Raport.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 0206-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 713 1 047 168 240 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 104 712 24 163 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 157 357 37 82 Zysk (strata) netto 162 356 38 81 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 243 -249 292 -57 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 514 -5 398 -591 -1 236 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci finansowej 0 0 0 0 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w -1 271 -5 647 -2 99 -1 293 Aktywa razem * 11 562 23 027 2 683 5 205 Zobowi?zania kr?tkoterminowe * 58 52 13 12 Kapita? w?asny * 22 486 22 949 5 219 5 187 Kapita? zak?adowy * 45 048 45 048 10 454 10 183 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 7 651 581 15 015 972 7 651 581 Zysk (strata) przypadaj?cy na jedn? akcj? (w z? / EURO) 0,01 0,01 0,01 0,01 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EURO) * 1,50 1,53 0,35 0,35

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Investment Friends Capital S.A.
  RAPORT KWARTALNY
  INVESTMENT FRIENDS C APITAL S.A.
  ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSO WE
  NA 30 WRZEŚNIA 2017 R. ORAZ ZA 9 MIESIĘC Y ZAKOŃCZONYCH 30 WRZE ŚNIA 2017 R.
  SPORZĄDZONE WEDŁUG
  MIĘDZYNARODOWYCH STA NDARDÓW SPRAWOZDAWCZ OŚCI FINANSOWEJ
  Płock 07 .11 .201 7r.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  2
  Spis treści
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ..... 3
  Wprowadzenie do sprawozdania ................................ ................................ ................................ ......................... 8
  Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ................................ ........................ 8
  Organy Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 8
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania finansowego ................................ ..................... 9
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego. ..... 10
  =nformacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego (dodatkowe noty objaśniające) ............. 10
  Op is istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
  najważniejszych zdarzeń. ................................ ................................ ................................ ................................ ... 17
  Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 36
  =stotne czynniki ryzyka i zagrożeń. ................................ ................................ ................................ ..................... 43  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  3
  1 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
  Niniejsze skrócone kwartalne spr awozdanie finansowe Spółki =nvestment Friends Capital S.A. za trzeci kwartał
  201 7 roku, wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostało zgodni e z Rozporządzeniem Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSR,/MSSF), które zostały
  zatwierdzone przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania
  finansowego, w tym z Międzynarodowym Standardem Rachunk owości 34 „Śródroczna sprawozdawczość
  finansowa”.
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych.
  1.1 Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej .
  ŚKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE
  Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  stan na 30.09.2017 r. niebadane
  stan na 31.12.2016 r. zbadane
  A k t y w a
  I. Aktywa trwałe 5 348 4 701
  Wartości niematerialne i prawne 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe 4 3
  Nieruchomości inwestycyjne 1 593 0
  Należności długoterminowe 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe 3 732 4 672
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 26
  II. Aktywa obrotowe 17 214 18 326
  Zapasy 0 0
  Należności krótkoterminowe 9 23
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 551 16 382
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 650 1 921
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 0
  III. Aktywa długoterminowe przeznaczone do wydania 0 0
  A k t y w a r a z e m 22 562 23 027
  P a s y w a
  I. Kapitał własny 22 486 22 949
  Kapitał zakładowy 45 048 45 048
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 794 794
  Kapitał z aktualizacji wyceny -3 877 -3 252
  Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
  Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -19 479 -19 641
  II. Zobowiązania długoterminowe 19 26
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 26
  Pozostałe rezerwy 0 0
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 57 52
  Kredyty i pożyczki 0 0
  Zobowiązania handlowe 13 14


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  4
  Zobowiązania pozostałe 44 31
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0 7
  Przychody przy szłych okresów 0 0
  P a s y w a r a z e m 22 562 23 027
  Wartość księgowa 22 486 22 949
  Liczba akcji 15 015 972 15 015 972
  Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 1,50 1,53
  Rozwodniona liczba akcji 15 015 972 15 015 972
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,50 1,53
  POZYCJE POZABILANSOWE
  stan na 30.09.2017 r. niebadane
  stan na 31.12.2016 r. zbadane
  Należności warunkowe 0 0
  Zobowiązania warunkowe 0 0
  Inne 0 0
  Pozycje pozabilansowe, razem 0 0
  1.2 Skrócony Rachunek Zysków i Strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów .
  SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK
  ZYSKÓW I STRAT
  Trzy miesiące zakończone 30.09. 2017r. niebadane
  Dziewięć miesięcy zakończone 30.09. 2017r. niebadane
  Trzy miesiące zakończone 30.09. 2016r. niebadane
  Dziewięć mi esięcy zakończone 30.09. 2016r. niebadane
  I. Przychody ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów 250 713 342 1 047
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów 21 38 9 14
  III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 229 675 333 1 033
  =V. Koszty sprzedaży 0 0
  V. Koszty ogólnego zarządu 114 310 88 284
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 1 5
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 261 0 42
  IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 114 104 246 712
  X. Przychody finansowe 14 53 5 14
  XI. Koszty finansowe 0 0 0 369
  XII. Zysk przed opodatkowaniem 128 157 251 357
  XV. Podatek dochodowy 15 -5 -7 1
  XVI. Zysk (strata) netto 113 162 258 356
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 015 972 11 405 574
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,03
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
  zwykłych 15 015 972 11 405 574
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
  zwykłą (w zł) 0,01 0,03  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  5
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE
  SPRAWOZDANIE
  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Trzy miesiące zakończone 30 września 2017 r. niebadane
  Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2017r. niebadane
  Trzy miesiące zakończone 30 września 2016 r. niebadane
  Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2016r. niebadane
  Zysk/strata netto za okres 113 162 258 356
  Inne całkowite dochody, w tym: -153 -625 -232 -578
  Składniki, które nie zostaną przeniesione
  w późniejszych okresach do rachunku
  zysków i strat 0 0 0 0
  Składniki, które mogą zostać przeniesione
  w późniejszych okresach do rachunku
  zysków i strat: -153 -625 -232 -578
  - rozliczenie z kapitału z aktualizacji
  wyceny, w tym: -153 -625 -232 -578
  - wycena instrumentów finansowych -153 -625 -232 -578
  Całkowity dochód za okres -40 -463 26 -222
  1.3 Skrócone Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym .
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Dziewię ć miesięcy zakończone30.09. 2017r. niebadane
  Dziewięć miesięcy zakończone 30.09. 2016r. niebadane
  Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 22 949 23 317
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  korekty błędów podstawowych
  Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
  porównywalnych 22 949 23 317
  Stan kapitału zakładowego na początek okresu 45 048 45 048
  Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 0
  Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 45 048 45 048
  Akcje ( udziały) własne na początek okresu 0 0
  Zmiany akcji( udziałów) własnych 0 0
  Akcje ( udziały) własne na koniec okresu 0 0
  Stan kapitału zapasowego na początek okresu 794 92 019
  Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 -91 225
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0 91 225
  - pokrycie strat 91 000
  - wydzielenie do IFERIA SA 225
  Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 794 794
  Stan kapitałów z aktualizacji wyceny na początek okresu -3 252 -2 421


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  6
  Zmiany stanu kapitałów z aktualizacji wyceny w wyniku wyceny aktywów
  finansowych -625 -578
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu) 625 578
  - wycena aktywów finansowych 625 578
  Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z aktualizacji wyceny na koniec okresu -3 877 -2 999
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
  Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na początek okresu -19 641 -111 329
  a) zwiększenie (z tytułu) 162 356
  - zysk/strata za okres 162 356
  b) zmniejszenie (z tytułu) 91 000
  - pokrycie straty z kapitału zapasowego 91 000
  Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec okresu -19 479 -19 973
  Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 22 486 22 870
  1.4 Śródroczny Rachunek Przepływów Pieniężnych .
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  Dzie więć miesięcy zakończone 30 września 2017 r. niebadane
  Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2016 r. niebadane
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk (strata) brutto 157 357
  Korekty razem 1 086 -606
  Amortyzacja 2 7
  Odsetki i dywidendy -1 164 -952
  (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 622 402
  Zmiana stanu pozostałych rezerw -7 -6
  Zmiana stanu pozostałych zapasów 0 0
  Zmiana stanu należności 14 -36
  Zmiana stanu zobowiązań 13 -143
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 16 -53
  Inne korekty 1 590 175
  Przepływy pieniężne brutto
  z działalności operacyjnej 1 243 -249
  Podatek dochodowy zapłacony
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 243 -249
  Działalność inwestycyjna
  Wpływy z działalności inwestycyjnej 16 893 17 134
  Otrzymane spłaty pożyczek 16 164 16 246


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  7
  Odsetki otrzymane 729 888
  Inne wpływy 0 0
  Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 19 407 22 532
  Udzielone pożyczki 19 400 22 532
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych 2 0
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 5 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 514 -5 398
  Działalność finansowa
  Wpływy 0 0
  Kredyty i pożyczki 0 0
  Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0
  Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
  Odsetki 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
  Przepływy pieniężne netto, razem -1 271 -5 647
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 271 -5 647
  Środki pieniężne na początek okresu 1 921 5 724
  Środki pieniężne na koniec okresu 650 77  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  8
  2 Wprowadzenie do sp rawozdania
  2.1 Podstawowe informacje o Spółce .
  Nazwa Spółki: Investment Friends Capital S.A.
  Do 5 marca 2012r. Spółka działała pod Firmą Zakłady Mięsne
  :erman S.A z siedzibą w Hermanowa 900, 36 -020 Tyczyn. PKD
  – 1011Z.
  Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy z dnia 15.02.2012r dokonano zmiany siedziby
  Spółki, Statutu, nazwy Firmy Spółki oraz zakresu działalności.
  Dane adresowe: Płock 09 -402, ul. Padlewskiego 18C
  Numer identyfikacji podatkowej: 813318 6031
  Przedmiot działalności według PKD: PKD – 6619Z.
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych .
  Sąd Rejestrowy Spółki: Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy, X=V Wydział Gospodarczy pod numerem
  0000267789.
  Rok obrotowy: Zgodnie ze Statutem Spółki rok obrotowy rozpoczyna się
  w dniu 01 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia.
  Czas trwania spółki : Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  2.2 Organy Spółki .
  2.2.1 Skład Rady Nadzorczej
  W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco;
   Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Na dzorczej
   Damian Patrowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Małgorzta Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej
   Jacek Koralewski - Członek Rady Nadzorczej
   Marianna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej do dnia 20.09.2017r.
   Martyna Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.09.2017r.
  W dniu 22.02.2017r. Pani Marianna Patrowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Investment Friends Capital S.A., ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. W związku z powyższym Walne
  Zgromadz enie Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017r. stosowną Uchwałą nr 16 ze skutkiem na dzień 21.09.2017r.
  dokonało wyboru Pani Martyny Patrowicz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  2.2.2 Skład Zarządu
  W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Emitenta przedstawiał s ię następująco;
   Robert Ogrodnik - Prezes Zarządu  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  9
  2.3 Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania finansowego .
  Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
  za równoważne informacji wymaganych przepisami praw a państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
  U. z 2014 r. poz. 133) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej raport kwartalny =nvestment Friends
  Capital S.A. za I kwartał 201 7 roku. Raport kwartalny zawiera w szczególności następujące pozycje:
   skrócone sprawozdanie finansowe w tym:
  o skrócone śródroczne sprawozd anie z sytuacji finansowej na 30.09 .201 7 r., 31.12.201 6 r.,
  o skrócony śródroczny rachunek zysków i strat, skrócone śródroczne sprawozdanie z całkow itych
  dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., od 01.01.2016
  r. do 30.09.2016 r., od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
  o skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01 .201 7 r. do 30.09 .201 7
  r., od 01.01.201 6 r. do 30.09 .201 6 r. ,
  o skrócony śródroczny rachunek przepływ ów pieniężnych za okres od 01.01 .201 7 r. do 30.09 .201 7 r., od
  01.01.201 6 r. do 30.09 .201 6 r.,
  o informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania z a równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr
  33, poz. 259 z późn. zm.).
  2.3.1 Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego , o świadczenie o zgodności z
  przepisami .
  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansow e zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
  Rachunkowości 34 - „Śródroczna sp rawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię
  Europejska ą i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółk ę w dającej się przewidzieć
  przyszłości.
  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
  w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywany ch przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.
  U. z 2014 r. poz. 133) .
  Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na 3 0 wrze śnia 201 7r., skrócony śródroczny rachunek
  zysków i strat, skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócony śródroczny rachunek
  przepływów pieniężnych, skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za dziewięć miesięcy
  zakończon e 30 września 201 7 r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe na 31
  grudnia 201 6r. oraz za dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 201 6 r. podlegało badaniu przez biegłego
  rewidenta, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Sprawozda nie finansowe zostało zatwierdzone do publika cji
  przez Zarząd Spółki w dniu 7 listopada 201 7 roku.
  Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych.
  Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę
  w dającej się przewidzieć przyszłości.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  10
  2.4 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego kwartalnego sprawozdania
  finansowego.
  W przedstawionym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości, co opisane w
  ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 201 6r.
  Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 lutego 2014 r., począwszy
  od 1 stycznia 2014 r. Spółka zmieniła stosowane dotychczas zasady rachunkowości i przeszła na
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejska
  (MSSF UE). W latach ubiegłych Spółka stosowała zasady rachun kowości wynikające z ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości.
  Pierwsze pełne roczne sprawozdanie fin ansowe zgodne z MSSF UE zostało sporządzone za rok zakończony 31
  grudnia 2014 r. z uwzględnieniem wymogów MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwsz y”. Zgodnie z MSSF 1,
  datą przejścia jest 1 stycznia 2013 r., na który to dzień został sporządzony bilans otwarcia.
  Ze względu na brak takich wymogó w, niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani
  przeglądowi przez biegłego rewidenta.
  Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
  Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest
  walutą funkcjonalną i sprawozdawczą (prezentacyjną) Spółki.
  Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 7 listopada 201 7 roku.
  Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy
  założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
  3 Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdan ia finansowego
  (dodatkowe noty objaśniające)
  (sporządzona na podstawie § 87 ust . 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Dz. U. z 2014 r.
  poz. 133 z póź n. zm. )
  3.1 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych .
  W ciągu dziewięciu miesięcy 20 17 roku dokonano następujących zmian rezerw i odpisów aktualizujących:
  Tytuł Stan na
  01.01.201 7r.
  Utworzono
  Rozwiązano
  Stan na
  30.09.201 7r.
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  26 19 26 19
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  26 119 126 19
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  finansowych
  -3 283 -619 0 -3 902
  Odpis aktualizujący pożyczki udzielone 33 0 0 33
  Odpis aktualizujący zapasy 0 0 0 0


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  11
  3.2 Nieruchomości inwestycyjne .
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 30.09.2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane)
  Wartość brutto na początek okresu 0 0
  - nabycie w wyniku zakupów 1 593 0
  - transfer z rzeczowego majątku trwałego 0 0
  - wycena nieruchomości 0 0
  - sprzedaż 0 0
  Wartość brutto na koniec okresu 1 593 0
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na początek okresu
  0 0
  - amortyzacja za okres 0 0
  - transfer z rzeczowego majątku trwałego 0 0
  Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na koniec okresu
  0 0
  Wartość netto na początek okresu 1 593 0
  Wartość netto na koniec okresu 1 593 0
  NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA W POZNANIU
  W dniu 05.05.2017r. na podstawie zawartego aktu notarialnego pomiędzy =nvestment Friends S.A.,
  a =nvestment Friends Capital S.A, Spółka stała się właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
  numer 229 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 26B w Poznaniu wraz
  z przynależnym miejscem parkingowym. Powyższ a nieruchomość została nabyta w rozliczeniu umowy pożyczki
  zawartej w dniu 18.04.2017r. w Płocku (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28.04.2017r.) pomiędzy =nvestment
  Friends Capital S.A (Pożyczkodawca), a =nvestment Friends S.A. (Pożyczkobiorca). Kwota pożycz ki wyniosła
  1 800 tys. zł z oprocentowaniem według stałej stopy procentowej równej 6% w stosunku rocznym
  z terminem zwrotu pożyczki do 04.05.2017r. Pożyczkobiorca w dniu 05.05.2017r. zwrócił kwotę 210 tys. zł wraz
  z należnymi odsetkami przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę. Pozostała kwota
  niespłaconej pożyczki w wysokości 1 590 tys. zł została uregulowana poprzez przeniesienie na pożyczkodawcę
  własności powyższej nieruchomości, która początkowo została zakwalifikowana przez Zarząd ja ko towar i
  przeznaczona do sprzedaży. W dniu 23.08.2017 decyzją Zarządu Spółki nastąpiła zmiana klasyfikacji aktywa na
  nieruchomość inwestycyjną w związku z podpisaniem umowy najmu mieszkania.
  Kwoty ujęte w wyniku z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyj nej wynoszą:
   przychody z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych : 9 tys. zł.
   bezpośrednie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości : 11 tys. zł
  Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie występowały żadne ograniczenia w rozporządzaniu
  przez Spółkę nieruchomością inwestycyjną, cz erpaniu korzyści ekonomicznych z tytułu czynszu czy zbyciu


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  12
  wyżej wymienionych nieruchomości. Nieruchomość inwestycyjna nie stanowi zabezpieczeń zobowiązań
  z tytułu kredytów, pożyczek czy transakc ji.
  3.3 Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi i inwestycjami długoterminowymi .
  Nie dotyczy.
  3.4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży /do wydania (podział) .
  W I II kwartale 2017 r. nie wyodrębniono aktyw ów przeznaczonych do sprzedaży.
  3.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy
  od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
  okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależn ości od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
  pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
  Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawia poniższa tabela.
  30.09 .2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane )
  Depozyty bankowe (rachunki
  bieżące) i lokaty krótkoterminowe
  650 1 921
  Środki pieniężne w kasie 0 0
  Pozostałe środki pieniężne 0 0
  Środki pieniężne wykazane w bilansie 650 1 921
  3.6 Długoterminowe aktywa finansowe .
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.09.2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane)
  a) w jednostkach powiązanych 0
  b) w pozostałych jednostkach 3 732 4 672
  - udziały w spółkach krajowych, nienotowanych na giełdzie 3 730 4 350
  - akcje w spółkach krajowych, notowanych na giełdzie 0
  - udzielone pożyczki 322
  - pozostałe aktywa finansowe 2 0
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 3 732 4 672
  Udziały i akcje w pozostałych jednostkach .
  Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy
  prawnej
  Wartość
  udziałów/
  akcji według
  ceny nabycia
  Wartość
  bilansowa akcji
  Procent
  posiadanego
  kapitału
  zakładowego
  1 =FEA SPÓŁKA Z OGRAN=CZONĄ ODPOW=EDZ=ALNOŚC=Ą 7 575 3 673 5,24
  2 =FER=A SPÓŁKA AKCYHNA 57 57 1,47  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  13
  Na dzień 30 .09 .2017 r. Spółka posiada 1 515 udziałów IFEA Sp . z o.o. Wartość nominalna udziału wyno si 5 tys.
  zł. za jeden udział, tj. łączna wartość nabycia wyniosła 7 575 tys. zł.
  Na dzień 30.09 .2017 r. udziały =FEA sp. z o.o. objęte są aktualizacją wartości w łącznej wysokości 3 902 tys. z ł.
  W okresie 9 mi esięcy 2017 roku dokonano aktualizacji wyceny wartości udziałów na kwotę (-) 620 tys. zł.
  Przeszacowanie ww. aktywa dokonano przez kapitał z aktualizac ji wyceny.
  Spółka na dzień 30.09 .2017 r. posiada także akcje długoterminowe (2.873.564 akcji) w spółce =FER=A S.A.
  o wartości nominalnej 0,02 zł. stanowiących 1,47% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 1,47% udziału w
  kapitale zakładowym =FER=A S.A
  3.7 Inwes tycje krótkoterminowe .
  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
  30.09 .2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane)
  1) W jednostkach powiązanych 14 740 11 364
  a) udzielone pożyczki 14 740 11 364
  - korekty aktualizujące wartość (+/ -) 78 2
  - wartość według cen nabycia 14 662 11 362
  b) pożyczone akcje 0 0
  c) inne papiery wartościowe 0 0
  2) W jednostkach pozostały ch 1 811 5 018
  a) udzielone pożyczki 1 811 5 018
  - korekty aktualizujące wartość (+/ -) -13 98
  - wartość według cen nabycia 1 824 4 920
  Wartość bilansowa, razem 16 551 16 382
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe .
  Nazwa
  (firma)
  jednostki
  Siedziba
  Kwota kredytu
  / pożyczki wg
  umowy w tys.
  zł.
  Kwota kredytu
  / pożyczki
  pozostała do
  spłaty w tys. zł.
  Warunki
  oprocentowania
  Termin
  spłaty
  Zabezpieczenia
  waluta waluta
  Patro Invest
  sp. z o.o. Płock 7 000 PLN 7 000 PLN 6,9% 31.07 .201 8
  weksel własny in
  blanco
  Patro Invest
  sp. z o.o. Płock 7 000 PLN 7 033 PLN 5,7 % 31.08 .201 8
  weksel własny in
  blanco
  Refus
  sp. z o.o. Płock 480 PLN 375 PLN WIBOR 3M
  +4,5% 31.12.2017 weksel własny in
  blanco
  Refus
  sp. z o.o. Płock 180 PLN 182 PLN WIBOR 3M +4% 31.12.2017 weksel własny in
  blanco


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  14
  osoba
  fizyczna* - 60 PLN 31 PLN 12% 31.03.2016
  akt notarialny
  poddania się egzekucji,
  weksel własny in
  blanco, hipoteka na
  nieruchomości
  osoba
  fizyczna - 1 671 PLN 1 684 PLN 9,9% 23.04.2016
  weksel własny in
  blanco, akt notarialny
  poddania się egzekucji,
  hipoteka
  Office
  Center sp. z
  o.o.
  Płock 150 PLN 15 1 PLN WIBOR 3 M +5% 30.12 .2017 weksel własny in
  blanco
  *Na dzień 30.09 .2017 Spółka dokonała odpisu aktualizującego wysokość nies płaconej pożyczki w wysokości 33
  tys. zł.
  3.8 Działalność w trakcie zaniechania .
  W okresie objętym raportem powyższe zdarzenie nie wystąpiło. Emit ent koncentrował działalność głó wnie
  w zakresie usługowej działalności finansowej – udzielaniu pożyczek.
  3.9 Podatek dochodowy .
  Główne składniki obciążenia podatkowego przedstawiają się następująco:
  Struktura podatku d ochodowego
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  III kwartał
  rok bieżący
  (niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  3 kwartały
  rok bieżący
  (niebadane)
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  III kwartał
  rok poprzedni
  (niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  3 kwartały
  rok poprzedni
  (niebadane)
  Podatek za bieżący okres - - - -
  Podatek odroczony 15 -5 -7 1
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku
  zysków i strat
  15 -5 -7 1
  Struktura podatku dochodowego
  odniesiony na całkowite dochody
  od 01.07.2017
  do 30.09.2017
  III kwartał
  rok bieżący
  (niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  3 kwartały
  rok bieżący
  (niebadane)
  od 01.07.2016
  do 30.09.2016
  III kwartał
  rok poprzedni
  (niebadane)
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  3 kwartały
  rok poprzedni
  (niebadane)
  Podatek za bieżący okres - -
  Podatek odroczony -15 -25 7 1
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku
  zysków i strat
  -15 -25 7 1


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  15
  3.10 Struktura akcjonariatu .
  Według stanu na 30.09 .2017 struktura akcjonariatu bezpośredniego Investment Friends Capital S.A. jest
  nast ępuj ąca:
  Lp. Akcjonariusz L. akcji % akcji L. głosów % głosów
  1. Patro Invest sp. z o.o. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Pozostali 6 956 393 46,33 6 956 393 46,33
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  3.11 Należności krótkoterminowe .
  30.09 .2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane)
  Należności handlowe 3 1
  Należności publicznoprawne (za
  wyjątkiem podatku dochodowego)
  3 2
  Należności od pracowników 0 0
  Pozostałe należności 3 20
  Należności netto 0 23
  Odpis aktualizujące wartość
  należności
  0 0
  Należności brutto, razem 9 23
  3.12 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania .
  30.09 .2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane)
  Zobowiązania krótkoterminowe:
  Zobowiązania wobec jednostek
  powiązanych 2 5
  Zobowiązania wobec pozostałych
  jednostek
  55 40
  - z tytułu dostaw i usług 11 9
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
  innych świadczeń 24 22
  - z tytułu wynagrodzeń 11 9
  - inne 9 0
  Rezerwy krótkoterminowe 0 7
  Przychody przyszłych okresów 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe
  razem 57 52
  Zasady i warunki płatności powyższych zobowiązań finansowych:
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwycz aj rozliczane w terminach 30 -60 dniowych.
  Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  16
  3.13 Kapitał podstawowy .
  Oznaczenie serii Rodzaj akcji Liczba akcji
  Wartość serii wg
  wartości nominalnej
  akcji
  SERIA A AKCHE ZWYKŁE NA
  OKAZICIELA 15 015 972 45 047 916
  RAZEM 15 015 972 45 047 916
  Na dzień bilansowy 30.09.2017r. k apitał zakładowy Spółki wynosi ł 45.047.916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć
  milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i dzieli ł się na 15.015.972 (piętnaście
  milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy
  złote) to jest na:
  - 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie)akcje na okaziciela serii
  A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) o n umerach od 00000001 do 15015972 .
  W dniu 30.1 0.2017r. Sąd Rejonowy dla M. St . Wa rszawy X=V Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
  rejestracji zmiany wy sokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  Sąd Rejes trowy dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  (§7)
  (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset
  osiemdziesiąt trzy złote 20/100 ) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela
  serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 15015972.
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583 ,20 zł. Kapitał zakładowy obniżono przez
  zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości nominalnej 0,60 zł bez
  zmiany ilości akcji Spółki.
  Celem obniżenia kapitału zakładowego było przekazanie środków z kapitału zakładow ego na kapitał zapasowy
  Emitenta i przeznaczenie go na rozwój Spółki.
  W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, że nie będą
  dokonywane jakiekolwiek świadczenia, spłaty, zwroty wkładów ani wypłaty wynagrodzen ia na rzecz
  Akcjonariuszy Spółki.
  3.14 Kapitał z aktualizacji wyceny .
  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 30.09 .2017
  (Niebadane)
  31.12.2016
  (zbadane)
  Stan na początek roku -3 252 -2 421
  Zysk/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży -625 -831
  Sprzedaż aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży –
  wniesienie aportu 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -3 877 -3 252  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  17
  Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży obejmuje wycenę posiadanych
  udziałów =FEA sp. z o.o.
  W pozycji tej księgowane są przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do wartości
  godziwej. Prezentowany kapitał nie podlega podziałowi.
  3.15 Zysk/strata na jedną akcję .
  9 miesięcy zakończone
  30.09 .2017
  (niebadane)
  9 miesięcy zakończone
  30.09 .2016
  (niebadane)
  Zysk/strata netto 162 356
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych
  przyjęta do wyliczenia zysku na jedną
  akcję zwykłą
  15 015 972 11 405 574
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych
  przyjęta do wyliczenia
  rozwodnionego zysku na jedną akcję
  zwykłą
  15 015 972 11 405 574
  Podstawowy zysk/strata na jedną
  akcję z podstawowego zysku za okres
  (w złotych)
  0,01 0,0 3
  Rozwodniony zysk/strata na jedną
  akcję z podstawowego zysku za okres
  (w złotych)
  0,01 0,0 3
  3.16 Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości .
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku nie nastąpiły połączenia jednostek.
  3.17 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń.
  Emitent w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30.09.2017r. roku odnotował:
   przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 7 13 tys. zł,
  • przychody finansowe w wysokości 53 tys. zł,
  • koszty ogólnego zarządu 310 tys. zł.
  • zysk brutto na sprzedaży w wysokości 675 tys. zł,
  • zysk z działalności operacyjnej w wysokości 104 tys. zł
  • zysk netto z działalności gospodarczej 162 tys. zł.
  w okresie sprawozdawczym III kwartału 2017 roku Emitent odnotował:
   przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 250 tys. zł,
  • przychody finansowe w wysokości 14 tys. zł,
  • koszty ogólnego zarządu 114 tys. zł.
  • zysk brutto na sprzedaży w wysokości 229 tys. zł,
  • zysk z działalności operacyjnej w wysokości 114 tys. zł
  • zysk netto z działalności gospodarczej 113 tys. zł.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  18
  W okresie sprawozdawczym Emitent uzyskiwał przychody z prowadzonej usługowej działalności finansowej tj.
  odsetek od udzielonych pożyczek oraz odsetek od środków zdeponowanych na rachunku i lokatach
  bankowych.
  Na dzień bilansowy 30.0 9.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów
  spółki =FEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania
  1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów =FEA Sp. z o.o.
  Emitent w dniu 31.10 .2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.0 9.2017r. aktualizacji wartości
  w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany war tości udziałów =FEA Sp. z o.o. zwiększając odpis w
  wysokości 168 tys. w === kwartale 2 017r.
  W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wyceny wartości aktywów, kapitał z aktualizacji wyceny
  Emitenta w okresie 9 miesięcy 2017r. został obciążony łączną kwotą 620 tys. zł. Dotychczas prezentowana
  wartość 1.515 udziałów =FEA Sp. z o.o. w spraw ozdaniu finansowym Em itenta na 30 .06.2017 roku to 3. 841 tys.
  zł, zaś wartość udziałów =FEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na dzień 30.0 9.2017r. wynosi 3. 673 tys.
  zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktyw a przez kapitał z
  aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 3. 902 tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o
  otrzymane dane finansowe spółki =FEA Sp. z o.o.
  Zarząd zwraca uwagę, że lokowa nie pieniędzy w papierach wartościowych daje szansę korzyści w różnej skali,
  ale nie jest pozbawione ryzyka, iż nie tylko nie spełnią się oczekiwane zyski, ale może wystąpić częściowa lub
  nawet całkowita utrata kapitału zainwestowanego w walorach. Ryzyko t o występuje w różnej postaci i z
  niejednakowym nasileniem. Dla danego waloru można rozpoznać następujące rodzaje ryzyka: rynkowego,
  inaczej systematycznego, finansowego, bankructwa emitenta, częściowego wstrzymania lub ograniczenia
  dochodów, i nflacji, wal utowego, płynności.
  3.17.1 Wykaz najważniejszych zdarzeń:
   Zawarcie umowy pożyczki.
  Dania 06.07.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp.
  z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, N=P: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 06.07.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 7.000.000,00 zł
  (siedem milionów złotych) na okres do dnia 31.07.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej
  stopy procentowej wynoszącej 6,9% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne
  miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udz ielonej
  pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi jednorazowo do dnia 31.07.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie
  ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału
  udzielonej pożyczki.
  Wypłata pożyczki nastąpił a w dniu 07.06.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z
  odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez
  wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Emitent ponadto wskazał, że pomiędzy =nvestment Friends Capital S.A., a spółką Patro =nvest Sp. z o.o. w Płocku
  zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
  Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro =nvest S p. z o.o.
  jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 50,06% udziału a kapitale
  zakładowym =nvestment Friends Capital S.A. oraz 50,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta.
  (Rb nr 34/2017)  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  19
   Zbycie wierzytelności wynikających z umów pożyczek .
  Emitent w dniu 31.07.2017r. raportem bieżącym nr 37/2017 poinformował w nawiązaniu do treści raportów
  bieżących nr 56/2015 z dnia 09.12.2015r. i nr 3/2016 z dnia 07.01.2016r dotyczących zawarcia z tożsamą osobą
  fizyczną umów zabezpieczonej pożyczki pieniężnej oraz raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 30.06.2016r.
  informującego o niedokonaniu przez pożyczkobiorcę zwrotu wymagalnego zadłużenia wynikającego z
  zawartych z Emitentem umów zabezpieczonej pożyczki pienięż nej tj. spłaty kwoty kapitału udzielonych
  pożyczek, informuje, że Emitent zawarł w dniu 31 lipca 2017 r. warunkową umowę sprzedaży wierzytelności
  wynikających z przedmiotowych umów zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 09.12.2015r. oraz z dnia
  07.01.20 16r.
  Na mocy warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 31.07.2017r. Emitent zobowiązał się do
  sprzedaży za łączną kwotę 1.574.350,32 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta
  pięćdziesiąt złotych 32/100) wierzytelności:
  a) wynikającej z umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 09.12.2015r. która na dzień 31.07.2017 r.
  wynosi łącznie 1.075.786,75 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć
  złotych 75/100), na którą to kwotę s kładają się: należność główna, należne odsetki oraz koszty uboczne obsługi
  wierzytelności,
  b) wynikającej z umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 07.01.2016 r., która na dzień 31.07.2017 r.
  wynosi łącznie 498.563,57 zł (słownie: czterysta dziewię ćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote
  57/100), na którą to kwotę składają się: należność główna, należne odsetki oraz koszty uboczne obsługi
  wierzytelności.
  Warunkiem wejścia w życie warunkowej umowy zbycia wierzytelności z dnia 31.07.20 17r. oraz sprzedaży
  wierzytelności, który został spełniony, była zapłata przez nabywcę w dniu 31.07.2017r. pełnej ceny sprzedaży
  w łącznej kwocie 1.574.350,32 zł.
  W związku z wejściem w życie warunkowej umowy zbycia wierzytelności, w oparciu o jej treść Em itent w dniu
  31.07.2017r. złożył oświadczenia o zrzeczeniu się hipoteki umownej do kwoty 3.500.000,00 zł ustanowionej na
  nieruchomości o powierzchni 2250 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącej
  własność Pożyczkobiorcy i stanowiącej zabezpieczenie umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia
  09.12.2015 r. oraz zrzeczeniu się hipoteki umownej do kwoty 875.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości o
  powierzchni 2250 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącej własno ść
  Pożyczkobiorcy i stanowiącej zabezpieczenie umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 07.01.2016 r.,
  a także wyraził zgodę na wykreślenie powyższych hipotek z księgi wieczystej.
  Wraz z wierzytelnościami na nabywcę przeszły wszystkie związane z nim i prawa, z wyjątkiem wskazanych wyżej
  hipotek.
  Na postawie umowy zbycia wierzytelności Emitent wydał nabywcy weksle in blanco wraz z deklaracją
  wekslową stanowiące zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umów zabezpieczonych pożyczek
  pieniężnych.
  Obecnie Emitent nie posiada żadnych wierzytelności w stosunku do pożyczkobiorcy z tytułu przedmiotowych
  umów zabezpieczonych pożyczek.
  Emitent ponadto wskazał, że pomiędzy =nvestment Friends Capital S.A., a nabywcą wierzytelności będącym
  osobą fizyczną nie zachodzą powiązania osobowe ani kapitałowe.
   Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta.
  W dniu 11.08.2017r. raportem bieżącym nr 38/2017 Emitent poinformował, że w związku z prowadzonymi
  pracami nad raportem za = półrocze 2017roku , którego publi kacja przewidziana została na dzień 21.08.2017r.,
  Zarząd Emitenta w dniu 11.08.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2017r. aktualizacji
  wyceny wart ość aktywów finansowych Spółki.
  Aktualizacją wartości w kwocie 96 tys. zł objęte został y udziały spółki =FEA Sp. z o.o. w Płocku.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  20
  Emitent wskazał, że na dzień 30.06.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego posiada 1.515
  udziałów spółki =FEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz upra wnia do
  oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów =FEA Sp. z o.o.
  Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany
  wartości udziałów =FEA Sp. z o.o. w == kwartale roku obrachunko wego dokonując zwiększenia odpisu o kwotę
  96 tys. zł.
  W konsekwencji opisanej powyżej wyceny wartości aktywów, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta zostanie
  obciążony za 6 miesięcy obrachunkowych łączną kwotą odpisu 451 tys. zł. Dotychczas prezentowana w artość
  1.515 udziałów =FEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.03.2017 roku to 3.938 tys. zł, zaś
  wartość udziałów =FEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 30.06.2017r. wynosi 3.841 tys. zł. Łączna
  narastająca wartość dokonanych odpis ów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji
  wyceny od daty nabycia wynosi 3.734 tys. zł.
  Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o
  otrzymane dane finansowe spółki =FEA Sp. z o.o.
  Emitent zakwalifikował niniejszą wiadomość jako istotną ze względu na łączną narastającą wartość odpisu tego
  aktywa.
   Dyspozycje utworzenia lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta.
  Zarząd Emitenta poinformował raportem bieżącym: nr 39 /2017, że w dniu 11.08.2017r. złożył dyspozycję
  utworzenia lokaty terminowych istotnych środków własnych Emitenta w kwocie 7.000.000,00 złotych w PKO
  Bank Polski S.A.
  Charakterystyka lokaty:
  Rodzaj lokaty: lokata z oprocentowaniem negocjowanym,
  Wysokość op rocentowania w stosunku rocznym: 1,36 %
  Kwota lokaty: 7.000 000,00 zł. (siedem milionów złotych)
  Data rozpoczęcia lokaty: 11.08.2017r.
  Data zwrotu lokaty: 21.08.2017r.
  Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.
  Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.
  Kryterium uznania informacji za istotną: wartość utworzonej lokaty w stosunku do kapitałów własnych
  Emitenta.
   Zawarcie Umowy pożyczki.
  W dniu 25.08.2017r. Emitent raportem bieżącym nr 42/2017 poinformowa ł, że jako Pożyczkodawca zawarł
  Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro =nvest Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, N=P: 7743232326,
  Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 25.08.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwoc ie 7.000.000,00 zł
  (siedem milionów złotych) na okres do dnia 31.08.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej
  stopy procentowej wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne
  miesięcznie do dziesiąt ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej
  pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi jednorazowo do dnia 31.08.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie
  ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału
  udzielonej pożyczki.
  Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 25.08.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z
  odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez
  wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  21
  Emitent ponadto poinformował, że pomiędzy =nvestment Friends Capital S.A., a spółką Patro =nvest Sp. z o.o.
  w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
   Zmi any w Radzie Nad zorczej Emitenta.
  W dniu 21.09.2017r. Emitent raportem bieżącym nr 48/2017 poinformował, że weszła w życie Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r. w sprawie uzupełnienia składu Rady
  Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną p rzez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w
  Radzie Nadzorczej Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 22.02.2017r.
  W związk u z powyższym że na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04. 2017r. z
  dniem 21.09.2017r. skład Rady Nadzorczej spółki uzupełniony został o nowego Członka Panią Martynę
  Patrowicz.
   Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta.
  W dniu 29.09.2017r. Emitent poinformował, że powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej (societas
  europaea - SE) dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów
  gospodarczych i spółce europejskiej.
  Zarząd Emitenta wyjaśnił, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury u zyskania statusu Spółki Europejskiej
  w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.
  W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków
  wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej
  Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu
  Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej.
  Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie założyć
  podmiot w 100% zależny w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej a następnie przeprowadzić
  proced uję połączenia transgranicznego połączenia poprzez przejęcie podmiotu zależnego. (Rb 52/2017)
  3.17.2 Zdarzenia po okresie sprawozdawczym tj. po 30.09.2017r.
   Częściowa spłata kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
  W dniu 09.10.2017r. Pożyczkobiorca - spółka Patro =nvest Sp. z o.o. w Płocku dokonała wpłaty na rachunek
  bankowy Emitenta kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) tytułem znaczącej, częściowej spłaty
  kapitału pożyczki z tytułu Umowy pożyczki z dnia 06.07.2017r., o której zawarciu Emitent informował raportem
  bieżącym nr 34/2017 z dnia 06.07.2017r.
  Emitent poinformował, że zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo
  do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.
  Emitent poinformował, że po dokonaniu powyżej wskazanej płatności, zobowiązanie Patro =nvest Sp. z o.o.
  wobec Emitenta do zwrotu kapitału z Umowy pożyczki z dnia 06.07.2017r. wynosi 1.960.000,00 zł z terminem
  zwrotu do dnia 31.07.2018r. (Rb nr 53 /2017)
   Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego.
  W dniu 10.10.2017r. raportem bieżącym nr 54/2017 Emitent poinformował, że powziął informację o rejestracji
  podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosó w Emitent posiada 100% udziału.
  Emitent wskazał , że w dniu w dniu 09.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa
  czeskiego pod nazwą =NVESTMENT FR=ENDS CAP=TAL1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie. Hedynym Członkiem
  Zarządu spółki zależnej jest Pan Da mian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jedynym Członkiem Rady
  Nadzorczej spółki zależnej jest Pan Robert Ogrodnik Prezes Zarz ądu Emitenta.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  22
  Emitent poinformował , że w najbliższym czasie zamierza podjąć działania mające na celu połączenie spółki
  zależnej prawa czeskiego z Emitentem w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.
   Powołanie Komitetu Audytu.
  W dniu 20.10.2017r. raportem bieżącym nr 56/2017 poinformował, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r.
  Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
  Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
  Martyna Patrowicz - Członek Komitetu Audytu
  Jacek Koralewski - Członek Komitetu Audytu
  W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia wymagania określone w
  art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach. Emitent informuje, że dotychczas
  zadania Komitetu Audytu były powierzone całemu składowi Rady Nadzorczej.
   Zawarcie umowy pożyczki.
  W dniu 25.10.2017 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro =nvest
  Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000657016, N=P: 7743232326, Regon: 366271379) jako Pożyczkobiorcą.
  Na mocy Umowy z dnia 25.10.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa
  miliony złotych) na okres do dnia 28.09.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy
  procentowej wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne
  miesięcznie do dziesią tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej
  pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi do dnia 28.09.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że
  Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
  Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu jej zawarcia tj. 25.10.2017r.
  Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń
  Emitenta ja kie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in
  blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Emitent ponadto wskazał, że pomiędzy =nvestment Friends Capital S.A., a spółką Patro =nvest Sp. z o.o. w Płocku
  zachodzą powiązania o sobowe oraz kapitałowe. (Rb nr 57/2017)
   Rejestracja zmian Statutu Spółki.
  Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 58/2017 poinformował, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie
  pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze
  KRS Spółki.
  Emiten t wskazał , że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.10.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z
  treści U chwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. w zakresie obniżenia kapitału
  zakładowego Spółki.
  Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
  Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji zmian wynosi 9.009.583,20 zł (s łownie: dziewięć milionów dziewięć
  tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100 ) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście
  tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to
  jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela
  serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 15015972.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  23
  W załączeniu do opublikowanego raportu Emi tent przekazał również aktualny tekst jednoli ty Statutu Spółki.
   Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.
  Raportem bieżącym nr 59/2017 w dniu 31.10.2017r. Emitent poinformował, że w związku z prowadzonymi
  przez Zarząd Spółki pracami nad raportem za === kwartał 2017 roku , którego publikacja przewidziana została na
  dzień 07.11.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 31.10.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy
  30.09.2017r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
  Aktua lizacją wartości w kwocie 168 tys. zł objęte zostały udziały spółki =FEA Sp. z o.o. w Płocku.
  Emitent wskazał, że na dzień 30.09.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.515 udziałów
  spółki =FEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,2 4% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania
  1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów =FEA Sp. z o.o.
  Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Spółki z tytułu zmiany
  wartości udziałów =FEA S p. z o.o. w === kwartale roku obrachunkowego dokonując zwiększenia odpisu o kwotę
  168 tys. zł.
  Emitent poinformował, że dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów =FEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu
  finansowym Emitenta na 30.06.2017 roku wynosiła 3.841 tys . zł, zaś wartość udziałów =FEA Sp. z o.o. po
  dokonaniu korekty odpisu na 30.09.2017r. wynosi 3.673 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych
  odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi
  3.90 2 tys. zł.
  Emitent wskazał, że podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz
  finansowych w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki =FEA Sp. z o.o.
  3.18 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
  na osiągnięte wyniki finansowe .
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte
  wyniki finansowe. Wszystkie istotne zdarzenia zostały wskazane w pkt. 3.17 niniejszego raportu kwartalnego .
  3.19 Objaśnienia dotyczące sezonowośc i lub cykliczności działalności .
  Obecną wiodącą działalnością Spółki jest usługowa działalność finansowa (pożyczkowa) i w związku
  z powyższym nie w ystę puje zjawisko sezonowości ani cykliczności.
  3.20 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania
  i o dwróceniu odpisów z tego tytułu .
  W okresie, któ rego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło.
  3.21 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty warto ści aktywów finansowych, rzeczowych
  aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu
  takich odpi sów .
  Nie dotyczy.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  24
  3.22 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wyk orzystaniu i rozwiązaniu rezerw .
  Szczegółowe informacje na temat utworzenia, zwiększenia, wykorzystania i rozwiązania rezerw są
  zaprezentowane w punkcie 3.1 niniejszego raportu.
  3.23 Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Spółka oszac owała na dzień bilansowy następujące aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  Aktywa na odroczony podatek z tytułu wyceny inwestycji finansowych: 742 tys. zł
  Aktywa na odroczony podatek z tytułu wyceny pożyczek udzielonych: 6 tys. zł
  Zarząd kierując się zasadą ostrożności zadecydował o obniżeniu aktywa na odroczony podatek do wysokości
  rezerw na odroczony podatek d ochodowy. W wyni ku powyższego zmniejszono aktywa o kwotę 729 tys. zł, co
  spowodowało ujęcie w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku aktywa wysokości 19 tys. zł.
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyceny udzielonych pożyczek i wynos i 19 tys.
  zł.
  3.24 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzed aży rzeczowych aktywów trwałych .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. nie wystąpiły istotne
  transakcje nabycia lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  3.25 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zak upu rzeczowych aktywów trwałych .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friend s Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło .
  3.26 Informacje o istotnych rozlic zeniach z tytułu spraw sądowych .
  W 201 7 roku w Spółce nie toczyły się sprawy sądowe przekraczające 10% kapitałów własnych Spółki.
  Toczące się sprawy sądowe zostały wskazane w pkt. 4.8 niniejszego raportu kwartalnego.
  3.27 Wskazanie ko rekt błędów poprzednich okresów .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło .
  3.28 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
  mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zo bowiązań finansowych
  jednostki.
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło .
  3.29 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
  okresu sprawozdawczego .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło .
  3.30 Informacje o udzielonych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji.
  W spółce nie występują otrzymane i niespłacone kredyty lub pożyczki. Emitent nie udzielał poręczeń
  i gwarancji.
  Pożyczki udz ielone przez Emitenta w okresie sprawozdawczym oraz do dnia publikacji raportu okresowego
  zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.7 raportu .


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  25
  3.31 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte n a
  innych warunkach niż rynkowe.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi
  na warunkach inne niż rynkowe. Poniżej Emitent przekazuje informacje o transakcjach z podmiotami
  powiązanymi.
  TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI
  POWIĄZA NYMI ZA OKRES KOŃCZĄCY
  SIĘ 30.09 .201 7r.
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Zakupy od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu pożyczek i
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania z
  tytułu dostaw i usług
  oraz inne zob. na
  koniec okresu wobec
  podmiotów
  powiązanych
  DAMF INVEST S.A. 177 0 0 0
  ATLANTIS S.A. 1 26 0 0
  ELKOP S.A. 0 25 0 0
  FON S.A. 4 8 0 1
  RESBUD S.A. 0 0 0 0
  Investment Friends S.A. 5 0 0 0
  Turystyka i Biura Podróży
  Zarządzanie sp. z o.o ( dawniej
  Urlopy.pl sp. z o .o.) 0 0 0 0
  Damf Inwestycje S.A.(dawniej Fly.pl
  S.A.) 0 2 0 0
  Refus sp. z o.o. 34 0 558 0
  Office Center sp. z o.o. 10 0 151 0  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  26
  TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI
  POWIĄZANYMI ZA OKRES KOŃCZĄCY
  SIĘ 31.12.2016 r.
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Zakupy od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu pożyczek i
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania z
  tytułu dostaw i usług
  oraz inne zob. na
  koniec okresu wobec
  podmiotów
  powiązanych
  DAMF INVEST S.A. 429 0 10 802 0
  ATLANTIS S.A. 3 32 0 4
  ELKOP S.A. 1 33 0 0
  FON S.A. 69 3 0 0
  RESBUD S.A. 0 0 0 0
  Investment Friends S.A. 154 0 0 0
  Turystyka i Biura Podróży
  Zarządzanie sp. z o.o ( dawniej
  Urlopy.pl sp. z o .o.) 3 0 9 0
  Damf Inwestycje S.A.(dawniej Fly.pl
  S.A.) 0 0 0 0
  Refus sp. z o.o. 38 1 553 1
  Office Center sp. z o.o. 0 0 150 0
   Powiązania osobowe i organizacyjne Emitenta:
  Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta:
  Hednostka dominująca: Patro =nvest Sp. z o.o. (bezpośrednio) , Damf =nvest S.A. (pośrednio), Damian
  Patrowicz (pośrednio).
  Hednostki powiązane przez powiązania osobowe w składzie Rad Nadzorczych oraz ze względu na dominującego
  akcjonariusza pośredniego i bezpośredniego: Fon S.A., Atlantis S.A., Elkop S.A., Resdud S.A., =nvestment Friends
  S.A.,., Damf Inwestycje S.A., Turystyka i Biura Podróży Zarządzanie Sp. z o.o. , Refus Sp. z o.o., IFEA Sp. z o.o.,
  IFERIA S.A., Office Center Sp. z o.o. , Investment Friends Capital1 Polska a.s., FON1 Polska a.s.
  Zarząd:
  Robert Ogrodnik – pełni funkcję Prezesa Zarządu w =nvestment Friends Capit al S.A. oraz jest obecnie
  zatrudniony w Spółce FON S.A. na stanowisku dyrektora, a także pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
  Investment Friends Capital1 Polska a.s, FON1 Polska a.s.
  Rada Nadzorcza :
   Wojciech Hetkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w:
  Atlantis S.A., Elkop S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A. FON S.A., Damf Inwetycje S.A.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  27
   Hacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w:, Elkop S.A. , oraz funkcje
  Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., Resbud S.A., =nvestment Friends S.A. DAMF =nvest S.A., FON
  S.A., Damf Inwestycje S.A.
   Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w DAMF =nvest S.A.,
  IFEA Sp. z o.o. , =FER=A S.A. Pato =nvest Sp. z o.o oraz funkcje Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A.,
  Resbud S.A., Elkop S.A, FON S.A., Damf Inwestycje S.A., Investment Friends S.A.
   Marianna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni ła funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis
  S.A., DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A., Damf Inwestycje S.A.
   Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej delegowanego
  do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu w FON S.A., oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w:
  Atlantis S.A., DAMF Invest S.A., DAMF Inwestycje S.A., Elkop S.A., IFERIA S.A., Investment Friends
  S.A., =nvestment Friends Capital S.A., Resbud S.A., jest udziałowcem FON Zarządzanie
  Nieruchomościami Sp . z o.o., Nova Giełda =nwestycje LPS, udziałowcem i Prezesem Zarządu w Nova
  Giełda =nwestycje Sp. z o.o., pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki FON1 Polska a.s. oraz =nvestment
  Friends Capital 1 Polska a.s z siedzibą w Ostravie Czechy.
   Martyna Patrowicz Cz łonek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A.,
  DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A., Damf Inwestycje S.A.
  Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej .
  Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących
  Dziewięć miesięcy
  zakończone
  30 września
  2017
  (niebadane)
  Dziewięć miesięcy
  zakończone
  30 września
  2016
  (niebadane)
  Osoby nadzorujące – członkowie Rady Nadzorczej 9 9
  Osoby zarządzające 83 61
  3.32 Informacja o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej wycenianych instrumentów
  finansowych.
  W okresie obję tym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiła zmiana metody ustalania wartości godziwej
  wycenianych instrumentów finansowych .
  3.33 Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej


  Informacje o instrumentach finansowych
  30 września 2017 r. Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych
  Aktywa
  finansowe
  dostępne do
  sprzedaży
  Aktywa
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  przez wynik
  finansowy
  Pożyczki i
  należności
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  przez wynik
  finansowy
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane wg
  zamortyzo wanego
  kosztu
  Aktywa i
  zobowiązania
  wyłączone z
  zakresu MSR
  39
  Razem
  Razem aktywa finansowe 3 732 0 17 210 0 0 0 20 942
  Akcje i udziały 3 730 0 0 0 0 0 3 730
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Udzielone pożyczki 0 0 16 551 0 0 0 16 551
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 0 0 9 0 0 0 9
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 650 0 0 0 650
  Pozostałe aktywa finansowe 2 0 0 0 0 0 2
  Razem zobowiązania finansowe 0 0 0 0 13 0 13
  Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0 0 0 13 0 13  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  29
  31 grudnia 2016 r. Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych
  Aktywa
  finansowe
  dostępne do
  sprzedaży
  Aktywa
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej
  przez wynik
  finansowy
  Pożyczki i
  należności
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  wartości
  godziwej przez
  wynik
  finansowy
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane wg
  zamortyzowanego
  kosztu
  Aktywa i
  zobowiązania
  wyłączone z
  zakresu MSR
  39
  Razem
  Razem aktywa finansowe 4350 0 18 648 0 0 0 22 998
  Akcje i udziały 4 350 0 0 0 0 0 4 350
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Udzielone pożyczki 0 0 16 704 0 0 0 16 704
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 0 0 23 0 0 0 23
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 921 0 0 0 1 921
  Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0
  Razem zobowiązania finansowe 0 0 0 0 14 0 14
  Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
  Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0 0 14 0 14  Zesta wienie instrumentów finansowych .
  Aktywa finansowe
  30.09 .201 7r.
  (niebadane)
  31.12.201 6r.
  (zbadane)
  Przeznaczone do obrotu wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy
  0 0
  Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty) 17 210 18 648
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3 732 4 350
  Razem 20 942 22 998
  Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
  Długoterminowe aktywa finansowe 3 732 4 672
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9 23
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 551 16 382
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 650 1 921
  Aktywa długoterminowe przeznaczone do wydania 0
  Razem 20 942 22 998
  Zobowiązania finansowe
  30.09 .201 7r.
  (niebadane)
  31.12.201 6r.
  (zbadane)
  Koszt zamortyzowany 13 14
  Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 13 14
  Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny:
  Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycznych aktywów lub zobowiązań;
  Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą są
  obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;
  Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą
  nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych. =nwestycje kapitałowe dostępne do sprzedaży
  nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty
  pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych,
  wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  Poniższ a tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy:
  30.09. 2017 r.
  (niebadane) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Akcje notowane na GPW i NC - - - -
  Udziały/akcje nienotowane 3 732 - - 3 732
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 3 732 - - 3 732
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
  godziwej - - - -
  31.12 2016 r.
  (zbadane) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Akcje notowane na GPW i NC - - - -
  Udziały/akcje nienotowane 4 350 - - 4 350


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  31
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 4 350 - - 4 350
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
  godziwej - - - -
  W okresie sprawozdawczym nie było żadnych przesunięć wyceny instrumentów pomiędzy poziomami
  hierarchii.
  Uzgodnienie wartości godziwej poziomu 3 z wyceną aktywów finansowych
  Stan na 30 września 201 7r.(niebadane)
  Akcje nienotowane na
  giełdzie (dostępne do
  sprzedaży)
  Inne Razem
  Stan na początek okresu 01.01.2017 r. 4 350 4 350
  Suma zysków lub strat
  - w wyniku finansowym
  - w pozostałych całkowitych dochodach
  -620
  -620
  -620
  -620
  Zakupy/objęcie udziałów 2 2
  Emisje
  Zbycia/rozliczenia
  Przeniesienia z poziomu 3
  Stan na koniec okresu 30.09 .2017 r. 3 732 3 732
  Stan na 31 grudnia 201 6r. (zbadane )
  Akcje nienotowane na
  giełdzie (dostępne do
  sprzedaży)
  Inne Razem
  Stan na początek okresu 01.01.2016r. 5 468 0 5 468
  Suma zysków lub strat
  - w wyniku finansowym
  - w pozostałych całkowitych dochodach
  -848
  -848
  0 -848
  -848
  Zakupy/objęcie udziałów 0 0 0
  Emisje 0 0 0
  Zbycia/rozliczenia 270 0 270
  Przeniesienia z poziomu 3 0 0 0
  Stan na koniec okresu 31.12.2016 r. 4 350 0 4 350
  Na koniec I II kwartału 2017 roku Spółka posia dała instrumenty sklasyfikowane na poziomie 3 hierarchii
  wartości godziwej obejmujące udziały w spółce =FEA Sp. z o.o. , akcje IFERIA S.A. oraz opcje inwestycyjne.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  32
  Opis sposobu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży przypisanych do wyceny w ramach 3 poziomu
  hierarchii wartości godziwej .
  IFEA Sp. z o.o. - Spółka wyceniła posiadaną inwestycję w udziały =FEA Sp. z o.o. do war tości godziwej w edług
  najlepszej posiadanej i dostępnej Zarządowi wiedzy na dzień 30.09 .201 7r. oraz na dzień sporządzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego. W wyniku wyceny zmniejszono wartość udziałów o 620 tys. zł. w
  stosunku do wyceny z dnia 31.12.2 016r.
  Przesłanki wyceny wartości inwestycji w = II kwartale 2017 roku wynikają z ustalenia udziału posiadanych
  walorów w stosunku do kapitału własnego spółki =FEA Sp. z o.o. Z przeprowadzonej wyceny wynika, że udział
  w kapitale IFEA S p. z o.o. wynosi 3 673 tys. zł, natomiast wartość udziałów w księgach =nvestment Frien ds
  Capital S.A. równa była 4 293 tys. zł. Łączna aktualizacja wartości posiadanych udziałów =FEA sp. z o .o. w 2 017r.
  wyniosła 620 tys. zł.
  Akcje =FER=A S.A. ze względu na parametr istotności wykazywane są w cenach nabycia.
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w sprawozdaniu rocznym za rok 201 6 opublikowanym
  w dniu 21 marca 2017 roku. W stosunku do opisanych w sprawozdaniu za 201 6 rok celów
  i zasad zarządzania ryzykiem w okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany.
  3.34 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.
  W okresie sprawozdawczym zmiany w kwalifikacji aktywów finansowych nie wystąpiły.
  3.35 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapi tałowych papierów
  wartościowych .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w =nvestment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło.
  3.36 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywi dendy, łącznie i w przeliczeniu na
  jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło .
  3.37 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone
  sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znacz ący sposób wpłynąć
  na prz yszłe wyniki finansowe emitenta .
  Wykaz zdarzeń, które wystąpiły po okresie sprawozdawczym został przedstawiony w pkt . 3.1 7.2 niniejszego
  sprawozdania.
  Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za ok res sprawozdawczy to znaczy do 07.11 .201 7r. nie
  wystąpiły inne istotne zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu
  sprawozdawczego .
  Emitent zwraca uwagę, że w dniu 30.1 0.2017r. Sąd Rejonowy dla M. St . Warszawy X=V Wydział Krajowego
  Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z Uchwały
  nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  33
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł. Kapitał zakładowy obniżono przez
  zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości nominalnej 0,60 zł bez
  zmiany ilości akcji Spółki.
  Celem obniżenia kapitału zakładowego by ło przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy
  Emitenta i przeznaczenie go na rozwój Spółki.
  W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, że nie będą
  dokonywane jakiekolwiek świadczenia, spła ty, zwroty wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz
  Akcjonariuszy Spółki.
  3.38 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło.
  3.39 Informacja dotycząc a zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
  nastąpiły od czasu zakończ enia ostatniego roku obrotowego .
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends Capital S.A. zdarzenie to nie wystąpiło .
  3.40 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
  i wyniku finansowego emitenta.
  W ocenie Zarządu na dzień sporządzenia raport u kwartalnego sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Emitent
  nie posiada żadnych znaczących zobowiązań, a prowadzona polityka racjonalizacji kosztów ogranicza
  wystąpienie zdarzeń mogących zakłócić płynność finansową Spółki. Według Emitenta poza zdarzeniami
  wskazanymi w pkt. 3.1 7 niniejszego sprawozdania, nie wystąpiły inne, w szczególności nietypowe, czynniki i
  zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz
  możliwości realizacji zobowiązań.
  W istotny spo sób na wyniki Emitenta wpływa aktualizacja wycen y posiadanych udziałów spółki =FEA Sp. z o.o.
  znajdujących się w aktywach finansowych Spółki , a także płynność tych instrumentów umożliwiająca ich zbycie
  przy zachowaniu zadawalającego poziomu cenowego . Ponieważ wiodącą działalnością Spółki jest usługowa
  działalność finansowa (pożyczkowa) istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe jest także
  prawidłowa obsługa zobowiązań umownych przez Pożyczkobiorców.
  W dniu 30.10.2017r. Sąd Rejonowy dla M. S T. Warszawy X=V Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
  rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statut u Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł. Kapitał zakładowy obniżono przez
  zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości nominalnej 0,60 zł bez
  zmiany ilości akcji Spółki.
  Celem obniżenia kapitału zakładowego było przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy
  Emitenta i przeznaczenie go na rozwój Spółki.
  W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie A kcjonariuszy zdecydowało, że nie będą
  dokonywane jakiekolwiek świadczenia, spłaty, zwroty wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz
  Akcjonariuszy Spółki.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  34
  Wybrane wskaźniki rentowności Investment Friends Capital S.A.:
  Wskazniki rentowności Sposób wyliczenia 30 .09 .2017 r.
  Rentowność netto Zysk netto, strata netto/przychody ze
  sprzedaży
  0,23
  Rentownośc akty wów (ROA) Zysk netto, strata netto/aktywa 0,0 1
  Rentowność kapitałów własnych (ROE) Zysk netto, strata netto/kapitał własny 0,01
  Wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia Investment Friends Capital S.A.:
  Wskażniki płynności Sposób wyliczenia 30.09.2017r.
  Wskażnik płynności bieżącej Aktywa obrotowe/zobowiazania
  krótkoterminowe
  296,79
  Wskażnik ogólnego zadłużenia Zobowiazania ogółem/ aktywa ogółem 0,0 03
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Zobowiązania ogółem/kapitał własny 0,0 03
  Wybrane dane finansowe Investment Friends Capital S.A. [tys. PLN]:
  Dane finansowe 30.09 .2017 r. 30 .09.2016 r.
  Przychody netto ze sprzedaży 713 1 047
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 675 1 033
  Zysk (strata) ze sprzedaży 365 749
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 712
  Amortyzacja 2 7
  EBITDA 106 719
  Zysk (strata) netto 162 356
  3.41 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych.
  Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty
  dotyczące tych elementów Spółki, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu
  zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe . Spółka prowadzi jednorodną działalność
  polegającą na świadczeniu pozostałych usług finansowych. Zarząd nie zidentyfikował segmentów operacyjnych
  w Spółce.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  35
  Informa cje geograficzne.
  Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz informacje
  o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów:
  za 3 kwartał y 2017 roku
  OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  PRZYCHODY OD
  KLIENTÓW
  ZEWNĘTRZNYCH
  AKTYWA TRWAŁE
  PŁOCK 713 tys. zł 5 348 tys. zł
  Razem dla działalności finansowej 713 tys. zł 5 348 tys. zł
  za 3 kwartał y 2016 roku
  OBSZAR GEOGRAFICZNY DLA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  PRZYCHODY OD
  KLIENTÓW
  ZEWNĘTRZNYCH
  AKTYWA TRWAŁE
  PŁOCK 1 047 tys. zł 4 991 tys. zł
  Razem dla działalności finansowej 1 047 tys. zł 4 991 tys. zł
  Informacje o wiodących klientach
  za 3 kwartał y 2017 roku
  W okresie 1.01. - 30.09 .2017 roku Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży usług, które przekraczały 10%
  łącznych przychodów Spółki ze sprzedaży usług z następującym i Odbiorcami: Patro Invest sp. z o.o., osoby
  fizyczne. Obrót z każdym z pozostałych odbiorców Spółki ni e przekraczał w okresie 1.01. -30.09 .2017 roku 10 %
  łącznych obrotów Spółki.
  za 3 kwartał y 2016 roku
  W okresie 1.01. - 30.09 .201 6 roku Spółka zrealizował a przychody ze sprzedaży usług, które przekraczały 10%
  łącznych przychodów Spółki ze sprzedaży wyrobów i towarów z następującymi odbiorcami: =nvestement
  Friends S.A., Damf Invest S.A., osoby fizyczne. Obrót z każdym z pozostałych odbiorców Spółki ni e przek raczał
  w okresie 1.01. -30 .09 .2016 roku 10 % łącznych obrotów Spółki.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  36
  4 Pozostałe informacje
  Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego
  4.1 Wybrane da ne finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
  finansowego( również przeliczone na euro).
  w tys. zł w tys. EURO
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2017r.
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2016r.
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2017r.
  Dziewięć
  miesięcy
  zakończone
  30.09.2016r.
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów 713 1 047 168 240
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 712 24 163
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 157 357 37 82
  Zysk (strata) netto 162 356 38 81
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności operacyjnej 1 243 -249 292 -57
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności inwestycyjnej -2 514 -5 398 -591 -1 236
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności finansowej 0 0 0 0
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów -1 271 -5 647 -2 99 -1 293
  Aktywa razem * 11 562 23 027 2 683 5 205
  Zobowiązania krótkoterminowe * 58 52 13 12
  Kapitał własny * 22 486 22 949 5 219 5 187
  Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 454 10 183
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
  (w szt.) 15 015 972 7 651 581 15 015 972 7 651 581
  Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w
  zł / EURO) 0,01 0,01 0,01 0,01
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
  EURO) * 1,5 0 1,53 0,35 0,35
  *Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej
  i czwartej stan na dzień 31.12.201 6 roku.
  Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w
  następujący sposób:
   pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
  obowiązującego na dzień bilansowy:  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  37
  w dniu 29 września 201 7 roku 1 EUR = 4, 3091 PLN
  w dniu 30 grudnia 201 6 roku 1 EUR = 4, 4240 PLN
   pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
  w okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 30 września 2017 r. 1 EUR = 4, 2566 PLN
  w okresie od 1 stycznia 201 6 r. do 30 września 2016 r. 1 EUR = 4, 3688 PLN
  4.2 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jedno stek podlegających konsolidacji.
  W okresie spr awozdawczym Spółka =nvestment Friends Capital S.A nie posiada ła jednostek zależnych i nie
  tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
  Po okresie sprawozdawczym Emitent jako jedyny udziałowiec zało żył spółkę zależną =nvestment Friends
  Capital1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie Czechy , zarejestrowaną przez czeski Sąd Rejestrowy w dniu
  09.10.2017r. Emitent w najbliższym czasie jako spółka przejmująca zamierza dokonać połączenia
  transgranicznego z za łożoną spółką za leżną w celu uzyskania statusu S półki E uropejskiej.
  4.3 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta,
  inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
  Nie dotyczy
  4.4 Stanowisko Zarządu odnośnie do moż liwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku
  do wyników prognozowanych.
  Spółka nie publikowała prognoz na rok 201 7 i kolejne.
  4.5 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie ń przekazania
  raportu kwartalnego wraz z wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji ich
  procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
  procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w
  strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego
  raportu okresowego .
  Na dzień 30.06.2017r. oraz 21.08.2017r. tj. dzień publikacji raportu okresowego za = półrocze 2017r. struktura
  akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przedstawiała się następująco:  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  38
  Akcjonariat bezpośredni :
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni L. akcji % akcji L. głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 7 516 464 50,06 7 516 464 50,06
  2. Pozostali 7 499 508 49,94 7 499 508 49,94
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Akcjonariat pośredni :
  Lp. Akcjonariusze pośredni L. akcji % akcji L. głosów % głosów
  1. Damf Invest S.A. 7 516 464 50,06 7 516 464 50,06
  2. Damian Patrowicz 7 516 464 50,06 7 516 464 50,06
  Według wied zy Zarządu , na dz ień 30.09 .2017 r. tj. koniec II= kwartału, struktura akcjonariatu bezpośredniego i
  pośredniego oraz lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta uległa zmianie w stosunku do struktury prezentowanej w ostatnim raporcie
  okresowym tj. raporcie półrocznym i przedstawiała się następująco:
  Akcjonariat bezpośredni :
  Lp. Akcjonariusze bezpośredni L. akcji % akcji L. głosów % głosów
  1. Patro Invest Sp. z o.o. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Pozostali 6 956 393 46,33 6 956 393 46,33
  X Razem 15 015 972 100,00 15 015 972 100,00
  Akcjonariat pośredni :
  Lp. Akcjonariusze pośredni L. akcji % akcji L. głosów % głosów
  1. Dam f Invest S.A. 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  2. Damian Patrowicz 8 059 579 53,67 8 059 579 53,67
  Na dz ień 07.11 .2017 r. tj. dzień publikacji rapo rtu okresowego za I II kwartał 2017 r. według wiedzy Zarządu
  struktura akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego oraz lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nie uległa zmianie i przedstawia się jak analogicznie j ak
  wskazano w tabelach powyżej.
  Na dzień 30.09 .2017 r - struktura akcji Emitenta przedstawiała się następująco:
  Akcje serii A – zwykłe na okaziciela 15.015.972
  Razem: 15.015.972
  Akcje serii A w liczbie 15.015.972 są akcjami na okaziciela.
  Akcje serii A w ilości 14.757.548 są akcjami zdematerializowanymi, dopuszczonymi do obrotu na rynku
  regulowanym Warszawskiej G iełdzie Papierów Wartościowych.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  39
  Akcje serii A w ilości 258.424 są akcjami na okaziciela, obec nie niedopuszczonymi do obrotu na GPW.
  W dniu 30.1 0.2017r. Sąd Rejonowy dla M. St . Warszawy X=V Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
  rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadz enia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.
  Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  (§7)
  (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset
  osiemdziesiąt trzy złote 2 0/100 ) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset
  siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to jest na:
  (a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset s iedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela
  serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 15015972.
  W wyniku rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę
  36.038.332,80 zł tj. z kwoty 45.047.916,00 zł do kwoty 9.009.583,20 zł. Kapitał zakładowy obniżono przez
  zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z dotychczasowej 3,00 zł do wartości nominalnej 0,60 zł bez
  zmiany ilości akcji Spółki.
  4.6 Zestawienie stanu posiadania akcj i emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
  zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze
  wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.
   Członkowie Zarządu
  Człon kowie Zarządu Spółki na dzień 07 .11 .2017 r. tj. dzień przekazania raportu okresowego nie posiadają
  bezpośrednio i pośrednio akcji Emitenta.
  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nie było zmian w udziałach i w stanie posiadania
  bezpośredniego akcji w stosunku do członków Zarządu.
   Członkowie Rady Nadzorczej
  Według wiedzy Zarządu Spółki =nvestment Friends Capital S.A., Członk owie Rady Nadzorczej na dz ień
  07.11 .2017 r. tj. dzień przekazania raportu okresowego nie p osiadają bezpośrednio akcji Emitenta.
  Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz posiada pośrednio przez podmiot zależny spółkę Damf =nvest
  S.A. na dzień przekazania raportu okresowego łącznie 8 059 579 akcji Emitenta stanowiących 5 3,67 % udziału
  w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 8 059 579 głosów stanowiących 53,67 % udziału w
  głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  W stosunku do ostatnio publikowanego raportu okresowego tj. raportu pół rocznego, nastąpiło zwiększenie o
  3,61% stanu pośredniego posiadania akcji oraz ilości przysługujących głosów z akcji przez Członka Rady
  Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza .  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  40
  4.7 Wartość łączna wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych dla osób
  zarządzających i nadzorujących E mitenta w I II kwartałach 201 67r.
  30.09 .2017 r. 30.09.201 6r.
  Zarząd 83 tys. zł 16 tys. zł
  Rada Nadzorcza 9 tys. zł 4 tys. zł
  Osoby zarządzające i nadzorując e emitenta nie otrzymały pożyczek , gwarancji i poręczeń.
  4.8 Wskazanie postępowań toczących się przed sadem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
  W okresie objętym poniższym sprawozdaniem Spółka n ie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed
  sądem lub organem administracji publiczn ej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby
  więcej niż 10% kapitałów własnych.
  Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotniejszych spraw prowadzon ych przez Spółkę w okresie
  sprawozdawczym:
  1. W dniu 17.05.2016r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 250
  tys. zł wobec stwierdzenia przez Komisję nienależytego wykonania przez Spółkę obowiązku informacyjnego
  określonego w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 roku Umowy
  inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a spółką FON Ecology S .A. w Płocku oraz TransRMF Sp. z o.o. z siedzibą w
  Siedliskach.
  Zarząd Emitenta nie zgadzając się z decyzją Komisji i złożył stosowne odwołanie od niniejszej decyzji z
  wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dniu 16.05.2017r. KNF utrzymała swoją decyzj ę o nałożeniu
  kary na Emitenta. W związku z powyższym Spółka dokonała zapłaty nałożonej kary w wysokości 250 tys. zł.
  Spółka podtrzymując swoje stanowisko o niezasadności nałożonej kary w dniu14.06.2017r. złożyła do
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W arszawie skargę na decyzję KNF wnosząc o całkowite uchylenie
  decyzji o nałożeniu kary. Sprawa znajduje się w toku postępowania sądowego.
  Sprawy z powództwa Spółki:
  1. sprawa z wniosku Spółki przeciwko Pożyczkobiorcom – osobom fizycznym (małżonkowie).
  Spółka udzieliła Pożyczkobiorcom – osobom fizycznym (małżonkom) pożyczki pieniężnej w wysokości 60 tys.
  zł. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki dłużnicy w akcie notarialnym poddali się solidarnie egzekucji w
  zakresie obowiązku zwrotu pożyczki z należnościami u bocznymi do maksymalnej kwoty 100 tys. zł. oraz
  ustanowili zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości. Wobec braku spłaty pożyczki, Spółka złożyła w Sądzie
  Rejonowym wniosek o nadanie powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, który został
  pozy tywnie rozpoznany. Po otrzymaniu klauzuli wykonalności, Emitent wszczął komornicze postępowanie
  egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę Pożyczkobiorców oraz nieruchomości, na której ustanowiono
  zabezpieczenie hipoteczne. W ramach egzekucji komorniczej dokonan o oszacowania wartości nieruchomości
  i obecnie Emitent oczekuje na wyznaczenie przez Sąd terminu licytacji przedmiotowej nieruchomości.
  Emitent zamierza kontynuować postępowania egzekucyjne, aż do uzyskania zaspokojenia wierzytelności.
  Zarząd Spółki oceni a, że egzekucja z wynagrodzenia Pożyczkobiorców oraz nieruchomości na której
  ustanowiono hipotekę daje podstawę do twierdzenia, że zadłużenie zostanie wyegzekwowane w całości.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  41
  2. sprawa z wniosku Spółki przeciwko Pożyczkobiorcy – osobie fizycznej prowadzącej działalność
  gospodarczą.
  Spółka udzieliła osobie fi zycznej pożyczki na kwotę 1.671 tys. zł. Celem zabezpieczenia spłaty udzielonej
  pożyczki dłużnik w aktem notarialnym poddał się rygorowi egzekucji w zakresie zwrotu kwoty pożyczki wraz
  z odsetkami u mownymi oraz odsetkami umownymi maksymalnymi za opóźnienie oraz ustanowił hipotekę na
  nieruchomości.
  Wobec braku spłaty kapitału pożyczki w terminie wymagalności, Spółka złożyła w Sądzie wnioski o nadanie
  powyższemu aktowi notarialnemu klauzul wykonalności . Ponieważ dłużnik regularnie dokonuje zapłaty
  odsetek za op óźnienie spłaty kapitału pożyczki i nie posiada zadłużenia z tytułu płatności odsetek, Emitent
  czasowo wstrzyma się od działań egzekucyjnych umożliwiając dłużnikowi dobrowolną spłatę kapitału pożyczki.
  4.9 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie zawierał istotnych transakcji z podmiotami
  powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe.
  Wszystkie transakcje , w tym z podmiotami powiązanymi, zostały wskazane w pkt. 3.31 oraz pkt. 3.17
  niniejszego raportu okresowego .
  4.10 Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwaranc ji stanowi równowartość co
  najmniej 10% kapitałów własnych emitenta:
  W opisanym okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, pożyczki czy też gwarancji
  o wartości przekraczającej wartość 10 % kapitałów własnych emitenta.
  Udzielone przez Emitenta pożyczki w ramach prowadzonej działalności zostały wskazane w pkt. 3.7 niniejszego
  raportu kwartalnego.
  4.11 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla
  oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
  W III kwartale 2017 roku, poza wskazanymi w pkt. 3.1 7 niniejszego raportu nie wystąpiły w ocenie Zarządu
  inne istotne zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej i finansowej
  Spółki oraz możliwości realizacji zobowiązań.
  Emitent wdrożył i utrzymuje realizację koncepcji bi znesowej polegającą na optymalizacji kosztów, w tym
  minimalizacji zasobów kadrowych poprzez outsourcing większości obszarów obsługi spółki. W ten sposób
  znacząco ograniczono stałe koszty osobowe oraz lokalowe związane z wynajmem powierzchni biurowej.
  Ponieważ wiodącą działalnością spółki jest działalność pożyczkowa, istotny wpływ na wyniki i zachowanie
  płynności Spółki ma prawidłowe i terminowe realizowanie zobowiązań Pożyczkobiorców wobec Emitenta
  wynikają cych z zawartych umów pożyczek.
  W najbliższym okresie sprawozdawczym Emitent będzie kontynuował realizację procesu zmierzającego do
  transgranicznego połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa czeskiego =nvestment Friends Capital1 Polska


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  42
  a.s. w celu uzyskania statusu S półki E uropejskiej, co może równ ież mieć wpływ na prezentowane wyniki w
  perspektywie przyszłego okresu sprawozdawczego.
  Na dzień 30.09 .201 7r. Spółka posiadała 1.515 szt. udziałów w niepublicznej Spółce =FEA Sp. z o.o., o wartości
  nabycia 7 575 tys. zł. Zarząd Spółki po otrzymaniu spraw ozdania fi nansowego spółki, podjął decyzję o
  dokonaniu ak tualizacji wyceny na 30 .09 .201 7r. posiadanych udziałów obciążając kapitał z aktualizacji wyceny
  w === kwartale 2017r. dodatkowo kwotą 168 tys. zł.
  Lokowanie kapitału w papiery wartościowe daje szans ę korzyści w różnej skali, ale nie jest pozbawione ryzyka,
  iż nie tylko nie spełnią się oczekiwane zyski, ale może wystąpić częściowa lub nawet całkowita utrata kapitału
  zainwestowanego w walorach. Ryzyko to występuje w różnej postaci i z niejednakowym n asileniem, jednak
  wzrasta i szczególnie jest nasilone w przypadku podmiotów nienotowanych (=FEA Sp. z o.o.) gdzie zwrot z
  inwestycji może okazać się niezadawalający lub może dojść do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału.
  W ocenie Zarządu obecnie sytu acja Emitenta jest stabilna i według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień
  sporządzenia sprawozdania nie występuje ryzyko utraty lub zaburzenia płynności finansowej oraz dalszego
  kontynuowania działalności Spółki.
  4.12 Wskazanie czynników, które w ocenie emiten ta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
  wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
  Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Emitenta tj. głównie usługową działalność finansową - pożyczkową
  istotny wpływ na wyniki maja i będą miały następu jące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:
  - ogólnorynkowa koniunktura na rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych
  - prawidłowa realizacja przez pożyczkobiorców zawartych umów pożyczek, a także przebieg procesu egzekucji
  i windykacji pożyczek wypowiedzianych jeżeli takie wystąpią,
  - możliwości pozyskania potencjalnych pożyczkobiorców,
  - koniunktura giełdowa na rynkach kapitałowych,
  - sytuacja gospodarcza i klimat inwestycyjny w Polsce i regionie,
  - wyniki i kondycja spółek portfelowych Emitenta, mająca wpływ na ich wycenę i płynność,
  - Emitent posiada w sw oim portfelu także udziały niepublicznej spółki =FEA Sp. z o.o., których dalszy poziom
  aktualizacji wyceny będzie miał również znaczący wpływ na wyniki Emitenta w perspektywie następnego
  kwartału roku obrotowego.
  - dostępność zewnętrznych źródeł finansow ania,
  - współpraca z innymi podmiotami finansowymi,
  - realizacja zamiaru transgranicznego połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa czeskiego =nvestment
  Friends Capital1 Polska a.s. w celu uzyskania statusu Spółki E uropejskiej.
  Spółka nie posiada obecni e zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych istotnych zobowiązań, które mają wpływ
  na płynność finansową i mogłyby ją zaburzyć.
  Według zamierzeń Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego działalność Spółki w kolejnym
  okresie sprawozdawczy m będzie koncentrowała się głównie w obszarze usługowej działalność finansowej w
  zakresie udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych oraz (niekonsumenckich) pożyczek dla klientów
  indywidualnych.
  W zależności od sytuacji ogólnogospodarczej i rynkowej Spółka nie może wykluczyć także rozważenia swojej
  aktywności w obszarze inwestycji w obligacje oraz na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, tj. inwestycji
  w podmioty notowane na giełdzie jak i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu spółe k publicznych.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  43
  4.12.1 Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń.
  Poniżej Emitent przedstawia czynniki ryzyka według najlepszej wiedzy i woli oceny Emitenta, w zakresie
  znanych zagrożeń na dzień sporządzenia sprawozdania. W przyszłości mogą jednak pojawić się nowe ryzyka
  trudne do przewidzenia, jak również może ulec zmia na rangi poszczególnych ryzyk dla działalności Emitenta.
  Przedstawione ryzyka w poniższej kolejności, nie odzwierciedlają ich ważności dla Emitenta.
   Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej
  Działalność Emitenta odbywa się głównie na rynku krajowym i w walucie lokalnej. Transakcje pomiędzy
  podmiotami realizowane są w walucie lokalnej. Obecnie nie występuje istotny wpływ zmiany kursu
  walutowego na wyniki.
  Ewentualnie udzielone przez Spółkę pożyczki o stałym oprocentowaniu narażone mogą być na ryzyko zmiany
  wartości godziwej w wyniku zmian stóp procentowych. Natomiast ewentualne udzielone pożyczki ze zmienną
  stopą procentową narażone mogą być na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp
  procentowych.
   Ryzyko płynności
  Spółka jak każdy po dmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej,
  rozumianej jako zdolność regulowania swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie. Finansowanie
  działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (dłużne instrumenty, kredyty) podwyższa ryzyko utraty
  płynności w przyszłości. W spółce obecnie nie występuje ryzyko utraty płynności. Nie można jednak
  wykluczyć ryzyka zaburzenia lub nawet utraty płynności na skutek nietrafionych inwestycji i utarty kapitału
  lub braku spłaty udzielonych pożycze k i trudności egzekucyjnych oraz nieregulowaniu zobowiązań przez
  kontrahentów. Spółka nie wyklucza w przyszłości (jeżeli będzie taka potrzeba) finansowania inwestycji
  instrumentami o charakterze dłużnym lub emisją celową akcji.
  Spółka zarządza swoją płyn nością poprzez bieżące monitorowania poziomu wymagalnych zobowiązań,
  przepływów pieniężnych oraz odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi. Spółka na dzień sporządzenia
  sprawozdania inwestuje także wolne środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe in strumenty
  finansowe (lokaty bankowe), które mogą być w każdej chwili wykorzystane do obsługi zobowiązań.
   Ryzyko kredytowe
  Rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się z zobowiązań przez wierzycieli Spółki. Ryzyko kredytowe
  związane jest z trzema głó wnymi obszarami:
  - wiarygodność kredytowa kooperantów handlowych
  - wiarygodność kredytowa instytucji finansowych tj. banków,
  - wiarygodność kredytowa podmiotów, w które Spółka inwestuje, udziela pożyczek.
  Spółka na bieżąco monitoruje stany należności od ko ntrahentów, przez co narażenie jej na ryzyko
  nieściągalności należności jest ograniczane. W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka korzysta z
  krótkoterminowych lokat bankowych w wiarygodnych instytucjach finansowych.
  Spółka udzielając potencjalnie p rzyszłych pożyczek, w tym także spółkom portfelowym na ich bieżącą
  działalność, na podstawie umów inwestycyjnych, będzie na bieżąco monitorowała ich sytuację majątkową i
  wynik finansowy, oceniając i ograniczając poziom ryzyka kredytowego dla ewentualnie u dzielonych pożyczek.
   Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
  Na dzień sporządzenia sprawozdania 5 3,67% udziału w kapitale zakładowym oraz 5 3,67% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta nal eży w sposób bezpośredni do Patro =nvest Sp. z o.o. , w efekcie czego znaczący
  wpływ na proponowane projekty uchwał i podejm owane uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Emitenta może mieć powyższy A kcjonariusz dominujący.  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  44
   Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce
  Sytuacja i koniunktura gospodarcza w Pol sce ma istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez wszystkie
  podmioty w tym Emitenta, gdyż powodzenie rozwoju spółek inwestujących w instrumenty finansowe oraz
  prowadzących usługową działalność finansową w dużej mierze zależy między innymi od kształto wania się
  warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
   Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną (społeczno -ekonomiczną)
  Duży wpływ na działalność Emitenta wywiera otoczenie makroekonomiczne. Do głównych czynników
  decydujących o ogólnej sytuacji gosp odarczej Polski należą: dynamika i poziom PKB, poziom inflacji, poziom
  inwestycji podmiotów gospodarczych i publicznych, poziom zadłużenia jednostek gospodarczych i jednostek
  budżetowych. =stnieje ryzyko, że pogorszenie któregokolwiek z wymienionych wskaźn ików obniży popyt na
  usługi Emitenta i przełoży się negatywnie na jej sytuację finansową.
   Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
  Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej
  przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa handlowego,
  podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa energetycznego i
  budowlanego, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów war tościowych. Zmiany
  te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółek i na ich wyniki finansowe. Ponadto zmiany te
  mogą stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko
  przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy i organy wspólnotowe.
  =nterpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają
  często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzeczn ictwo sądów polskich musi
  pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie
  przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi
   Ryzyko legislacyjne i interpretacji przepisów prawa
  W Polsce z dość często dokonywanymi zmianami przepisów prawa podatkowego podnosi się ryzyko
  wprowadzenia rozwiązań mniej korzystnych dla Emitenta, które pośrednio lub bezpośrednio wpłyną na
  warunki i efekty funkcjonowania Spółki. Ponad to w związku z niejednolitymi praktykami organów administracji
  państwowej i orzecznictwa sądowego pojawia się ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku
  przyjęcia przez Emitenta odmiennej interpretacji niż stanowisko organów administracji państwowej. Emitent
  stara się ograniczać to ryzyko poprzez stałą współpracę z kancelarią prawną oraz kancelarią biegłego
  rewidenta, umożliwiającą bieżące konsultacje w zakresie interpretacji przepisów prawnych.
   Ryzyko związane z Ustawą o funduszach inwestycyjnych
  W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach
  inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 615).
  Z przeprowadzonej przez Spółkę analizy obowiązujących przepisów prawa oraz prowadz onej działalności
  gospodarczej wynika, że Spółka nie spełnia ustawowych kryteriów niezbędnych dla zakwalifikowania jej jako
  AS= w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Emitent w oparciu o otrzymane opinie
  prawne według najlepszej wiedzy uważa, iż dokonał rzetelnej i prawidłowej samoidentyfikacji w
  przedmiotowym zakresie.
  Hednakże Emitent wskazuje, że nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przyjęcia odmiennego stanowiska przez
  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie potencjalnego zakwalifiko wania Emitenta do AS=. Należy wskazać, iż
  w przypadku uznania, iż Spółka posiada status AS= na gruncie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, brak
  uzyskania właściwego zezwolenia bądź rejestracji rodzi ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej oraz
  finanso wej. W przypadku wystąpienia ryzyka kwalifikacji Emitenta do AS=, Spółka będzie wykazywała


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  45
  prawidłowość przyjętego przez Emitenta stanowiska braku podstaw do kwalifikacji jako AS= na drodze
  postepowania sądowego.
   Ryzyko związane z koniunkturą giełdową
  Syt uacja na rynku kapitałowym jest ściśle powiązana z sytuacją prawną i polityczną otoczenia, w którym
  funkcjonuje Spółka w zakresie działalności, który obejmuje inwestycje w papiery wartościowe i dłużne innych
  podmiotów. Pogorszenie warunków ogólnogospodarcz ych, może być przyczyną obniżenia płynności
  instrumentów i poziomu wyceny portfela inwestycyjnego tj. podmiotów, w które Spółka zainwestuje, co może
  wpłynąć negatywnie na uzyskiwane wyniki finansowe.
   Ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych
  Emitent nie wyklucza finansowania części prowadzonej działalności gospodarczej instrumentami dłużnymi.
  =nstrumenty te byłyby oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zależnej np. od stopy W=BOR . W
  związku z powyższym Emitent rozpoznaje ryzyko wzros tu stóp procentowych, co w efekcie może przełożyć się
  na wzrost kosztu obsługi długu i na spadek rentowności finansowanego w ten sposób przedsięwzięcia.
  W związku z prowadzoną działalnością związaną z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małyc h
  firm obniżenie stóp procentowych może w istotny sposób przełożyć się na wyniki finansowe osiągane przez
  Emitenta .
   Ryzyko związane ze zmianą kursów notowanych aktywów finansowych będących w portfelu
  Emitenta.
  Spółka w istotny sposób ze względu na posia dane w portfelu instrumenty finansowe narażona jest na ryzyko
  zmian wyceny aktywów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku New Connect
  oraz płynność posiadanych walorów.
  Lokowanie kapitału w papiery wartościowe daje szansę korzyś ci w różnej skali, ale nie jest pozbawione ryzyka,
  iż nie tylko nie spełnią się oczekiwane zyski, ale może wystąpić częściowa lub nawet całkowita utrata kapitału
  zainwestowanego w walorach.
   Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczen iu z obrotu w Alternatywnym
  Systemie Obrotu akcji podmiotów posiadanych w portfelu inwestycyjnym Emitenta
  Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, po rozpoczęciu notowań akcji w systemie ASO,
  organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumen tami finansowymi na okres nie dłuższy
  niż 3 miesiące w przypadku gdy:
  - na wniosek Emitenta,
  - uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.
  - jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
  W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi
  na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Zgodnie z § 17c ust. 1
  Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może: upomnieć Emitenta, nałożyć na emitenta karę pieniężną w
  wysokości do 50.000 zł, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku
  NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności:
  - niewypełnienia obowi ązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO na jego żądanie
  kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów
  finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a Regulaminu
  ASO),
  - niewypełnienia obowiązku zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców,
  spełniającemu jednocześnie wymogi określone w § 15b ust. 2, doradztwa prawnego lub audytu finansowego,
  dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także
  sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  46
  kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz
  opublikowania nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu
  nakładającej na emitenta obowiązek takiego wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez
  Organizatora Alternatywn ego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub
  uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, zawiera istotne braki, nie wykonanie zaleceń Organizatora
  Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b Regulaminu ASO),
  - obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO).
  - nie zawarcie umowy z Autoryzowanym doradcą w ciągu 30 dni w przypadku gdy w ocenie Organizatora
  Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu
  obowiązków informacyjnych z podmi otem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy,
  jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów
  finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawiesze nia
  przez Organizatora ASO tymi instrumentami w alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu
  zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
  - na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia d ecyzji w tym zakresie od spełnienia przez
  emitenta dodatkowych warunków,
  - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
  - wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
  upadłośc i z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
  - wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
  Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza
  instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym sys temie:
  - w przypadkach określonych przepisami prawa,
  - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
  - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów
  - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu up adłości emitenta,
  obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
  upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
  Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrum entów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego
  Systemu zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
  Zgodnie z art. 78 ust. 2 -4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
  - w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony
  interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego
  wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym syst emie obrotu lub
  wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni,
  - w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
  wskazujących na możliwość zagrożenia prawidł owego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
  bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów
  inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zawiesza
  obr ót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
  - w przypadku gdy obrót danym instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu
  funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym
  alter natywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego
  Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru
  Finansowego instrumenty finansowe. Komisja Nadzoru Fina nsowego podaje niezwłocznie do publicznej
  wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
   Ryzyko niskiej płynności i wyceny inwestycji na rynku niepublicznym


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  47
  Emitent posiada w swoim portfelu udziały w s półce niepublicznej, a w związku z tym o znacznie ograniczonych
  możliwościach płynności. =nwestycje w instrumenty akcje/udziały spółek niepublicznych wiążą się z
  ograniczoną możliwością nadzoru nad podmiotem z powodu braku obowiązku upubliczniania i udostę pniania
  sprawozdań i informacji finansowych. W konsekwencji mogą wystąpić potencjalne trudności z zamykaniem
  realizowanych inwestycji lub z uzyskaniem zadowalającej ceny przy sprzedaży posiadanych akcji lub udziałów.
  Mogą również wystąpić trudności ze zbyc iem posiadanych walorów. Emitent posiada w swoim portfelu
  inwestycyjnym udziały spółki =FEA Sp. z o.o., które jako podmiotu niepublicznego szczególnie są narażone na
  utratę płynności oraz wartości lub całkowitej utraty zainwestowanego kapitału z tej inwest ycji.
   Ryzyko trudności lub niepozyskania dodatkowego kapitału
  Opisując możliwe ryzyka nie można wykluczyć, że zarówno szacunki Zarządu dotyczące kapitału, który będzie
  niezbędny do działalności inwestycyjnej lub zabezpieczone finansowanie będzie niewystarczające. Nie ma
  gwarancji, czy Emitent pozyska środki w odpowie dnim czasie, wysokości i po zadawalającej cenie. W przypadku
  niepozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, że inwestycje wobec ich niedofinansowania mogą nie
  przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć się niepowodzeniem. Ryzyko to Spółka
  stara się eliminować poprzez zabezpieczenie dostępu do innych źródeł finansowania, będąc w otoczeniu dużej
  grupy kapitałowej.
   Ryzyko wzrostu konkurencji
  Emitent jak każdy podmiot gospodarczy będący w jego portfelu prowadzi działalność na konkuren cyjnych
  rynkach. Działają na nim podmioty istniejące od wielu lat oraz pojawiają się wciąż nowe firmy. Duża
  konkurencja powoduje, że osiągane marże mogą mieć tendencje spadkowe, co może niekorzystnie wpłynąć
  na rentowność spółek z portfela Emitenta, a w ko nsekwencji na ich wycenę i tym samym konieczność
  dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych.
   Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego
  Emitent posiada status spółki publicznej w rozumieniu przepi sów Ustawy o ofercie publicznej. Z tej przyczyny
  KNF może nałożyć na spółkę kary administracyjne za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie
  obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie
  publiczn ej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia kar obrót papierami
  wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. KNF może wydać decyzję o wykluczeniu,
  na czas określony lub bezterminowo, instrumentów finansowyc h z obrotu lub nałożyć karę pieniężną w
  kwotach określonych w stosownych przepisach lub zastosować obie kary jednocześnie.
   Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami Emitenta lub ich wykluczenia z obrotu na GPW
  Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres
  do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu albo, jeśli Emitent
  narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na wniosek Emitenta. Zarząd Giełdy zawiesza obró t
  instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami
  Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
  Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW
  m.in . w następujących przypadkach:
  • jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki dopuszczenia do
  obrotu giełdowego na danym rynku,
  • jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
  • na wniosek Emitenta,
  • wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
  upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obro tu,


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  48
  • wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
  • jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym
  instrumencie finansowym,
  • wskutek podjęcia przez Emitenta dzi ałalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
  • wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
  Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
  • jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
  • na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie =nstrumentami Finansowymi,
  • w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
  w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
   Ryzyko związane ze zmianami ka drowymi na kluczowych stanowiskach
  Działalność Emitenta w znacznej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu Zarządu, którego rezygnacja
  może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, bądź sytuację finansową spółki.
   Ryzyko „złych” pożyczek
  Udzielanie pożyczek wiąże się z ryzykiem niewłaściwej oceny zdolności pożyczkobiorcy do jej spłaty, co może
  się wiązać np. ze zmianą jego sytuacji życiowej lub gospodarczej. Emitent zamierza minimalizować powyższe
  ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów finansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę
  zdolności finansowej pożyczkobiorców. Mimo należytej staranności nie można jednak wykluczyć niewłaściwej
  oceny zdolności kredytobiorcy, wprowadzenia w błąd, oszustwa lub błędu Zarządu przy podejmow aniu decyzji
  o udzieleniu finansowania i w konsekwencji nieściągalności długu. Chybione decyzje powinny mieć jednak
  charakter jednostkowy i nie powinny istotnie wpływać na wynik finansowy =nvestment Friends Capital S.A.
   Ryzyko zabezpieczenia pożyczek
  Z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku mikro i małych pożyczek istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie mógł
  żądać odpowiedniego poziomu zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Emitent zamierza minimalizować powyższe
  ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów fi nansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę
  zdolności finansowej pożyczkobiorców. Nie można jednak wykluczyć błędnej oceny zdolności pożyczkobiorcy,
  udzielonego zabezpieczenia lub niedostatecznego rozpoznania ryzyka w efekcie którego dojdzie d o
  niespłacalności udzielonej pożyczki i nieściągalności długu. Chybione decyzje powinny mieć jednak charakter
  jednostkowy i nie powinny istotnie wpływać na wynik finansowy =nvestment Friends Capital S.A.
   Ryzyko windykacji należności
  Potencjalne należno ści wynikające z niespłaconych pożyczek będą dochodzone przez Emitenta na drodze
  postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Nieuzasadnione opóźnienia, występujące po stronie wymiaru
  sprawiedliwości, mogą spowodować nieoczekiwane przesunięcia terminów ostatec znych rozstrzygnięć
  prowadzonych windykacji. =nvestment Friends Capital S.A. zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez
  wykorzystanie uproszczonych procedur dochodzenia roszczeń oraz poprzez współpracę z doświadczonymi
  firmami windykacyjnymi. Nie można również wykluczyć ryzyka niepowodzenia windykacji z powodu błędów w
  przygotowaniu dokumentacji, uchybienia terminom lub na wskutek przyjętych nieskutecznych zabezpieczeń.
   Ryzyko związane z pożyczkami papierów wartościowych
  Emitent prowadząc działalność inwestycyjną i kapitałową może zawierać umowy pożyczek instrumentów
  finansowych (akcji, udziałów), będąc zarówno Pożyczkodawcą jak i Pożyczkobiorcą. W trakcie trwania umowy
  pożyczki, Emitent jako Pożyczkodawca traci czasowo możliwość dysponowania pożyczony mi instrumentami do
  czasu ich zwrotu. W przypadku wystąpienia zarówno korzystnej jak i niekorzystnej koniunktury rynkowej dla
  danego instrumentu (wzrosty i spadki kursów), Emitent nie będzie mógł reagować dokonując sprzedaży akcji,
  będąc jednocześnie nadal narażonym na ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia ich wyceny w księgach Spółki.


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  49
  Również jako Pożyczkobiorca, dokonując obrotu pożyczonymi instrumentami (kupno -sprzedaż) Emitent będzie
  narażony na ryzyko wzrostu kursów pożyczonych walorów w stosunku do wyce ny z dnia zawarcia umowy
  pożyczki i wystąpienie konieczności zakupu instrumentów w cenach wyższych niż w dniu pożyczki, aby dokonać
  zwrotu pożyczonych walorów. Spółka stara się ograniczać powyższe ryzyko dokonując selekcji instrumentów
  do potencjalnych umó w pożyczek, a także ustalając określony okres trwania pożyczki oraz uwzględniając
  ryzyko w wynagrodzeniu z tytułu umowy pożyczki.
   Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursów akcji Emitenta
  Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w zor ganizowanym systemie obrotu zależy od zleceń
  kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca oferowane akcje
  Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa
  niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych
  Emitenta, chybionych decyzji inwestycyjnych Emitenta skutkujących startą lub utartą zainwestowanego
  kapitału, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu in flacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników
  ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.
   Ryzyko związane z powiązaniami pomiędzy członkami organów Emitenta
  Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania organizacyjne:
   Wojciech :etkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w:
  Atlantis S.A., Elkop S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A. FON S.A., Damf Inwetycje S.A.
   Hacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w:, Elkop S.A., oraz funkcje
  Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A., Resbud S.A., =nvestment Friends S.A. DAMF =nvest S.A.,
  FON S.A., Damf Inwestycje S.A.
   Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu w DAMF =nvest S.A.,
  =FEA Sp. z o.o., =FER=A S.A. Pato =nvest Sp. z o.o oraz funkcje Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis S.A.,
  Resbud S.A., Elkop S.A, FON S.A., Damf Inwestycje S.A., Investment Friend s S.A.
   Marianna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis
  S.A., DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A., Damf Inwestycje
  S.A.
   Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej delegowanego
  do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu w FON S.A., oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w:
  Atlantis S.A., DAMF Invest S.A., DAMF Inwestycje S.A., Elkop S.A., IFERIA S.A., Investment Friends
  S.A., Invest ment Friends Capital S.A., Resbud S.A., j est udziałowcem FON Zarządzanie
  Nieruchomościami Sp. z o.o., Nova Giełda =nwestycje LPS, udziałowcem i Prezesem Zarządu w Nova
  Giełda =nwestycje Sp. z o.o., pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki FON1 Polska a.s. oraz Investment
  Friends Capital 1 Polska a.s z siedzibą w Ostravie Czechy.
   Martyna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej - pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w: Atlantis
  S.A., DAMF Invest S.A.,Elkop S.A.,FON S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A., Damf I nwestycje
  S.A.
   Robert Ogrodnik Prezes Zarządu =nvestment Friends Capital S.A. jest zatrudniony w F ON S.A. na
  stanowisku dyrektora oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej =nvestment Friends Capital 1 Polska a.s.
  oraz FON1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie Czechy.
  =stnieją interpretacje wskazujące na możliwość powstania ryzyk, polegających na negatywnym wpływie
  powiązań pomiędzy członkami organów Emitenta na ich decyzje. Dotyczy to w szczególności wpływu tych
  powiązań na Radę Nadzorczą Emitenta w zakresie prowadzenia bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki.
  Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż organy
  nadzorujące podlegają kontroli innego organu – Walnego Zgromadzenia, a w interesie członków Rady
  Nadzorczej leży wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny i zgodny z prawem. W przeciwnym razie


  RAPORT KWARTALNY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 30 września 2017 r. oraz za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2017 r.
  50
  członkom Rady Nadzorczej grozi odpowiedzialność przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki
  polegająca na nie uzyskaniu absolutorium z wykonania obowiąz ków lub odpowiedzialność karna z tytułu
  działania na szkodę Spółki.
  4.13 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez
  podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
  Płock 7 listopada 20 17 r.
  Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-06-26 02-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649