Raport.

INTERNITY SA (16/2018) INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2018

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2018 rokuPodstawa Prawna:§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Skonsolidowany Raport Kwartalny Internity S.A.
  Za II kwartał 2018


  Grupa – opis pozostaych
  jednostek objtych konsolidacj
  Czynniki Ryzyka
  22
  Internity S.A.
  14 Dane, Zarząd Spółki
  oraz Rada Nadzorcza
  15
  Akcjonariat Spółki
  16
  Opis działalności
  18
  Jednostki Wchodzące
  w Skład Grupy Kapitałowej
  02
  26
  Informacja Dotyczce Liczby
  Zatrudnionych Osób
  12 25

  Okres Objęty Raportem oraz Format
  Sporządzania Sprawozdania Finansowego
  26
  Podstawowe Zasady Wyceny
  Aktywów i Pasywów
  Dane Finansowe
  05 Wybrane Dane Finansowe
  06
  Skonsolidowany bilans
  08
  Rachunek Zysków i Strat (skrócony)
  09
  Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
  10
  Rachunek Przepływów Pieniężnych
  List Prezesa Zarzdu
  zawierajcy Zwiz Charakterystyk
  Istotnych Dokona lub Niepowodze
  oraz Informacja Zarzdu na Temat
  Aktywnoci Spóki w Obszarze
  Rozwoju Dziaalnoci
  Spis Treci
  Informacja o Zasadach
  Przyjetych przy Sporzadzaniu
  Raportu
  Skonsolidowany Raport Kwartalny Internity S.A.


  List Prezesa Zarzdu Zawierajcy
  Zwiz Charakterystyk Istotnych Dokona lub Niepowodze oraz Informacja Zarzdu na Temat Aktywnoci Spóki w Obszarze Rozwoju Dziaalnoci


  Szanowni Państwo,
  Oddajemy w Państwa ręce raport za II kwartał 2018 roku.
  Przychody Grupy Internity wzrosły w II kwartale 2018 roku o około 4% w stosunku do II kwartału 2017 roku oraz o 4,9% w stosunku do I kwartału 2018 roku i wyniosły
  ponad 28 milionów złotych. Wzrost przychodów możliwy był dzięki licznym inwestycjom. Inwestycje te jednak związane są ze znacząco zwiększoną bazą kosztową.
  Tak jak informowaliśmy w poprzednich raportach kwartalnych, naszym celem jest zwiększanie masy marży oraz sprzedaży w dwóch segmentach – tradycyjnym
  (detalicznym i projektowym) oraz w online.
  Na sprzedaż i wyniki okresu duży wpływ miał spadek sprzedaży naszej krakowskiej spółki zależnej, która w zeszłym roku realizowała w tym okresie duży projekt inwestycyjny
  (spadek sprzedaży o blisko 4,5 miliona złotych w pierwszym półroczu 2018 w porównaniu do I półrocza 2017, wynik – strata 200 tys. złotych za pierwsze półrocze 2018 roku
  w porównaniu do zysku 800 tys. złotych w pierwszym półroczu 2017 roku). Działalność tej spółki ma charakter mocno zależny od pozyskiwania większych projektów,
  obecnie pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów.
  W sprzedaży tradycyjnej zwiększyliśmy i zwiększamy bazę kosztową. Na rynku tradycyjnym jesteśmy nadal, tak jak pisaliśmy w raporcie za I kwartale 2018, w fazie
  dynamicznego rozwoju, a baza kosztowa jest nadal większa od optymalnych poziomów przychodowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do naszych zespołów dołączyło
  ponad 25 osób (osoby bezpośrednio związane ze sprzedażą oraz osoby z działów wsparcia). Miesięczne stałe koszty związane z tym związane kształtują się na poziomie
  ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo doszły koszty nowych powierzchni sprzedażowych i magazynowych – na poziomie około 70 tys. złotych miesięcznie. Planujemy
  utrzymywać ten sposób organicznego rozwoju zwiększając wartość nominalnej i procentowej marży, wartość firmy i jej udziały w rynku.
  W konsekwencji odnotowaliśmy stratę netto za II kwartał 2018 na poziomie Grupy przypisaną udziałom większościowym w wysokości 394 tys. złotych, wobec 361 tys. zysku
  za II kwartał 2017 roku. EBITDA za 12 miesięcy (tj. od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku) wyniosła 4,5 miliona złotych. Strata za II kwartał 2018 miała także związek
  z negatywnym wpływem różnic kursowych w wysokości około 200 tys. złotych w porównaniu do II kwartału 2017 roku. Pragniemy dodać, że w pierwszym półroczu Grupa
  wygenerowała dodatnie przepływy środków pieniężnych w wysokości 1 943 tys. złotych.
  Jak informowaliśmy w raporcie za IV kwartał 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z Grupą Cermag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
  Ostatnio nawiązaliśmy podobną współpracę z Firmą Handlową Max-Fliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Planujemy prowadzenie wspólnej
  polityki zakupowej. Działania te będą miały przełożenie na poszerzenie oferty produktowej oraz zwiększenie efektywności kosztowej zakupów.
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych dotyczących okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym. Dziękujemy za Państwa zaufanie i wiarę w pracę pracowników
  oraz Zarządu Internity.
  Z poważaniem
  Piotr Krzysztof Grupiński
  Prezes Zarządu INTERNITY S.A
  > | List Prezesa Zarzdu zawierajcy Zwiz Charakterystyk Istotnych Dokona lub Niepowodze oraz Informacja Zarzdu na Temat Aktywnoci Spóki w Obszarze Rozwoju Dziaalnoci
  02


  03
  > | List Prezesa Zarzdu zawierajcy Zwiz Charakterystyk Istotnych Dokona lub Niepowodze oraz Informacja Zarzdu na Temat Aktywnoci Spóki w Obszarze Rozwoju Dziaalnoci


  Dane
  Finansowe


  > | Wybrane Dane Finansowe w PLN
  05
  Należności długoterminowe
  Kapitał własny Dane na
  30.06.2017
  15 916 114 16 297 577
  - -
  7 812 550 6 044 819
  2 953 140 4 164 851
  1 866 401 1 699 029
  22 429 590 24 971 253
  Należności krótkoterminowe
  Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania krótkoterminowe Dane na
  30.06.2018
  Przychody ze sprzedaży
  Amortyzacja Dane za
  II kwartał 2017
  339 805 565 212
  27 414 042 28 505 567
  1 049 221 - 188 333
  1 030 333 - 154 096
  699 028 - 409 825
  440 673 - 337 658
  Zysk/Strata ze sprzedaży
  Zysk/Strata z działalności operacyjnej
  Zysk/Strata brutto
  361 212- 394 593
  - Jednostce dominującej
  Zysk/Strata netto przypadający
  79 46056 935
  - Udziałowcom mniejszościowym Dane za
  II kwartał 2018
  Przychody ze sprzedaży
  Amortyzacja Dane za okres
  1.01-30.06.2017
  699 510 1 105 689
  53 596 897 55 663 419
  1 142 306 - 344 609
  1 240 170 - 299 119
  952 482 - 670 337
  605 153 - 561 621
  Zysk/Strata ze sprzedaży
  Zysk/Strata z działalności operacyjnej
  Zysk/Strata brutto
  344 308- 648 671
  - Jednostce dominującej
  Zysk/Strata netto przypadający
  260 84687 050
  - Udziałowcom mniejszościowym Dane za okres
  1.01- 30.06.2018


  > | Skonsolidowany bilans w PLN
  06
  30.06.201730.06.2018
  A . AKT YWA T RW AŁE
  I . Wartości niematerialne i prawne
  1 . Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2 . Wartość firmy
  3 . Inne wartośc i n ie m ate ria ln e i p ra w ne
  4 . Zaliczki n a w artośc i n ie m ate ria ln e i p ra w ne
  II. Wartość fir my je d nost ek p od p orz ą d ko wan yc h
  III. Rze cz o w e a kt yw a t r w ałe
  1 . Śro dki trw ałe
  2 . Śro dki trw ałe w bud ow ie
  3 . Zaliczki n a ś ro dki trw ałe w bud ow ie
  I V . Nale żn ośc i d łu gote rmi no w e
  V . In w estyc je d łu gote rmi no w e
  1 . Nie ru ch o m ośc i
  2 . Wartośc i n ie m ate ria ln e i p ra w ne
  3 . Dłu gote rmin ow e a kt yw a fin an sow e
  4 . Inne in w estyc je d łu go
  te rmin ow e
  V I. Dłu gote rmi no w e r o zli cz e n ia mi ęd zyo kresow e
  1 . Akt yw a z tyt ułu odro czo neg o p odatku doch o dow eg o
  2 . Inne rozlic ze n ia mię dzyo kresow e
  B . AKT YWA O BR O TO W E
  I . Zapasy
  1 . Mate ria ły
  2 . Półp ro dukt y i pro dukt y w toku
  3 . Pro dukt y g oto w e
  4 . Tow ary
  5 . Zaliczki n a d ost aw y
  II. Nale żn ośc i kr ótko te rmi no w e
  1 . Nale żn ośc i o d je d nost ek pow ią za n yc h
  2 . Nale żn ośc i o d p ozo sta ły ch je d nost ek
  a ) z t y tu łu do sta w i u słu g , o o kre sie spł aty :
  b) z t y tu łu p oda tk ó w , do ta cji, c eł
  , u be zpiec zeń s p ołe czn yc h i
  z dro wotn yc h o ra z inny ch ś w ia dc ze ń
  c ) inne
  d) do ch o dzon e n a dro dze s ą do wej
  III. In w estyc je kr ótko te rmi no w e
  1 . Kró tko te rmin ow e a kt yw a fin an sow e
  a ) w je dn ostk a ch z a leż nyc h i n ie będą cyc h s pó łk a m i
  h an dlo wym i je dn ostk a ch w spó łz a leż nyc h
  b) w je dn ostk a ch s to w arz ys zon yc h i b ędą cyc h s pó łk a m i
  h an dlo wym i je dn ostk a ch w spó łz a leż nyc h
  c ) w p ozos ta ły c h je dn ostk a ch
  d) ś ro dk i pien iężne i inne a kty w a pie nięż ne
  - ś ro dki p ie n ię żn e w kasie
  i n a r achunka ch
  2 . Inne in w estyc je k ró tko te rmin ow e
  I V . Kró tko te rmi no w e r o zli cz e n ia mię dzyo kresow e
  C Nale żn e w pła ty n a k api ta ł ( fund usz) p odsta w ow y
  D Udzia ły ( akc je ) w łasn e
  AKTYWA R AZE M 14 394 713
  1 663 102 0
  0
  1 566 218 96 884 0
  1 435 401
  1 392 124 43 277 0
  0
  11 099 362 11 099 362 0
  0
  0
  196 849 196 849 0
  27 535 902
  15 819 167 0
  541 396 0
  15 042 195 235 576
  7 812 550 0
  7 812 550
  6 680 774 514 209
  617 566 0
  3 629 271 3 629 271 0
  0
  676 132
  2 953 140 2 953 140 0
  274 914 0
  154 691
  42 085 307 15 399 542
  828 033 0
  0
  828 033 0
  0
  1 846 446
  1 647 874 198 573 0
  0
  12 488 989 12 488 989 0
  0
  0
  236 074 236 074 0
  29 511 568
  18 365 032 0
  690 846 0
  17 190 089 484 097
  6 044 819 0
  6 044 819
  4 646 641 746 831
  651 347 0
  4 584 246 4 584 246 0
  0
  419 395
  4 164 851 4 164 851 0
  517 471 0
  154 691
  45 065 801


  > | Skonsolidowany bilans w PLN
  07
  30.06.2018
  A . KAP IT A Ł ( FU N DUSZ) W ŁA SN Y 16 297 577
  I . Kapi ta ł ( f u n du sz ) po dsta w ow y 833 000
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 12 241 232
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3 935 913
  V . Różnice kursowe z przeliczenia 0
  V I. Zysk ( stra ta ) z lat u bie g ły c h -63 897
  V II. Zysk ( stra ta ) n et to -648 671
  V III. Odp is y z zysk u n etto w ciągu roku o bro to w eg o(- ) 0
  B . Kapi ta ł m nie js zośc i 842 918
  C . Ujemna w artość firmy j ed nost ek p odporz ą d ko wan yc h 0
  I . Uje m na wart ość f irm y - jedn ostk i z a leż ne 0
  II. Uje m na wart ość f irm y - jedn ostk i w sp ółz a le żn e 0
  III. Uje m na wart ość f irm y - jedn ostk i s to w arz yszon e 0
  D . ZOBO W IĄ ZA NIA I R EZE RW Y N A Z
  O BO W IĄ ZA NIA 27 925 307
  I . Reze rw y na z o b ow ią za n ia 1 255 026
  1 . Reze rw a z tyt ułu odro czo neg o p odatku doch o dow eg o 1 255 026
  2 . Reze rw a n a ś wia d cze n ia e m eryt aln e i p odobne 0
  3 . Pozost ałe reze rw y 0
  II. Zobow ią za n ia dł ug ote rm in ow e 1 699 029
  1 . Wobec je d nost ek p ow ią za n yc h 0
  2 . Wobec p ozo sta łyc h je d no ste k 1 699 029
  a ) k re dy ty i p oży czk i 1 378 943
  b) z t y tu łu e m isji dł użn yc h pap ierów w art ośc io wyc h 0
  c ) inne zob ow ią za n ia fin an so w e 320 086
  d) inne 0
  III. Zob ow ią za n ia krótk otermin ow e 24 971 253
  1 . Wobec je d nost ek p ow ią za n yc h 0
  2 . Wob
  ec p ozo sta łyc h je d no ste k 24 971 252
  a ) k re dy ty i p oży czk i 6 004 675
  b) z t y tu łu e m isji dł użn yc h pap ierów w art ośc io wyc h 0
  c ) inne zob ow ią za n ia fin an so w e 223 065
  d) z t y tu łu do sta w i u słu g, o o kres ie w ym agaln ośc i: 9 911 307
  e ) z a lic zk i o trz ym an e na do sta w y 6 568 053
  f ) zob ow ią za n ia weks lo we 0
  g) z t y tu łu p oda tk ó w , c eł , u b ezp ie czeń i inny ch ś w ia dc ze ń 789 644
  h) z t y tu łu w yn agro dzeń 9
  i) inne 1 474 498
  3 . Fund usze s pecja ln e 0
  I V . Rozlic zen ia m iędz yo kres ow e 0
  1 . Ujemna w artość firmy 0
  2 . Inne rozlic ze n ia mię dzyo kresow e 0
  P
  A SYW A R AZE M 45 065 801
  30.06.2017
  15 916 114 833 000
  14 241 232 0
  558 096
  0
  -60 522
  344 308
  0
  876 934 0
  0
  0
  0
  25 292 259 989 037
  989 037 0
  0
  1 866 401
  0
  1 866 401 1 654 295
  0
  212 106 0
  22 429 590 0
  22 429 590 5 516 526
  0
  221 569
  10 282 361 4 524 360 0
  1 245 862 8 568
  630 343 0
  7 232
  0
  7 232
  42 085 307


  > | Rachunek zysków i strat (skrócony) w PLN
  08
  Półrocze 2017Półrocze 2018
  A . Prz y c h ody n etto ze s prz e d aży p ro du któw , tow aró w i m ate ria łó w , w t y m :
  I. Prz yc h o dy n etto ze sp rz e d aży u słu g
  II. Zm ia n a st anu pro duktów (zwi ększ. - w art.
  III. Koszty w ytw orz .ś w ia d . n a w ł. p otr ze b y jed n.
  IV . Prz yc h . n etto ze sp rz e d aży tow aró w i m at.
  B . Koszty d zia ła ln ości o pera cyjn ej , w t y m :
  I. Am orty z a cja
  II. Zużyc ie m ate ria łó w i e n erg ii
  III. Usłu gi o bce
  IV . Podatk i i o pła ty
  V . Wyn ag ro dze n ia
  V I. Ubezp ie cze n ie s p o łe czn e i inne ś w ia d cze n ia
  V II. Pozo sta ł
  e k o szty r o dza jo w e
  V III. Wartoś ć sp rz e d an yc h tow aró w i m ate ria łó w
  C . Zysk ( s tr a ta ) ze s p rze daży (A -B )
  D . Pozo sta łe p rz y c h od y o pera cyjn e
  I. Zys k z e z b yc ia n ie fin an so w yc h a kty w ów t r w ały c h
  II. Dota cje
  III. Aktu aliz acje w artoś ci a kty w ów n ie fin an so w yc h
  IV . Inne p rz yc h o dy o pera cyjn e
  E . Pozo sta łe k o szty o pera cyjn e
  I. Str a ta z e z b yc ia n ie fin an so w yc h a kty w ów t r w ały c h
  II. Aktu aliz acja w artoś ci a kty w ów n ie fin an so w yc h
  III. Inne k o szty o pera cyjn e
  F . Zysk ( s tr a
  ta ) z d ziała ln o ści o pera cy jn ej ( C +D -E )
  G . Prz y c h ody f in an so w e
  I. Dyw id en d y i u d zia ły w z ys ka ch , w t y m :
  II. Odse tk i, w t y m :
  III. Zys k z t y tu łu r o zc h o du a kty w ów f in an so w yc h
  IV . Aktu aliz acja w artoś ci a kty w ów f in an so w yc h
  V . Inne
  H . Koszty f in an so w e
  I. Odse tk i, w t y m :
  II. Str a ta z t y tu łu r o zc h o du a kty w ów f in an so w yc h , w t y m
  III. Aktu aliz acja w artoś ci a kty w ów f in an so w yc h
  IV . Inne
  I . Zysk ( s tr a ta ) n a s prze daży ca ło ści lu b czę ści u dzi ałó w jed no ste k p od
  po rzą dko w an ych
  J . Zysk ( s tr a ta ) z d ziała ln o ści g osp o d arcze j ( F+G -H +I)
  K . Odpis warto ści f ir m y
  L . Odpis uje mnej w arto ści f ir m y
  M . Zys k (st ra ta ) w je dn ostk ach p od porz ą d ko w an yc h w yc e n ia n yc h m etod ą p ra w w ła sn ości
  N . Zys k (st ra ta ) b ru tto ( J +/- K-L +M +/-M )
  O . Podate k d och od ow y
  P . Pozo sta łe o bow ią zk o w e z m niejs ze n ia z y s k u ( zwi ęk sze n ia s tr a ty )
  R . Zys k i (st ra ty ) m niejs zo ści
  S . Zysk ( s tr a ta ) ne tto ( N -O -P +/- R ) 01.01.2017
  - 30.06.2017
  53 596 897 15 214 878 -
  -
  38 382 019
  52 454 590 699 510
  7 961 647
  11 729 097 47 433
  2 318 062 356 172
  273 154
  29 069 516 1 142 306 271 97251 106
  91 429
  129 436
  174 108 -
  -
  174 108
  1 240 170 233 208 -
  2 229 -
  -
  230 980
  520 896 97 164
  95 562
  241 950 86 220 -
  952 482 -
  - -
  -
  952 482
  347 329 -
  260 846
  344 308 01.01.2018
  - 30.06.2018
  55 663 419 13 059 380 -
  -
  42 604 039
  56 008 028 1 105 689
  7 963 286
  11 266 726 53 016
  2 625 273 420 908
  267 823
  32 305 307 - 344 609 131 505 1 128
  2 341
  128 036 86 015 -
  -
  86 015
  - 299 119 101 624 -
  3 414
  24 540 -
  73 669
  472 842 140 769 -
  -
  332 072 -
  - 670 337 -
  - -
  -
  - 670 337
  - 108 716 -
  87 050
  - 648 671
  W
  ys zc ze g ó ln ie n ie


  > | Zestawienie zmian w kapitale wasnym (skrócone) w PLN
  09
  1.01-30.06.201716 146 810833 000 -
  -
  -
  -
  14 502 581 - 261 349
  -
  - 261 349
  - 261 349
  -
  -
  550 000 8 096
  8 096
  -
  -
  -
  261 229 -
  - 321 751
  - 321 751
  -
  344 308
  344 308 -
  -
  616 088
  260 846 -
  -
  876 934 -
  -
  -
  14 241 232 -
  -
  558 096
  261 229
  - 60 522
  15 916 114 -
  16 793 047 833 000
  16 146 810
  1.01-30.06.2018
  18 178 399833 000 -
  -
  -
  -
  14 241 232 - 2 000 000
  -
  - 2 000 000 -
  - 2 000 000
  -
  558 096
  3 377 817
  3 377 817
  -
  1 377 817
  -
  2 546 071 -
  - 2 609 968
  - 1 232 151
  - 1 377 817
  - 648 671
  - 648 671 -
  -
  755 868 87 050 -
  -
  842 918 -
  -
  -
  12 241 232 -
  -
  3 935 913
  2 546 071
  - 63 897
  16 297 577 -
  17 140 494 833 000
  18 178 399


  > | Rachunek przepywów pieninych (skrócony) w PLN
  10
  1.04.-30.06.2017361 212
  - 1 017 647 79 460
  339 805 - 447
  46 831
  265 920 72 133
  - 730 641
  - 964 947
  - 205 236 79 866- 393
  - 656 435 -
  224 330 19 000 -
  205 330 -
  205 330
  205 330 -
  -
  - 465 122 - 119 809 -
  - 345 313 -
  - 345 313
  - 345 313 -
  -
  -
  - 240 792 -
  769 719 -
  623 963 -
  145 757
  - 111 660 -
  -
  -
  115 303 -
  -
  - 34 821
  - 47 829
  - 144 313 658 059
  - 239 167
  - 239 167 -
  3 192 307
  2 953 140 - 1.04.-30.06.2018
  - 394 593
  1 381 428 56 935
  565 212
  192 323 63 407 -
  13 755
  - 997 861 902 369
  519 535 65 753 -
  986 834 -
  - -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - 605 619 - 205 619 -
  - 400 000 -
  - 400 000 -
  - 400 000 -
  -
  - 605 619 -
  768 228 -
  764 814 -
  3 414
  - 431 727 -
  -
  -
  - 113 339 -
  -
  - 59 244
  - 65 597
  - 193 546 336 501717 716
  717 716 -
  3 447 135
  4 164 851 - 1.01.-30.06.2017
  344 308
  1 013 306 260 846
  699 510
  - 144 759 94 935
  286 406
  - 287 119
  - 2 888 953
  - 1 175 698 4 105 495 63 036- 393
  1 357 613 -
  511 040 52 803 -
  458 238 -
  458 238
  387 738 70 500 -
  - 1 609 549 - 197 867- 27 490
  - 1 384 192 -
  - 1 384 192
  - 1 384 192 -
  -
  -
  - 1 098 509 -
  770 951 -
  623 963 -
  146 988
  - 581 875 - 154 691 -
  -
  - 260 276 -
  -
  - 60 564
  - 106 343 -
  189 076 448 181
  448 181 -
  2 504 959
  2 953 140 - 1.01.-30.06.2018
  - 648 671
  5 056 914 87 050
  1 105 689 258 403
  137 355 - 25 669
  - 219 023
  - 1 607 050 784 176
  4 489 221 46 762 -
  4 408 243 -
  279 559 1 128 -
  278 430 -
  278 430
  278 430 -
  -
  - 804 993 - 404 993 -
  - 400 000 -
  - 400 000 -
  - 400 000 -
  -
  - 525 434 -
  7 500 371 -
  7 496 957 -
  3 414
  - 9 439 469 -
  -
  -
  - 8 926 289 -
  -
  - 114 007
  - 140 769
  - 258 403
  - 1 939 097 1 943 712
  1 943 712 -
  2 221 139
  4 164 851 -


  Informacja Dotyczce LiczbyZatrudnionych Osób


  Informacja o liczbie
  osób zatrudnionych
  przez Grup
  (w przeliczeniu na pene etaty):
  Na dzie 30 czerwca 2018 roku – 82 osób
  Na dzie 30 czerwca 2017 roku – 70 osób
  > | Informacja Dotyczce Liczby Zatrudnionych Osób
  12


  Internity S.A.


  > | Dane, Zarzd Spóki oraz Rada Nadzorcza
  14
  Internity S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6 lokal 6,
  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Dane
  Piotr Grupiński – Prezes Zarządu
  Piotr Koziński – Wiceprezes Zarządu
  Zarzd Spóki
  Rada Nadzorcza
  Wysokość kapitału zakładowego
  833 000 PLN
  Kapitał zakładowy wpłacony
  833 000 PLN KRS
  NIP
  0000307937
  527-23-97-617 REGON
  015447488
  Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej
  powinno być osobami niezależnymi od Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata,
  z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na
  okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem
  danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji raportu wchodzą:
  Katarzyna Jasińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Paweł Koziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Bartosz Andrzej Hamera
  Hubert Bojdo
  Andrzej Ziemiński


  PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna
  Batna Trading Liczba
  Posiadanych Akcji
  1 8 54 5 10 22,26%
  1 5 14 2 10 18,1 8%
  1 0 49 3 60 12,6 0%
  1 0 10 4 00 12,1 3%
  7 74 5 20 9,3 0%
  6 60 0 60 7,9 2%
  4 63 6 12 5,57%
  Impera Capital S.A.
  Koziński Piotr
  Rubicon Partners S.A.
  Grupiński Piotr
  Karol Borkowski, Monika Borkowska, Filip Borkowski
  (działający w ramach porozumienia)
  Pozostali akcjonariusze Udział w
  Kapitale/Głosach
  7 3 26 6 72 87,9 6%
  1 0 03 3 28 12,0 4%
  8 3 30 0 00 100,00%
  - ZWZ 1 1.0 8.2 017
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z WZ 2 7.0 6.2 013
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z aw ia d o m ie n ie 3 0.1 1.2 015
  > | Akcjonariat Spóki
  15
  Akcjonariat Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego,
  ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów
  na walnym zgromadzeniu (dane na podstawie zgłoszeń na walne
  zgromadzenia akcjonariuszy oraz otrzymanych zawiadomień)
  Internity S.A. – Akcjonariat Spóki


  Spółka prowadzi działalność w ramach rynku budowlanego i zajmuje się sprzedażą
  produktów z branży sanitarnej, grzewczej i płytkowej. Koncepcja sprzedaży oparta
  jest na doradztwie architektów i projektantów wnętrz, obsłudze rynku inwestycyjnego
  i deweloperskiego jak również hotelowego i biurowego. Koncentracja działań występuje
  jednak na rynku detalicznym i deweloperskim, którym służą punkty sprzedaży
  i merytoryczne wsparcie doradców handlowych.
  Spółka skupia swoje działania na sprzedaży produktów z wyższego segmentu
  cenowego i luksusowego skierowanych do 25 - 30 % ogółu klientów.
  W ramach usług wykonawczych proponuje usługę wykończenia mieszkań
  w standardzie pod klucz.
  Opis Dziaalnoci
  Do głównej działalności Spółki należy prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzedaży
  płytek ceramicznych, artykułów sanitarnych i grzewczych jak również świadczenie usług
  w zakresie wykończenia budynków i lokali w systemie „pod klucz”, od etapu projektowania,
  przez dostawę wszystkich produktów, aż po prowadzenie prac wykończeniowych.
  Przedmiotem działalności Spółki są wszystkie działalności wskazane w Art. 4 Statutu Spółki.
  Internity S.A. wykonuje dla deweloperów i klientów detalicznych mieszkania
  w systemie pod klucz – od etapu projektowania przez dostawę wszystkich
  produktów aż po prowadzenie prac wykończeniowych. W ofercie usług dla
  deweloperów jest także komponowanie standardów wykończania mieszkań
  wraz ze szczegółową oceną i przybliżonymi warunkami zakupowymi na
  proponowane produkty i usługi.
  > | Opis Dziaalnoci
  16
  > | Salon JBartycka 24/26, Warszawa


  > | Opis Dziaalnoci
  17
  Internity S.A. prowadzi sprzeda hurtow
  i detaliczn nastpujcych produktów:
  Ceramika łazienkowa
  Wanny, Hydromasaże, Kabiny
  Armatura i dodatki łazienkowe
  Płytki ceramiczne, Mozaiki szklane, Kamienie naturalne
  Elementy systemów grzewczych
  Systemy instalacyjne
  Pozostałe produkty wyposażenia wnętrz
  Artykuły oświetleniowe


  > | Jednostki Wchodzce w Skad Grupy Kapitaowej
  18
  Jednostki wchodzce w skad grupy kapitaowej
  na ostatni dzie okresu objtego raportem kwartalnym
  Jednostką dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  jest Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Internity:
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi
  Internity Łódź z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  W dniu 20 lutego 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Internity Polska Sp. z o.o..
  Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a ust 2 ustawy z dnia 29
  września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  W dniu 28 listopada 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Myhome.pl Sp. z o.o..
  Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a ust 2 ustawy z dnia 29
  września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  PRO STERN


  Grupa – opis pozostaych jednostekobjtych konsolidacj


  20
  > | Grupa – opis pozostaych jednostek objtych konsolidacj
  Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny został sporządzony
  w oparciu o dane finansowe następujących spółek zależnych
  bezpośrednio lub pośrednio od Internity SA:
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi
  Internity Łódź z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  DANE PRODESIGNE SP. Z .O.O.
  NAZWA:
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Prodesigne Sp. z o.o.)
  SIEDZIBA I ADRES:
  ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  KRS: 0000284443
  NIP: 123-112-38-26
  REGON: 141098076
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
  Podstawowym przedmiotem działalności spółki zgodnie z PKD jest sprzedaż wykończeniowych
  materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego. W praktyce spółka dokonała inwestycji
  kapitałowej w spółce osobowej, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
  materiałów budowlanych i wykończeniowych
  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:
  INTERNITY SA posiada 70% udziałów w kapitale zakładowym Prodesigne Sp. z o.o. oraz 70% głosów
  na zgromadzeniu wspólników. Dodatkowo Prodesigne Sp. z o.o., będąc komplementariuszem,
  posiada 0,6 % udziałów w kapitale Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
  oraz 1% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 1% udział w zysku/stracie.
  METODA KONSOLIDACJI:
  Spółka Prodesigne sp. z o.o. konsolidowana jest metodą pełną.


  21
  > | Grupa – opis pozostaych jednostek objtych konsolidacj
  DANE INTERNITY ŁÓDŹ SP. Z O.O.
  NAZWA:
  Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Internity Łódź Sp. z o.o.)
  SIEDZIBA I ADRES:
  ul. Wróblewskiego 19A; 90-344 Łódź
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  KRS: 0000350717
  NIP: 728-27-433-64
  REGON: 100848879
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest sprzedaż wykończeniowych
  materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego. W praktyce spółka dokonała inwestycji
  kapitałowej w spółce osobowej, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
  materiałów budowlanych i wykończeniowych.
  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:
  INTERNITY SA posiada 98% udziałów w kapitale zakładowym Internity Łódź Sp. z o.o. oraz 98%
  głosów na zgromadzeniu wspólników. Dodatkowo Internity Łódź Sp. z o.o., będąc komplementariuszem,
  posiada 0,07% udziałów w kapitale Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. oraz
  1% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 1% udział w zysku/stracie. Spółka została utworzona
  08.02.2010 roku przez obecnych udziałowców.
  METODA KONSOLIDACJI:
  Spółka Internity Łódź Sp. z o.o. konsolidowana jest metodą pełną.
  DANE PRODESIGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
  NAZWA:
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  (Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
  SIEDZIBA I ADRES:
  ul. Duchnicka 3; 01-976 Warszawa
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego;
  KRS: 0000264640
  NIP: 676-23-31-709
  REGON: 120335609
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
  Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż wykończeniowych materiałów
  budowlanych, wyposażenia sanitarnego oraz grzejnego, a także projektowanie i wykonawstwo
  w zakresie wykańczania wnętrz.
  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:
  INTERNITY S.A. posiada bezpośrednio 97,4 % udziałów w kapitale zakładowym Prodesigne Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. oraz 69,5% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 69,5%
  udział w zysku/stracie. Dodatkowo, jak opisano powyżej, INTERNITY posiada udziały poprzez swoją
  Spółkę zależną Prodesigne Sp. z o.o.
  METODA KONSOLIDACJI:
  Spółka Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. konsolidowana jest metodą pełną.


  22
  > | Grupa – opis pozostaych jednostek objtych konsolidacj
  DANE DIGITAL INTERIORS SP. Z O.O.
  NAZWA:
  IDigital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Digital Interiors Sp. z o.o.)
  SIEDZIBA I ADRES:
  ul. Łucka 2/4/6 , 00 – 845 Warszawa
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  KRS: 0000352949
  NIP: 5213564114
  REGON: 142346116
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest sprzedaż wykończeniowych
  materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego. W praktyce spółka dokonała inwestycji
  kapitałowej w spółce osobowej, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
  materiałów budowlanych i wykończeniowych.
  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:
  INTERNITY SA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Digital Interiors Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Dodatkowo Digital Interiors
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc komplementariuszem, posiada 0,03% udziałów
  w kapitale Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. oraz 1% głosów na
  zgromadzeniu wspólników oraz 1% udział w zysku/stracie. Spółka została utworzona w 2010 roku
  przez obecnych udziałowców.
  METODA KONSOLIDACJI:
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością konsolidowana jest metodą pełną.
  DANE INTERNITY ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
  NAZWA:
  Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  (Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.)
  SIEDZIBA I ADRES:
  ul. Wróblewskiego 19A; 90-344 Łódź
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  KRS: 0000350975
  NIP: 7282743401
  REGON: 100850617
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż wykończeniowych materiałów
  budowlanych, wyposażenia sanitarnego, grzewczego oraz oświetlenia, a także projektowanie
  i wykonawstwo w zakresie wykańczania wnętrz.
  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:
  NTERNITY S.A. posiada bezpośrednio 99,6 % udziałów w kapitale zakładowym Internity Łódź Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. oraz 69,3% głosów na zgromadzeniu wspólników. Dodatkowo,
  jak opisano powyżej, INTERNITY posiada udziały poprzez swoją Spółkę zależną Internity Łódź Sp. z o.o.
  Spółka została utworzona w 2010 roku przez obecnych udziałowców.
  METODA KONSOLIDACJI:
  Spółka Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. konsolidowana
  jest metodą pełną.


  23
  > | Grupa – opis pozostaych jednostek objtych konsolidacj
  DANE DIGITAL INTERIORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
  NAZWA:
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  (Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)
  SIEDZIBA I ADRES:
  ul. Łucka 2/4/6 , 00 – 845 Warszawa
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  KRS: 0000353118
  NIP: 5213563988
  REGON: 142346145
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż wykończeniowych materiałów budowlanych,
  wyposażenia sanitarnego, grzewczego oraz oświetlenia, a także projektowanie i wykonawstwo w zakresie
  wykańczania wnętrz.
  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:
  INTERNITY S.A. posiada bezpośrednio 99,6 % udziałów w kapitale zakładowym Digital Interiors Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz 89% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  Dodatkowo, jak opisano powyżej, INTERNITY posiada udziały poprzez swoją Spółkę zależną Digital Interiors
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została utworzona w 2010 roku przez obecnych
  udziałowców.
  METODA KONSOLIDACJI:
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa konsolidowana
  jest metodą pełną.


  Informacja o Zasadach Przyjtychprzy Sporzdzaniu Raportu


  Niniejsze skrócone sprawozdanie sporządzone zostało na dzień 31 marca 2018 roku
  i obejmuje pierwszy kwartał roku obrotowego 2018 tj. okres od dnia 1 stycznia 2018
  do dnia 31 marca 2018 roku.
  W dniu 20 lutego 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Internity
  Polska Sp. z o.o.. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a
  ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  W dniu 28 listopada 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Myhome.pl
  Sp. z o.o.. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a ust 2
  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  Dane porównywalne prezentowane są za pierwszy kwartał 2017 roku.
  Kursy walut zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania:
  Pozycje aktywów i pasywów Spółki, wyrażone w walutach obcych (EUR) zostały wykazane w
  Sprawozdaniu przy zastosowaniu średnich kursów Narodowego Banku Polskiego:
  - na dzień 30.06.2018 roku - kurs EUR: 4,3616 PLN
  - na dzień 30.06.2017 roku - kurs EUR: 4,2265 PLN
  OKRES OBJĘTY RAPORTEM KWARTALNYM
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Polskimi Standardami
  Rachunkowości, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę
  w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  Zarząd Spółki nie był świadomy istnienia jakichkolwiek okoliczności wskazujących na
  zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w dającej się przewidzieć przyszłości,
  obejmującej okres minimum 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  FORMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  > | Okres Objty Raportem oraz Format Sporzdzania Finansowego
  25
  > | Salon Julianowska 61, Piaseczno


  > | Zwiza Charakterystyka Istotnych Dokona lub Niepowodze
  02
  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  26
  Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Stawki amortyzacyjne stosowane
  dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
  Licencje na oprogramowanie komputerowe: 25%-50%
  Pozostałe: 20%
  Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do
  10 000 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia
  ich do używania.
  Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
  o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu trwałej utraty wartości,
  w celu doprowadzenia wartości księgowej netto aktualizowanych środków trwałych
  do ich cen sprzedaży netto, dokonuje się z chwilą zaistnienia przyczyny uzasadniającej
  dokonanie takiego odpisu.
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych na podstawie
  okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Stawki amortyzacji dla środków
  trwałych są następujące:
  Budynki i lokale: 2,5-10%
  Urządzenie techniczne i maszyny: 20-30%
  Środki transportu: 14-40%
  Inne środki trwałe: 20%
  Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 złotych amortyzowane są jednorazowo
  w momencie przyjęcia ich do używania. Środki trwałe o przewidywanym okresie
  użytkowania nie przekraczającym jednego roku są jednorazowo odpisywane w ciężar
  kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. W pozycji środki trwałe w budowie
  wykazywane są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego
  środka trwałego. Środki trwałe w budowie wykazywane według ogółu wielkości kosztów
  związanych bezpośrednio z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
  z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji
  do momentu przekazania ich do użytkowania.
  Wartości niematerialne i prawne
  Środki trwałe
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Polskimi Standardami
  Rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją
  kosztu historycznego.
  PODSTAWOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Inwestycje długoterminowe wyceniane są według wartości godziwej.
  Inwestycje długoterminowe
  Długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w podmiotach
  powiązanych) wyceniane są według metody praw własności.
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Towary wyceniane są według cen nabycia netto pomniejszonych
  o uzyskane rabaty, bonifikaty i upusty, nie przekraczających cen sprzedaży
  netto. Rozchód towarów w magazynie wyceniany jest w oparciu o zasadę
  FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).
  Zapasy
  Należności wykazywane są w kwotach wymagalnych do zapłaty,
  przy zastosowaniu zasady ostrożności wyceny.
  Wartość należności aktualizowana jest o odpisy aktualizacyjne tworzone
  w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników
  oraz przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
  Należności
  Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.
  Środki pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunkach bankowych)
  wycenia się na dzień bilansowy przy zastosowaniu obowiązującego na ten
  dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe
  zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
  Środki pieniężne
  Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane zostały w wysokości
  faktycznie poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów.
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  27
  Zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania
  Kapitały własne wykazywane są w wartości nominalnej z podziałem
  na ich rodzaje. Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej
  w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Kapitały
  Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań,
  które wpływają na wzrost kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru
  w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Wartość przychodów ustala się według zasady memoriału – to jest ujęcia
  w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji
  gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego,
  czy zostały zapłacone na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody niezwiązane
  bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki, przychody z tytułu wynajmu/podnajmu
  nieruchomości, skonta operacyjne, rozwiązanie rezerw, odpisów aktualizujących,
  odszkodowania i inne podobne pozycje.
  Przychody finansowe obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
  odsetki od środków na rachunkach bankowych, różnice kursowe
  i inne podobne pozycje
  Przychody i zyski


  Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu
  na walutę polską po kursie kupna lub sprzedaży Banku, z którego usług korzysta
  Spółka z dnia przeprowadzenia transakcji, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna
  walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty
  są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień
  średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe
  z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów
  lub kosztów finansowych.
  Transkacje w walutach obcych
  Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
  które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru
  w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Koszty ewidencjonowane są zgodnie z zasadą memoriału – to jest ujęcia w księgach
  rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych
  dotyczących danego okresu sprawozdawczegoniezależnie od tego, czy zostały
  zapłacone na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Przez pozostałe koszty operacyjne rozumie się koszty niezwiązane bezpośrednio
  z podstawową działalnością Spółki, w tym tworzenie rezerw i odpisów aktualizujących.
  Koszty finansowe obejmują odsetki od zobowiązań handlowych,
  odsetki od zaciągniętych kredytów, różnice kursowe i inne podobne pozycje.
  Koszty i straty
  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  2528
  > |Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów


  Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
  wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę
  i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości
  kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego,
  w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
  zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, ustalonej przy
  uwzględnieniu zasady ostrożności. Natomiast rezerwę tworzy się w wysokości kwoty
  podatku dochodowego, wymagającej zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
  różnic przejściowych, czyli różnic powodujących zwiększenie podstawy opodatkowania
  w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  ustala się przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego, obowiązujących w roku
  powstania obowiązku podatkowego. Wyżej wymieniona rezerwa i aktywa wykazywane
  są w bilansie oddzielnie. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany
  okres sprawozdawczy obejmuje: cześć bieżącą i cześć odroczoną.
  Opodatkowanie
  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  29


  Czynniki Ryzyka


  Czynniki
  ryzyka zwizane
  z dziaalnoci
  Spóki
  Majątek jaki posiada Spółka, w tym zapasy narażone są na zniszczenie
  wskutek kataklizmów oraz innych czynników losowych. Spółka w znacznym
  stopniu ogranicza to ryzyko zawierając ubezpieczenia majątkowe od wypadków
  losowych, jak też instalując w zajmowanych nieruchomościach profesjonalne
  systemy alarmowe.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z CZYNNIKAMI LOSOWYMI
  Grupa odbiorców produktów i usług, oferowanych przez Spółkę jest bardzo
  rozproszona, co wynika z prowadzenia przez Spółkę w przeważającej mierze
  sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej do mniejszych firm. Najwięksi
  odbiorcy to głównie spółki zależne od Internity SA. W konsekwencji ryzyko
  uzależnienie od Odbiorców jest niskie, choć może się zdarzyć, iż jedna duża
  transakcja taka jak projekt inwestycyjny – biurowiec, hotel może stanowić
  zasadnicza wartość obrotów Spółki w danym roku czy okresie.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW
  > | Czynniki Ryzyka
  31


  > | Czynniki Ryzyka
  > | Salon Julianowska 61, Piaseczno
  32
  Spółka wykorzystuje w swojej działalności kilka systemów informatycznych.
  Istnieje ryzyko nieprzedłużenia umów z dostawcami tego oprogramowania (licencji)
  lub z dostawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie i rozwój tych systemów, a tym
  samym znaczącej dezorganizacji procesów organizacyjnych Spółki i obniżenia jego
  wyników finansowych. Dotyczy to także informatyków zatrudnionych w Spółce
  szczególnie w obliczu trudnego rynku pracy w tym zakresie w Polsce.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z UZALEŻNIENIEM OD
  DOSTAWCÓW PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH
  Działalność gospodarcza i pozycja rynkowa Spółki uzależnione są od
  wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kontaktów i kompetencji kadry
  menedżerskiej. Utrata tych osób lub rozpoczęcie przez nie działalności
  konkurencyjnej mogłaby być istotnym ryzykiem dla działalności Spółki.
  Ewentualna utrata kluczowej kadry menedżerskiej mogłaby mieć negatywny
  wpływ na jej sytuację majątkową i finansową.
  RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH MENEDŻERÓW
  Spółka jest stroną kilku umów najmu powierzchni handlowych i magazynowych.
  W większości są to umowy kilkuletnie, zawarte na czas określony. Z uwagi na
  charakter prowadzonej przez Spółkę działalności w lokalach tych dokonywane są
  istotne inwestycje. Większość ponoszonych kosztów nie może zostać odzyskana w
  przypadku braku przedłużenia umowy. W konsekwencji część poniesionych nakładów
  na obce środki trwałe może stać się stratą, w roku, w którym umowa nie zostanie
  przedłużona. Dodatkowo sama zmiana lokalizacji może negatywnie wpłynąć na
  poziom sprzedaży i wyników finansowych Spółki.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPRZEDŁUŻENIEM
  ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW NAJMU


  > | Czynniki Ryzyka
  33
  Działalność Spółki charakteryzuje umiarkowany poziom ryzyka związany z nieściągalnością
  należności od kontrahentów. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez ubezpieczenie większości
  należności od kontrahentów. W konsekwencji ryzyko nieściągnięcia należności ograniczone
  jest w takich sytuacjach do tzw. udziału własnego wynikającego z umowy ubezpieczenia,
  co w praktyce oznacza stratę do poziomu 25% wartości takiej należności. Istnieje jednak
  pewna grupa klientów, którzy korzystają z odroczonych terminów płatności i nie są objęci
  ubezpieczeniem należności. Ewentualny wzrost niespłaconych należności może
  spowodować pogorszenie wyników finansowych Internity SA oraz negatywnie
  oddziaływać na jej płynność finansową.
  Spółka w swojej działalności realizuje także dostawy produktów na duże projekty
  inwestycyjne, których jednostkowa wartość przekracza często 200.000 zł. Niespłacenie
  tego rodzaju należności w terminie, mimo jej ubezpieczenia, może spowodować zachwianie
  płynności finansowej Internity SA, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wynik.
  Dodatkowo Spółka jest ubezpieczana do pewnego poziomu wartości odszkodowań,
  który jest zależny od trzydziestokrotności wartości płaconej składki ubezpieczeniowej.
  eżeli odszkodowanie w danych okresie przekroczy tę kwotę, to dalsze odszkodowania
  nie będzie Spółce należne, a tym samym Spółka poniesie stratę finansową.
  Wysoki poziom wypłaconych odszkodowań w danym roku finansowym może mieć
  negatywny wpływ na wysokość składki w kolejnym roku, co może mieć negatywny wpływ
  na wyniki Spółki lub zwiększenie ryzyka nieściągalności należności.
  Istotny poziom ryzyka niespłacenia zobowiązań przez klientów związany jest
  z prowadzeniem prac budowlano-wykończeniowych, co jest związane z wysokim
  skomplikowaniem procesów, trudnością w pozyskaniu i utrzymaniem pracowników,
  a także z faktu braku profesjonalnej wiedzy na temat oceny jakości wykonawstwa po
  stronie klientów.
  Spółka prowadzi sprzedaż do podmiotów powiązanych, a należności Spółki od tych
  podmiotów nie są objęte ubezpieczeniem. W przypadku trudności ze ściągalnością ww.
  należności może zostać istotnie zagrożone zachowanie płynności finansowej Spółki,
  a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wynik.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z NIEŚCIAGALNOŚCIĄ
  NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW


  > | Zwiza Charakterystyka Istotnych Dokona lub Niepowodze
  02
  > | Czynniki Ryzyka
  34
  Sukces sprzedaży firm działających w tym samym segmencie co Spółka bardzo często
  uwarunkowany jest wartością dodaną jaką te firmy oferują klientowi. W przypadku Spółki
  i jej spółek zależnych taką wartością dodaną jest bardzo dobra jakość obsługi, bogata
  oferta towarów oraz salony sprzedaży urządzone w sposób przyjazny klientowi. Z usług
  Spółki korzystają w dużej mierze architekci i projektanci wnętrz, którzy stawiają w tym
  zakresie bardzo wysokie wymagania. Powoduje to konieczność zatrudnienia przez Spółkę
  i jej spółki zależne odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Spółka prowadzi stałą
  i aktywną politykę w zakresie pozyskiwania nowych pracowników i współpracowników
  raz utrzymania i rozwoju aktualnej kadry. Działania te wynikają z dbałości o zapewnienie
  wystarczającej pod względem kwalifikacji i liczebności kadry pracowniczej, która jest
  jednym z podstawowych czynników niezbędnych do dynamicznego rozwoju działalności
  Spółki, jednak w obliczu dużej konkurencyjności o pracowników i braku publicznego
  systemu kształcenia fachowców w branży wyposażenia wnętrz, pozyskanie największych
  talentów łączy się z rosnącymi kosztami.
  RYZYKO UTRATY I TRUDNOŚCI W POZYSKANIU
  NOWYCH PRACOWNIKÓW
  Spółka kupuje od niektórych dostawców ponad 10% własnych zakupów (w danej kategorii
  produktów) w związku z tym narażona jest na ryzyko związane z uzależnieniem, a tym
  samym może to mieć negatywny wpływ na poziom realizowanych marż oraz potencjalnie
  może w przypadku zmiany polityki sprzedaży lub innych czynników po stronie tych
  dostawców wpłynąć na spadek sprzedaży i rentowność Spółki. Spółka współpracuje
  także z około 80 innymi istotnymi dostawcami. Pomimo dość dużej koncentracji kilku
  producentów w grupie dostawców Spółki, ryzyko to jest częściowo ograniczone silną
  pozycją Spółki w niszy rynku, w którym działa, choć nie można go wykluczyć. Silnym
  ryzykiem dla spółki jest rozwój platform i sklepów online, które oferują te same produkty
  od tych samych producentów w niższych cenach.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD
  GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW
  Spółka z uwagi na prowadzenie działalności w zakresie prac budowlano
  -wykończeniowych i dostaw materiałów budowlanych narażona jest na
  wystąpienie kar z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania zleceń.
  Ryzyko to związane jest z błędami popełnionymi przez pracowników lub
  współpracowników Spółki, a także z trudnościami związanymi z pozyskaniem
  nowych wykwalifikowanych pracowników. W odniesieniu do dostaw towarów,
  w szczególności na rynku biznesowym, tj. na rzecz deweloperów oraz
  wykonawców, Spółka w sytuacji opóźnień dostaw, w tym głównie spowodowanych
  przez producenta, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu strat
  poniesionych przez odbiorców Spółki. Straty te mogą być w wielu przypadkach
  znacznie wyższe niż wartość samych dostarczanych towarów, a nie w każdej
  sytuacji będą mogły być transferowane na producenta. Niewykonanie bądź
  nieterminowe wykonanie prac budowlano-wykończeniowych przez Spółkę
  może negatywnie wpłynąć na renomę i wyniki finansowe Spółki.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI ZA NIEWYKONANIE
  LUB NIETERMINOWE WYKONANIE ZLECEŃ
  Obszar działalności Spółki wymusza utrzymywanie pewnej ilości zapasów t owaru
  w celu zapewnienia odbiorcom krótkich terminów dostaw. Tym samym działalność
  ta narażona jest na niebezpieczeństwo podjęcia niewłaściwej decyzji zakupowej,
  tzn. wprowadzenia na stany magazynowe towarów trudnych do sprzedania,
  dotyczy to w szczególności produktów wprowadzanych pod marki własne Spółki,
  które trudniej jest sprzedać niż produkty znanych brandów. Na omawiane ryzyko
  może mieć także wpływ zagrożenie utraty wartości zapasów, które ulegają
  przeterminowaniu. Ten drugi rodzaj ryzyka nie może mieć jednak dużego wpływu
  na wyniki finansowe Spółki ponieważ około 95% oferowanego asortymentu
  stanowią artykuły nie ulegające przeterminowaniu. Innym rodzajem ryzyka
  związanym z utrzymywaniem zapasów jest także możliwość wycofania części
  artykułów z produkcji przez ich producentów (także z katalogów – co ogranicza
  możliwość ich prezentowania i sprzedawania), mogąca spowodować konieczność
  sprzedaży części asortymentu poniżej kosztu zakupu. Cześć zamówień jest
  realizowana pod konkretne zamówienia klientów indywidualnych. Brak odbioru
  takich produktów, o ile należą do kategorii produktów trudno zbywalnych może
  powodować stratę dla Spółki z uwagi na brak możliwości sprzedania tego produktu
  innemu klientowi, co powoduje konieczność sprzedaży znacząco poniżej kosztu
  zakupu.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZAPASÓW


  > | Czynniki Ryzyka
  35
  Poziom sprzedaży towarów kompleksowego wyposażenia wnętrz podlega wahaniom
  sezonowym i jest pochodną postępów prac budowlanych, które uzależnione są od panujących
  warunków pogodowych. Wartość przychodów ze sprzedaży jest najwyższa w okresie
  wiosenno-letnim, a także we wczesnych miesiącach jesiennych, ponieważ prace budowlane,
  remontowe i konserwatorskie oraz odnawianie obiektów budowlanych często odbywają się
  w okresach korzystnych warunków pogodowych oraz w okresach urlopowych. Istnieje ponadto
  ryzyko, iż zwiększona sprzedaż w II i III kwartale roku może spowodować trudności związane
  z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni magazynowej, obsługą logistyczną sprzedaży oraz
  zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w tym okresie. W związku z tym ocena
  poziomu przychodów ze sprzedaży powinna być dokonywana w oparciu o wyniki całego roku.
  RYZYKO SEZONOWOŚCI PRZYCHODÓW
  Spółka w ramach prowadzonej działalności korzysta z kapitałów obcych. Działalność Spółki
  uzależniona jest od finansowania przez instytucje kredytujące oraz kredyty kupieckie.
  Ryzyko to może mieć znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w przypadku obniżenia
  oceny wypłacalności Spółki przez firmy ubezpieczające obrót dostawców oraz instytucje
  kredytujące w szczególności w przypadku nagłego pogorszenia się nastrojów konsumentów,
  słabszych wyników okresowych może doprowadzić do wypowiedzenia umów kredytowych i
  niewypłacalności Spółki.
  RYZYKO ZADŁUŻENIA
  W chwili obecnej 60,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należy w sposób
  bezpośredni i pośredni do Członków Zarządu: Pana Piotra Grupińskiego – Prezesa Zarządu
  i Pana Piotra Kozińskiego – Wiceprezesa Zarządu. W efekcie decydujący wpływ na działalność
  Spółki i realizację przez nią strategii rozwoju mają Członkowie Zarządu. Należy jednakże
  podkreślić, iż zamiarem głównych akcjonariuszy Spółki jest dążenie do zachowania
  dotychczasowego dynamicznego jej wzrostu. Osiągnięta przez Spółkę pozycja rynkowa,
  potwierdzona skuteczną aktywnością zarządzania Pana Piotra Grupińskiego i Pana Piotra
  Kozińskiego, wskazuje na możliwość sprawnego, operacyjnego funkcjonowania Spółki
  także w przyszłości.
  RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU


  > | Czynniki Ryzyka
  36
  W Statucie Spółki w art. 12 ust. 2 obowiązuje postanowienie, iż od chwili dopuszczeniaakcji Spółki
  do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prawo do powoływania i odwoływania
  Członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje następującym akcjonariuszom: Batna Trading Limited
  (tak długo jak spółka ta będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do
  wykonywania 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) – 1 członka, PMJ Properties Grupiński spółka
  jawna (tak długo jak spółka ta lub jej następcy prawni będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi
  akcje uprawniające do wykonywania 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) – 2 członków
  oraz Piotrowi Kozińskiemu (tak długo jak będzie on akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje
  uprawniające go do wykonywania 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) – 1 członka.
  Ostatniego Członka Rady Nadzorczej przy pięcioosobowym składzie Rady ma prawo powołać
  i odwołać Walne Zgromadzenie, na którym Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński spółka
  jawna i Pan Piotr Koziński nie są uprawnieni do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi
  powoływania i odwoływania takiego Członka. Jednak Batna Trading Limited, PMJ Properties
  Grupiński spółka jawna oraz Pan Piotr Grupiński mają prawo głosu nad uchwałami o powołaniu
  Członka Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednim zdaniem,
  nie dokona wyboru Członka Rady Nadzorczej.
  Ponadto Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński spółka jawna oraz Pan Piotr Koziński
  mają prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne
  Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany
  Członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w art.11 ust.1 Statutu. Wobec powyższego istnieje
  ryzyko oddziaływania ww. wskazanych akcjonariuszy na funkcjonowanie organu nadzoru,
  a tym samym możliwość wystąpienia co najmniej potencjalnego konfliktu interesów związanych
  z prawidłowym sprawowaniem nadzoru nad działaniem Zarządu, w skład którego wchodzą osoby,
  którym przysługuje prawo wyboru Członków Rady Nadzorczej.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU
  Rynek materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz charakteryzuje się występowaniem
  zmiennych trendów mody w zakresie wzornictwa, co powoduje konieczność podążania przez
  producentów i dystrybutorów za zmiennymi preferencjami nabywców. Zmiany wzornictwa
  dotyczą również rozwiązań proponowanych przez architektów i projektantów. Możliwe
  niedopasowanie oferowanego asortymentu do oczekiwań klientów stwarza ryzyko powstania
  nadmiernych zapasów lub też konieczności ich sprzedaży po niższych cenach, często poniżej
  kosztów zakupu.
  Ryzyko niedopasowania asortymentu do gustów nabywców rośnie wraz z poszerzaniem
  oferty o nowe wzory. Wyniki finansowe Spółki uzależnione są między innymi od jej zdolności
  do szybkiego i efektywnego reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów. Spółka na
  bieżąco monitoruje trendy rynkowe oraz dostosowuje swój portfel towarów do zmian preferencji
  klientów. Niewłaściwa identyfikacja lub nieefektywna reakcja na zmiany preferencji klientów
  może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Spółki.
  RYZYKO ZMIAN TENDENCJI RYNKOWYCH
  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki


  > | Czynniki Ryzyka
  37
  Czynniki ryzyka
  zwizane z otoczeniem
  Spóki
  Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma znaczący wpływ na rynek dóbr
  konsumpcyjnych i jest silnie związana z popytem na usługi oferowane przez
  Spółkę. Pogarszanie koniunktury, które może wystąpić w gospodarce sprzyja
  zmniejszeniu popytu na usługi i towary oferowane przez Spółkę.
  Zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję
  lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze
  może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. Spowolnienie rozwoju
  gospodarczego Polski w przyszłości, czego nie można wykluczyć, mogłoby
  ograniczyć perspektywy rozwoju Spółki, a także obniżyć wartość oczekiwanych
  wyników finansowych.
  RYZYKO KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE


  > | Czynniki Ryzyka
  38
  Spółka prowadzi działalność w ramach szerokorozumianego rynku budownictwa
  mieszkaniowego oraz usługowego w Polsce (nie prowadzi działalności w ramach
  inwestycji infrastrukturalnych). Spółka działa w segmencie dóbr luksusowych i premium,
  który charakteryzuje się mniejszą korelacją z trendami rynkowymi. Niemniej jednak,
  pogorszenie się sytuacji na tym rynku, prowadzi do zmniejszenia popytu na towary
  i usługi Spółki, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną
  oraz sytuację finansową Spółki, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe.
  RYZYKO POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI NA
  RYNKU BUDOWLANYM W POLSCE
  Produkty oferowane przez Spółkę są szeroko dystrybuowane na rynku przez ich
  producentów. Konkurentami Internity są sieci zagraniczne, których działania handlowe
  nastawione są na instalatorów, jako grupę docelową, oraz lokalnie działające hurtownie
  i sklepy detaliczne, a także sklepy internetowe i platformy internetowe polskie jak
  i międzynarodowe. Z uwagi na fakt, iż rynek, na którym Spółka prowadzi działalność,
  charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, szeroka dostępność tych samych produktów
  może mieć wpływ na zmniejszanie marż realizowanych przez Spółkę. Ponadto sprzedaż
  produktów, które Spółka ma w swojej ofercie realizowana jest przez konkurentów Spółki
  w kanale internetowym w niższych cenach. Powoduje to porównywalność cen oraz
  kompresowanie się marż Spółki. W dłuższym czasie marże Spółki będą z tego powodu
  ulegać zmniejszaniu. Grupa prowadzi sprzedaż w kanale internetowym (przez spółkę
  zależną), może to w niektórych sytuacjach prowadzić do zmniejszenia sprzedaży
  w tradycyjnych kanałach i obniżenia marż Grupy.
  RYZYKO KONKURENCJI
  Uregulowania prawne w Polsce charakteryzują się dużą i częstą zmianą. Przepisy dotyczące
  prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, które są często nowelizowane,
  to przede wszystkim Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa
  o podatku od towarów i usług, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy
  z nią powiązane oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją przypadki,
  że wymienione ustawy nie posiadają jednoznacznej interpretacji, z czego wynika dodatkowe
  ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe Spółki w momencie odmiennej
  interpretacji wybranych przepisów przez Spółkę i organy podatkowe szczególnie w obliczu
  prerogatyw tych organów takich jak klauzula obejścia prawa, czynności pozornej itp.
  Konieczność poniesienia nieplanowanych wydatków czy zwrotów może mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i perspektywy r ozwoju.
  RYZYKO ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA
  Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego spowodowana
  zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego,
  stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień
  sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne
  mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podejmowanych
  przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, istnieje ryzyko zmian przepisów
  podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnyc
  i w rezultacie wpłynąć na obniżenie wartości aktywów oraz pogorszenie wyników
  finansowych Spółki.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI
  Działalność Spółki opiera się w dużej mierze na transakcjach importowych.
  Stąd, w toku prowadzenia operacji finansowych, występują dodatnie lub ujemne
  różnice kursowe. Istnieje zatem ryzyko związane z wahaniami kursów walut.
  Ryzyko to należy rozważać w dwóch aspektach. Po pierwsze jako ryzyko związane
  z ewentualnymi stratami czy zyskami z tytułu różnic kursowych. Po drugie,
  w szerszym ujęciu, jako ryzyko utraty konkurencyjności towarów sprzedawanych
  przez Spółkę. W przypadku kontynuowania trendu osłabiania polskiej waluty na
  rynku walutowym, istnieje ryzyko, że towary oferowane przez Spółkę będą droższe,
  w związku z tym mniej konkurencyjne, co może negatywnie wpłynąć na możliwości
  sprzedażowe.
  RYZYKO KURSOWE


  Piotr Krzysztof Grupiński
  Prezes Zarządu INTERNITY S.A
  31 lipca 2018 roku 31 lipca 2018 roku
  Piotr Robert Koziński
  Wiceprezes Zarządu INTERNITY S.A

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Internity SA
ISIN:PLINTNT00015
NIP:527-23-97-617
EKD: 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Adres: ul. Wiertnicza 59 02-952 Warszawa
Telefon:+48 22 8858821
www:www.internitysa.pl
Komentarze o spółce INTERNITY
2021-07-29 03-07-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor