Raport.

INTERSPORT POLSKA SA (23/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 2.288.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Całą treść ogłoszenia zamieszczamy w załączeniu do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Ogłoszenie o zwołaniu
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Pols ka S.A.
  na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

  Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzy nie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego p rzez Sąd Rejonowy dla Krakowa
  Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Kraj owego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 2.288.070,00 zł, wpłacony w całości,
  NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402
  1 i art. 402 2 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Mi nistra Finansów w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymagan ych przepisami prawa
  państwa
  niebędącego państwem członkowskim,
  informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku,
  o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382,
  z następującym porządkiem obrad:
  1.
  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2.
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4.
  Wybór komisji skrutacyjnej.
  5.
  Przyjęcie porządku obrad.
  6.
  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za kładowego Spółki poprzez
  emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczas owych akcjonariuszy w całości
  prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zaoferow ania tych akcji w drodze
  subskrypcji prywatnej, dematerializacji
  i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G
  w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania s ię o dopuszczenie praw do
  akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  7.
  Wolne wnioski.
  8.
  Zamknięcie obrad.


  Proponowane zmiany Statutu Spółki:
  W związku z proponowaną zmianą Statutu Zarząd Spółk i przedstawia poniżej dotychczasowe
  brzmienie postanowień Statutu, co do których wniosk owane są zmiany oraz propozycje
  zmian:


  2

  Dotychczasowe brzmienie § 5 pkt 1 Statutu Spółki o treści:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.288.070,00 zł (d wa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem
  tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 22. 880.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset
  osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości n ominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć
  groszy) każda, w tym:
  1)
  4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji im iennych serii A,
  2)
  500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okazici ela serii A,
  3)
  3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na o kaziciela serii B,
  4)
  1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześ ć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
  sześć) akcji imiennych serii C1,
  5)
  1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tys ięcy sześćset sześćdziesiąt
  osiem) akcji na okaziciela serii C2,
  6)
  100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  7)
  2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykł ych na okaziciela serii E,
  8)
  8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta
  sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela s erii F.”.

  Proponowane brzmienie § 5 pkt 1:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.28 8.070,10 zł (dwa miliony dwieście
  osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), ale nie więcej niż
  3.038.070 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięc y siedemdziesiąt złotych zero groszy) i
  dzieli się na nie mniej niż 22.880.701 (dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt
  tysięcy siedemset jeden), ale nie więcej niż 30.380 .700 (trzydzieści milionów trzysta
  osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości n ominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć
  groszy) każda, w tym:
  9)
  4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji im iennych serii A,
  10)
  500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okazici ela serii A,
  11)
  3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na o kaziciela serii B,
  12)
  1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześ ć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
  sześć) akcji imiennych serii C1,
  13)
  1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tys ięcy sześćset sześćdziesiąt osiem)
  akcji na okaziciela serii C2,
  14)
  100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  15)
  2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykł ych na okaziciela serii E,
  16)
  8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta
  sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela s erii F,
  17)
  nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 7.500.0 00 (siedem milionów pięćset
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”  3

  Informacje dla Akcjonariuszy
  1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 1 i 2 KSH, Akcjonariusz lub Ak cjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać um ieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Ż ądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2018 roku . Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej propono wanego punktu porządku obrad.
  Żądanie może zostać złożone w postaci elektroniczne j. Jeżeli żądanie spełnia wymagania
  prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni
  przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, og łosić zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie na stępuje w sposób właściwy dla
  zwołania Walnego Zgromadzenia.
  2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchw ał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzeni a lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walneg o Zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjon ariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku ob rad Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku ob rad. Zgłoszenie projektów uchwał
  powinno być dokonane najpóźniej w ostatnim dniu pow szednim poprzedzającym datę
  Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zgłoszenie spełnia wym agania prawa Spółka niezwłocznie
  ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spó łki.

  3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchw ał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgr omadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy m oże podczas Walnego Zgromadzenia
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad.

  4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnik a. Formularze stosowane podczas
  głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu p ełnomocnika.
  Zgodnie z art. 412 – 412
  2 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgro madzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełn omocnika. Pełnomocnik wykonuje
  wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgrom adzeniu, chyba że co innego wynika
  z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
  wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego


  4

  Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający
  akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papier ów wartościowych może ustanowić
  oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akc ji zapisanych na każdym
  z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Wal nym Zgromadzeniu Spółki
  i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśm ie lub w postaci elektronicznej.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy w ażnego kwalifikowanego
  certyfikatu.
  Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomo cnikami na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeni u Spółki jest członek Zarządu, członek
  rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub c złonek organów lub pracownik spółki lub
  spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
  jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiąze k ujawnić akcjonariuszowi
  okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
  Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem
  Zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, p racownikiem Spółki lub członkiem
  organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zal eżnej od Spółki, głosuje zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących
  jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j akcjonariusz jest obowiązany
  zawiadomić Spółkę wyłącznie poprzez przesłanie info rmacji o pełnomocnictwie wraz
  z załączonym skanem (w formacie PDF) podpisanego do kumentu udzielonego
  pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej: wza@ intersport.pl
  , przy czym Spółka wyśle
  do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponow ne potwierdzenie udzielenia
  i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po
  otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty el ektronicznej: wza@intersport.pl
  .
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci el ektronicznej powinna zawierać
  następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce
  zamieszkania, numer PESEL, NIP; dla innych podmiotó w prawnych: firmę, siedzibę, adres,
  numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu
  podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe w ymogi stosuje się w przypadku
  odwołania pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej p owinno być przesłane do Spółki w
  formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis
  mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i m ocodawcy (dla osób fizycznych imię
  i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę,
  siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP ; numer telefonu i adres poczty
  elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnom ocnika). Pełnomocnictwo powinno
  również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę a kcji, z których wykonywane będzie prawo
  głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz precy zować czy pełnomocnictwo


  5

  obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadz enia czy też do jego faktycznego
  zamknięcia.
  Spółka może podjąć odpowiednie działania służące id entyfikacji akcjonariusza i
  pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocni ctwa udzielonego w postaci
  elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szcze gólności na zwrotnej korespondencji
  w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub
  pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka
  zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas
  weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa
  i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa, zawiadomienie
  o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j powinno zawierać (jako załącznik):
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonar iusza; albo
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizycz na – kopię odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeni u.
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wy żej wymienionych dokumentów,
  Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomoc nika okazania przy sporządzaniu listy
  obecności:
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawn iony do potwierdzania za zgodność z
  oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub i nnego urzędowego dokumentu
  tożsamości akcjonariusza; albo
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizycz na - oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny pod miot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecn ości:
  - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika ; albo
  - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczn a - oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny pod miot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
  pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwa ny ciąg pełnomocnictw).


  6

  Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien zł ożyć Spółce zawiadomienie
  o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiając ym weryfikację tożsamości
  i uprawnień w tym zakresie zgłaszającego.
  Zarząd informuje, iż Spółka zamieszcza na swojej st ronie internetowej www.intersport.pl

  formularze stosowane podczas głosowania przez pełno mocnika. Wykorzystanie tych
  formularzy nie jest obowiązkowe.
  Spółka na żądanie akcjonariusza wyśle nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi
  formularze, zawierające proponowaną treść uchwały W alnego Zgromadzenia
  i umożliwiające:
  - identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz
  wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
  - oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,
  - złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosującyc h przeciwko uchwale,
  - zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głos owania w odniesieniu do każdej
  z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
  5. Ochrona danych osobowych Akcjonariuszy.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania dany ch osobowych Akcjonariuszy
  i Pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzen iu Spółki zostały zamieszczone na
  stronie internetowej
  www.intersport.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

  6. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz ystaniu środków komunikacji
  elektronicznej i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich
  wykorzystaniu.
  Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczes tniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną l ub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykon ywania na Walnym Zgromadzeniu
  prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzy staniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  8. Dzień rejestracji uczestnictwa.
  Zgodnie z art. 406
  1 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby
  będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dn i przed datą Walnego Zgromadzenia, tj.
  w dniu 14 sierpnia 2018 roku (dzień rejestracji ucz estnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
  Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeni u jest jednolity dla uprawnionych
  z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
  Zgodnie z art. 406
  3 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do u czestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i pr zekazanego Spółce przez Krajowy


  7

  Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Kr ajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami
  Spółki w dniu 14 sierpnia 2018 roku , w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie t o wydaje podmiot prowadzący
  rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania
  przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone ni e wcześniej niż po ogłoszeniu
  zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 16 sierpnia 2018 roku (pierwszy dzień
  powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – art. 406
  3 par. 2 KSH).

  Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu będzie wyłożona w siedzibie
  Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w godzinach od 10.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie
  przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz m oże żądać przysłania mu listy
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, po dając adres, na który lista powinna być
  wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e- mail:
  wza@intersport.pl .

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromad zeniu proszone są o dokonanie
  rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośre dnio przed salą obrad na pół godziny
  przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
  9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje
  o stronie internetowej.
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu może uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zg romadzeniu, przed terminem
  Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki : www.intersport.pl
  oraz w siedzibie
  Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w dni powszedn ie, w godzinach 10.00 – 15.00.

  10. Inne informacje
  Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd prosi uczestn ików o przybycie na 30 minut przed
  planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Intersport Polska SA
ISIN:PLINTSP00038
NIP:676-001-65-53
EKD: 47.64 sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklaepach
Adres: Cholerzyn 382 32-060 Liszki
Telefon:+48 12 4448100
www:www.intersport.pl
Kalendarium raportów
2021-08-23Raport za I kwartał
2021-12-27Raport półroczny
2022-02-22Raport za III kwartał
2021-08-23Raport za I kwartał
2021-12-27Raport półroczny
2022-02-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERSPORT POLSKA
2021-08-04 21-08-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor