Raport.

INTERNET UNION SA (7/2018) Tekst jednolity Statutu

Zarząd Internet Union S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 publikuje teks jednolity Statutu Spółki.
podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  STATUT
  INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. [Firma Spółki]
  1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Internet Union spółka akcyjna. Spółka może
  używać skrótu Internet Union S.A., a także wyróżnia jącego ją znaku graficznego.
  2. Siedzibą Spółki jest Wrocław, województwo dolnośląsk ie.
  3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  § 2. [Powstanie Spółki]
  Założycielem Spółki jest: Paweł Tadeusz DOBOSZ.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 3. [Przedmiot działalności]
  1. Przedmiotem działalności Spółki są:
  1) 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  2) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  3) 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryfery jnych,
  4) 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  5) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego ,
  6) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  7) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeni em budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych,
  8) 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunika cyjnego prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,


  9) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekom unikacyjnych i
  elektroenergetycznych,
  10) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  11) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogól nodostępnych i abonamentowych,
  12) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w za kresie informatyki,
  13) 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników inform acji,
  14) 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacj i bezprzewodowej, z wyłączeniem
  telekomunikacji satelitarnej,
  15) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie str onami internetowymi (hosting) i
  podobna działalność,
  16) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  17) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  18) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościam i,
  19) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i z wiązane z nią doradztwo techniczne,
  20) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne ,
  21) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dz iedzinie pozostałych nauk
  przyrodniczych i technicznych,
  22) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dzi edzinie nauk społecznych i
  humanistycznych,
  23) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
  24) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  25) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i ur ządzeń peryferyjnych,
  26) 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)k omunikacyjnego,
  27) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozo stałego oprogramowania,
  28) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, n agrań wideo i programów
  telewizyjnych.
  29) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
  30) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych.
  31) 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek.
  32) 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych.
  33) 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowany ch.


  34) 13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych.
  35) 14.12.Z – Produkcja odzieży roboczej.
  2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę działalno ści wymaga zgody, zezwolenia lub
  koncesji, to Spółka rozpocznie wykonywanie takiej dz iałalności dopiero po uzyskaniu
  stosownej zgody, zezwolenia lub koncesji.
  III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 4. [Kapitał zakładowy Spółki]
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.081.000,00 zł (jede n milion osiemdziesiąt jeden
  tysięcy złotych) i dzieli się na 5.405.000 (pięć mi lionów czterysta pięć tysięcy) akcji o
  wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), z czego:
  a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzyw ilejowanych co do głosu serii A o
  numerach od A 1 do A 500.000;
  b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji i miennych uprzywilejowanych co do głosu
  serii B o numerach od B 1 do B 3.500.000;
  c) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
  numerach od C 1 do C 445.000.
  d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwyk łych na okaziciela serii D1
  e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2
  f) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłyc h na okaziciela serii E1
  g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii F
  2. Akcje zostaną pokryte gotówką, w ¼ przed zarejestrow aniem Spółki, w terminie do
  10.05.2011 r., a w wysokości ¾ w ciągu jednego roku od dnia zarejestrowania Spółki.
  3. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2
  (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
  Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnym i literami alfabetu.
  5. Akcje imienne mogą być zamienione przez Zarząd na ak cje na okaziciela na pisemne
  żądanie akcjonariusza. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od
  daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna z awierać obiektywnie
  uzasadnione powody. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.
  6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna.


  7. Tak długo, jak Paweł Dobosz posiada co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) akcji Spółki jest on
  uprzywilejowany osobiście w ten sposób, że ma prawo powoływania i odwoływania 3
  (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prze wodniczącego Rady Nadzorczej
  Spółki.
  8. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane upr zywilejowanie wymaga zgody
  uprzywilejowanych akcjonariuszy.
  § 4a. [Kapitał zakładowy Spółki]
  1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższ ony o kwotę nie większą niż
  150.000,00 zł poprzez emisję:
  a) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaz iciela serii G1
  b) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaz iciela serii G2
  c) nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaz iciela serii G3
  o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.
  § 5. [Kapitał docelowy]
  1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakła dowego Spółki poprzez emisję
  nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie więk szej niż 75.000,00 złotych
  (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału
  zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakłado wego oraz do emitowania
  nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do dnia 1 kwietnia 2014 roku.
  3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjona riuszy w całości lub części
  prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w grani cach kapitału docelowego.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółe k handlowych nie stanowią inaczej,
  Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z po dwyższeniem kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególn ości Zarząd jest umocowany do:
  a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemi sję usługową lub innych umów
  zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz
  zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depo zytem Papierów Wartościowych,
  d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio: emisji
  akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o
  wprowadzenie tych akcji do obrotu w altern atywnym systemie obrotu lub dopuszczenia ich
  do rynku regulowanego organizowanego przez Giełdę Pap ierów Wartościowych w
  Warszawie S.A.,


  5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą by ć obejmowane w zamian za
  wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej a kcji w ramach kapitału docelowego
  lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wy magają zgody Rady Nadzorczej.
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitowa ć warranty subskrypcyjne, z
  terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie póź niej niż okres, na który zostało
  udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapi tału zakładowego w ramach
  kapitału docelowego.
  § 6. [Podwyższenie kapitału zakładowego]
  1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodz e emisji nowych akcji lub
  podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akc ji.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastą pić ze środków Spółki, zgodnie z
  przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handl owych.
  3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a kcjonariuszom Spółki przysługuje
  prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, propor cjonalnie do liczby akcji już
  posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stan owi inaczej.
  4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprze z emisję akcji imiennych lub akcji
  na okaziciela.
  5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
  § 7. [Emisja papierów wartościowych]
  Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wa rtościowe w zakresie dozwolonym przez
  prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spół ka ma prawo emitować obligacje
  zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeńs twa oraz warranty subskrypcyjne.
  § 8. [Umorzenie akcji]
  1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusz a, którego umorzenie dotyczy, w
  drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody
  akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej podstawę
  prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu oraz wysokość
  wynagrodzenia z tytułu umorzenia i warunki jego zapł aty. W przypadku umorzenia
  przymusowego akcji wymagana jest większość ¾ (trzec h czwartych) głosów.
  ORGANY SPÓŁKI § 9. [Organy Spółki]
  Organami Spółki są: a) Zarząd,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Walne Zgromadzenie.
  A. ZARZĄD
  § 10. [Skład i kadencja Zarządu]
  1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego Członka .
  2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że Prezesa Zarządu
  powołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływany w trybie, o którym mowa w § 4
  ust. 8 Statutu.
  3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa nie dłużej niż p ięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo
  ustala ilość członków Zarządu i okres wspólnej kadenc ji Zarządu.
  4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
  5. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady
  Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków.
  6. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odby cia Walnego Zgromadzenia,
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pe łny rok obrotowy pełnienia
  funkcji Członka Zarządu.
  7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  8. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa
  równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Czł onków Zarządu.
  § 11. [Działalność Zarządu]
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w e wszystkich czynnościach
  sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki,
  niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompeten cji Zarządu.


  2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określ ające: organizację wewnętrzną
  Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obo wiązków i odpowiedzialności na
  poszczególnych stanowiskach.
  3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zali czki na poczet przewidywanej
  dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka p osiada środki wystarczające na
  wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorcz ej Spółki.
  4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosó w. W przypadku równości
  głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  § 12. [Oświadczenia woli]
  Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest
  jednoosobowo każdy członek Zarządu.
  § 13. [Regulamin Zarządu]
  Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  B. RADA NADZORCZA
  § 14. [Skład i kadencja]
  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków .
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani s ą na wspólną kadencję przez
  Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zas trzeżeniem przepisów poniższych
  oraz § 4 ust. 8 Statutu. Powołanie Członków Rady Na dzorczej w trybie określonym w § 4
  ust. 8 Statutu następuje w formie pisemnej z podpise m notarialnie poświadczonym.
  3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Dł ugość trwania kadencji oraz
  wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwał a Walnego Zgromadzenia.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
  5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzo rczej i zmniejszenia się jej składu
  poniżej liczby, o której mowa w ust. 1, pozostali C złonkowie Rady Nadzorczej mogą w
  drodze podjęcia uchwały dokooptować nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie
  pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgr omadzenie nowego Członka Rady
  Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
  6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, kt óry jest zatwierdzany przez
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  § 15. [Kompetencje Rady Nadzorczej]
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działania.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególnoś ci następujące sprawy:
  a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki or az sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i
  dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku a lbo pokrycia straty,
  c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemneg o sprawozdania z
  wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  e) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów pos zczególnych Członków
  Zarządu lub wszystkich Członków Zarządu, g) delegowan ie swoich Członków do
  czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować
  swych czynności,
  h) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego spraw ozdania finansowego
  Spółki,
  i) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorc zej przez bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgr omadzenia,
  j) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanyc h akcji lub udziałów,
  k) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez
  Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarcz ych.
  § 16. [Wyrażanie opinii]
  1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich spra wach Spółki oraz występować
  do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
  2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie
  opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni, licząc od daty
  złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
  3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Sp ółki, żądać od Zarządu
  sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku ora z sprawdzać księgi i dokumenty.
  C. WALNE ZGROMADZENIE


  § 17. [Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w e Wrocławiu, w miejscowości będącej
  siedzibą giełdy papierów wartościowych, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje
  Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 18. [Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgrom adzenie]
  1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obe cni akcjonariusze reprezentujący co
  najmniej 50% głosów.
  2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyb a że niniejszy Statut lub
  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują s urowsze wymogi co do podjęcia
  danej uchwały.
  § 19. [Obrady Walnego Zgromadzenia]
  1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w
  Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zo stać zwołane również przez
  inne osoby.
  2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzor czej lub osoba przez niego
  wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczest nictwa w Walnym
  Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzeni a. W razie nieobecności tych
  osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba w yznaczona przez Zarząd. 3. Walne
  Zgromadzenie uchwala swój regulamin, określający sz czegółowo tryb prowadzenia obrad.
  § 20. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczeg ólności:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Na dzorczej oraz
  sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryc iu strat,
  c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,
  d) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorcz ej,
  e) zmiana statutu Spółki,
  f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  g) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,


  h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsz eństwa,
  j) emisja warrantów subskrypcyjnych,
  k) umorzenie akcji,
  l) tworzenie funduszy celowych,
  m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o napra wienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
  2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczys tego lub udziału w nieruchomości
  nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI § 21. [Rachunkowość Spółki]
  1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązując ymi przepisami.
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  § 22. [Kapitał Spółki]
  Spółka tworzy: a) kapitał zakładowy,
  b) kapitał zapasowy,
  c) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walneg o Zgromadzenia.
  § 23.[Podział zysku]
  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
  2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności n a:
  a) kapitał zapasowy,
  b) dywidendę,
  c) fundusze celowe Spółki.  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 24. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj ą zastosowanie odpowiednie
  przepisy Kodeksu spółek handlowych.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Internet Union SA
ISIN:PLINTUN00013
NIP:894-302-49-98
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Złotnicka 28 54-029 Wrocław
Telefon:+48 71 7330717
www:www.internetunion.pl
Komentarze o spółce INTERNET UNION
2020-04-03 10-04-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649