Raport.

INTERNITY SA (15/2018) INTERNITY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport Kwartalny Internity S.A.
  Za II Kwartał 2018


  Internity S.A.
  Czynniki Ryzyka
  14 Dane, Zarząd Spółki
  oraz Rada Nadzorcza
  15
  Akcjonariat Spółki
  16
  Opis działalności
  18
  Jednostki Wchodzące
  w Skład Grupy Kapitałowej
  02
  26
  Informacja Dotyczce Liczby
  Zatrudnionych Osób
  12 20

  Okres Objęty Raportem oraz Format
  Sporządzania Sprawozdań Finansowych
  21
  Podstawowe Zasady Wyceny
  Aktywów i Pasywów
  Dane Finansowe
  05 Wybrane Dane Finansowe
  06
  Bilans (skrócony)
  07
  Rachunek Zysków i Strat (skrócony)
  08
  Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
  09
  Rachunek Przepływów Pieniężnych
  List Prezesa Zarzdu
  zawierajcy Zwiz Charakterystyk
  Istotnych Dokona lub Niepowodze
  oraz Informacja Zarzdu na Temat
  Aktywnoci Spóki w Obszarze
  Rozwoju Dziaalnoci
  Spis Treci
  Informacja o Zasadach
  Przyjetych przy Sporzadzaniu
  Raportu
  Raport Kwartalny Internity S.A.


  List Prezesa Zarzdu Zawierajcy
  Zwiz Charakterystyk Istotnych Dokona lub Niepowodze oraz Informacja Zarzdu na Temat Aktywnoci Spóki w Obszarze Rozwoju Dziaalnoci


  Szanowni Państwo,
  Oddajemy w Państwa ręce raport za II kwartał 2018 roku.
  Przychody Internity wzrosły w tym kwartale o 5,6% w stosunku do II kwartału 2017 roku oraz o 4,8% w stosunku do I kwartału
  2018 roku i wyniosły ponad 25 milionów złotych. Wzrost przychodów możliwy był dzięki licznym inwestycjom. Inwestycje te
  jednak związane są ze znacząco zwiększoną bazą kosztową. Tak jak informowaliśmy w raporcie za I kwartał 2018 roku, naszym
  celem jest zwiększanie masy marży oraz sprzedaży w dwóch segmentach – tradycyjnym (detalicznym i projektowym) oraz
  online.
  W sprzedaży tradycyjnej zwiększyliśmy i zwiększamy bazę kosztową. Na rynku tradycyjnym jesteśmy nadal, tak jak pisaliśmy
  w raporcie za I kwartale 2018, w fazie dynamicznego rozwoju, a baza kosztowa jest nadal większa od optymalnych poziomów
  przychodowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do naszego zespołu dołączyło około 20 osób (osoby bezpośrednio związane
  ze sprzedażą oraz osoby z działów wsparcia). Miesięczne stałe koszty związane z tym związane kształtują się na poziomie
  90-100 tys. złotych. Dodatkowo doszły koszty nowych powierzchni sprzedażowych i magazynowych – na poziomie około
  70 tys. złotych miesięcznie. Planujemy utrzymywać ten sposób organicznego rozwoju zwiększając wartość nominalnej
  i procentowej marży, wartość firmy i jej udziały w rynku.
  W konsekwencji odnotowaliśmy stratę netto w wysokości 384 tys. złotych wobec 308 tys. zysku rok wcześniej. EBITDA za 12
  miesięcy (tj. od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku) wyniosła 4 562 tys. złotych. Strata za II kwartał 2018 miała także
  związek z negatywnym wpływem różnic kursowych w wysokości około 190 tys. złotych w porównaniu do II kwartału 2017 roku.
  Jak informowaliśmy w raporcie za IV kwartał 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z Grupą Cermag Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Ostatnio nawiązaliśmy podobną współpracę z Firmą Handlową Max-Fliz Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Planujemy prowadzenie wspólnej polityki zakupowej. Działania te
  będą miały przełożenie na poszerzenie oferty produktowej oraz zwiększenie efektywności kosztowej zakupów.
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych dotyczących okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym. Dziękujemy
  za Państwa zaufanie i wiarę w pracę pracowników oraz Zarządu Internity.
  Z poważaniem
  Piotr Krzysztof Grupiński
  Prezes Zarządu INTERNITY S.A
  > | List Prezesa Zarzdu zawierajcy Zwiz Charakterystyk Istotnych Dokona lub Niepowodze oraz Informacja Zarzdu na Temat Aktywnoci Spóki w Obszarze Rozwoju Dziaalnoci
  02


  03
  > | List Prezesa Zarzdu zawierajcy Zwiz Charakterystyk Istotnych Dokona lub Niepowodze oraz Informacja Zarzdu na Temat Aktywnoci Spóki w Obszarze Rozwoju Dziaalnoci


  Dane
  Finansowe


  > | Wybrane Dane Finansowe w PLN
  05
  Należności długoterminowe
  Kapitał własny Dane na
  30.06.2017
  15 646 381 16 401 004
  - -
  6 106 915 5 668 214
  316 630 746 985
  1 844 459 1 601 303
  18 699 103 21 602 576
  Należności krótkoterminowe
  Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania krótkoterminowe Dane na
  30.06.2018
  Przychody ze sprzedaży
  Amortyzacja Dane za II
  kwartał 2017
  273 150 488 942
  23 839 798 25 170 619
  790 836 - 233 835
  762 664 - 204 593
  433 876 - 456 490
  307 840 - 384 323
  Zysk/Strata ze sprzedaży
  Zysk/Strata z działalności operacyjnej
  Zysk/Strata brutto
  754 78898 050
  EBIDTA
  Zysk/Strata netto Dane za II
  kwartał 2018
  Przychody ze sprzedaży
  Amortyzacja Dane za okres
  1.01- 30.06.2017
  498 007 939 071
  45 261 422 49 187 273
  464 468 - 378 865
  491 893 - 352 265
  244 213 - 717 856
  79 345 - 609 140
  Zysk/Strata ze sprzedaży
  Zysk/Strata z działalności operacyjnej
  Zysk/Strata brutto
  807 452357 910
  EBIDTA
  Zysk/Strata netto Dane za okres
  1.01- 30.06.2018


