Raport.

INTERSPORT POLSKA SA (24/2018) Materiały na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.
Materiały na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r.:
1. Proponowany porządek obrad
2. Informacje dla Akcjonariuszy
3. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
5. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. Pisemna opinia Zarzadu Spolki uzasadniajaca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowana cena emisyjna Akcji.
7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy
Wszystkie ww. materiały będą dostępne na stronie www.inwestor.intersport.pl

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A.
  W związku z przetwarzaniem przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie danych osobowych
  Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych, informujemy, że:

  Administrator danych
  Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy jest INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Cholerzynie, adres: Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa
  Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Kra jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  0000216182, NIP: 676-001-65-53, REGON: 003900187, W płacony kapitał zakładowy 2.288.070,00 zł,
  tel: (+48 12) 44 48 100 / 103, fax: (+48 12) 44 48 000 / 102 zwana dalej („INTERSPORT”).

  Inspektor Ochrony Danych
  W INTERSPORT powołany został Inspektor Ochrony Dany ch Osobowych. Adres: Inspektor Ochrony
  Danych, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, adres e-mail:
  iodo@intersport.pl .

  Kategorie danych osobowych
  INTERSPORT przetwarza następujące kategorie danych osobowych Akcjonariuszy i Pełnomocników: (1) dla
  osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkan ia, numer PESEL, NIP; (2) dla innych podmiotów praw nych:
  firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejest ru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektroniczn ej obu
  podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika.

  Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
  Dane osobowe są przetwarzane przez INTERSPORT w cel u sporządzenia listy osób uprawnionych do
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu INTERSPORT („WZ” ) oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego
  uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawni onej, w tym Akcjonariusza na WZ, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO.

  Udostępnienie danych osobowych
  Dane Akcjonariuszy INTERSPORT mogą być udostępniane na ich wniosek na podstawie art. 407 § 1 i § 1 1
  Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Komisji Nadz oru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2
  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzani a instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe Akcjonariuszy będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez INTERSPORT
  listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ INTERS PORT w przypadku Akcjonariuszy INTERSPORT lub przez
  okres 10 lat od dnia otrzymania przez INTERSPORT pe łnomocnictwa wraz z kopią dokumentu tożsamości
  w przypadku Akcjonariusza samodzielnie występująceg o na WZ lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez
  INTERSPORT pełnomocnictwa ewentualnie wraz z kopią dokumentu tożsamości w przypadku pełnomocnika
  Akcjonariusza.

  Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez INTERSPORT danych osobowych Akcjonariuszowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia za pomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowyc h,
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony D anych Osobowych, gdy Akcjonariusz uzna, że
  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Roz porządzenia RODO.

  Źródło pochodzenia danych
  Dane osobowe Akcjonariusza INTERSPORT pochodzą z sy stemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  S.A. („KDPW S.A.”) lub od Akcjonariusza. Przekazani e ich do KDPW S.A., a następnie do INTERSPORT nastę puje
  na skutek zgłoszenia podmiotowi prowadzącemu rachun ek papierów wartościowych przez Akcjonariusza chęci
  udziału w WZ INTERSPORT i wynika z art. 406
  3 § 2 KSH. W przypadku, Pełnomocnika Akcjonariusza d ane
  pochodzą z otrzymanego przez INTERSPORT pełnomocnic twa i przedstawionego lub przekazanej kopii
  dokumentu tożsamości.

  Wymóg podania danych
  Podanie przez Akcjonariusza danych osobowych jest k onieczne w celu określonym w akapicie 5 powyżej, dla
  sporządzenia oraz przekazania do KNF ewentualnie in nemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do
  uczestnictwa w WZ INTERSPORT oraz weryfikacji upraw nienia do udziału w WZ.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilo wanie
  Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów na dzień 1 sierpnia 2018 roku INTERSPORT Pol ska S.A.


  INTERSPORT POLSKA S.A


  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbi e głosów,
  zgodnie z art. 402
  3 KSH


  Na dzień 1 sierpnia 2018 roku tj. na dzień publikac ji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzie ń 30 sierpnia 2018 roku:
  - ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 22.880.700 a kcji,
  - ogólna liczba głosów wynosi: 29.047.366 głosów.
  Akcje Spółki dzielą się na:
  · 4.500.000 akcji imiennych serii A, na które przypad a 9.000.000 głosów,
  · 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, na kt óre przypada 500.000 głosów,
  · 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, na które przypada 3.500.000 głosów,
  · 1.666.666 akcji imiennych serii C1, na które przypa da 3.333.332 głosów,
  · 1.166.668 akcji zwykłych na okaziciela serii C2, n a które przypada 1.166.668 głosów,
  · 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, na kt óre przypada 100.000 głosów,
  · 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, na które przypada 2.500.000 głosów,
  · 8.947.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F, na które przypada 8.947.366 głosów.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Informacje dla Akcjonariuszy


  INTERSPORT Polska S.A.
  Informacje dla Akcjonariuszy
  1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 1 i 2 KSH, Akcjonariusz lub Ak cjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać um ieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Ż ądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2018 roku. Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej propono wanego punktu porządku obrad.
  Żądanie może zostać złożone w postaci elektroniczne j. Jeżeli żądanie spełnia wymagania
  prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni
  przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, og łosić zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie na stępuje w sposób właściwy dla
  zwołania Walnego Zgromadzenia.
  2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchw ał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzeni a lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walneg o Zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjon ariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku ob rad Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku ob rad. Zgłoszenie projektów uchwał
  powinno być dokonane najpóźniej w ostatnim dniu pow szednim poprzedzającym datę
  Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zgłoszenie spełnia wym agania prawa Spółka niezwłocznie
  ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spó łki.

  3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchw ał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgr omadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy m oże podczas Walnego Zgromadzenia
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad.

  4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnik a. Formularze stosowane podczas
  głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu p ełnomocnika.
  Zgodnie z art. 412 – 412
  2 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgro madzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełn omocnika. Pełnomocnik wykonuje
  wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgrom adzeniu, chyba że co innego wynika z
  treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać da lszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika


  Informacje dla Akcjonariuszy


  INTERSPORT Polska S.A.
  to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
  Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający
  akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papier ów wartościowych może ustanowić
  oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akc ji zapisanych na każdym
  z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Wal nym Zgromadzeniu Spółki
  i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśm ie lub w postaci elektronicznej.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy w ażnego kwalifikowanego
  certyfikatu.
  Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomo cnikami na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeni u Spółki jest członek Zarządu, członek
  rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub c złonek organów lub pracownik spółki lub
  spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
  jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiąze k ujawnić akcjonariuszowi
  okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
  Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem
  Zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, p racownikiem Spółki lub członkiem
  organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zal eżnej od Spółki, głosuje zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących
  jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j akcjonariusz jest obowiązany
  zawiadomić Spółkę wyłącznie poprzez przesłanie info rmacji o pełnomocnictwie wraz
  z załączonym skanem (w formacie PDF) podpisanego do kumentu udzielonego
  pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej: wza@ intersport.pl
  , przy czym Spółka wyśle
  do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponow ne potwierdzenie udzielenia
  i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po
  otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty el ektronicznej: wza@intersport.pl
  .
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci el ektronicznej powinna zawierać
  następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce
  zamieszkania, numer PESEL, NIP; dla innych podmiotó w prawnych: firmę, siedzibę, adres,
  numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu
  podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe w ymogi stosuje się w przypadku
  odwołania pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej p owinno być przesłane do Spółki
  w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać dat ę udzielenia pełnomocnictwa
  i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomo cnika i mocodawcy (dla osób
  fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejs ce zamieszkania, dla innych podmiotów
  prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub inn ego rejestru, NIP; numer telefonu i adres
  poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo


  Informacje dla Akcjonariuszy


  INTERSPORT Polska S.A.
  powinno również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
  będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzen ia oraz precyzować czy
  pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia W alnego Zgromadzenia czy też do jego
  faktycznego zamknięcia.
  Spółka może podjąć odpowiednie działania służące id entyfikacji akcjonariusza
  i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomoc nictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szcze gólności na zwrotnej korespondencji
  w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub
  pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka
  zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas
  weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa
  i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa, zawiadomienie
  o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j powinno zawierać (jako załącznik):
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonar iusza; albo
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizycz na – kopię odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeni u.
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wy żej wymienionych dokumentów,
  Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomoc nika okazania przy sporządzaniu listy
  obecności:
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upra wniony do potwierdzania za zgodność
  z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  tożsamości akcjonariusza; albo
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizycz na - oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny pod miot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecn ości:
  - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika ; albo
  - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczn a - oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny pod miot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu


  Informacje dla Akcjonariuszy


  INTERSPORT Polska S.A.
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwa ny ciąg pełnomocnictw).
  Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien zł ożyć Spółce zawiadomienie
  o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiając ym weryfikację tożsamości
  i uprawnień w tym zakresie zgłaszającego.
  Zarząd informuje, iż Spółka zamieszcza na swojej st ronie internetowej www.intersport.pl

  formularze stosowane podczas głosowania przez pełno mocnika. Wykorzystanie tych
  formularzy nie jest obowiązkowe.
  Spółka na żądanie akcjonariusza wyśle nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi
  formularze, zawierające proponowaną treść uchwały W alnego Zgromadzenia
  i umożliwiające:
  - identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz
  wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
  - oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,
  - złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosującyc h przeciwko uchwale,
  - zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głos owania w odniesieniu do każdej
  z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
  5. Ochrona danych osobowych Akcjonariuszy.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania dany ch osobowych Akcjonariuszy

  i Pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzen iu Spółki zostały zamieszczone na
  stronie internetowej www.intersport.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

  6. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz ystaniu środków komunikacji
  elektronicznej i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich
  wykorzystaniu.
  Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczes tniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną l ub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykon ywania na Walnym Zgromadzeniu
  prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzy staniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  8. Dzień rejestracji uczestnictwa.
  Zgodnie z art. 406
  1 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby
  będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dn i przed datą Walnego Zgromadzenia, tj.
  w dniu 14 sierpnia 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu).


  Informacje dla Akcjonariuszy


  INTERSPORT Polska S.A.
  Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych
  z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
  Zgodnie z art. 406
  3 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do u czestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i pr zekazanego Spółce przez Krajowy
  Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Kr ajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami
  Spółki w dniu 14 sierpnia 2018 roku, w celu uzyskan ia prawa uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie t o wydaje podmiot prowadzący
  rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania
  przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone ni e wcześniej niż po ogłoszeniu
  zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 16 sierpnia 2018 roku (pierwszy dzień
  powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – art. 406
  3 par. 2 KSH).

  Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu będzie wyłożona w siedzibie
  Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w godzinach od 10.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie
  przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz m oże żądać przysłania mu listy
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, po dając adres, na który lista powinna być
  wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e- mail: wza@intersport.pl
  .

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromad zeniu proszone są o dokonanie
  rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośre dnio przed salą obrad na pół godziny
  przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
  9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje
  o stronie internetowej.
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu może uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zg romadzeniu, przed terminem
  Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki : www.intersport.pl
  oraz w siedzibie
  Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w dni powszedn ie, w godzinach 10.00 – 15.00.

  10. Inne informacje
  Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd prosi uczestn ików o przybycie na 30 minut przed
  planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  1

  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
  ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

  Akcjonariusz (osoba fizyczna):
  Pan /Pani__________________________________________ ________________________________
  IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
  ___________________________________________________ _______________________________ NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA /NR I SERIA PASZPORTU
  ___________________________________________________ _______________________________ NR PESEL AKCJONARIUSZA
  __________________________________________________________________________________
  NR NIP AKCJONARIUSZA
  ___________________________________________________ _______________________________ ILOŚĆ AKCJI (zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawion ym przez:
  ___________________________________________________ _____________________________________

  Adres zamieszkania Akcjonariusza:
  Ulica _____________________________________________ ________________________________

  Nr lokalu__________________________________________ ________________________________

  Miasto:____________________________________________ _______________________________

  Kod pocztowy: _____________________________________ ________________________________

  Kontakt e-mail:____________________________________ _________________________________

  Kontakt telefoniczny_______________________________ __________________________________

  Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organ izacyjna):

  ___________________________________________________ _______________________________
  NAZWA PODMIOTU
  ___________________________________________________ _______________________________
  ___________________________________________________ _______________________________ NR KRS / NR REJESTRU
  __________________________________________________________________________________
  NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
  ___________________________________________________ _______________________________ ILOŚĆ AKCJI (zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawion ym przez:
  ___________________________________________________ _____________________________________

  Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednos tki organizacyjnej):


  2


  Ulica _____________________________________________ _________________________________

  Nr lokalu__________________________________________ _________________________________

  Miasto:____________________________________________ ________________________________

  Kod pocztowy: _____________________________________ _________________________________

  Kontakt e-mail:____________________________________ __________________________________

  Kontakt telefoniczny_______________________________ ___________________________________

  niniejszym upoważniam(y):
  Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu, każdeg o z nich indywidualnie, do działania
  zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamie szczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji,
  wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożl iwiający oddanie głosu lub upoważnienie
  pełnomocników do głosowania według ich uznania będz ie traktowane jak instrukcja do
  głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowa nym przez Zarząd, (ii) za projektami
  uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają
  uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemo żliwiają osiągnięcia celu uchwał
  zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko p rojektom uchwał zgłoszonych przez
  akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projekta mi zaproponowanymi przez Zarząd lub
  uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowan ych przez Zarząd.
  albo Pana/Panią......................................... ..............................................................................................
  ........, legitymującego (legitymującą) się paszpor tem/dowodem tożsamości/innym urzędowym
  dokumentem tożsamości o numerze ................... ..............................., do działania zgodnie z
  instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną po niżej / według uznania pełnomocnika.
  *
  Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełno mocnictw? Tak Nie
  albo ................................................... ................................................... ...................................... (nazwa
  podmiotu ), z siedzibą w ………................................ ..................... oraz adresem
  ................................................... ............................................ do dzi ałania zgodnie z instrukcją co
  do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.
  *
  Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełno mocnictw? Tak Nie

  Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 sierpnia 2018 roku, godzina 10.00, w Cholerzynie,
  Cholerzyn 382, („ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”), a w szczególności do udziału i zabierania
  głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podp isania listy obecności, do głosowania w
  imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czyn ności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniem.
  Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje S półki posiadane przez Akcjonariusza.
  **
  * Niepotrzebne skreślić **W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub
  głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie lic zby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w
  załączonej instrukcji do głosowania.


  3


  Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezent owania akcjonariusza
  Imię i nazwisko:
  ...........................................................
  Firma:
  ................................................... .......................
  Stanowisko:
  ................................................... ...............
  Adres:
  ................................................... ........................
  Imię i nazwisko:
  ...........................................................
  Firma:
  ................................................... .......................
  Stanowisko:
  ................................................... ...............
  Adres:
  ................................................... ........................
  Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do repreze ntowania akcjonariusza


  __________________________________
  ( podpis )
  Miejscowość: ..................................... .
  Data: ............................................ .......

  __________________________________
  ( podpis )
  Miejscowość: ..................................... .
  Data: ............................................ .......


  ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZ Y DANYMI AKCJONARIUSZA
  WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY
  SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOT U PROWADZĄCEGO DEPOZYT
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WA RTOŚCIOWYCH S.A.) I
  PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406
  3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ
  MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZW YCZAJNYM WALNYM
  ZGROMADZENIU.
  ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZ IELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA
  POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OB OWIĄZKU UDZIELANIA
  PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKAC JI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA
  ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONI CZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI
  WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY .

  ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE
  PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FI NANSOWYCH DO
  ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBL ICZNYCH („USTAWA O OFERCIE
  PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO
  DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY
  O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA
  KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘC IU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ
  DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 3 3%, 50%, 75% OGÓLNEJ LICZBY
  GŁOSÓW W SPÓŁCE.
  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI Z ARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE
  AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCN ICTWA DO GŁOSOWANIA
  CZŁONKOM ZARZĄDU POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁN IONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO
  GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ ZARZĄD (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU
  ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCH WAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ
  AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZM IENIAJĄ UCHWAŁ
  ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJ Ą OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ
  ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO P ROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH
  PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PR OJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ
  ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ Z APROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.


  4


  WAŻNE INFORMACJE:
  Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia:
  Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem
  (i) Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spó łki, każdego z nich do działania indywidualnie albo
  (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) do wolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.
  Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić zna k „X” przy osobie którą akcjonariusz zamierza
  ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w
  punktach (ii) albo (iii) należy również wstawić dan e identyfikujące pełnomocnika.
  W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocniki em osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy
  instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w spos ób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający
  oddanie głosu lub umocuje pełnomocników do głosowan ia według uznania, pełnomocnicy
  uprawnieni będą do głosowania (i) za uchwałami w br zmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za
  projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonarius zy Spółki, które w istotny sposób nie
  zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał
  zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko p rojektom uchwał zgłoszonych przez
  akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projekta mi zaproponowanymi przez Zarząd lub
  uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowan ych przez Zarząd.
  Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania
  jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części a kcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. W
  obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do ws kazania w instrukcji do głosowania liczby akcji
  Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dan y pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku
  pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
  Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elek tronicznej i jego udzielenie w tej formie nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektroniczn ym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres wza@intersport.pl po przez przesłanie na wskazany adres dokumentu
  pełnomocnictwa w formacie „ pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytan ie przez
  Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w pr zypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne,
  przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonari usza.

  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
  powinna zostać załączona:
  (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego to żsamość akcjonariusza; albo
  (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
  innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osob y fizycznej (lub osób fizycznych) do
  reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Waln ym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
  ciąg pełnomocnictw).
  W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe
  dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektro nicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub
  innym formacie pozwalającym na jego odczytanie prze z Spółkę) na adres wza@intersport.pl.
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wy żej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki
  zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika ok azania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawn iony do potwierdzania za zgodność z
  oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub i nnego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo


  5

  (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny pod miot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania
  pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ( np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw).

  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki za strzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
  okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsam ość pełnomocnika; albo
  (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny pod miot uprawniony do potwierdzania
  za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejest ru lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ( np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lu b innego urzędowego dokumentu
  tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważ nionych do reprezentowania
  pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S .A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 roku,
  godzina 10.00, w Cholerzynie, Cholerzyn 382.
  PUNKT 2 PORZĄDKU OBR AD - wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Projekt uchwały nr
  1)
   Za Przeciw
   Zgłoszenie
  sprzeciwu
   Wstrzymuję się według uznania
  pełnomocnika

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ____________
   Inne***
  (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez
  zarząd) :

  PUNKT 4 PORZĄDKU OBR AD - wybór Członków Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały nr 2)
   Za Przeciw
   Zgłoszenie
  sprzeciwu
   Wstrzymuję się według uznania
  pełnomocnika

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ____________
   Inne***
  (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez
  zarząd) :  6

  PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały nr 3)
   Za Przeciw
   Zgłoszenie
  sprzeciwu
   Wstrzymuję się według uznania
  pełnomocnika

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ____________
   Inne***
  (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez
  zarząd) :

  PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawi enia dotychczasowych akcjonariuszy w całości
  prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej,
  dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację
  akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie p apierów wartościowych oraz ubiegania się o
  dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A . (Projekt uchwały nr 4)
   Za Przeciw
   Zgłoszenie
  sprzeciwu
   Wstrzymuję się według uznania
  pełnomocnika

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________

  Liczba akcji:
  ___________
   Inne* ** (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez
  zarząd):


  Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do repreze ntowania akcjonariusza:


  ………………………………… …………………………………..
  (podpis) (podpis)
  Miejscowość: …………………… Miejscowość: ……………………
  Data: …………………………… Data: ……………………………

  ***W przypadku ustanowienia pełnomocnikami Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółki
  niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocników do głosowania (i) za projektami uchwał
  zgłoszonymi przez akcjonariuszy Spółki, które w ist otny sposób nie zmieniają uchwał
  zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiaj ą osiągnięcia celu uchwął zaproponowanych
  przez Zarząd oraz (ii) przeciwko projektom uchwał z głoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są


  7

  sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał
  zaproponowanych przez Zarząd.

  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji popr zez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W
  przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarzą du oraz członka Zarządu Spółki brak
  zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zazn aczenie opcji „według uznania pełnomocnika”
  lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad w ięcej niż jednego sposobu głosowania z
  wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonari usza spowoduje, że pełnomocnicy będą
  uprawnieni do głosowania (i) za uchwałami w brzmien iu zaproponowanym przez Zarząd (ii) za
  projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonarius zy Spółki, które w istotny sposób nie
  zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał
  zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko p rojektom uchwał zgłoszonych przez
  akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projekta mi zaproponowanymi przez Zarząd lub
  uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowan ych przez Zarząd.
  W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz e proszeni są o szczegółowe określenie w tej
  rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa gło su przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia
  innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w
  przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarzą du oraz członka Zarządu Spółki
  niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnom ocników do głosowania w sposób opisany
  powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.
  W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o gł osowaniu odmiennie z posiadanych akcji
  akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedni ej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
  ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się,
  że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wsk azany sposób z wszystkich akcji posiadanych
  przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki których dotyczyć będzie instrukcja co do
  odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki
  posiadanych przez akcjonariusza.
  Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad,
  stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.
  Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do nin iejszej instrukcji mogą różnić się od
  projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwy czajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
  uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania peł nomocnika w takim przypadku, zalecamy
  określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania peł nomocnika w powyższej sytuacji.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Projekty uchwał na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 30 sierpnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

  INTERSPORT POLSKA S.A
  Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał or az załączników do tych projektów, które
  mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, is totnych dla podejmowanych uchwał,
  które nie zostały uprzednio przekazane do publiczne j wiadomości.

  UCHWAŁA NR 1
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLS KA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 30 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia

  § 1
  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą I NTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgr omadzenia w osobie …………….
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .”

  Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 1
  Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zg romadzenia, zgodnie z art. 409 § 1
  Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 2 Regulaminu W alnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska
  S.A.
  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia jest konieczny dla
  zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  UCHWAŁA NR 2
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLS KA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 30 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  § 1
  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą I NTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skr utacyjnej następujące osoby:
  - …………….,
  - …………….,
  - ……………… § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .”

  Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 2
  Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walneg o Zgromadzenia, zgodnie z § 8 Regulaminu
  Walnych Zgromadzeń INTERSPORT Polska S.A.
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla z apewnienia prawidłowego przebiegu
  Zgromadzenia.


  Projekty uchwał na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 30 sierpnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

  INTERSPORT POLSKA S.A
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  UCHWAŁA NR 3
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLS KA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 30 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia

  § 1
  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje
  następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 1.
  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2.
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4.
  Wybór komisji skrutacyjnej.
  5.
  Przyjęcie porządku obrad.
  6.
  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za kładowego Spółki poprzez
  emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczas owych akcjonariuszy w całości
  prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferow ania tych akcji w drodze
  subskrypcji prywatnej, dematerializacji
  i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie
  papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszc zenie praw do akcji serii G oraz
  akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowad zonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  7.
  Wolne wnioski.
  8.
  Zamknięcie obrad.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .”

  Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 3
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez
  Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walne go Zgromadzenia, zgodnie z art. 402
  1
  Kodeksu spółek handlowych.
  Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia j est konieczne dla zapewnienia
  prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  UCHWAŁA NR 4
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLS KA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 30 sierpnia 2018 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G,
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G
  oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji p rywatnej, dematerializacji i zawarcia z


  Projekty uchwał na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 30 sierpnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

  INTERSPORT POLSKA S.A
  Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw
  do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw
  do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na ry nku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  § 1
  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) działając na pods tawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art.
  310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 w rześnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  („KSH”) oraz § 31 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwa la, co następuje:
  1.
  Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych
  dziesięć groszy) złotych, ale nie wyższą niż 750.00 0,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
  to jest do kwoty nie niższej niż 2.288.070,10 zł (d wa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem
  tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), al e nie wyższej niż 3.038.070 zł (trzy
  miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt zł otych zero groszy) poprzez emisję nie
  mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 7.500.000 ( siedem milionów pięćset tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalne j 0,10 (zero złotych dziesięć groszy)
  każda („Akcje Serii G”).
  2.
  Emisja Akcji Serii G będzie miała charakter subskry pcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §
  2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd S półki oznaczonych adresatów
  (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149.
  3.
  Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii G powinno nastąpić nie później niż w
  terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia nini ejszej uchwały.
  4.
  Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku po cząwszy od zysku za rok obrotowy
  rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku;
  5.
  Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii G na 2,00 zł ( dwa złote) za każdą Akcję Serii G.
  6.
  Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
  7.
  W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akc jonariuszy Spółki w całości prawa
  poboru wszystkich Akcji Serii G. Pisemna opinia Zar ządu Spółki uzasadniająca powody
  pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G dotychczasow ych akcjonariuszy oraz
  proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii G stanowi zał ącznik do niniejszej uchwały.
  8.
  Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich c zynności związanych z
  podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia
  wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji
  prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych
  warunków objęcia Akcji Serii G, w tym do:
  1)
  określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcj i Akcji Serii G, tj. terminu złożenia
  ofert objęcia Akcji Serii G i zawarcia umów o objęc ie Akcji Serii G, z zastrzeżeniem ust.
  3 powyżej, oraz
  2)
  ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii G , w tym wyboru przez Zarząd Spółki,
  według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji
  Serii G i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii G.
  9.
  Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopus zczenie oraz wprowadzenie do obrotu
  na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papie rów Wartościowych w
  Warszawie S.A. Akcji Serii G oraz, jeżeli zostaną s pełnione warunki takiego dopuszczenia i
  wprowadzenia, praw do Akcji Serii G. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
  niezbędnych czynności związanych z wykonaniem posta nowień niniejszego ustępu.


  Projekty uchwał na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 30 sierpnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

  INTERSPORT POLSKA S.A
  10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii
  G oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rej estracji, praw do Akcji Serii G, a także do
  podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności zwi ązanych z ich dematerializacją.
  11.
  Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o o dstąpieniu od wykonania niniejszej
  uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji
  prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub z awieszenia jej przeprowadzania w
  każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu sub skrypcji prywatnej w rozumieniu
  art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wska zywać nowego terminu jej
  przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalo ny w terminie późniejszym, z
  zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyż ej.
  12.
  W związku z ust. 1-11 powyżej, § 5 ust. 1 Statutu S półki zmienia się w taki sposób, że
  otrzymuje on następujące brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2 .288.070,10 zł (dwa miliony dwieście
  osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), ale nie więcej niż
  3.038.070 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięc y siedemdziesiąt złotych zero groszy) i
  dzieli się na nie mniej niż 22.880.701 (dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt
  tysięcy siedemset jeden), ale nie więcej niż 30.380 .700 (trzydzieści milionów trzysta
  osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości n ominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć
  groszy) każda, w tym:
  1)
  4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji im iennych serii A,
  2)
  500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okazici ela serii A,
  3)
  3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na o kaziciela serii B,
  4)
  1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześ ć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
  sześć) akcji imiennych serii C1,
  5)
  1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tys ięcy sześćset sześćdziesiąt osiem)
  akcji na okaziciela serii C2,
  6)
  100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  7)
  2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykł ych na okaziciela serii E,
  8)
  8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta
  sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela s erii F,
  9)
  nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 7.500.0 00 (siedem milionów pięćset tysięcy)
  akcji zwykłych na okaziciela serii G.”
  13.
  Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego o raz treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w
  granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art.
  431 § 7 KSH.
  14.
  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia te kstu jednolitego Statutu Spółki”.

  Uzasadnienie do propozycji Uchwały nr 4
  Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapit ału zakładowego Spółki poprzez emisję
  nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych a kcjonariuszy w całości prawa poboru
  wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akc ji w drodze subskrypcji prywatnej,
  dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Pa pierów Wartościowych S.A. umów o
  rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz
  ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. jest


  Projekty uchwał na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 30 sierpnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

  INTERSPORT POLSKA S.A
  umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury
  kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego ro zwoju i osiągnięcia celów strategicznych
  Spółki.
  Proponuje się, aby cena emisyjna Akcji Serii G zost ała ustalona w uchwale Walnego
  Zgromadzenia i była równa 2,00 zł. Tak ustalona ce na emisyjna jest na poziomie zbliżonym do
  średniej ceny rynkowej z dłuższego okresu i najlep iej odzwierciedla godziwą wartość akcji
  Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji na po ziomie zbliżonym do średniej ceny rynkowej
  z dłuższego okresu czasu notowań tych akcji minimal izuje niekorzystne dla dotychczasowych
  akcjonariuszy Spółki efekty pozbawienia ich prawa p oboru w odniesieniu do akcji serii G.
  W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G je st uzasadnione i zgodne z interesem Spółki.
  Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób
  pozyskania kapitału przez Spółkę. W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru,
  Spółka byłaby zobowiązana do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz wystąpienia o jego
  zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sp orządzenie, zatwierdzenie i publikacja
  prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonog ramu przeprowadzenia emisji z
  prawem poboru powodowałyby znaczące przesunięcie w czasie możliwości przeprowadzenia
  oferty i pozyskania środków, jak również wpłynęłyby na ograniczenie elastyczności po stronie
  Spółki w zakresie terminów przeprowadzenia oferty a kcji, a ponadto wiązałyby się z
  koniecznością poniesienia przez Spółkę znaczących d odatkowych kosztów. Podwyższenie
  kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawi eniem w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcj i Serii G oraz emisja tych akcji w formie
  subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych prze z Zarząd Spółki inwestorów umożliwią
  Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na c elu wykorzystanie okresu koniunktury na
  rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakła dowego w stosunkowo krótkim terminie.
  Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki pr awa poboru powinno pozwolić Spółce na
  poszerzenie bazy inwestorów poprzez zaoferowanie Ak cji Serii G w subskrypcji prywatnej
  nowym inwestorom.
  Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii G z pozbawieniem w
  całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku
  z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii G z pozbawieniem w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Proponowany porządek obrad NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na 30 sierpnia 2018 roku.


  INTERSPORT Polska S.A.

  Proponowany porządek obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Pols ka S.A.
  zwołanego na 30 sierpnia 2018 roku.

  1.
  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2.
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4.
  Wybór komisji skrutacyjnej.
  5.
  Przyjęcie porządku obrad.
  6.
  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za kładowego Spółki poprzez
  emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczas owych akcjonariuszy w całości
  prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferow ania tych akcji w drodze
  subskrypcji prywatnej, dematerializacji
  i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G
  w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania s ię o dopuszczenie praw do
  akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  7.
  Wolne wnioski.
  8.
  Zamknięcie obrad.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Intersport Polska SA
ISIN:PLINTSP00038
NIP:676-001-65-53
EKD: 47.64 sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklaepach
Adres: Cholerzyn 382 32-060 Liszki
Telefon:+48 12 4448100
www:www.intersport.pl
Kalendarium raportów
2021-12-27Raport półroczny
2022-02-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERSPORT POLSKA
2021-09-23 22-09-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor