Raport.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA (8/2018) Połączenie Emitenta - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE o

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (Emitent) z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 09.02.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550 ze spółką INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer identyfikacyjny 06503179. (Dalej: Spółka Przejmowana). Spółka przejmująca INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. działa w branży udzielania wysokowotowych pożyczek pieniężnych dla firm natomiast INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost działa w branży produkcja, handel i usługi inne zgodnie z przedmiotem działalności ujawnionym we właściwym rejestrze, przy czym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost jest podmiotem celowym, który zarejestrowany został w dniu 10 października 2017r.
W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000716972, , REGON 369464707 , nr NIP jeszcze nie został nadany.
Połączenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - www.ifcapital.pl oraz INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost - http://ifcsa.eu a także raportem bieżącym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ESPI nr 68/ 2017 w dniu 30.11.2017r.
Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE).
Połączenie zostało zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 stycznia 2018r. uchwałą nr 9, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 2/2018 w dniu 3 stycznia 2018r.
Zarząd Emitenta informuje, że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi: 2.102.236,08 EURO (słownie: dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100) oraz dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów) to jest na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,14 EURO (słownie: czternaście euro centów).
Emitent informuje, że wraz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2018r. w związku z czym Emitent w załączeniu do niniejszego raportu podaje pełną treść aktualnego Statutu Spółki.
Emitent wyjaśnia również, że w związku z przyjęciem formy prawnej Spółki Europejskiej nie doszło do zmian w składzie organów Emitenta, nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki z wyjątkiem zmiany wartości nominalnej akcji (wyrażenie w EURO) a Spółka kontynuuje swój byt prawny oraz działalność w formie Spółki Europejskiej.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO
  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY
  Stan na dzieñ 09.02.2018 godz. 16:10:05
  Numer KRS: 0000716972
  Informacja odpowiadaj¹ca odpisowi aktualnemu
  Z REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW
  pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
  S¹dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z póŸn. zm.)
  Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym
  09.02.2018
  Ostatni wpis
  Numer wpisu
  2
  Data dokonania wpisu
  09.02.2018
  Sygnatura akt
  WA.XIV NS-REJ.KRS/2571/18/320/REGON
  Oznaczenie s¹du
  ­­­­­­
  Dzia³ 1
  Rubryka 1 ­ Dane podmiotu
  1.Oznaczenie formy prawnej
  SPÓ£KA EUROPEJSKA
  2.Numer REGON/NIP
  REGON: 369464707, NIP: ---
  3.Firma, pod któr¹ spó³ka dzia³a
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
  4.Dane o poprzedniej rejestracji
  zgrupowania w innym pañstwie
  ---, ---, ---, ---
  5.Czy przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ
  gospodarcz¹ z innymi podmiotami na
  podstawie umowy spó³ki cywilnej?
  NIE
  6.Czy podmiot posiada status organizacji
  po¿ytku publicznego?
  NIE
  Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu
  1.Siedziba
  kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat P£OCK, gmina P£OCK, miejsc. P£OCK
  2.Adres
  ul. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO, nr 18C, lok. ---, miejsc. P£OCK, kod 09-402, poczta P£OCK, kraj
  POLSKA
  3.Adres poczty elektronicznej
  ­­­­­­
  4.Adres strony internetowej
  ­­­­­­
  Rubryka 3 ­ Oddzia³y
  Brak wpisów
  Strona 1 z 7  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  Rubryka 4 ­ Informacje o umowie i statucie
  1.Informacja o zawarciu umowy spó³ki,
  sporz¹dzeniu statutu spó³ki lub zmianach
  statutu
  1
  03.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 30/2018, NOTARIUSZ GRA¯YNA POPI£KO, KANCELARIA
  NOTARIALNA W SIERPCU
  Rubryka 5
  1.Czas, na jaki zosta³a utworzona spó³ka
  NIEOZNACZONY
  2.Oznaczenie pisma innego ni¿ Monitor
  S¹dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
  og³oszeñ spó³ki
  ­­­­­­
  3.Czy statut przyznaje uprawnienia
  osobiste okreœlonym akcjonariuszom lub
  tytu³y uczestnictwa w dochodach lub
  maj¹tku spó³ki nie wynikaj¹cych z akcji?
  NIE
  4.Czy obligatariusze maj¹ prawo do udzia³u
  w zysku ?
  NIE
  Rubryka 6 ­ Sposób powstania spó³ki
  1.Okreœlenie okolicznoœci powstania
  PO£¥CZENIE
  2.Opis sposobu powstania spó³ki oraz
  informacja o uchwale
  SPÓ£KA INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE POWSTA£A W WYNIKU PO£¥CZENIA PRZEZ PRZEJÊCIE
  NA PODSTAWIE ARTYKU£U 2 UST. 1 W ZWI¥ZKU Z ARTYKU£EM 17 UST. 2 LIT A) ORAZ 18
  ROZPORZ¥DZENIA RADY (WE) NR 2157/2001 Z DNIA 8 PADZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE
  STATUTU SPÓ£KI EUROPEJSKIEJ (DZ. URZ.UE.L NR 294. STR. 1) PRZEZ PRZEJÊCIE SPÓ£KI
  PRZEJMOWANEJ- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 POLSKA AKCIOVA SPOLEÆNOST Z SIEDZIB¥ W
  OSTRAWIE, REPUBLIKA CZESKA PRZEZ SPÓ£KÊ PRZEJMUJ¥C¥- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL
  SPÓ£KA AKCYJNA Z SIEDZIB¥ W P£OCKU, POLSKA. PONIEWA¯ WSZYSTKIE AKCJE SPÓ£KI
  PRZEJMOWANEJ NALE¯¥ DO SPÓ£KI PRZEJMUJ¥CEJ, PO£¥CZENIE NAST¥PI£O W TRYBIE
  UPROSZCZONYM ZGODNIE Z TREŒCI¥ ART. 31 ROZPORZ¥DZENIA RADY (WE) NR 2157/2001 Z
  DNIA 8 PADZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓ£KI EUROPEJSKIEJ (DZ. URZ.UE.L NR
  294. STR. 1).
  UCHWA£A NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LNVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Z
  DNIA 03.01.2018 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 30/2018 Z DNIA 03.01.2018R. SPORZ¥DZONY
  PRZEZ GRA¯YNÊ POPI£KO, NOTARIUSZA W SIERPCU) ORAZ
  DECYZJA JEDYNEGO AKCJONARIUSZA WYKONUJ¥CEGO KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
  LNVESTMENT FRIENDS CAPITAM POLSKA A.S. Z 5.01.2018 R., (AKT NOTARIALNY Z 5.01.2018, NZ
  3/2018, SPORZ¥DZONY PRZEZ LENKÊ CHODUROV¥, NOTARIUSZA W VALASSKEM MEZIRICI.
  3.Numer i data decyzji Prezesa Urzêdu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów o
  zgodzie na dokonanie koncentracji
  ­­­­­­
  Podrubryka 1
  Podmioty, z których powsta³a spó³ka
  1
  1.Nazwa lub firma
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL
  2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
  by³ zarejestrowany
  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY
  3.Numer w rejestrze
  0000267789
  4.Nazwa s¹du prowadz¹cego rejestr
  ­­­­­­
  5.Numer REGON
  691529550
  6.Numer NIP
  8133186031
  2
  1.Nazwa lub firma
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 POLSKA
  Strona 2 z 7  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
  by³ zarejestrowany
  INNE REJESTRY I EWIDENCJE
  3.Numer w rejestrze
  10980
  4.Nazwa s¹du prowadz¹cego rejestr
  S¥D WOJEWÓDZKI W OSTRAWIE
  5.Numer REGON
  ---
  6.Numer NIP
  ­­­­­­
  Rubryka 7 ­ Dane jedynego akcjonariusza
  Brak wpisów
  Rubryka 8 ­ Kapita³ spó³ki
  1.Wysokoœæ kapita³u zak³adowego
  21 022 36,08 EUR
  2.Wysokoœæ kapita³u docelowego
  81 003 94,00 EUR
  3.Liczba akcji wszystkich emisji
  15015972
  4.WartoϾ nominalna akcji
  0,14 EUR
  5.Kwotowe okreœlenie czêœci kapita³u
  wp³aconego
  21 022 36,08 EUR
  6.WartoϾ nominalna warunkowego
  podwy¿szenia kapita³u zak³adowego
  ­­­­­­
  Podrubryka 1
  Informacja o wniesieniu aportu
  Brak wpisów
  Rubryka 9 ­ Emisja akcji
  1
  1.Nazwa serii akcji
  A
  2.Liczba akcji w danej serii
  15015972
  3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
  akcji uprzywilejowanych lub
  informacja, ¿e akcje nie s¹
  uprzywilejowane
  AKCJE NIE S¥ UPRZYWILEJOWANE
  Rubryka 10 ­
  Brak wpisów
  Rubryka 11 ­
  1.Czy zarz¹d lub rada administruj¹ca s¹
  upowa¿nieni do emisji warrantów
  subskrypcyjnych?
  NIE
  Strona 3 z 7  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  Dzia³ 2
  Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
  1.Nazwa organu uprawnionego do
  reprezentowania podmiotu
  ZARZ¥D
  2.Sposób reprezentacji podmiotu
  W PRZYPADKU ZARZ¥DU JEDNOOSOBOWEGO OŒWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓ£KI SK£ADA
  PREZES ZRARZ¥DU JEDNOOSOBOWO.
  JE¯ELI ZARZ¥D SPÓ£KI JEST WIELOOSOBOWY, DO SK£ADANIA OŒWIADCZENIA WOLI W
  ZAKRESIE PRAW I OBOWI¥ZKÓW MAJ¥TKOWYCH SPÓ£KI ORAZ DO PODPISYWANIA
  DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓ£KI WYMAGANE JEST WSPÓ£DZIA£ANIE DWÓCH CZ£ONKÓW
  ZARZ¥DU.
  Podrubryka 1
  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad zarz¹du lub rady administruj¹cej
  1
  1.Nazwisko / Nazwa lub firma
  OGRODNIK
  2.Imiona
  ROBERT
  3.Numer PESEL/REGON
  71100501894
  4.Numer KRS
  ****
  5.Funkcja
  PREZES ZARZ¥DU
  6.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad
  zarz¹du zosta³a zawieszona w
  czynnoœciach?
  NIE
  7.Data do jakiej zosta³a zawieszona
  ­­­­­­
  Podrubryka 2
  Dane dyrektorów wykonawczych nie bêd¹cych cz³onkami rady administruj¹cej
  Brak wpisów
  Rubryka 2 ­ Organ nadzoru
  1
  1.Nazwa organu
  RADA NADZORCZA
  Podrubryka 1
  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad organu
  1
  1.Nazwisko
  HETKOWSKI
  2.Imiona
  WOJCIECH WIES£AW
  3.Numer PESEL
  51120903454
  2
  1.Nazwisko
  PATROWICZ
  2.Imiona
  MA£GORZATA
  3.Numer PESEL
  70031002205
  3
  1.Nazwisko
  KORALEWSKI
  2.Imiona
  JACEK
  3.Numer PESEL
  71030109818
  4
  1.Nazwisko
  PATROWICZ
  2.Imiona
  DAMIAN
  3.Numer PESEL
  90080506994
  5
  1.Nazwisko
  PATROWICZ
  2.Imiona
  MARTYNA
  Strona 4 z 7  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  3.Numer PESEL
  99091905680
  Rubryka 3 ­ Prokurenci
  Brak wpisów
  Dzia³ 3
  Rubryka 1 ­ Przedmiot dzia³alnoœci
  1.Przedmiot przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci
  przedsiêbiorcy
  1
  64, 99, Z, POZOSTA£A FINANSOWA DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA, GDZIE INDZIEJ
  NIESKLASYFIKOWANA, Z WY£¥CZENIEM UBEZPIECZEÑ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  2.Przedmiot pozosta³ej dzia³alnoœci
  przedsiêbiorcy
  1
  64, 19, Z, POZOSTA£E POŒREDNICTWO PIENIʯNE
  2
  64, 20, Z, DZIA£ALNOŒÆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  3
  64, 92, Z, POZOSTA£E FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
  4
  66, 19, Z, POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ WSPOMAGAJ¥CA US£UGI FINANSOWE, Z WY£¥CZENIEM
  UBEZPIECZEÑ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  5
  68, 31, Z, POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI
  6
  68, 32, Z, ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  7
  70, 10, Z, DZIA£ALNOŒÆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z
  WY£¥CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  8
  70, 22, Z, POZOSTA£E DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA£ALNOŒCI
  GOSPODARCZEJ I ZARZ¥DZANIA
  9
  82, 99, Z, POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ WSPOMAGAJ¥CA PROWADZENIE DZIA£ALNOŒCI
  GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  Rubryka 2 ­ Wzmianki o z³o¿onych dokumentach
  Brak wpisów
  Rubryka 3 ­ Sprawozdania grupy kapita³owej
  Brak wpisów
  Rubryka 4 ­ Przedmiot dzia³alnoœci statutowej organizacji po¿ytku publicznego
  Brak wpisów
  Rubryka 5
  1.Dzieñ koñcz¹cy pierwszy rok obrotowy,
  za który nale¿y z³o¿yæ sprawozdanie
  finansowe
  31.12.2018
  Strona 5 z 7  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  Dzia³ 4
  Rubryka 1 ­ Zaleg³oœci
  Brak wpisów
  Rubryka 2 ­ Wierzytelnoœci
  Brak wpisów
  Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oœci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
  Prawo upad³oœciowe albo o zabezpieczeniu maj¹tku d³u¿nika w postêpowaniu w przedmiocie og³oszenia upad³oœci albo
  w postêpowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postêpowania restrukturyzacyjnego
  Brak wpisów
  Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ¿e z egzekucji nie uzyska siê
  sumy wy¿szej od kosztów egzekucyjnych
  Brak wpisów
  Dzia³ 5
  Rubryka 1 ­ Kurator
  Brak wpisów
  Dzia³ 6
  Rubryka 1 ­ Likwidacja
  Brak wpisów
  Rubryka 2 ­ Informacje o rozwi¹zaniu lub uniewa¿nieniu spó³ki
  Brak wpisów
  Rubryka 3 ­ Zarz¹d komisaryczny
  Brak wpisów
  Rubryka 4 ­ Informacja o po³¹czeniu, podziale lub przekszta³ceniu
  Strona 6 z 7  Identyfikator wydruku: RP/716972/2/20180209161005
  Brak wpisów
  Rubryka 5 ­ Informacja o postêpowaniu upad³oœciowym
  Brak wpisów
  Rubryka 6 ­ Informacje o postêpowaniach restrukturyzacyjnych lub o postêpowaniu naprawczym
  Brak wpisów
  Rubryka 7 ­ Informacja o zmianie siedziby spó³ki
  Brak wpisów
  Rubryka 8 ­ Informacja o zawieszeniu dzia³alnoœci gospodarczej
  Brak wpisów
  data sporz¹dzenia wydruku 09.02.2018
  adres strony internetowej, na której s¹ dostêpne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
  Strona 7 z 7


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  STATUT SPÓŁKI
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  §1
  Firma Spółki brzmi: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
  §2
  Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).
  §3
  1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
  2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i
  inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
  3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w
  tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
  4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
  5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw.
  z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8
  października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
  (Dz .Urz.UE.L Nr 294, str. 1)
  §4
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  §5
  Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,
  2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,
  3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
  4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z ,
  5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,
  6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
  układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
  7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem b udynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych PKD 41.20.Z,
  8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
  wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
  9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
  10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,


  11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
  telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
  12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,
  13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
  14. Dz iałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD
  62.02.Z,
  15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
  podobna działalność PKD 63.11.Z,
  16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
  17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64 .19.Z,
  18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
  19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
  20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
  21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytaln ych PKD 64.99.Z,
  22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,
  23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z,
  24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze
  emerytalne PKD 66 .29.Z,
  25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
  26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  PKD 68.20.Z,
  27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
  28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie P KD 68.32.Z,
  29. Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
  30. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
  holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
  31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania PKD 70.22.Z,
  32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD
  77.11.Z,
  33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
  34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
  wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,


  35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
  gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE
  AKCJI SPÓŁKI
  § 6
  1. Kapitał zakładowy S półki wynosi 2.102.236,08 EURO (słownie: dwa
  miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć EURO 08/100) i dzieli się
  na 15.015.972 ( piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,14 EURO (słowni e:
  czternaście euro centów) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,14
  EURO (słownie: czternaście euro centów) o numerach od 00000001 do
  1501597 2
  § 7
  1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych
  w art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż
  8.100.394,00 EURO (słownie: osiem milionów sto tysięcy trzysta
  dziewięćdziesiąt cztery EURO) poprzez emisje akcji zwykłych na
  okaziciela serii B (kapitał docelowy).
  2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności
  wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie
  uchwały.
  3. Zarz ąd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub
  kilku podwyższeń.
  4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w
  zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
  5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego
  zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału
  zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w
  sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za
  wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorcze j wyrażonej w
  formie uchwały.
  6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego
  paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu


  kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu
  notarialnego
  7. Za zgodą Rady Nadzor czej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest
  upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do
  akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
  dokonywanego w ramach udzie lonego Zarządowi w Statucie Spółki
  upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
  kapitału docelowego.
  §8
  1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego
  Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych , zarówno na
  okazicie la jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez
  zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
  2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką,
  wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi
  dywidendą, a t akże przesunięciem środków z części kapitału
  zapasowego lub rezerwowego.
  3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
  §9
  1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej
  wartości lub przez umorzenie części akcji.
  2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez
  Walne Zgromadzenie, gdy:
  a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich
  roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku
  akcj onariusza.
  3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu
  kapitału zakładowego albo z czystego zysku.
  ORGANY SPÓŁKI
  §10
  1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w
  rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 21 57/2001 z dnia
  8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
  (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)


  2. Organami Spółki są:
  a) Zarząd (organ zarządzający);
  b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  c) Walne Zgromadzenie.
  3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady
  Nadzorczej Spółki.
  ZARZĄD
  §11
  1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
  Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
  2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków
  Zarządu określając ich liczbę.
  3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub
  cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
  4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden
  raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.
  §12
  1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z
  wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla
  pozostałych organów Spółki.
  2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone
  poszczególnym jego członk om, określa szczegółowo Regulamin
  Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go
  Rada Nadzorcza.
  3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę
  obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem
  pierwszeństwa.
  §13
  W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki
  składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy,
  do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  Spółki oraz do podpisywania doku mentów w imieniu Spółki wymagane jest
  współdziałanie dwóch członków Zarządu.
  §14
  Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek
  Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada
  Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków


  do dokonania takich czynności prawnych.
  §15
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania
  swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej
  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
  §16
  1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania
  mieni em Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty
  150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest
  zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
  2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń
  przez Spółkę przek raczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO
  (sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej
  wyrażona w formie uchwały.
  §17
  1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o
  prowadzeniu spraw Spółki i przewidy wan ego rozwoju działalności SE.
  2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1,
  Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady
  Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na
  funkcjonowanie SE.
  RADA NADZORCZA
  §18
  1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja
  Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa
  Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
  2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  3. Cz łonek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej
  niż jeden raz.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
  §19
  1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
  Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona
  zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.


  Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze
  posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do
  chwili wyboru Przewodniczącego.
  §20
  Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na
  żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady
  Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
  wniosk u.
  §21
  1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
  posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady
  co najmniej połowy jej członków.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi
  wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy
  poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady
  Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość.
  3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych
  głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos
  Przewodniczącego Rady.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość.
  §22
  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady,
  uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na
  kwartał.
  §23
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
  wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Oprócz spraw w skazanych w ustawie, w innych postanowieniach
  niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do
  kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie
  zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz
  zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych
  rewidentów;


  2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków
  Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wy ników czynności
  określonych w pkt. 1 i 2;
  4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego
  sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy
  jako organu;
  5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  6) Pod ejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne
  rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO
  określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  8) Powoływanie Członków Zarządu;
  9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego
  wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub
  odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może
  działać;
  10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Człon ków Zarządu Spółki;
  11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne,
  przez Zarząd Spółki;
  14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub
  zbycie nieruchomości,
  15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody
  na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  17) Wybi eranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
  sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
  oraz materiałów, któ re będą przedstawione akcjonariuszom;
  19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem
  Rady Nadzorczej a Spółką;
  20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach
  Statutu;


  22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
  osobiście;
  23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i
  sprawuje nad nim nadzór;
  24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu
  Audytu;
  3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne
  Zgromadzenie.
  WALNE ZGROMADZENIE
  §24
  Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  §25
  Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.
  §26
  1. Zwyczajne Walne Zgro madzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy
  po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
  przepisanym terminie.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  1) Zarząd;
  2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
  inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny
  wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna
  dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać
  punkty porządk u obrad;
  3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w
  ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
  4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd
  nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
  5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne
  Zgromadzenie.
  6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden
  lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się d o takich
  wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa
  Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.
  §27


  1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od
  ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie
  stanowi inaczej.
  2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
  3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały
  Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w
  sprawach:
  1) Zmian Statutu,
  2) Emisji obligacji zamiennych i ob ligacji z prawem pierwszeństwa objęcia
  akcji,
  3) Umorzenia akcji,
  4) Obniżenia kapitału zakładowego,
  5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  6) Rozwiązania Spółki,
  7) Połączenia Spółki z inną spółką,
  §28
  Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością
  głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
  Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:
  1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku
  zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
  2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
  3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie
  obowiązków.
  §29
  Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wyk upu
  akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o
  zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich
  głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
  zakładowego.
  §30
  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza
  się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub
  likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak
  również w sprawach osobistych.
  §31
  1. Walne Zgromadzenie otw iera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub


  osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do
  głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.
  §32
  Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiśc ie lub przez
  ustanowionych na piśmie pełnomocników.
  §33
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w
  ustawie należą sprawy w zakresie:
  1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz
  programów jej działalności;
  2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz
  rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
  3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia
  funduszy celowych;
  4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania
  obowiązków;
  5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  7) Zmiany Statutu Spółki;
  8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę
  Nadzorczą;
  10) Uchwalania Regula minu Rady Nadzorczej;
  11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki
  przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni
  rok obrotowy;
  13) Zbycie i wydzierżawienie przeds iębiorstwa oraz ustanowienie na nim
  użytkowania lub zastawu
  14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem
  pierwszeństwa.
  2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
  określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.  GOSPODARKA SPÓŁKI
  §34
  Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  §35
  1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  1) Kapitał zapasowy;
  2) Fundusz inwestycji;
  3) Kapitał rezerwowy;
  4) Dywidendę;
  5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze
  celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób
  finansowania) tych funduszy.
  §36
  Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne
  Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzeni a w tym względzie powinna
  wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §37
  Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym
  stanem prawnym.
  § 38
  Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje
  prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są
  Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
  § 39
  Rozwiązanie Spółki powodują:
  a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
  b) Inne przyczyny przewidziane prawem.
  § 40
  W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy
  Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty
  normatywne obowiązujące Spółkę.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649