Raport.

INTROL SA (33/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTROL S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 31 sierpnia 2018 r.
Pod głosowanie zostaną poddane następujące projekty uchwał:
- uchwała w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
- uchwała w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.1 ust 2

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
  W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.


  Uchwa
  a nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INTROL S.A. z siedzib
  ą w Katowicach
  podj
  ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
  w sprawie: wyboru Przewodnicz
  ącego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowy ch, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie INTROL S.A. powo
  uje na przewodnicz
  ącego Walnego Zgromadzenia […]
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  Uchwa
  a nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
  ą w Katowicach
  podj
  ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
  w sprawie: przyj
  ęcia porz ądku obrad
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postana wia przyj
  ąć nast ępuj ący porz ądek
  obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodnicz
  ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawid
  owo
  ści zwo
  ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i j ego
  zdolno
  ści do podj ęcia wa żnych uchwa
  .
  4. Przyj
  ęcie porz ądku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podj
  ęcie uchwa
  y w przedmiocie nabycia akcji w
  asnych Sp ó
  ki w celu ich umorzenia.
  7. Podj
  ęcie uchwa
  y w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulam inu Rady Nadzorczej i
  przyj
  ęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
  8. Zamkni
  ęcie obrad.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
  W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

  Uchwa
  a nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
  ą w Katowicach
  podj
  ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
  w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powo
  uj e do Komisji Skrutacyjnej
  nast
  ępuj ące osoby: […]
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.


  Uchwa
  a nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
  ą w Katowicach
  podj
  ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie:
  nabycia akcji w
  asnych Spó
  ki w celu ich umorzenia
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu sp ó
  ek handlowych i 362 §
  1 pkt. 5 Kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 4 Statutu Spó
  ki, uchwala si
  ę, co
  nast
  ępuje: §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upowa
  żnia Zarz ąd Spó
  ki do nabywania przez
  Spó
  k
  ę akcji w
  asnych Spó
  ki w celu ich umorzenia, na nast ępuj ących
  zasadach:
  1) Na podstawie upowa
  żnienia zawartego w tre ści niniejszej uchwa
  y zostanie nabytych
  maksymalnie do 1 000.000 (s
  ownie: jednego miliona) akcji zwyk
  ych Spó
  ki na okaziciela,
  dopuszczonych do obrotu na GPW (Akcje).
  2) Akcje zostan
  ą nabyte za
  ączn ą kwot ę nie wy ższ ą ni ż 4.000.000,00 z
  (s
  ownie:
  cztery miliony z
  otych) wliczaj
  ąc w to koszty nabycia.
  3)
  Środki na nabycie Akcji pochodzi ć będą z środków w
  asnych Spó
  ki.
  4) Upowa
  żnienie do skupu akcji w
  asnych w celu umorzenia zos taje udzielone
  Zarz
  ądowi na okres od dnia powzi ęcia uchwa
  y do 31 grudnia 2021 r. nie d
  u żej
  jednak ni
  ż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpocz ęcia i
  zako
  ńczenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarz ąd.
  5) Cena, za która Spó
  ka b
  ędzie nabywa ć Akcje nie mo że by ć warto ścią wy ższ ą spo śród ceny
  ostatniego niezale
  żnego obrotu i najwy ższej bie żą cej niezale żnej oferty w transakcjach
  zawieranych na sesjach GPW.
  6) Akcje nabywane b
  ędą za po średnictwem domu maklerskiego w drodze transakcji
  gie
  dowych na GPW SA w Warszawie.
  7) Akcje mog
  ą by ć nabywane w transakcjach pakietowych.  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
  W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

  8) Zarz ąd, kieruj ąc si ę interesem Spó
  ki, mo że odst ąpić od przeprowadzenia skupu Akcji
  w
  asnych w celu ich umorzenia.
  9) Pozosta
  e warunku nabywania akcji w
  asnych w cel u ich umorzenia b
  ędą zgodne z
  obowi
  ązuj ącymi przepisami.
  §2
  Walne Zgromadzenie upowa
  żnia Zarz ąd Spó
  ki do podj ęcia wszystkich czynno ści
  faktycznych i prawnych niezb
  ędnych w celu wykonania postanowie ń niniejszej uchwa
  y, w
  tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji
  gie
  dowych. §3

  Po up
  ywie ustalonego przez Zarz
  ąd terminu zako ńczenia skupu akcji w
  asnych Spó
  ki w celu
  ich umorzenia, Zarz
  ąd zwo
  a niezw
  ocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 14 dni od tego
  terminu, Walne Zgromadzenie Spó
  ki, celem jednoczes nego podj
  ęcia uchwa
  o umorzeniu
  Akcji oraz obni
  żeniu kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  § 4
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia. § 5
  Uchwa
  a zosta
  a podj
  ęta w g
  osowaniu jawnym.
  Uzasadnienie projektu
  Zgodnie z przepisem art. Art. 362. § 1. punkt 5) Ko deksu spó
  ek handlowych Spó
  ka nie mo że
  nabywa
  ć wyemitowanych przez ni ą akcji (akcje w
  asne). Zakaz ten nie dotyczy:
  (…)
  5) nabycia akcji w celu ich umorzenia.
  Mo
  żliwo ść umorzenia akcji zosta
  a przewidziana w par. 4 Sta tutu Spó
  ki.
  W ocenie Zarz
  ądu w zwi ązku z relatywnie nisk ą p
  ynno ścią akcji Spó
  ki, skup akcji celem ich
  umorzenia stanowi dla akcjonariuszy alternatyw
  ę dla odzyskania zainwestowanego kapita
  u.
  Obecna cena akcji Spó
  ki kszta
  tuje si
  ę na bardzo niskim poziomie, co równie ż stanowi
  uzasadnienie dla skupu akcji w
  asnych. Albowiem obe cny kurs akcji zdaniem Zarz
  ądu nie
  oddaje rzeczywistej warto
  ści Spó
  ki.  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
  W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.


  Uchwa
  a nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
  ą w Katowicach
  podj
  ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie:
  zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyj
  ęcia testu jednolitego Regulaminu Rady
  Nadzorczej. § 1
  Dzia
  aj
  ąc na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzen ie uchwala zmian ę § 5 ust. 3
  Regulaminu Rady Nadzorczej i nadaje mu nast
  ępuj ące brzmienie:
  㤠5 ust. 3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymaga na jest w nast
  ępuj ących przypadkach:
  a) dla cz
  onka Zarz
  ądu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec S pó
  ki, udzia

  w spó
  kach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub cz
  onek w
  adz takiej spó
  ki,
  b) zaci
  ągni ęcie przez Spó
  k ę zobowi ąza ń lub dokonywanie wydatków i rozporz ądze ń
  prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lu b wi
  ęcej powi ązanych transakcji o
  warto
  ści stanowi ącej równowarto ść co najmniej 100% kapita
  ów w
  asnych Spó
  ki wed
  ug
  ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego.
  W przypadku zobowi
  ąza ń wynikaj ących z umów wieloletnich przez warto ść zobowi ązania
  rozumie si
  ę
  ączn ą warto ść świadcze ń Spó
  ki wynikaj ących z tych umów, okre ślon ą dla
  ca
  ego okresu ich obowi
  ązywania. W przypadku zobowi ąza ń wynikaj ących z umów
  zawartych na czas nieoznaczony warto
  ścią zobowi ąza ń z tych umów jest
  ączna warto ść
  świadcze ń Spó
  ki wynikaj ących z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku
  mo
  żliwo ści okre ślenia warto ści świadcze ń wynikaj ących z zawartej umowy nale ży okre ślić
  jej szacunkow
  ą warto ść. W razie gdy zobowi ązanie Spó
  ki b ądź warto ść rzeczy lub prawa
  wyra
  żone s ą w walucie obcej, warto ść zobowi ązania, wydatku b ądź rozporz ądzenia nale ży
  oblicza
  ć wed
  ug średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatni ego dnia miesi ąca
  poprzedzaj
  ącego zawarcie umowy, z której wynika ć ma zobowi ązanie, wydatek b ądź
  rozporz
  ądzenie,
  c) zawi
  ązanie przez Spó
  k ę innej spó
  ki albo nabycie lub obj ęcie udzia
  ów lub akcji w
  innych spó
  kach, zbywanie akcji lub udzia
  ów w spó
  kach, ustanawianie zastawu lub
  u
  żytkowania na akcjach lub udzia
  ach w spó
  kach, zbyw anie lub nabywanie ogó
  u praw i
  obowi
  ązków w spó
  kach osobowych, wykonywanie przez Spó
  k ę prawa g
  osu na walnych
  zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spó
  ek z ale
  żnych w sprawach:
  - po

  ączenia z inn ą spó
  k ą,
  - przekszta
  cenia spó
  ki,
  - zbycia i wydzier
  żawienia przedsi ębiorstwa spó
  ki oraz ustanowienia na nim prawa
  u
  żytkowania,
  - nabycia przedsi
  ębiorstwa spó
  ki,
  - podzia
  u spó
  ki,


  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
  W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

  - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 ko deksu spó
  ek handlowych,
  - rozwi
  ązania spó
  ki.
  d) zawarcie pomi
  ędzy Spó
  k ą a podmiotem powi ązanym w rozumieniu
  mi
  ędzynarodowych standardów rachunkowo ści przyj ętych zgodnie z rozporz ądzeniem (WE)
  nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
  mi
  ędzynarodowych standardów rachunkowo ści, umowy o warto ści świadczenia
  przekraczaj
  ącej 100.000 (sto tysi ęcy) z
  otych netto. Wyra żenie zgody nie jest wymagane:
  - w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w
  ramach prowadzonej dzia
  alno
  ści operacyjnej przez Spó
  k ę z podmiotem powi ązanym, w
  którym Spó
  ka posiada wi
  ększo ściowy udzia
  kapita
  owy,
  - w odniesieniu do czynno
  ści, które by
  y uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez
  Rad
  ę Nadzorcz ą Planu Inwestycyjnego lub Bud żetu.
  W przypadku umów wieloletnich stosuje si
  ę regu
  y ustalania warto ści zobowi ązania
  wskazane w §5 ust. 3 pkt b) Regulaminu.
  § 2
  W zwi
  ązku ze zmian ą dokonan ą w § 1 niniejszej uchwa
  y, uchwala si ę tekst jednolity
  Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak w za

  ączniku do niniejszej uchwa
  y.
  § 3
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  § 4
  Uchwa
  a zosta
  a podj
  ęta w g
  osowaniu jawnym.
  Uzasadnienie projektu uchwa
  y.
  W zwi ązku z uchwaleniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca
  2018r. zmian w statucie Spó
  ki zwi
  ększaj ących kompetencje Rady Nadzorczej celowe sta
  o
  si
  ę dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, tak by regulacje Statutu i Regulaminu
  Rady Nadzorczej by
  y spójne ze sob
  ą.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Introl SA
ISIN:PLINTRL00013
NIP:634-00-30-925
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice
Telefon:+48 32 7890000
www:www.introlsa.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTROL
2021-09-21 07-09-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor