada ła wartości nie materialnych i prawnych. W ciągu 2017 roku
  Spółka posiadała program komputerowy , który został całkowicie zamortyzowany i zlikwidowany.
  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
  Koszty
  zakończonych
  prac rozw.
  Wartość
  firmy
  Inne
  wartości
  niemat.
  i pr.
  Zaliczki
  na wart.
  niemat.
  i pr.
  Razem
  a) wartość brutto na początek okresu 0 0 1 0 1
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 0 1
  d) wartość brutto na koniec okresu 0 0 0 0 0
  e) umorzenie na początek okresu 0 0 1 0 1
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 0
  - planowa 0 0 0 0 0
  - zmniejszenia 0 0 1 0 1  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  23
  g) amortyzacja (umorzenie) na koniec
  okresu 0 0 0 0 0
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości na początek okresu 0 0 0 0 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0
  j) wartość netto na koniec o kresu 0 0 0 0 0
  Nota 2
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  a) środki trwałe, w tym: 3 3
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0
  - urządzenia techniczne i maszyny 3 3
  - środki transportu 0 0
  - inne środki trwałe 0 0
  b) środki trwałe w budowie 0 0
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 3
  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA
  WŁASNOŚCIOWA)
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  a) własne 3 3
  b) używane na podstawi e umowy leasingu 0 0
  Środki trwałe bilansowe razem 3 3
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w roku obrotowym nie wystąpiły. Amortyzacja
  rzeczowych a ktywów trwałych została ujęta w kosztach ogólnego zarządu.
  W okresie 12 miesięcy 2017r. Spół ka zlikwidowała środek trwały o wartości netto 3 tys. zł,
  jednocześnie został zakupiony nowy środek trwały o wartości 5 tys. zł. Wartość netto tego środka na
  31.12.2017r. wyniosła 3 tys. zł.
  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  Grunty
  (w tym
  prawo
  użytkowania
  wieczystego
  gruntu)
  Budynki,
  lokale i
  obiekty
  inżynierii
  lądowej i
  wodnej
  Urządzenia
  techniczne
  i maszyny
  Środki
  transportu
  Inne
  środki
  trwałe
  Środki
  trwałe,
  razem
  a) wartość brutto środków
  trwałych na początek okresu 0 0 7 0 0 7
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 0 0 5
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7 0 0 7
  - likwidacja środków trwałych 0 0 7 0 0 7
  d) wartość brutto środków
  trwałych na koniec okresu 0 0 5 0 0 5  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  24
  e) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na początek
  okresu 0 0 4 0 0 4
  f) amortyzacja za okres (z
  tytułu) 0 0 2 0 0 2
  - planowa 0 0 2 0 0 2
  - zmniejszenia 0 0 4 0 0 4
  - likwidacja środków trwałych 0 0 4 0 0 4
  g) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na koniec
  okresu 0 0 2 0 0 2
  h) odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości na początek
  okresu 0 0 0 0 0 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
  j) wartość netto środków
  trwałych na koniec okresu 0 0 3 0 0 3
  Nota 3
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  Wartość brutto na początek okresu 0 0
  - nabycie w wyniku zakupów 1 593 0
  - transfer z rzeczowego majątku trwałego 0 0
  - wycena nieruchomości 117 0
  - sprzedaż 0 0
  Wartość brutto na kon iec okresu 1 476 0
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na początek okresu
  0 0
  - amortyzacja za okres 0 0
  - transfer z rzeczowego majątku trwałego 0 0
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na k oniec okresu
  0 0
  Wartość netto na początek okresu 1 593 0
  Wartość netto na koniec okresu 1 476 0
  NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA W POZNANIU
  W dniu 05.05.2017r. na podstawie zawartego aktu notarialnego pomiędzy Investment Friends S E,
  a Investment Friends Ca pital S E, Spółka stała się właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal
  mieszkalny numer 229 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 26B
  w Poznaniu wraz z przynależnym miejscem parkingowym. Powyższa nieruchomość została nabyta w
  rozliczeniu umowy pożyczki zawartej w dniu 18.04.2017r. w Płocku (zmienionej aneksem nr 1
  z dnia 28.04.2017r.) pomiędz y In vestment Friends Capital S E (Pożyczko dawca), a Investment Friends
  SE (Pożyczkobiorca). Kwota pożyczki wyniosła 1 800 tys. zł z oprocent owaniem według stałej stopy  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  25
  procentowej równej 6% w stosunku rocznym z terminem zwrotu pożyczki do 04.05.2017r.
  Pożyczkobiorca w dniu 05.05.2017r. zwrócił kwotę 210 tys. zł wraz z należnymi odsetkami przelewem
  bankowym na rachunek wskazany przez Pożyczkoda wcę. Pozostała kwota niespłaconej pożyczki w
  wysokości 1 590 tys. zł została uregulowana poprzez przeniesienie na pożyczkodawcę własności
  powyższej nieruchomości, która początkowo została zakwalifikowana przez Zarząd, jako towar i
  prze znaczona do sprzedaży . W dniu 31 .08.2017 r. decyzją Zarządu Spółki nastąpiła zmiana
  klasyfikacji aktywa na nieruchomość inwestycyjną w związku z podpisaniem umowy najmu
  mieszkania.
  Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie występowały żadne ograniczenia
  w rozporządza niu przez Spółkę nieruchomością inwestycyjną, czerpaniu korzyści ekonomicznych
  z tytułu czynszu czy zbyciu wyżej wymienionych nieruchomości. Nieruchomość inwestycyjna nie
  stanowi zabezpieczeń zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy transakcji.
  Na dzie ń 31 grudnia 201 7 r. wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej Spółki została obliczona
  na pods tawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnych rzeczoznawców niepowiązanych ze
  Spółką. Wycena nieruchomości została wykonana przez firmę BZM NIERUCHOMOŚCI z s iedzibą
  w Poznaniu .
  Wyc eny nieruchomości inwestycyjnej przeprowadzono podejściem porównawczym przy
  zastosowaniu metody korygowania ceny średniej.
  Kwoty ujęte w wyniku z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnej wynoszą:
   przychody z wynajmu nieruchomośc i inwestycyjnych : 37 tys. zł.
   bezpośrednie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości : 17 tys. zł
  Nota 4
  Należności długoterminowe
  Nie dotyczy
  Nota 5
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  a) w jednostkach zależnych 338 0
  - udziały/akcje 338
  b) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały/akcje 0 0
  c) w pozostałych jednostkach 5 106 4 672  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  26
  - udziały/akcje 5 106 4 350
  - pożyczki długoterminowe 0 322
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 444 4 672
  Udziały i akcje w jednostkach powiązanych
  Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy
  prawnej
  Wartość
  udziałów/
  akcji
  według ceny
  nabycia
  Wartość
  bilansowa
  akcji
  Procent
  posiadanego
  kapitału
  zakładowego
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 A.S. 346 338 100
  Na dzień 31.12.2017r. Spółka posiadała 2 akcje Investment Friends Capital1 a.s. z siedzibą
  w Ostrawie, stanowiące 100% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 100 % udziału w kapitale
  zakładowym Investment Friends Capital1 a.s.
  Udziały i akcje w pozostałych jednostkach
  Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy
  prawnej
  Wartość
  udziałów/
  akcji
  według ceny
  nabycia
  Wartość
  bilansowa
  akcji
  Procent
  posiadaneg o
  kapitału
  zakładowego
  IFEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 575 5 106 5,24
  IFERIA SPÓŁKA AKCYJNA 57 57 1,47
  Na dzień 31.12 .2017 r. Spółka posiada 1 515 udziałów IFEA Sp. z o.o., wartość nominalna udziału
  wynosi 5 000,00 zł. za jeden udział. W dniu 22.03.2016r. dokonano rejestracji podwyższenia kapitału
  zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku oraz Podziału stosownie do treści Planu
  Podziału z dnia 15.05.2015r. przyjętego przez Emitenta oraz pozostałe podmioty uczestniczące
  w procedurze pod ziału.
  W wyniku tego zdarzenia spółka przekazała do IFERIA S.A. 54 szt. udziałów IFEA sp. z o.o.
  Na dzień 31.12.2017 r. udziały IFEA sp. z o.o. objęte są aktualizacją wartości w łącznej wysokości
  2 526 tys . zł. W okresie 12 miesięcy 2017 roku dokonano wyce ny do wartości godziwej na kwotę 757
  tys. zł. Przeszacowanie ww. aktywa dokonano przez kapitał z aktualizacji wyceny.
  Spółka na dzień 31.12.2017 r. posiada także akcje długoterminowe (2.873.564 akcji) w spółce IFERIA
  S.A . o wartości nominalnej 0,02 zł stano wiących 1,47% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 1,47%
  udziału w kapitale zakładowym IFERIA S.A.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  27
  Nota 6
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Spółka oszacowała na dzień bilansowy następujące aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego :
  Aktywa na odroczony podatek z tytułu utworzenia rezerwy na badanie bilansu : 1 tys. zł
  Aktywa na odroczony podatek z tytułu wycen y inwestycji finansowych : 380 tys. zł
  Aktywa na odroczony podatek z tytułu w yceny pożyczek udzielonych: 5 tys. zł
  Aktywa na odroczony podatek z tytułu wyceny nieruchomości 18 tys. zł
  Zarząd kierując się zasadą ostrożności zadecydował o obniżeniu aktywa na odroczony podatek do
  wysokości rezerw na odroczony podatek dochodowy. W wyni ku powyższego zmniejszono aktywa
  o kwotę 391 tys. zł, co spowodowało ujęcie w spr awozdaniu finansowym za rok 2017 akty wa
  w wysokości 13 tys. zł.
  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
  PODATKU DOCHODOWEGO
  31
  grudnia
  2017
  31 grudnia
  201 6
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  początek okresu, w tym: 26 23
  a) odniesionych na wynik finansowy -5 8
  - z tytułu utworzenia rezerwy na koszty 1 1
  - z tytułu wyceny pożyczek udzielonych 6 25
  - z tytułu wyceny inwestycji 0 256
  - obniżenie aktywów na podatek odroczony do wysokości
  rezerw na podatek odroczony
  -12 -274
  b) odniesionych na kapitał własny 31 15
  - z tytułu wyceny inwestycji długoterminowych 624 463
  - obniżenie aktywów na podatek odroczony do wysokości
  rezerw na podatek odroczony
  -593 -448
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  2. Zwiększenia 139 223
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 22 46
  - utworzenia rezerwy na koszty 2 2
  - wyceny pożyczek udzielonych 1 22
  - wyceny inwestycj i finansowych 1 22
  - wyceny inwestycji niefinansowych 18  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  28
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
  podatkową (z tytułu) 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 117 177
  - wyc eny inwestycji długoterminowych 117 177
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z
  tytułu) 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  3. Zmniejszenia 152 220
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 16 59
  - odwrócenia się różnic przejściowych 1 320
  - obniżenia aktywów na podatek odroczony do wysokości rezerw
  na podatek odroczony
  15 -26 1
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
  podatkową (z tytułu) 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 136 161
  -wyceny inwestycji finansowych 36 2 16
  - obniżenia aktywów na podatek odroczony do wysokości rezerw na
  podatek odroczony -226 145
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z
  tytułu) 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tyt ułu) 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  koniec okresu, razem, w tym: 13 26
  a) odniesionych na wynik finansowy 1 -5
  - utworzenia rezerwy na koszty 1 1
  - wyceny pożyczek udzielonych 6 6
  - wyceny inwestycji 18 0
  - obniżenie aktywów na podatek odroczony do wysokości rezerw
  na podatek odroczony
  -24 -12
  b) odniesionych na kapitał własny 12 31
  - wyceny inwestycji długoterminowych 379 624
  - obniżenie aktywów na podatek odroczony do wysokości rezerw na
  podatek odroczony -367 -593
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  Nota 7
  ZAPASY
  Nie dotyczy
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  29
  Nota 8
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 1 1
  - do 12 miesięcy 1 1
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadc zeń
  7 2
  - inne 3 20
  - dochodzone na drodze sądowej 0 0
  Należności krótkoterminowe netto, razem 11 23
  odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 11 23
  ZMIANA STANU ODPISÓW
  AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTOŚĆ
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość
  należności krótkoterminowych na koniec okresu 0 0
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  a) w walucie polskiej 11 23
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu
  na zł)
  0 0
  Należności krótkoterminowe, razem 11 23
  Należności krótkoterminowe wy cenione się w kwocie wymaganej =zapłaty z zachowaniem zasady
  ostrożności. =
  Dla n ależności z tytułu dostaw i usług termin płatności wynosi od 14 do 30 dni. =
  Odpisy aktualizujące =wartość należności =w roku sprawozdawczym nie wystąpiły. =
  Nota 9
  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  2016
  1) w jednostkach powiązanych 13 730 11 364
  w jednostkach zależnych 0 0
  w jednostce dominującej 13 026 10 802
  a) udzielone pożyczki 13 026 10 802
  - korekty aktualizujące wartość (+/ -) 66 2
  - wartość według cen nabycia 12 960 10 800
  w jednostkach stowarzyszonych 0 0  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  30
  w jednostkach powiązanych pozostałych 704 562
  a) udzielone pożyczki 704 562
  - korekty aktualizujące wartość (+/ -) 2 0
  - wartość według cen nab ycia 702 562
  w jednostkach współzależnych 0 0
  2) w jednostkach pozostałych 1 795 5 018
  a) udzielone pożyczki 1 795 5 018
  - korekty aktualizujące wartość (+/ -) -14 98
  - wartość według cen nabycia 1 809 4 920
  b) akcje spó łek notowanych 0 0
  c) pożyczone akcje 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (+/ -) 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  d) inne papiery wartościowe 0 0
  Wartość bilansowa, razem 15 525 16 382
  Udzielone pożyczki krótko terminowe
  Nazwa
  (firma)
  jednostki
  Siedziba
  Kwota
  kredytu /
  pożyczki wg
  umowy w
  tys. zł.
  Kwota
  kredytu /
  pożyczki
  pozostała do
  spłaty w tys.
  zł.
  Warunki
  oprocentowania
  Termin
  spłaty
  Zabezpieczenia
  waluta waluta
  Patro
  Invest sp. z
  o.o. Płock 7 000 PLN 1 974 PLN 6,9% 31.07 .201 8
  weksel własny in
  blanco
  Patro
  Invest sp. z
  o.o. Płock 7 000 PLN 7 033 PLN 5,7 % 31.08 .2018
  weksel własny in
  blanco
  Patro
  Invest sp. z
  o.o. Płock 4 000 PLN 4019 PLN 5,7 % 28.09 .2018
  weksel własny in
  blanco
  Refus
  sp. z o.o. Płock 480 PLN 37 4 PLN WIBOR 3M
  +4,5% 31.12.201 8 weksel własny in
  blanco
  Refus
  sp. z o.o. Płock 180 PLN 18 1 PLN WIBOR 3M
  +4% 31.12.201 8 weksel własny in
  blanco
  Osoba
  fizyczna - 150 PLN 78 PLN WIBOR 3M +
  9% 30.06.2018
  Akt notarialny o
  do browolnym
  poddaniu się
  egzekucji, weksel in
  blanco, hipoteki  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  31
  osoba
  fizyczna* - 60 PLN 64 PLN 12% 31.03.2016
  akt notarialny
  poddania się
  egzekucji, weksel
  własny in blanco,
  hipoteka na
  nieruchomości
  osoba
  fizyczna - 1 671 PLN 1 685 PLN 9,9% 23.04.2016
  wek sel własny in
  blanco, akt
  notarialny poddania
  się egzekucji,
  hipoteka
  Office
  Center sp.
  z o.o.
  Płock 150 PLN 15 0 PLN WIBOR 3 M
  +5% 30.12.2018 weksel własny in
  blanco
  *Na dzień 31.12.2017 Spółka dokonała odpisu aktualizującego wysokość niespłaconej pożyczk i w
  wysokości 33 tys. zł.
  Pożyczone udziały i akcje w jednostkach pozostałych
  Nie występują na 31.12.2017 r.
  Nota 10
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach =bankowych = 1 46T = 1 92N =
  Inne środki pieniężne = M= M==
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 467 1 921
  Nota 1 1
  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
  MIĘDZYOKRESOWE
  31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: = O= M=
  = J=koszty =dotycząc e następnych okresów = O= M=
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 0
  Nota 12
  AKTYWA DŁUGOTERMINOWE PRZEZNACZONE DO WYDANIA
  Nie wys tępują na 31.12.2017 r.
  Nota 13
  Kapitał zakładowy
  Według wied zy Zarządu , na dzień 31.12.2017 r. tj. koniec okres u sprawozdawczego struktura
  akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego oraz lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  32
  ogólnej liczby g łosów na Walnym Zgromadzeniu uległa zmianie w stosunku do struktury
  prezentowanej w ostatnim raporcie okresowym tj. raporcie za III kwartał 2017 r. i przedstawia się
  następująco:
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 31.12.2017r.
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  2. Pozostali 6 410 777 42,69 6 410 777 42,69
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 31.12.2017r.
  Lp. Akcjonariusze pośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Damf Invest S.A. 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  2. Damian Patrowicz 8 605 195 57,31 8 605 195 57,31
  Według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień 23.03.2018r. tj. dzień publikacji rocznego raportu
  okresowego struktura akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego posiadającego co najmniej 5 %
  ogól nej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu uległa zmianie w stosunku do ujawnionego stanu
  posiadania na dzień bilansowy tj. 31.12.2017r. i przedstawia się następująco:
  Struktura akcjonariatu bezpośredniego na 23.03.2018r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ak cji Liczba głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  2. Pozostali 6 010 771 40,03 6 010 771 40,03
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Struktura akcjonariatu pośredniego na 23.03.2018r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  1. Pan Damian Patrowicz 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  2. Damf Invest S.A. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97
  Pan Damian Patrowicz posiada pośrednio akcje Emitenta przez podmiot zależny Damf Invest S.A.,
  który jest po dmiotem dominujących wobec akcjonariusza bezpośredniego Patro Invest Sp z o.o.
  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. raportu za III kwartał 2017r zaszły zmiany
  w strukturze wyemitowanych akcji Emitenta.
  W trakcie roku sprawozdawczeg o nast ąpiły zmiany w strukturze akcji Emitenta.
  Na dzień 3 1.12 .2017 r. - struktura akcji Emitenta przedstawiała się następująco:
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  33
  Akcje serii A – zwykłe na okaziciela 15.015.972
  Razem: 15.015.972
  Akcje serii A w liczbie 15.015.972 są akcjami na okaziciela.
  Akcje na okaziciela serii A w ilości 258.424 dotychczas niedopuszczone do obrotu, na wniosek
  Akcjonariusza Uchwałą nr 1503/2017 z dnia 14.12.2017r. Zarządu GPW z dniem 19.12.2017 r. zostały
  wprowadzone do obrotu na rynku równoległym Warszawskiej Giełdy Papie rów Wartościowych.
  W dniu 30.10.2017r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej
  z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy
  pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100) i dzieli się na 15 .015.972 (piętnaście milionów piętnaście
  tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt
  groszy) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na
  okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do
  15015972.
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego
  o kwotę 36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł. Kapitał zakładowy
  obniżono przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości
  nominalnej 0,60 zł bez zmiany ilości akcji Spółki.
  Nota 1 4
  KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ
  WAR TOŚCI NOMINALNEJ I OBNIŻENIA KAPITAŁU
  ZAKŁADOWEGO ORAZ KAPITAŁ Z POŁĄCZENIA
  SPÓŁEK
  31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej = == 794 = 794 =
  b) z obniżenia wartości nominalnej akcji = == 36 068 = M=
  c) kapitał zapasowy sp ółek przejętych = = M= M=
  d) Kapitał powstały z połączenia spółek = = M= M=
  Kapitał zapasowy, razem 36 832 794
  W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł . Zgodnie z uchwałą nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r. kwota obniżenia kapitału
  zakładowego została przekazana na kapitał zapasowy Spółki.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  34
  Nota 15
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  31 grudnia
  2017
  31 grud nia
  2016
  Stan na początek roku -3 252 -2421
  Zysk/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów
  finansowych 738 -831
  Sprzedaż aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  – wniesienie aportu 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -2 514 - 3 252
  Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży obejmuje wycenę do
  wartości godziwej posiadanych udziałów IFEA sp. z o.o.
  W ciągu 12 miesięcy 2017r. dokonano aktualizacji wartości udziałów IFEA Sp. z o.o., Różnicę
  z wycen y udziałów w wysokości 757 tys. zł odniesiono na zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny,
  a zmniejszenie aktywa odniesiono na podatek odroczony w wysokości 245 tys. zł. W związku z
  decyzją Zarządu o utrzymywaniu aktywów do wysokości rezerw został skoryg owany podatek
  odroczony odnoszony na kapitał z a ktualizacji wyceny o wartość 226 tys. zł. Po tych zmianach wartość
  kapi tału z aktualizacji wyceny na 31.12.2017r. wynosi - 2514 tys. zł .
  W pozycji tej księgowane są przeszacowania aktywów finansowych dostępny ch do sprzedaży do
  wartości godziwej.
  Prezentowany kapitał nie podlega podziałowi
  Nota 16
  Pozycja Zyski zatrzymane/Nierozdzielony wynik finansowy obejmuje:
  Zyski z lat ubiegłych mogą zostać wypłacone akcjonariuszom zgodnie z zapisami kodeksu spółek
  hand lowych. Zysk netto z 2016 r. w wysokości 688.444,15 zł na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 2 7.04.2017r. został przeznaczony na kapitał zapasowy
  Spółki.
  Pozycja Zyski zatrzymane/Nierozdzielony wynik finansowy obejmuje:
  - stratę za 2012 rok w kwocie 12 133 tys. zł
  - zysk 2014 rok w kwocie 363 tys. zł
  - stratę za 2015 rok w kwoci e 8 559 tys. zł
  - zysk za 2016 rok w kwocie 688 tys. zł
  – zysk za 2017 roku w kwocie 168 tys. zł
  Razem: zyski zatrzymane/nierozdzielony wynik finansowy: -19 473 tys. zł  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  35
  Nota 17
  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU
  ODROCZONEGO PODATKU
  DOCH ODOWEGO
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na początek okresu, w tym: 26 23
  a) odniesiony na wynik finansowy, w tym: 26 23
  - podatek od wyceny akcji krótkoterminowych 0 0
  - podatek od niezapłaconych odsetek 26 23
  - podatek od wyceny obligacji 0 0
  b) Odniesiony na kapitał, w tym: 0 0
  - podatek od wyceny akcji 0 0
  2. Zwiększenia 19 86
  a) odniesiony na wynik finansowy okresu z tytułu
  różnic przejściowych 19 86
  - podatek od wyceny akcji krótkoterminowych 0 0
  - podatek od wyceny obligacji 0 0
  - podatek od niezapłaconych odsetek 19 86
  b) Odn iesiony na kapitał z tytułu różnic
  przejściowych 0 0
  3. Zmniejszenia 32 83
  a) odniesiony na wynik finansowy okresu z tytułu
  dodatnich różnic przejściowych 32 83
  - z wyceny inwestycji krótkoterminowych 0 0
  - podatek od wyceny obligacji 0 0
  - podatek od niezapłaconych odsetek 32 83
  b) Odniesiony na kapitał z tytułu różnic
  przejściowych 0 0
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na koniec okresu razem, w tym: 13 26
  - podatek od wyceny akcji 0 0
  - podatek od niezapłaconych odsetek 13 26
  Nota 1 8
  Nie tworzono rezerwy na świadczenia emerytalne. Przeciętne z atrudnienie w roku 2017 wyniosło 2
  osoby i kwo ta ewentualnej rezerwy jest nie istotna.
  Nota 1 9
  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
  KRÓTKOT ERMINOWYCH
  31 grudnia
  20N T
  31 grudnia
  20N S
  Stan pozostałych rezerw na początek okresu, w tym: 7 6
  - odniesiony na wynik finansowy 7 6  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  36
  Zwiększenia 14 12
  - rezerwa na badanie bilansu 14 12
  Zmniejszenia 12 11
  - rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 12 11
  Stan pozostałych rezerw na koniec okresu razem 9 7
  Nota 20
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31 grudnia
  201 7
  31 grudni a
  201 6
  a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 5
  - z tytułu dostaw i usług 4 5
  b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek 60 40
  - z tytułu dostaw i usług 14 9
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 25 22
  - z tytułu wynagrodzeń 12 9
  - inne 9 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 64 45
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  (STRUKTURA WALUTOWA) 31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  a) w walucie polskiej 64 45
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 64 45
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocen towane i rozliczane w terminach 14 -30 dniowych.
  Zobowiązania z tytułu poda tków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń są nieoprocentowane i
  rozliczane w okresach miesięcznych.
  Nota 21
  PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  Krótkotermi nowe 0 0
  - zapłacone z góry wynagrodzenie za pożyczone akcje 0 0
  Długoterminowe 0 0
  Razem 0 0
  Nie wystąpiły na 31.12.2017 r.
  Nota 22
  OBLICZENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
  NA JEDNĄ AKCJĘ
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  Wartość księgowa (w tys. zł) 23 855 22 949
  Liczba akcji 15 015 972 15 015 972
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,59 1,53
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  37
  OBLICZENIE ROZWODNIONEJ WARTOŚCI
  KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ
  31 grudnia
  201 7
  31 grudnia
  201 6
  Wartość księgowa (w tys. zł) 23 855 22 949
  Liczba akcji 15 015 972 15 015 972
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,59 1,53
  Nota 23
  Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  Na 31.12. 2017r. nie występują żadne zobowiązania i aktywa warunkowe.
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO
  RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  Nota 2 4
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓ W
  (STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE
  DZIAŁALNOŚCI)
  Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  Przychody z tytułu odsetek z działalności inwestycyjnej
  (odsetki o d udzielonych pożyczek)
  932 1 476
  Przychody z tytułu najmu 37
  Pozostałe przychody 5 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 974 1 476
  - w tym: od jednostek powiązanych 561 527
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PROD UKTÓW
  (STRUKTURA TERYTORIALNA)
  Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  a) kraj 974 1 476
  b) eksport 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 974 1 476
  - w tym: od jednostek powiązanych 56 1 527
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  TOWARÓW I MATERIAŁÓW
  Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  a) kraj 3 0
  b) eksport 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów,
  razem
  3 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 3 0
  Nota 25
  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  a) amortyzacja 3 8
  b) zużycie materiałów i energii 28 17
  c) usługi obce 198 158
  d) podatki i opłaty 52 53  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  38
  e) wynagrodzenia 162 111
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 3
  g) pozostałe koszty rodzajowe 41 36
  Koszty według rodzaju, razem 494 386
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicz eń
  międzyokresowych
  4 3
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  (wielkość ujemna)
  0 0
  Koszty działalności podstawowej (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -452 -373
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 16
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 0
  Nota 2 6
  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
  Rok
  2017
  Rok
  2016
  a) rozwi ązane rezerwy 0 0
  b) zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów 0 8
  c) pozostałe, w tym: 3 8
  - przychody z refaktur 0 6
  - pozostałe 3 2
  Pozostałe przychody operacyjne, razem 3 16
  Nota 26
  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
  Rok
  2017
  Rok
  2016
  a) utworzone rezerwy 0 0
  b) aktualizacja wartości niefinansowych aktywów
  trwałych 117 33
  c) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
  d) pozo stałe, w tym: 264 12
  - koszty refaktur 0 7
  - nałożone kary 250 0
  - pozostałe 14
  Inne koszty operacyjne, razem 381 45
  Nota 2 7
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
  Rok
  2017
  Rok
  2016
  a) pozostałe odsetki 53 15
  - od jednostek powiązanych 0 0
  - od pozostałych jednostek 53 15
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 53 15  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  39
  INNE PRZYCHODY FINANSOWE
  Rok
  2017
  Rok
  2016
  a) dodatnie różnice kursowe 0 0
  b) z ysk ze sprzedaży aktywów finansowych 0 0
  c) aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  d) pozostałe, w tym: 0 0
  - wynagrod zenie za pożyczone akcje 0 0
  Inne przychody finansowe, razem 0 0
  PRZYCHODY Z TUTUŁU AKTUALIZACJI INWESTYCJI Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  a) wycena instrumentów finansowych = M= M=
  b) odwrócenie odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe = M= M=
  Przychody z tytułu aktualizacji inwestycji, razem = M= M=
  ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  a) zysk z rozliczenia instrumentów finansowych 0 0
  b) zysk ze sprzedaży akcj i i udziałów 0 0
  Zysk ze zbycia inwestycji, razem 4 0
  Razem 4 0
  Nota 28
  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK Rok
  201 7
  Rok
  201 6
  a) od kredytów i pożyczek 0 0
  - dla jednostek powiązanych 0 0
  - dla innych jednostek 0 0
  b) pozostałe odsetki 0 0
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 0 0
  INNE KOSZTY FINANSOWE Rok
  2017
  Rok
  201 6
  a) ujemne różnice kursowe 8 0
  a) strata ze sprzedaży aktywów finansowych 0 209
  b) aktualizacja z wyceny akcji 0 0
  c) pozostałe, w tym: 0 0
  Inne koszty finansowe, razem 8 209
  KOSZTY Z TUTUŁU AKTUALIZACJI INWESTYCJI Rok
  2017
  Rok
  201 6
  a) wycena instrumentów finansowych = M= 16M =
  b) odwrócenie odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa
  finansowe = M= M=
  Koszty z tytułu aktualizacji inwestycj i, razem 0 160
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  40
  Nota 2 9
  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Rok
  2017
  Rok
  201 6
  1. Zysk (strata) brutto 150 704
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
  opodatkowa nia podatkiem dochodowym 429 -1 496
  - zwiększenie przychodów podatkowych 1 0
  - zmniejszenie przychodów podatkowych -42 -216
  - zwiększenie kosztów podatkowych 21 -32
  - zmniejszenie kosztów podatkowych 407 -1 248
  3. Podstawa opodatkowa nia podatkiem dochodowym 579 -792
  4. Odliczenie strat z lat ubiegłych -579 0
  5. Po datek dochodowy według stawki 15 % 0 0
  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY
  ODNIESIONY NA WYNIK FINANSOWY
  Rok
  2017
  Rok
  2016
  1. Dotyczący roku bieżącego = -18 16
  Razem -18 16
  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY ODNIESIONY
  NA POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
  Rok
  201 7
  Rok
  2016
  1.Przeszacowanie wartości godziwej aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży = 12 30
  Razem 12 30
  Nota 30
  Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 168 tys. zł na kapitał
  zapasowy.
  Nota 31
  ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ 01 .01.2017 - 31.12.201 7 01.01.2016 - 31.12.2016
  Zysk (strata) netto 168 688
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 015 972 13 292 828
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
  według formuły:
  zysk netto dzielony przez średnią ważoną
  liczbę akcji zwykł ych
  0,01 0,05
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
  zwykłych 15 015 972 13 292 828
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
  według formuły:
  zysk netto dzielony przez średnią ważoną
  rozwidnioną liczbę akcji zwykłych
  0,01 0,05
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  41
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  Działalność operacyjna obejmuje podstawową działalność spółki oraz każdą inną działalność, która
  nie ma charakteru działalności inwestycyjnej i finansowej.
  Działalność inwestycyjna jest to działalność polegająca na nab ywaniu i sprzedaży długoterminowych
  aktywów oraz innych inwestycji niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych.
  Działalnoś ć finansowa jest to działalność w wyniku, której zmianie ulega wysokość i struktura kapitału
  własnego oraz zadłużenia jednostki .
  Nota 3 2
  ŚRODKI PIENIĘŻNE Rok
  201 7
  Rok
  2016
  a) środki pieniężne w kasie 2 0
  b) środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 46 5 1 921
  - rachunki bieżące 1 465 1 521
  - depozyty do 1 roku 0 400
  c) inne środki pieniężne 0 0
  Środki pieniężne, ra zem 1 467 1 921
  INFORMACJE D OTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
  Nota 33
  Informacje dotyczące segmentów działalności
  Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne
  raporty dotyczące tych elementów Spółki, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące
  o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. Spółka prowadzi
  jednorodną działalność polegającą na świadczeniu pozostałych usług finansowych. Zarząd nie
  zidentyfikował segme ntów operacyjnych w Spółce.
  Informacje geograficzne:
  za 2017 rok
  Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz
  informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów:
  OBSZAR GEOGRAFICZNY DL A
  DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  PRZYCHODY OD
  KLIENTÓW
  ZEWNĘTRZNYCH
  AKTYWA
  TRWAŁE
  PŁOCK = 93O = P=
  Razem dla działalności finansowej = 93O = P=  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  42
  OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA DZIAŁALNOŚCI
  FINANSOWEJ
  PRZYCHODY OD
  KLIENTÓW
  ZEWNĘTRZNYCH
  AKTYWA
  TRWAŁE
  POZNAŃ 37 1 476
  Razem dla d ziałalności finansowej 37 1 476
  OBSZAR GEOGRAFI CZNY DLA DZIAŁALNOŚCI
  POZOSTAŁEJ
  PRZYCHODY OD
  KLIENTÓW
  ZEWNĘTRZNYCH
  AKTYWA
  TRWAŁE
  PŁOCK 8 0
  Razem dla działalności finansowej 8 0
  za 2016 rok
  Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych w ro zbiciu na obszary operacyjne oraz
  informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów:
  OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA
  DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  PRZYCHODY OD
  KLIENTÓW
  ZEWNĘTRZNYCH
  AKTYWA
  TRWAŁE
  PŁOCK = 1 47S = 4 70N =
  Razem dla działalności finansowej = 1 47S = 4 70N =
  Informacje o wiodących klientach
  201 7 rok
  W okresie 1.01. - 31.12.201 7 roku Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży usług, które
  przekraczały 10% łącznych przychodów Spółki ze sprzed aży z następującymi odbiorcami: Damf
  Invest S.A., Patro Invest sp. z o.o., osoby fizyczne. Obrót z każdym z pozostałych odbiorców Spółki
  nie przekraczał w okresie 1.01. -31.12.201 7 roku 10 % łącznych obrotów Spółki.
  Informacje o wiodących klientach
  201 6 rok
  W okresie 1.01. - 31.12.201 6 roku Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży usług, które
  przekraczały 10% łącznych przychodów Spółki ze sprzedaży z następującymi odbiorcami: Damf
  Invest S.A, osoby fizyczne. Obrót z każdym z pozostałych odbiorców Spółki nie przekraczał
  w okresie 1.01. -31.12.201 6 roku 10 % ł ącznych obrotów Spółki.
  Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów niekontrolujących
  W 201 7 roku nie nastąpiły połączenia jednostek.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  43
  Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Nota 34
  TRANSAKCJE Z
  JEDNOSTKAMI
  POWIĄZA NYMI ZA OKRES
  KOŃCZĄCY SI Ę 31.12 .201 7r.
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Zakupy od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu pożyczek
  i odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania z
  tytułu dostaw i
  usług oraz inne
  zob. na koniec
  okresu wobec
  podmiotó w
  powiązanych
  PATRO INVEST SP. Z O.O. 336 0 13 025 0
  DAMF INVEST S.A. 179 0 0 0
  ATLANTIS S.A. 1 35 0 0
  ELKOP S.A. 1 33 0 0
  FON S.A. 4 7 0 0
  RESBUD S.E . 0 0 0 0
  Investment Friends S.E . 5 0 0 0
  Turystyka i Biura Podróży
  Zarządzanie sp. z o.o ( dawniej
  Urlopy.pl sp. z o .o.) 0 0 0 0
  Damf Inwestycje S.A.(dawniej
  Fly.pl S.A.) 1 2 0 0
  Refus sp. z o.o. w likwidacji 35 0 555 0
  Office Center sp. z o.o. 9 0 151 0
  TRANSAKCJE Z
  JEDNOSTKAMI
  POWIĄZANYMI ZA OKRES
  KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.201 6
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Zakupy od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu pożyczek
  i odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania z
  tytułu dostaw i
  usług oraz inne
  zob. na koniec
  okresu wobec
  podmiotów
  powiązanych
  DAMF INVEST S.A. 429 0 10 802 0
  ATLANTIS S.A. 3 32 0 4
  ELKOP S.A. 1 33 0 0
  FON S.A. 69 3 0 0
  RESBUD S.E . 0 0 0 0
  Investment Friends S.E . 154 0 0 0
  Turystyka i Biura Podróży
  Zarządzanie sp. z o.o ( dawniej
  Urlopy.pl sp. z o .o.) 3 0 9 0
  Damf Inwest ycje S.A.(dawniej
  Fly.pl S.A.) 0 0 0 0
  Refus sp. z o.o. w likwidacji 38 1 553 1
  Nota 35
  Powiązania Spółki  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  44
  Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania
  organizacyjne:
  Robert Ogrodnik – pełni funkcję Prezesa Zarz ądu w Investment Friends Capital SE oraz jest obecnie
  zatrudniony w Spółce FON S.A. na stanowisku dyrektora, a także pełni funkcję Członka Rady
  Nadzorczej Investment Friends Capital1 Polska a.s, i FON1 Polska a.s.
  Rada Nadzorcza :
  Wojciech Hetkowski Przewo dniczący Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
  w: Atlantis S.A., Elkop S.A., Resbud SE., Investment Friends SE FON S.A., Damf Inwetycje S.A.
  Jacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w:, Elkop S.A., oraz
  fun kcje Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., Resbud SE, Investment Friends SE DAMF
  Invest S.A., FON S.A., Damf Inwestycje S.A.
  Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w DAMF Invest
  S.A., IFEA Sp. z o.o., IFERIA S.A. Pato Invest Sp. z o.o oraz funkcje Członka Rady Nadzorczej
  w: Atlantis S.A., Resbud SE, Elkop S.A, FON S.A., Damf Inwestycje S.A., Investment Friends
  SE.
  Marianna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w:
  Atlantis S.A., DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud SE, Investment Friends SE, Damf
  Inwestycje S.A.
  Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
  delegowanego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu w FON S.A., oraz funk cję Członka
  Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., DAMF Invest S.A., DAMF Inwestycje S.A., Elkop S.A.,
  IFERIA S.A., Investment Friends SE, Investment Friends Capital SE, Resbud SE, jest
  udziałowcem FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., Nova Giełda Inw estycje LPS,
  udziałowcem i Prezesem Zarządu w Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o., pełni funkcję Prezesa
  Zarządu spółki FON1 Polska a.s. oraz Investment Friends Capital 1 Polska a.s z siedzibą
  w Ostravie Czechy.
  Martyna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
  w: Atlantis S.A., DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud SE, Investment Friends SE,
  Damf Inwestycje S.A.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  45
  Nota 36
  Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
  w tys. zł
  Rok 201 7 r. Rok 2016 r.
  Zarząd = 11M = 89 =
  =Rada Nadzorcza = = NO= 13 = =
  =
  =Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji
  i poręczeń.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU /w tys. zł/
  Nota 3 7
  Infor macje o instrumentach finansowych
  31 grudnia 201 7 Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Aktywa
  finansowe
  wyceniane
  w wartości
  godziwej
  przez
  wynik
  finansowy
  Pożyczki i
  należności
  Zobowi ązania
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  przez wynik
  finansowy
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane wg
  zamortyzowanego
  kosztu
  Aktywa i
  zobowiązania
  wyłączone z
  zakresu MSR
  39
  Razem
  Razem aktywa finansowe 5 444 0 17 003 0 0 0 22 447
  Akcje i udziały 5 4 44 0 0 0 0 0 5 444
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Udzielone pożyczki 0 0 15 525 0 0 0 15 525
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 0 0 11 0 0 0 11
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 467 0 0 0 1 467
  Pozostałe akt ywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0
  Razem zobowiązania finansowe 0 0 0 0 18 0 18
  Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0 0 0 18 0 18
  * akcje pożyczone
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  47
  31 grudnia 201 6 Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Aktywa
  finansowe
  wyceniane
  w wartości
  godziwej
  przez
  wynik
  finansowy
  Pożyczki i
  należności
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  przez w ynik
  finansowy
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane wg
  zamortyzowanego
  kosztu
  Aktywa i
  zobowiązania
  wyłączone z
  zakresu MSR
  39
  Razem
  Razem aktywa finansowe 4 350 0 18 648 0 0 0 22 998
  Akcje i udziały 4 350 0 0 0 0 0 4 350
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Udzielone pożyczki 0 0 16 704 0 0 0 16 704
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 0 0 23 0 0 0 23
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 921 0 0 0 1 921
  Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0
  Razem zobowiązania finans owe 0 0 0 0 14 0 14
  Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0 0 0 14 0 14  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKU /w tys. zł/
  Zestawienie instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Przeznaczone do obrotu wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy
  0 0
  Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty) 17 003 18 326
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 5 444 4 672
  Razem 22 447 22 998
  Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
  Długoterminowe aktywa finansowe 5 444 4672
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 23
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 525 16 382
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 467 1 921
  Aktywa długoterm inowe przeznaczone do wydania 0 0
  Razem 22 447 22 998
  Zobowiązania finansowe
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Koszt zamortyzowany 18 14
  Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zo bowiązania 18 14
  Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny:
  Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycz nych aktywów lub zobowiązań;
  Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą
  są obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;
  Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotn y wpływ na szacowaną wartość godziwą
  nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych . Inwestycje kapitałowe dostępne do sprzedaży
  nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz
  instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji
  kapitałowych, wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego.
  Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy:
  31 grudzień
  2017
  (badane)
  Poziom
  1
  Poziom
  2
  Poziom
  3
  Akcje notowane na GPW i NC 0 0 0 0
  Udziały/akcje =nienotowane = 5 444 = M= M= 5 444 =
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej 5 444 0 0 5 444
  Zobowiązania finansowe wyceni ane w wartości
  godziwej
  0 0 0 0
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  49
  31 grudzień
  2016
  (badane)
  Poziom
  1
  Poziom
  2
  Poziom
  3
  Akcje notowane na GPW i NC 0 0 0 0
  Udziały/akcje nienotowane 4 350 0 0 4 350
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej 4 350 0 0 4 350
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
  godziwej
  0 0 0 0
  W okresie sprawozdawczym nie było żadnych przesunięć wyceny instrumentów pomiędzy poziomami
  hierarchii.
  Uzgodnienie wartości godziwej poziomu 3 z wyceną aktywów finansowych
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Akcje nienotow ane
  na giełdzie (dostępne
  do sprzedaży)
  Inne Razem
  Stan na początek okresu 01.01.201 7r, 4 350 0 5 468
  Suma zysków lub strat
  - w wyniku finansowym
  - w pozostałych całkowitych dochodach
  748
  -9
  75 7
  0 -848
  -848
  Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i
  NC
  0 0 0
  Akcje długoterminowe nienotowane 346 0 0
  Zakupy/objęcie udziałów 2 0 0
  Emisje 0 0 0
  Zbycia/rozliczenia 2 0 270
  Przeniesienia z poziomu 3 0 0 0
  Stan na koniec okresu 31.12.2 017 r. 5 444 0 4 350
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  Akcje nienotowane
  na giełdzie (dostępne
  do sprzedaży)
  Inne Razem
  Stan na początek okresu 01.01.201 6r, 5 468 0 5 468
  Suma zysków lub strat
  - w wyniku finansowym
  - w pozostałych całkowitych dochodach
  -848
  -848
  0 -848
  -848
  Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i
  NC
  0 0 0
  Akcje długoterminowe nienotowane 0 0 0
  Zakupy/objęcie udziałów 0 0 0
  Emisje 0 0 0
  Zbycia/rozliczenia 270 0 270
  Przeniesienia z poziomu 3 0 0 0
  Stan na koniec okresu 31.12.2 016 r. 4 350 0 4 350  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  50
  Uzgodnienie bilansu otwarcia i zamknięcia pozycji wycen ianych w wartości godziwej,
  sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.
  Na koniec roku 2017 Spółka posiadała instrumenty sklasyfikowane na poziomie 3 hierarchii wartości
  godziwej obejmujące udziały w spółce IFEA Sp. z o.o. oraz akcje IFERI A S.A. i INVESTMENT FRIENDS
  CAPITAL1 A.S.
  Opis sposobu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży przypisanych do wyceny w ramach 3 poziomu
  hierarchii wartości godziwej
  IFEA Sp. z o.o. - Spółka wyceniła posiadaną inwestycję w udziały IFEA Sp. z o.o. do wartoś ci godziwej wg
  najlepszej posiadanej i dostępne j Zarządowi wiedzy na dzień 31 .12 .2017r. oraz na dzień sporządzenia
  niniejszego sprawozdania finansowe go. W wyniku wyceny zwiększo no wartość udziałów o 757 tys. zł.
  w stosunku do wyceny z dnia 31.12.2016r.
  Przesłanki wyceny wartości inwestycji w 2017 roku wynikają z ustalenia udziału posiadanych walorów
  w stosunku do kapitału własnego spółki IFEA Sp. z o.o. Z przeprowadzonej wyceny wynika, że udział
  w kapit ale IFEA Sp. z o.o. wynosi 5 049 tys. zł, natomiast wartość udziałów w księgach Investme nt Friends
  Capital SE równa była 3 673 tys. zł ( stan na 30.09 .2017 r.). Aktualizacja wartości udziałów za IV kwartał
  2017r. wyniosła 1 376 tys. zł. Łączna aktualizacja wartości posiadanych udziałów IFEA s p. z o .o. w 20 17r.
  wyniosła 757 tys. zł.
  Akcje IFERIA S.A. oraz akcje INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 A.S. ze względu na par ametr
  istotności wykazywane są w cenach nabycia.
  Na koniec roku 201 7 roku wycena posiadanej przez Investment Friends Capital SE inwestycji w IFEA S p. z
  o.o . była wyceniana w oparciu o te same zasady, co w roku 201 6.
  Analiza wrażliwości wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży przypisanych do wyceny w ramach 3
  poziomu hierarchii wartości godziwej
  Potencjalnie możliwe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Spółka oszacowała następująco:
  - 9,23 % zmiana kursów notowań NCIndex dla roku 2017 .
  - 10 % zmiana kursów notowań NCIndex dla roku 2016 .
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  51
  Pozycja w
  sprawozdaniu
  finansowym na dzień
  31.12.2017 r.
  Wartość pozycji w
  tys. PLN
  Ryzyko rynkowe zmiany wartości go dziwej
  Wpływ na wynik netto
  Wpływ na kapitał własny/
  całkowite dochody
  (bez uwzględnienia efektu
  podatku odroczonego)
  -10% 10% -10% 10%
  Aktywa finansowe
  nienotowane GPW –
  inwestycje
  długoterminowe –
  dostępne do sprzedaży 5 4 44 -31% 31% -471 % 471 %
  Pozycja w
  sprawozdaniu
  finansowym na dzień
  31.12.2016 r.
  Wartość pozycji w
  tys. PLN
  Ryzyko rynkowe zmiany wartości godziwej
  Wpływ na wynik netto
  Wpływ na kapitał własny/
  całkowite dochody
  (bez uwzględnienia efektu
  podatku odroczonego)
  -10% 10% -10% 10%
  Aktywa finansowe
  nienotowane GPW –=
  inwestycje=
  długoterminowe –=
  dostępne do sprzedaży = 4 35M = M= M= J43R B= 43R B=
  =
  Ryzyko inwestycji w instrumenty finansowe rynku niepublicznego
  Spółka dokonuje inwestycji w instrumenty finansowe ry nku niepublicznego, które charakteryzują się tym,
  że nie są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, czyli giełdach. Należą do nich m. in. udziały
  i akcje spółek niepublicznych, obligacje wyemitowane przez te spółki. Inwestowanie na rynku
  niepublicz nym polega na zawieraniu transakcji w zakresie instrumentów finansowych między Emitentem, a
  Inwestorami lub tylko pomiędzy Inwestorami. Lokowanie środków w emisje niepubliczne wiąże się
  z możliwością uzyskania wyższej stopy zwrotu w porównaniu z portfele m spółek notowanych na GPW, przy
  jednoczesnym podjęciu wyższego ryzyka. Instrumenty rynku niepublicznego w porównaniu
  z instrumentami giełdowymi charakteryzują się , co do zasady niższą płynnością i są mniej
  dostępne szczególnie dla indywidualnych Inwestor ów. Mają z reguły ograniczoną, policzalną ilość  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  52
  Inwestorów, którzy mogą realnie wpływać na działalność operacyjną spółki poprzez m.in. dokapitalizowanie
  przedsiębiorstwa, możliwość restrukturyzacji finansowej, konsolidacji branżowej. Spółki decydujące si ę na
  ulokowanie środków w instrumentach rynku niepublicznego narażeni są jednak na większe ryzyko niż spółki
  kupujące akcje spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ryzyko to wynika z
  szeregu okoliczności wiążących się z niepublic znym charakterem,
  w szczególności wynikających z braku obowiązków informacyjnych obciążających podmioty
  o publicznym charakterze, oraz faktycznie ograniczonej możliwości kontroli działalności takich podmiotów.
  Spółka wskazuje, że s półki niepubliczne nie mają obowiązku ujawniania danych finansowych oraz innych
  istotnych danych dotyczących działalności spółki, co zwiększa ryzyko dokonania nierentownych inwestycji.
  Posiadacze mniejszych pakietów akcji i udziałów spółek muszą się liczyć
  z brakiem wpływu na p rowadzoną przez spółkę politykę biznesu, strategię zarządzania i rozwoju oraz inne
  działania zachodzące w spółce. Ryzyko inwestycji w papiery niepubliczne niesie ze sobą również możliwość
  inwestowania w akcje lub udziały spółek, które w wyniku zmian otocze nia i błędnych decyzji zarządu mogą
  ogłosić upadłość. W przypadku małych spółek rynku niepublicznego, które koncentrują się zazwyczaj na
  realizacji jednej inwestycji, ryzyko jest znacznie większe niż dużych spółek giełdowych. W sytuacji takiej
  istnieje ryz yko utraty wszystkich lub części zainwestowanych środków, co może przełożyć się bezpośrednio
  na wynik finansowy Spółki. Spółka wskazuje, że podejmuje szereg czynności mających zapobiegać temu
  ryz yku w szczególności poprzez należytą weryfikację podmiotów i prowadzonej przez nie działalności.
  Akcje spółek notowanych na GPW i NC
  W 2017 roku Spółka nie posiadała akcji spółek notowanych na GPW i NC
  Ryzyko inwestycji w instrumenty finansowe rynku publicznego.
  Ryzyko związane z inwestycjami Spó łka dokonuje inwest ycji w spółki, które są spółkami notowanymi na
  rynku GPW oraz NewConnect charakteryzującym się wysoką zmiennością notowań cen akcji oraz niską
  płynnością. Istnieje ryzyko związane z wysokimi wahaniami kursu, zawieszeniem notowań spółek oraz
  ryzyko związane ze spadkiem kursu oraz możliwość wykluczenia instrumentów finansowych, – co może
  skutkować znacznymi stratami dla Emitenta. Emitent podejmuje inwestycje w papiery wartościowe
  obciążone tym ryzykiem z jego uwzględnieniem oraz dążąc do możliwej jego minimal izacji poprzez
  stosowny dobór inwestycji .
  CELE I ZASADY ZARZĄD ZANIA RYZYKIEM FINAN SOWYM
  Spółka jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów finansowych:
   ryzyko kredytowe  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  53
   ryzyko rynkowe
   ryzyko płynności
   ryzyko sto py procentowej
  Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą aktywa wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Spółka posiada
  też inne instrumenty finansowe, takie jak należn ości i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają
  bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
  Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejm ują ryzyko stopy
  procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko rynkowe.
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie zasad zarządzania ryzykiem w Spółce oraz nadzór nad ich
  przestrzeganiem.
  Zasady zarządzania ryzykiem przez Spółkę mają na celu identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest
  narażona, określenie odpowiednich limitów i kontroli , jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania
  do niego limitów .
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryz yko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy klient lub
  druga strona kontraktu o instrument finansowy nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko
  kredytowe związane jest przede wszystkim z należnościami.
  Należności z tytułu dosta w i usług oraz pozostałe
  Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe wynika głównie z indywidualnych cech każdego klienta.
  Największym odbiorcą usług świadczonych przez Spółkę jest najemca nieruchomości. Udział odbiorcy
  w przychodach Spółki przekracza 10% przyc hodów ze sprzedaży. Spółka monitoruje na bieżąco należności .
  Ponieważ pozycja ta nie jest istotna dla spółki w konsekwencji, ryzyko kredytowe Spółki jest ograniczone.
  Spółka tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szacunko wej wartości
  poniesionych strat na należnościach z tytułu dostaw i usług, pozostałych należnościach oraz na inwestycjach.
  Spółka nie tworzy odpisu aktualizującego dla należności przeterminowanych do 90 dni.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  54
  Inwestycje
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że z miany cen rynkowych, takich jak ceny akcji będą wpływać na wyniki
  Spółki, lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest
  utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyję tych
  parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu.
  Gwarancje
  Spółka nie udzielała gwarancji, poręczeń oraz nie emitowała papierów wartościowych.
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych
  ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych
  aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, w możliwie
  najwyższym stopniu, aby Spółka zawsze posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymaganych
  zobowiązań.
  Aktywa obrotowe posiadane przez Spółkę są wystarczające dla pokrycia oczekiwanych wydatków
  operacyjnych, oraz na obsługę zobowiązań finansowych.
  Ryzyko walutowe
  Spółka nie posia da aktywów i zobowiązań w wa lutach obcych nie dokonuje też transakcji
  w walutach obcych.
  Spółka nie jest zaangażowana w opcje walutowe, instru menty pochodne ani żadne umowy charakterze
  zabezpieczającym lub spekulacyjnym.
  Ryzyko stopy procentowej
  Spółka l okuje wolne środki pieniężne w krótkoterminowe depozyty o zmiennej stopie procentowej.
  Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność do jednego roku.
  Spółka nie stosowała zabezpieczeń stóp procentowych, uznając, że ryzyko stopy procentowej nie jest
  zna czące.
  Analiza wrażliwości
  a) Ryzyko stopy procentowej
  Spółka nie posiada istotnych pozycji instrumentów finansowych, których wartość godziwa oraz przyszłe
  przepływy środków pieniężnych związane z nimi mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych
  stóp procentowych. W związku z powyższym nie przeprowadzano analizy wrażliwości.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  55
  b) ryzyko rynkowe
  Spółka jest narażona na ryzyko rynkowe związane z posiadanymi krótkoterminowymi aktywami
  notowanymi na rynku NewConnect.
  Potencjalnie możliwe zmiany w zakres ie ryzyka rynkowego Spółka oszacowała następująco:
  -9,23 % zmiana kurs ów notowań NCIndex dla roku 2017 .
  -10 % zmiana kurs ów notowań NCIndex dla roku 2016 .
  Powyżej ustalone wartości ust alone zostały w ujęciu rocznym.
  Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Spółkę nie uwzględnia wpływu opodatkowania.
  Wpływ potencjalnie możliwych zmian na wynik finansowy i kapitał Spół ki przedstawia poniższa tabela:
  Pozycja w sprawozdaniu
  finansowym na dzień
  31.12. 2017 r
  Wartość pozycji w
  tys. PLN
  Ryzyko rynkowe
  Wpływ na w ynik Wpływ na kapitał
  -9,23 % 9,23 % -9,23 % 9,23 %
  Aktywa finansowe 0 0 0 0 0
  Pozycja w sprawozdaniu
  finansowym na dzień
  31.12.2016 r
  Wartość pozycji w
  tys. PLN
  Ryzyko rynkowe
  Wpływ na wynik Wpływ na kapitał
  -10% 10% -10% 10%
  Aktywa finansowe 0 0 0 0 0
  c) Ryzyko walutowe
  Spółka nie posiada instrumentów finansowych, których wartość godziwa oraz przyszłe przepływy środków
  pieniężnych związane z nimi mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut.
  W związk u z tym nie szacowano wpływu zmian kursów na wyniki Spółki.
  Zarządzanie kapitałem
  Polityka Zarządu polega na utrzymywaniu solidnej podstawy kapitałowej tak, aby zachować zaufanie
  inwestorów, jak też zapewnić przyszły rozwój działalności gospodarczej.
  Spół ka zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności
  z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, tak, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  56
  Zgodnie z praktyk ą rynko wą Spółka monitoruje kapitał mię dzy innymi na podstawie wskaźnika kapitału
  własnego oraz wskaźnika kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA.
  Wskaźnik kapitału własnego obliczany jest jako stosunek wartości netto aktywów (kapitał własny
  pomniejszony o wartości niematerialne) do sumy bilansow ej.
  Wska źnik dług/EBITDA jest obliczany, jako stosunek zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
  i leasingu finansowego minus wolne środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe o zapadalności do 1
  roku do EBITDA (zysk netto po dodaniu amortyzacji).
  W cel u utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania
  zewnętrznego przy rozsądnym poziomie kosztów Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika kapitału własnego
  na poziomie nie niższym niż 0,5 natomiast wskaźnika kredyty, pożyczki i inne źródła finanso wania/EBITDA
  na poziomie do 2,0
  31.12.2017 31.12.2016
  Kapitał własny = 23 855 = 22 949 =
  Minus: wartości niematerialne i prawne = M= M=
  Wartość netto aktywów = 23 855 = 22 949 =
  Suma bilansowa = 23 941 = 23 027 =
  = = =
  Wskaźnik kapi tału własnego = N= N=
  = = =
  Zysk netto = 16U = 68U =
  Plus: amortyzacja = P= U=
  EBITa A= 17N = 69S =
  Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania = 86 = 78 =
  Wolne środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe = 16 992 = 18 303 =
  = = =
  Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowa nia/EBIDTA = 0,49 = 0,11 =
  =
  Działalność w trakcie zaniechania
  W okresie objętym raportem Emitent koncentrował swoją działalność na usługowej działalności finansowej
  (udzielanie pożyczek) .
  Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mają cych znaczący wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe.
  Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
  W profilach dział alności Spółki nie występuje zjawisko sezonowości ani cykliczności.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  57
  Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
  Na dz ień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie była stroną postępowań, których wartość stanowiłaby co najmniej
  10% kapitałów własny ch.
  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
  istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.E . zdarzenie to nie wystąpiło.
  Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
  lub pożyczki w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
  sprawozdawczego
  W o kresie, którego dotyczy niniejszy raport w INVESTMENT FRIENDS C APITAL S.E . spółka nie
  naruszyła istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych
  działań naprawczych .
  Nota 36
  Wynagrodzenie biegłego rewidenta l ub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  wypłacon ym lub należnym za badany okres
  Wyszczególnienie 20N T
  Badanie sprawozdania fi nansowego za okres od
  01.01. 201 7 do 31.12. 201 7 r.
  9
  Wyszczególnienie 201 6
  Badanie sprawozdania finansoweg o za okres od
  01.01.201 6 do 31.12.201 6 r.
  7
  Nota 37 Przeciętne zatrudnienie
  Struktura zatrudnienia
  Przeciętne zatrudnienie w Spółce kształtowało się następująco:
  Okres zakończony
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Zarząd 1 1
  Administracja 1 1
  Razem 2 2
  Not a 38
  Konsolidacja sprawozdań finansowych
  Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  58
  Nota 39
  Kursy EURO użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych.
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu fi nansowym przeliczono na walutę Euro
  w następujący sposób:
   Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
  obowiązujących na ost atni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4, 2447 zł (dla roku
  2016 - 1EURO = 4, 3757 zł ).
   Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na
  dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 29 grudnia 2017 r. 1 EURO = 4, 1709 zł , na 3 0 grudnia 2016
  r. 1 EURO = 4, 4240 zł .
  WYBRANE DANE FINANSO WE W PRZELICZENIU NA EURO
  w tys. zł w tys. EURO
  ROK
  2017
  ROK
  2016
  ROK
  2017
  ROK
  2016
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 977 1 476 230 337
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 1 058 24 242
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 150 704 35 161
  Zysk (strata) netto 168 688 40 157
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności operacyjnej -681 -146 -160 -33
  Przepływy środków pieni ężnych netto
  z działalności inwestycyjnej 227 -3 657 53 -836
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności finansowej 0 0 0 0
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów -454 -3 803 -107 -869
  Aktywa razem 23 941 23 027 5 740 5 205
  Zob owiązania krótkoterminowe 73 52 18 12
  Kapitał własny 23 855 22 949 5 719 5 187
  Kapitał zakładowy 9 010 45 048 2 160 10 183
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w
  szt.) 15 015 972 13 292 828 15 015 972 13 292 828
  Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł
  / EURO) 0,01 0,05 0,01 0,01
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
  EURO) 1,59 1,53 0,38 0,35
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKU /w t ys. zł/
  59
  Nota 40
  Wydarzenia po dniu bilansowym
  Istotne zdarzenia po dniu bilansowym opisane są w Sprawozdaniu Zarządu Spółki.
  Płock, 23 marc a 201 8 r.
  Podpisy wszystkich Członków Zarządu
  Robert Ogrodnik Prezes Zarządu
  imię i nazwisko stanowisko/funkcja ……....................
  podpis
  Po dpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Jolanta Gałuszka
  Imię i nazwisko ………………...
  podpis


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649