Raport.

INTERFERIE SA (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 25.04.2018 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  U c h w a ł a N r 1 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromad zenia.

  Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz
  postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka A kcyjna z siedzibą w Legnicy
  i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFER IE S.A. uchwala się, co
  następuje:
  ------------------------------------------------- ----------------------------------------------
  § 1.
  Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a wybiera się Pana
  Andrzeja Leganowicza. ---------------------------- ---------------------------------------------

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- ----

  W g
  osowaniu tajnym, w którym oddano 10.122.626 wa
  żnych g
  osów z 10.122.626 akcji, co
  stanowi 69,50% akcji w kapitale zak
  adowym, 10.122. 626 g
  osami „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę” podj ęto uchwa
  ę nr 1/2018.  - 2 -

  U c h w a ł a N r 2 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z sied zibą w Legnicy uchwala, co
  następuje: --------------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Przyjmuje się następujący porządek obrad: -------- -----------------------------------------

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------- -----------------------------
  2.
  Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia. ----------------
  3.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------ --------------------------------
  4.
  Przyjęcie porządku obrad. ------------------------ -------------------------------------
  5.
  Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności IN TERFERIE S.A. w 2017
  roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok. --------------
  6.
  Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku S półki za rok obrotowy
  2017. -------------------------------------------- ------------------------------------------
  7.
  Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFE RIE Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Z arządu z działalności
  INTERFERIE S.A. w 2017 roku, Jednostkowego sprawozd ania finansowego za
  2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy
  2017. -------------------------------------------- ------------------------------------------
  8.
  Przedstawienie Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
  obrotowym 2017, zawierającego ocenę sytuacji Spółki , z uwzględnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem , compliance oraz
  funkcji audytu wewnętrznego. --------------------- -----------------------------------
  9.
  Powzięcie uchwał o: ------------------------------ --------------------------------------
  a)
  zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
  w 2017 roku, ------------------------------------- ------------------------------------
  b)
  zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansoweg o za 2017 rok, ----
  c)
  podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2017. ------ ------------------------------
  10.
  Powzięcie uchwał o: ------------------------------ --------------------------------------
  a)
  udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonani a obowiązków
  w roku obrotowym 2017, --------------------------- -------------------------------
  b)
  udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------- ---------------------------
  11.
  Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności IN TERFERIE S.A. w 2017
  roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce s towarzyszonej metodą
  praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 201 7 rok z uwzględnieniem
  wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą p raw własności. ---------


  - 3 -
  12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Z arządu z działalności
  INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów
  w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności or az Sprawozdania
  finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udz iałów w jednostce
  stowarzyszonej metodą praw własności. ------------ ---------------------------------
  13.
  Powzięcie uchwał o: ------------------------------ ---------------------------------------
  a)
  zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
  w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jedn ostce
  stowarzyszonej metodą praw własności, ------------ -----------------------------
  b)
  zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem
  wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą p raw własności. ------
  14.
  Przedstawienie sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydat kach
  reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi praw ne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią zanego z zarządzaniem –
  za rok 2017. ------------------------------------- -----------------------------------------
  15.
  Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charak terze uznaniowym za
  2017 rok dla członków Zarządu Spółki. ------------ -----------------------------------
  16.
  Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia teks tu jednolitego
  Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S. A. z siedzibą
  w Legnicy. --------------------------------------- -----------------------------------------
  17.
  Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulamin u Rady Nadzorczej
  INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. ------------ ---------------------------------
  18.
  Zamknięcie obrad. -------------------------------- --------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.152.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 2/2018. -----------------------


  - 4 -

  U c h w a ł a N r 3 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
  w 2017 roku.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, a rt. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018 .395 ze zmianami) oraz na
  podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu I NTERFERIE Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny spra wozdania dokonanej przez Radę
  Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: ----- ------------------------------------------
  § 1.
  Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER FERIE S.A.
  zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTE RFERIE S.A. w 2017 roku. ----
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 3/2018. ----------------


  - 5 -

  U c h w a ł a N r 4 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansoweg o za 2017 rok.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ust awy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) or az na podstawie postanowienia
  § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy
  uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Ra dę Nadzorczą Spółki, uchwala
  się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER FERIE S.A.
  zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 20 17 rok, na które składa się: ---
  1)
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 r.,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bi lansowe w wysokości
  143.709 tys. zł , ------------------------------------------------ --------------------------
  2)
  sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r., wykazujące: ------------------ ---------------------------------------
  - zysk netto roku obrotowego w wysokości 7.955 tys. zł, ----------------------
  - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwali fikowane na zyski lub
  straty w wysokości -7 tys. zł, ------------------------------------------------ -----
  3)
  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego
  na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 125.104 tys. zł oraz zwiększenie stanu
  kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. d o 31 grudnia 2017 r. o kwotę
  7.948 tys. zł , ------------------------------------------------ -----------------------------
  4)
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zw iększenie stanu środków
  pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę
  546 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie
  8.312 tys. zł , ------------------------------------------------ ------------------------------
  5)
  podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowo ści oraz dodatkowe
  informacje do sprawozdania finansowego. ---------- ----------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 4/2018. ----------------  - 6 -

  U c h w a ł a N r 5 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
  Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu s półek handlowych oraz
  postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERF ERIE Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny
  wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, uchwala
  się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok
  obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postana wia, że zysk netto
  INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości 7.955.413,87 zł (słownie:
  siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysię cy czterysta trzynaście złotych
  i osiemdziesiąt siedem groszy) dzieli się w następu jący sposób: --------------------------
  1)
  kwota 636.433,11 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy czter ysta
  trzydzieści trzy złote i jedenaście groszy) na kapi tał zapasowy tworzony zgodnie
  z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust.
  2 Statutu Spółki, -------------------------------- ------------------------------------------
  2)
  kwota 7.318.980,76 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysi ęcy
  dziewięćset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na pozostały
  kapitał zapasowy. -------------------------------- -----------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------
  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 30.000 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 5/2018 w brzmieniu
  zaproponowanym przez Zarz
  ąd Spó
  ki . ------------------------------------------------ ----------------


  - 7 -

  U c h w a ł a N r 6 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 us t. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Piotrowi Sosińskiemu –
  członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obo wiązków w roku obrotowym
  2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku. ------------------------------------------- ---------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 6/2018. ----------------  - 8 -

  U c h w a ł a N r 7 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Łukaszowi Ciołkowi –
  członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obo wiązków w roku obrotowym
  2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku. -------------------------------------------- --------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 7/2018. ----------------  - 9 -

  U c h w a ł a N r 8 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P ani Brygidzie Bielawskiej –
  członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
  obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku. ------------------------------ -----------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 8/2018. ----------------  - 10 -

  U c h w a ł a N r 9 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Sławomirowi Koziołowi
  – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wyk onania obowiązków w roku
  obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku. ------------------------------- ----------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 9/2018. ----------------


  - 11 -

  U c h w a ł a N r 1 0 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Mirosławowi
  Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFE RIE S.A. – z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnieni a funkcji od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 18 czerwca 2017 roku. ---------- ------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 10/2018. --------------


  - 12 -

  U c h w a ł a N r 1 1 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Marcinowi Wojdyle –
  członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
  obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku. ------------------------------- ----------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 11/2018. ---------------  - 13 -

  U c h w a ł a N r 1 2 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Ireneuszowi Szczapowi –
  członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
  obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28
  grudnia 2017 roku. ------------------------------- -----------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 12/2018. --------------  - 14 -

  U c h w a ł a N r 1 3 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Jackowi Drobnemu –
  członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
  obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku. ------------------------------ -----------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 13/2018. ---------------


  - 15 -

  U c h w a ł a N r 1 4 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Bartłomiejowi
  Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S .A. – z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnieni a funkcji od dnia 20 września
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------- -------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 14/2018. --------------


  - 16 -

  U c h w a ł a N r 1 5 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
  w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jedn ostce
  stowarzyszonej metodą praw własności.
  Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek h andlowych w związku
  z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustaw y z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) or az na podstawie postanowienia
  § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy
  uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Ra dę Nadzorczą Spółki, uchwala
  się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER FERIE S.A. zatwierdza
  Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku
  z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowar zyszonej metodą praw
  własności. --------------------------------------- -------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 15/2018. ---------------  - 17 -

  U c h w a ł a N r 1 6 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem
  wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą p raw własności.
  Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek h andlowych w związku
  z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dni a 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) or az na podstawie postanowienia
  § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy
  uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Ra dę Nadzorczą Spółki, uchwala
  się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwi erdza Sprawozdanie
  finansowe za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udzia łów w jednostce
  stowarzyszonej metodą praw własności, na które skła da się: ------------------------------
  1)
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 r.,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bi lansowe w wysokości
  145.932 tys. zł , ------------------------------------------------ --------------------------
  2)
  sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r., wykazujące: ----------------- ---------------------------------------
  - zysk netto roku obrotowego w wysokości 8.241 tys. zł, ----------------------
  - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwali fikowane na zyski lub
  straty w wysokości -7 tys. zł, ------------------------------------------------ -----
  3)
  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego
  na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 127.327 tys. zł oraz zwiększenie stanu
  kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. d o 31 grudnia 2017 r. o kwotę
  8.234 tys. zł , ------------------------------------------------ -----------------------------
  4)
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zw iększenie stanu środków
  pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę
  546 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie
  8.312 tys. zł , ----------------------------------------------- ------------------------------
  5)
  podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowo ści oraz dodatkowe
  informacje do sprawozdania finansowego. ---------- ----------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.122.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 16/2018. --------------  - 18 -
  U c h w a ł a N r 1 7 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 ro k dla członka
  Zarządu Spółki.
  Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3
  Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja
  2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu
  INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31
  grudnia 2017r., uchwala się, co następuje: ------- -------------------------------------------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyzna ć Panu Piotrowi
  Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowy m za 2017 rok. ------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.152.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 17/2018. ---------------------


  - 19 -

  U c h w a ł a N r 1 8 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 ro k dla członka
  Zarządu Spółki.
  Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3
  Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja
  2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu
  INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31
  grudnia 2017r., uchwala się, co następuje: ------ --------------------------------------------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyzna ć Panu Łukaszowi
  Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym z a 2017 rok. -----------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
  żnych g
  osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
  69,71% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.152.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
  ę nr 18/2018. ---------------------


  - 20 -

  U c h w a ł a N r 1 9 / 2 0 1 8
  Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
  w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu ob rad Walnego
  Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
  Działając na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 St atutu Spółki uchwala się,
  co następuje: ----------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Zmienia się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. poprzez
  nadanie postanowieniom § 11 [Wybory Rady Nadzorcze j.] ust. 4 nowej treści
  w brzmieniu: ------------------------------------- -----------------------------------------------
  „4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków R ady Nadzorczej
  powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokona nie wyboru
  z należytym rozeznaniem. Kandydat na członka Rady N adzorczej
  musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16
  1 ust. 1
  `– 6 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej powini en posiadać
  należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie p oświęcić
  niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiąz ków.” -----
  § 2.
  Przyjmuje się, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, tekst jednolity
  Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z sie dzibą w Legnicy,
  w poniższym brzmieniu: --------------------------- --------------------------------------------
  „REGULAMIN
  WALNYCH ZGROMADZEŃ INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEG NICY
  § 1.
  Postanowienia ogólne.
  1.
  Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych
  i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy S półki INTERFERIE S.A.
  z siedzibą w Legnicy (dalej „Spółka”). ----------- -----------------------------------------
  2.
  Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określ onych w Kodeksie spółek
  handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regul aminie, z uwzględnieniem
  przyjętych przez Spółkę do stosowania zasad wynikaj ących z „Dobrych Praktyk
  Spółek Notowanych na GPW”. ----------------------- -------------------------------------
  § 2.
  Uczestnicy Walnych Zgromadzeń.
  1.
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają oso by będące
  Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
  (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzen iu), które: ----------------
  1) w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych ak cji na okaziciela
  Spółki – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
  wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zw ołaniu Walnego
  Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu pow szednim po Dniu


  - 21 -
  Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Wal nym Zgromadzeniu. --
  2) w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mają cych postać dokumentu
  – złożyły dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji
  Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odebrały i ch przed zakończeniem
  tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadcz enie wydane na dowód
  złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inw estycyjnej mających
  siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskie j lub państwa będącego
  stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w skazanych w
  ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświ adczeniu wskazuje się
  numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty a kcji nie będą wydane
  przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu. -----
  3) w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świade ctw tymczasowych
  oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu –
  wpisane są do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uc zestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu. ------------------------------------ ----------------------------------------
  2.
  Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestn ictwa w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie akcj i złożonych w Spółce
  zgodnie z ust. 1 pkt. 2 oraz wykazu sporządzonego p rzez podmiot prowadzący
  depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finansowymi. ------------------------------------- --------------------------------------------
  3.
  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imio na albo firmy (nazwy)
  uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji
  oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu
  przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zg romadzenia. ----------------
  4.
  Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać
  odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -----------------------------------
  5.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjona riuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres, na który lista powinn a być wysłana. -----------------
  6.
  Poza osobami wskazanymi w ust. 1 prawo uczestniczen ia w Walnym
  Zgromadzeniu mają: ------------------------------- -----------------------------------------
  1) z prawem do zabierania głosu: -------------------- -------------------------------------
  a)
  członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie
  umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania
  zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, --- -----------------------
  b)
  członkowie organów Spółki, o których mowa w art. 37 0 § 3 i art. 395 § 3
  zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, --------- ----------------------------
  c)
  goście i eksperci zaproszeni przez organ lub osobę zwołującą Walne
  Zgromadzenie, w tym biegli rewidenci oraz osoby świ adczące obsługę
  prawną Spółki, ----------------------------------- ------------------------------------
  d)
  notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromad zenia, ---------------
  2) bez prawa do zabierania głosu: ------------------- -------------------------------------
  a)
  tłumacze, ---------------------------------------- --------------------------------------
  b)
  pracownicy obsługi organizacyjnej i technicznej Wal nego Zgromadzenia.
  7.
  Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność bi egłego rewidenta na tych
  Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad prze widuje rozpatrywanie
  rocznych sprawozdań finansowych Spółki. ---------- ------------------------------------
  8.
  Walne Zgromadzenie decyduje w uchwale o możliwości uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu innych osób niż wymienione w ust. 1 i 6. -------------------------------
  § 3.
  1.
  Na podstawie przygotowanej przez Spółkę listy Akcjo nariuszy uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest lista obecności. ---------


  - 22 -
  2. Lista obecności zawiera co najmniej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z
  wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przed stawia, i służących im
  głosów. ------------------------------------------ ----------------------------------------------
  3.
  Reprezentanci Akcjonariuszy uprawnionych do uczestn ictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, będących osobami prawnymi lub jednost kami organizacyjnymi
  niebędącymi osobami prawnymi, a posiadającymi zdoln ość prawną, przekazują
  ponadto oryginały lub kopie poświadczone urzędowo d okumentów
  potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza. -----------
  4.
  Pełnomocnicy Akcjonariuszy uprawionych do uczestnic twa w Walnym
  Zgromadzeniu przekazują ponadto oryginały lub kopie poświadczone urzędowo
  dokumentów potwierdzających ich umocowanie do repre zentowania
  Akcjonariusza. ---------------------------------- --------------------------------------------
  5.
  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, Zarząd dołą cza do księgi protokołów. W
  przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elekt ronicznej do księgi
  protokołów dołącza się wydruki tych pełnomocnictw o raz wydruki pozostałych
  dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5. --------- ------------------------------------
  6.
  W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących pra wa do uczestniczenia w
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza uprawnionego ze z dematerializowanych
  akcji na okaziciela Spółki, dokumentem potwierdzają cym przedmiotowe
  uprawnienie jest prawidłowo wystawione przez podmio t prowadzący rachunek
  papierów wartościowych imienne zaświadczenie o praw ie uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu. ----------------------------- --------------------------------------
  § 4.
  Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń.
  1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu czterech miesięcy od
  zakończenia roku obrotowego. --------------------- ---------------------------------------
  2.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzo rcza, jeżeli Zarząd nie
  zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 1. ----- ------------------------------------
  3.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest prze z: -------------------------
  1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonar iusza lub Akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapit ału zakładowego, --------
  2) Radę Nadzorczą jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----------------------------
  3) Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę k apitału zakładowego lub
  co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -------- ---------------------------------
  4.
  Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a i umieszczenia
  określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzeni a winno być złożone
  przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentując ych co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego Zarządowi Spółki na piśmie lub
  w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch t ygodni od dnia przedstawienia
  żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane,
  Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwycza jnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żąda niem. ----------------------
  5.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określ onych spraw w porządku
  obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie po winno zostać zgłoszone
  Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej ni e później niż na dwadzieścia
  jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgroma dzenia. Zarząd jest
  obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
  obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłosz enie następuje w sposób
  właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. ------ --------------------------------
  6.
  Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczeni a określonych spraw w
  porządku obrad tego Zgromadzenia, jak i umieszczeni a określonych spraw w


  - 23 -
  porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszane przez
  uprawnione organy lub osoby, winny być uzasadnione. Organ lub osoba
  zgłaszająca żądania w tym zakresie zobowiązana jest do jednoczesnego
  przekazania Zarządowi Spółki pisemnego uzasadnienia zgłoszonego żądania
  wraz z projektami uchwał proponowanych do powzięcia . ----------------------------
  7.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zg romadzenia zgłaszać
  Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do po rządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad –
  wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Spółka niezwłocz nie ogłasza projekty
  uchwał wraz z ich pisemnym uzasadnieniem na stronie internetowej. --------------
  8.
  Rada Nadzorcza lub uprawnieni Akcjonariusze zwołują c Walne Zgromadzenie
  niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Zarząd Spółk i, przedkładając na piśmie
  lub w postaci elektronicznej odpowiednio stosowną u chwałę lub oświadczenie
  o zwołaniu oraz informacje i dokumenty, o których m owa w 402
  2 i art. 402 3 § 1
  pkt. 1 i pkt. 3-5 Kodeksu spółek handlowych celem u możliwienia Zarządowi
  Spółki niezwłocznej realizacji czynności, o których mowa w art. 402
  1 § 1 i art.
  402
  3 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------ ----------------------------------
  9.
  Akcjonariusze korzystający z uprawnień, o których m owa w niniejszym
  paragrafie, przekazują Spółce dokumenty potwierdzaj ące ich prawo do
  korzystania z tych uprawnień. -------------------- -----------------------------------------
  10.
  Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek Akcjonarius zy powinno się odbyć
  w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymani e tego terminu napotyka
  na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umoż liwiającym
  rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnos zonych pod jego
  obrady. ------------------------------------------ --------------------------------------------
  11.
  Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek
  uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub któr e zwołane zostało na taki
  wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskoda wców. W innych
  przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, j eżeli jego odbycie
  napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest
  oczywiście bezprzedmiotowe. ---------------------- --------------------------------------
  12.
  Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w t ym samym trybie, jak
  jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych s kutków ujemnych dla
  Spółki oraz Akcjonariuszy. ----------------------- -----------------------------------------
  13.
  Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpi ć w tym samym
  trybie jak jego zwołanie, choćby proponowany porząd ek obrad nie uległ
  zmianie. ----------------------------------------- ---------------------------------------------
  § 5.
  Ogłoszenie.
  1.
  Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie d okonywane na stronie
  internetowej Spółki oraz w sposób określony dla pr zekazywania informacji
  bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych. ------------------------------------- ---------------------------------------------
  2.
  Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia należy ustala ć tak, aby umożliwić udział
  w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy. -------------------------------------
  3.
  Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwad zieścia sześć dni przed
  terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać co najmniej: ---------------
  1)
  datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz s zczegółowy porządek
  obrad, ------------------------------------------- ------------------------------------------


  - 24 -
  2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, ---------- ----------------------------
  3)
  Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeni u, ----------------------
  4)
  informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgroma dzeniu mają osoby
  będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji Uc zestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, ------------------------------------ --------------------------------------
  5)
  wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona d o uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokume ntacji, która ma
  być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projek ty uchwał lub, jeżeli
  nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarzą du lub Rady
  Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać w prowadzone do
  porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, ----------------------
  6)
  wskazanie adresu strony internetowej, na której będ ą udostępnione
  informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. ------- -----------------------------
  § 6.
  Forma uczestnictwa.
  1.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeni u oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. ---- ------------------------------------
  2.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadze niu i wykonywania
  prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w posta ci elektronicznej, jak
  również dołożenia wszelkich starań, aby możliwa był a skuteczna weryfikacja
  ważności pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektron icznym weryfikowanym
  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. - --------------------------------
  3.
  W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielanego w posta ci elektronicznej,
  zawiadomienie Spółki o jego udzieleniu następuje na jpóźniej na dwie godziny
  przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. --------- ---------------------------------
  4.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci el ektronicznej powinna
  zawierać: ---------------------------------------- ---------------------------------------------
  1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze ws kazaniem imienia,
  nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektron icznej obu tych osób), ------
  2) jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których w ykonywane będzie prawo
  głosu na Walnym Zgromadzeniu. -------------------- ---------------------------------
  5.
  Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
  Akcjonariusz przesyła skan odrębnie sporządzonego d okumentu
  pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub stron pa szportu umożliwiających
  identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przyp adku, gdy pełnomocnictwa
  udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna ni ebędąca osobą prawną,
  a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesył a skan odpisu z właściwego
  rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzająceg o umocowanie osób
  działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli peł nomocnictwa udzielono
  osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędą cej osobą prawną,
  a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatk owo przesyła skan odpisu z
  rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu
  potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu. ------------------------------------
  6.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z naruszeniem postanowień
  niniejszego Regulaminu nie wiąże Spółki. --------- --------------------------------------
  7.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest c złonek Zarządu, członek
  Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub c złonek organów lub
  pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki : -----------------------------------
  1)
  pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tyl ko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu, ------------------------------------ ---------------------------------------


  - 25 -
  2) udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, -------------------------------
  3)
  pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielon ymi przez Akcjonariusza,
  4)
  pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi ok oliczności wskazujące
  na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu i nteresów. --------------------
  8.
  Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa. ---------------------------------- -------------------------------------------
  W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełn omocnikowi, należy
  przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z d okumentami
  wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniej szych pełnomocników. ----
  9.
  Zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do
  odwołania pełnomocnictwa. ------------------------ ---------------------------------------
  § 7.
  Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.
  1.
  W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółe k handlowych,
  Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pom ocą elektronicznych
  środków komunikacji. ----------------------------- ------------------------------------------
  2.
  Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektr onicznej odbywa się przy
  wykorzystaniu adresu e-mailowego [email protected] -------------------------------
  3.
  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie umożliwiaj ą Akcjonariuszom udziału
  w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków ko munikacji
  elektronicznej w rozumieniu art. 406
  5 Kodeksu spółek handlowych oraz
  oddawania głosów drogą korespondencyjną. --------- ----------------------------------
  4.
  Poprzez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej
  dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału o drębnie sformułowanego
  dokumentu, ustalonego w formacie PDF. ------------ ------------------------------------
  5.
  Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje o
  podejmowanych działaniach służących identyfikacji A kcjonariusza
  wykorzystującego środki komunikacji elektronicznej do kontaktów ze Spółką. ----
  6.
  Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacj i elektronicznej ponosi
  Akcjonariusz. ------------------------------------ ---------------------------------------------
  § 8.
  Otwarcie Walnych Zgromadzeń.
  1.
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadz orczej lub osoba przez
  niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Waln e Zgromadzenie otwiera
  Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne
  Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodnic zącego Walnego
  Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnic twa w Walnym
  Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu j ego wyboru,
  powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzyg nięć merytorycznych lub
  formalnych. -------------------------------------- ---------------------------------------------
  2.
  Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie do tyczą sytuacji, gdy: ---
  1)
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie pr zez Akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakład owego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w Spółce – Przewodniczący Walne go Zgromadzenia
  wyznaczany jest przez tych Akcjonariuszy, -------- ---------------------------------
  2)
  Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a na żądanie
  Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego, a Sąd Rejestrowy u poważni do zwołania
  Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żąda niem –
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest przez Sąd. ---------
  3.
  Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia s kłada do protokołu
  oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. --- ----------------------------------


  - 26 -
  4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie
  sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są i miona i nazwiska
  kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
  Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytua cji dokonuje się przez
  głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolej ności alfabetycznej. -------
  5.
  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą
  większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. - --------------------------------
  6.
  Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandyd at, który otrzymał
  największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli ki lku kandydatów otrzyma
  taką samą najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające
  mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyska w takim głosowaniu
  największą liczbę głosów. ------------------------ ------------------------------------------
  7.
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego ob radami i jest
  upoważniony do interpretowania niniejszego Regulami nu. Zapewnia on
  sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i int eresów wszystkich
  Akcjonariuszy poprzez m.in.: ---------------------- ----------------------------------------
  1) <
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  1
  R E G U L A M I N
  Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  § 1.
  Rada Nadzorcza =NTERFER=E S.A. jest stałym organem nadzoru =NTERFER=E S.A. z siedzibą w Legnicy
  i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy
  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  postanowień Statutu =NTERFER=E S.A. , niniejszego Regulaminu, który ustala zasady i tryb pracy Rady
  Nadzorczej , oraz innych po wszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień aktów
  wewnętrznych Spółki . W celu ułatwienia stosowania niniejszego Regulaminu do jego tekstu włączono treść
  niektórych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niektóre postanowienia Statutu Sp ółki.

  II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁANIA I ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ .

  § 2.
  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną
  kadencję przez Walne Zgromadzenie.
  2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromad zenie.
  3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem , iż ostatnim rokiem obrotowym pierwszej
  kadencji Rady Nadzorczej jest 200 6 rok.
  4. Członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16 1 ust. 2 Statutu
  Spółki.

  § 3.
  1. Man dat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wyga sa
  równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej .
  2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni
  rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej .
  3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze
  skład u Rady Nadzorczej .

  § 4.
  W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego
  wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające
  na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

  § 5.
  1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę
  potrzeby także Sekretarza Rady.
  2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą być przez Radę Nadzorczą odwołani
  z pełnionych funkcji w każdym czasie.  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  2

  III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ .

  § 6.
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  funkcjonowania .
  2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą:
  1) ocena sprawozdania Zarządu z d ziałalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
  2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
  mowa w pkt. 1) i 2),
  4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
  dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
  5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
  6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarzą du,
  7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy
  Zarząd z innych powodów nie może działać,
  8) ustalanie członkom Zarządu wynagr odzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług
  zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych
  przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
  zasadach kształtowania wynag rodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ,
  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
  finansowego,
  10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
  11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
  12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki ,
  14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki corocznego sprawozdania o wydatkach
  reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi market ingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem,
  15) zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez
  Zarząd wraz z opiniow aniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną efektywności
  prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
  16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33 1 Statutu Spółki,
  17) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
  a) zawarcie pr zez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za
  świadczon e usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
  b) dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z z arządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty,
  o której mowa w lit. a),  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  3
  c) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
  związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynag rodzenia nie jest
  przewidziana,
  d) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dni a
  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania fina nsowego,
  e) dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku
  o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sum y aktywów w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
  3. Z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3 i § 13 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przeprowadza
  postępowanie kwalifikacyjne poprzedzające powołanie członków Zarządu Spółki.

  § 7.
  1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać
  od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółk i.
  2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań
  w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

  § 8.
  1. Niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej, każdy członek Rady składa pisemne oświadczenie
  w sprawie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa =NTERFER=E S.A. z siedzibą w Legnicy .
  2. Do udzielania informacji organom Spółki, mediom i innym instytucjom urzędowym na zewnątrz o pracy
  Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady lub, za jego zgodą, inny członek Rady.
  3. Informacji o działalności Spółki udziela Zarząd. Rada Nadzorcza nie jest upoważniona do udzielania
  informacji gospodarczych i innych szczegółowych dotyczących jej działalności.

  § 9.
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 , Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegi alnie, a członkowie Rady
  wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. W =NTERFER=E S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą
  spośród swoich członków. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu określający
  upr awnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
  3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych
  czynności nadzorczych, jak też może powoływać Komisje Rady do wykonywania określonych czynności
  związanych z nadzorem Spółki. Zakres obowiązków i czynności delegowanych członków Rady lub
  Komisji Rady określa Rada Nadzorcza w uchwale o ich delegowaniu lub powołaniu do Komisji.
  4. Komitet Audytu, c złonek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielne go wykonywania czynności
  nadzorczych lub właściwa Komisja przedkładają Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania
  z pełnionych funkcji.
  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  4
  IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ .

  § 10 .
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku
  wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie
  Rady i przewodniczy n a nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe,
  wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym
  posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie
  posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do
  wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazują c termin,
  miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
  3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej , wskazujące datę, godzinę i miejsce posiedzenia, wraz
  z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi porządku obrad Rady , powinny być doręczone członk om
  Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach,
  Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
  4. Zawiadomienia i materiały na posiedzenie Rady mogą być przekazywane również za pośrednictwem
  poczty elektronic znej pod warunkiem złożenia przez członka Rady Nadzorczej oświadczenia w tej
  sprawie i wskazania adresu e -mailowego.
  5. Porządek obrad Rady Nadzorczej określony w zawiadomieniu o zwołaniu Rady Nadzorczej nie powinien
  być zmieniany lub uzupełniany w trakcie po siedzenia, którego dotyczy, z wyłączeniem sytuacji gdy:
  a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażają zgodę na zmianę
  lub uzupełnienie porządku obrad,
  b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uch ronienia Spółki przed
  szkodą,
  c) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt
  interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

  § 1 1.
  1. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na
  pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek
  obrad. W takim przypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia
  otrzymania wniosku.
  2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są
  obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady w tym trybie.

  § 1 2.
  Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodnic zy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
  Wice przewodniczący . W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego , posiedzenie
  prowadzi wybrany przez Radę jej członek.

  § 1 3.
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być dostęp ne i jawne dla członków Zarządu z wyłączeniem
  wewnętrznych spraw Rad y i głosowań oraz spraw dotyczących bezpośr ednio Zarządu lub jego  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  5
  członków , a w szczególności odwołania, zawieszania w czynnościach, odpowiedzialności oraz ustalenia
  wynagrodzenia dla członków Zarządu.
  2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani prz ez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

  V. PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ .

  § 14.
  1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
  2. Protokół powinien zawierać:
  a) numer kolejn y protokołu, datę i miejsce posiedzenia;
  b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu;
  c) ustalony porządek obrad;
  d) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego
  załatwienia sprawy;
  e) liczbę gł osów oddanych na poszczególne uchwały, tj. liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”
  i „wstrzymujących się”;
  f) zdania odrębne, tj. stanowisko członka Rady Nadzorczej nie zgadzającego się z poglądami
  pozostałych.
  3. Obligatoryjne załączniki do protokołu stanowią l ista obecności oraz uchwały podpisane przez obecnych
  na posiedzeniu członków Rady.
  4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, w tym członkowie Rady
  Nadzorczej zgłaszający zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisa niu na kolejnym
  posiedzeniu Rady.
  5. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w danym posiedzeniu składa na protokole z tego posiedzenia
  oświadczenie, iż zapoznał się z treścią protokołu i podjętych uchwał.
  6. Zatwierdzone i podpisane protokoły oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze
  Zarządu Spółki. Na żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej kopie protokołów i/lub uchwał
  Rady Nadzorczej są im przekazywane .
  7. Za prawidłowe przechowywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd
  Spółki. Zarząd wskazuje osoby spośród pracowników Biura Zarządu Spółki, które zobowiązane są
  wykonywać te obowiązki.
  § 15.
  1. Protokołowaniu podlegają również uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.
  2. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać w szczególności: tryb
  głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość także rodzaj wykorzystanych środków, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej
  biorących udział w głos owaniu, treść uchwał, wyniki głosowania oraz wzmiankę o zdaniach odrębnych.
  3. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, są podpisywane przez Przewodniczącego Rady
  oraz przesyłane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie we wskazanej przez nich formi e.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym
  posiedzeniu Rady.
  § 16.
  1. Uchwały Rady Nadzorczej pod ejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem głosowania tajnego
  w następujących sprawach:  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  6
  a) powoływania i odw oływania członków Zarządu;
  b) zawie szania w czynnościach członków Zarządu;
  c) wyborów ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępc y, a także Sekretarza
  Rady oraz odwoływania z powierzonej funkcji.
  2. Na żądanie choćby jednego z głosujących, zarząd za się głosowanie tajne.
  3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
  Rady.
  4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
  połowy składu Rady Nadzorczej, w prz ypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
  spr aw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nad zorczej, z zastrzeżeniem art. 388
  § 4 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Podjęte uchwały podpisywane są na posiedzeniu Rady i podpisują je wszyscy obecni członkowie Rady.
  7. Rada Nadzorcza może podejmować uch wały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy
  członkowie Rady muszą zostać powiadom ieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4
  Kodeksu spółek hand lowych.

  VI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

  § 1 7.
  Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady
  Nadzorczej, poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spó łką oraz
  powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały
  w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

  § 1 8.
  Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:
  1) przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktyczn ych lub organizacyjnych powiązaniach
  z akcjonariuszem Spółki . Przekazanie do Spółki informacji powinno nastąpić niezwłocznie, w formie
  pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich odpowiednie upublicznienie, w sposób określony
  w Spółce lub wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  2) niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec
  niej dominującej lub zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami, o ile są one
  istotne dla sytuacji materialnej członka Rady. Przekazanie informacji powinno nastąpić we właściwym
  trybie, wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub w sposób określony przez Spółkę.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  § 19.
  1. Koszty działalności Rady Nadz orczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym budżetem.
  2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
  3. Obsługę administracyjno -techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
  Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  7
  § 20 .
  1. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji otrzym ują wynagrodzenie ustalone przez Walne
  Zgromadzenie.
  2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na
  posiedzeniu Rady Nad zorczej przez Radę Nadzorczą.
  3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka
  Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

  § 21.
  Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu p rzez Walne
  Zgromadzenie .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Komentarze o spółce INTERFERIE
2019-11-15 18-11-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649