  AAktywa
  30.06.2017
  16 036 292 30.06.2018
  - -
  - -
  1 576 771 859 613
  96 884 -
  826 102 1 265 031
  - -
  42 249 272 572
  38 096 48 248
  349 331 547 754
  396 427 396 457
  33 697 102 197
  - -
  11 099 362 12 488 989
  - -
  2 206 628 2 518 668
  2 206 628 2 518 668
  2 206 628 2 518 668
  - -
  196 849 236 074
  - -
  17 470 571
  A KT YW A T RW AŁE
  Koszty zakończonych prac rozwojowych
  W art oś ć firm y
  I n ne w art oś ci n ie m ate ri aln e i p ra wne
  Z a lic zki n a w art oś ci n ie m ate ri aln e i p rw an e
  Śro dki t rw ałe
  a ) g ru nty (w t y m p ra wo u żytko wan ia w ie czys te g o g ru ntu )
  b ) b ud yn ki , l o ka le i o bie kt y i n żyn ie ri i l ą d o w ej i w odnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny
  d ) ś ro dki t ra ns po rt u
  e ) in ne ś ro dki t rw ałe
  Śro dki t rw ałe w b ud o w ie
  Zaliczki na środki trwałe w budowie
  N ie ru ch o m oś ci
  W art oś ci n ie m ate ri aln e i p ra wne
  D łu g o te rm in o w e
  a kt yw a f in an s ow e
  a ) w j e d no s kt ach p o w ią za n yc h
  - u d zia ły l u b a kc je
  1.
  2.
  3.
  4.
  1.
  2.
  3.
  1.
  2.
  3.
  Inne inwestycje długoterminowe
  Inne rozliczenia międzyokresowe
  4.
  1. In ne ro zlic ze n ia m ię d zyo kre sow e
  2.
  C
  D 20 992 575
  - -
  120 231 200 366
  - -
  13 376 386 15 224 022
  144 263 479 656
  1 162 067 1 635 930
  1 162 067 1 635 930
  1 162 067 1 635 930
  - -
  - -
  4 944 848 4 032 284
  4 355 594 3 268 264
  4 355 594 3 268 264
  163 133 232 603
  426 121 531 418
  992 762 1 166 381
  - -
  676 132 419 395
  658 942 -
  17 189 419 395
  316 630 746 985
  316 630 746 985
  - -
  23 234 646
  A KT YW A OBROTOWE
  M ate ri ały
  Pó łp ro dukt y i p ro dukt y w t o ku
  Pro dukt y g o to w e
  T o w ary
  Z a lic zki n a d o s ta w y
  N ale żn o ś ci o d j e d no s te k po w ią za n yc h
  a ) z t y tu łu d o s ta w i u s łu g o o kre sie s pła ty :
  - p o w yż e j 1 2 m ie s ię cy
  b ) in n e
  N ale żn o ś ci o d p o zo s ta ły c h j e d no s te k, w k
  t ó ry ch je d no s tka p o s ia d a z a an g ażo w an ie w ka pit a le
  N ale żn o ś ci o d p o zo s ta ły c h j e d no s te k
  a ) z t y tu łu d o s ta w i u s łu g o o kre sie s pła ty :
  - d o 1 2 m ie s ię cy
  b ) z t y tu łu p o datkó w, d o ta cji, c e ł, u b .s po łe cz. i z d ro w. o ra z i n nyc h ś w ia d cze ń
  c ) in n e
  Kró tko te rm in o w e a kt yw a f in an s ow e
  a ) w j e d no s tka ch p o w ią za n yc h
  b ) w p o zo s ta ły ch j e d no s tka ch
  - u d zia ły l u b a kc je
  - u d zie lo ne p o życ zki
  c ) ś ro dki p ie n ię żn e i i n ne a kt yw
  a p ie n ię żn e
  - ś ro dki p ie n ię żn e w ka sie i ra ch u nka ch
  I n ne i n w es ty cj e kró tko te rm in o w e
  --
  154 691 154 691
  37 183 559 40 859 909
  N
  ale żn e w pła ty n a k a pita ł (fu nd us z) po ds ta wow y
  U dzi ały (a kc je ) w ła sne
  A KT YW A R A ZEM
  B
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  2.
  1.
  3.
  1.
  2. 13 640 880
  15 904 044
  6 106 915 5 668 214
  992 762 1 166 381
  252 019 496 008
  Z
  apa sy
  N ale żn oś c i k ró tk ote rm in o w e
  I n w esty cje k ró tk ote rm in o w e
  K ró tk ote rm in o w e r o zl ic ze nia m ię dzy ok re sow e
  I
  II
  III
  IV
  1 673 655 859 613
  859 799 1 367 228
  - -
  13 305 990 15 007 657
  196 849 236 074
  Wartości niematerialne i prawne
  R ze czo we a k ty wa tr w ałe
  N ale żn oś c i d łu g ote rm in o w e
  I n w esty cje d łu g ote rm in o w e
  D łu g ote rm in o w e r o zl ic ze nia m ię dzy ok re sow e
  I
  II
  III
  IV
  V
  > | Bilans (skrócony) w PLN
  06


  Pasywa
  K A PI TA Ł ( FU N DU SZ ) W ŁA SN Y
  Z O BO W IĄ ZA N IA I R EZ ER W Y N A Z O BO W IĄ ZA N IA
  R eze rw a z t y tu łu o dro czoneg o p o datku d o ch odo w eg o
  W obec j e d no s te k po w ią za n yc h
  W obec p o zo s ta ły ch j e d no s te k w kt óry ch j e d no s tka p o s ia d a z aan g ażo w an ie w ka pit a le
  a ) kre dyty i p o życ zki
  b ) z t y tu łu e m is ji d łu żn ych p ap ie ró w w art oś cio w ych
  c) in ne z o bo w ią za n ia f in an s ow e
  - d o 1 2 m ie s ię cy
  b ) in n e
  a ) kre dyty i p o życ zki
  b ) z t y tu łu e m is ji d łu żn ych p ap
  ie ró w w art oś cio w ych
  c) in ne z o bo w ią za n ia f in an s ow e
  f ) zo bo w ią za n ia w eks lo w e
  g ) z t y tu łu p o datkó w, c e ł, u b ezp ie cz eń i i n n ych ś w ia d cz eń
  h ) z t y tu łu w yn ag ro dze ń
  i ) in ne
  F u nd us ze s pecj aln e
  U je m na w art oś ć firm y

  - d o 1 2 m ie s ię cy
  e ) za lic zki o trz ym an e n a d o s ta w y
  A
  B
  1.
  1.
  2.
  4.
  1. PASYWA RA ZEM
  I
  IV III K
  a pita ł ( fu nd us z ) za pa sow y
  K a pita ł ( fu nd us z ) z ak tu aliza cji w yc e ny
  Po zosta łe k apita ły ( fu nd us ze ) re ze rw ow e
  Z ys k ( str ata ) ne tto
  R e
  ze rw y n a zo bo w ią za nia
  Z obo w ią za nia d łu g ote rm in o w e
  R ozl ic ze nia m ię dzy ok re sow e
  II
  III
  IV
  VI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  VII
  II K
  a pita ł ( fu nd us z ) po ds ta wow y
  Z ys k ( str ata ) z la t ub ie gły c h
  Z obo w ią za nia k ró tk ote rm in o w e
  I
  V
  1.
  2. 3.
  2. R
  eze rw a n a ś w ia d cz en ia e m ery ta ln e i p o do bne
  Po zo s ta łe re ze rw y
  W obec p o zo s ta ły ch j e d no s te k
  Wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymgalności:
  Z o bo w ią za n ia w obec p o zo s ta ły c h j e d no s te k w kt óry ch je d no s tka p o s ia d a z a an g ażo w an ie w ka pia le
  W obec p o zo s ta ły ch j e d no s te k
  d ) z t y tu łu d o s t
  aw i u s łu g o o kre sie w ym ag aln o ś ci :
  I n ne ro zlic ze n ia m ię d zyo kre sow e
  2.
  3.
  3.
  > | Bilans (skrócony) w PLN
  07
  30.06.2017
  15 646 381 30.06.2018
  21 537 177 989 037
  -
  1 654 295
  -
  102 988
  903 284 6 553
  601 107
  190 164
  9 220 697
  2 347 949 4 184 379
  16 401 004
  24 458 905 1 255 026
  -
  - -
  - -
  - -
  - -
  - -
  - -
  -
  - -
  - -
  1 355 082
  49 007
  182 686
  695 511
  1 391 645 246 221
  9 070 812
  37 183 559 40 859 909
  14 241 232
  - -
  - -
  79 345
  989 037
  1 844 459
  18 699 103
  4 578
  833 000
  - 65 291 -
  12 241 232
  3 935 913
  558 096
  - 609 140
  1 255 026
  1 601 303
  21 602 576
  -
  833 000
  -
  -
  1 844 459
  -
  -
  18 699 103 5 516 526
  9 220 697
  4 578 -
  -
  1 601 303
  49 007
  49 007
  21 553 569 6 028 536
  9 070 812
  -


  (wariant porporównawczy)
  Prz ych ody n etto z e s prz ed aży p ro dukt ów i u s łu g
  Z m ia n a s ta n u p ro dukt ów ( zw ię ks ze n ie -w art oś ć +, zm nie js ze n ie -w art oś ć - )
  Ko szt w ytw orz en ia p ro dukt ów n a w ła s ne p o trz eb y j e d no s tki
  Prz ych ody n etto z e s prz ed aży t o w aró w i m ate ri ałó w
  K O SZ TY D ZIA ŁA LN O ŚC I O PE RA CYJ N EJ
  Z u życi e m ate ri ałó w i e n erg ii
  Po datki i o pła ty
  W yn ag ro dze n ia
  U bezp ie cze n ie s po łe czn e i i n n e ś w ia d cz en ia
  Po zo s ta łe ko szty ro dza jo w e
  W art oś ć sprz ed an ych
  to w aró w i m ate ri ałó w
  Z YSK ( ST RA TA ) ZE SPR ZED A ŻY ( A -B )
  PO ZO ST AŁE PR ZYC H O DY O PE RA CYJ N E
  Z ys k z t y tu łu ro zc h o du n ie fin an s ow ych a kt yw ów t rw ały c h
  D ota cj e
  A kt ualiz a cja w art oś ci a kt yw ów n ie fin an s ow ych
  I n ne p rz yc h o dy o pera cyjn e
  PO ZO ST AŁE K O SZ TY O PE RA CYJ N E
  St ra ta z t y tu łu ro ch odó w n ie fin an s ow ych a kt yw ów t rw ały ch
  A kt ualiz a cja w art oś ci a kt yw ów n ie fin an s ow ych
  I n ne ko szty o pera cyjn e
  D yw id en d y i u d zia ły w z ys ka ch , w t y
  m :
  a ) o d j e d no s te k po w ią za n ych , w t y m
  O ds etki , w t y m :
  - o d j e d no s te k po w ią za n yc h
  Z ys k z t y tu łu ro zc h o du a kt yw ów f in an s ow ych , w t y m :
  A kt ualiz a cja w art oś ci i n w es ty c ji
  I n ne
  K O SZ TY F IN AN SO WE
  O ds etki , w t y m :
  St ra ta z e z b yci a i n w es ty c ji
  - w j e d no s tka ch p o w ią za n yc h
  Z YSK ( ST RA TA ) N ET TO ( K-L -M )
  A
  kt ualiz a cja w art oś ci i n w es ty c ji
  Z YSK ( ST RA TA ) BRU T TO ( I-J )
  A
  B II
  III
  IV
  II Usłu g i o bce
  III
  IV V
  VI
  VII
  VIII CD
  II I
  III
  III
  III
  IV
  E
  F I
  II
  III
  IV
  V I
  I
  G
  IV III
  I
  L
  H
  I
  II PR
  ZYC H O DY
  N ET TO Z E SPR ZED A ŻY I Z RÓ W NAN E Z N IMI w ty m :
  Z YSK ( ST RA TA ) Z D ZIA ŁA LN O ŚC I O PE RA CYJ N EJ ( C+D -E )
  -
  o d j e d no s te k po w ią za n yc h
  A m ort yz a cj a
  PR ZYC H O DY F IN AN SO WE
  I n ne
  PO DA TEK D O CH O DO W Y
  PO ZO ST AŁE O BO W IĄ ZKO W E Z MN IE J SZ EN IA Z YSK U/Z WIĘ K SZ EN IA ST RA TY
  J
  K
  > | Rachunek zysków i strat (skrócony) w PLN
  08
  1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2018
  45 261 422
  10 101 463
  6 116 093 46 230
  7 134 268
  1 971 761
  28 539 704 185 52251 106
  288 791
  464 468
  45 483
  202 101
  -
  158 097 -
  -
  -
  -
  26 232 -
  -
  -
  95 562 -
  241 950
  -
  88 933
  255 453
  491 893
  229 221
  503 134
  91 465
  79 345
  9 674 294
  498 007
  44 796 954 35 159 958
  158 097
  244 213 74 157 -
  - 49 187 273
  9 876 451
  5 886 851 52 746
  7 910 550
  2 119 274
  32 117 033 71 5241 128
  324 922
  - 378 865
  1 010
  215 691
  -
  44 924 -
  -
  -
  -
  74 -
  24 540 -
  -
  -
  -
  -
  69 385
  85 545
  - 352 265
  60 930
  451 136
  136 769
  - 609 140
  11 613 476
  939 071
  49 566 138 39 310 823
  44 924
  - 717 856 314 367 -
  -
  164 868 - 108 716
  1.04.-30.06.2017
  1.04-30.06.2018
  23 839 798
  4 768 824
  3 083 402 24 719
  3 327 984
  938 675
  15 184 114 80 20819 000
  129 596
  790 836
  1 784
  87 323
  -
  108 380 -
  -
  -
  -
  - 5 -
  -
  -
  42 970 -
  241 950
  -
  59 423
  54 766
  762 664
  54 771
  383 553
  47 758
  307 840
  4 043 035
  273 150
  23 048 963 19 070 974
  108 380
  433 876 50 876 -
  - 25 170 619
  5 295 357
  3 085 000 24 952
  4 255 568
  1 096 970
  16 211 764 26 065 -
  161 135
  - 233 835
  476
  80 122
  -
  - 3 177 -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25 588
  42 663
  - 204 593
  42 663
  294 560
  65 597
  - 384 323
  6 022 750
  488 942
  25 404 454 19 875 262
  - 3 177
  - 456 490 228 963 -
  -
  126 036 - 72 167


  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym1.01-30.06.20171.01-30.06.2018
  Ka pit a ł (f und us z) p o ds ta w ow y n a p o cz ąte k okre su
  Z m ia n y ka pit a łu (f und us zu ) p o ds ta w ow eg o
  Ka pit a ł (f und us z) p o ds ta w ow y n a ko nie c o kre su
  Z m ia n y ka pit a łu (f und us zu ) za p as ow eg o
  a ) zw ię ks ze n ie (z t y tu łu )
  b ) zm nie js ze n ie ( z t y tu łu )
  - w yp ła ta d yw id en d y
  - u tw orz en ie ka pit a łu re ze rw ow eg o (w yku p a kc ji w ła s nych )
  St an ka pit a łu (f und us zu ) za p as ow eg o n a ko nie c o kre su
  Ka pit a ł (f und us z) z a kt ualiz a cji w yc e n y n a p o
  czą te k o kre su
  Z m ia n y ka pit a łu (f und us zu ) z a kt ualiz a cji w yce ny
  Ka pit a ł (f und us z z a kt ualiz a cj i w yce ny n a ko nie c o kre su )
  Po zo s ta łe ka pit a ły (f un d us ze ) re ze rw ow an e n a p oczą te k okre su
  Z m ia n y p o zo s ta ły ch ka pit a łó w (f un d us zy) re ze rw ow ych
  a ) zw ię ks ze n ie (z t y tu łu )
  - u tw orz en ie ka pit a łu re ze rw ow eg o (w yku p a kc ji w ła s nych )
  - in ne z w ię ks ze n ia
  Z ys k (s tra ta ) z l a t u b ie g ły ch n a p o cz ąte k okre su
  Z ys k z l a t u b ie g ły c h n
  a p o czą te k okre su
  Z ys k z l a t u b ie g ły c h n a p o czą te k okre su, p o ko rektach
  a ) zw ię ks ze n ie (z t y tu łu )
  b ) zm nie js ze n ie (z t y tu łu )
  - w yp ła ty z z ys ku
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  St ra ta z l a t u b ie g ły ch n a p o cz ąte k okre su, p o ko rektach
  St ra ta z l a t u b ie g ły ch n a ko nie c okre su
  Z ys k (s tra ta ) z l a t u b ie g ły ch n a ko nie c okre su
  W yn ik netto
  a ) zys k netto
  b ) s tra ta n etto
  c ) o dpis y z z ys ku
  St
  ra ta z l a t u b ie g ły ch n a p o cz ąte k okre su
  Ka
  pit a ł (f und us z)
  z a p as ow y n a p o czą te k okre su
  b ) zm nie js ze n ie (z t y tu łu )
  Po zo s ta łe ka pit a ły (f un d us ze ) re ze rw ow an e n a ko nie c o kre su
  Z ys k z l a t u b ie g ły c h n a ko nie c o kre su
  1.
  1.1
  1.2 2
  2.1
  2.2 3.
  3.1 3.2
  4
  4.1
  5.2
  5.6
  5.7
  6
  4.2
  5.3
  5.4
  5.5 5
  5.1 833 000
  - -
  - -
  - -
  - -
  -
  550 000
  8 096
  8 096 -
  8 096
  -
  558 096 -
  2 000 000
  1 377 817 -
  - -
  - 91 818 - 65 291
  - 91 818 - 65 291
  - 157 109 -
  - -
  - -
  - 2 000 000
  833 000
  14 502 581
  - 261 349
  - 261 349
  - 261 349 -
  14 241 232
  413 569- 65 291 79 345
  79 345 3 935 913
  - 321 751
  - 321 751 -
  91 818
  321 751
  413 569 833 000
  833 000
  14 241 232
  - 2 000 000
  - 2 000 000 -
  12 241 232
  558 096
  3 377 817
  3 377 817
  2 675 259
  K
  a pita ł (fu nd us z) wła sny n a p o c zą tek o k re su (B O)
  K a pita ł (fu nd us z) wła sny n a p o c zą tek o k re su (B O), p o k ore kta ch
  K a pita ł (fu nd us z)
  w ła sny n a k onie c o k re su (B Z)
  K a pita ł (fu nd us z) wła sny, p o u w zg lę dnie niu p ro po no w ane go p o dzi ału zy sk u (p ok ry c ia s tr aty )
  I
  I a
  II
  III 1
  6 207 332
  1 6 207 332
  1 5 646 381
  1 5 646 381 18 242 296
  18 242 296
  16 401 004
  16 401 004 -
  - 609 140
  - 609 140
  - 2 675 259
  - 1 232 151
  - 1 443 108
  -
  2 609 968
  2 675 259
  > | Zestawienie zmian w kapitale wasnym (skrócone) w PLN
  09


  Ra chune k p rze pły w ów p ie nię żn yc h (m eto da p o ś re dnia )
  A m ort yz a cj a
  Z ys ki (s tra ty ) z t y tu łu ró żn ic ku rsow ych
  O ds etki i u d zia ły w z ys ka ch (d yw id en d y)
  Z ys k (s tra ta ) z d zia ła ln o ś ci i n w es ty cy jn ej
  Z m ia n a s ta n u z a p as ów
  Zmiana stanu zo bo w ią za ń kró tko te rm in o w ych, z wyją tki em p ożycz ek i kre dytó w
  Z m ia n a s ta n u ro zlicz eń m ię d zyokresowych
  I n ne ko rekty
  Pr ze pły w y ś ro dkó w p ie nię żn yc h z dzi ała ln o ś c i i n w esty cyjn e j
  Z b yci e wart oś ci n ie m ate ri aln ych i p rawnych o raz rzeczowych akt
  yw ów trw ały ch
  Z b yci e in w es ty cj i w n ie ru ch om oś ci oraz wart oś ci niematerialne i prawne
  Z a kt yw ów f in an s ow ych , w t y m :
  a ) w j e d no s tka ch p o w ią za n ych
  b ) w p o zo s ta ły ch j e d no s tka ch
  - zb yci e a kt yw ów f in an s ow ych
  - d yw id en d y i u d zia ły w z ys ka ch
  - s pla ta u d zie lo nych p o życz ek dłu g o te rm in o w ych
  N ab yci e w art oś ci n ie m ate ri aln ych i p ra wnych o ra z rz ecz ow ych a kt yw ów t rw ały ch
  I n w es ty cj e w n ie ru ch om oś ci ach o ra z w art oś ci n ie m ate ri aln e i p ra wne
  N a
  akt yw a f in an s ow e, w t y m :
  a ) w j e d no s tka ch p o w ią za n ych
  b ) w p o zo s ta ły ch j e d no s tka ch
  I n ne w yd atki i n w es ty cy jn e
  Pr ze pły w y ś ro dkó w p ie nię żn yc h z dzi ała ln o ś c i fi na ns ow ej
  w pły w y n etto z w yd an ia u d zia łó w (e m is ji a kcj i) i i n nych in s tru m en tó w ka pit a ło w ych o ra z d o pła t d o ka pit a łu
  Kre dyty i p o ży czki
  Em is ja d łu żn ych p ap ie ró w w art oś ci ow ych
  I n ne w pły w y f in an s ow e
  N ab yci e u d zia łó w (a kcj i) w ła s nych
  W yku p d łu żn ych p ap ie ró w w ar
  to ś ci ow ych
  Z t y tu łu i n nych z o bo w ią za ń f in an s ow ych
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  Sp ła ty kre dytó w i p o życz ek
  A
  4.
  1.
  2.
  3.
  6. Zm ia n a s ta n u n ale ż n oś ci
  7.
  8.
  10. 9.
  B
  1.
  2. 3.
  4.
  1.
  2.
  3.
  4. C
  1.
  2.
  5.
  3.
  2.
  1.
  4.
  5.
  7. 6.
  3.
  4. Pr
  ze pły w y ś ro dkó w p ie nię żn yc h z dzi ała ln o ś c i o pe ra cyjn e j
  I n ne w pły w y i n w es ty cy jn e
  Z
  m ia n a s ta n u re zerw
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Pł atn o ś ci z o bo w ią za ń z t y tu łu u m ów l e a s in g u f in an s ow eg o
  O ds etki
  I n ne w yd atki f in an s ow e
  Pr ze pły w y p ie nię żn e n e tto r a ze m (A .I II ± B .I II± C .I II)
  Śr odki p ie nię żn e n a k o nie c o kre s
  u (F ± D ), w ty m :
  B
  ila ns ow a zm ia na s ta nu ś ro dkó w p ie nię żn yc h, w ty m:
  Śr odki p ie nię żn e n a p o c zą tek o kre su
  E
  F
  G
  8.
  9.
  D K
  ore kty r a ze m
  Pr ze pły w y p ie nię żn e n e tto z dzi ała ln o ś c i o pe ra cyjn e j (I ± I I)
  W pły w y
  Pr ze pły w y ś ro dk ów p ie nię żn yc h z dzi ała ln o ś c i in w esty cyjn e j (I -I I)
  W pły w y
  W yd a tk i
  III
  I
  III I
  II
  I
  II
  II Z
  ys k (s trata ) ne tto
  W yd a tk i
  Pr ze pły w y p ie nię żn e n e tto z dzi ała ln o ś c i fi na ns ow ej (I -I I)
  III
  > | Rachunek przepywów pieninych (skrócony) w PLN zmian w kapitale wasnym (skrócone) w PLN
  10
  1.04.-30.06.2017 1.04.-30.06.2018
  - -
  -
  -
  - 390 381
  - 995 428
  - 574 780
  44 451 -
  -
  205 330 19 000
  -
  205 330
  -
  -
  - 131 157 -
  - 345 313
  -
  - 345 313 -
  -
  -
  205 330
  -
  623 963 - 49 154
  265 920 47 762
  273 149
  - 3 894
  - 777 16324 962
  258 544
  59 724 -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - 122 954 -
  - 400 000
  -
  - 400 000 -
  -
  -
  -
  -
  764 814 13 755
  -
  65 597
  488 942
  186 300
  -
  -
  -
  -
  3 890
  -
  - 28 251
  116 259
  -
  - 658 552
  - 658 552 - 47 758
  -
  316 630
  975 182 -
  -
  -
  -
  -
  -
  - 52 674
  - 113 339
  -
  - 239 712
  - 239 712 - 65 597
  - 186 300
  746 985
  986 697
  - 1 382 355
  224 330
  - 1 074 516
  - 252 140627 853
  - 476 470 307 840
  320 661
  -
  - 63 661
  - 522 954 764 814
  - 522 954
  - 384 323
  40 251
  668 103 - 417 911
  346 903 1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2018
  - -
  -
  -
  - 2 401 638 1 797 240- 135 300
  26 018
  - 65 291
  -
  447 738 52 134
  -
  447 738
  -
  60 000
  - 149 641 -
  - 1 384 192
  -
  - 1 384 192 - 27 490
  -
  -
  387 738
  -
  623 963
  - 296 818
  286 406 91 391
  498 007
  - 155 065
  - 1 282 5373 502 596 - 19 289
  47 389 -
  -
  278 430 1 128
  -
  278 430
  -
  -
  - 252 518 -
  - 400 000
  -
  - 400 000 -
  -
  -
  278 430
  -
  7 496 957 - 219 023
  - 25 669
  136 695
  939 071
  253 437
  - 154 691 -
  -
  -
  155 097
  -
  - 47 424
  - 260 276
  -
  - 1 101 314
  - 1 101 314 - 80 824
  -
  316 630
  1 417 944 -
  -
  -
  -
  74
  -
  - 100 867
  - 8 926 289
  -
  430 239
  430 239
  - 136 769
  - 253 437
  746 985
  316 746
  - 355 050
  499 871
  -275 706
  - 1 061 451 779 059
  - 1 561 323 79 345
  3 332 670
  279 559
  2 723 530
  - 372 959
  7 497 032 - 652 518
  - 609 140
  - 543 216 235 844 - 9 417 363
  - 1 920 331


  Informacja Dotyczce LiczbyZatrudnionych Osób


  Informacja o liczbie
  osób zatrudnionych
  przez Spók
  (w przeliczeniu na pene etaty):
  Na dzie 30.06.2018 roku – 64 osób
  Na dzie 30.06.2017 roku – 53 osób
  > | Informacja Dotyczce Liczby Zatrudnionych Osób
  12


  Internity S.A.


  > | Dane, Zarzd Spóki oraz Rada Nadzorcza
  14
  Internity S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6 lokal 6,
  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Dane
  Piotr Grupiński – Prezes Zarządu
  Piotr Koziński – Wiceprezes Zarządu
  Zarzd Spóki
  Rada Nadzorcza
  Wysokość kapitału zakładowego
  833 000 PLN
  Kapitał zakładowy wpłacony
  833 000 PLN KRS
  NIP
  0000307937
  527-23-97-617 REGON
  015447488
  Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej
  powinno być osobami niezależnymi od Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata,
  z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na
  okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem
  danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
  pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji raportu wchodzą:
  Katarzyna Jasińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Paweł Koziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Bartosz Andrzej Hamera
  Hubert Bojdo
  Andrzej Ziemiński


  PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna
  Batna Trading Liczba
  Posiadanych Akcji
  1 8 54 5 10 22,26%
  1 5 14 2 10 18,1 8%
  1 0 49 3 60 12,6 0%
  1 0 10 4 00 12,1 3%
  7 74 5 20 9,3 0%
  6 60 0 60 7,9 2%
  4 63 6 12 5,57%
  Impera Capital S.A.
  Koziński Piotr
  Rubicon Partners S.A.
  Grupiński Piotr
  Karol Borkowski, Monika Borkowska, Filip Borkowski
  (działający w ramach porozumienia)
  Pozostali akcjonariusze Udział w
  Kapitale/Głosach
  7 3 26 6 72 87,9 6%
  1 0 03 3 28 12,0 4%
  8 3 30 0 00 100,00%
  - ZWZ 1 1.0 8.2 017
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z WZ 2 7.0 6.2 013
  - Z WZ 18.06.2018
  - Z aw ia d o m ie n ie 3 0.1 1.2 015
  > | Akcjonariat Spóki
  15
  Akcjonariat Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego,
  ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów
  na walnym zgromadzeniu (dane na podstawie zgłoszeń na walne
  zgromadzenia akcjonariuszy oraz otrzymanych zawiadomień)
  Internity S.A. – Akcjonariat Spóki


  Spółka prowadzi działalność w ramach rynku budowlanego i zajmuje się sprzedażą
  produktów z branży sanitarnej, grzewczej i płytkowej. Koncepcja sprzedaży oparta
  jest na doradztwie architektów i projektantów wnętrz, obsłudze rynku inwestycyjnego
  i deweloperskiego jak również hotelowego i biurowego. Koncentracja działań występuje
  jednak na rynku detalicznym i deweloperskim, którym służą punkty sprzedaży
  i merytoryczne wsparcie doradców handlowych.
  Spółka skupia swoje działania na sprzedaży produktów z wyższego segmentu
  cenowego i luksusowego skierowanych do 25 - 30 % ogółu klientów.
  W ramach usług wykonawczych proponuje usługę wykończenia mieszkań
  w standardzie pod klucz.
  Opis Dziaalnoci
  Do głównej działalności Spółki należy prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzedaży
  płytek ceramicznych, artykułów sanitarnych i grzewczych jak również świadczenie usług
  w zakresie wykończenia budynków i lokali w systemie „pod klucz”, od etapu projektowania,
  przez dostawę wszystkich produktów, aż po prowadzenie prac wykończeniowych.
  Przedmiotem działalności Spółki są wszystkie działalności wskazane w Art. 4 Statutu Spółki.
  Internity S.A. wykonuje dla deweloperów i klientów detalicznych mieszkania
  w systemie pod klucz – od etapu projektowania przez dostawę wszystkich
  produktów aż po prowadzenie prac wykończeniowych. W ofercie usług dla
  deweloperów jest także komponowanie standardów wykończania mieszkań
  wraz ze szczegółową oceną i przybliżonymi warunkami zakupowymi na
  proponowane produkty i usługi.
  > | Akcjonariat Spóki
  16
  > | Salon JBartycka 24/26, Warszawa


  > | Opis Dziaalnoci
  17
  Internity S.A. prowadzi sprzeda hurtow
  i detaliczn nastpujcych produktów:
  Ceramika łazienkowa
  Wanny, Hydromasaże, Kabiny
  Armatura i dodatki łazienkowe
  Płytki ceramiczne, Mozaiki szklane, Kamienie naturalne
  Elementy systemów grzewczych
  Systemy instalacyjne
  Pozostałe produkty wyposażenia wnętrz
  Artykuły oświetleniowe


  > | Jednostki Wchodzce w Skad Grupy Kapitaowej
  18
  Jednostki wchodzce w skad grupy kapitaowej
  na ostatni dzie okresu objtego raportem kwartalnym
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Internity Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi
  Internity Łódź z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Digital Interiors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  Wszystkie spółki z Grupy objęte są konsolidacją. Szczegółowe informacje o spółkach
  oraz o sposobie konsolidacji przedstawione są w raporcie skonsolidowanym.
  Jednostką dominującą jest Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  W dniu 20 lutego 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną
  Internity Polska Sp. z o.o.. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów.
  Dane sprawozdawcze Internity SA są wynikiem sumowanie danych obydwu spółek
  za 2017 rok.
  W dniu 28 listopada 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Myhome.pl Sp. z o.o..
  Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a ust 2 ustawy z dnia 29
  września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  PRO STERN


  Informacja o Zasadach Przyjtychprzy Sporzdzaniu Raportu


  Niniejsze skrócone sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku
  i obejmuje drugi kwartał roku obrotowego 2018 tj. okres od dnia 1 kwietnia do dnia
  30 czerwca 2018 roku.
  W dniu 20 lutego 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Internity
  Polska Sp. z o.o.. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a
  ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  W dniu 28 listopada 2017 roku nastąpiło połączenie Internity SA ze spółką zależną Myhome.pl
  Sp. z o.o.. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów (zgodnie z art. 44a ust 2
  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości DZ. U. 1994 Nr 121 Poz. 591).
  Dane sprawozdawcze Internity SA są wynikiem sumowanie danych Internity SA oraz
  przejmowanych spółek za dany okres, z uwzględnieniem odpowiednich wyłączeń. Z uwagi na to,
  ze rok księgowy spółki Internity Polska Sp. z o.o. nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym,
  dane przyjęte do sumowanie obejmują okres od początku roku księgowego tej spółki tj. od dnia
  1.11.2016 roku do dnia połączenia. Dane porównawcze prezentowane są za czwarty kwartał
  2016 roku. Dane porównawcze zostały określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce
  na początek 2016 roku.
  Kursy walut zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania:
  Pozycje aktywów i pasywów Spółki, wyrażone w walutach obcych (EUR) zostały wykazane w
  Sprawozdaniu przy zastosowaniu średnich kursów Narodowego Banku Polskiego
  - na dzień 30.06.2018 roku - kurs EUR: 4,3616 PLN
  - na dzień 30.06.2017 roku - kurs EUR: 4,2265 PLN
  OKRES OBJĘTY RAPORTEM KWARTALNYM
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Polskimi Standardami
  Rachunkowości, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę
  w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  Zarząd Spółki nie był świadomy istnienia jakichkolwiek okoliczności wskazujących na
  zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w dającej się przewidzieć przyszłości,
  obejmującej okres minimum 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  FORMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  > | 20 Okres Objty Raportem oraz Format Sporzdzania Sprawozda Finansowych
  20
  > | Salon Julianowska 61, Piaseczno


  > | Zwiza Charakterystyka Istotnych Dokona lub Niepowodze
  02
  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  21
  Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Stawki amortyzacyjne stosowane
  dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
  Licencje na oprogramowanie komputerowe: 25%-50%
  Pozostałe: 20%
  Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do
  10 000 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia
  ich do używania.
  Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
  o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu trwałej utraty wartości,
  w celu doprowadzenia wartości księgowej netto aktualizowanych środków trwałych
  do ich cen sprzedaży netto, dokonuje się z chwilą zaistnienia przyczyny uzasadniającej
  dokonanie takiego odpisu.
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych na podstawie
  okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Stawki amortyzacji dla środków
  trwałych są następujące:
  Budynki i lokale: 2,5-10%
  Urządzenie techniczne i maszyny: 20-30%
  Środki transportu: 14-40%
  Inne środki trwałe: 20%
  Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 złotych amortyzowane są jednorazowo
  w momencie przyjęcia ich do używania. Środki trwałe o przewidywanym okresie
  użytkowania nie przekraczającym jednego roku są jednorazowo odpisywane w ciężar
  kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. W pozycji środki trwałe w budowie
  wykazywane są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego
  środka trwałego. Środki trwałe w budowie wykazywane według ogółu wielkości kosztów
  związanych bezpośrednio z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
  z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji
  do momentu przekazania ich do użytkowania.
  Wartości niematerialne i prawne
  Środki trwałe
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Polskimi Standardami
  Rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją
  kosztu historycznego.
  PODSTAWOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Inwestycje długoterminowe wyceniane są według wartości godziwej.
  Inwestycje długoterminowe
  Długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w podmiotach
  powiązanych) wyceniane są według metody praw własności.
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Towary wyceniane są według cen nabycia netto pomniejszonych
  o uzyskane rabaty, bonifikaty i upusty, nie przekraczających cen sprzedaży
  netto. Rozchód towarów w magazynie wyceniany jest w oparciu o zasadę
  FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).
  Zapasy
  Należności wykazywane są w kwotach wymagalnych do zapłaty,
  przy zastosowaniu zasady ostrożności wyceny.
  Wartość należności aktualizowana jest o odpisy aktualizacyjne tworzone
  w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników
  oraz przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
  Należności
  Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.
  Środki pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunkach bankowych)
  wycenia się na dzień bilansowy przy zastosowaniu obowiązującego na ten
  dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe
  zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
  Środki pieniężne
  Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane zostały w wysokości
  faktycznie poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów.
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  22
  Zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania
  Kapitały własne wykazywane są w wartości nominalnej z podziałem
  na ich rodzaje. Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej
  w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Kapitały
  Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań,
  które wpływają na wzrost kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru
  w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Wartość przychodów ustala się według zasady memoriału – to jest ujęcia
  w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji
  gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego,
  czy zostały zapłacone na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody niezwiązane
  bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki, przychody z tytułu wynajmu/podnajmu
  nieruchomości, skonta operacyjne, rozwiązanie rezerw, odpisów aktualizujących,
  odszkodowania i inne podobne pozycje.
  Przychody finansowe obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
  odsetki od środków na rachunkach bankowych, różnice kursowe
  i inne podobne pozycje
  Przychody i zyski


  Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu
  na walutę polską po kursie kupna lub sprzedaży Banku, z którego usług korzysta
  Spółka z dnia przeprowadzenia transakcji, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna
  walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty
  są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień
  średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe
  z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów
  lub kosztów finansowych.
  Transkacje w walutach obcych
  Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
  które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru
  w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Koszty ewidencjonowane są zgodnie z zasadą memoriału – to jest ujęcia w księgach
  rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych
  dotyczących danego okresu sprawozdawczegoniezależnie od tego, czy zostały
  zapłacone na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Przez pozostałe koszty operacyjne rozumie się koszty niezwiązane bezpośrednio
  z podstawową działalnością Spółki, w tym tworzenie rezerw i odpisów aktualizujących.
  Koszty finansowe obejmują odsetki od zobowiązań handlowych,
  odsetki od zaciągniętych kredytów, różnice kursowe i inne podobne pozycje.
  Koszty i straty
  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  2523
  > |Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów


  Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
  wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę
  i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości
  kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego,
  w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
  zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, ustalonej przy
  uwzględnieniu zasady ostrożności. Natomiast rezerwę tworzy się w wysokości kwoty
  podatku dochodowego, wymagającej zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
  różnic przejściowych, czyli różnic powodujących zwiększenie podstawy opodatkowania
  w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  ustala się przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego, obowiązujących w roku
  powstania obowiązku podatkowego. Wyżej wymieniona rezerwa i aktywa wykazywane
  są w bilansie oddzielnie. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany
  okres sprawozdawczy obejmuje: cześć bieżącą i cześć odroczoną.
  Opodatkowanie
  > | Podstawowe Zasady Wyceny Aktywów i Pasywów
  24


  Czynniki Ryzyka


  Czynniki
  ryzyka zwizane
  z dziaalnoci
  Spóki
  Majątek jaki posiada Spółka, w tym zapasy narażone są na zniszczenie
  wskutek kataklizmów oraz innych czynników losowych. Spółka w znacznym
  stopniu ogranicza to ryzyko zawierając ubezpieczenia majątkowe od wypadków
  losowych, jak też instalując w zajmowanych nieruchomościach profesjonalne
  systemy alarmowe.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z CZYNNIKAMI LOSOWYMI
  Grupa odbiorców produktów i usług, oferowanych przez Spółkę jest bardzo
  rozproszona, co wynika z prowadzenia przez Spółkę w przeważającej mierze
  sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej do mniejszych firm. Najwięksi
  odbiorcy to głównie spółki zależne od Internity SA. W konsekwencji ryzyko
  uzależnienie od Odbiorców jest niskie, choć może się zdarzyć, iż jedna duża
  transakcja taka jak projekt inwestycyjny – biurowiec, hotel może stanowić
  zasadnicza wartość obrotów Spółki w danym roku czy okresie.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW
  > | Czynniki Ryzyka
  26


  > | Czynniki Ryzyka
  > | Salon Julianowska 61, Piaseczno
  27
  Spółka wykorzystuje w swojej działalności kilka systemów informatycznych.
  Istnieje ryzyko nieprzedłużenia umów z dostawcami tego oprogramowania (licencji)
  lub z dostawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie i rozwój tych systemów, a tym
  samym znaczącej dezorganizacji procesów organizacyjnych Spółki i obniżenia jego
  wyników finansowych. Dotyczy to także informatyków zatrudnionych w Spółce
  szczególnie w obliczu trudnego rynku pracy w tym zakresie w Polsce.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z UZALEŻNIENIEM OD
  DOSTAWCÓW PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH
  Działalność gospodarcza i pozycja rynkowa Spółki uzależnione są od
  wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kontaktów i kompetencji kadry
  menedżerskiej. Utrata tych osób lub rozpoczęcie przez nie działalności
  konkurencyjnej mogłaby być istotnym ryzykiem dla działalności Spółki.
  Ewentualna utrata kluczowej kadry menedżerskiej mogłaby mieć negatywny
  wpływ na jej sytuację majątkową i finansową.
  RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH MENEDŻERÓW
  Spółka jest stroną kilku umów najmu powierzchni handlowych i magazynowych.
  W większości są to umowy kilkuletnie, zawarte na czas określony. Z uwagi na
  charakter prowadzonej przez Spółkę działalności w lokalach tych dokonywane są
  istotne inwestycje. Większość ponoszonych kosztów nie może zostać odzyskana w
  przypadku braku przedłużenia umowy. W konsekwencji część poniesionych nakładów
  na obce środki trwałe może stać się stratą, w roku, w którym umowa nie zostanie
  przedłużona. Dodatkowo sama zmiana lokalizacji może negatywnie wpłynąć na
  poziom sprzedaży i wyników finansowych Spółki.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPRZEDŁUŻENIEM
  ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW NAJMU


  > | Czynniki Ryzyka
  28
  Działalność Spółki charakteryzuje umiarkowany poziom ryzyka związany z nieściągalnością
  należności od kontrahentów. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez ubezpieczenie większości
  należności od kontrahentów. W konsekwencji ryzyko nieściągnięcia należności ograniczone
  jest w takich sytuacjach do tzw. udziału własnego wynikającego z umowy ubezpieczenia,
  co w praktyce oznacza stratę do poziomu 25% wartości takiej należności. Istnieje jednak
  pewna grupa klientów, którzy korzystają z odroczonych terminów płatności i nie są objęci
  ubezpieczeniem należności. Ewentualny wzrost niespłaconych należności może
  spowodować pogorszenie wyników finansowych Internity SA oraz negatywnie
  oddziaływać na jej płynność finansową.
  Spółka w swojej działalności realizuje także dostawy produktów na duże projekty
  inwestycyjne, których jednostkowa wartość przekracza często 200.000 zł. Niespłacenie
  tego rodzaju należności w terminie, mimo jej ubezpieczenia, może spowodować zachwianie
  płynności finansowej Internity SA, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wynik.
  Dodatkowo Spółka jest ubezpieczana do pewnego poziomu wartości odszkodowań,
  który jest zależny od trzydziestokrotności wartości płaconej składki ubezpieczeniowej.
  Jeżeli odszkodowanie w danych okresie przekroczy tę kwotę, to dalsze odszkodowania
  nie będzie Spółce należne, a tym samym Spółka poniesie stratę finansową.
  Wysoki poziom wypłaconych odszkodowań w danym roku finansowym może mieć
  negatywny wpływ na wysokość składki w kolejnym roku, co może mieć negatywny wpływ
  na wyniki Spółki lub zwiększenie ryzyka nieściągalności należności.
  Istotny poziom ryzyka niespłacenia zobowiązań przez klientów związany jest
  z prowadzeniem prac budowlano-wykończeniowych, co jest związane z wysokim
  skomplikowaniem procesów, trudnością w pozyskaniu i utrzymaniem pracowników,
  a także z faktu braku profesjonalnej wiedzy na temat oceny jakości wykonawstwa po
  stronie klientów.
  Spółka prowadzi sprzedaż do podmiotów powiązanych, a należności Spółki od tych
  podmiotów nie są objęte ubezpieczeniem. W przypadku trudności ze ściągalnością ww.
  należności może zostać istotnie zagrożone zachowanie płynności finansowej Spółki,
  a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wynik.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z NIEŚCIAGALNOŚCIĄ
  NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW


  > | Zwiza Charakterystyka Istotnych Dokona lub Niepowodze
  02
  > | Czynniki Ryzyka
  29
  Sukces sprzedaży firm działających w tym samym segmencie co Spółka bardzo często
  uwarunkowany jest wartością dodaną jaką te firmy oferują klientowi. W przypadku Spółki
  i jej spółek zależnych taką wartością dodaną jest bardzo dobra jakość obsługi, bogata
  oferta towarów oraz salony sprzedaży urządzone w sposób przyjazny klientowi. Z usług
  Spółki korzystają w dużej mierze architekci i projektanci wnętrz, którzy stawiają w tym
  zakresie bardzo wysokie wymagania. Powoduje to konieczność zatrudnienia przez Spółkę
  i jej spółki zależne odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Spółka prowadzi stałą
  i aktywną politykę w zakresie pozyskiwania nowych pracowników i współpracowników
  raz utrzymania i rozwoju aktualnej kadry. Działania te wynikają z dbałości o zapewnienie
  wystarczającej pod względem kwalifikacji i liczebności kadry pracowniczej, która jest
  jednym z podstawowych czynników niezbędnych do dynamicznego rozwoju działalności
  Spółki, jednak w obliczu dużej konkurencyjności o pracowników i braku publicznego
  systemu kształcenia fachowców w branży wyposażenia wnętrz, pozyskanie największych
  talentów łączy się z rosnącymi kosztami.
  RYZYKO UTRATY I TRUDNOŚCI W POZYSKANIU
  NOWYCH PRACOWNIKÓW
  Spółka kupuje od niektórych dostawców ponad 10% własnych zakupów (w danej kategorii
  produktów) w związku z tym narażona jest na ryzyko związane z uzależnieniem, a tym
  samym może to mieć negatywny wpływ na poziom realizowanych marż oraz potencjalnie
  może w przypadku zmiany polityki sprzedaży lub innych czynników po stronie tych
  dostawców wpłynąć na spadek sprzedaży i rentowność Spółki. Spółka współpracuje
  także z około 80 innymi istotnymi dostawcami. Pomimo dość dużej koncentracji kilku
  producentów w grupie dostawców Spółki, ryzyko to jest częściowo ograniczone silną
  pozycją Spółki w niszy rynku, w którym działa, choć nie można go wykluczyć. Silnym
  ryzykiem dla spółki jest rozwój platform i sklepów online, które oferują te same produkty
  od tych samych producentów w niższych cenach.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD
  GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW
  Spółka z uwagi na prowadzenie działalności w zakresie prac budowlano
  -wykończeniowych i dostaw materiałów budowlanych narażona jest na
  wystąpienie kar z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania zleceń.
  Ryzyko to związane jest z błędami popełnionymi przez pracowników lub
  współpracowników Spółki, a także z trudnościami związanymi z pozyskaniem
  nowych wykwalifikowanych pracowników. W odniesieniu do dostaw towarów,
  w szczególności na rynku biznesowym, tj. na rzecz deweloperów oraz
  wykonawców, Spółka w sytuacji opóźnień dostaw, w tym głównie spowodowanych
  przez producenta, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu strat
  poniesionych przez odbiorców Spółki. Straty te mogą być w wielu przypadkach
  znacznie wyższe niż wartość samych dostarczanych towarów, a nie w każdej
  sytuacji będą mogły być transferowane na producenta. Niewykonanie bądź
  nieterminowe wykonanie prac budowlano-wykończeniowych przez Spółkę
  może negatywnie wpłynąć na renomę i wyniki finansowe Spółki.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI ZA NIEWYKONANIE
  LUB NIETERMINOWE WYKONANIE ZLECEŃ
  Obszar działalności Spółki wymusza utrzymywanie pewnej ilości zapasów t owaru
  w celu zapewnienia odbiorcom krótkich terminów dostaw. Tym samym działalność
  ta narażona jest na niebezpieczeństwo podjęcia niewłaściwej decyzji zakupowej,
  tzn. wprowadzenia na stany magazynowe towarów trudnych do sprzedania,
  dotyczy to w szczególności produktów wprowadzanych pod marki własne Spółki,
  które trudniej jest sprzedać niż produkty znanych brandów. Na omawiane ryzyko
  może mieć także wpływ zagrożenie utraty wartości zapasów, które ulegają
  przeterminowaniu. Ten drugi rodzaj ryzyka nie może mieć jednak dużego wpływu
  na wyniki finansowe Spółki ponieważ około 95% oferowanego asortymentu
  stanowią artykuły nie ulegające przeterminowaniu. Innym rodzajem ryzyka
  związanym z utrzymywaniem zapasów jest także możliwość wycofania części
  artykułów z produkcji przez ich producentów (także z katalogów – co ogranicza
  możliwość ich prezentowania i sprzedawania), mogąca spowodować konieczność
  sprzedaży części asortymentu poniżej kosztu zakupu. Cześć zamówień jest
  realizowana pod konkretne zamówienia klientów indywidualnych. Brak odbioru
  takich produktów, o ile należą do kategorii produktów trudno zbywalnych może
  powodować stratę dla Spółki z uwagi na brak możliwości sprzedania tego produktu
  innemu klientowi, co powoduje konieczność sprzedaży znacząco poniżej kosztu
  zakupu.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZAPASÓW


  > | Czynniki Ryzyka
  30
  Poziom sprzedaży towarów kompleksowego wyposażenia wnętrz podlega wahaniom
  sezonowym i jest pochodną postępów prac budowlanych, które uzależnione są od panujących
  warunków pogodowych. Wartość przychodów ze sprzedaży jest najwyższa w okresie
  wiosenno-letnim, a także we wczesnych miesiącach jesiennych, ponieważ prace budowlane,
  remontowe i konserwatorskie oraz odnawianie obiektów budowlanych często odbywają się
  w okresach korzystnych warunków pogodowych oraz w okresach urlopowych. Istnieje ponadto
  ryzyko, iż zwiększona sprzedaż w II i III kwartale roku może spowodować trudności związane
  z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni magazynowej, obsługą logistyczną sprzedaży oraz
  zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w tym okresie. W związku z tym ocena
  poziomu przychodów ze sprzedaży powinna być dokonywana w oparciu o wyniki całego roku.
  RYZYKO SEZONOWOŚCI PRZYCHODÓW
  Spółka w ramach prowadzonej działalności korzysta z kapitałów obcych. Działalność Spółki
  uzależniona jest od finansowania przez instytucje kredytujące oraz kredyty kupieckie.
  Ryzyko to może mieć znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w przypadku obniżenia
  oceny wypłacalności Spółki przez firmy ubezpieczające obrót dostawców oraz instytucje
  kredytujące w szczególności w przypadku nagłego pogorszenia się nastrojów konsumentów,
  słabszych wyników okresowych może doprowadzić do wypowiedzenia umów kredytowych i
  niewypłacalności Spółki.
  RYZYKO ZADŁUŻENIA
  W chwili obecnej 60,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należy w sposób
  bezpośredni i pośredni do Członków Zarządu: Pana Piotra Grupińskiego – Prezesa Zarządu
  i Pana Piotra Kozińskiego – Wiceprezesa Zarządu. W efekcie decydujący wpływ na działalność
  Spółki i realizację przez nią strategii rozwoju mają Członkowie Zarządu. Należy jednakże
  podkreślić, iż zamiarem głównych akcjonariuszy Spółki jest dążenie do zachowania
  dotychczasowego dynamicznego jej wzrostu. Osiągnięta przez Spółkę pozycja rynkowa,
  potwierdzona skuteczną aktywnością zarządzania Pana Piotra Grupińskiego i Pana Piotra
  Kozińskiego, wskazuje na możliwość sprawnego, operacyjnego funkcjonowania Spółki
  także w przyszłości.
  RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU


  > | Czynniki Ryzyka
  31
  W Statucie Spółki w art. 12 ust. 2 obowiązuje postanowienie, iż od chwili dopuszczeniaakcji Spółki
  do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prawo do powoływania i odwoływania
  Członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje następującym akcjonariuszom: Batna Trading Limited
  (tak długo jak spółka ta będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do
  wykonywania 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) – 1 członka, PMJ Properties Grupiński spółka
  jawna (tak długo jak spółka ta lub jej następcy prawni będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi
  akcje uprawniające do wykonywania 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) – 2 członków
  oraz Piotrowi Kozińskiemu (tak długo jak będzie on akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje
  uprawniające go do wykonywania 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) – 1 członka.
  Ostatniego Członka Rady Nadzorczej przy pięcioosobowym składzie Rady ma prawo powołać
  i odwołać Walne Zgromadzenie, na którym Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński spółka
  jawna i Pan Piotr Koziński nie są uprawnieni do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi
  powoływania i odwoływania takiego Członka. Jednak Batna Trading Limited, PMJ Properties
  Grupiński spółka jawna oraz Pan Piotr Grupiński mają prawo głosu nad uchwałami o powołaniu
  Członka Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednim zdaniem,
  nie dokona wyboru Członka Rady Nadzorczej.
  Ponadto Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński spółka jawna oraz Pan Piotr Koziński
  mają prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne
  Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany
  Członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w art.11 ust.1 Statutu. Wobec powyższego istnieje
  ryzyko oddziaływania ww. wskazanych akcjonariuszy na funkcjonowanie organu nadzoru,
  a tym samym możliwość wystąpienia co najmniej potencjalnego konfliktu interesów związanych
  z prawidłowym sprawowaniem nadzoru nad działaniem Zarządu, w skład którego wchodzą osoby,
  którym przysługuje prawo wyboru Członków Rady Nadzorczej.
  RYZYKO ZWIĄZANE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU
  Rynek materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz charakteryzuje się występowaniem
  zmiennych trendów mody w zakresie wzornictwa, co powoduje konieczność podążania przez
  producentów i dystrybutorów za zmiennymi preferencjami nabywców. Zmiany wzornictwa
  dotyczą również rozwiązań proponowanych przez architektów i projektantów. Możliwe
  niedopasowanie oferowanego asortymentu do oczekiwań klientów stwarza ryzyko powstania
  nadmiernych zapasów lub też konieczności ich sprzedaży po niższych cenach, często poniżej
  kosztów zakupu.
  Ryzyko niedopasowania asortymentu do gustów nabywców rośnie wraz z poszerzaniem
  oferty o nowe wzory. Wyniki finansowe Spółki uzależnione są między innymi od jej zdolności
  do szybkiego i efektywnego reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów. Spółka na
  bieżąco monitoruje trendy rynkowe oraz dostosowuje swój portfel towarów do zmian preferencji
  klientów. Niewłaściwa identyfikacja lub nieefektywna reakcja na zmiany preferencji klientów
  może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Spółki.
  RYZYKO ZMIAN TENDENCJI RYNKOWYCH
  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki


  > | Czynniki Ryzyka
  32
  Czynniki ryzyka
  zwizane z otoczeniem
  Spóki
  Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma znaczący wpływ na rynek dóbr
  konsumpcyjnych i jest silnie związana z popytem na usługi oferowane przez
  Spółkę. Pogarszanie koniunktury, które może wystąpić w gospodarce sprzyja
  zmniejszeniu popytu na usługi i towary oferowane przez Spółkę.
  Zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję
  lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze
  może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. Spowolnienie rozwoju
  gospodarczego Polski w przyszłości, czego nie można wykluczyć, mogłoby
  ograniczyć perspektywy rozwoju Spółki, a także obniżyć wartość oczekiwanych
  wyników finansowych.
  RYZYKO KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE


  > | Czynniki Ryzyka
  33
  Spółka prowadzi działalność w ramach szerokorozumianego rynku budownictwa
  mieszkaniowego oraz usługowego w Polsce (nie prowadzi działalności w ramach
  inwestycji infrastrukturalnych). Spółka działa w segmencie dóbr luksusowych i premium,
  który charakteryzuje się mniejszą korelacją z trendami rynkowymi. Niemniej jednak,
  pogorszenie się sytuacji na tym rynku, prowadzi do zmniejszenia popytu na towary
  i usługi Spółki, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną
  oraz sytuację finansową Spółki, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe.
  RYZYKO POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI NA
  RYNKU BUDOWLANYM W POLSCE
  Produkty oferowane przez Spółkę są szeroko dystrybuowane na rynku przez ich
  producentów. Konkurentami Internity są sieci zagraniczne, których działania handlowe
  nastawione są na instalatorów, jako grupę docelową, oraz lokalnie działające hurtownie
  i sklepy detaliczne, a także sklepy internetowe i platformy internetowe polskie jak
  i międzynarodowe. Z uwagi na fakt, iż rynek, na którym Spółka prowadzi działalność,
  charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, szeroka dostępność tych samych produktów
  może mieć wpływ na zmniejszanie marż realizowanych przez Spółkę. Ponadto sprzedaż
  produktów, które Spółka ma w swojej ofercie realizowana jest przez konkurentów Spółki
  w kanale internetowym w niższych cenach. Powoduje to porównywalność cen oraz
  kompresowanie się marż Spółki. W dłuższym czasie marże Spółki będą z tego powodu
  ulegać zmniejszaniu. Grupa prowadzi sprzedaż w kanale internetowym (przez spółkę
  zależną), może to w niektórych sytuacjach prowadzić do zmniejszenia sprzedaży
  w tradycyjnych kanałach i obniżenia marż Grupy.
  RYZYKO KONKURENCJI
  Uregulowania prawne w Polsce charakteryzują się dużą i częstą zmianą. Przepisy dotyczące
  prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, które są często nowelizowane,
  to przede wszystkim Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa
  o podatku od towarów i usług, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy
  z nią powiązane oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją przypadki,
  że wymienione ustawy nie posiadają jednoznacznej interpretacji, z czego wynika dodatkowe
  ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe Spółki w momencie odmiennej
  interpretacji wybranych przepisów przez Spółkę i organy podatkowe szczególnie w obliczu
  prerogatyw tych organów takich jak klauzula obejścia prawa, czynności pozornej itp.
  Konieczność poniesienia nieplanowanych wydatków czy zwrotów może mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i perspektywy r ozwoju.
  RYZYKO ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA
  Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego spowodowana
  zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego,
  stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień
  sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne
  mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podejmowanych
  przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, istnieje ryzyko zmian przepisów
  podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnyc
  i w rezultacie wpłynąć na obniżenie wartości aktywów oraz pogorszenie wyników
  finansowych Spółki.
  RYZYKO ZWIĄZNE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI
  Działalność Spółki opiera się w dużej mierze na transakcjach importowych.
  Stąd, w toku prowadzenia operacji finansowych, występują dodatnie lub ujemne
  różnice kursowe. Istnieje zatem ryzyko związane z wahaniami kursów walut.
  Ryzyko to należy rozważać w dwóch aspektach. Po pierwsze jako ryzyko związane
  z ewentualnymi stratami czy zyskami z tytułu różnic kursowych. Po drugie,
  w szerszym ujęciu, jako ryzyko utraty konkurencyjności towarów sprzedawanych
  przez Spółkę. W przypadku kontynuowania trendu osłabiania polskiej waluty na
  rynku walutowym, istnieje ryzyko, że towary oferowane przez Spółkę będą droższe,
  w związku z tym mniej konkurencyjne, co może negatywnie wpłynąć na możliwości
  sprzedażowe.
  RYZYKO KURSOWE


  Piotr Krzysztof Grupiński
  Prezes Zarządu INTERNITY S.A
  31 lipca 2018 roku 31 lipca 2018 roku
  Piotr Robert Koziński
  Wiceprezes Zarządu INTERNITY S.A

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Internity SA
ISIN:PLINTNT00015
NIP:527-23-97-617
EKD: 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Adres: ul. Wiertnicza 59 02-952 Warszawa
Telefon:+48 22 8858821
www:www.internitysa.pl
Komentarze o spółce INTERNITY
2021-07-29 03-07-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor