Raport.

INTERFERIE SA (41/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 01.08. 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.06.2018r.
Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w raporcie bieżącym nr 29/2018 oraz w Raporcie 32/2018. W dniu 19.06.2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. Statut dostępny jest na stronie Spółki.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  1
  S T A T U T
  INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W LEGNICY


  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  § 1.
  Spółka działa pod firmą =NTERFER=E Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się
  wyróżniającym ją znakiem graficznym i używać skróconej firmy =NTERFER=E S.A.
  § 2.
  1. Siedzibą Spó łki jest miasto: Legnica .
  2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  § 3.
  Założycielami Spółki są Wspólnicy „=NTERFER=E” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na
  dzień przekształceni a, to jest:
  1) Dolnośląska Spółka =nwestycyjna S.A. w Lubinie,
  2) KG:M Polska Miedź S.A. w Lubinie,
  3) Centrum Badań Hakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie.
  § 4.
  Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki
  organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.
  § 5.
  Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „=NTERFER=E” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie w spółkę akcyjną pod firmą =N TERFERIE
  Spółka Akcyjna.

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 6.
  1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
  1) działalność agentów turystycznych (79.11.A),
  2) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
  3) działalność or ganizatorów turystyki (79.12.Z),
  4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
  5) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
  6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (79.90.C) ,
  7) działalność szpitali (86.10.Z),
  8) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
  9) działalność paramedyczna (86.90.D),
  10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (86.90.E),
  11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) ,
  12) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
  13) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  2
  (55.30.Z),
  14) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
  15) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ( 56.10.A),
  16) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
  17) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering /
  (56.21.Z),
  18) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
  19) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
  20) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
  21) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
  22) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
  23) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  24) pozaszkolne formy e dukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
  25) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
  26) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
  27) nauka języków obcych (85.59.A),
  28) pozostałe pozaszkolne formy edukacj i, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  29) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  30) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
  31) pozostała s przedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  (47.19.Z),
  32) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
  33) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  (47.64.Z),
  34) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
  35) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.72.Z),
  36) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.73.Z),
  37) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),
  38) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.78.Z),
  39) pozosta ła sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami (47.99.Z),
  40) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
  41) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
  42) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszc zów jadalnych
  (46.33.Z),
  43) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
  44) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
  45) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (46.35.Z),
  46) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  3
  47) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z),
  48) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
  49) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  (46.39.Z),
  50) sprzedaż hurtowa wyro bów tekstylnych (46.41.Z),
  51) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
  52) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
  czyszczących (46.44.Z),
  53) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
  54) sprzedaż hu rtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
  55) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
  56) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  57) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  (73.12.A),
  58) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  (73.12.B),
  59) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
  /Internet / (73.12.C),
  60) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  (73.12.D),
  61) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
  62) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (10.89.Z),
  63) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
  64) działalność ochroniarska, z wy łączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
  65) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  66) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
  68) zarządzanie n ieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
  69) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
  70) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
  i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
  71) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),
  72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych (70.10.Z),
  73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadz enia działalności gospodarczej i zarządzania
  (70.22.Z),
  75) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
  76) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19 .Z),
  77) działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  78) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
  79) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  (78.10.Z),

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  4
  80) pozostała działalność zwi ązana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  81) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
  82) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
  83) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatyczn ych
  i komputerowych (62.09.Z),
  84) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
  85) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  86) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
  87) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
  88) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kos metyczne (96.02.Z),
  89) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
  90) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
  91) wydobywanie torfu (08.92.Z),
  92) produkcja brykietów z torfu (19.20.Z),
  93) produkcja wyrobów z torfu (23.99.Z),
  94) wynajem i d zierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
  95) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim (77.40.Z) ,
  96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),
  97) szkoły podstawowe (85.20.Z).
  2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie
  zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością
  2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  3. Dla podjęcia działalności wymagającej zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.


  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
  § 7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.821.000,00 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset
  dwadzieścia jeden tysięcy) złotych.
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.564.200 (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery
  tysiące dwieście) akcji serii A od numeru A 0000001 do numeru A 9564200 oraz 5.000.000
  (pięć milionów) akcji serii B od numeru B 0000001 do numeru B 5000000 o wartości
  nomina lnej 5,00 (pięć) złotych każda.
  3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
  § 8.
  1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach
  pojedynczych i zbiorowych.
  2. Zamiana akcji na o kaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  § 9.
  1. Akcje Spółki mogą być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
  2. Akcje z kolejnych emisji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu oraz cyframi.
  3. Akcje wydawane w zamian za wkłady pienięż ne muszą być w całości opłacone przed
  zarejestrowaniem każdorazowego podwyższenia kapitału.


  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  5
  § 10.
  Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub
  podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
  § 11.
  1. Akcje Spółki mo gą być umarzane na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Spółek
  Handlowych.
  2. Warunki dobrowolnego umorzenia akcji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.


  IV. ORGANY SPÓLKI
  § 12.
  Organami Spółki S.A. są:
  1) Zarząd,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Walne Zgromadzenie.

  Z a r z ą d
  § 13.
  1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.
  Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2.
  2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
  3. Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów pow ołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  Powołanie członków Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
  którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie
  najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza prz eprowadza postępowanie
  kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniając ych powołanie Członka
  Zarządu.
  1) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu
  określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb te go postępowania, w tym
  w szczególności: funkcję będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce
  przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania
  i sposób oceny kandydata.
  2) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 13 1 Statutu.
  3) Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
  i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka
  Zarządu na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r.
  o zasadach z arządzania mieniem państwowym.
  4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej
  Spółki oraz – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa
  nadzor ującego KG:M Polska Miedź S.A.
  5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji
  ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
  6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępow ania kwalifikacyjnego akcjonariuszy
  oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  6
  4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
  przed upływem kadencji.
  5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnac ję z wykonywanej funkcji. Rezygnacja
  jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do wiadomości
  pozostałych członków Zarządu.
  § 13 1
  1. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie nas tępujące
  warunki:
  1) posiada w ykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstaw ie właściwych przepisów prawa,
  2) posiada co najmniej 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  powołania, wyboru, mianowania, spółdz ielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług
  na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności go spodarczej na własny
  rachunek,
  3) posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia dz iałalności go spodarczej na własny
  rachunek,
  4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1) – 3) wymogi określone we właściwych
  przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania
  stanowiska członka organu zarządz ającego w spółkach han dlowych.
  2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jednej
  z poniższych warunków:
  1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
  senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parl amentu Europejskiego na
  podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
  umowy o podobnym charakterze,
  2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
  zewnątrz oraz uprawnio nego do zaciągania zobowiązań,
  3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy
  pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
  związkow ej spółki z grupy kapitałowej,
  5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interes ów wobec działalności
  Spółki.
  § 14.
  1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Wszelkie sprawy związane z p rowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym
  Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu
  działania Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W uzasadnionych przypadkach
  dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd,
  a zatwierdza Rada Nadzorcza.
  5. Postanowienia u st. 3 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  7
  § 15.
  1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
  Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  2. Heżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświa dczeń w imieniu Spółki uprawniony jest
  Prezes Zarządu Spółki.

  R a d a N a d z o r c z a
  § 16.
  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych
  przez Walne Zgromadzenie. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata,
  z zastrzeżen iem § 35 ust. 2.
  2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  § 16 1
  1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw
  spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób pr awnych.
  2. Kandydatem na członka Rady Nad zorczej może być osoba, która:
  1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5 -letni okres zatrudnienia na
  podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, sp ółdzielczej umowy
  o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania
  działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden
  z poniższych wymogów:
  a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznyc h, prawnych lub
  technicznych;
  b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy
  podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
  c) ukończyła studia Master of Business Administ ration (MBA);
  d) posiada certyfikat Char tered Financial Analyst (CFA);
  e) posiada certyfikat Certified Internatio nal Investment Analyst (CIIA);
  f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
  g) posiada certyfikat Certified in Fin ancial Forensics (CFF);
  h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra
  Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i :andlu, Ministra Skarbu
  Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych fundusza ch inwe stycyjnych i ich
  prywatyzacji;
  i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra
  właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
  30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektór ych uprawnieni ach pracowników;
  j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją
  egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
  2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz
  na podst awie inneg o stosunku prawnego,

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  8
  3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na
  rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro cie
  instrumentami finansowymi,
  4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3), w s tosunku pracy ani nie świadczy
  pracy lub usług na jej rzecz na podst awie innego stosunku prawnego,
  5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako
  członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
  interesowność lub rodzić konflikt intere sów wobec działalności Spółki,
  6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 5) wymogi dla członka Rady Nadzorczej,
  określone w przepisach prawa.
  3. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
  i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1
  oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie dotyczy
  osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki .
  4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej, nie dotyczą człon kostwa w organach
  nadzorczych.
  5. uchylony
  6. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmnie j
  jeden z poniższych warunków:
  1) pełni funkcję społecznego współpracownika a lbo jest zatrudniona w biurze poselskim,
  senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
  podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
  umowy o podobnym charakterze,
  2) wchodzi w skład organ u partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
  zewnątrz oraz uprawnio nego do zaciągania zobowiązań,
  3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy
  pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym c harakterze.
  7. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 -6
  powyżej Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego
  odwołanie z pełnionej funkcji.
  § 17.
  1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prze wodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę,
  a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
  W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera
  następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
  W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do
  czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący
  Rady. Gd y nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez
  Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady
  w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce
  posiedzenia or az proponowany porządek obrad.

  § 18.
  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  9
  § 19.
  1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
  członków Rady. Do zaproszenia należy dołączyć porządek obrad p osiedzenia.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos
  Przewodniczącego Rady.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój
  głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie
  nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
  Nadzorc zej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek :andlowych.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie
  Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4
  Kodeksu Spółek :andlowych.
  5. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
  Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
  § 20.
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
  2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  3) składanie Wal nemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
  o których mowa w pkt. 1) i 2),
  4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia
  absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
  5) powoływanie i odw oływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
  6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do
  czasowego wykonywania czynności członków Z arządu Spółki, którzy zostali odwołani,
  złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności ,
  8) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie
  usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wyna grodzeń Członków Zarządu
  uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
  9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi
  spółkami,
  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
  10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
  11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
  12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki ,
  14) opi niowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki corocznego sprawozdania o wydatkach
  reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej
  oraz us ługi doradz twa związanego z zarządzaniem,

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  10
  15) zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych
  przez Zarząd wraz z opiniowaniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną
  efektywności prowadzonej przez Spółk ę działalności s ponsoringowej,
  16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33 1,
  3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie zgody Zarządowi na:
  1) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresi e
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego
  łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;
  2) dokonan ie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz
  usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej
  kwoty, o której mowa w pkt 1,
  3) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynag rodzenia
  nie jest przewidziana,
  4) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku
  o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na pods tawie ostatniego
  zatwierdzo nego sprawozdania finansowego,
  5) dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym
  skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
  § 21.
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem
  wyp łaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności
  członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
  3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorcze j, delegowanego do czasowego wykonywania
  czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

  W a l n e Z g r o m a d z e n i e
  § 22.
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od zako ńczenia roku
  obrotowego.
  3. uchylony
  4. uchylony
  5. uchylony
  6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych,
  umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić
  wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  11
  odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej
  lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
  7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego
  zwołan ie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz
  akcjonariuszy.
  8. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie jak jego
  zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
  § 23.
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad.
  2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem wyjątków przez prawo przewidzianych.
  3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia.
  4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
  obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po
  uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki
  wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga
  większości ¾ głosów oddanych.
  § 24.
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.
  § 25.
  1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może
  podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej
  1/5 kapitału zakładowego.
  2. Heżeli niniejszy statut lub ustawa ni e stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym
  Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
  § 26.
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile
  przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
  2. W przypadku przewidzianym art. 397 Kodeksu Spółek :andlowych do uchwały
  o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
  § 27.
  1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
  o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchyleni a takiego zawieszenia członków
  organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również
  w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego
  z obecnych uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana
  w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.
  § 28.
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
  wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się
  Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
  Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  12
  2. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia
  obrad.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach
  Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
  pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
  4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegł ego rewidenta na tych Walnych
  Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań
  finansowych Spółki.
  § 29.
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,
  4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  5) zmiana Statutu Spółki,
  6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej czę ści oraz
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  13) zatwi erdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  14) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  15) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do
  stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru ,
  16) ustalanie zasad kształ towania wynagrodzeń Członków Zarządu.
  17) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
  i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długotermino wych, w tym
  wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych
  składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego spraw ozdania finansowego, a także oddanie tych składników do
  korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
  na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności
  prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy c zym, oddan ie do korzystania
  w przypadku:
  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do
  odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
  czynności prawnej roz umie się wartość świadczeń za:

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  13
  ­ jeden rok - jeż eli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie
  umowy z awartej na czas nieoznaczony,
  ­ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas
  oznacz ony,
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika
  majątkowego do ko rzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową
  przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie
  przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lu b dzierżawy, za:
  ­ jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie
  umowy z awartej na czas nieoznaczony,
  ­ cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umó w zawartych na czas
  oznaczony,
  18) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowośc i, o wartości przekracz ającej:
  a) 100.000.000 złotych lub
  b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansowego,
  19) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej s pó łki o wartości przekraczającej:
  a) 100.000.000 złotych lub
  b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo nego
  sprawozdania finansowego,
  20) zbycie akcji lub ud ziałów innej spół ki o wartości przekraczającej:
  a) 100.000.000 złotych lub
  b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansowego.
  2. Oprócz spraw wymie nionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
  określone w Kodeksie Spółek :andlowych.
  3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1), 2), 4), 6), 7), 8), 9), 10) Walne Zgromadzenie
  wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną o pinią Rady Nadzorczej.
  Brak opinii nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
  4. Wszelkie wnioski akcjonariuszy w sprawach wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia
  winny być zaopiniowane przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii nie wstrzymuje
  rozpatrze nia sprawy.

  V. GOSPODARKA SPÓŁKI
  § 30.
  Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd
  Spółki.
  § 31.
  1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalenda rzowy.

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  14
  3. Pierwszym rokiem obrotowym po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  w spółkę akcyjną jest rok 2005.
  § 32.
  1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
  2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie s trat bilansowych. Do kapitału zapasowego
  przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten
  nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
  3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  1) pozostałe k apitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  2) dywidendę dla akcjonariuszy.
  § 33.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
  § 33 1
  1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumien iu ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie
  ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu,
  chyba że wartość zbywanego składn ika nie przekracza 20.000 zł.
  2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzen ia przetargu,
  w przypadku gdy:
  1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego
  albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know -how, jeżeli
  warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży ok reśla uchwała Rady
  Nadzorczej,
  2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą
  Walnego Zgromadzenia z za chowaniem odrębnych przepisów,
  3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż
  następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale
  z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia
  1997 r. o gospodar ce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że
  przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę
  zalicza się na poczet ceny lokalu,
  4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach
  określ onych uchwałą Rady Nadzorczej,
  5) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapit ałowej KG:M Polska Miedź S.A.,
  6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty.
  3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  1) Ogłoszenie o przeta rgu zamieszcza się – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji
  Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego KG:M Polska Miedź
  S.A., na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu
  w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwycza jowo do umieszczenia
  ogłoszeń.
  2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
  przetargu.
  3) W przetargu jako o ferenci nie mogą uczestniczyć:
  a) Członkowie Zarząd u oraz Rady Nadzorczej Spółki,

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  15
  b) Podmio t gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie j ego Zarządu i Rady
  Nadzorczej,
  c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przepr owadzeniem
  przetargu,
  d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) – c),
  e) osoby, któ re pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub
  faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
  prowad zącego przetarg.
  4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum
  5% ceny wywoł awczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin,
  o którym mowa w pkt 8) poniżej może przew idywać wyższą wysokość wadium.
  5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być
  niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można
  ustalić, cena ta nie może być niższ a od wartości księgowej netto.
  6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwały ch przez
  rzeczoznawcę, jeżeli:
  a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  b) składnik aktywów trwa łych ma ustaloną cenę rynkową.
  7) Przetarg przeprowadza się w formach:
  a) przetargu ustneg o,
  b) przetargu pisemnego.
  8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia
  o przetar gu, formę przetargu oraz war unki przetargu określa Spółka.
  9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
  § 34
  1. Zarz ąd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego
  sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania
  finansowe za poprzedni rok obrotowy.
  2. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego
  przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania
  o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i k omunikacji społecznej oraz
  usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
  3. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą
  dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
  konkurencji i konsumen tów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23
  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  wprowadzić zasady wymienione w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem
  państwowym.
  § 35.
  1. Z dni em zarejestrowania przez Sąd zmiany formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  na spółkę akcyjną wygasają dotychczasowe kadencje Zarządu i Rady Nadzorczej oraz
  rozpoczynają się pierwsze wspólne kadencje tych organów.

  S t a t u t I N T E R F E R I E S . A . z s i e d z i b ą w L e g n i c y
  16
  2. Pierwsza kadencja Zarządu i Rady Nad zorczej =NTERFER=E Spółka Akcyjna rozpoczyna się
  z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na
  spółkę akcyjną, przy czym ostatnim rokiem obrotowym pierwszej kadencji Zarządu jest
  2008 rok, a ostatnim rokiem obr otowym pierwszej kadencji Rady Nadzorczej jest 2006 rok.

  § 3 51
  Heżeli pracownikom Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do
  uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KG:M
  Polska M iedź S.A., Zarząd Spółki będzie współdziałał z KG:M Polska Miedź S.A. przy organizacji
  głosowania pracowników Spółki w ramach takiego wyboru lub odwołania, w szczególności Zarząd Spółki
  będzie odpowiedzialny za przygotowanie list pracowników Spółki uprawni onych do udziału w takim
  głosowaniu oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie Spółki. Szczegółowy tryb
  wyborów członków rady nadzorczej KG:M Polska Miedź S.A. przez pracowników oraz ich odwołania,
  określa regulamin wyborczy uchwalany p rzez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki jest upoważniony do
  zawarcia z KG:M Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów
  organizacji i przeprowadzenia wyborów.


  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 36.
  Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach
  wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Kalendarium raportów
2021-10-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2021-09-23 22-09-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor