Raport.

INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 49 178 47 626 11 586 10 884 Zyks/Strata z dzia?alno?ci operacyjnej 7 987 3 854 1 882 881 Zysk/Strata przed opodatkowaniem 10 122 4 877 2 385 1 114 Zysk/Strata netto 8 241 4 245 1 942 970 ??czne dochody ca?kowite 8 234 3 943 1 940 901 Ilo?? akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200 Zysk netto na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,57 0,29 0,13 0,07 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 3 502 7 414 825 1 694 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (802) (1 797) (189) (411) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (2 155) (2 264) (508) (517) Przep?ywy pieni??ne netto razem 546 3 353 129 766 Aktywa trwa?e 118 425 127 222 28 393 28 757 Aktywa obrotowe 27 507 11 267 6 595 2 547 Aktywa trwa?e przeznaczone do sprzeda?y 0 0 0 0 Aktywa razem 145 932 138 489 34 988 31 304 Zobowi?zania d?ugoterminowe 7 630 9 313 1 829 2 105 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 10 975 10 083 2 634 2 279 Kapita? w?asny 127 327 119 093 30 527 26 920

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  INTERFERIE S.A.
  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
  sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej
  metod ą praw w
  asno ści
  wraz z opini ą niezale żnego bieg
  ego rewidenta  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 2
  Spis tre
  ści do sprawozdania finansowego
  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ .......................................................................... 3
  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW .................................................................. 4
  ROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM ........................................................... 5
  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENI ĘŻNYCH .................................................. ............... 6
  I PODSTAWA SPORZĄDZENIA I STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO ŚCI .................................. 7
  1. WSTĘP .................................................. ................................................... .................................................. 7
  2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI . .................................................. ................................................... ................. 8
  II DODATKOWE INFORMACJE ..................................................................................................... ................ 23
  1. SEGMENTY DZIA ALNOŚCI .................................................. ................................................... .................. 23
  2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM .................................................. ................................................ 26
  3. ZARZĄDZANIE KAPITA EM .................................................. ................................................... .................. 29
  4. WAŻNE OSZACOWANIA I ZA O ŻENIA .................................................. ................................................... .. 29
  5. RZECZOWE AKTYWA TRWA E ..................................................................................................... ............ 31
  6. WARTOŚCI NIEMATERIALNE .................................................. ................................................... ............... 33
  7. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ............................................................................. 34
  8. INSTRUMENTY FINANSOWE ..................................................................................................... ................. 35
  9. NALEŻNO ŚCI Z TYTU U DOSTAW I US UG ORAZ POZOSTA E NALE ŻNO ŚCI ............................................ 37
  10. ZAPASY .................................................. ................................................... ............................................. 38
  11. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY .................................................. .............................................. 38
  12. KAPITA AKCYJNY .................................................. ................................................... ............................ 39
  13. ZYSKI ZATRZYMANE ..................................................................................................... .......................... 39
  14. ZOBOWIĄZANIA Z TYTU U DOSTAW I US UG ORAZ POZOSTA E ZOBOWI ĄZANIA ................................. 40
  15. KREDYTY I PO ŻYCZKI .................................................. ................................................... ........................ 41
  16. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY ................................................................................................... 4 5
  17. ZOBOWIĄZANIA Z TYTU U ŚWIADCZE Ń PRACOWNICZYCH .................................................. .................. 47
  18. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY .................................................. ................................................... ............. 48
  19. KOSZTY WG RODZAJU ..................................................................................................... ...................... 48
  20. KOSZTY ŚWIADCZE Ń PRACOWNICZYCH .................................................. .............................................. 49
  21. ŚREDNIA LICZBA PRACOWNIKÓW ..................................................................................................... ..... 49
  22. POZOSTA E KOSZTY I STRATY OPERACYJNE ....................................................................................... 49
  23. POZOSTA E PRZYCHODY I ZYSKI OPERACYJNE .................................................................................... 49
  24. PRZYCHODY FINANSOWE ................................................... .................................................................... 50
  25. KOSZTY FINANSOWE .............................................................................................................................. 50
  26. PODATEK DOCHODOWY ..................................................................................................... .................... 50
  27. WP YWY ZE ZBYCIA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH I WARTO ŚCI NIEMATERIALNYCH .............. 51
  28. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI .................................................. ....................................... 51
  29. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI – WYNAGRODZENIA .................................................. ...... 53
  30. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEG EGO REWIDENTA LUB PO DMIOTU UPRAWNIONEGO DO
  BADANIA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH
  .................................................. .............................................. 54
  31. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA ZF ŚS .................................................. ................................................... ..... 54
  32. DYWIDENDA ..................................................................................................... ...................................... 54
  33. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ..................................................................................................... .. 54
  34. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWI ĄZA Ń I AKTYWÓW WARUNKOWYCH ORAZ POZYCJI
  POZABILANSOWYCH
  .................................................. ................................................... .......................... 55
  35. KWOTA ZYSKU NA AKCJĘ .................................................. ................................................... ................. 55
  36. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI , WYKUPU I SP ATY D U ŻNYCH I KAPITA OWYCH PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH
  . .................................................. ................................................... ............................ 55  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 3
  Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Stan na Stan na
  nota 31 grudnia 2017 31 grudnia
  2016
  Aktywa
  Aktywa trwa
  e 118 425 127 222
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 5 93 722 102 388
  Wartości niematerialne 6 1 809 1 834
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 7 22 235 21 949
  Aktywa finansowe dostępne do sprzeda ży 8 50 50
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 9 609 1 001
  Aktywa obrotowe 27 507 11 267
  Zapasy 10 373 358
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 9 18 822 2 757
  Nale żno ści z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 0 302
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 11 8 312 7 850
  RAZEM AKTYWA 145 932 138 489
  Pasywa
  KAPITA W ASNY 127 327 119 093
  Kapita
  akcyjny 12 72 821 72 821
  Nadwyżka warto ści emisyjnej nad warto ści ą ksi ęgow ą 3 873 3 873
  Zyski zatrzymane 13 50 633 42 399
  ZOBOWIĄZANIA 18 605 19 397
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 7 630 9 314
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania 14 55 33
  Kredyty, po życzki i inne źród
  a finansowania 15 4 416 6 387
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 16 2 484 2 239
  Zobowiązania z tytu
  u świadcze ń pracowniczych 17 675 655
  Zobowi ązania krótkoterminowe 10 975 10 083
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania 14 8 275 6 850
  Kredyty, po życzki i inne źród
  a finansowania 15 1 606 1 703
  Zobowiązania z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 873 -
  Zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń pracowniczych 17 221 1 530
  RAZEM PASYWA 145 932 138 489  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 4
  Roczne sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  Okres obrotowy
  za 12 miesi
  ęcy za 12 miesi ęcy
  nota ko ńcz ący si ę kończ ący si ę
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Przychody ze sprzedaży 18 49 178 47 626
  Przychody ze sprzedaży us
  ug 48 961 47 387
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów 217 239
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów 38 659 35 544
  Koszty sprzedanych us
  ug 38 564 35 451
  Warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów 95 93
  Zysk brutto ze sprzeda ży 10 519 12 082
  Koszty sprzeda ży 2 045 2 099
  Koszty ogólnego zarz ądu 5 474 5 664
  Pozosta
  e przychody i zyski operacyjne 23 5 671 265
  Pozosta
  e koszty i straty operacyjne 22 684 730
  Zysk z dzia
  alności operacyjnej 7 987 3 854
  Przychody finansowe 24 414 -
  Koszty finansowe 25 500 912
  Udzia
  w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw
  w
  asno ści 2 221 1 935
  Zysk przed opodatkowaniem 10 122 4 877
  Podatek dochodowy
  26 1 881 632
  część bie żąca 1 634 419
  część odroczona 247 213
  Zysk roku obrotowego 8 241 4 245
  Inne ca
  kowite dochody, które nie zostan ą przekwalifikowane na zyski lub
  straty: (7) (302)
  Zyski/Straty aktuarialne z tytu
  u wyceny świadcze ń po okresie
  zatrudnienia (9) (373)
  Podatek dochodowy dotycz ący zysków/strat aktuarialnych 2 71
  Ą CZNIE CA KOWITE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 8 234 3 943
  Zysk roku obrotowego 8 241 4 245
  Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200
  Zysk netto na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) 0,57 0,29
  Rozwodniony zysk netto na jedn ą akcj ę
  ( w z
  ) 0,57 0,29  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 5
  Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym
  Kapita
  akcyjny/
  podstawowy Nadwy
  żka warto ści
  emisyjnej nad warto ści ą
  nominaln ą akcji Zyski
  zatrzymane Razem kapita
  w
  asny
  nota 12
  13
  Stan na 1 stycznia 2017 r. 72 821 3 873 42 399 119 093
  Zysk roku obrotowego 8 241 8 241
  Inne ca
  kowite dochody , które nie
  zostan
  ą przekwalifikowane na zyski lub
  straty (7) (7)
  Stan na 31 grudnia 2017r. 72 821 3 873 50 633 127 327
  Kapita
  akcyjny/
  podstawowy Nadwy
  żka warto ści
  emisyjnej nad warto ści ą
  nominaln ą akcji Zyski
  zatrzymane Razem kapita
  w
  asny
  nota 12
  13
  Stan na 1 stycznia 2016 r. 72 821 3 873 38 457 115 151
  Zysk roku obrotowego - - 4 245 4 245
  Inne ca
  kowite dochody , które nie
  zostan
  ą przekwalifikowane na zyski lub
  straty - - (302) (302)
  Stan na 31 grudnia 2016r. 72 821 3 873 42 399 119 093  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 6
  Roczne sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ężnych
  za 12 miesi ęcy za 12 miesi ęcy
  ko ńcz ący si ę kończ ący si ę
  31 grudnia 2017 31 grudnia
  2016
  Przep
  ywy pieni ężne z dzia
  alno ści operacyjnej
  Zysk netto roku obrotowego 8 241 4 245
  Korekty: (2 281) 3 511
  Podatek dochodowy z ca
  kowitych dochodów 1 881 632
  Amortyzacja 4 087 3 871
  Udzia
  y w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenia nych metodą praw w
  asno ści (2 221) (1 935)
  Zyski/Straty na zbyciu warto ści niematerialnych i rzeczowych aktywów trwa
  ych (5 139) -
  Odsetki i udzia
  y w zyskach 500 544
  Zyski/Straty z tytu
  u ró żnic kursowych (330) (234)
  Zmiana stanu rezerw (1 297) 230
  Inne korekty 238 403
  Zmiany stanu kapita
  u obrotowego: (1 998) 219
  Zapasy (15) 39
  Nale żno ści z tyt. dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści (1 559) (202)
  Zobowi ązania z tyt. dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania (424) 382
  Podatek dochodowy zap
  acony (460) (560)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 3 502 7 414
  Przep
  ywy pieni ężne z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  Nabycie warto ści niematerialnych i rzeczowych aktywów trwa
  ych (3 069) (4 507)
  Wp
  ywy ze zbycia warto ści niematerialnych i rzeczowych aktywów trwa
  ych 333 380
  Po życzki udzielone -
  Sp
  ata po życzek -
  Odsetki otrzymane -
  Dywidendy otrzymane 1 935 2 330
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (802) (1 797)
  Przep
  ywy pieniężne z dzia
  alno ści finansowej
  Otrzymane kredyty i po życzki - 9 102
  Sp
  ata kredytów i pożyczek (1 655) (10 824)
  Kredyt dzienny w cash poolingu (500) -
  P
  atności zobowi ąza ń z tyt. leasingu finansowego - (1)
  Odsetki zap
  acone - (541)
  Dywidendy wyp
  acone akcjonariuszom Spó
  ki -
  Inne wp
  ywy/wydatki finansowe -
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej (2 155) (2 264)
  Zwiększenie/ (Zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów
  ś rodków pieni ężnych 546 3 353

  żnice kursowe z tytu
  u wyceny środków pieni ężnych (84) 3
  Stan środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych na pocz ątek okresu 7 850 4 494
  Stan
  środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych na koniec roku 8 312 7 850


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 7
  I Podstawa sporz ądzenia i stosowane zasady rachunkowo ści
  1. Wst ęp
  Spó
  ka INTERFERIE Spó
  ka Akcyjna z siedzib ą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, rozpocz ę
  a dzia
  alno ść 10
  czerwca 1992 r. jako spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą. Akt za
  o życielski Spó
  ki sporz ądzono w formie
  aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Notariusz a Ma
  gorzaty Niespodziewany
  w dniu 10 czerwca 1992 r. S ąd Rejonowy dla Wroc
  awia Fabrycznej we Wroc
  awiu, I X W ydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru
  S ądowego dokona
  dnia 11 marca 2002 r. wpisu Spó
  ki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
  0000076846.
  W zwi ązku z przekszta
  ceniem Spó
  ki w spó
  k ę akcyjn ą, S ąd Rejonowy dla Wroc
  awia Fabrycznej we
  Wroc
  awiu, VI Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokona
  dnia 31.12.2004 r. wpisu Spó
  ki
  do Rejestru Przedsi ębiorców pod numerem KRS 0000225570. Czas trwania Spó
  ki jest nieoznaczony
  .
  Przedmiotem dzia
  alności Spó
  ki s ą przede wszystkim:
  - hotele,
  - restauracje,
  - dzia
  alno ść w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji,
  - świadczenie us
  ug sanatoryjno – leczniczych,
  - organizacja kursów szkoleniowych, konferencji, imp rez sportowo-turystycznych, festiwali itp.
  - dzia
  alno ść pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  - dzia
  alno ść w zakresie informacji turystycznej,
  - dzia
  alno ść fizjoterapeutyczna,
  - ruchome placówki gastronomiczne,
  - przygotowywanie i dostarczanie żywno ści dla odbiorców zewn ętrznych /catering/,
  - pozosta
  a us
  ugowa dzia
  alno ść gastronomiczna,
  - pozosta
  a dzia
  alno ść zwi ązana ze sportem,
  - wypo życzanie i dzier żawa sprz ętu rekreacyjnego i sportowego,
  - pozosta
  e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indzie j niesklasyfikowane,
  - dzia
  alno ść zwi ązana z organizacj ą targów, wystaw i kongresów,
  - pozosta
  a sprzeda ż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych skle pach,
  - dzia
  alno ść obiektów sportowych,
  - dzia
  alno ść obiektów s
  u żących poprawie kondycji fizycznej,
  - fryzjerstwo i pozosta
  e zabiegi kosmetyczne,
  - dzier żawa w
  asno ści intelektualnej i podobnych produktów, z wy
  ączeniem prac chronionych prawem
  autorskim.
  Akcje spó
  ki znajduj ą si ę w obrocie na rynku regulowanym na Gie
  dzie Papieró w Wartościowych w Warszawie.
  Podmiotem dominuj ącym wobec Spó
  ki jest Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z o.o . spó
  ka komandytowo-akcyjna,
  który posiada 67,71% akcji Spó
  ki. Po średnio poprzez spó
  ki zale żne, KGHM I Fundusz Inwestycyjny
  Zamkni ęty Aktywów Niepublicznych posiada
  ącznie 69,50% akcji Spó
  ki (Szczegó
  y w nocie 12).
  Jednostk ą dominuj ącą wy ższego szczebla jest spó
  ka KGHM Polska Mied ź S.A, w której 31,79 % akcji
  posiada Skarb Pa ństwa.
  W sk
  ad Zarz ądu na dzie ń 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
  - Piotr Sosi ński – Prezes Zarz ądu
  - ukasz Cio
  ek – Wiceprezes Zarz ądu.
  W trakcie roku obrotowego nie wyst ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Zarz ądu.
  Sprawozdanie finansowe na dzie ń 31.12.2017 r. podlega
  o badaniu przez bieg
  ego rew identa.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 8
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta
  o dnia 13.03 .2018 r. zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spó
  ki.
  Spó
  ka sporz ądza równie ż sprawozdanie jednostkowe, dlatego te ż wynik mi ędzy tymi sprawozdaniami ró żni
  si ę o 286 tysi ęcy z
  otych.
  Do przeliczenia wybranych danych finansowych na wal utę EUR przyj ęto nast ępuj ące kursy:
  - przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz pr zep
  ywów pieniężnych za okres bie żący, wed
  ug kursu
  4,2447 PLN/EUR,
  - przeliczenie aktywów, kapita
  u i zobowi ąza ń na 31 grudnia 2017 r. wed
  ug kursu 4,1709 PLN/EUR,
  - przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz p rzep
  ywów pieniężnych za okres porównywalny, wed
  ug
  kursu 4,3757 PLN/EUR,
  - przeliczenie aktywów, kapita
  u i zobowi ąza ń na 31 grudnia 2016 r. wed
  ug kursu 4,4240 PLN/EUR.
  2. Zasady rachunkowo ści .
  2.1 Podstawa sporz ądzenia
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE.
  Bior ąc pod uwag ę tocz ący si ę w Unii Europejskiej („UE”) proces wprowadzania stand ardów MSSF oraz
  prowadzon ą przez Spó
  k ę dzia
  alno ść, w zakresie stosowanych przez Spó
  k ę zasad rachunkowo ści nie ma
  ró żnicy mi ędzy standardami MSSF oraz standardami MSSF przyj ętymi przez UE w roku finansowym
  zako ńczonym 31 grudnia 2017 roku.
  MSSF obejmuj ą standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów
  Rachunkowo ści („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści Finansowej
  („KIMSF”).
  Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe jest przeds tawione w tysiącach z
  otych („tys. z
  .”), o ile nie
  wskazano inaczej.
  Roczne sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuacji dzia
  alno ści gospodarczej
  przez Spó
  k ę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co n ajmniej 12 miesięcy od dnia ko ńcz ącego okres
  sprawozdawczy i nie istniej ą przes
  anki zamierzonego lub przymusowego zaniechan ia bądź istotnego
  ograniczenia przez ni ą dotychczasowej dzia
  alno ści. Zarz ąd Spó
  ki nie stwierdza na dzie ń podpisania
  rocznego sprawozdania finansowego faktów i okoliczn ości wskazuj ących na zagro żenie kontynuacji
  dzia
  alno ści w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści.
  Sprawozdania Spó
  ki b ędą dost ępne na stronie internetowej Spó
  ki pod adresem http: //gielda.interferie.pl/
  w terminie zgodnym z raportem bie żącym dotycz ącym terminu przekazania raportu rocznego Spó
  ki za r ok
  2017.
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zosta
  o zgodnie z zasad ą kosztu historycznego.
  Najwa żniejsze zasady rachunkowo ści zastosowane przy sporz ądzaniu niniejszego sprawozdania finansowego
  przedstawione zosta
  y poni żej. Zasady te stosowane by
  y we wszystkich prezento wanych okresach w sposób
  ci ąg
  y, o ile nie podano inaczej.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 9
  2.2 Polityka rachunkowo ści
  2.2.1 Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Do rzeczowych aktywów trwa
  ych zaliczane s ą m.in.:
  - nieruchomo ści, tj. grunty w
  asne, budynki, obiekty in żynierii wodnej i l ądowej oraz b ędące odr ębn ą
  w
  asno ści ą lokale,
  - maszyny, urz ądzenia, środki transportu i inne ruchome środki trwa
  e,
  - ulepszenia w obcych środkach trwa
  ych,
  - środki trwa
  e w budowie.
  Na dzie ń pocz ątkowego uj ęcia rzeczowe aktywa trwa
  e wycenia si ę w cenie nabycia/koszcie wytworzenia.
  Cen ę nabycia/koszt wytworzenia powi ększaj ą koszty finansowania zewn ętrznego zaci ągni ęte na
  sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środka trwa
  ego oraz koszty kredytów bie żących w cz ęści finansuj ącej
  ś rodki trwa
  e. Ró żnice kursowe powsta
  e od zobowi ąza ń zawartych w walucie obcej powy żej kwoty koryguj ącej
  wysoko ść odsetek wchodz ących w sk
  ad kosztów finansowania zewn ętrznego, zwi ązanych z nabyciem lub
  wytworzeniem sk
  adnika rzeczowych aktywów trwa
  ych ujmuje się w zysku lub w stracie w okresie, którego
  dotycz ą.
  Na dzie ń sprawozdawczy, rzeczowe aktywa trwa
  e wycenia si ę w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
  pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytu
  u utraty
  warto ści.
  Pó źniejsze nak
  ady ponoszone na sk
  adnik rzeczowych ak tywów trwa
  ych (np. w celu zwiększenia
  przydatno ści sk
  adnika, zamiany cz ęści lub jego odnowienia) uwzgl ędnia si ę w warto ści bilansowej danego
  ś rodka trwa
  ego tylko wówczas, gdy jest prawdopodobn e, że z tytu
  u tej pozycji nast ąpi wp
  yw korzy ści
  ekonomicznych do jednostki, za ś koszt danej pozycji mo żna wiarygodnie wyceni ć. Wszelkie pozosta
  e wydatki
  na napraw ę i konserwacj ę odnoszone s ą do zysków i strat w okresie, w którym je poniesion o.
  Odpisy amortyzacyjne ś rodków trwa
  ych (z wy
  ączeniem gruntów) dokonywane s ą metod ą liniow ą, przez
  przewidywany okres u żytkowania danego środka trwa
  ego. Warto ść ko ńcow ą, okres u żytkowania sk
  adnika
  aktywów oraz metod ę amortyzacji stosowan ą do rzeczowych aktywów trwa
  ych weryfikuje si ę co najmniej na
  koniec ka żdego roku obrotowego.
  Wszelkie wynikaj ące z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje si ę jak zmian ę szacunków, zgodnie
  z wytycznymi zawartymi w MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany warto ści szacunkowych, b
  ędy .
  Dla poszczególnych grup środków trwa
  ych przyj ęto nast ępuj ące stawki amortyzacyjne:
  - Budynki i budowle: 1-4%,
  - Urz ądzenia techniczne i maszyny: 7-30%,
  - Ś rodki transportu: 20%
  - Inne środki trwa
  e, w tym narz ędzia i przyrz ądy: 10-50%
  Amortyzacj ę rozpoczyna si ę, gdy środek trwa
  y jest dost ępny do u żytkowania. Amortyzacji zaprzestaje si ę na
  wcze śniejsz ą z dat: gdy środek trwa
  y zostaje zaklasyfikowany jako przeznacz ony do sprzedaży (lub zawarty
  w grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana jak o przeznaczona do sprzedaży) zgodnie z MSSF 5 lub
  zostanie usuni ęty z ewidencji, na skutek likwidacji, sprzeda ży b ądź wycofania z u żytkowania
  Podstaw ę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi cena na bycia/koszt wytworzenia środka trwa
  ego
  pomniejszona o jego szacunkow ą warto ść ko ńcow ą.
  Poszczególne istotne cz ęści sk
  adowe środka trwa
  ego (komponenty), których okres u żytkowania ró żni si ę od
  okresu u żytkowania ca
  ego środka trwa
  ego oraz których cena nabycia/koszt wytw orzenia jest istotny
  w porównaniu z cen ą nabycia/kosztem wytworzenia ca
  ego sk
  adnika rzecz owych aktywów trwa
  ych
  amortyzowane s ą odr ębnie, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych odzw ierciedlających przewidywany
  okres ich u żytkowania.
  Warto ść bilansowa środka trwa
  ego podlega odpisowi z tytu
  u utraty war tości do wysoko ści jego warto ści
  odzyskiwalnej, je żeli warto ść bilansowa danego środka trwa
  ego (lub o środka wypracowuj ącego środki
  pieni ężne, do którego on nale ży) jest wy ższa od jego oszacowanej warto ści odzyskiwalnej.
  Ś rodek trwa
  y usuwa si ę z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty, zlikwid owany lub gdy nie oczekuje się
  dalszych korzy ści ekonomicznych z jego u żytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usuni ęciu pozycji
  rzeczowych aktywów trwa
  ych ustala si ę jako ró żnic ę pomi ędzy przychodami netto ze zbycia, (je żeli wyst ępuj ą)
  i warto ści ą bilansow ą tych środków trwa
  ych i ujmuje w zysku lub w stracie.
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych spe
  niaj ące warunki u żytkowania powy żej 1 roku, których warto ść
  jednostkowa (koszt nabycia/wytworzenia) nie przekra cza 300,00 z
  , uznawane są za sk
  adniki aktywów
  obrotowych, jednorazowo obci ążające koszty dzia
  alno ści w momencie oddania ich do u żytkowania.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 10
  Środki trwa
  e, zakupione jako pierwsze lub komplekso we (w odniesieniu do poszczególnych jednostek
  eksploatacyjnych) lub znacz ące wyposa żenie bez wzgl ędu na warto ść uznawane s ą za sk
  adniki maj ątku
  trwa
  ego i amortyzowane przez okres u żytkowania.
  Pierwsze lub kompleksowe (w odniesieniu do poszczegó lnych jednostek eksploatacyjnych) lub znaczące
  wyposa żenie niskocenne Spó
  ki (spe
  niaj ące , warunki u żytkowania powy żej 1 roku), które zwyczajowo
  odnoszone jest koszty, ze wzgl ędu na istotn ą warto ść przyjmowane jest zbiorczo na 8 grup ę KRST
  i amortyzowane przez okres u żytkowania.
  2.2.2 Warto ści niematerialne
  Spó
  ka posiada nast ępuj ące warto ści niematerialne:
  - Oprogramowanie komputerowe,
  - Nabyte koncesje, patenty, licencje,
  - Prawo wieczystego u żytkowania gruntów nabyte odp
  atnie,
  - Warto ści niematerialne nieoddane do u żytkowania (w budowie).
  Na dzie ń pocz ątkowego uj ęcia sk
  adnik warto ści niematerialnych wycenia si ę w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia.
  Cen ę nabycia powi ększaj ą koszty finansowania zewn ętrznego poniesione na dostosowywany sk
  adnik
  warto ści niematerialnych
  oraz koszty kredytów bie żących w cz ęści finansuj ącej warto ści niematerialne.
  Na dzie ń sprawozdawczy warto ści niematerialne wycenia si ę w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowan ą
  kwot ę odpisów amortyzacyjnych i skumulowan ą kwot ę odpisów aktualizuj ących z tytu
  u utraty warto ści.
  Odpisów amortyzacyjnych od warto ści niematerialnych dokonuje si ę metod ą liniow ą, wg nast ępuj ących stawek
  amortyzacyjnych:
  - Oprogramowanie komputerowe – 33,3%,
  - Koncesje, patenty, licencje – 33,3%,
  - Inne warto ści niematerialne – 33,3%,
  - Prawo wieczystego u żytkowania gruntów – 1,01%,
  - Warto ści niematerialne nieoddane do u żytkowania (w budowie) - nie s ą amortyzowane, poddaje si ę je
  natomiast corocznym obowi ązkowym testom na utrat ę warto ści. Ewentualny odpis aktualizuj ący ujmuje si ę
  w ci ężar zysków i strat.
  Metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna podleg ają weryfikacji na ka żdy dzie ń sprawozdawczy.
  2.2.3 Inwestycje kapita
  owe
  Jednostki zale żne
  Jednostki zale żne to wszystkie jednostki (w tym jednostki specjaln ego przeznaczenia), w odniesieniu, do
  których jednostka dominuj ąca, bezpo średnio lub po średnio poprzez swoje jednostki zale żne, ma zdolno ść
  kierowania ich polityk ą finansow ą i operacyjn ą w celu uzyskania korzy ści ekonomicznych z ich dzia
  alno ści.
  Wi ąże si ę to z posiadaniem wi ększo ści ogólnej liczby g
  osów w organach stanowi ących tych jednostek. Przy
  dokonywaniu oceny, czy Spó
  ka kontroluje dan ą jednostk ę uwzgl ędnia si ę istnienie oraz wp
  yw potencjalnych
  praw g
  osu, które w danej chwili mo żna zrealizowa ć lub zamieni ć.
  Inwestycje w jednostkach zale żnych ujmuje si ę wed
  ug kosztu pomniejszonego o ewentualne odpisy z tytu
  u
  utraty warto ści. Utrat ę warto ści takich inwestycji ujmuje si ę zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów.
  Jednostki stowarzyszone
  Za jednostki stowarzyszone uznaje si ę jednostki, na które Spó
  ka wywiera znacz ący wp
  yw, lecz nie sprawuje
  kontroli, uczestnicz ąc w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i ope racyjnej podmiotu stowarzyszonego, co
  zwykle wi ąże si ę z posiadaniem od 20% do 50% ogólnej liczby g
  osów w organach stanowiących pod
  warunkiem że nie jest to jednostka wspó
  kontrolowana.
  Udzia
  y w jednostkach stowarzyszonych wycenia si ę wed
  ug kosztu pomniejszonego o ewentualny odpis z tyt.
  utraty warto ści. Utrat ę warto ści takich inwestycji ujmuje si ę zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 11
  2.2.4 Instrumenty finansowe
  2.2.4.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
  Instrumenty finansowe klasyfikowane s ą do nast ępuj ących kategorii:
   aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez zyski i straty,
   po życzki i nale żno ści,
   aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści,
   aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży,
   zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez zyski i straty,
   pozosta
  e zobowi ązania finansowe.
  Instrumenty finansowe o terminie zapadalno ści powy żej 12 miesi ęcy od dnia bilansowego kwalifikuje si ę do
  aktywów lub zobowi ąza ń d
  ugoterminowych. Do aktywów lub zobowi ąza ń krótkoterminowych zaliczane s ą
  instrumenty finansowe o terminie zapadalno ści przypadaj ącym w okresie do 12 miesi ęcy od ko ńca okresu
  sprawozdawczego.
  Przyj ęto nast ępuj ące zasady klasyfikacji instrumentów finansowych do poszczególnych kategorii aktywów
  i zobowi ąza ń finansowych:
  Aktywa i zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez zyski i straty
  Kategoria ta obejmuje aktywa i zobowi ązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa i zobowiązania
  finansowe wyznaczone w momencie ich pocz ątkowego uj ęcia do wyceny w warto ści godziwej przez zyski
  i straty. Sk
  adnik aktywów finansowych zalicza si ę do tej kategorii, je żeli nabyty zosta
  przede wszystkim
  w celu sprzeda ży w krótkim terminie lub, je żeli Spó
  ka zdecydowa
  a na moment pocz ątkowego uj ęcia
  o wycenie w warto ści godziwej przez zyski i straty. Element aktywów lu b zobowiązanie finansowe mo że zosta ć
  wyznaczone przez Spó
  k ę na moment pocz ątkowego uj ęcia jako wyceniane w warto ści godziwej przez zyski
  i straty w przypadkach przewidzianych przez MSR 39.9 . Ś rodki pieni ężne wyceniane s ą w warto ści godziwej.
  Do aktywów/zobowi ąza ń finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza si ę instrumenty pochodne.
  Po życzki i nale żno ści (PIN)
  Po życzki i nale żno ści to nieb ęd ące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o usta lonych lub możliwych
  do ustalenia p
  atno ściach, które nie s ą kwotowane na aktywnym rynku.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści
  S ą to nieb ędą ce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o usta lonych lub możliwych do ustalenia
  p
  atno ściach i ustalonym terminie wymagalno ści, które Spó
  ka zamierza i jest w stanie utrzyma ć do terminu
  wymagalno ści, z wy
  ączeniem aktywów zaklasyfikowanych do kategorii wyce niane w wartości godziwej przez
  rachunek zysków i strat lub dost ępne do sprzeda ży, jak równie ż aktywów finansowych spe
  niaj ących definicj ę
  po życzek i nale żno ści.
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży (DDS)
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży to instrumenty finansowe niestanowi ące instrumentów pochodnych,
  wyznaczone na dost ępne do sprzeda ży albo niezaliczone do żadnej z pozosta
  ych kategorii.
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe (PZF)
  Jednostka klasyfikuje do tej kategorii zobowi ązania finansowe inne ni ż zobowi ązania wyceniane w warto ści
  godziwej przez zyski i straty.
  2.2.4.2 Pocz ątkowe uj ęcie oraz wy
  ączenie inwestycji finansowych z ksi ąg rachunkowych
  Transakcje zakupu i sprzeda ży inwestycji, w tym standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży inwestycji
  finansowych, ujmuje si ę na dzie ń przeprowadzenia (zawarcia) transakcji pocz ątkowo wed
  ug warto ści godziwej
  powi ększonej o koszty transakcyjne, z wyj ątkiem aktywów i zobowi ąza ń finansowych wycenianych w warto ści
  godziwej przez zyski i straty, które pocz ątkowo ujmowane s ą w warto ści godziwej.
  Inwestycje wy
  ącza si ę z ksi ąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przep
  ywów pieniężnych z ich tytu
  u
  wygas
  y lub prawa te zosta
  y przeniesione i dokonan o przeniesienia zasadniczo ca
  ego ryzyka i wszystkich
  po żytków z tytu
  u ich w
  asno ści. W przypadku braku przeniesienia zasadniczo ca
  e go ryzyka i wszystkich
  po żytków z tytu
  u posiadania aktywa, inwestycje wy
  ącza si ę z ksi ąg rachunkowych z chwil ą utraty kontroli
  przez Spó
  k ę nad danym aktywem.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 12
  2.2.4.3 Wycena instrumentów finansowych na dzie ń sprawozdawczy
  Aktywa i zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez zyski i straty oraz aktywa
  finansowe dost ępne do sprzeda ży.
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży, aktywa i zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej
  przez zyski i straty wycenia si ę po pocz ątkowym uj ęciu w warto ści godziwej. Dla aktywów finansowych
  dost ępnych do sprzeda ży, które nie maj ą ustalonego terminu wymagalno ści i nie jest mo żliwe ustalenie ich
  warto ści godziwej, wyceny dokonuje si ę w cenie nabycia.
  Zyski i straty na sk
  adniku aktywów finansowych zal iczonym do wycenianych w wartości godziwej przez zyski
  i straty wykazuje si ę w zysku lub w stracie w okresie, w którym powsta
  y .
  Zyski i straty na sk
  adniku aktywów finansowych zal iczonym do dostępnych do sprzeda ży ujmuje si ę w innych
  ca
  kowitych dochodach.
  Po życzki i nale żno ści
  Po życzki i nale żno ści wycenia si ę w wysoko ści zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektyw nej stopy
  procentowej.
  Zobowi ązania finansowe
  Po początkowym uj ęciu, jednostka dokonuje wyceny wszystkich zobowi ąza ń finansowych, poza
  zaklasyfikowanymi do kategorii wycenianych w warto ści godziwej przez zyski i straty, w wysoko ści
  zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
  2.2.4.4 Wycena do warto ści godziwej
  Na koniec okresu sprawozdawczego warto ść godziw ą instrumentów finansowych, dla których istnieje akt ywny
  rynek ustala si ę na podstawie ich bie żącej ceny zakupu / sprzeda ży. Je żeli rynek na dany sk
  adnik aktywów
  lub zobowi ąza ń finansowych nie jest aktywny (a tak że w odniesieniu do nienotowanych papierów
  warto ściowych), Spó
  ka ustala warto ść godziw ą stosuj ąc odpowiednie techniki wyceny. Obejmuj ą one
  wykorzystanie cen z ostatnio przeprowadzonych trans akcji na normalnych zasadach rynkowych, porównanie
  do innych instrumentów, które s ą w swojej istocie identyczne, analiz ę zdyskontowanych przep
  ywów
  pieni ężnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie stosowane na rynku,
  dostosowane do konkretnej specyfiki i parametrów wy cenianego instrumentu finansowego oraz sytuacji
  wystawcy (emitenta).
  2.2.4.5 Utrata warto ści aktywów finansowych
  Na koniec ka żdego okresu sprawozdawczego dokonuje si ę oceny, czy wyst ępuj ą obiektywne dowody na to,
  ż e sk
  adnik aktywów finansowych lub grupa aktywów fi nansowych utraci
  y wartość. Do istotnych obiektywnych
  przes
  anek (dowodów) zalicza si ę przede wszystkim: powa żne problemy finansowe u d
  u żnika, wst ąpienie na
  drog ę s ądow ą przeciwko d
  u żnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrument u finansowego, wystąpienie
  istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystaw cy instrumentu
  finansowego, utrzymywanie si ę spadku warto ści godziwej instrumentu finansowego poni żej poziomu
  zamortyzowanego kosztu.
  2.2.5.1 Zapasy
  Do zapasów Spó
  ka zalicza:
  - materia
  y,
  - towary.
  Przychód sk
  adników zapasów wyceniany jest wed
  ug rzeczywist ych cen zakupu.
  Rozchód sk
  adników zapasów wyceniany jest wed
  ug metody FI FO przyjmującej, że rozchód sk
  adników
  aktywów wycenia si ę kolejno po cenach tych sk
  adników aktywów, które j ednostka najwcześniej naby
  a.
  Warto ść stanu ko ńcowego zapasów ustala się przyjmuj ąc, że rozchód sk
  adnika aktywów wycenia si ę
  kolejno po cenach tych aktywów, które jednostka naj wcześniej naby
  a (FIFO).
  Na koniec okresu sprawozdawczego zapasy wyceniane s ą wed
  ug przyj ętych powy żej zasad, jednak że na
  poziomie nie wy ższym od warto ści ceny sprzeda ży netto mo żliwej do uzyskania. Warto ść netto mo żliwa do
  uzyskania to szacowana cena sprzeda ży dokonywanej w normalnym toku dzia
  alno ści, pomniejszona
  o szacowane koszty niezb ędne do doprowadzenia sprzeda ży do skutku.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 13
  2.2.5.2 Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug ujmuje si ę pocz ątkowo w warto ści godziwej. Po pocz ątkowym uj ęciu
  nale żno ści te wycenia si ę w wysoko ści zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektyw nej stopy
  procentowej, z uwzgl ędnieniem odpisów z tytu
  u utraty warto ści.
  Odpisu z tytu
  u utraty warto ści nale żno ści dokonuje si ę, gdy istniej ą obiektywne dowody na to, że jednostka nie
  b ędzie w stanie otrzyma ć wszystkich nale żnych kwot. Kwot ę odpisu aktualizuj ącego stanowi ró żnica pomi ędzy
  warto ści ą bilansow ą danego sk
  adnika aktywów, a warto ści ą bie żącą szacowanych przysz
  ych przep
  ywów
  pieni ężnych, zdyskontowanych wed
  ug oryginalnej efektywnej stopy procentowej.
  Odpisy aktualizuj ące nale żno ści tworzy si ę i ujmuje w nast ępuj ący sposób:
  - odpis nale żno ści z tyt. us
  ug ujmuje si ę w koszcie wytworzenia sprzedanych produktów,
  - odpis aktualizuj ący nale żno ści inne ni ż z tytu
  u dostaw i us
  ug ujmuje w kosztach ogólnego zarządu,
  - odpis aktualizuj ący nale żno ści z tytu
  u dostaw towarów i materia
  ów obci ąża warto ść sprzedanych towarów
  i materia
  ów,
  -odpis aktualizuj ący nale żno ści niezwi ązane z podstawow ą dzia
  alno ści ą jednostki, np. odsetki od nale żno ści,
  podatki tworzy si ę w ci ężar pozosta
  ych kosztów operacyjnych, za ś jego odwrócenie nast ępuje jako uznanie
  pozosta
  ych przychodów operacyjnych.
  Odpisy uj ęte w ci ężar kosztów operacyjnych oraz w warto ści sprzedanych towarów i materia
  ów odwraca si ę
  pomniejszaj ąc koszty, które uprzednio obci ążono.
  Wszelkie przekazane zaliczki jak np. na poczet przy sz
  ych dostaw towarów i us
  ug, na środki trwa
  e
  w budowie, na obj ęcie udzia
  ów i akcji, nabycie warto ści niematerialnych i inne ujmuje si ę w pozosta
  ych
  nale żno ściach.
  Nale żno ści niestanowi ące aktywów finansowych ujmuje si ę pocz ątkowo w warto ści nominalnej i wycenia
  na dzie ń sprawozdawczy w kwocie wymaganej zap
  aty.
  Nale żno ści o terminie wymagalno ści powy żej 12 miesi ęcy od dnia bilansowego kwalifikuje si ę do aktywów
  d
  ugoterminowych. Do aktywów krótkoterminowych zali czane są nale żno ści o terminie wymagalno ści
  przypadaj ącym w okresie do 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  2.2.6 Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą ś rodki pieni ężne w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty
  bankowe p
  atne na żądanie, inne bezpieczne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności
  do trzech miesi ęcy od dnia ich za
  o żenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o du żej p
  ynno ści. W sk
  ad
  ś rodków pieni ężnych i ich ekwiwalentów wchodz ą równie ż odsetki od ekwiwalentów środków pieni ężnych.
  Warto ść stanu środków pieni ężnych na walutowych rachunkach bankowych ustala si ę poprzez wycen ę ich
  rozchodu metod ą FIFO.
  2.2.7 Utrata warto ści aktywów niefinansowych
  Aktywa podlegaj ące amortyzacji testuje si ę na utrat ę warto ści, ilekro ć jakie ś zdarzenia lub zmiany okoliczno ści
  wskazuj ą na mo żliwo ść niezrealizowania ich warto ści bilansowej. Strat ę z tytu
  u utraty warto ści ujmuje si ę
  w wysoko ści kwoty, o jak ą warto ść bilansowa danego sk
  adnika aktywów (lub o środka wypracowuj ącego
  ś rodki pieni ężne) przewy ższa jego warto ść odzyskiwaln ą. Warto ść odzyskiwalna to wy ższa z dwóch kwot:
  warto ści godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda ży i warto ści u żytkowej.
  Odpis z tytu
  u utraty warto ści ujmuje si ę w ci ężar zysków i strat.
  Niefinansowe aktywa trwa
  e dla których w okresach w cześniejszych dokonano odpisu z tytu
  u utraty warto ści
  testuje si ę na ka żdy dzie ń sprawozdawczy pod k ątem wyst ąpienia przes
  anek wskazuj ących na mo żliwo ść
  odwrócenia wcze śniej dokonanego odpisu.
  2.2.8 Kapita
  w
  asny
  W sprawozdaniu finansowym Spó
  ki kapita
  w
  asny stan owią:
  2.2.8.1 Kapita
  podstawowy (akcyjny) wed
  ug warto ści nominalnej
  2.2.8.2
  Nadwy żka warto ści emisyjnej nad warto ści ą nominaln ą akcji
  2.2.8.3 Zyski zatrzymane, na które sk
  adaj ą si ę:
  - niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ub ieg
  ych (skumulowane zyski/straty z lat ubieg
  ych),
  - kapita
  zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem Spó
  ek Handlowych
  - kapita
  zapasowy tworzony i wykorzystywany zgodni e ze statutem lub umową Spó
  ki,


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 14
  - kapita
  rezerwowy tworzony na cele okre ślone w statucie lub umowie Spó
  ki,
  - zyski/straty aktuarialne z wyceny programów okre ślonych świadcze ń po okresie zatrudnienia,
  - wynik finansowy bie żącego okresu obrotowego.
  2.2.9 Zobowi ązania niezaliczone do zobowi ąza ń finansowych
  Zobowi ązania niefinansowe stanowi ą w szczególno ści:
  - zobowi ązania z tytu
  u podatków, op
  at, ce
  , ubezpiecze ń spo
  ecznych i zdrowotnych oraz innych tytu
  ów
  publiczno-prawnych,
  - inne zobowi ązania niefinansowe, w tym: otrzymane zaliczki, któr e zostaną rozliczone poprzez
  wykonanie us
  ugi, zobowi ązania z tytu
  u funduszy specjalnych, zobowi ązania wobec pracowników,
  je żeli ich uregulowanie nast ąpi w innej formie ni ż poprzez wyp
  at ę środków pieni ężnych, pozosta
  e
  zobowi ązania niefinansowe.
  - fundusze specjalne
  - rozliczenia mi ędzyokresowe bierne kosztów (wynagrodzenia wraz z na rzutami wyp
  acane jednorazowo,
  dotycz ące okresów rocznych, zarachowane podatki i op
  aty l okalne, krótkookresowe rezerwy na
  niewykorzystane urlopy. Inne zarachowane wspó
  miern ie do osiągni ętych przychodów, stanowi ące
  przysz
  e zobowi ązania oszacowane na podstawie zawartych umów lub in nych wiarygodnych
  szacunków).
  - rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów (równowarto ść otrzymanych lub nale żnych od kontrahentów
  ś rodków z tytu
  u świadcze ń, których wykonanie nast ąpi w nast ępnych okresach sprawozdawczych).
  - Zobowi ązania niezaliczone do zobowi ąza ń finansowych wycenia si ę w kwocie wymagaj ącej zap
  aty.
  2.2.10 Rezerwy
  Rezerwy tworzone s ą, gdy na Spó
  ce ci ąży obecny obowi ązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
  wynikaj ący ze zdarze ń przesz
  ych i prawdopodobne jest, że wype
  nienie tego obowi ązku spowoduje
  konieczno ść wyp
  ywu środków zawieraj ących w sobie korzy ści ekonomiczne oraz mo żna dokona ć
  wiarygodnego szacunku kwoty tego obowi ązku.
  Rezerwy tworzy si ę w szczególno ści z nast ępuj ących tytu
  ów:
  - skutki tocz ących si ę spraw s ądowych oraz spraw spornych,
  - udzielone gwarancje, por ęczenia.
  Rezerwy tworzy si ę w wysoko ści stanowi ącej najbardziej w
  a ściwy szacunek nak
  adów niezb ędnych do
  wype
  nienia obecnego obowi ązku na dzie ń sprawozdawczy. Je żeli skutek zmian warto ści pieni ądza w czasie
  jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bie żącej warto ści nak
  adów, które wed
  ug oczekiwa ń b ędą niezb ędne
  do wype
  nienia obowi ązku.
  2.2.11 Świadczenia pracownicze
  Spó
  ka wyp
  aca świadczenia z tytu
  u jednorazowych odpraw emerytalno -rentowych i nagród jubileuszowych
  zgodnie z Zak
  adowym Uk
  adem Zbiorowym Pracy.
  Odprawy emerytalno-rentowe stanowi ą program okre ślonych świadcze ń po okresie zatrudnienia.
  Nagrody jubileuszowe stanowi ą inne d
  ugoterminowe świadczenia na rzecz pracowników.
  Zobowi ązanie bilansowe z tytu
  u tych świadcze ń równe jest warto ści bie żącej zobowi ązania z tytu
  u
  okre ślonych świadcze ń na dzie ń sprawozdawczy z uwzgl ędnieniem zysków i strat aktuarialnych oraz kosztów
  przesz
  ego zatrudnienia. Wysoko ść zobowi ąza ń z tytu
  u okre ślonych świadcze ń szacowana jest na koniec
  roku obrotowego przez niezale żnego aktuariusza metod ą prognozowanych świadcze ń jednostkowych.
  Warto ść bie żącą zobowi ązania z tytu
  u okre ślonych świadcze ń ustala si ę poprzez zdyskontowanie
  szacowanych przysz
  ych wyp
  ywów pieni ężnych przy zastosowaniu stóp procentowych obligacji skarbowych
  wyra żonych w walucie przysz
  ej wyp
  aty świadcze ń, o terminach zapadalno ści zbli żonych do terminów
  regulowania odno śnych zobowi ąza ń. Zgodnie z MSR 19 stopa dyskontowa powinna by ć oparta o rentowno ść
  wysoce p
  ynnych obligacji komercyjnych o niskim sto pniu ryzyka. W przypadku braku rozwiniętego rynku
  takich obligacji, a z tak ą sytuacj ą mamy do czynienia w Polsce, nale ży zastosowa ć wyst ępuj ące na dzie ń
  sprawozdawczy rynkowe stopy zwrotu z obligacji skar bowych.
  Zyski i straty aktuarialne powi ększaj ą lub zmniejszaj ą koszty w okresie, w którym powsta
  y.
  Koszty przesz
  ego zatrudnienia dotycz ące programów okre ślonych świadcze ń ujmuje si ę w zysku lub w stracie
  sukcesywnie, metod ą liniow ą przez okres nabywania uprawnie ń za wyj ątkiem odpraw emerytalnych,
  rentowych i po śmiertnych, które s ą ujmowane w innych ca
  kowitych dochodach.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 15
  2.2.12 Podatki (w tym odroczony podatek dochodowy)
  Podatek dochodowy obejmuje: podatek bie żący oraz podatek odroczony.
  Podatek bie żący wyliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatk owym.
  Odroczony podatek dochodowy ustala si ę przy zastosowaniu stawek i przepisów podatkowych, które wed
  ug
  przewidywa ń b ędą obowi ązywa ć wtedy, gdy sk
  adnik aktywów zostanie zrealizowany a rezerwa rozliczona,
  przyjmuj ąc za podstaw ę stawki i przepisy podatkowe, które obowi ązywa
  y prawnie lub faktycznie na dzie ń
  sprawozdawczy.
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego tw orzona jest od dodatnich różnic przej ściowych
  pomi ędzy warto ści ą podatkow ą aktywów i zobowi ąza ń, a ich warto ści ą bilansow ą w sprawozdaniu
  finansowym. Rezerwa ta nie podlega dyskontowaniu.
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego twor zy się od ujemnych ró żnic przej ściowych pomi ędzy
  warto ści ą podatkow ą aktywów i zobowi ąza ń, a ich warto ści ą bilansow ą w sprawozdaniu finansowym oraz od
  strat podatkowych. Aktywa z tytu
  u odroczonego podat ku dochodowego ujmuje się, je żeli jest prawdopodobne,
  ż e w przysz
  o ści osi ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który umo żliwi potr ącenie ró żnic
  przej ściowych lub wykorzystanie strat podatkowych. Z wyj ątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytu
  u odroczonego
  podatku dotycz ące ujemnych ró żnic przej ściowych powstaj ą w wyniku pocz ątkowego uj ęcia sk
  adnika aktywów
  b ądź zobowi ązania przy transakcji nie stanowi ącej po
  ączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie maj ą
  wp
  ywu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkow ą oraz
  w przypadku ujemnych ró żnic przej ściowych z tytu
  u inwestycji w jednostkach zale żnych lub stowarzyszonych
  oraz udzia
  ów we wspólnych przedsi ęwzi ęciach, sk
  adnik aktywów z tytu
  u odroczonego podatk u jest
  ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysoko ści, w jakiej jest prawdopodobne, i ż w daj ącej si ę przewidzie ć
  przysz
  o ści ww. ró żnice przej ściowe ulegn ą odwróceniu i osi ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który
  pozwoli na potr ącenie ujemnych ró żnic przej ściowych.
  Podatek odroczony ujmuje si ę w zysku lub w stracie danego okresu, za wyj ątkiem przypadku, gdy podatek
  odroczony: - dotyczy transakcji czy zdarze ń, które ujmowane s ą bezpo średnio w pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach
  lub w kapitale w
  asnym – wówczas podatek odroczony również ujmowany jest w odpowiednio w pozosta
  ych
  ca
  kowitych dochodach lub w kapitale w
  asnym.
  Kompensaty aktywa i rezerwy z tytu
  u podatku odroczo nego dokonuje się, gdy Spó
  ka posiada mo żliwy do
  wyegzekwowania tytu
  do przeprowadzenia kompensaty należno ści i zobowi ąza ń z tytu
  u bie żącego podatku
  dochodowego oraz, gdy aktywa i rezerwy z tytu
  u pod atku odroczonego dotyczą podatku dochodowego
  na
  o żonego przez t ę sam ą w
  adz ę podatkow ą.
  2.2.13 Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  2.2.13.1 Przychody
  Przychody ze sprzeda ży ujmuje si ę w warto ści godziwej zap
  aty otrzymanej lub nale żnej, po pomniejszeniu
  o podatek od towarów i us
  ug, rabaty i opusty. Spó
  k a ujmuje przychody ze sprzedaży, kiedy kwot ę
  przychodów mo żna wiarygodnie ustali ć i gdy, prawdopodobne jest, że jednostka uzyska w przysz
  o ści korzy ści
  ekonomiczne.
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug pochodz ą g
  ównie z:
  - us
  ug zwi ązanych z wypoczynkiem (pobyty w o środkach wypoczynkowych), w tym pobyty w hotelach;
  przychód jest rozpoznawany w sposób liniowy w okres ie trwania pobytu - us
  ugi wykonywane na prze
  omie
  okresu sprawozdawczego Spó
  ka rozdziela rozliczaj ąc przychody przypadaj ące na dany okres sprawozdawczy
  i na okres nast ępny.
  - us
  ug sanatoryjnych -przychody rozpoznawane w spos ób liniowy opisany powyżej,
  - wypoczynek dzieci i m
  odzie ży –przychody rozpoznawane zgodnie z zasad ą przedstawion ą powy żej,
  - us
  ugi najmu sprz ętu i pomieszcze ń - przychody rozpoznawane miesi ęcznie liniowo zgodnie z zawart ą
  umow ą
  - po średnictwa w sprzeda ży biletów lotniczych - przychody s ą rozpoznawane w momencie wykonania
  us
  ugi w wysoko ści mar ży za po średnictwo sprzeda ży.
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów pochodz ą g
  ównie ze sprzeda ży artyku
  ów konsumpcyjnych
  w minibarach, kioskach hotelowych orz recepcji zlok alizowanych w ośrodkach.
  Ponadto, przychodami okresu sprawozdawczego, wp
  ywaj ącymi na wynik finansowy okresu s ą:
  Pozosta
  e przychody i zyski operacyjne , pośrednio zwi ązane z prowadzon ą dzia
  alno ści ą, w szczególno ści:
  - przychody oraz zyski z inwestycji,


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 16
  - przychody z wyceny i realizacji instrumentów pocho dnych
  - zyski z tytu
  u ró żnic kursowych, za wyj ątkiem ró żnic kursowych wykazywanych w kosztach finansowych
  netto tj. ró żnic kursowych netto powstaj ących od zobowi ąza ń stanowi ących źród
  a finansowania dzia
  alno ści
  jednostki nie stanowi ących korekty odsetek wi ęc nie skapitalizowanych w ramach środków trwa
  ych,
  - odwrócenie odpisów z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych odniesionych w pozosta
  e kos zty
  operacyjne, - zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwa
  ych,
  - zwrot kosztów przez ubezpieczyciela,
  - otrzymane dotacje pa ństwowe i inne otrzymane darowizny,
  - spisanie zobowi ąza ń przedawnionych i umorzonych,
  - rozwi ązanie niewykorzystanych rezerw, utworzonych uprzedn io w ciężar pozosta
  ych kosztów
  operacyjnych ,
  Przychody finansowe, stanowią przychody zwi ązane z finansowaniem dzia
  alno ści jednostki. W przychodach
  finansowych ujmuje si ę w szczególno ści:
  - zyski z tytu
  u ró żnic kursowych netto powstaj ące wy
  ącznie na zobowi ązaniach pochodz ących ze źróde
  finansowania dzia
  alno ści jednostki (po życzki, kredyty, obligacje, leasing finansowy itp.) nie stanowiących
  korekty odsetek wi ęc nie skapitalizowanych w ramach środków trwa
  ych.
  Przychody z tytu
  u odsetek ujmuje si ę wed
  ug metody zamortyzowanego kosztu z zastosowani em efektywnej
  stopy procentowej.
  Przychody z tytu
  u dywidend ujmuje się w momencie przyznania praw.
  2.2.13.2 Koszty
  Koszt wytworzenia sprzedanych us
  ug stanowi ą:
  - koszty bezpo średnie (w szczególno ści materia
  y i robocizna) oraz po średnie koszty produkcji zwi ązane
  ze świadczeniem us
  ug,
  - odpisy aktualizuj ące warto ść zapasów wykorzystywanych w procesie świadczenia us
  ug
  - odpisy z tytu
  u utraty warto ści środków trwa
  ych oraz warto ści niematerialnych wykorzystywanych
  w produkcji wyrobów lub świadczeniu us
  ug,
  - odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug.
  Koszty sprzeda ży stanowi ą:
  - koszty wynagrodze ń osób pe
  ni ących funkcj ę sprzeda żow ą,
  - pozosta
  e koszty sprzeda ży,
  - koszty reklamy i sponsoringu,
  - koszty op
  at licencyjnych oraz prowizji naliczanyc h w stosunku do wielkości sprzeda ży.
  Koszty ogólnego zarz ądu stanowi ą:
  - koszty Biura Zarz ądu, które nie s ą bezpo średnio zaanga żowane w świadczenie us
  ug na rzecz klientów,
  - odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści, innych ni ż z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz innych ni ż uj ęte
  w pozosta
  ych kosztach operacyjnych, - odpisy z tytu
  u utraty warto ści środków trwa
  ych oraz warto ści niematerialnych w odniesieniu do tych
  ś rodków trwa
  ych i warto ści niematerialnych, których amortyzacja odnoszona j est do kosztów ogólnego
  zarz ądu.
  Ca
  kowity koszt sprzedanych us
  ug, towarów i materi a
  ów stanowią:
  - koszty wytworzenia sprzedanych us
  ug,
  - warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów,
  - koszty sprzeda ży, oraz
  - koszty ogólnego zarz ądu.
  Ponadto, kosztami okresu sprawozdawczego, wp
  ywaj ącymi na wynik finansowy okresu s ą:
  · pozosta
  e koszty operacyjne , związane po średnio z dzia
  alno ści ą operacyjn ą, w tym w szczególno ści:
  - straty z inwestycji finansowych,
  - koszty z wyceny i realizacji instrumentów pochodn ych handlowych,
  - straty z tytu
  u ró żnic kursowych, za wyj ątkiem ró żnic kursowych powstaj ących na zobowi ązaniach
  stanowi ących źród
  a finansowania dzia
  alno ści Spó
  ki nie stanowi ących korekty odsetek wi ęc nie
  skapitalizowanych w ramach środków trwa
  ych,


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 17
  - odpis z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wym agalności,
  aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży, po życzek i udzia
  ów w jednostkach
  stowarzyszonych,
  - utworzone rezerwy na sprawy sporne, kary i odszko dowania i inne koszty pośrednio zwi ązane
  z dzia
  alno ści ą operacyjn ą,
  - przekazane darowizny,
  - strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwa
  ych i wa rtości niematerialnych,
  · koszty finansowe związane z finansowaniem dzia
  alno ści Spó
  ki, w tym w szczególno ści:
  - odsetki od kredytu bankowego w rachunku bie żącym,
  - odsetki od krótkoterminowych i d
  ugoterminowych p ożyczek, kredytów i innych źróde
  finansowania,
  w tym dyskonto zobowi ąza ń,
  - straty z tytu
  u ró żnic kursowych netto powstaj ące na zobowi ązaniach pochodz ących ze źróde
  finansowania dzia
  alno ści Spó
  ki, nie stanowi ących korekty odsetek wi ęc nie skapitalizowanych
  w ramach środków trwa
  ych
  ,
  - zmiany wysoko ści rezerwy wynikaj ące z przybli żania czasu wykonania zobowi ązania (tzw. efekt
  odwracania dyskonta).
  2.2.14 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania finansowe
  prezentowane s ą w z
  otych polskich (PLN), który stanowi walut ę funkcjonaln ą i walut ę prezentacji Spó
  ki.
  Transakcje i salda
  Transakcje wyra żone w walutach obcych przelicza si ę na moment pocz ątkowego uj ęcia na walut ę
  funkcjonaln ą:
  - po kursie kupna lub sprzeda ży walut stosowanych przez bank, w którym nast ępuje transakcja,
  w przypadku operacji sprzeda ży lub kupna walut oraz operacji zap
  aty nale żno ści lub zobowi ąza ń,
  - wed
  ug średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP obowiązuj ącego na dzie ń zawarcia
  transakcji. Kursem obowi ązuj ącym na dzie ń zawarcia transakcji jest średni kurs NBP og
  oszony w ostatnim
  dniu roboczym poprzedzaj ącym zawarcie transakcji.
  - Na ka żdy dzie ń sprawozdawczy:
  - wyra żone w walucie obcej pozycje pieni ężne przelicza si ę przy zastosowaniu obowi ązuj ącego w tym
  dniu kursu zamkni ęcia, tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP,
  - pozycje niepieni ężne wyceniane wed
  ug kosztu historycznego w walucie obcej przelicza się przy
  zastosowaniu kursu wymiany (tj. średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty) obowi ązuj ącego na dzie ń
  transakcji oraz - pozycje niepieni ężne wyceniane w warto ści godziwej w walucie obcej przelicza si ę przy zastosowaniu
  kursu wymiany (tj. średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty) obowi ązuj ącego na dzie ń ustalenia
  warto ści godziwej.
  Zyski i straty z tytu
  u ró żnic kursowych powsta
  e w wyniku rozliczenia transak cji w walucie obcej oraz wyceny
  bilansowej aktywów i zobowi ąza ń pieni ężnych inne ni ż instrumenty pochodne wyra żonych w walutach obcych
  ujmuje si ę w wyniku finansowym. Zyski i straty z tytu
  u zmian y kursów walut dotyczące wyceny bilansowej
  instrumentów pochodnych wyra żonej w walucie obcej ujmuje si ę w zysku lub w stracie jako wycena do
  warto ści godziwej.
  2.2.15 Koszty finansowania zewn ętrznego
  Koszty finansowania zewn ętrznego ujmuje si ę w zysku lub w stracie w okresie, którego dotycz ą.
  Koszty finansowania zewn ętrznego daj ące si ę bezpo średnio przyporz ądkowa ć nabyciu, budowie lub
  wytworzeniu dostosowywanego sk
  adnika aktywów wp
  yw ają na jego warto ść pocz ątkow ą jako cz ęść ceny
  nabycia lub kosztu wytworzenia.
  Koszty finansowania zewn ętrznego zaci ągni ętego specyficznie dla celów finansowania dostosowyw anego
  sk
  adnika aktywów, poniesione do dnia oddania tego sk
  adnika do użytkowania wp
  ywaj ą na jego warto ść
  pocz ątkow ą w wysoko ści ró żnicy mi ędzy rzeczywistymi kosztami finansowania zewn ętrznego poniesionymi
  w tytu
  u danej po życzki lub kredytu w danym okresie a przychodami z t ymczasowego zainwestowania
  po życzonych środków.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 18
  Koszty finansowania zewn ętrznego, które zosta
  o zaci ągni ęte bez ści śle okre ślonego celu, a które zosta
  o
  przeznaczone na sfinansowanie nabycia lub wytworzen ia dostosowywanego sk
  adnika aktywów wp
  ywają na
  warto ść pocz ątkow ą tego sk
  adnika aktywów w kwocie ustalonej poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji
  do nak
  adów poniesionych na ten sk
  adnik aktywów. R óżnice kursowe od kredytów i po życzek zaci ągni ętych
  z walucie obcej (zarówno celowych jak i ogólnych) w p
  ywają na warto ść pocz ątkow ą dostosowywanego
  sk
  adnika aktywów w zakresie w jakim stanowi ą korekt ę kosztu odsetek. Warto ść ró żnic kursowych koryguj ąca
  koszt odsetek stanowi ró żnic ę pomi ędzy kosztem odsetek od podobnego finansowania, jaki e jednostka
  zaci ągn ę
  aby w swojej walucie funkcjonalnej, a kosztem poni esionym przy finansowaniu w walucie obcej.
  2.2.16 Leasing
  Umowa leasingu w ramach, której zasadniczo ca
  o ść ryzyka i wszystkie po żytki z tytu
  u posiadania aktywów
  zosta
  y przeniesione na leasingobiorc ę, klasyfikuje si ę jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu
  finansowego ujmuje si ę w aktywach z dniem rozpocz ęcia leasingu wed
  ug ni ższej z dwóch kwot: warto ści
  godziwej przedmiotu leasingu lub warto ści bie żącej minimalnych op
  at leasingowych.
  Podlegaj ące amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu fina nsowego amortyzowane są przez okres
  u żytkowania aktywów lub okres leasingu, w zale żno ści od tego, który z nich jest krótszy.
  Leasing, przy którym znacz ąca cz ęść ryzyka i po żytków z tytu
  u posiadania pozostaje udzia
  em leasin godawcy
  (finansuj ącego) stanowi leasing operacyjny.
  Op
  aty leasingowe uiszczane w ramach leasingu opera cyjnego (korygowane o ewentualne specjalne oferty
  promocyjne uzyskane od leasingodawcy (finansuj ącego) rozliczane s ą w koszty metod ą liniow ą przez okres
  leasingu.
  2.2.17 Pomoc Pa ństwa
  Dotacje niepieni ężne ujmuje si ę w ksi ęgach w warto ści godziwej.
  Pieni ężne dotacje pa ństwowe do aktywów prezentuje si ę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako
  rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów.
  Dotacji pa ństwowych nie ujmuje si ę dopóki nie istnieje wystarczaj ąca pewno ść, że jednostka gospodarcza
  spe
  ni warunki zwi ązane z dotacjami oraz, że dotacje b ędą otrzymane.
  Pieni ężne dotacje pa ństwowe ujmuje si ę w systematyczny sposób jako przychód w poszczególn ych okresach,
  aby zapewni ć ich wspó
  mierno ść z odno śnymi kosztami, które dotacje maj ą w zamierzeniu kompensowa ć. Nie
  zwi ększaj ą one bezpo średnio kapita
  u w
  asnego.
  Dotacja pa ństwowa, która staje si ę nale żna jako forma rekompensaty za ju ż poniesione koszty lub straty lub
  przyznana jednostce celem udzielenia jej natychmias towego finansowego wsparcia, bez towarzyszących
  przysz
  ych kosztów, zostaje uj ęta jako przychód w okresie, w którym sta
  a si ę nale żna, wraz z ujawnieniem
  tego faktu.
  Dotacje do przychodów prezentuje si ę jako przychód, oddzielnie od odno śnych kosztów, które dotacje maj ą
  w zamierzeniu kompensowa ć. Dotacje takie ujmuje si ę jako przychód niezale żnie od tego czy zosta
  y
  otrzymane w formie środków pieni ężnych czy te ż przybieraj ą form ę redukcji zobowi ąza ń.
  2.2.18 Zysk netto na akcj ę
  Podstawowy zysk netto na akcj ę dla ka żdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysk u netto za dany
  okres przez średni ą wa żon ą liczb ę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
  2.2.19 Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych
  Przep
  ywy pieni ężne z dzia
  alno ści operacyjnej prezentuje si ę metod ą po średni ą.
  2.3 Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ści
  W bie żącym okresie Spó
  ka wprowadzi
  a zmiany zasad rachunko wości. Poza pisanymi poni żej zasady
  (polityki) rachunkowo ści zastosowane do sporz ądzenia sprawozdania finansowego s ą spójne z tymi, które
  zastosowano przy sporz ądzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spó
  ki za r ok zakończony
  31 grudnia 2016 roku.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 19
  2.4 Opublikowane standardy i interpretacje
  Nowe standardy
  Od dnia 1 stycznia 2017 roku Spó
  k ę obowi ązuj ą nast ępuj ące zmiany do standardów:
  · Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych pt. Inicjatywa dotycz ąca ujawniania
  informacji.
  Zgodnie z poprawkami jednostka powinna ujawni ć informacje, które pozwol ą u żytkownikom sprawozda ń
  finansowych dokona ć oceny zmian w warto ści zobowi ąza ń zakwalifikowanych do dzia
  alno ści finansowej
  jednostki, w tym zmian wynikaj ących z przep
  ywów pieni ężnych jak i zmian niepieni ężnych.
  · Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy pt. Ujmowanie akty wów z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego w odniesieniu do niezrealizowanych stra t
  .
  Zmiany doprecyzowuj ą sposób ujmowania aktywów z tytu
  u odroczonego poda tku dochodowego
  wynikaj ących z wyceny instrumentów d
  u żnych w warto ści godziwej. Rada ds. Standardów
  doprecyzowa
  a, że niezrealizowane straty na instrumentach d
  u żnych wycenianych w warto ści godziwej,
  a dla celów podatkowych wed
  ug ceny nabycia, mog ą powodowa ć powstanie ujemnych ró żnic
  przej ściowych. Poprawki stanowi ą równie ż, że warto ść bilansowa danego sk
  adnika aktywów nie
  ogranicza szacunków warto ści przysz
  ych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku
  porównania ujemnych ró żnic przej ściowych do przysz
  ych dochodów do opodatkowania, pr zysz
  e dochody
  do opodatkowania nie b ędą obejmowa ć odlicze ń podatkowych wynikaj ących z odwrócenia tych ujemnych
  ró żnic przej ściowych.
  Powy ższe zmiany do standardów zosta
  y do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego
  zatwierdzone do stosowania przez Uni ę Europejsk ą.
  Standardy i interpretacje nieobowi ązuj ące, zatwierdzone do stosowania przez Uni ę Europejsk ą, których
  Spó
  ka nie zastosowa
  a przed dat ą wej ścia w życie:
  · MSSF 15 Przychody z tytu
  u umów z klientami. MSSF 15 obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Nowy standard zastępuje MSR 11 i 18 oraz
  interpretacje: KIMSF 13, 15 i 18 oraz SKI 31. Spó
  ka zas tosuje MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Zasady
  przewidziane w MSSF 15 dotyczy ć b ędą wszystkich umów skutkuj ących przychodami. Fundamentaln ą
  zasad ą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w wysok ości ceny transakcyjnej w momencie
  transferu towarów lub us
  ug na rzecz klienta. Wszel kie towary lub us
  ugi sprzedawane w pakietach, któr e
  da si ę wyodr ębni ć w ramach pakietu, nale ży ujmowa ć oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty
  dotycz ące ceny transakcyjnej nale ży co do zasady alokowa ć do poszczególnych elementów pakietu.
  W przypadku, gdy wysoko ść przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem kwoty zmienne są
  zaliczane do przychodów, o ile istnieje du że prawdopodobie ństwo, że w przysz
  o ści nie nast ąpi odwrócenie
  uj ęcia przychodu w wyniku przeszacowania warto ści. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w
  celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klient em należy aktywowa ć i rozlicza ć w czasie przez okres
  konsumowania korzy ści z tego kontraktu.
  •Zarz ąd Spó
  ki przeanalizowa
  przychody ze sprzeda ży i stwierdzi
  , że MSSF 15 nie b ędzie mia
  istotnego
  wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  · Zmiany do MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Zmiany mają na celu wyja śnienie niektórych
  wymaga ń standardu oraz zapewnienie dodatkowego wsparcia dl a przedsiębiorstw stosuj ących MSSF 15
  po raz pierwszy. Poprawki wyja śniaj ą, w jaki sposób nale ży:
  - identyfikowa ć zobowi ązanie do wykonania świadczenia (przyrzeczenie do przekazania dobra lub
  ś wiadczenia us
  ugi na rzecz klienta),
  - ustala ć czy jednostka jest dostawc ą dóbr lub us
  ug, czy po średnikiem (odpowiedzialnym za
  zorganizowanie dostawy dóbr lub us
  ug),
  - ustala ć czy przychód z udzielenia licencji powinien by ć rozpoznawany w jednym momencie, czy w miar ę
  up
  ywu czasu.
  Ponadto, zmiany do standardu wprowadzaj ą dodatkowe ulgi dla jednostek, w których MSSF 15 zost a
  zastosowany po raz pierwszy.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 20
  Powy ższe zmiany b ędą obowi ązywa ć dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub
  pó źniej.
  · MSSF 9 Instrumenty finansowe. MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1
  stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Spó
  ka zastosuje MSSF 9 od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie ze Standardem
  aktywa finansowe klasyfikowane s ą wy
  ącznie do trzech grup: wycenianych w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy, wycenianych w warto ści godziwej przez pozosta
  e ca
  kowite dochody oraz wycenianych wed
  ug
  zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywan a na moment początkowego uj ęcia i uzale żniona jest
  od przyj ętego przez jednostk ę modelu zarz ądzania instrumentami finansowymi oraz od charaktery styki
  umownych przep
  ywów pieni ężnych z tych instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie
  ustalania odpisów z tytu
  u utraty warto ści – model oczekiwanych strat kredytowych.
  Wi ększo ść wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zob owiąza ń finansowych zosta
  a przeniesiona
  do MSSF 9 w niezmienionym kszta
  cie. Kluczow ą zmian ą jest na
  o żony na jednostki wymóg prezentowania w
  pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach skutków zmian w
  a snego ryzyka kredytowego z tytu
  u zobowiąza ń
  finansowych wyznaczonych do wyceny w warto ści godziwej przez wynik finansowy.
  W zakresie rachunkowo ści zabezpiecze ń zmiany mia
  y na celu ści ślejsze dopasowanie rachunkowo ści
  zabezpiecze ń do zarz ądzania ryzykiem.
  Spó
  ka na podstawie dokonanej wyceny (metod ą skorygowanych aktywów netto), nienotowanych udzia
  ów
  kapita
  owych TUW CUPRUM uj ę
  a pod dat ą 1.01.2018r. w pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach kw otę
  242 746,20 z
  .
  Zarz ąd Spó
  ki zgodnie z wytycznymi MSSF 9 przeanalizowa
  i nstrumenty finansowe i dokona
  ich kwalifikacji
  do 3 w/w grup oraz wdro ży
  model oczekiwanych strat kredytowych od 1.01.201 8r..
  Prawdopodobie ństwo defaultu zosta
  o okre ślone na podstawie analizy sp
  acalno ści nale żno ści w ci ągu
  ostatnich pi ęciu lat. W szczególno ści, za zdarzenie niewyp
  acalno ści (default) uznaje si ę brak wywi ązania si ę
  ze zobowi ązania przez kontrahenta po up
  ywie 90 dni od dnia w ymagalności nale żno ści.
  % Wysoko ść odpisu
  Nieprzeterminowane 3,57%
  DPD < 1, 30) 7,19%
  DPD <30, 60) 35,31%
  DPD <60, 90) 72,69%
  Default 100,00%
  Warto ść odpisu ustalona na dzie ń 1.01.2018r. pomniejszona o dotychczas uj ęte odpisy zosta
  a odniesiona
  bezpo średnio na kapita
  pod dat ą 1.01.2018r.
  Kalkulacja warto ści odpisu
  Warto ść portfela na dzie ń wyceny PLN
  Nieprzeterminowane 1 530 523
  DPD < 1, 30) 525 826
  DPD <30, 60) 42 735
  DPD <60, 90) -16 678
  Default 483 376
  2 565 783
  Warto ść odpisu na dzie ń wyceny PLN
  Nieprzeterminowane 54 640
  DPD < 1, 30) 37 807
  DPD <30, 60) 15 090
  DPD <60, 90) -12 123
  Default 483 376
  Warto ść bez zabezpiecze ń 578 790
  Szacunkowy odzysk z tytu
  u zabezpiecze ń 0
  ączna warto ść odpisu 578 790
  Odpis uj ęty na dzie ń 31.12.2017r. 404 326,88 Do uj ęcia na dzie ń 01.01.2018r. 174 463,12


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 21
  · MSSF 16 Leasing. MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 r. lub
  po tej dacie. Spó
  ka zastosuje MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r. Nowy standard zastępuje MSR 17 oraz
  interpretacje: KIMSF 4, SKI 15 i 27 i wprowadza jeden m odel ujęcia leasingu w ksi ęgach rachunkowych
  leasingobiorcy, zgodnie z którym wszystkie umowy sp e
  niające definicj ę leasingu zawarte na okres d
  u ższy
  ni ż 12 miesi ęcy b ędą ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej leas ingobiorcy, chyba że warto ść
  sk
  adnika aktywów b ędzie niska. Zgodnie z nowym standardem leasingobior ca ujmie w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej prawo do u żytkowania sk
  adnika aktywów oraz zobowi ązanie do zap
  aty za to prawo.
  Sposób uj ęcia leasingu w ksi ęgach rachunkowych leasingodawcy nie ulegnie zmianie .
  Zarz ąd Spó
  ki jest w trakcie oceny wp
  ywu wy żej wymienionych zmian na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  · Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe . Poprawki dotyczą zastosowania MSSF 9 Instrumenty
  finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe.
  Zgodnie ze zmianami, podmioty których model gospoda rczy zak
  ada przede wszystkim wystawianie umów
  ubezpieczeniowych, b ędą mog
  y odroczy ć zastosowanie MSSF 9 do 2021 roku. Alternatywnie, jedn ostki
  b ędą mog
  y wdro żyć MSSF 9 przed wdro żeniem nowego standardu dotycz ącego umów
  ubezpieczeniowych i wtedy b ędą mog
  y ujmowa ć powsta
  ą z tego powodu cz ęść niedopasowa ń
  rachunkowych i tymczasowych waha ń (zmienno ści), w pozosta
  ych ca
  kowitych dochodach, zamiast w
  sprawozdaniu z wyniku.
  Zmiany do MSSF 4 obowi ązywa ć b ędą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub
  pó źniej i nie b ędą mia
  y wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  Standardy i interpretacje nieobowi ązuj ące i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania fi nansowego
  niezatwierdzone do stosowania przez Uni ę Europejsk ą.
  · Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansow e oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsi ęwzi ęciach pt.: Sprzeda ż lub przekazanie aktywów pomi ędzy
  inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub wspólnym przedsi ęwzi ęciem. Rada wprowadzi
  a
  poprawki usuwaj ące nie ścis
  o ści pomi ędzy MSSF 10 a MSR 28 w zakresie uj ęcia ksi ęgowego utraty kontroli
  nad podmiotem zale żnym, a tak że ogranicze ń w zakresie ujmowania zysków lub strat wynikaj ących
  z wniesienia do jednostki stowarzyszonej lub wspól nego przedsięwzi ęcia aktywów niepieni ężnych. W MSR
  28 u ści ślono, że w przypadku, gdy aktywa niepieni ężne sprzedane lub wniesione do jednostki
  stowarzyszonej lub wspólnego przedsi ęwzi ęcia stanowi ą „przedsi ęwzi ęcie” zgodnie z definicj ą zawart ą
  w MSSF 3, wtedy inwestor ujmuje pe
  ny zysk lub strat ę zrealizowan ą na tej transakcji; w przeciwnym
  wypadku inwestor ujmuje zysk lub strat ę powsta
  ą na transakcji wy
  ącznie w wysoko ści proporcjonalnej do
  udzia
  ów innych inwestorów w tej jednostce stowarzy szonej lub wspólnym przedsięwzi ęciu.
  Zgodnie z MSSF 10, je żeli jednostka dominuj ąca straci kontrol ę nad jednostk ą zale żn ą, która nie stanowi
  „przedsi ęwzi ęcia” zgodnie z definicj ą z MSSF 3, w wyniku transakcji ze swoj ą jednostk ą stowarzyszon ą lub
  wspólnym przedsi ęwzi ęciem wycenianym metod ą praw w
  asno ści, wtedy jednostka dominuj ąca ujmuje
  zysk/strat ę na tej transakcji tylko do wysoko ści udzia
  ów inwestorów niepowi ązanych z t ą jednostk ą
  stowarzyszon ą lub wspólnym przedsi ęwzi ęciem. Pozosta
  a warto ść zysku/straty podlega eliminacji
  z warto ści ą bilansow ą istniej ącej inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub wspól nym przedsięwzi ęciu.
  Powy ższe zmiany pierwotnie mia
  y obowi ązywa ć dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia
  2016 roku lub pó źniej, jednak Rada zdecydowa
  a o odroczeniu tego ter minu, nie wskazując konkretnej daty.
  · Zmiany do MSSF 2 P
  atno ści w formie akcji – klasyfikacja i wycena transakcj i p
  atności na bazie
  akcji . Poprawki do standardu maj ą na celu wyja śnienie sposobu uj ęcia w ksi ęgach rachunkowych
  okre ślonych typów transakcji. Poprawki zawieraj ą wytyczne dotycz ące:
  - uwzgl ędniania warunków nabycia uprawnie ń oraz warunków innych ni ż warunki nabycia uprawnie ń
  w wycenie p
  atno ści w formie akcji rozliczanych w środkach pieni ężnych,
  - transakcji p
  atno ści w formie akcji z cech ą rozliczenia netto w celu wype
  nienia obowi ązku podatkowego,
  - modyfikacji warunków p
  atno ści w formie akcji, która zmienia klasyfikacj ę transakcji z rozliczanej
  w środkach pieni ężnych na rozliczan ą w instrumentach kapita
  owych.
  Zmiany do MSSF 2 obowi ązywa ć b ędą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub
  pó źniej i nie b ędą mia
  y wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 22
  · Roczne zmiany MSSF 2014-2016 , które wyjaśniaj ą, poprawiaj ą lub usuwaj ą zb ędne zapisy
  w standardach:
  - MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udzia
  ów w i nnych jednostkach (zmiany obowiązuj ą dla
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 r. lub pó źniej),
  - MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (zmiany obo wiązuj ą dla okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub pó źniej),
  - MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzi ęciach (zmiany obowi ązuj ą
  dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub pó źniej).
  · Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych i p
  atno ści zaliczkowe , odnosząca si ę do
  kursu wymiany stosowanego w transakcjach w walucie obcej, które obejmują zap
  at ę lub otrzymanie
  wynagrodzenia z wyprzedzeniem (zaliczki). Zgodnie z interpretacją, dniem transakcji dla celów ustalenia
  kursu wymiany stosowanego na moment pocz ątkowego uj ęcia odno śnego sk
  adnika aktywów, kosztu lub
  przychodu (lub ich cz ęści) jest dzie ń, w którym jednostka pocz ątkowo rozpozna
  a niepieni ężny sk
  adnik
  aktywów lub niepieni ężne zobowi ązanie wynikaj ące z zap
  aty lub otrzymania p
  atno ści zaliczkowej.
  Interpretacja obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub pó źniej.
  · Poprawki do MSR 40 Nieruchomo ści inwestycyjne – przeniesienia nieruchomo ści inwestycyjnych.
  Zmiany wyja śniaj ą, że jednostka powinna dokona ć przeniesienia nieruchomo ści do lub z nieruchomo ści
  inwestycyjnych tylko wtedy, gdy zmieni
  si ę sposób wykorzystania danej nieruchomo ści, tj. gdy dana
  nieruchomo ść zacz ę
  a lub przesta
  a spe
  nia ć definicj ę nieruchomo ści inwestycyjnej oraz gdy istniej ą
  dowody potwierdzaj ące zmian ę sposobu jej u żytkowania.
  Zmiany obowi ązuj ą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub pó źniej i nie b ędą
  mia
  y wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  · MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe . Zastępuje on MSSF 4, który zosta
  wydany jako tymczasowy
  Standard w 2014 r.
  MSSF 4 pozwala
  jednostkom na stosowanie dla umów ube zpieczeniowych różnych praktyk ksi ęgowych,
  odzwierciedlaj ących wymogi krajowych zasad rachunkowo ści. Powodowa
  o to trudno ści w rozumieniu
  i porównywaniu danych mi ędzy podmiotami dzia
  aj ącymi w ró żnych jurysdykcjach.
  MSSF 17 rozwi ązuje problem zwi ązany z brakiem porównywalno ści danych, wymagaj ąc by wszystkie
  umowy ubezpieczeniowe by
  y ujmowane w sposób spójny . Zgodnie z nowym Standardem zobowiązania
  ubezpieczeniowe b ęd ą ujmowane wg warto ści bie żących, a nie wg kosztu historycznego.
  Rada ds. Standardów przyj ę
  a dat ę obowi ązkowego zastosowania MSSF 17 od okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę od 1 stycznia 2021 r. lub pó źniej i nie b ędą mia
  y wp
  ywu na sprawozdanie
  finansowe Spó
  ki.
  · KIMSF 23 Niepewno ść co do uj ęcia podatku dochodowego, który jest interpretacją MSR 12 Podatek
  dochodowy.
  KIMSF 23 wyja śnia jak stosowa ć kryteria dotycz ące ujmowania i wyceny podatku dochodowego zawarte
  w MSR 12, w sytuacji gdy wyst ępuje niepewno ść zwi ązana z zastosowaniem przepisów podatkowych.
  Zgodnie z Interpretacj ą:
  a) elementy niepewne aktywów i zobowi ąza ń podatkowych ujmuje si ę wówczas, gdy zachodzi
  prawdopodobie ństwo, że jednostka zap
  aci lub odzyska przedmiotow ą kwot ę,
  b) ka żdy przypadek niepewno ści co do zastosowania przepisów podatkowych jest tr aktowany odrębnie
  lub w ramach grupy, w zale żno ści od tego, które podej ście lepiej przewiduje sposób rozstrzygni ęcia
  niepewno ści,
  c) okre ślaj ąc wysoko ść zysku do opodatkowania, straty podatkowej, podstaw y opodatkowania,
  niewykorzystanych strat/ulg podatkowych lub stawek opodatkowania, jednostka rozważa czy organ
  podatkowy zaakceptuje dane podej ście do uj ęcia elementów niepewnych. Je żeli jednostka wnioskuje,
  że przyj ęte przez ni ą podej ście nie zostanie zaakceptowane przez organ podatkow y, wtedy
  odzwierciedla to poprzez przyjęcie najbardziej prawdopodobnej kwoty lub warto ści oczekiwanej dla
  ka żdego niepewnego elementu.
  KIMSF 23 obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 r. lub pó źniej.
  · Poprawki do MSSF 9 Instrumenty finansowe – wcze śniejsza sp
  ata z cechami negatywnej
  rekompensaty, które doprecyzowuj ą, że niektóre d
  u żne aktywa finansowe posiadaj ące opcj ę
  wcze śniejszej sp
  aty, która mo że skutkowa ć powstaniem tzw. negatywnej rekompensaty, mog ą by ć
  wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub w warto ści godziwej przez pozosta
  e ca
  kowite dochody
  zamiast w warto ści godziwej przez wynik finansowy.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 23
  Zmiany b ędą obowi ązywa ć dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej
  i nie b ęd ą mia
  y wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  · Poprawki do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzys zonych i wspólnych przedsięwzi ęciach –
  d
  ugoterminowe udzia
  y w jednostkach stowarzyszonyc h i wspólnych przedsięwzi ęciach,
  wyja śniaj ą, że jednostki powinny stosowa ć MSSF 9 do d
  ugoterminowych udzia
  ów, stanowi ących cz ęść
  inwestycji netto w jednostkach stowarzyszonych i ws pólnych przedsięwzi ęciach, do których nie stosuje si ę
  metody praw w
  asno ści.
  Zmiany b ędą obowi ązywa ć dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej
  i nie b ęd ą mia
  y wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  · Roczne zmiany MSSF 2015-2017 , które wyjaśniaj ą, poprawiaj ą lub usuwaj ą zb ędne zapisy
  w standardach:
  - MSSF 3 Po
  ączenia przedsi ęwzi ęć,
  - MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne,
  - MSR 12 Podatek dochodowy,
  - MSR 23 Koszty finansowania zewn ętrznego.
  Powy ższe zmiany b ędą obowi ązywa ć dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 r. lub
  pó źniej.
  Zarz ąd Spó
  ki jest w trakcie oceny wp
  ywu wy żej wymienionych zmian na sprawozdanie finansowe Spó
  ki.
  II Dodatkowe informacje
  1. Segmenty dzia
  alno ści
  Identyfikacja segmentów operacyjnych . Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny
  ze sprawozdawczo ści ą wewn ętrzn ą dostarczan ą g
  ównemu decydentowi operacyjnemu (GDO) -Zarz ądowi
  INTERFERIE S.A. Segmenty operacyjne tworz ą poszczególne hotele oraz o środki wypoczynkowe,
  poszczególne hotele miejskie oraz pozosta
  e.
  Identyfikacja segmentów sprawozdawczych . Wyodrębnione segmenty operacyjne (hotele i o środki
  wypoczynkowe oraz hotele miejskie) s ą odpowiednio agregowane w segmenty sprawozdawcze, p onieważ
  spe
  niaj ą kryteria agregacji opisane w MSSF 8. INTERFERIE S.A. wyo drębnia 1 segment sprawozdawczy
  w swej dzia
  alno ści („dzia
  alno ść hotelarska”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. INTERFERIE S.A.
  w wykazanych segmentach prowadzi dzia
  alno ść gospodarcz ą osi ągaj ąc okre ślone przychody i ponosz ąc
  koszty. Wyniki dzia
  alno ści segmentów s ą regularnie przegl ądane przez Zarz ąd. Dost ępne s ą równie ż
  informacje finansowe dotycz ące wyodr ębnionych segmentów.
  Niezagregowane segmenty operacyjne s ą
  ą czone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozosta
  e segmenty”.
  Segment „dzia
  alno ść hotelarska” . Segment „dzia
  alno ść hotelarska” obejmuje przede wszystkim us
  ugi
  noclegowe i gastronomiczne w hotelach oraz o środkach wypoczynkowych Spó
  ki. Segmentem operacyjnym
  jest ka żdy indywidualny hotel oraz o środek wypoczynkowy, który jest oddzielnie analizowa ny i oceniany przez
  Zarz ąd. Ze wzgl ędu na:
  · podobny charakter świadczonych us
  ug (noclegi, us
  ugi gastronomiczne, konferencje, us
  ugi związane
  z wypoczynkiem),
  · podobie ństwo metod przy świadczeniu us
  ug (scentralizowany system zakupów or az sprzedaży dla
  klienta grupowego, a tak że centralne zarz ądzanie)
  · rodzaj klienta (turysta indywidualny oraz grupowy)
  Segment „dzia
  alno ść hotelarska” obejmuje informacje finansowe
  ącznie dla hoteli oraz o środków
  wypoczynkowych po
  o żonych w miejscowo ściach atrakcyjnych pod wzgl ędem turystycznym (góry, morze)


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 24
  natomiast segmenty operacyjne zosta
  y zagregowane z godnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy
  „dzia
  alno ść hotelarska”.
  Wszystkie pozosta
  e segmenty . Źród
  a przychodów w tej kategorii obejmuj ą: po średnictwo w sprzeda ży
  imprez turystycznych w
  asnych oraz innych operatoró w, sprzedaż biletów lotniczych, us
  ugi reklamowe,
  przychody z us
  ug administracyjnych oraz op
  aty lic encyjnej za znak towarowy. W segmencie tym zawarte są
  tak że wyniki Hotelu w G
  ogowie.
  Pozycje nieprzypisane są to pozycje monitorowane na poziomie Spó
  ki, a nie n a poziomie poszczególnych
  segmentów.
  Okres obrotowy za 12 miesi ęcy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  Wszystkie
  pozosta
  e
  segmenty Pozycje
  nieprzypisane Dzia
  alno ść
  hotelarska Razem
  Przychody ze sprzeda ży 44 911 4 267 49 178
  Koszt w
  asny sprzeda ży 36 572 2 087 38 659
  w tym amortyzacja 3 862 84 3 946
  Zysk brutto ze sprzedaży 8 339 2 180 10 519
  Koszty sprzeda ży i zarz ądu 7 519 7 519
  w tym amortyzacja 141 141
  Saldo pozosta
  ych przychodów i kosztów operacyjnych 4 987 4 987
  Zysk operacyjny 8 339 2 180 (2 532) 7 987
  Saldo przychodów i kosztów finansowych (86) (86)
  Udzia
  y w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw w
  asno ści 2 221 2 221
  Zysk przed opodatkowaniem 8 339 2 180 (397) 10 122
  Podatek dochodowy 1 881 1 881
  Zysk roku obrotowego z dzia
  alno ści
  kontynuowanej 8 339 2 180 (2 278) 8 241
  Inne ca
  kowite dochody za okres sprawozdawczy,
  netto
  (7) (7)
  Ca
  kowite dochody
  8 339 2 180 (2 285) 8 234  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 25
  Okres obrotowy za 12 miesi ęcy ko ńcz ący si ę 31 grudzie ń 2016 r.
  Dzia
  alno ść
  hotelarska
  Wszystkie pozosta
  e
  segmenty Pozycje
  nieprzypisane
  Razem
  Przychody ze sprzeda ży 43 020 4 606 - 47 626
  Koszt w
  asny sprzedaży 33 704 1 840 - 35 544
  w tym amortyzacja 3 643 84 - 3 727
  Zysk brutto ze sprzedaży 9 316 2 766 - 12 082
  Koszty sprzedaży i zarz ądu 7 763 7 763
  w tym amortyzacja 144 144
  Saldo pozosta
  ych przychodów i kosztów operacyjnych (465) (465)
  Zysk operacyjny 9 316 2 766 (8 228) 3 854
  Saldo przychodów i kosztów finansowych (912) (912)
  Udzia
  y w zyskach jednostek stowarzyszonych
  wycenianych metodą praw w
  asno ści 1 935 1 935
  Zysk przed opodatkowaniem 9 316 2 766 (7 205) 4 877
  Podatek dochodowy 632 632
  Zysk roku obrotowego z dzia
  alności kontynuowanej 9 316 2 766 (7 838) 4 245
  Inne ca
  kowite dochody za okres sprawozdawczy,
  netto
  (302) (302)
  Ca
  kowite dochody
  9 316 2 766 (8 140) 3 943
  Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Dzia
  alno
  ść
  hotelarska Wszystkie pozosta
  e
  segmenty Pozycje
  nieprzypisane ącznie dane
  Spó
  ki
  Aktywa trwa
  e 93 212
  2 928 20 062 116 202
  Aktywa obrotowe w tym: 2 779 24 728 - 27 507
  - zapasy 359 14 - 373
  - należno ści 2 265 16 557 - 18 822
  - środki pieni ężne 155 8 157 - 8 312
  Stan na dzień 31 grudnia 2016
  Dzia
  alno
  ść
  hotelarska Wszystkie pozosta
  e
  segmenty Pozycje
  nieprzypisane ącznie dane
  Spó
  ki
  Aktywa trwa
  e 102 817
  2 407 20 062 125 286
  Aktywa obrotowe w tym: 2 887 8 078 - 10 965
  - zapasy 337 21 - 358
  - należno ści 2 447 310 - 2 757
  - środki pieni ężne 103 7 747 - 7 850
  Dane zawarte w sprawozdawczości wewn ętrznej sporz ądzane s ą zgodnie z zasadami stosowanymi dla celów
  sporz ądzania sprawozdania finansowego wg MSSF.
  Wszystkie przychody Spó
  ki pochodz ące od klientów zewn ętrznych s ą uzyskiwane w kraju, w którym Spó
  ka
  ma swoj ą siedzib ę. Wszystkie aktywa Spó
  ki znajduj ą si ę w Polsce.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 26
  W aktywach trwa
  ych w pozycjach nieprzypisanych zos ta
  a wykazana wartość udzia
  ów w Interferie Medical
  SPA Sp. o.o. oraz w TUW Cuprum.
  Poni żej zysku operacyjnego Zarz ąd nie analizuje informacji finansowych w podziale n a segmenty (Spó
  ka
  ą cznie).
  2. Zarz ądzanie ryzykiem finansowym
  Dzia
  alno ść prowadzona przez Spó
  k ę nara żona jest na ryzyka finansowe, m.in.:
  a) ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut lub przep
  ywów pieniężnych w wyniku zmian stóp
  procentowych)
  Spó
  ka świadczy us
  ugi dla podmiotów z zagranicy i nara żona jest na ryzyko zmiany kursów waluty
  w szczególno ści EUR. Ryzyko zmiany kursu walut wynika z posiadany ch przez Spó
  kę nale żno ści
  i zobowi ąza ń. Na dzie ń sporz ądzenia raportu Spó
  ka nie zabezpiecza ryzyka kursowe go z powodu headingu
  naturalnego. Spó
  ka dysponuje zobowi ązaniami z tytu
  u kredytu w walucie EUR.
  INTERFERIE S.A. posiada kredyty o zmiennym oprocentowani u, co naraża Spó
  k ę na ryzyko zmiany
  przep
  ywów pieni ężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. Wysoko ść kredytów nie zagra ża dzia
  alno ści
  bie żącej Spó
  ki. Kredyty d
  ugoterminowe inwestycyjne zosta
  y refinansowane Umową Kredytow ą z dnia
  08.03.2016 r. i na dzie ń 31.12.2017 roku zosta
  y wycenione wed
  ug zamortyzo wanego kosztu.
  Analiza wra żliwo ści instrumentów finansowych na zmian ę kursu EURO i stopy procentowej na 31.12.2017
  Warto
  ść
  nara żona
  na ryzyko Warto
  ść
  bilansowa Wp
  yw na wynik
  Ryzyko walutowe
  EUR/PLN Wp
  yw na wynik
  Ryzyko stóp procentowych
  ( tys.z
  ) ( tys.z
  ) 4,58 ( 10%) 3,75 (-10%) 2,2 5%(+0,5%) 1,75%(-0,5%)
  Zobowi ązania z tytu
  u
  kredytu 6 021 6 021 (602) 602 (30) 30
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw
  robót i us
  ug 294 294 29 (29 )
  Zobowi ązania z tytu
  u
  dostaw robót i us
  ug - - - -
  Ś rodki pieni ężne 2 209 2 209 220 (220) -
  Wp
  yw na wynik finansowy netto 353 (353) (30) 30
  Analiza wrażliwo ści instrumentów finansowych na zmian ę kursu EURO i stopy procentowej na 31.12.2016
  Warto
  ść
  nara żona
  na ryzyko Warto
  ść
  bilansowa Wp
  yw na wynik
  Ryzyko walutowe EUR/PLN Wp
  yw na wynik
  Ryzyko stóp procentowych
  ( tys.z
  ) ( tys.z
  ) 4,70 (+ 10%)
  3,84 (-10%) 3,58%(+0,5%) 2,58%(-0,5%)
  Zobowi ązania z tytu
  u
  kredytu 8 090 8 090 (809) 809 (40) 40 Nale żno ści z tytu
  u dostaw
  robót i us
  ug 305 305 30 (30) -
  Zobowi ązania z tytu
  u
  dostaw robót i us
  ug -
  - - - -
  Ś rodki pieni ężne 763
  763 76
  (76) -
  Wp
  yw na wynik finansowy netto 703 (703) (40) 40


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 27
  b) ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów oraz depozytów w bankach
  i instytucjach finansowych, jak równie ż zaanga żowa ń kredytowych w odniesieniu do klientów, co obejmuje
  nierozliczone nale żno ści. W przypadku instytucji finansowych Spó
  ka wspó
  p racuje z jednym bankiem, którego
  wiarygodno ść jest potwierdzona ratingiem:
  a) Bank Pekao S.A.- Fitch A-/F2/a-/-2; Moody ΄s: A2/P-1/C-; S&P: BBB+/A-2/bbb+
  Je śli chodzi o klienta instytucjonalnego, jego wiarygo dność kredytow ą ocenia si ę poprzez pozycje finansow ą,
  dotychczasow ą wspó
  prac ę oraz stosowanie przedp
  at w formie zaliczek. Nale żno ści od klientów
  instytucjonalnych dotycz ą w znacznej mierze odbiorców wspó
  pracuj ących ze Spó
  k ą d
  ugoterminowo
  i zdaniem Spó
  ki, jako ść kredytowa tych nale żno ści jest dobra. Sprzeda ż us
  ug klientom indywidualnym
  odbywa si ę za pomoc ą przedp
  at na rachunki bankowe, gotówk ą lub za pomoc ą kart p
  atniczych, st ąd poziom
  nale żno ści od klientów indywidualnych jest niewielki i jako ść kredytowa tych nale żno ści nie stanowi istotnego
  ryzyka dla Spó
  ki.
  Warto ść godziwa aktywów i zobowi ąza ń finansowych wynosi odpowiednio:
  Klasy instrumentów finansowych na dzie ń 31.12.2017 Kategoria
  Zgodnie
  z MSR 39 warto
  ść bilansowa warto ść godziwa
  Udzia
  y i akcje nienotowane DDS 50
  50
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug (netto) PiN 2 495 2 495
  Pozosta
  e nale żno ści 15 324 15 324
  Lokaty i środki pieni ężne WwWGpWF 2 476 2 476
  Inne aktywa finansowe o terminie p
  atności do 3 miesi ęcy od
  dnia nabycia(Cash POOL) 5 834 5 834
  Pozosta
  e aktywa finansowe (netto) PiN 45 45
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug PZFwgZK (2 330) (2 330)
  Zobowi ązania z tytu
  u zakupu, budowy środków trwa
  ych i warto ści niematerialnych (2 603) (2 603)
  Kredyty i po
  życzki zaci ągni ęte PZFwgZK (6021) (6 021)
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu - -
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe PZFwgZK (19) (19)
  Klasy instrumentów finansowych na dzie ń 31.12.2016 Kategoria
  Zgodnie
  z MSR 39 warto
  ść bilansowa warto ść godziwa
  Udzia
  y i akcje nienotowane DDS 50
  50
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug (netto) PiN 3 003 3 003
  Pozosta
  e nale żno ści 119 119
  Lokaty i środki pieni ężne WwWGpWF 1 019 1 019
  Inne aktywa finansowe o terminie p
  atności do 3 miesi ęcy od
  dnia nabycia 6 830 6 830
  Pozosta
  e aktywa finansowe (netto) PiN 53 53
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug PZFwgZK (2 069) (2 069)
  Zobowi ązania z tytu
  u zakupu, budowy środków trwa
  ych i warto ści niematerialnych (811) (811)
  Kredyty i po
  życzki zaci ągni ęte PZFwgZK (8 090) (8 090)
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu - -
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe PZFwgZK (56) (56)


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 28
  Użyte skróty:
  UdtW – Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wyma galności,
  WwWGpWF – Aktywa/ zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy,
  PiN – Po życzki i nale żno ści,
  DDS – Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży,
  PZFwgZK – Pozosta
  e zobowi ązania finansowe wyceniane wed
  ug zamortyzowanego ko sztu.
  b) ryzyko utraty p
  ynno ści
  Prognozowanie przep
  ywów pieni ężnych realizowane jest w ramach jednostek eksploatac yjnych Spó
  ki,
  a nast ępnie podlegaj ą agregacji. Spó
  ka monitoruje prognozy p
  ynno ści w celu zagwarantowania
  wystarczaj ących środków pieni ężnych dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych przy jed noczesnym utrzymaniu
  rezerwy w postaci niewyp
  aconych gwarantowanych lin ii kredytowych, w taki sposób, by nie naruszyć limitów
  okre ślonych w umowach kredytowych. Ponadto Spó
  ka ma zawar tą umow ę systemu zarz ądzania środkami
  pieni ężnymi w grupie rachunków (cash pool). Prognozowanie u względnia plany Spó
  ki w zakresie
  zapotrzebowania na finansowanie zewn ętrzne, konieczno ść przestrzegania warunków zaci ągni ętych
  zobowi ąza ń. Nadwy żka środków pieni ężnych utrzymywana przez jednostki eksploatacyjne prz ekazywana jest
  na rachunek bie żący Spó
  ki, która jest lokowana w systemie zarz ądzania środkami pieni ężnymi b ąd ź
  zmniejsza otwarte linie kredytowe utrzymywanie na r achunkach bankowych Spó
  ki.
  Niezdyskontowane kwoty umowne zobowi ąza ń finansowych 2017
  do 1 roku 1-3 lata 3-5 lat Powy żej 5 lat
  kredyty i po życzki 1605 4416 - -
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu - - - -
  zatrzymane gwarancje
  z tytu
  u nale życie wykonanej
  umowy - - - -
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i
  us
  ug 2330 - - -
  Zobowi ązania z tytu
  u zakupu,
  budowy środków trwa
  ych i
  warto ści niematerialnych - - - -
  Inne zobowi ązania finansowe 19 - - -
  Niezdyskontowane kwoty umowne zobowi ąza ń finansowych 2016
  do 1 roku 1-3 lata 3-5 lat Powy żej 5 lat
  kredyty i po życzki 1 703 5 109 1 278 -
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu - - - -
  zatrzymane gwarancje
  z tytu
  u nale życie wykonanej
  umowy 4 32 - -
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i
  us
  ug 2 069 - - -
  Zobowi ązania z tytu
  u zakupu,
  budowy środków trwa
  ych i
  warto ści niematerialnych - - - -
  Inne zobowi ązania finansowe 23 - - -
  W latach 2017-2016 wska źniki p
  ynno ści kszta
  towa
  y si ę nast ępuj ąco:
  Lp. Nazwa wska źnika Regu
  a
  Wyliczenie wska źników
  2017 2016
  1 Wska
  źnik bie żącej
  p
  ynno ści finansowej
  aktywa obrotowe
  27 507 2,51
  11 267 1,12
  zobowi ązania bie żące 10 975 10 083
  2 Wska
  źnik szybki
  p
  ynno ści finansowej
  aktywa obr. - zapasy
  27 134 2,47
  10 909 1,08
  zobowi ązania bie żące 10 975 10 083
  W 2017 roku wska źniki p
  ynno ści uleg
  y poprawie. Spó
  ka nie ma problemów z regulo waniem zobowiąza ń.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 29
  3. Zarz ądzanie kapita
  em
  Zarz ądzanie kapita
  em w INTERFERIE S.A. ma na celu zachowanie zdolności do kontynuowania dzia
  alno ści
  z uwzgl ędnieniem realizacji planowanych inwestycji tak, aby Spó
  ka mog
  a generować zwrot dla akcjonariuszy
  oraz przynosi ć korzy ści pozosta
  ym interesariuszom.
  Zgodnie z praktyk ą rynkow ą efektywne wykorzystanie kapita
  u monitorowane jest na podstawie poniższych
  wska źników:
  Lp. Nazwa wska źnika Regu
  a Wyliczenie wska
  źników
  2017 201 6
  1 Rentowno
  ść kapita
  u
  ca
  kowitego zysk netto x 100 7 955 x 100 5,89 4 641 x 100 3,61
  warto ść kapita
  u
  ca
  kowitego 134 957 128 407
  2 Rentowno
  ść kapita
  u
  w
  asnego zysk netto x 100
  7 955 x 100 6,25
  4 641 x 100 3,90
  kapita
  w
  asny 127 327 119 093
  3 Wska
  źnik d źwigni
  finansowej zobowi
  ązania ogó
  em 18 605
  0,15 19 397 0,16
  kapita
  w
  asny 127 327 119 093
  Na kapita
  w
  asny sk
  adaj
  ą si ę: suma kapita
  u akcyjnego/podstawowego (nota12), na dwyżki warto ści emisyjnej
  nad warto ści ą ksi ęgow ą oraz zysków zatrzymanych (nota 13)
  Warto ść kapita
  u ca
  kowitego jest sum ą kapita
  u w
  asnego wynikaj ącego z bilansu plus warto ść sumy
  zobowi ąza ń d
  ugoterminowych wynikaj ących z bilansu.
  Spó
  ka zrealizowa
  a swój cel zarz ądzania kapita
  em w 2017 roku.
  4. Wa żne oszacowania i za
  o żenia
  Spó
  ka dokonuje oszacowa ń i przyjmuje za
  o żenia dotycz ące przysz
  o ści. Uzyskane w ten sposób
  oszacowania ksi ęgowe, z za
  o żenia rzadko pokrywa ć si ę b ędą z rzeczywistymi rezultatami. Oszacowania
  i za
  o żenia, które wi ążą się ze znacz ącym ryzykiem konieczno ści wprowadzenia istotnej korekty warto ści
  bilansowej aktywów i zobowi ąza ń w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poni żej.
  4.1 Okresy u żytkowania aktywów trwa
  ych
  Przedmiotem szacunku jest ustalenie przewidywanego o kresu użytkowania, który w trakcie eksploatacji mo że
  ulega ć skróceniu b ądź wyd
  u żeniu. Spó
  ka raz w roku obrotowym dokonuje weryfikac ji okresu użytkowania
  ś rodków trwa
  ych, uwzgl ędniaj ąc m.in. okres ekonomicznej u żyteczno ści, warto ść ko ńcow ą sk
  adnika aktywów
  oraz oczekiwany sposób konsumowania korzy ści ekonomicznych ze sk
  adnika aktywów.
  4.2 Odpisy z tytu
  u utraty warto ści rzeczowych aktywów trwa
  ych
  Przedmiotem szacunku s ą przysz
  e przep
  ywy pieni ężne z u żytkowania środka trwa
  ego, a tak że przyj ęta
  stopa dyskontowa, szacowana na podstawie wska źników przyjmowanych dla bran ży hotelarskiej. Przysz
  e
  przep
  ywy pieni ężne zale żą od wielu czynników (w tym od spodziewanej frekwenc ji w poszczególnych
  obiektach), a zmiany za
  o że ń b ędą mia
  y wp
  yw na wysoko ść warto ści odzyskiwanej aktywów.
  W okresie 12 miesi ęcy ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2016 roku rozpoznano odpis z tytu
  u utr aty wartości
  rzeczowych aktywów trwa
  ych, w kwocie 369 tys. z
  , co związane by
  o z rozbiórk ą budynku by
  ej sto
  ówki przy
  OSW Argentyt w D ąbkach(zgodnie z koncepcj ą rozbudowy jednostki).Utworzony w I pó
  roczu odpis zosta
  wykorzystany w IV kwartale 2016 r. Spó
  ka dokona
  a f izycznej likwidacji budynku by
  ej sto
  ówki przy OSW
  Argentyt w D ąbkach.
  W okresie 12 miesi ęcy ko ńcz ących si ę 31 grudnia 2017 roku nie rozpoznano odpisów z tytu
  u utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwa
  ych.
  Spó
  ka przeprowadzi
  a testy na utrat ę warto ści przyjmuj ąc nast ępuj ące za
  o żenia:
  a) Spó
  ka b ędzie kontynuowa
  a dzia
  alno ść w niezmienionym istotnie zakresie z wykorzystaniem
  obecnych jednostek eksploatacyjnych.
  b) Przep
  ywy pieni ężne przyj ęte na podstawie wiarygodnych szacunków Zarz ądu INTERFERIE S.A.
  akceptowanych przez Rad ę Nadzorcz ą Spó
  ki.
  c) Nak
  ady inwestycyjne w okresie prognozy przyj ęte na podstawie bud żetu inwestycyjnego Spó
  ki
  i planów Zarz ądu uzgodnionych z Rad ą Nadzorcz ą Spó
  ki.
  d) Stopa dyskontowa skalkulowana na poziomie 7,5%, n etto przy przyjęciu aktualnych parametrów
  makroekonomicznych oraz bran żowych dla Spó
  ki, przy czym dla bezpiecze ństwa w przypadku
  obiektów gdzie planowane s ą du że inwestycje, przyj ęto stop ę dyskonta na poziomie 8,5%.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 30
  e) Przyj ęto koszty doprowadzenia do sprzeda ży w
  ącznej wysoko ści 3% (w tym: koszty us
  ug prawnych,
  biura nieruchomo ści i inne obci ążenia zwi ązane z transakcj ą sprzeda ży).
  Oszacowane warto ści rynkowe przewy ższaj ą warto ści bilansowe nieruchomo ści.
  Zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej przeprowadzono analiz ę
  wra żliwo ści warto ści odzyskiwalnej aktywa na kluczowe parametry, któr e wp
  ywają znacz ąco na wyniki wyceny
  tj. stopa dyskontowa oraz zmiana zysku operacyjnego w okresie prognozy.
  Na potrzeby analizy wra żliwo ści ka żdy z powy ższych parametrów zmieniono o 6%.
  Warto ść bilansowa
  analiza wra żliwo ści warto ści maj ątku na zmian ę stopy dyskonta
  analiza wra żliwo ści warto ści maj ątku na zmian ę zysku operacyjnego
  + 6% -6% +6% -6%
  INTERFERIE w Szklarskiej Por ębie - Hotel Bornit 24 629 28 549 35 562 33 679 29 842
  INTERFERIE w Świeradowie Zdroju - Hotel Malachit 21 807 50 759 62 305 59 020 53 112
  INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyn 7 180 16 068 19 018 18 385 16 462
  INTERFERIE w Ko
  obrzegu – OSW Chalkozyn 17 636 33 441 41 368 39 704 34 466
  INTERFERIE w D ąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 21 703 60 978 75 713 72 737 62 752
  Stopa dyskonta oraz zmiana warto ści zysku operacyjnego, przy której wycena maj ątku by
  aby poni żej warto ści
  bilansowej:
  wzrost
  stopy dyskonta o pp % spadek zysku
  operacyjnego
  INTERFERIE w Szklarskiej Por ębie - Hotel BORNIT 1,27 22,3%
  INTERFERIE w Świeradowie Zdroju - Hotel MALACHIT 6,09 69,6%
  INTERFERIE w Ustroniu Morskim - OWS Cechsztyn 7,23 70,0%
  INTERFERIE w Ko
  obrzegu – OSW Chalkozyn 4,24 45,0%
  INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 6,85 55,4%
  W zwi ązku z realizacj ą dzia
  a ń polegaj ących na restrukturyzacji maj ątku, o których Spó
  ka informowa
  a
  poprzednimi Raportami z dniem 31.12.2017 r. zbyta z osta
  a zorganizowana część przedsi ębiorstwa
  INTERFERIE w Świnouj ściu – OSW Barbarka.
  Spó
  ka rozwa ża restrukturyzacj ę hotelu INTERFERIE w G
  ogowie, dlatego te ż w stosunku do tego obiektu
  przyj ęto inn ą ni ż powy ższe metodologi ę szacowania warto ści odzyskiwalnej.
  Bior ąc pod uwag ę
  • operat szacunkowy nieruchomo ści zabudowanej budynkiem hotelu INTERFERIE w G
  ogowie,
  sporz ądzony 20.09.2017r. przez mgr in ż. Ew ę G
  owsk ą okre ślaj ący warto ść rynkow ą przedmiotu wyceny
  w wysoko ści 2 788 800 z
  ,
  • warto ść bilansow ą hotelu w G
  ogowie wg stanu na 31.12.2017r. (warto ść ś rodków trwa
  ych , warto ści
  niematerialnych oraz środków trwa
  ych w budowie) w wysoko ści 2 310 567,70z
  ,
  • warto ść zobowi ąza ń Hotelu G
  ogów wg stanu na 31.12.2017r. w wysoko ści 60 925,16 z
  uznaje si ę, że warto ść odzyskiwana w/w sk
  adnika aktywów nie jest ni ższa od jego warto ści bilansowej.
  Nale ży podkre ślić , i ż warto ść godziwa pozostaje na poziomie wy ższym ni ż warto ść bilansowa o środków
  i charakteryzuje si ę relatywnie niewielk ą wra żliwo ści ą na zmian ę kluczowych parametrów.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 31
  4.3 Rezerwy na świadczenia emerytalne i jubileuszowe
  Aktualna warto ść zobowi ąza ń emerytalnych oraz jubileuszowych zale ży od szeregu czynników, które s ą
  ustalane metodami aktuarialnymi na podstawie szereg u za
  oże ń. Za
  o żenia stosowane przy ustalaniu kosztu
  netto (dochodu) dla emerytur obejmuj ą stop ę dyskontow ą. Wszelkie zmiany tych za
  o że ń b ędą mia
  y wp
  yw na
  warto ść bud żetow ą zobowi ąza ń emerytalnych.
  Szczegó
  owo pozycje dotycz ące świadcze ń pracowniczych zosta
  y przedstawione w nocie 17.
  4.4 Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy
  Aktywa i rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochod owego wycenia się przy zastosowaniu stawek
  podatkowych, które wed
  ug dost ępnych prognoz b ędą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub
  rozwi ązania rezerwy, przyjmuj ąc za podstaw ę przepisy podatkowe, które obowi ązywa
  y prawnie lub faktycznie
  na koniec okresu sprawozdawczego.
  Prawdopodobie ństwo realizacji aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego określa si ę jako pewne.
  4.5 Warto ść rynkowa Spó
  ki
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 roku cena akcji Spó
  ki wynosi
  a 3,7 0 z
  , a liczba akcji wynosi 14,564 tysięcy akcji,
  co oznacza, że warto ść rynkowa Spó
  ki by
  a ni ższa ni ż warto ść ksi ęgowa. Zgodnie z MSR36 par. 12 d,
  jest to przes
  anka do przeprowadzenia testu na trwa
  ą utrat ę warto ści Spó
  ki.
  Przeprowadzone testy na trwa
  ą utrat ę warto ści poszczególnych jednostek eksploatacyjnych wskazu ją ,
  ż e warto ść odzyskiwalna Spó
  ki jest wy ższa od warto ści ksi ęgowej.
  Cena akcji Spó
  ki wynika m.in. z ich niewielkiej p
  y nności (co jest zwi ązane ze sta
  ym akcjonariatem),
  a tak że trwaj ącym procesem odbudowy warto ści Spó
  ki.
  Zgodnie z profesjonalnym os ądem Zarz ądu, niska kapitalizacja rynkowa nie stanowi przes
  a nki utraty wartości.
  5. Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Stan na dzie ń
  31.12.2017 31.12.2016
  Grunty 320 320
  Budynki i budowle 86 407 96 089
  Urządzenia techniczne i maszyny 2 264 2 584
  Środki transportu 319 405
  Inne środki trwa
  e 1 705 2 137
  Środki trwa
  e w budowie 2 706 853
  Razem 93 722 102 388  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 32
  Zmiana warto ści rzeczowych aktywów trwa
  ych w okresie od 1.01.20 17 r.
  do 31.12.2017 r.
  Grunty
  Budynki i
  budowle
  Urz ądzenia techniczne
  i maszyny Ś
  rodki
  transportu
  Inne ś rodki
  trwa
  e Ś rodki trwa
  e w
  budowie Ogó
  em
  Stan na 1 stycznia 2017 r.
  Warto
  ść brutto 320 127 459 9 536 940 11 989 853 151 097
  Umorzenie - (31 370) (6 952) (535) (9 852) - (48 709)
  Warto
  ść ksi ęgowa netto 320 96 089 2 584 405 2 137 853 102 388
  Zmiany w roku 2017 -
  Rozliczenie
  środków
  trwa
  ych w budowie - 2 247 83 85 (2 415) -
  Zakup bezpo
  średni - - 307 12 365 4 196 4 880
  Inne zwi
  ększenia - - - - - 73 73
  Zbycie ZCP BARBARKA - (11 369) (706) (27) (1 202) - (13 304)
  Likwidacja lub spisanie z
  ewidencji - (417) (272) - (379) (1) (1 069)
  Amortyzacja
  - (2 517) (600) (89) (810) - (4 016)
  Zmniejszenie umorzenia z
  tytu
  u likwidacji i inne - 134 246 - 378 - 758
  Zmniejszenie umorzenia z
  tytu
  u zbycia ZPC
  BARBARKA -
  2 240 622 18 1 132 - 4 012
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Warto
  ść brutto 320 117 920 8 948 925 10 858 2 706 141 677
  Umorzenie - (31 513) (6 684) (606) (9 152) - (47 955)
  Warto
  ść ksi ęgowa netto 320 86 407 2 264 319 1 706 2 706 93 722
  Zmiana warto
  ści rzeczowych aktywów trwa
  ych w okresie od 1.01.20 16 r.
  do 31.12.2016 r.
  Grunty
  Budynki i
  budowle
  Urz ądzenia techniczne
  i maszyny Ś
  rodki
  transportu
  Inne ś rodki
  trwa
  e Ś rodki trwa
  e w
  budowie Ogó
  em
  Stan na 1 stycznia 2016 r.
  Warto
  ść brutto 320 126 782 9 091 878 11 882 429 149 383
  Umorzenie - (29 058) (6 598) (506) (9 917) - (46 080)
  Warto
  ść ksi ęgowa netto 320 97 724 2 493 372 1 965 429 103 303
  Zmiany w roku 2016 -
  Rozliczenie
  środków
  trwa
  ych w budowie - 1 240 121 62 - (1 423) -
  Zakup bezpo
  średni - - 549 62 833 1 853 3 296
  Zbycie - - - - - - -
  Likwidacja lub spisanie z
  ewidencji - (563) (226) (62) (726) (5) (1 583)
  Amortyzacja
  - (2 479) (578) (86) (660) - (3 802)
  Zmniejszenie umorzenia z
  tytu
  u likwidacji, sprzeda
  ży i
  inne - 167 224 57 725 - 1 173
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  Warto
  ść brutto 320 127 459 9 536 940 11 989 853 151 097
  Umorzenie - (31 370) (6 952) (535) (9 852) - (48 709)
  Warto
  ść ksi ęgowa netto 320 96 089 2 584 405 2 137 853 102 388


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 33
  Odpis amortyzacyjny w wysoko ści 3 911 tys. z
  (2016 r. 3 698 tys. z
  ) powi ększy
  koszty sprzedanych
  produktów, towarów i materia
  ów, w wysoko ści 105 tys. z
  (2016 r. 104 tys. z
  ) - koszty ogóln ego zarządu.
  Szczegó
  owe informacje odno śnie tytu
  u prawnego i w
  asno ści aktywów trwa
  ych stanowi ących zabezpieczenie
  zobowi ąza ń zosta
  y uj ęte w nocie nr 15.
  Zysk ze zbycia ZCP BARBARKA ( środki trwa
  e i warto ści niematerialne i prawne) wyniós
  4 941 z
  .
  6. Warto ści niematerialne
  Stan na dzie ń
  31.12.2017 31.12.2016
  Oprogramowanie komputerowe 63 53
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu 1 746 1 781
  Razem 1 809 1 834
  Oprogramowanie komputerowe Prawo wieczystego użytkowania gruntów Ogó
  em
  Stan na 1 stycznia 2017 r.
  Warto
  ść brutto 636 1 989 2 625
  Umorzenie (583) (208) (791)
  Wartość ksi ęgowa netto 53 1 781 1 834
  Zmiany w roku 2017 -
  Zakup bezpo średni 61 - 61
  Likwidacja (122) - (122)
  Sprzedaż - (6) (6)
  Zbycie ZCP Barbarka (14) (14)
  Amortyzacja (51) (20) (71)
  Zmniejszenie umorzenia z tytu
  u likwidacji i
  sprzedaży 122 1 123
  Zmniejszenie umorzenia z tytu
  u zbycia ZCP
  Barbarka 4 4
  Stan na 31 grudnia 20176 r.
  Warto
  ść brutto 575 1 969 2 544
  Umorzenie (512) (223) (735)
  Wartość ksi ęgowa netto 63 1 7 46 1 8 09
  Oprogramowanie komputerowe Prawo wieczystego u żytkowania gruntów Ogó
  em
  Stan na 1 stycznia 2016 r.
  Warto
  ść brutto 609 902 1 511
  Umorzenie (533) (190) (723)
  Wartość ksi ęgowa netto 76 712 788
  Zmiany w roku 2016 -
  Zakup bezpo średni 28 1 086 1 114
  Likwidacja - - -
  Amortyzacja (50) (18) (68)
  Zmniejszenie umorzenia z tytu
  u likwidacji - - -
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  Wartość brutto 636 1 989 2 625
  Umorzenie (583) (208) (791)
  Wartość ksi ęgowa netto 53 1 781 1 834  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 34
  Na dzie ń 31.12.2017 roku Spó
  ka INTERFERIE SA u żytkowa
  a grunty, na podstawie prawa wieczystego
  u żytkowania gruntów, o
  ącznej powierzchni 12,28 ha.
  Powierzchnia gruntów w wieczystym użytkowaniu (ha)
  31.12.2017 31.12.2016
  INTERFERIE w Ko
  obrzegu OSW CHALKOZYN 1,24 1,27
  INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW CECHSZTYN 0,72 0 ,72
  INTERFERIE w Świnouj ściu OSW BARBARKA - 0,10
  INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT 5,36 5,36
  INTERFERIE w D ąbkach OSW ARGENTYT 2,65 2,65
  INTERFERIE w Szklarskiej Por ębie Hotel BORNIT 1,80 1,80
  INTERFERIE Hotel w G
  ogowie 0,48 0,48
  Razem 12,25 12,38
  Prawo wieczystego u żytkowania gruntów Spó
  ka naby
  a od innych podmiotów. Grunty będące przedmiotem
  wieczystego u żytkowania zwi ązane s ą z podstawow ą dzia
  alno ści ą Spó
  ki.
  Zobowi ązania nieuj ęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spó
  ki z tyt u
  u prawa wieczystego użytkowania
  gruntów zosta
  y oszacowane na podstawie rocznych st awek op
  at wynikających z ostatnich decyzji
  administracyjnych oraz pozosta
  ego okresu u żytkowania gruntów obj ętych tym prawem.
  Stan na dzie
  ń
  ączna warto ść przysz
  ych minimalnych op
  at z tytu
  u
  prawa wieczystego u żytkowania gruntów 31.12.2017 roku
  31.12.2016 roku
  Poni
  żej jednego roku 234 214
  Od jednego roku do pięciu lat 872 956
  Powyżej pi ęciu lat 14 382 16 127
  Razem: 15 488 17 297
  za rok 2017
  za rok 2016 Op
  aty z tytu
  u prawa wieczystego użytkowania gruntów
  uj ęte w wyniku finansowym 234 214
  7. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  akcje i udzia
  y
  w jednostkach
  stowarzyszonych
  Stan na 1 stycznia 2017 r 21 949
  Zmiany w roku 2017 286
  Stan na 31 grudnia 2017 r. 22 235
  W 2017 roku nie by
  o zmian w pozycji inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 35
  Jednostka stowarzyszona Spó
  ki nie jest notowana na Gie
  dzie i jej udzia
  y w zagregowanych aktywach
  i zobowi ązaniach na dzie ń bilansowy przedstawia
  y si ę nast ępuj ąco:
  Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot
  dzia
  alno ści Posiadane
  udzia
  y Aktywa Zobowi
  ązania Przychody Wynik
  netto
  INTERFERIE Medical
  SPA Sp. z o.o. Legnica
  dzia
  alno
  ść
  hotelarska 32,63 %
  103 274 35 134 31 387 6 801
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki Interferie Medical SPA Sp. z o
  .o. wynosi 61.317 tys. z
  i dzieli się na
  61.317 udzia
  ów o warto ści nominalnej 1 000,00 z
  otych ka żdy. Udzia
  y w wysoko ści 32,63 % obj ę
  a Spó
  ka
  INTERFERIE S.A. z siedzib ą w Legnicy pokrywaj ąc je wk
  adem pieni ężnym w wysoko ści 204 tys. z
  oraz
  aportem o warto ści godziwej 19 808 tys. z
  . Wniesiony aport obejmow a
  prawo wieczystego użytkowania
  gruntów. Obj ęte udzia
  y stanowi ą 32,63 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki i uprawniaj ą do takiej samej liczby
  g
  osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó
  ki. Obj ęte udzia
  y zosta
  y uj ęte w ksi ęgach rachunkowych Spó
  ki po
  warto ści godziwej wniesionego aportu oraz gotówki. Czas t rwania Spó
  ki jest nieograniczony. Celem
  utworzenia spó
  ki jest prowadzenie przedsi ębiorstwa w zakresie hotelarstwa, wypoczynku, rehabi litacji,
  turystyki zdrowotnej i wellness.
  Otwarcie obiektu nast ąpi
  o 5.11.2011 r. i dzie ń pó źniej przybyli ju ż pierwsi go ście. Oficjalne otwarcie m.in. dla
  prasy i mediów nast ąpi
  o 9.12.2011 r.
  Zgodnie z Umow ą Inwestycyjn ą z dnia 20 wrze śnia 2010 roku wyp
  ata zaliczki na poczet dywidendy
  uzale żniona jest od Uchwa
  y Wspólników INTERFERIE Medical SPA .
  8. Instrumenty finansowe
  Stan na dzie ń 31.12.2017 roku
  Kategorie instrumentów finansowych
  Pozosta
  e
  zobowi ązania
  finansowe
  Klasy instrumentów finansowych Aktywa
  finansowe
  dost ępne do
  sprzeda ży
  Po
  życzki
  i nale żno ści
  finansowe Zobowi
  ązania
  finansowe
  wyceniane wg
  zamortyzowanego kosztu Pozosta
  e
  zobowi ązania
  finansowe Ogó
  em
  Udzia
  y i akcje
  50 - - 50
  Nale
  żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug
  (netto) - 2 495 2 495
  Pozosta
  e nale
  żno ści 15 324 - 15 324
  Ś rodki pieni ężne i lokaty - 8 312 - 8 312
  Pozosta
  e aktywa finansowe (netto) - 45 - 45
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug - - (2 330) (2 330)
  Kredyty i po
  życzki zaci ągni ęte - - (6 021) (6 021)
  Zobowi
  ązania z tytu
  u zakupu, budowy
  ś rodków trwa
  ych i warto ści
  niematerialnych - - (2 603) - (2 603)
  Pozosta
  e zobowi
  ązania finansowe - - (19) - (19)
  w tym:
  - kaucje krótkoterminowe - - - - -
  - kaucje d
  ugoterminowe
  - - - - -
  - inne - - (19) - (19)
  50 26 176 (10 973) - 15 253  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 36
  Stan na dzie ń 31.12.2016 roku
  Kategorie instrumentów finansowych
  Pozosta
  e
  zobowi ązania
  finansowe
  Klasy instrumentów finansowych Aktywa
  finansowe
  dost ępne do
  sprzeda ży
  Po
  życzki
  i nale żno ści
  finansowe Zobowi
  ązania
  finansowe
  wyceniane wg
  zamortyzowanego kosztu Pozosta
  e
  zobowi ązania
  finansowe Ogó
  em
  Udzia
  y i akcje
  50 - - 50
  Nale
  żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug
  (netto) - 3 003 3 003
  Pozosta
  e nale
  żno ści 119 - 119
  Ś rodki pieni ężne i lokaty - 7 850 - 7 850
  Pozosta
  e aktywa finansowe (netto)
  - 53 - 53
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug - - (2 068) (2 068)
  Kredyty i po
  życzki zaci ągni ęte - - (8 090) (8 090)
  Zobowi
  ązania z tytu
  u zakupu, budowy
  ś rodków trwa
  ych i warto ści
  niematerialnych - - - - -
  Pozosta
  e zobowi
  ązania finansowe - - (56) - (56)
  w tym:
  - kaucje krótkoterminowe - - - - -
  - kaucje d
  ugoterminowe - - - - -
  - inne - - (56) - (56)
  50 10 025 (10 214) - 861
  Aktywa finansowe dost
  ępne do sprzeda ży obejmuj ą udzia
  y w Spó
  ce TUW Cuprum, która nie jest notowan a
  na gie
  dzie papierów warto ściowych i nie jest mo żliwe wiarygodne ustalenie warto ści godziwej tych udzia
  ów
  wi ęc wykazywane s ą wed
  ug kosztu.
  .
  Na dzie ń 31.12.2017
  Aktywa finansowe
  Po życzki i nale żno ści
  (nale żno ści z tyt.
  dostaw
  i us
  ug, pozosta
  e nale żno ści
  finansowe) Zobowi ązania finansowe wyceniane wg
  zamortyzowanego kosztu (zobowi ązania z tyt.
  dostaw
  i us
  ug, kredyty, po życzki,
  inne zobowi ązania
  finansowe) Zobowi
  ązania
  z tyt.
  leasingu Ogó
  em
  Przychody z tytu
  u odsetek 109 - - 109
  Koszty z tytu
  u odsetek - (124) - (124)
  Zyski z tytu
  u różnic kursowych - - - -
  Straty z tytu
  u ró żnic kursowych - (99) - (99)
  Utworzenie odpisów aktualizuj ących - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizuj ących - - - -
  Op
  aty i prowizje od zaci ągni ętych
  kredytów - (376) - (376)
  Ogó
  em (zysk/strata netto) 109 (599) - (490)


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 37
  9. Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Stan na dzie ń
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  D
  ugoterminowe nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Nale
  żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 609 1 001
  Razem po życzki i nale żno ści finansowe netto 609 1 001
  Razem należno ści niefinansowe netto
  D
  ugoterminowe nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści, netto 609 1 001
  Krótkoterminowe nale
  żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug 2 813 2 430
  Pozosta
  e należno ści finansowe 15 319 119
  Odpisy aktualizujące (409) (428)
  Zaliczki 6
  Razem należno ści finansowe netto 17 729 2 121
  Inne należno ści niefinansowe, w tym: 977 454
  Z tytu
  u podatków, ubezpieczeń spo
  ecznych i zdrowotnych oraz innych
  ś wiadcze ń 617 385
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe czynne 116 182
  Razem krótkoterminowe należno ści niefinansowe netto 1 093 636
  Razem krótkoterminowe należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści, netto 18 822 2 757
  Razem nale
  żno ści krótkoterminowe i d
  ugoterminowe z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści, netto 19 431 3 758
  Na dzie
  ń 31.12.2016
  Aktywa finansowe
  Po życzki i nale żno ści
  (nale żno ści z tyt.
  dostaw
  i us
  ug, pozosta
  e nale żno ści
  finansowe) Zobowi ązania finansowe wyceniane wg
  zamortyzowanego kosztu (zobowi ązania z tyt.
  dostaw
  i us
  ug, kredyty, po życzki,
  inne zobowi ązania
  finansowe) Zobowi
  ązania
  z tyt.
  leasingu Ogó
  em
  Przychody z tytu
  u odsetek 10 - - 10
  Koszty z tytu
  u odsetek - (197) - (197)
  Zyski z tytu
  u różnic kursowych 53 - - 53
  Straty z tytu
  u ró żnic kursowych - (345) - (345)
  Utworzenie odpisów aktualizuj ących (27) - - (27)
  Odwrócenie odpisów aktualizuj ących 62 - - 62
  Op
  aty i prowizje od zaci ągni ętych
  kredytów - (347) - (347)
  Ogó
  em (zysk/strata netto) 98 (889) - (791)


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 38
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści
  Za rok obrotowy
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Odpis aktualizuj ący na pocz ątek okresu 428 476
  Odpis utworzony w rachunek zysków i strat w ci
  ężar kosztów rodzajowych (nota 19) 6 26
  Odpis utworzony w rachunek zysków i strat w ci
  ężar pozosta
  ych kosztów operacyjnych
  (nota 22) -
  Odpis odwrócony w rachunek zysków i strat w ci ężar kosztów rodzajowych (nota 19) (21) (63)
  Odpis odwrócony w rachunek zysków i strat w ci
  ężar pozosta
  ych przychodów
  operacyjnych (nota 23) - -
  Odpis wykorzystany w trakcie okresu
  (4) (11)
  Odpis aktualizuj
  ący na koniec okresu 409 428
  Maksymalne nara
  żenie na ryzyko kredytowe na dzie ń sprawozdawczy stanowi warto ść godziw ą ka żdej
  kategorii nale żno ści wymienionych powy żej.
  Spó
  ka nie posiada żadnych zabezpiecze ń ustanowionych na nale żno ściach.
  Nale żno ści handlowe przeterminowane o okres krótszy ni ż trzy miesi ące nie s ą uwa żane za nale żno ści, które
  utraci
  y na warto ści. Na dzie ń 31.12.2017 r. nale żno ści handlowe do 12 m- cy w kwocie 2 495 tys. z
  . (20 16 r.
  2 093 tys. z
  ) dotycz ą szeregu klientów, z którymi Spó
  ka nie mia
  a ostatn io żadnych problemów dlatego nie
  stwierdzono utraty ich warto ści.
  Analiza wiekowa w/w nale żno ści handlowych (przed uwzgl ędnieniem odpisu) przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Stan na dzie
  ń
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 do miesi ąca (brutto) 2 631 2 705
  powyżej 1 do 3 m-cy 496 54
  powyżej 3 do 6 m-cy 14 4
  Powyżej 6 m-cy 24 124
  SUMA 3 165 2 887
  10. Zapasy
  Stan na dzie
  ń
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Materia
  y 337 312
  Towary 36 46
  Wartość bilansowa zapasów, razem: 373 358
  Za okres
  od 01.01.17
  od 01.01.16
  Odpisy aktualizuj
  ące warto ść zapasów w okresie obrotowym do 31.12.17 do 31.12.16
  Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów, tow arów
  i materia
  ów - - Wykorzystany odpis w kosztach sprzedanych produktów, towarów
  i materia
  ów - -
  11. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Stan na dzie
  ń
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Ś rodki pieni ężne w kasie 51 48
  Ś
  rodki pieni ężne na rachunkach bankowych 2 308 914
  Inne
  środki pieni ężne 118 67
  Inne aktywa finansowe o terminie p
  atno
  ści do 3 miesi ęcy od dnia
  nabycia 5 835 6 821
  Razem
  środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 8 312 7 850


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 39
  Transakcje barterowe w okresie obrotowym dotyczy
  y g
  ównie us
  ug reklamowych. Transakcje te nie są istotne
  z punktu widzenia sprawozdania. Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania zosta
  y przedstawione w nocie
  31.
  12. Kapita
  akcyjny
  Struktura akcjonariatu powy żej 5% Liczba g
  osów Akcjonariat wed
  ug liczby g
  osów Akcjonariat wed
  ug liczby akcji
  Fundusz Hotele 01 spó
  ka z o.o.
  spó
  ka komandytowo-akcyjna 9 861 625 67,71% 67,71%
  ZUW URBEX Sp. z o.o. 2 197 969 15,09% 15,09%
  pozostali 2 504 606 17,20% 17,20%
  KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spó
  ka zależna -
  Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spó
  ka komandytowo- akcyjna z siedzib ą we
  Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 1) oraz spó
  ka zale żna -Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą z siedzib ą we Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 2) posiadaj ą:
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowi ących 1,79 % w kapitale
  zak
  adowym i uprawniaj ących do 261 000 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, stan owiących 1,79 % ogólnej
  liczby g
  osów oraz
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 1, 9 861 625 akcji zwyk
  ych na okaziciela INT ERFERIE S.A., które
  stanowi ą 67,71 % kapita
  u zak
  adowego i daj ą 9 861 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, co stano wi 67,71
  % w ogólnej liczbie g
  osów.
  Zatem po średnio, poprzez podmioty zale żne, Fundusz posiada
  ącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A.
  stanowi ących 69,50% w kapitale zak
  adowym i uprawniaj ących do 10 122 625 g
  osów na Walnym
  Zgromadzeniu tej spó
  ki, stanowi ących 69,50% ogólnej liczby g
  osów.
  Kapita
  zak
  adowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji, w tym:
  - akcje serii A – 9 564 200
  - akcje serii B – 5 000 000
  Warto ść nominalna ka żdej akcji Emitenta wynosi 5 z
  . Żadna seria nie jest uprzywilejowana.
  W trakcie 2017 roku nie nast ąpi
  a zmiana liczby akcji.
  Warto ść kapita
  u docelowego jest równa warto ści nominalnej akcji obecnie wyemitowanych.
  W trakcie roku obrotowego nie by
  o zmian w struktur ze w
  asności Spó
  ki.
  13. Zyski zatrzymane
  Kapita
  zapasowy tworzony zgodnie
  z wymogami KSH art. 396 Kapita
  zapasowy tworzony z zysku zgodnie ze statutem Zysk / (strata)
  z lat ubieg
  ych Razem zyski
  zatrzymane
  Stan na dzie ń 1 stycznia 2017 r. 2 250
  33 873 6 276 42 399
  Ca
  kowite dochody
  8 234 8 234
  w tym:
  Zysk netto roku obrotowego: - - 8 241 8 241
  Inne ca
  kowite dochody z tytu
  u
  zysków/strat aktuarialnych - - (7) (7)
  Przekazanie na kapita
  zapasowy
  371 4 270 -4 641 0
  Stan na dzie
  ń 31 grudnia 2017 r. 2 621 38 143 9 869 50 633


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 40
  Kapita
  zapasowy tworzony zgodnie
  z wymogami KSH art. 396 Kapita
  zapasowy tworzony z zysku zgodnie ze statutem Zysk / (strata)
  z lat ubieg
  ych Razem zyski
  zatrzymane
  Stan na dzie ń 1 stycznia 2016 r. 1 856
  29 336 7 265 38 457
  Ca
  kowite dochody
  3 943 3 943
  w tym:
  Zysk netto roku obrotowego: - - 245 4 245
  Inne ca
  kowite dochody z tytu
  u
  zysków/strat aktuarialnych - - (302) (302)
  Przekazanie na kapita
  zapasowy
  394 4 537 (4 932) -
  Stan na dzie
  ń 31 grudnia 2016 r. 2 250 33 873 6 276 42 399
  Na podstawie Kodeksu Spó
  ek Handlowych Spó
  ka tworzy
  obowiązkowe odpisy z zysku na kapita
  zapasowy
  w celu pokrycia ewentualnych (przysz
  ych) lub istni ejących strat w wysoko ści co najmniej 8% zysku za dany
  rok obrotowy, a ż do czasu, gdy warto ść kapita
  u zapasowego osi ągnie poziom co najmniej 1/3 kapita
  u
  zak
  adowego zarejestrowanego. Tak utworzony kapita
  zapasowy nie podlega podzia
  owi, może by ć
  wykorzystany tylko na pokrycie straty wykazanej w s prawozdaniu finansowym.
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. kapita
  zapasowy z tytu
  u obowi ązkowego odpisu w Spó
  ce wynosi
  2 621 tys. z
  ,
  uj ęty jest w pozycji kapita
  u: Zyski zatrzymane (na dz ień 31.12.2016 wynosi
  : 2 250 tys. z
  ).
  14. Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania
  Stan na dzie ń
  31.12.2017 31.12.2016
  D
  ugoterminowe zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania
  Inne zobowi ązania finansowe 55 33
  D
  ugoterminowe zobowiązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania, razem 55 33
  Krótkoterminowe zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug 2 330 2 069
  Zobowiązania z tytu
  u zakupu, budowy środków trwa
  ych i warto ści niematerialnych 2 683 811
  Inne zobowi ązania finansowe 795 839
  Zobowiązania finansowe, razem (zakres MSSF7) 5 808 3 719
  Ogó
  em zobowiązania finansowe 5 808 3 719
  Zobowiązania z tytu
  u podatków i ubezpiecze ń spo
  ecznych 461 1 001
  Inne zobowiązania niefinansowe 23 35
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 518 1 339
  Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów 465 756
  Zobowiązania niefinansowe, razem 2 467 3 131
  Krótkoterminowe zobowiązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania, razem 8 275 6 850
  Ogó
  em zobowiązania d
  ugoterminowe i krótkoterminowe z tytu
  u dos taw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowiązania 8 330 6 883  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 41
  Analiza wiekowa w/w zobowi ąza ń handlowych przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Stan na dzie
  ń
  31.12.2017 31.12.2016
  do miesiąca 2 297 2 068
  powyżej 1 do 3 m-cy 33 1
  powyżej 3 do 6 m-cy - -
  Powyżej 6 m-cy - -
  SUMA 2 330 2 069
  15. Kredyty i pożyczki
  Stan na dzie
  ń
  31.12.2017 31.12.2016
  D
  ugoterminowe kredyty i po życzki
  Kredyty 4 416 6 387
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego - - D
  ugoterminowe kredyty, po życzki i inne zewn ętrzne źród
  a finansowania, razem
  4 416 6 387
  Krótkoterminowe kredyty i po
  życzki
  Kredyty 1 606 1 703
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego - - Kredyty w rachunku bie żącym - -
  Krótkoterminowe kredyty, po życzki i inne zewn ętrzne
  ź ród
  a finansowania, razem
  1 606
  1 703
  Kredyty i pożyczki, razem 6 022 8 090
  Opis zawartych umów kredytowych:
  Dnia 08 marca 2016 roku zosta
  a zawarta Umowa Kredyt owa pomiędzy Bankiem Pekao SA, Interferie Medical
  SPA Spó
  ka z o.o. oraz INTERFERIE SA. Celem Umowy Kredytowej by
  o refinansowanie dotychczasowych
  zad
  u że ń obu Spó
  ek oraz udzielenie INTERFERIE SA kredytów inwest ycyjnych.
  Umowa Kredytowa przewiduje udost ępnienie Kredytobiorcom nast ępuj ących kredytów:
  a) Kredyt A, w rachunku bie żącym udzielony INTERFERIE SA do maksymalnej wysoko ści
  3.000.000,00 PLN z terminem sp
  aty do 30 marca 2018 roku.
  b) Kredyt B, refinansowany, udzielony: Interferie Medical SPA do maksymalnej wysoko ści 11.089.373,41 EUR z terminem sp
  aty do
  30 wrze śnia 2021 roku.
   INTERFERIE SA do maksymalnej wysoko ści 40.920,00 EUR z terminem sp
  aty do 31 grudnia 201 6
  roku. (sp
  acony zgodnie z umow ą)
   INTERFERIE SA do maksymalnej wysoko ści 2.117.557,47 EUR z terminem sp
  aty do 30 wrze śnia
  2021 roku.
  c) Kredyt C, inwestycyjny przeznaczony na rozbudow ę OSW Argentyt , udzielony INTERFERIE SA do
  maksymalnej wysoko ści 28.000.000,00PLN z terminem sp
  aty do 31 grudnia 2027 roku.
  d) Kredyt D, inwestycyjny przeznaczony na rozbudow ę OSW Chalkozyn, udzielony INTERFERIE SA
  do maksymalnej wysoko ści 7.683.000,00 EUR z terminem sp
  aty do 31 grudnia 2027 roku.
  Kredyt A i Kredyt B zosta
  y uruchomione 19.05.2016r. Kr edyt C i Kredyt D zostanie uruchomiony po
  rozpocz ęciu inwestycji i aktualny stan kredytów jest 0,0 z
  .
  Zabezpieczeniem Umowy Kredytowej jest: 1) O świadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki um ownej
  ącznej z najwy ższym
  pierwsze ństwem zaspokojenia na Nieruchomo ściach po
  o żonych w Świnouj ściu, D ąbkach oraz
  Ko
  obrzegu, do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w w ysokości 43.468.766,92 EUR.
  2) Zastaw na Udzia
  ach:
  Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podsta wie której zastawy rejestrowe z najwyższym
  pierwsze ństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dod atkowe zabezpieczenia), zosta
  y ustanowione
  na wszystkich udzia
  ach w kapitale zak
  adowym Inter ferie Medical SPA Spó
  ka z o.o. posiadanych przez
  INTERFERIE SA.
  Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podsta wie której zastawy rejestrowe z najwyższym
  pierwsze ństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dod atkowe zabezpieczenia), zosta
  y ustanowione


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 42
  na wszystkich udzia
  ach w kapitale zak
  adowym Inter ferie Medical SPA Spó
  ka z o.o. posiadanych przez
  Fundusz. 3) Zastaw na Przedsi ębiorstwie:
  Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zas tawy rejestrowe z najwyższym pierwsze ństwem
  zaspokojenia zosta
  y ustanowione na zbiorach rzecz y w Świnouj ściu, D ąbkach oraz Ko
  obrzegu.
  4) Zastaw na Rachunkach:
  Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zas tawy rejestrowe z najwyższym pierwsze ństwem
  zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenie) zostaną ustanowione na wszystkich
  rachunkach bankowych Kredytobiorców.
  5) Pe
  nomocnictwo do Rachunków Bankowych:
  Pe
  nomocnictwo ka żdego z Kredytobiorców do ka żdego z rachunków bankowych Kredytobiorców wraz
  z instrukcj ą ustanowienia blokady na Rachunku Rezerwowym i inn ych rachunkach w razie Naruszenia.
  6) Umowa Cesji:
  Umowa cesji, na mocy której Kredytobiorca dokonuje n a rzecz Kredytodawcy, tytu
  em zabezpieczenia, cesji
  swoich praw i korzy ści, w ramach przysz
  ych i istniej ących Polis Ubezpieczeniowych, Gwarancji Wykonania
  i Umów Projektu. 7) O świadczenie o poddaniu si ę egzekucji:
  O świadczenie ka żdego Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu si ę egzekucji w trybie artyku
  u 777 kodeksu
  post ępowania cywilnego.
  8) Umowa Podporz ądkowania:
  Umowa Podporz ądkowania nale życie podpisana przez jej strony ( Kredytobiorców ora z wszystkie osoby
  b ędące stron ą Po życzek Podporz ądkowanych i Kredytodawc ę).
  W wyniku zawartej Umowy Kredytowej, INTERFERIE S.A. zobo wiązuje si ę do utrzymania w ca
  ym okresie
  kredytowania na odpowiednim poziomie kondycji finan sowej wskaźnik LTV na poziomie nie wy ższym ni ż 60 %
  Zgodnie z umow ą, weryfikacja wska źnika nast ępuje w okresach kwartalnych i na dzie ń 31.12.2017r. wska źnik
  by
  spe
  niony i wyniós
  17,63%.
  Na dzie ń publikacji Raportu, Spó
  ka nie widzi zagro że ń w postaci wypowiedzenia Umowy Kredytowej z dnia
  08.03.2017r.
  Efektywna stopa procentowa dla kredytów otrzymanych w Bank Pekao S.A. wynosi: 2,06 %
  INTERFERIE SA w 2017 roku zap
  aci
  a odsetki z tytu
  u k redytów w wysokości 124 tys. z
  .
  Stan zobowi ąza ń z tytu
  u kredytów przedstawia si ę nast ępuj ąco:


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego
  43
  ZOBOWI ĄZANIA D UGOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO ŻYCZEK
  - stan na 31.12. 2017r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin
  sp
  aty Zabezpieczenia po
  życzkodawcy w tys. z
  waluta jednostka w tys. z
  wa luta jednostka Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  8 990
  2117
  EUR
  4416
  1 058
  EUR
  Euribor 3M powi
  ększony
  o mar żę banku w wysoko ści
  1,75 p.a. 30.09.2021 O
  świadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki
  umownej
  ącznej do wysoko ści 43.468.766,92 EUR,
  o świadczenie o poddaniu si ę egzekucji , zastaw na
  udzia
  ach, zastaw na przedsi ębiorstwie, zastaw na
  rachunkach, pe
  nomocnictwo do rachunków
  bankowych, umowa cesji, umowa podporz ądkowania
  I. Ogó
  em 8 990
  2 117
  x
  4416
  1 058
  x x X x
  ZOBOWI ĄZANIA KROTKOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO ŻYCZEK - stan na 31.12.2017r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin sp
  aty Zabezpieczenia pożyczkodawcy
  w tys. z
  waluta
  jedno
  stka w tys. z
  waluta jednostka
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  rata
  krótkoterminowa kredytu
  1 605
  385
  EUR
  Euribor 3M powi ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,75 p.a. 31.12.2018 Patrz tabela powy
  żej
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  3 000
  -
  PLN
  0
  -
  PLN
  Wibor 1M powi
  ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,05 p.a 30.03.2017 Patrz tabela powy
  żej
  II. Ogó
  em
  x 3 000
  x
  x
  1 605
  385
  x x x x  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego
  44
  ZOBOWI ĄZANIA D UGOT
  ERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO Ż
  YCZEK
  - stan na 31.12. 2016r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin
  sp
  aty Zabezpieczenia po
  życzkodawcy w tys. z
  waluta jednostka w tys. z
  wa luta jednostka Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  8 990
  2117
  EUR
  6 387
  1 443
  EUR
  Euribor 3M powi
  ększony
  o mar żę banku w wysoko ści
  1,75 p.a. 30.09.2021 O
  świadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki
  umownej
  ącznej do wysoko ści 43.468.766,92 EUR,
  o świadczenie o poddaniu si ę egzekucji , zastaw na
  udzia
  ach, zastaw na przedsi ębiorstwie, zastaw na
  rachunkach, pe
  nomocnictwo do rachunków
  bankowych, umowa cesji, umowa podporz ądkowania
  I. Ogó
  em 8 990
  2 117
  x
  6 387
  1 443
  x x X x
  ZOBOWI ĄZANIA KROTKOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO ŻYCZEK - stan na 31.12.2016r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin sp
  aty Zabezpieczenia pożyczkodawcy
  w tys. z
  waluta
  jedno
  stka w tys. z
  waluta jednostka
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  rata
  krótkoterminowa kredytu
  1 703
  385
  EUR
  Euribor 3M powi ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,75 p.a. 31.12.2017 Patrz tabela powy
  żej
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  3 000
  -
  PLN
  0
  -
  PLN
  Wibor 1M powi
  ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,05 p.a 30.03.2017 Patrz tabela powy
  żej
  II. Ogó
  em
  x 3 000
  x
  x
  1 703
  385
  x x x x
  Dost
  ępny limit kredytowy w rachunku bie żącym wynosi 3.000 tys. z  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 45
  16. Odroczony podatek dochodowy
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na początek okresu
  sprawozdawczego
  1 860 1 634
  Rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na początek
  okresu sprawozdawczego
  4 099 3 731
  Nadwy żka rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na
  pocz ątek okresu sprawozdawczego, z tego:
  (2 239) (2 097)
  Zmiany w ci ągu roku
  Uznanie / (Obci ążenie) wyniku finansowego (244) (142)
  Nadwy żka rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na
  koniec okresu sprawozdawczego, z tego:
  (2 484) (2 239)
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu
  sprawozdawczego 1 827 1 860
  Rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu
  sprawozdawczego 4 310 4 099
  Aktywa z tytu
  u podatku
  odroczonego
  Stan na
  1.01.2017 r. wg
  stawki 19 % Uznanie / (Obci
  ążenie)
  wyniku finansowego Zwi
  ększenia
  /
  Zmniejszenia kapita
  u Stan na 31.12.2017 r.
  wg stawki 19 %
  Odsetki 1
  - - 1
  Odpisy aktualizuj
  ące warto ści
  nale żno ści 112 1 113
  Ś
  wiadczenia na rzecz pracowników
  (urlopy) 33 29 (32) 30

  żnice kursowe 763 19 - 782
  Zobowi
  ązania na przysz
  e
  ś wiadczenia pracownicze 415 56 (95) 376
  Niewyp
  acone wynagrodzenia z
  narzutami 265 83 (82) 266
  Pozosta
  e
  271 11 (23) 259
  Razem 1 860 199 (232) 1 827
  Cz
  ęść „Zobowi ąza ń na przysz
  e świadczenie pracownicze” w kwocie 232 tys. z
  zosta
  a ujęta w innych
  ca
  kowitych dochodach w pozycji „Podatek dochodowy”.
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  Stan na
  1.01.2016 r. wg
  stawki 19 % Uznanie / (Obci
  ążenie)
  wyniku finansowego Zwi
  ększenia
  /
  Zmniejszenia kapita
  u Stan na 31.12.2016 r.
  wg stawki 19 %
  Odsetki 1
  - - 1
  Odpisy aktualizuj
  ące warto ści
  nale żno ści 106 6 - 112
  Ś
  wiadczenia na rzecz pracowników
  (urlopy) 40 (7) - 33

  żnice kursowe 700 63 - 763
  Zobowi
  ązania na przysz
  e
  ś wiadczenia pracownicze 273 71 71 415
  Niewyp
  acone wynagrodzenia z
  narzutami
  251 14 - 265
  Pozosta
  e
  263 8 - 271
  Razem 1 634 155 71 1 860
  Cz
  ęść „Zobowi ąza ń na przysz
  e świadczenie pracownicze” w kwocie 71 tys. z
  zosta
  a ujęta w innych
  ca
  kowitych dochodach w pozycji „Podatek dochodowy”.


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 46
  31.12.2017 31.12.2016
  Kwota części d
  ugoterminowej podatku dochodowego, której real izacji
  lub uregulowania oczekuje si ę do 12 m-cy 1 604 881
  Kwota cz
  ęści d
  ugoterminowej podatku dochodowego, której real izacji
  lub uregulowania oczekuje si ę po up
  ywie 12 m-cy 880 1 358
  2 484 2 239
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego Stan na
  1.01.2017 r. wg
  stawki 19 % Obci
  ążenie / (Uznanie)
  wyniku finansowego Stan na 31.12.2017 r.
  wg stawki 19 %
  Odsetki 21
  - 21
  Różnice kursowe 896 83 979
  Różnice amortyzacji 1 917 93 2 010
  Pozosta
  e: 1 265 36 1 300 w tym:
  przeszacowanie maj ątku (przej ście na
  MSSF na 1.01.2009) 1 044
  - 1 044
  pozosta
  e 221 36 256
  Razem 4 099 212 4 310
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego Stan na
  1.01.2016 r. wg stawki 19 % Obci
  ążenie / (Uznanie)
  wyniku finansowego Stan na 31.12.2016 r.
  wg stawki 19 %
  Odsetki 20
  1 21
  Różnice kursowe 788 108 896
  Różnice amortyzacji 1 671 246 1 917
  Pozosta
  e: 1 252 12 1 264 w tym:
  przeszacowanie maj ątku (przej ście na
  MSSF na 1.01.2009) 1 044
  - 1 044
  pozosta
  e 208 13 221
  Razem 3 731 368 4 099  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 47
  17. Zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń pracowniczych
  OGÓ EM
  zobowi ązania nagrody
  jubileuszowe odprawy
  emerytalno-
  rentowe odprawy
  po śmiertne i inne
  ś wiadczenia
  Warto ść bie żąca zobowi ązania
  stan na 1 stycznia 2017 r. 2 185 1 193 913 79
  Koszty odsetek
  54 31 21 2
  Koszty bie
  żącego zatrudnienia 222 156 59 7
  Straty aktuarialne 117 73 44 -
  Zyski aktuarialne (509) (474) (16) (19)
  Zmniejszenie zobowi
  ąza ń z tytu
  u utraty kontroli (51) (9) (42) -
  Wyp
  acone
  świadczenia (1 121) (884) (233) (4)
  Warto
  ść bie żąca zobowi ąza ń 897 86 746 65
  stan na 31 grudnia 201 7 r.
  Koszty przesz
  ego zatrudnienia nieuj
  ęte do dnia
  bilansowego - - - -
  Warto
  ść bilansowa zobowi ąza ń
  stan na 31 grudnia 2017 r. 897 86 746 65
  z tego:
  Warto
  ść bilansowa zobowi ąza ń
  d
  ugoterminowych 675 34 582 60 Warto
  ść bilansowa zobowi ąza ń
  krótkoterminowych 221 52 164 5
  OGÓ EM
  zobowi ązania nagrody
  jubileuszowe odprawy
  emerytalno- rentowe odprawy
  po śmiertne i inne
  ś wiadczenia
  Warto ść bie żąca zobowi ązania
  stan na 1 stycznia 2016 r. 1 581 1 080 407 94
  Koszty odsetek
  41 30 9 2
  Koszty bie
  żącego zatrudnienia 110 79 22 9
  Straty aktuarialne 935 561 374 0
  Zyski aktuarialne 1 0 0 1
  Wyp
  acone
  świadczenia 0 0 0 0
  Warto
  ść bie żąca zobowi ąza ń
  stan na 31 grudnia 2016 r. 2 668 1 750 812 106
  Koszty przesz
  ego zatrudnienia nieuj ęte do dnia
  bilansowego (483) (557) 101 (27)
  Warto
  ść bilansowa zobowi ąza ń
  stan na 31 grudnia 2016 r. 2 185 1 193 913 79
  z tego:
  Warto ść bilansowa zobowi ąza ń
  d
  ugoterminowych 655 0 593 62 Warto
  ść bilansowa zobowi ąza ń
  krótkoterminowych 1 530 1 193 320 17


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 48
  ączna kwota kosztów uj ętych w wyniku finansowym z tytu
  u przysz
  ych świadcze ń pracowniczych
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  Koszty uj ęte w wyniku finansowym, razem do 31.12.17 do 31.12. 16
  Koszty odsetek 54
  41
  Koszty bieżącego zatrudnienia 222 110
  Straty aktuarialne
  - w tym straty odniesione w ca
  kowite dochody 117 936 374
  Koszty przesz
  ego zatrudnienia
  (483) (483
  )
  Straty z tytu
  u rozliczenia programu - -
  Wyp
  acone świadczenia (1 121) -
  (1 211) 604
  G
  ówne przyjęte za
  o żenia aktuarialne w INTERFERIE SA/w %/
  2017 2018 do 2019
  - stopa dyskonta /%/ 3,35 3,35 3,35
  - stopa wzrostu najni
  ższego wynagrodzenia 2,3 2,3 2,7
  rotacje:
  wiek pracownika do 30 lat 31 – 40 lat 41 – 50 lat 5
  1 – 60 lat 61+ lat
  prawdopodobie ństwo rezygnacji 12% 10% 8% 6% 2%
  18. Przychody ze sprzeda ży
  Za okres
  od 01.01.17
  od 01.01.16
  do 31.12.17
  do 31.12.16
  Przychody ze sprzedaży, w tym: 49 178 47 626
  Przychody ze sprzedaży us
  ug 48 961 47 387
  Przychody ze sprzeda
  ży towarów i materia
  ów 217 239
  19. Koszty wg rodzaju
  Za okres
  od 01.01.17
  od 01.01.16 do 31.12.17 do 31.12.16
  Amortyzacja środków trwa
  ych i warto ści niematerialnych 4 087 3 871
  Koszty
  świadcze ń pracowniczych 18 754 18 137
  Zu
  życia materia
  ów i energii 11 238 10 510
  Us
  ugi obce
  8 413 7 293
  Podatki i op
  aty 1 918 1 874
  Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 1 142 1 103
  Ubezpieczenia maj
  ątkowe i osobowe 349 276
  Podró
  że s
  u żbowe 58 58
  Pozosta
  e koszty z tego: 124 92
  Odpis utworzony /Odwrócony z tytu
  u utraty warto
  ści rzeczowych aktywów trwa
  ych -
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści 6 26
  Odwrócenie odpisu aktualizującego warto ść nale żno ści (21) (63) Inne koszty dzia
  alności operacyjnej 139 129
  Razem koszty rodzajowe 46 083 43 214
  Wartość sprzedanych towarów i materia
  ów (+) 95 93
  Koszty wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby jednostki (-) -
  ączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów, sprzeda ży oraz koszty ogólnego zarz ądu 46 178 43 307  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 49
  20. Koszty świadcze ń pracowniczych
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Koszty wynagrodzeń 15 402 14 843
  Koszty ubezpiecze ń spo
  ecznych i innych świadcze ń 3 113 3 064 Koszty przysz
  ych świadcze ń (rezerwy) z tytu
  u odpraw emerytalnych,
  nagród jubileuszowych i tym podobnych świadcze ń pracowniczych 239 230
  Koszty świadcze ń pracowniczych 18 754 18 137
  21. Średnia liczba pracowników
  2017 2016
  Przeci ętne zatrudnienie w etatach za 12 m-cy 314 315
  22. Pozosta
  e koszty i straty operacyjne
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Koszty i straty z tytu
  u instrumentów finansowych, zaliczane do pozosta
  ej
  dzia
  alno ści operacyjnej z tytu
  ów: 10 -
  Odsetki 10 -
  Straty z tytu
  u zbycia środków trwa
  ych - -
  Straty z tytu
  u ró żnic kursowych - -
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści pozosta
  ych nale żno ści - -
  Przekazane darowizny 6 -
  Straty z tytu
  u ró żnic kursowych 99 -
  Zap
  acone kary i odszkodowania 24 22
  Koszty (straty) zaniechania, zawieszenia okre ślonego rodzaju dzia
  alno ści - -
  Pozosta
  e koszty / straty operacyjne, w tym: 545 707
  - pozosta
  e 545 707
  Ogó
  em pozosta
  e koszty operacyjne 684 730
  23. Pozosta
  e przychody i zyski operacyjne
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16 Przychody oraz zyski z tytu
  u instrumentów finansowych zaliczane do
  pozosta
  ej dzia
  alno ści operacyjnej z tytu
  ów: 5 248 124
  Odsetki 109 71
  Zyski z tytu
  u ró żnic kursowych finansowych - 53
  Zyski z tytu
  u zbycia środków trwa
  ych 3 226 -
  Zysk ze zbycia warto ści niematerialnych 1 913 -
  Rozwi ązanie niewykorzystanych rezerw z tytu
  ów:
  Otrzymane kary i odszkodowania 325 47
  Ujawnione nadwy żki aktywów obrotowych
  1 1
  Dywidendy 1 935 2 330
  Pozosta
  e przychody operacyjne, w tym: 97 94
  - pozosta
  e 97 94
  Ogó
  em pozosta
  e przychody operacyjne 7 606 2 596  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 50
  24. Przychody finansowe
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Zyski z tytu
  u różnic kursowych od kredytów 414 - Przychody z tytu
  u realizacji instrumentów pochodny ch związanych ze
  ź ród
  ami finansowania zewn ętrznego - -
  Ogó
  em przychody finansowe 414 0
  25. Koszty finansowe
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Koszty odsetek: 124 196
  Od pożyczek i kredytów 124 196
  Od leasingu finansowego - -
  Straty z tytu
  u ró żnic kursowych - 345
  Op
  aty i prowizje z tytu
  u finansowania zewn ętrznego 376 347
  Pozosta
  e koszty finansowe - 24
  Ogó
  em koszty finansowe - netto 500 912
  26. Podatek dochodowy
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  Podatek dochodowy do 31.12.17 do 31.12.16
  Podatek bieżący 1 634 419
  Podatek odroczony 247 213
  Korekty podatku za poprzednie okresy - -
  Razem: 1 881 632
  Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem brutto Spó
  ki różni si ę w poni ższy sposób od
  teoretycznej kwoty któr ą Spó
  ka uzyska
  aby, stosuj ąc 19% stawk ę podatku. Efektywna stopa procentowa
  w 2017 roku wynosi
  a 19,20% (2016r.: 11,99%).
  Za okres
  od 01.01.17
  od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Zysk przed opodatkowaniem (brutto)
  9 836 5 273
  Podatek wyliczony wg obowiązuj ącej stawki podatkowej (19%) 1 869 1 002
  Przychody niepodlegaj ące opodatkowaniu (368) (443)
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 322 72
  Korekty podatku za poprzednie okresy 58 1
  Ujemne różnice przej ściowe w okresie, od których nie rozpoznano
  aktywów z tytu
  u podatku dochodowego -
  Obci ążanie wyniku finansowego z tytu
  u podatku dochodoweg o (wg efektywnej stopy procentowej) 1 881 632  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 51
  27. Wp
  ywy ze zbycia rzeczowych aktywów trwa
  ych i wartości niematerialnych
  W rachunku przep
  ywów pieni ężnych na kwot ę wp
  ywu ze sprzeda ży rzeczowych aktywów trwa
  ych sk
  adaj ą
  si ę:
  Za okres
  od 01.01.17 od 01.01.16
  do 31.12.17 do 31.12.16
  Warto ść ksi ęgowa netto zbytych rzeczowych aktywów trwa
  ych i wa rtości
  niematerialnych oraz koszty zwi ązane ze zbyciem 9 307 -
  Zysk/Strata na zbyciu rzeczowych aktywów trwa
  ych i
  wartości
  niematerialnych 5 139 -
  Zmiana stanu nale
  żno ści z tytu
  u zbycia (14 113) (380)
  Wp
  ywy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwa
  ych i warto ści niematerialnych 333 380
  28. Transakcje z podmiotami powi
  ązanymi
  Kontrol ę nad Spó
  k ą INTERFERIE S.A. sprawuje Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z o.o. spó
  ka komandytowo-
  akcyjna, który posiada 67,71% akcji Spó
  ki, 15,09 % akcji posiada ZUW URBEX Sp. z o.o. Pozosta
  e 17,20%
  akcji znajduje si ę w posiadaniu wielu akcjonariuszy. Jednostk ą dominuj ącą wy ższego szczebla jest spó
  ka
  KGHM Polska Mied ź S.A, w której 31,79 % akcji posiada Skarb Pa ństwa.
  KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spó
  ka zależna
  - Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spó
  ka komandytowo- akcyjna z siedzib ą we
  Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 1) oraz spó
  ka zale żna -Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą z siedzib ą we Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 2) posiadaj ą:
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowi ących 1,79 % w kapitale
  zak
  adowym i uprawniaj ących do 261 000 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, stan owiących 1,79 % ogólnej
  liczby g
  osów oraz
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 1, 9 861 625 akcji zwyk
  ych na okaziciela INT ERFERIE S.A., które
  stanowi ą 67,71 % kapita
  u zak
  adowego i daj ą 9 861 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, co stano wi 67,71
  % w ogólnej liczbie g
  osów.
  Zatem po średnio, poprzez podmioty zale żne, Fundusz posiada
  ącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A.
  stanowi ących 69,50% w kapitale zak
  adowym i uprawniaj ących do 10 122 625 g
  osów na Walnym
  Zgromadzeniu tej spó
  ki, stanowi ących 69,50% ogólnej liczby g
  osów.
  Z podmiotami powi ązanymi przeprowadzono nast ępuj ące transakcje:
  Za okres
  od 01.01.17 do 31.12.17
  Przychody ze zbycia jednostkom powi ązanym przychody ze
  sprzeda ży us
  ug przychody ze
  sprzeda ży towarów i materia
  ów
  Jednostce dominuj ącej (KGHM) 7 155
  -
  Jednostce stowarzyszonej 1 149 -
  Pozosta
  e jednostki powiązane 793 -
  Spó
  kom skarbu Państwa 5 -
  Razem, przychody ze zbycia jednostkom powiązanym 9 102 -  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 52
  Za okres
  od 01.01.16 do 31.12.16
  Przychody ze zbycia jednostkom powi ązanym przychody ze
  sprzeda ży us
  ug przychody ze
  sprzeda ży towarów i materia
  ów
  Jednostce dominuj ącej (KGHM) 5 884
  -
  Jednostce stowarzyszonej 1 156 -
  Pozosta
  e jednostki powiązane 651 -
  Spó
  kom skarbu Państwa 21 -
  Razem, przychody ze zbycia jednostkom powiązanym 7 712 -
  Za okres
  od 01.01.17 do 31.12.17
  Zakup od jednostek powi ązanych Zakup
  Od Spó
  ek Skarbu Pa ństwa
  934
  Od jednostki dominuj ącej (KGHM) 181
  Od jednostki stowarzyszonej 63
  Od pozosta
  ych jednostek powi ązanych 1 158
  Razem, zakup od jednostek powi ązanych 2 336
  Za okres
  od 01.01.16 do 31.12.16 Zakup od jednostek powi ązanych Zakup
  Od Spó
  ek Skarbu Pa ństwa 803
  Od jednostki dominuj ącej (KGHM) 191
  Od jednostki stowarzyszonej 60
  Od pozosta
  ych jednostek powi ązanych 1 052
  Razem, zakup od jednostek powi ązanych 2 106
  Zarówno w 2017, jak i w 2016 r. INTERFERIE S.A. nie prze prowadza
  y transakcji z podmiotem bezpośrednio
  dominuj ącym Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. spó
  ka komandytowo- akcyjna.
  Stan na
  Nale żno ści krótkoterminowe z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz
  pozosta
  e nale żno ści 31.12.2017 31.12.2016
  Od jednostek dominuj ących (KGHM) 567
  323
  Od jednostki stowarzyszonej 37 100
  Od pozosta
  ych jednostek powiązanych: 15 607 408
  - w tym Uzdrowisko Po
  czyn S.A. 15 215 -
  Razem, należno ści krótkoterminowe z tytu
  u dostaw
  i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 16 211 831
  Nale żno ści d
  ugoterminowe z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz
  pozosta
  e nale żno ści 31.12.2017 31.12.2016
  Od jednostek dominuj ących (KGHM) -
  -
  Od jednostki stowarzyszonej - -
  Od pozosta
  ych jednostek powiązanych (Zag
  ębie Lubin) 352 717
  Razem, nale żno ści krótkoterminowe z tytu
  u dostaw
  i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 352 717


  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 53
  Stan na
  Zobowi ązania wobec 31.12.2017 31.12.2016
  Jednostek dominuj ących (KGHM) 34
  24
  Jednostki stowarzyszonej 28 1
  Spó
  ek Skarbu Państwa 78 121
  Pozosta
  ych jednostek powiązanych 82 83
  Razem, zobowiązania 222 228
  Spó
  ka nie udziela
  a ani nie otrzymywa
  a gwarancji o d jednostek powiązanych.
  Produkty sprzedaje si ę na warunkach obowi ązuj ących w transakcjach z podmiotami niepowi ązanymi.
  W okresie nie wyst ępuj ą koszty dotycz ące nale żno ści nie ści ągalnych lub w ątpliwych nale żnych od jednostek
  powi ązanych.
  29. Transakcje z podmiotami powi ązanymi – wynagrodzenia
  Cz
  onkowie Zarz ądu
  w 2017 roku Okres pe
  nienia
  funkcji Okres
  zatrudnienia Wynagrodzenie Premia
  roczna,
  nagrody,
  odprawa Dochody
  osi ągni ęte w
  spó
  ce
  stowarzyszonej
  ączne
  dochody w 2017 r.
  Koman Jan 01.01 - 06.05.2016 01.01 - 31.08.2016 -
  11 - 11 Rutowicz Dariusz 01.01 - 06.05.2016 01.01 - 31.08.2016
  - 11 - 11 Sosiński Piotr 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2017
  297 91 - 388 Cio
  ek ukasz 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2017
  245 62 5 312 Razem 542 175 5 722
  Cz
  onkowie Rady
  Nadzorczej w 2017 r.
  Okres pe
  nienia funkcji Wynagrodzenie Zwrot kosztów
  podró ży *)
  ączne
  dochody
  w 2017 r.
  Bielawska Brygida 01.01 - 31.12.2017 33
  - 33
  Kozio
  S
  awomir 01.01 - 31.12.2017 33 - 33
  Wojdy
  a Marcin 01.01 - 31.12.2017 33
  - 33
  Szczap Ireneusz 01.01 - 28.12.2017 33
  1 34
  Drobny Jacek 19.06 - 31.12.2017 -
  - -
  Garbicz Bart
  omiej 20.09 - 31.12.2017 9
  1 10
  Stanis
  awski Miros
  aw 01.01 - 18.06.2017 4
  - 4
  Razem 145
  2 147
  *) zgodnie z obowi ązuj ącymi w Spó
  ce zasadami w zakresie zasad wynagradzan ia i zwrotu kosztów
  Cz
  onkowie Zarz ądu
  w 2016 roku. Okres pe
  nienia
  funkcji Okres
  zatrudnienia Wynagrodzenie Premia
  roczna,
  nagrody,
  odprawa Dochody
  osi ągni ęte w
  spó
  ce
  stowarzyszonej
  ączne
  dochody
  w 2016r.
  Koman Jan 01.01 - 06.05.2016 01.01 - 31.08.2016
  215 190 - 405
  Rutowicz Dariusz 01.01 - 06.05.2016 01.01 - 31.08.2 016 161 152 9 322
  Sosiński Piotr 06.05 - 31.12.2016 06.05 - 31.12.2016 193 21 - 214
  Cio
  ek ukasz 01.06 - 31.12.2016 01.06 - 31.12.2016 140 11 - 151
  Razem
  709 374 9 1 092  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 54
  Cz
  onkowie Rady
  Nadzorczej w 2016r. Okres pe
  nienia
  funkcji Wynagrodzenie Zwrot kosztów
  podró ży *)
  ączne
  dochody w 2016r.
  Granowski Wojciech 01.01 - 28.04.2016 10
  - 10
  Mróz Barbara 01.01 - 28.04.2016 10 - 10
  Potoczny Pawe
  01.01 - 28.04.2016 10 - 10 Wiernik-Gizicka
  Renata 01.01 - 30.09.2016 24 - 24
  Bielawska Brygida 28.04 – 31.12.2016 21
  - 21
  Kozio
  S
  awomir 28.04 – 31.12.2016 21
  - 21
  Wojdy
  a Marcin 28.04 – 31.12.2016 21 - 21
  Szczap Ireneusz 30.09 – 31.12.2016 8 - 8
  Rozmus Robert 01.01 – 28.04.2016 0 - 0
  Stanis
  awski Miros
  aw 28.04 – 31.12.2016 0
  - 0
  Razem 125
  - 125
  *) zgodnie z obowiązuj ącymi w Spó
  ce zasadami w zakresie zasad wynagradzan ia i zwrotu kosztów
  30. Informacja o wynagrodzeniu bieg
  ego rewidenta l ub podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozda ń finansowych
  Poni ższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu upraw nionego do badania sprawozdań finansowych
  wyp
  acone lub nale żne za rok zako ńczony dnia 31 grudnia 2017 roku i dnia 31 grudnia 2 016 roku w podziale
  na rodzaje us
  ug:
  Rodzaj us
  ugi Rok zako
  ńczony
  31 grudnia 2017 Rok zako
  ńczony
  31 grudnia 2016
  Obowi ązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 69 69
  w tym:
  -badanie rocznych sprawozdań finansowych 38 43
  - przegl ąd sprawozda ń finansowych 22 22
  -
  ączna maksymalna kwota wydatków podlegaj ących zwrotowi (dojazdy,
  noclegi, wy żywienie) 4 4
  - badanie pakietu konsolidacyjnego 5 -
  Pozosta
  e - -
  31. Aktywa i zobowiązania ZF ŚS
  Stan na dzie ń
  Aktywa i zobowi ązania ZF ŚS
  31.12.2017
  31.12.2016
  Pożyczki udzielone pracownikom na cele mieszkaniowe 33 36
  Pozosta
  e należno ści - -
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 65 187
  Zobowiązania wobec Funduszu 107 95
  Saldo po kompensacie (9) 56
  Wysokość odpisu na Fundusz Socjalny w okresie obrotowym 379 352
  32. Dywidenda
  W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano wyp
  aty dywidendy. Zarząd Spó
  ki planuje, aby
  wynik finansowy za 2017 zosta
  przeznaczony na zwi ększenie kapita
  u zapasowego Spó
  ki.
  33. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Po dacie bilansowej nie wyst ąpi
  y inne istotne zdarzenia, poza opisanym powy żej, maj ące wp
  yw na
  sprawozdanie finansowe za rok zako ńczony dnia 31 grudnia 2017 roku.  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE
  z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej metodą praw w
  asno ści
  za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
  (kwoty wyra żone s ą w tys. z
  otych)
  Noty stanowi ą integraln ą cz ęść sprawozdania finansowego 55
  34. Informacja dotycz ąca zobowi ąza ń i aktywów warunkowych oraz pozycji
  pozabilansowych
  nale żno ści / zobowi ązania
  na 31.12.2016 nale żno ści / zobowi ązania
  na 31.12.2017
  1 Zobowi ązania warunkowe 395 573 2 Aktywa warunkowe - 509 -
  Spó
  ka na dzie ń 31 grudnia.2017 roku nie udziela
  a:
  a) kredytów, po życzek i gwarancji,
  b) por ęcze ń z tytu
  u kredytów i po życzek.
  Przeciwko Spó
  ce w 2017 roku nie toczy
  y si ę istotne post ępowania s ądowe.
  35. Kwota zysku na akcj ę
  w tys. z
  od 01.01.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2017 do 31.12.2016
  Zysk netto 8 241 4 245
  Ilo
  ść akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200
  Zysk netto na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) 0,57 0,29
  Rozwodniony zysk netto na jedn ą akcj ę 0,57 0,29
  W zwi ązku z faktem, i ż Spó
  ka nie posiada dzia
  alno ści zaniechanej, kwota zysku na akcj ę na dzia
  alno ści
  kontynuowanej jest taka sama jak zysk podstawowy or az rozwodniony.
  36. Informacje dotycz ące emisji, wykupu i sp
  aty d
  u żnych i kapita
  owych papierów
  warto ściowych.
  W 2017 r. Spó
  ka nie przeprowadzi
  a emisji, wykupu a ni sp
  aty papierów wartościowych.
  PODPISY WSZYSTKICH CZ ONKÓW ZARZ ĄDU
  Data Imi ę i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  13.03.2018 Piotr Sosi ński Prezes Zarz ądu
  13.03.2018 ukasz Cio
  ek Wiceprezes Zarz ądu
  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI ĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imi ę i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  13.03.2018 Renata Bindas G
  ówny ksi ęgowy  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1 | S t r o n a
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
  INTERFERIE S.A.
  w 201 7 roku
  Z UWZGL ĘDNIENIEM WYCENY UDZIA ÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ
  METOD Ą PRAW W ASNO ŚCI  2 | S t r o n a
  SPIS TREŚCI
  1 PODSTAWOWE INFORMACJE 3
  2 O ŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ADU KORPORACYJNEGO w
  2017 r. 12
  3 RAPORT NIEFINANSOWY 30
  4 CZYNNIKI WP YWAJ ĄCE NA DZIA ALNO ŚĆ INTERFERIE S.A. 35
  5 INFORMACJE DODATKOWE 51
  6 DANE EKONOMICZNE 55
  7 OŚWIADCZENIA ZARZ ĄDU 71  3 | S t r o n a
  PODSTAWOWE INFORMACJE  4 | S t r o n a
  1.WSTĘP
  INTERFERIE S.A. z siedzib ą w Legnicy dzia
  aj ą na rynku turystycznym, oferuj ąc wypoczynek w swoich o środkach
  w wielu atrakcyjnych miejscach Polski oraz po średnicz ąc w organizacji kolonii, wczasów oraz pobytów profi laktyczno-
  leczniczych i sanatoryjno-rehabilitacyjnych.
  Dzięki wieloletniemu do świadczeniu w organizacji najró żniejszych imprez turystycznych INTERFERIE
  S.A. zapewniaj ą swoim klientom i go ściom profesjonaln ą obs
  ug ę, optymalny standard pokoi i proponowanych us
  ug
  rekreacyjno-rehabilitacyjnych oraz wiele promocyjny ch ofert.
  2. INFORMACJE OGÓLNE
  Spó
  ka INTERFERIE jest spó
  k ą prawa handlowego – spó
  k ą akcyjn ą, dzia
  aj ącą na podstawie Kodeksu spó
  ek
  handlowych oraz Statutu Spó
  ki.
  Rok Zdarzenie
  1992 Spó
  ka powsta
  a w czerwcu 1992 roku jako „INTERF ERIE” Spó
  ka z ograniczoną
  odpowiedzialno ści ą w wyniku przekszta
  ce ń strukturalno-w
  asno ściowych w KGHM
  Polska Mied ź S.A. Przedsi ębiorstwo utworzono na bazie o środków wypoczynkowo-
  turystycznych nale żących do zak
  adów przemys
  owych wchodz ących w sk
  ad KGHM
  Polska Mied ź S.A. Nowo utworzona Spó
  ka wesz
  a do struktury holdin gu jako jednostka
  zale żna, w której w
  a ściciel posiada
  100% udzia
  ów.
  2000 W czerwcu 2000 roku za
  o życiel Spó
  ki – KGHM Polska Mied ź S.A. przekaza
  100%
  posiadanych w niej udzia
  ów Dolno ślą skiej Spó
  ce Inwestycyjnej S.A. w Lubinie, która
  do grudnia 2002 roku by
  a jedynym w
  a ścicielem Spó
  ki.
  2002 W grudniu 2002 roku do „INTERFERIE” Spó
  ki z o.o. przystąpi
  a spó
  ka Centrum Bada ń
  Jako ści Spó
  ka z o.o. w Lubinie, natomiast w lutym 2003 r. KGHM Polska Miedź S.A. w
  Lubinie.
  2004 - 2006 W dniu 31 grudnia 2004 r. S ąd Rejonowy dla Wroc
  awia-Fabrycznej we Wroc
  awiu VI
  Wydzia
  Gospodarczy KRS wpisa
  do Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem
  KRS 0000225570 przekszta
  cenie formy prawnej „INTERFER IE” Spó
  ka z o.o. w
  INTERFERIE S.A. W dniu 30 wrze śnia 2005 r. nast ąpi
  o po
  ączenie spó
  ek:
  Dolno ślą skiej Spó
  ki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie i KGHM Metale S.A. w Lubinie, w
  wyniku którego akcjonariuszem INTERFERIE S.A. zosta
  a sp ó
  ka KGHM METALE DSI
  S.A. w Lubinie, która w roku 2006 zmieni
  a sw ą firm ę na KGHM ECOREN S.A.
  2006 Komisja Papierów Warto ściowych zatwierdzi
  a 6 lipca 2006 r. prospekt emisy jny
  INTERFERIE S.A., który zosta
  opublikowany 11 lipca 2006 r. Wstępny przedzia
  cenowy zosta
  okre ślony szeroko: od 6 do 10 z
  za akcj ę. Oferuj ący – BDM PKO BP
  S.A. – wyceni
  warto ść oferowanych akcji w przedziale od 8,31 do 9,81 z
  . Ostatecznie,
  w trakcie budowy ksi ęgi popytu (20-21 lipca 2006 r.) cena emisyjna zosta
  a wyznaczona
  na 6 z
  . W ramach publicznej oferty przygotowano 5 mln sztuk akcji serii B: transza
  instytucjonalna obejmowa
  a 3,75 mln akcji, a indywi dualna – 1,25 mln akcji. Stopa
  redukcji zapisów na akcje w transzy inwestorów indy widualnych wynios
  a 91,64 proc.
  Pierwsze notowanie praw do akcji spó
  ki odby
  o si ę 10 sierpnia 2006 r.
  2010 W dniu 28 grudnia 2010 r. Spó
  ka otrzyma
  a od F unduszu Hotele 01 Spó
  ka z o.o.
  S.K.A. z siedzib ą w Warszawie zawiadomienie o zawarciu transakcji, w wyniku których
  naby
  a ona ogó
  em 9.731.625 akcji Spó
  ki, które stan owi
  y 66,82 % udzia
  u w kapitale
  zak
  adowym Spó
  ki i uprawnia
  y do 9.731.625 g
  osów n a walnym zgromadzeniu Spó
  ki,
  co dawa
  o 66,82 % udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów.
  INTERFERIE S.A. posiada wpis pod numerem 61/12/99/2004 d o rejestru organizatorów i pośredników turystycznych
  województwa dolno ślą skiego oraz wpis pod numerem OR/02/0004/16 do rejes tru organizatorów turnusów
  rehabilitacyjnych, w których uczestnicz ą osoby niepe
  nosprawne korzystaj ące z dofinansowania ze środków
  Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe
  nosprawn ych.
  3. ORGANIZACJA SPÓ KI
  Spó
  ka nie posiada oddzia
  ów/jednostek organizacyjny ch sporządzaj ących samodzielne sprawozdania finansowe
  w my śl ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (tj. Dz.U.2018 poz. 395 ze zmianami).
  Przedmiot dzia
  alno ści Spó
  ki okre śla jej Statut. Zasadniczo realizowany jest on poprz ez:
  · hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  · dzia
  alno ść agentów i po średników turystycznych oraz organizatorów turystyki ,


  5 | S t r o n a
  · świadczenie us
  ug z zakresu lecznictwa i rehabilitac ji oraz rekreacji,
  · dzia
  alno ść fizjoterapeutyczn ą,
  · dzia
  alno ść zwi ązan ą ze sportem,
  · organizowanie konferencji, kursów szkoleniowych, p rzyjęć okoliczno ściowych, imprez sportowo-
  turystycznych,
  · prowadzenie wypo życzalni sprz ętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego,
  · prowadzenie dzia
  alno ści z zakresu rehabilitacji spo
  ecznej osób niepe
  no sprawnych.
  W sk
  ad przedsi ębiorstwa Spó
  ki wchodzi Centrala Spó
  ki stanowi ąca o środek zarz ądzania przedsi ębiorstwem Spó
  ki
  i aparat wykonawczy Zarz ądu oraz jednostki eksploatacyjne.
  Jednostka eksploatacyjna jest podstawow ą jednostk ą gospodarcz ą Spó
  ki dysponuj ącą wydzielonymi środkami
  trwa
  ymi i obrotowymi w zale żno ści od przeznaczenia, rodzaju i wielko ści zada ń gospodarczych. W jednostkach
  eksploatacyjnych Spó
  ki prowadzona jest dzia
  alno ść operacyjna w zakresie wynikaj ącym z przedmiotu dzia
  alno ści
  Spó
  ki, z wy
  ączeniem zakresu zastrze żonego do realizacji przez Central ę Spó
  ki.
  Jednostki eksploatacyjne INTERFERIE S.A. wyst ępuj ą w postaci o środków sanatoryjno-wypoczynkowych,
  sanatoriów uzdrowiskowych i hoteli. Zgodnie z Regul aminem organizacyjnym INTERFERIE S.A. z siedzibą
  w Legnicy stanowi ą je:
  1. INTERFERIE w Świnouj ściu O środek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA
  *)
  2. INTERFERIE w Ko
  obrzegu O środek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CHALKOZYN
  3. INTERFERIE w Ustroniu Morskim O środek Sanatoryjno-Wypoczynkowy CECHSZTYN
  4. INTERFERIE w D ąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT
  5. INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel MALACHIT
  6. INTERFERIE w Szklarskiej Por ębie Hotel BORNIT
  7. INTERFERIE Hotel w G
  ogowie
  *
  ) sprzeda ż jednostki eksploatacyjnej w dniu 31 grudnia 2017 r oku
  Hotele w Sudetach
  Obiekty nale żące do grupy Interferie w Szklarskiej Por ębie, Świeradowie Zdroju s ą znanymi i polecanymi miejscami
  aktywnego wypoczynku a tak że organizacji szkole ń, spotka ń biznesowych i konferencji.
  INTERFERIE Sport Hotel Bornit to jeden z najwyżej po
  o żonych hoteli w Karkonoszach. Zdrowy klimat i górskie
  krajobrazy sprawiaj ą, że ka żdy znajdzie tutaj co ś dla siebie, niezale żnie od wieku, mo żliwo ści sportowych i pory roku.
  Hotel oferuje szereg atrakcji rekreacyjno - sportow ych: pe
  nowymiarowy basen p
  ywacki, kręgielnie, sport room,
  si
  owni ę, jacuzzi i sauny.
  INTERFERIE Aquapark Sport Hotel Malachit w Świeradowie-Zdroju to miejsce stworzone z my ślą o aktywnym,
  zdrowym wypoczynku. Go ście znajduj ą tutaj wyj ątkowy spokój, wygod ę, a tak że jedyny w swoim rodzaju krajobraz
  Gór Izerskich, który mo żna podziwia ć z okien hotelowych pokoi i tarasów. Najwi ększ ą zalet ą obiektu jest
  nowoczesny Aquapark z basenami, zje żd żalniami, hu śtawkami wodnymi, jacuzzi oraz kilkoma rodzajami sau n. Sam
  hotel po
  o żony jest niedaleko XIX-wiecznego Parku Zdrojowego i zabytkowej pijalni wód mineralnych. Miasto s
  ynie
  z unikatowych w Polsce źróde
  , bogatych w żelazo, fluor, magnez i radon.
  Hotele na wybrze żu
  Hotel INTERFERIE MEDICAL SPA
  Nowoczesny oraz designerski hotel INTERFERIE Medical SPA jest zlokalizowany jedynie 300 m od szerokiej
  piaszczystej pla ży tu ż przy Alei Interferie. W swojej ofercie posiada cent rum wellness, w którym można skorzysta ć
  z bogatej oferty zabiegów upi ększaj ących, relaksuj ących a tak że zaplecze rozrywkowe z kr ęgielni ą i klubem
  dyskotekowym. Luksusowe komfortowe oraz pokoje w o biekcie Interferie Medical SPA zaprojektowane są
  w pastelowej kolorystyce. W obiekcie znajduj ą si ę 2 restauracje, które specjalizuj ą si ę w potrawach kuchni polskiej
  i europejskiej.
  INTERFERIE Chalkozyn w Ko
  obrzegu to obiekt sanatoryjno-wypoczynkowy o wyj ątkowo atrakcyjnej lokalizacji.
  Znajduje si ę on niedaleko promenady, Parku Zdrojowego i piaszczy stej, szerokiej plaży. Sam Ko
  obrzeg to z kolei
  miejsce, gdzie
  ącz ą si ę w unikaln ą terapi ę dla zdrowia w
  a ściwo ści morskiej soli oraz miejscowej borowiny.
  INTERFERIE Cechsztyn w Ustroniu Morskim to miejsce pe
  ne pozytywnej energii w zdrowym, nad morskim
  klimacie. Po
  o żony jest w pobli żu jednej z najpi ękniejszych na polskim wybrze żu piaszczystej pla ży, z dala od
  zat
  oczonych miejsc. Ustronie Morskie znane jest z rezerwatu najstarszych dębów w Polsce oraz malowniczego klifu
  poro śni ętego lasem sosnowym.
  INTERFERIE Argentyt w D ąbkach po
  ożony jest w niezwyk
  ym miejscu nad Ba
  tykiem, w odleg
  ości zaledwie 100
  metrów od przepi ęknej, piaszczystej pla ży i 50 metrów od malowniczego jeziora Bukowo. Miejsc owość D ąbki, dzi ęki
  wyj ątkowemu nadmorskiego mikroklimatowi z du żą zawarto ści ą jodu i aerozolu morskiego, posiada status
  uzdrowiska. INTERFERIE Argentyt to najwi ększe sanatorium dla ma
  ych dzieci w Polsce.  6 | S t r o n a
  Hotel miejski
  INTERFERIE w G
  ogowie po
  ożony jest w samym centrum miasta i stanowi wygodne l okum zarówno dla Gości
  indywidualnych, grupowych i biznesowych oraz dla pr acowników firm kwaterowanych na zlecenie klientów
  instytucjonalnych.
  4.POLITYKA
  DYWIDENDY
  Przygotowuj ąc rekomendacj ę co do podzia
  u zysku Spó
  ki, Zarz ąd b ędzie bra ć pod uwag ę kwot ę osi ągni ętego przez
  Spó
  k ę zysku netto, sytuacj ę finansow ą Spó
  ki, istniej ące zobowi ązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikaj ące
  z umów kredytowych), oceny perspektyw Spó
  ki w okre ślonej sytuacji rynkowej, jak równie ż konieczno ść
  wydatkowania środków w zwi ązku z realizacj ą nadrz ędnego celu Spó
  ki, jakim jest sta
  y rozwój, w szczeg ólności
  poprzez podejmowanie nowych projektów.
  5.
  SPÓ KA STOWARZYSZONA
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki Interferie Medical SPA Sp. z o.o . wynosi 61.317 tys. z
  i dzieli się na
  61.317 udzia
  ów o warto ści nominalnej 1 000,00 z
  otych ka żdy. Udzia
  y w wysoko ści 32,63 % obj ę
  a Spó
  ka
  INTERFERIE S.A. z siedzib ą w Legnicy pokrywaj ąc je wk
  adem pieni ężnym w wysoko ści 204 tys. z
  oraz aportem
  o warto ści godziwej 19 808 tys. z
  . Wniesiony aport obejmow a
  prawo wieczystego użytkowania gruntów. Obj ęte
  udzia
  y stanowi ą 32,63 % kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki i uprawniaj ą do takiej samej liczby g
  osów na Zgromadzeniu
  Wspólników Spó
  ki. Obj ęte udzia
  y zosta
  y uj ęte w ksi ęgach rachunkowych Spó
  ki pw warto ści godziwej wniesionego
  aportu oraz gotówki. Czas trwania Spó
  ki jest nieogr aniczony. Celem utworzenia spó
  ki jest prowadzenie
  przedsi ębiorstwa w zakresie hotelarstwa, wypoczynku, rehabi litacji, turystyki zdrowotnej i wellness.
  Otwarcie obiektu nast ąpi
  o 5.11.2011 r. i dzie ń pó źniej przybyli ju ż pierwsi go ście. Oficjalne otwarcie m.in. dla prasy
  i mediów nast ąpi
  o 9.12.2011 r.
  akcje i udzia
  y
  w jednostkach
  stowarzyszonych
  Stan na 1 stycznia 2017 r 21 949
  Zmiany w roku 2017 286
  Stan na 31 grudnia 2017 r. 22 235
  W 2017 roku nie by
  o zmian w pozycji inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.
  Jednostka stowarzyszona Spó
  ki nie jest notowana na Gie
  dzie i jej udzia
  y w zagregowanych aktywach
  i zobowi ązaniach na dzie ń bilansowy przedstawia
  y si ę nast ępuj ąco:
  Nazwa
  jednostki Siedziba Przedmiot
  dzia
  alno ści Posiadane
  udzia
  y Aktywa
  Zobowi
  ązania Przychody Wynik
  netto
  INTERFERIE
  Medical SPA
  Sp. z o.o. Legnica
  dzia
  alno
  ść
  hotelarska 32,63 % 103 274
  35 134 31 387 6 801
  Zgodnie z Umow
  ą Inwestycyjn ą z dnia 20 wrze śnia 2010 roku wyp
  ata zaliczki na poczet dywidendy uzależniona jest
  od Uchwa
  y Wspólników INTERFERIE Medical SPA.  7 | S t r o n a
  5. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU:
  Lp Miesi ąc Zdarzenie 1 XII W dniu 31.12.2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Lubinie zawarta zosta
  a transakcja zbycia
  zorganizowanej cz ęści przedsi ębiorstwa Spó
  ki w postaci INTERFERIE w Świnouj ściu
  O środek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA przy ulicy Kasprowicza 8. Nabywcą jest
  Uzdrowisko Po
  czyn Grupa PGU S.A. z siedzib ą w Po
  czynie-Zdroju.
  Cena sprzeda ży: 15.214 680 z
  . Cena sprzeda ży nie uwzgl ędnia podatku od towarów i us
  ug.
  2 XII Zmiany w Statucie INTERFERIE S.A. 3. XII Odwo
  anie cz
  onka Rady Nadzorczej 4 XII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28.12.2017 r. 5. XI Podpisano aneks do Umowy o udzielanie świadcze ń opieki zdrowotnej - lecznictwa
  uzdrowiskowego z Narodowym Funduszem Zdrowia - Za chodniopomorski Oddzia
  Wojewódzki w Szczecinie, zgodnie z brzmieniem Anek su wartość świadcze ń
  zaplanowanych na rok 2018 wyniesie 6 185 220,00 z
  o tych.
  6. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powo
  anie d o sk
  adu Rady Nadzorczej 7 VI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powo
  anie do sk
  adu Rady Nadzorczej 8 IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie 9 III Potwierdzenie zamiaru zbycia ośrodka Spó
  ki w Świnouj ściu 10. III Podpisano aneks do Umowy o udzielanie świadcze ń opieki zdrowotnej - lecznictwa
  uzdrowiskowego z Narodowym Funduszem Zdrowia - Zac hodniopomorski Oddzia
  Wojewódzki w Szczecinie, zgodnie z brzmieniem Aneks u wartość ś wiadcze ń zaplanowanych
  na rok 2017 wyniesie 6 418 683,00 z
  otych.
  6. INTERFERIE S.A. NA GIE DZIE PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
  W roku 2017 (oraz w okresie do dnia publikacji nini ejszego Sprawozdania) Spó
  ka przekaza
  a następuj ące raporty
  bie żące:
  2017.12.31
  INTERFERIE SA (58/2017) Transakcja zbycia zorganizo wanej części przedsi ębiorstwa Spó
  ki w postaci INTERFERIE w
  Ś winouj ściu O środek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA
  2017.12.29
  INTERFERIE SA (57/2017) Zawiadomienie o zmianie sta nu posiadania akcji INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  2017.12.28
  INTERFERIE SA (56/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
  INTERFERIE SA (55/2017) Zawiadomienie o nabyciu pak ietu akcji INTERFERIE S.A.
  INTERFERIE SA (3/2017) Interferie Spó
  ka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
  INTERFERIE SA (54/2017) Przerwa w obradach Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. oraz treść podj ętych
  uchwa
  INTERFERIE SA (53/2017) Zmiany w Statucie INTERFERI E S.A.
  INTERFERIE SA (52/2017) Odwo
  anie z Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
  INTERFERIE SA (51/2017) Wykaz akcjonariuszy posiada ją cych co najmniej 5% liczby g
  osów na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu w dniu 28.12.2017 roku
  2017.12.07
  INTERFERIE SA (50/2017) Proponowane zmiany Statutu INTERFERIE S.A.
  INTERFERIE SA (49/2017) Zmiana porządku obrad NWZ INTERFERIE S.A. zwo
  anego na 28.12.20 17 roku
  2017.12.06
  INTERFERIE SA (48/2017) Wniosek Akcjonariusza o umi eszczenie określonych spraw w porz ądku obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zwo
  anego na dzie ń 28.12.2017 r.
  2017.11.30
  INTERFERIE SA (47/2017) Og
  oszenie o zwo
  aniu Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwa
  2017.11.28


  8 | S t r o n a
  INTERFERIE SA (46/2017) Aneks do umowy o udzielanie ś wiadcze ń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego.
  2017.11.24
  INTERFERIE SA (45/2017) Podpisane Porozumienia pomi ędzy Uzdrowiskiem Po
  czyn Grupa PGU S.A. z siedzib ą w Po
  czynie-
  Zdroju a INTERFERIE S.A.
  INTERFERIE SA (44/2017) Zmiana adresu INTERFERIE S. A.
  2017.11.16
  INTERFERIE SA (43/2017) Wyra żenie pr zez Rad ę Nadzorcz ą Spó
  ki zgody na zawarcie przez INTERFERIE S.A. umo wy istotnej z podmiotem powiązanym oraz zaopiniowanie wniosku Zarz ądu Spó
  ki w przedmiocie akceptacji przez Walne Zgro madzenie
  istotnych warunków tran
  2017.10.27
  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q
  2017.10.25
  INTERFERIE SA (42/2017) Szacunkowe wyniki za III kw arta
  2017 roku
  2017.10.20
  INTERFERIE SA (2/2017) Interferie Spó
  ka Akcyjna Ra port dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
  2017.10.03
  INTERFERIE SA (1/2017) Interferie Spó
  ka Akcyjna Ra port dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
  2017.09.29
  INTERFERIE SA (41/2017) Powo
  anie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spó
  ki
  2017.09.25
  INTERFERIE SA (40/2017) Informacje dotyczące Cz
  onka Rady Nadzorczej powo
  anego dnia 20.09.20 17 r. przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.
  2017.09.20
  INTERFERIE SA (39/2017) Uchwa
  y podj ęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  INTERFERIE SA (38/2017) Wykaz akcjonariuszy posiada ją cych co najmniej 5% liczby g
  osów na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu w dniu 20.09.2017 roku
  INTERFERIE SA (37/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spó
  ki
  2017.08.30
  INTERFERIE SA (36/2017) Uzyskanie pozwolenia na bud owę
  2017.08.23
  INTERFERIE SA (35/2017) Og
  oszenie o zwo
  aniu Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwa
  2017.08.16
  INTERFERIE SA (34/2017) Podpisanie listu intencyjne go
  2017.08.11
  INTERFERIE SA Raport okresowy pó
  roczny za 2017 P
  2017.08.08
  INTERFERIE SA (33/2017) Zmiana terminu publikacji r aportu okresowego za I pó
  rocze 2017 roku
  2017.08.04
  INTERFERIE SA (32/2017) Szacunkowe wybrane wyniki f inansowe INTERFERIE S.A. za I pó
  rocze 2017 roku
  2017.07.14


  9 | S t r o n a
  INTERFERIE SA (31/2017) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó
  ki
  2017.07.04
  INTERFERIE SA (30/2017) Korekta powiadomienia o tra nsakcji o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  2017.06.30
  INTERFERIE SA (29/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR.
  INTERFERIE SA (28/2017) Zawarcie umowy na pe
  nienie funkcji inwestora zastępczego.
  2017.06.29
  INTERFERIE SA (27/2017) Wyp
  ata dywidendy przez Spó
  kę Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
  2017.06.26
  INTERFERIE SA (26/2017) Wyra żenie zgody przez Bank na wyp
  at ę dywidendy przez spó
  k ę stowarzyszon ą
  2017.06.23
  INTERFERIE SA (25/2017) Informacje dotycz ące Cz
  onka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powo
  ane go dnia 19.06.2017 roku
  przez Walne Zgromadzenie
  2017.06.19
  INTERFERIE SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiada ją cych co najmniej 5% liczby g
  osów na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2017 roku
  INTERFERIE SA (23/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spó
  ki
  INTERFERIE SA (22/2017) Uchwa
  y podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.
  2017.06.13
  INTERFERIE SA (21/2017) Rezygnacja cz
  onka Rady Nad zorczej Spó
  ki
  2017.05.22
  INTERFERIE SA (20/2017) Og
  oszenie o zwo
  aniu Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., pro jekty uchwa
  2017.04.28
  INTERFERIE SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiada ją cych co najmniej 5% liczby g
  osów na Zwyczajnym Wal nym
  Zgromadzeniu w dniu 28.04.2017 roku
  INTERFERIE SA (18/2017) Tre ść uchwa
  podj ętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28.04.2017r.
  2017.04.25
  INTERFERIE SA (17/2017) Zg
  oszenie projektu uchwa
  y przez Akcjonariusza w sprawie objętej porz ądkiem obrad ZWZ Spó
  ki
  zwo
  anego na dzie ń 28 kwietnia 2017 roku
  2017.04.21
  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q
  2017.04.18
  INTERFERIE SA (16/2017) Wykre ślenie hipoteki umownej
  2017.04.11
  INTERFERIE SA (15/2017) Wykre ślenie hipoteki umownej
  2017.03.31
  INTERFERIE SA (14/2017) Uchwalenie zmian do planu z agospodarowania przestrzennego
  INTERFERIE SA (14/2017/K) Korekta Raportu bieżącego Nr 14/2017 dotycz ącego wykre ślenia zastawu wpisanego w rejestrze
  zastawów
  INTERFERIE SA (12/2017/K) Korekta Raportu bie żącego Nr 12/2017 dotycz ącego projektów uchwa
  na Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie
  2017.03.30


  10 | S t r o n a
  INTERFERIE SA (13/2017) Wykreślenie zastawu wpisanego w rejestrze zastawów
  INTERFERIE SA (12/2017) Projekty uchwa
  na Zwyczajn e Walne Zgromadzenie
  INTERFERIE SA (11/2017) Zwo
  anie Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
  2017.03.28
  INTERFERIE SA (10/2017) Podpisanie umowy o zachowan iu poufności pomi ędzy INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Po
  czyn Grupa
  PGU S.A.
  2017.03.21
  INTERFERIE SA (9/2017) Potwierdzenie zamiaru zbycia wybranego ośrodka Spó
  ki
  2017.03.17
  INTERFERIE SA (8/2017) Aneks do umowy kredytowej
  2017.03.13
  INTERFERIE SA (7/2017) Wykre ślenie hipotek umownych
  ącznych
  2017.03.10
  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2016 R
  INTERFERIE SA (6/2017) Zamiar sprzedaży o środka Spó
  ki
  INTERFERIE SA (5/2017) Rekomendacja w zakresie podz ia
  u zysku INTERFERIE S.A. ZA 2016 ROK
  2017.03.09
  INTERFERIE SA (4/2017) Aneks do umowy znacz ącej
  INTERFERIE SA (3/2017) Wykre ślenie zastawu z rejestru zastawów
  2017.02.24
  INTERFERIE SA (2/2017) Wst ępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. z uwzgl ędnieniem wyceny udzia
  ów w jednostce
  stowarzyszonej metod ą praw w
  asno ści za 2016 rok
  2017.0 1.25
  INTERFERIE SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
  INTERFERIE S.A. - statystyka notowań akcji Spó
  ki w 2017 roku
  Minimum: 3,37 z
  (17-11-20)
  Maksimum: 4,60 z
  (17-01-02)
  Ś redni: 4,00 z
  Wolumen obrotu: 644 468 szt.
  Ś redni wolumen: 3 769 szt.
  Obroty: 2,513 mln
  Ś rednie obroty: 0,015 mln
  Wykres notowa ń Spó
  ki w 2017 roku:  11 | S t r o n a
  Spó
  ka prowadzi sekcj ę „relacji inwestorskich” na stronie
  www.gpwinfostrefa.pl . Spó
  ka uruchomi
  a stron ę
  dedykowan ą „relacjom inwestorskim” – zgodn ą z wypracowanym przez GPW „modelowym serwisem relac ji
  inwestorskich” ( www.gielda.interferie.pl ). 9 lutego 2017 roku INTERFERIE S.A. przystąpi
  y do Programu Wspierania
  P
  ynno ści.
  Notowania INTERFERIE S.A. w okresie od 02.01.2017 -31.12.2017


  12 | S t r o n a
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
  ŁADU KORPORACYJNEGO w 2017 r  13 | S t r o n a
  1. WSTĘP
  Obowi ązuj ący w INTERFERIE S.A.
  ad korporacyjny wynika z przepisó w prawa (w szczególności Kodeksu spó
  ek
  handlowych, przepisów reguluj ących funkcjonowanie rynku kapita
  owego) oraz zalece ń zawartych w dokumentach:
  „Dobre praktyki spó
  ek notowanych na GPW” oraz „Zas ady
  adu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
  Niniejsze „O świadczenie o stosowaniu
  adu korporacyjnego w 2017 r.” zosta
  o sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt
  4 „Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji
  wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem cz
  onkowskim Unii Europejskiej”.
  2. WSKAZANIE POSTANOWIE Ń ZBIORU ZASAD ADU KORPORACYJNEGO, OD STOSOWANIA KTÓR YCH
  SPÓ KA ODST ĄPI A
  Dobre praktyki spó
  ek notowanych na GPW 2016 powsta
  y z inicjatywy Gie
  dy Papierów Wartościowych
  w Warszawie SA. Dobre praktyki spó
  ek notowanych na G PW 2016 są zbiorem wskazówek zgromadzonych wed
  ug
  wzoru „od ogó
  u do szczegó
  u”. Ogó
  to sze ść zasad podstawowych, rozbudowanych w rekomendacjach i zasadach
  szczegó
  owych. Zasady podstawowe dotycz ą najwa żniejszych wspó
  cze śnie problemów spó
  ki gie
  dowej: (I) jej
  polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami, (II) zarządu i rady nadzorczej, (III) systemów i funkcji
  wewn ętrznych, (IV) walnego zgromadzenia i relacji z akcjo nariuszami, (V) konfliktu interesów i transakcji z
  podmiotami powi ązanymi, oraz (VI) wynagrodze ń. Zasady podstawowe s ą ogólne i stanowcze. Konieczno ść ich
  stosowania jest oczywista, wynika z natury rynku ka pita
  owego. Spó
  ki, które omijają te zasady, nie pozyskaj ą ani
  zaufania, ani kapita
  u inwestorów, zostan ą napi ętnowane, ponios ą surowe konsekwencje. Inne dyspozycje Dobrych
  praktyk obj ęte s ą tzw. zasad ą adekwatno ści: nie wszystkie spó
  ki gie
  dowe mierzone s ą jedn ą miar ą, oczekuje si ę od
  nich a ż tyle – i tylko tyle! – na ile je sta ć, odpowiednio do ich mo żliwo ści, skali dzia
  alno ści, kompozycji akcjonariatu.
  Rekomendacje s ą bardziej elastyczne. Z ich stosowania emitent rozl icza się raz do roku, w o świadczeniu
  o stosowaniu
  adu korporacyjnego zawartym w raporci e rocznym. Zasady szczegó
  owe podlegają innemu re żimowi
  informacyjnemu: o ich stosowaniu wystarczy powiadom ić raz do roku, o ich trwa
  ym niestosowaniu lub incyd entalnym
  niezastosowaniu nale ży informowa ć niezw
  ocznie, zgodnie z logik ą zasady comply or explain.
  Tre ść zasad dost ępna jest na oficjalnej stronie internetowej Gie
  dy Papierów Wartościowych w Warszawie
  po świ ęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl), a tak że na stronie Spó
  ki (www.interferie.pl).
  Dok
  adamy wszelkich stara ń by stosowa ć zasady
  adu korporacyjnego okre ślone w wy żej wymienionym dokumencie,
  staraj ąc si ę na ka żdym etapie swojego funkcjonowania realizowa ć wszystkie rekomendacje dotycz ące dobrych
  praktyk Spó
  ek Gie
  dowych oraz zalecenia kierowane do zarządów, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy.
  Omówienie dotycz ące stosowania Dobrych Praktyk Spó
  ek Notowanych na GP W wed
  ug stanu na dzień 31.12.2017
  r.
  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  I.Z.1.10. prognozy finansowe – je żeli spó
  ka podj ę
  a decyzj ę o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmn iej
  ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
  Nie ma zastosowania.
  Spó
  ka w okresie ostatnich 5 lat nie podj ę
  a decyzji o publikacji prognoz finansowych.
  I.Z.1.11.informacj ę o tre ści obowi ązuj ącej w spó
  ce regu
  y dotycz ącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozda ń finansowych, b ądź te ż o braku takiej regu
  y.
  Zgodnie z przyj ętą w dniu 20.10.2017 r. przez Komitet Audytu POLITYK Ą I PROCEDUR Ą WYBORU W INTERFERIE
  S.A.FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADA Ń USTAWOWYCH wybór firmy audytorskiej
  dokonywany jest z uwzgl ędnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczo wego bieg
  ego rewidenta w taki sposób,
  aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zlece ń bada ń ustawowych przeprowadzanych przez t ę sam ą firm ę
  audytorsk ą lub firm ę audytorsk ą powi ązan ą z t ą firm ą audytorsk ą lub jakiegokolwiek cz
  onka sieci dzia
  aj ącej w
  pa ństwach Unii Europejskiej, do której nale żą te firmy audytorskie, nie przekracza
  5 lat, za ś kluczowy bieg
  y rewident
  nie przeprowadza
  badania ustawowego w Spó
  ce przez okres d
  uższy ni ż 5 lat.
  I.Z.1.16. informacj ę na temat planowanej transmisji obrad walnego zgrom adzenia - nie później ni ż w terminie 7 dni
  przed dat ą walnego zgromadzenia,
  Spó
  ka nie stosuje powy ższej zasady.
  Spó
  ka nie transmitowa
  a dotychczas obrad Walnego Zg romadzenia, choć nie wyklucza transmisji w przysz
  o ści.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzeni a, w formie audio lub wideo,
  Spó
  ka nie stosuje powyższej zasady.
  Zasada nie jest stosowana, poniewa ż nie jest stosowana Zasada IV.Z.2.
  Zarz ąd i Rada Nadzorcza


  14 | S t r o n a
  II.Z.3. Przynajmniej dwóch cz
  onków rady nadzorczej spe
  nia kryteria niezależno ści, o których mowa w zasadzie
  II.Z.4.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. odwo
  a
  o w dniu 28.12.2017 roku cz
  onka Rady Nadzorczej
  spe
  niającego kryterium niezale żno ści. NWZ nie powo
  a
  o nowego cz
  onka Rady Nadzorczej . Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie INTERFERIE Spó
  ka Akcyjna z siedzibą w Legnicy dzia
  aj ąc w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spó
  ek
  handlowych zarz ądzi
  o przerw ę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 styczni a 2018 r. Wznowienie obrad
  nastąpi o godzinie 11:00 dnia 23 stycznia 2018 r. w Legn icy przy ulicy Chojnowskiej 41. Kolejny termin WZ
  22.02.2018 r.
  W dniu 22.02.2018 r. powo
  ano w sk
  ad Rady Nadzorczej p. Krystiana Mieszka
  ę. W dniu 28.02.2018 powo
  ano p.
  Krystiana Mieszka
  ę w sk
  ad Komitetu Audytu. Komitet Audytu w aktualnym s k
  adzie spe
  nia wymagania określone
  w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o bieg
  ych rewid entach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczn ym (Dz.U.
  z 2017 poz. 1089).
  Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na struktur ę akcjonariatu spó
  ki, spó
  ka zapewnia powszechnie d ostępn ą
  transmisj ę obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Spó
  ka nie stosuje powy ższej zasady.
  Zasada nie jest stosowana poniewa ż jej stosowanie nie jest uzasadnione struktur ą akcjonariatu. Spó
  ka niezw
  ocznie
  po zako ńczeniu walnego zgromadzenia publikuje raportem bie żącym tre ść podj ętych uchwa
  umo żliwiaj ąc tym
  samych wszystkim akcjonariuszom zapoznanie si ę z przebiegiem walnego zgromadzenia.
  Wynagrodzenia
  VI.Z.2. Aby powi ąza ć wynagrodzenie cz
  onków zarz ądu i kluczowych mened żerów z d
  ugookresowymi celami
  biznesowymi i finansowymi spó
  ki, okres pomi ędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opc ji lub innych
  instrumentów powiązanych z akcjami spó
  ki, a mo żliwo ści ą ich realizacji powinien wynosi ć minimum 2 lata.
  Nie ma zastosowania. W dotychczasowej praktyce Spó
  k a nie stosuje programów motywacyjnych opartych o
  instrumenty finansowe. Zasady wynagradzania cz
  onków Rady Nadzorczej oraz Zarządu zosta
  y okre ślone
  uchwa
  ami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dni a 28.12.2017 r .
  3. KONTROLA WEWNĘTRZNA, ZARZ ĄDZANIE RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZ ĄDZANIA
  SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH
  System kontroli wewn ętrznej obejmuje najistotniejsze procesy Spó
  ki, w ty m obszary mające bezpo średnio lub
  po średnio wp
  yw na prawid
  owo ść sprawozda ń finansowych. Audyty wewn ętrzne przeprowadzane s ą przez audytora
  wewn ętrznego w zakresie okre ślonym przez Zarz ąd. W Spó
  ce funkcjonuje Komitet Audytu wy
  oniony w Radzie
  Nadzorczej Spó
  ki. Kontrola wewn ętrzna w Spó
  ce oparta jest na wewn ętrznych uregulowaniach.
  Proces sporz ądzania sprawozda ń finansowych Zarz ądzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz ądzania
  jednostkowych oraz sprawozda ń finansowych z uwzgl ędnieniem Spó
  ki stowarzyszonej realizowane jest w
  pierwszym etapie poprzez ich identyfikacj ę i ocen ę, a nast ępnie podejmowanie odpowiednich dzia
  a ń skutkuj ących
  wyeliminowaniem lub przynajmniej zmniejszeniem zide ntyfikowanych ryzyk. Nadzór nad przygotowaniem
  sprawozda ń finansowych pe
  ni Wiceprezes Zarz ądu. Za sporz ądzenie jednostkowego, jak i sprawozdania z wycen ą
  udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej odpowiedzialne są komórki organizacyjne zajmuj ące si ę sprawozdawczo ści ą
  finansow ą. Sprawozdanie finansowe sporz ądzone zosta
  o zgodnie z MSSF.
  4. AKCJONARIUSZE
  Sk
  ad Akcjonariatu
  Stan posiadania akcji INTERFERIE S.A. ustalony na dzie ń 31.12.2017 r. w oparciu o zawiadomienia okre ślone
  w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizow anego
  systemu obrotu oraz spó
  kach publicznych przedstawi a się tak jak w tabeli poni żej. Na dzie ń przekazania raportu nie
  uleg
  on zmianie.
  Akcjonariusz
  Udzia
  w kapitale zak
  adowym Liczba g
  osów na WZ
  Fundusz Hotele 01 spó
  ka z o.o.
  spó
  ka komandytowo akcyjna 67,71 % 9 861 625
  URBEX Sp. z o.o. 15,09% 2 197 969
  Pozostali 17,20% 2 504 606  15 | S t r o n a
  KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spó
  ka zale żna -
  Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spó
  ka komandytowo- akcyjna z siedzib ą we
  Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zależny 1 ) oraz spó
  ka zale żna -Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą z siedzib ą we Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zależny 2 ) posiadaj ą:
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowi ących 1,79 % w kapitale
  zak
  adowym i uprawniaj ących do 261 000 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, stan owiących 1,79 % ogólnej liczby
  g
  osów oraz
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 1, 9 861 625 akcji zwyk
  ych na okaziciela INT ERFERIE S.A., które
  stanowią 67,71 % kapita
  u zak
  adowego i daj ą 9 861 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, co stano wi 67,71 %
  w ogólnej liczbie g
  osów.
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki wynosi 72.821.000,00 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzie ścia jeden tysi ęcy)
  z
  otych.
  Kapita
  zak
  adowy dzieli si ę na:
  · 9.564.200 (dziewi ęć milionów pi ęćset sze śćdziesi ąt cztery tysi ące dwie ście) akcji serii A od numeru
  A 0000001 do numeru A 9564200 o warto ści nominalnej 5,00 (pi ęć) z
  otych ka żda,
  · 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji serii B od numeru B 0000001 do numer u B 5000000 o wartości nominalnej
  5,00 (pi ęć) z
  otych ka żda.
  Zatem po średnio, poprzez podmioty zale żne, Fundusz posiada
  ącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A.
  stanowi ących 69,50% w kapitale zak
  adowym i uprawniaj ących do 10 122 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu te j
  spó
  ki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby g
  osów.
  Akcjonariusz Informacja o Akcjonariuszu
  Fundusz Hotele 01 spó
  ka z o.o.
  spó
  ka komandytowo akcyjna Fundusz Hotele 01 spó
  ka z o.o. spó
  ka komandytowo-
  akcyjna jest Spó

  portfelow ą funduszu zarz ądzanego przez KGHM TFI S.A. W aktywach
  KGHM TFI znajduj ą si ę Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Po
  czyn,
  Uzdrowiska K
  odzkie, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa, Medical SPA i
  Interferie.
  www.tfi.kghm.pl
  URBEX Sp. z o.o. Firma URBEX Sp. z o.o. dzia
  a od 1990 r oku, obecnie zatrudnia 700 osób.
  Urbex posiada Grup ę Kapita
  ow ą w sk
  ad której wchodzi 10 podmiotów.
  www.urbex.pl
  W dniu 28.12.2017 r. wp
  yn ę
  o do Spó
  ki zawiadomienie o tre ści:
  "Dzia
  aj ąc w imieniu KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego
  spó
  ki zale żnej - Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spó
  ka komandytowo- akcyjna z
  siedzib ą we Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 1) oraz spó
  ki zale żnej -Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą z siedzib ą we Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 2), w zwi ązku z domniemaniem istnienia
  porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizow anego systemu obrotu oraz o spó
  kach publicznych (Dz. U.
  Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej: Ustawa o ofercie ), na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
  o ofercie, niniejszym zawiadamiamy:
  W dniu 4.07.2017 r. Podmiot Zale żny 2 naby
  100 000 akcji zwyk
  ych na okaziciela INT ERFERIE S.A. Transakcja
  pakietowa zawarta zosta
  a po cenie 4,30 z
  za akcj ę. W/w transakcja nie zosta
  a zg
  oszona, poniewa ż nie stanowi
  a
  przekroczenia progu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie.
  W dniu 28.12.2017 r. Podmiot Zale żny 2 ponownie naby
  81 000 akcji zwyk
  ych na okazi ciela INTERFERIE S.A.
  Transakcja pakietowa zosta
  a zawarta po cenie 3,75 z
  za akcję. W zwi ązku z powy ższym, Fundusz po średnio
  przekroczy
  próg o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie. Ponadto w związku z istnieniem powiaza ń
  mi ędzy uczestnikami obu transakcji domniemywa si ę istnienia porozumienia o którym mowa w art. 87 ust . 4 pkt. 4
  ustawy o ofercie.
  Przed dokonaniem obu ww. transakcji Fundusz posiada
  :
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 2, 80 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowi ących 0,55 % w kapitale
  zak
  adowym i uprawniaj ących do 80 000 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, stano wiących 0,55 % ogólnej liczby
  g
  osów oraz
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 1, 9 861 625 akcji zwyk
  ych na okaziciela INTER FERIE S.A., które
  stanowi ą 67,71 % kapita
  u zak
  adowego i daj ą 9 861 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, co stanow i 67,71 %
  w ogólnej liczbie g
  osów.
  Po dokonaniu obu transakcji, Fundusz posiada:


  16 | S t r o n a
  - za pośrednictwem Podmiotu Zale żnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowi ących 1,79 % w kapitale
  zak
  adowym i uprawniaj ących do 261 000 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, stan owiących 1,79 % ogólnej liczby
  g
  osów oraz
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 1, 9 861 625 akcji zwyk
  ych na okaziciela INTER FERIE S.A., które
  stanowi ą 67,71 % kapita
  u zak
  adowego i daj ą 9 861 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, co stanow i 67,71 %
  w ogólnej liczbie g
  osów.
  Zatem po średnio, poprzez podmioty zale żne, Fundusz posiada
  ącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A.
  stanowi ących 69,50% w kapitale zak
  adowym i uprawniaj ących do 10 122 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu te j
  spó
  ki, stanowi ących 69,50% ogólnej liczby g
  osów.
  Fundusz nie posiada podmiotów zale żnych posiadaj ących akcje INTERFERIE S.A. inne ni ż wskazane powy żej; nie
  wyst ępuj ą te ż osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c Ustawy o ofercie."
  SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE POSIADACZY PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH
  Nie dotyczy.
  OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA G OSU ORAZ PRZENOSZENIA PRAWA W ASNOŚCI PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH
  Nie dotyczy
  5. SPOSÓB DZIA ANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNIC ZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW
  AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj ą tylko osoby b ędące Akcjonariuszami INTERFERIE S.A.
  w Dniu Rejestracji, Spó
  ka ustala list ę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na
  podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depo zyt Papierów Wartościowych (KDPW).
  Wykaz, o którym mowa powy żej, sporz ądzany jest w oparciu o informacje przekazywane prz ez podmioty
  prowadz ące rachunki papierów warto ściowych Akcjonariuszy, na podstawie wystawionych im iennych zaświadcze ń
  o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz mo że przegl ąda ć list ę Akcjonariuszy uprawnionych do udzia
  u w Walnym Zgro madzeniu w lokalu
  Zarz ądu oraz żąda ć odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz ądzenia. Akcjonariusz mo że za żąda ć przes
  ania mu
  listy Akcjonariuszy uprawnionych do udzia
  u w Waln ym Zgromadzeniu nieodp
  atnie pocztą elektroniczn ą, podaj ąc
  adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wys
  ana.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej jedn ą dwudziest ą kapita
  u zak
  adowego INTERFERIE
  S.A. mog ą żą da ć umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno
  zosta ć zg
  oszone Zarz ądowi INTERFERIE S.A. nie pó źniej ni ż na dwadzie ścia jeden dni przed terminem Walnego
  Zgromadzenia.
  Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykaza ć posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie ń z
  o żenia
  żą dania za
  ączaj ąc do żądania za świadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu lub inny dokument
  równowa żny za świadczeniu, a w przypadku:
  1) Akcjonariuszy b ędą cych osobami fizycznymi – nale ży za
  ączy ć kopi ę dokumentu potwierdzaj ącego to żsamo ść
  Akcjonariusza (je żeli żądanie sk
  adane jest w postaci elektronicznej),
  2) Akcjonariuszy b ędących osobami prawnymi b ądź jednostkami organizacyjnymi nieb ęd ącymi osobami prawnymi
  a posiadaj ącymi zdolno ść prawn ą – nale ży potwierdzi ć uprawnienie do dzia
  ania w imieniu tego podmiotu z a
  ączaj ąc
  aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
  3) zg
  oszenia żądania przez pe
  nomocnika – nale ży do
  ączy ć pe
  nomocnictwo do zg
  oszenia takiego żądania
  podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ci ąg pe
  nomocnictw) oraz kopi ę dokumentu potwierdzaj ącego
  to żsamo ść osoby podpisuj ącej żądanie, a w przypadku pe
  nomocnika innego ni ż osoba fizyczna – kopi ę odpis
  z w
  a ściwego rejestru, potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby podpisuj ącej do dzia
  ania w imieniu pe
  nomocnika.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentuj ący co najmniej jedn ą dwudziest ą kapita
  u
  zak
  adowego mog ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zg
  asza ć na pi śmie w siedzibie Spó
  ki lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesy
  aj ąc na adres [email protected] projekty uchwa
  dotycz ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć
  wprowadzone do porz ądku obrad. Projekty uchwa
  powinny zawiera ć uzasadnienie. Akcjonariusz/Akcjonariusze
  powinien/powinni wykaza ć posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie ń z
  o żenia żądania za
  ączaj ąc do żądania
  za świadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu lub inny dokument równoważny za świadczeniu,
  a w przypadku:
  1) Akcjonariuszy b ędą cych osobami fizycznymi – nale ży za
  ączy ć kopi ę dokumentu potwierdzaj ącego to żsamo ść
  Akcjonariusza (je żeli żądanie sk
  adane jest w postaci elektronicznej),
  2) Akcjonariuszy b ędących osobami prawnymi b ąd ź jednostkami organizacyjnymi nieb ęd ącymi osobami prawnymi a
  posiadaj ącymi zdolno ść prawn ą – nale ży potwierdzi ć uprawnienie do dzia
  ania w imieniu tego podmiotu z a
  ączaj ąc
  aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
  3) zg
  oszenia żądania przez pe
  nomocnika – nale ży do
  ączy ć pe
  nomocnictwo do zg
  oszenia takiego żądania
  podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ci ąg pe
  nomocnictw) oraz kopi ę dokumentu potwierdzaj ącego


  17 | S t r o n a
  tożsamo ść osoby podpisuj ącej żądanie, a w przypadku pe
  nomocnika innego ni ż osoba fizyczna – kopi ę odpisu
  z w
  a ściwego rejestru, potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby podpisuj ącej do dzia
  ania w imieniu pe
  nomocnika.
  Przebieg Walnego Zgromadzenia. Po przedstawieniu ka żdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porz ądku obrad,
  Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusj ę, udzielaj ąc g
  osu w kolejno ści zg
  aszania si ę. Za zgod ą
  Walnego Zgromadzenia dyskusja mo że by ć przeprowadzona nad kilkoma punktami porz ądku obrad
  ącznie.
  Cz
  onkom Zarz ądu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Prze wodniczący Walnego Zgromadzenia mo że
  udzieli ć g
  osu poza kolejno ści ą. Cz
  onkowie Rady Nadzorczej i Zarz ądu bior ący udzia
  w obradach oraz bieg
  y
  rewident Spó
  ki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygni ęcia spraw omawianych na
  Walnym Zgromadzeniu, z zastrze żeniem przepisów prawa w zakresie obowi ązków informacyjnych spó
  ki publicznej
  oraz przepisów art. 428 Kodeksu spó
  ek handlowych, p owinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyja śnie ń
  i informacji dotycz ących Spó
  ki G
  os mo żna zabiera ć jedynie w sprawach obj ętych przyj ętym porz ądkiem obrad
  i aktualnie rozpatrywanych.
  Przy rozpatrywaniu ka żdego punktu porz ądku obrad ka żdy Akcjonariusz ma prawo do jednego pi ęciominutowego
  wyst ąpienia i trzyminutowej repliki. Akcjonariusz ma pra wo wnoszenia propozycji zmian i uzupe
  nień do projektów
  uchwa
  , obj ętych porz ądkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkni ęcia dyskusji nad punktem porz ądku obrad
  obejmuj ącym projekt uchwa
  y, której taka propozycja dotyczy . Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny by ć
  sk
  adane na pi śmie – osobno dla ka żdego projektu uchwa
  y – z podaniem imienia i nazwis ka albo firmy (nazwy)
  Akcjonariusza, na r ęce Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia. W sprawach formalnych Prz ewodniczący udziela
  g
  osu poza kolejno ści ą. Wniosek w sprawie formalnej mo że by ć zg
  oszony przez ka żdego Akcjonariusza. Za wnioski
  w sprawach formalnych uwa ża si ę wnioski co do sposobu obradowania i g
  osowania. Wn ioski formalne rozstrzyga
  Przewodnicz ący, w razie potrzeby po zasi ęgni ęciu opinii osób przez siebie powo
  anych. Je żeli rozstrzygni ęcie
  wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu s pó
  ek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu,
  Przewodnicz ący przedk
  ada wniosek pod g
  osowanie Zgromadzenia. W przypadku braku chętnych do zabrania g
  osu
  w sprawie danego punktu porz ądku obrad Przewodnicz ący zamyka dyskusj ę i stwierdza wyczerpanie tego punktu
  porz ądku obrad.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale ży m.in.:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki oraz sprawozdania finansowego za
  ubieg
  y rok obrotowy,
  2) powzi ęcie uchwa
  y o podziale zysków lub pokryciu strat,
  3) udzielenie cz
  onkom organów Spó
  ki absolutorium z wy konania przez nich obowiązków,
  4) zmiana przedmiotu dzia
  alno ści Spó
  ki,
  5) zmiana Statutu Spó
  ki,
  6) podwy ższenie lub obni żenie kapita
  u zak
  adowego,
  7) po
  ączenie, przekszta
  cenie oraz podzia
  Spó
  ki,
  8) rozwi ązanie i likwidacja Spó
  ki,
  9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze ństwa,
  10) zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej cz ęści oraz ustanowienie na nich
  ograniczonego prawa rzeczowego,
  11) wszelkie postanowienia dotycz ące roszcze ń o naprawienie szkody wyrz ądzonej przy zawi ązywaniu Spó
  ki lub
  sprawowaniu zarz ądu lub nadzoru,
  12) powo
  ywanie i odwo
  ywanie cz
  onków Rady Nadzorczej ,
  13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  14) ustalanie wysoko ści wynagrodzenia i zasad wynagradzania Rady Nadzorc zej,
  15) ustalanie wysoko ści wynagrodzenia dla cz
  onków Rady Nadzorczej deleg owanych do sta
  ego, indywidualnego
  wykonywania nadzoru.
  Ponadto uchwa
  y Walnego Zgromadzenia wymagaj ą sprawy okre ślone w Kodeksie spó
  ek handlowych.
  Walne Zgromadzenia zwo
  ywane by
  y w sposób formalny , z poszanowaniem przepisów Kodeksu spó
  ek handlowyc h,
  Statutu spó
  ki, Regulaminu obrad Walnego Zgromadzeni a oraz zasadami Dobrych Praktyk Spó
  ek Notowanych na
  GPW S.A. Żadna z podj ętych przez Walne Zgromadzenie uchwa
  nie by
  a kwest ionowana w postępowaniu
  s ą dowym.
  Wszystkie dokumenty dotycz ące Walnego Zgromadzenia zosta
  y opublikowane zgodni e z obowiązuj ącymi
  przepisami prawa oraz zamieszczone na stronie inter netowej Spó
  ki.
  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN DO STATUTU
  INTERFERIE S.A. wprowadza zmiany do statutu zgodnie z p owszechnie obowiązuj ącymi przepisami prawa.
  6. ORGANY ZARZ ĄDZAJ ĄCE I NADZORUJ ĄCE
  Zasady powo
  ywania i odwo
  ywania osób zarz ądzaj ących oraz uprawnienia osób zarz ądzaj ących,
  w szczególno ści prawo do podj ęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.


  18 | S t r o n a
  Zgodnie z treści ą § 13 Statutu Spó
  ki, Zarz ąd Spó
  ki sk
  ada si ę z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarz ądu
  i Wiceprezesów Zarz ądu. Liczb ę cz
  onków Zarz ądu okre śla Rada Nadzorcza. Cz
  onków Zarz ądu, w tym Prezesa
  i Wiceprezesów, powo
  uje i odwo
  uje Rada Nadzorcza. Powo
  anie cz
  onków Zarządu poprzedza przeprowadzenie
  post ępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawd zenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wy
  onienie
  najlepszego kandydata na Cz
  onka Zarz ądu. Rada Nadzorcza przeprowadza post ępowanie kwalifikacyjne
  w przypadku zaistnienia okoliczno ści uzasadniaj ących powo
  anie Cz
  onka Zarz ądu. Prezes, cz
  onek Zarz ądu lub ca
  y
  Zarz ąd Spó
  ki mog ą by ć odwo
  ani przez Rad ę Nadzorcz ą przed up
  ywem kadencji. Cz
  onek Zarz ądu mo że w ka żdym
  czasie z
  o żyć rezygnacj ę z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest sk
  adana w formie pisemnej Przewodniczącemu
  Rady Nadzorczej oraz do wiadomo ści pozosta
  ych cz
  onków Zarz ądu.
  Kandydatem na Cz
  onka Zarz ądu mo że by ć osoba, która spe
  nia
  ącznie nast ępuj ące warunki:
  1) posiada wykszta
  cenie wy ższe lub wykszta
  cenie wy ższe uzyskane za granic ą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie w
  a ściwych przepisów prawa,
  2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na p odstawie umowy o pracę, powo
  ania, wyboru, mianowania,
  spó
  dzielczej umowy o prac ę, lub świadczenia us
  ug na podstawie innej umowy lub wykon ywania dzia
  alności
  gospodarczej na w
  asny rachunek,
  3) posiada co najmniej 3-letnie do świadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodz ielnych albo
  wynikaj ące z prowadzenia dzia
  alno ści gospodarczej na w
  asny rachunek,
  4) spe
  nia inne ni ż wymienione w pkt. 1) – 3) wymogi okre ślone we w
  a ściwych przepisach prawa, a
  w szczególno ści nie narusza ogranicze ń lub zakazów zajmowania stanowiska cz
  onka organu z arządzaj ącego
  w spó
  kach handlowych.
  Cz
  onkiem Zarz ądu Spó
  ki nie mo że by ć osoba, która spe
  nia przynajmniej jednej z poni ższych warunków:
  1) pe
  ni funkcj ę spo
  ecznego wspó
  pracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-
  senatorskim lub biurze pos
  a do Parlamentu Europejski ego na podstawie umowy o pracę lub świadczy prac ę
  na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podob nym charakterze,
  2) wchodzi w sk
  ad organu partii politycznej reprezent ującego parti ę polityczn ą na zewn ątrz oraz uprawnionego
  do zaci ągania zobowi ąza ń,
  3) jest zatrudniona przez parti ę polityczn ą na podstawie umowy o prac ę lub świadczy prac ę na podstawie
  umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakter ze,
  4) pe
  ni funkcj ę z wyboru w zak
  adowej organizacji zwi ązkowej lub zak
  adowej organizacji zwi ązkowej spó
  ki
  z grupy kapita
  owej,
  5) jej aktywno ść spo
  eczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów w obec dzia
  alności Spó
  ki.
  Zarz ąd Spó
  ki, pod przewodnictwem Prezesa, zarz ądza Spó
  k ą i reprezentuje j ą na zewn ątrz. Wszelkie sprawy
  zwi ązane z prowadzeniem Spó
  ki, nie zastrze żone ustaw ą albo Statutem Spó
  ki do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, nale żą do zakresu dzia
  ania Zarz ądu. Uchwa
  y Zarz ądu zapadaj ą bezwzgl ędn ą
  wi ększo ści ą g
  osów. Zasady i tryb pracy Zarz ądu Spó
  ki okre śla Regulamin Zarz ądu
  INTERFERIE S.A.
  Do sk
  adania o świadcze ń woli i podpisywania w imieniu Spó
  ki wymagane jest wspó
  dzia
  anie dwóch cz
  onków
  Zarz ądu albo jednego cz
  onka Zarz ądu
  ącznie z prokurentem. Je żeli Zarz ąd jest jednoosobowy do sk
  adania
  o świadcze ń woli i podpisywania w imieniu Spó
  ki uprawniony jes t Prezes Zarządu Spó
  ki.
  Decyzje o emisji i wykupie akcji reguluj ą przepisy Kodeksu spó
  ek handlowych. Zarz ąd Spó
  ki nie posiada uprawnie ń
  do podwy ższenia kapita
  u i emisji akcji Spó
  ki na warunkach o kreślonych w przepisach art. 444-446 Kodeksu spó
  ek
  handlowych.
  Szczegó
  owa informacja na temat warto ści wynagrodze ń, nagród lub korzy ści osób nadzoruj ących, jak równie ż
  zarz ądzaj ących, znajduje si ę w cz ęści ekonomiczno-finansowej niniejszego sprawozdania oraz w notach
  finansowych.
  Kandydat na cz
  onka Rady Nadzorczej musi posiada ć pozytywn ą opini ę Rady do spraw spó
  ek
  z udzia
  em Skarbu Pa ństwa i pa ństwowych osób prawnych. Kandydatem na cz
  onka Rady N adzorczej może by ć
  osoba, która:
  1) posiada wykszta
  cenie wy ższe lub wykszta
  cenie wy ższe uzyskane za granic ą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  powo
  ania, wyboru, mianowania, spó
  dzielczej umowy o pracę, lub świadczenia us
  ug na podstawie innej
  umowy lub wykonywania dzia
  alno ści gospodarczej na w
  asny rachunek, a tak że spe
  nia przynajmniej jeden z
  poni ższych wymogów:
  a) posiada stopie ń naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub t echnicznych;
  b) posiada tytu
  zawodowy radcy prawnego, adwokata, bi eg
  ego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy
  inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
  c) uko ńczy
  a studia Master of Business Administration (MBA);
  d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) ;
  e) posiada certyfikat Certified International Investme nt Analyst (CIIA);
  f) posiada certyfikat Association of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA);
  g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
  h) posiada potwierdzenie z
  o żenia egzaminu przed komisj ą powo
  an ą przez Ministra Przekszta
  ce ń
  W
  asno ściowych, Ministra Przemys
  u i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisj ą Selekcyjn ą powo
  an ą
  na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietn ia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych
  i ich prywatyzacji;


  19 | S t r o n a
  i) posiada potwierdzenie z
  o żenia egzaminu przed komisj ą powo
  an ą przez ministra w
  a ściwego do spraw
  Skarbu Pa ństwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 s ierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych
  uprawnieniach pracowników;
  j) z
  oży
  a egzamin dla kandydatów na cz
  onków organów nadz orczych przed komisją egzaminacyjn ą
  wyznaczon ą przez Prezesa Rady Ministrów,
  2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spó
  k ą ani nie świadczy pracy lub us
  ug na jej rzecz na podstawie i nnego
  stosunku prawnego,
  3) nie posiada akcji w spó
  ce zale żnej, z wyj ątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulo wanym
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  4) nie pozostaje ze spó
  k ą, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub us
  ug na jej
  rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  5) nie wykonuje zaj ęć, które pozostawa
  yby w sprzeczno ści z jej obowi ązkami jako cz
  onka organu nadzorczego
  albo mog
  yby wywo
  a ć podejrzenie o stronniczo ść lub interesowno ść lub rodzi ć konflikt interesów wobec
  dzia
  alno ści Spó
  ki,
  6) spe
  nia inne ni ż wymienione w pkt 1) - 5) wymogi dla cz
  onka Rady N adzorczej, określone
  w przepisach prawa.
  Wszelkie umowy zawarte mi ędzy emitentem a osobami zarz ądzaj ącymi, przewiduj ące rekompensat ę
  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowa nego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
  odwo
  anie lub zwolnienie nast ępuje z powodu po
  ączenia emitenta przez przej ęcie.
  Umowy o świadczenie us
  ug zarz ądzania zawarte na czas okre ślony z cz
  onkami Zarz ądu przewiduj ą, i ż w razie
  rozwi ązania przedmiotowej umowy albo wypowiedzenia przez Spó
  kę umowy za wypowiedzeniem, cz
  onkowi
  Zarz ądu przys
  uguje odprawa w wysoko ści 3-krotno ści wynagrodzenia sta
  ego pod warunkiem pe
  nienia pr zez
  cz
  onka Zarz ądu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) mi esięcy przed rozwi ązaniem umowy. Odprawa nie
  przys
  uguje w przypadku: (1) wypowiedzenia, rozwi ązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pe
  ni onej przez
  cz
  onka Zarz ądu w sk
  adzie Zarz ądu, (2) wypowiedzenia, rozwi ązania lub zmiany umowy wskutek powo
  ania cz
  onka
  Zarz ądu na kolejn ą kadencj ę Zarz ądu, (3) obj ęcia funkcji cz
  onka zarz ądu w spó
  ce w ramach Grupy Kapita
  owej, (4)
  rezygnacji z pe
  nienia funkcji.
  W Spó
  ce nie zachodz ą zdarzenia opisane w § 91 ust. 6 pkt 18 Rozporz ądzenia Ministra Finansów w sprawie
  informacji bie żących i okresowych (…).
  ORGANY SPÓ KI
  Zarz ąd Spó
  ki (na dzie ń 31.12.2017 r.):
  1. Piotr Sosi ński Prezes Zarz ądu Spó
  ki
  2. ukasz Cio
  ek Wiceprezes Zarz ądu Spó
  ki
  Podzia
  zadań pomi ędzy poszczególnymi cz
  onkami Zarz ądu przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Prezes Zarządu
  1) organizuje i kieruje prac ą Zarz ądu Spó
  ki oraz sprawuje nadzór nad realizacj ą zada ń przypisanych
  cz
  onkom Zarz ądu Spó
  ki,
  2) dokonuje za Spó
  k ę jako pracodawc ę czynno ści w sprawach z zakresu prawa pracy,
  3) prowadzi sprawy Spó
  ki w nast ępuj ących obszarach:
  -
  --
  -
  sprawy pracownicze, w tym polityka kadrowa, szkolen iowa, socjalna i spo
  eczna,
  -
  --
  -
  obs
  uga organizacyjna i prawna,
  - audyt i kontrola wewn ętrzna,
  -
  --
  -
  informacje gie
  dowe i relacje inwestorskie,
  -
  --
  -
  gospodarka nieruchomo ściami i inwestycje,
  -
  --
  -
  zarządzanie mark ą i dzia
  aniami wsparcia marketingowego,
  -
  --
  -
  informatyka,
  -
  --
  -
  bezpiecze ństwo i warunki pracy,
  oraz inne zadania wynikaj ące z zakresów dzia
  ania podleg
  ych komórek organiza cyjnych.
  Wiceprezes Zarz ądu
  1) zastępuje Prezesa Zarz ądu podczas jego nieobecno ści w dokonywaniu za Spó
  k ę jako pracodawc ę
  czynno ści w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2) prowadzi sprawy Spó
  ki w nast ępuj ących obszarach:
  -
  --
  -
  polityka handlowa Spó
  ki,
  -
  --
  -
  polityka zakupowa Spó
  ki
  -
  --
  -
  polityka ekonomiczna, finansowa, kontroling i bud żetowanie,
  -
  --
  -
  rachunkowo ść i sprawozdawczo ść, polityka ksi ęgowa i podatkowa oraz p
  acowa,
  -
  --
  -
  informacje gie
  dowe i relacje inwestorskie,


  20 | S t r o n a
  -
  --
  -
  zarz ądzanie ryzykiem,
  -
  --
  -
  inwestycje kapita
  owe,
  oraz inne zadania wynikaj ące z zakresów dzia
  ania podleg
  ych komórek organiza cyjnych.
  Imię i nazwisko
  /stanowisko
  Przebieg kariery zawodowej/wykszta
  cenie
  Piotr Sosi ński
  Prezes Zarz ądu
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  Uniwersytet Wroc
  awski, Wydzia
  Prawa i Administracji , magister prawa (1999)
  Uniwersytet Wroc
  awski, Wydzia
  Prawa i Administracj i, doktor nauk prawnych
  (2003)
  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wroc
  awiu, radca prawny (2004)
  Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawod owej:
  1999-2000 - Wratislavia Invest Company Sp. z o.o. - asystent radcy prawnego
  2000-2002 - stypendium naukowe Fundacji KAAD w Bonn i M onachium
  2003 - 2006 - wspó
  praca z kancelariami J. Nawrocki & S. Czerwiński SC oraz
  WT Wroc
  aw
  2003 - 2006 - Dolno ślą ska W y ższa Szko
  a S
  u żb Publicznych "Asesor"
  – wyk
  adowca
  2003-2004 - Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt nad Odrą
  - wyk
  adowca
  2004-2007 - indywidualna praktyka prawnicza, obs
  ug a m.in. spó
  ek prawa
  handlowego
  2004 - 2016 - Wyższa Szko
  a Zarz ądzania i Przedsi ębiorczo ści w Wa
  brzychu,
  adiunkt
  kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
  2007 - 2010 - zast ępca Prezydenta Wa
  brzycha
  2010 – 2016 - Kancelaria Radcy Prawnego – w
  a ściciel
  Ponadto pe
  ni
  funkcj ę cz
  onka Rady Nadzorczej w POM-EKO S.A.
  w Szczecinku (2000-2001); Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Z
  otoryi
  (2006-2007); Przedsiębiorstwo "Zamek Ksi ąż" Sp. z o.o. w Wa
  brzychu (2007-
  2010).
  Funkcje w organizacjach turystycznych: sekretarz Za rządu Dolno ślą skiej
  Organizacji Turystycznej (2008-2010).
  ukasz Cio
  ek
  Wiceprezes Zarz ądu
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  Akademia ekonomiczna we Wroc
  awiu, Wydzia
  Zarz ądzania i Informatyki,
  kierunek Finanse i Bankowo ść, magister (2005).
  Certyfikat ksi ęgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów.
  Zajmowane wcze śniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawod owej:
  2003-2006 - Apteka Wo
  owska, księgowy, g
  ówny ksi ęgowy
  2004-2006 - Powiatowy O środek Wsparcia ŚDS w Wo
  owie, ksi ęgowy, g
  ówny
  ksi ęgowy
  2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Ksi ęgowo ści , Biuro Zarz ądu,
  Wroc
  aw
  2011 – 2014 Wings Consulting, samodzielny ksi ęgowy
  2014- Wings Hotels, samodzielny ksi ęgowy
  2010 - Wy ższa Szko
  a Bankowa we Wroc
  awiu, wyk
  adowca
  2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń
  Zgodnie z tre ści ą § 13 Statutu Spó
  ki, Zarz ąd Spó
  ki sk
  ada si ę z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarz ądu
  i Wiceprezesów Zarz ądu. Liczb ę cz
  onków Zarz ądu okre śla Rada Nadzorcza. Cz
  onków Zarz ądu, w tym
  Prezesa i Wiceprezesów, powo
  uje i odwo
  uje Rada Nad zorcza. Powo
  anie cz
  onków Zarządu poprzedza
  przeprowadzenie post ępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawd zenie i ocena kwalifikacji
  kandydatów oraz wy
  onienie najlepszego kandydata na Cz
  onka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza
  post ępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okol iczności uzasadniaj ących powo
  anie Cz
  onka
  Zarz ądu. Prezes, cz
  onek Zarz ądu lub ca
  y Zarz ąd Spó
  ki mog ą by ć odwo
  ani przez Rad ę Nadzorcz ą przed
  up
  ywem kadencji. Cz
  onek Zarz ądu mo że w ka żdym czasie z
  o żyć rezygnacj ę z wykonywanej funkcji.


  21 | S t r o n a
  Rezygnacja jest sk
  adana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do wiadomo ści
  pozosta
  ych cz
  onków Zarz ądu.
  Zarz ąd Spó
  ki, pod przewodnictwem Prezesa, zarz ądza Spó
  k ą i reprezentuje j ą na zewn ątrz. Wszelkie
  sprawy zwi ązane z prowadzeniem Spó
  ki, nie zastrze żone ustaw ą albo Statutem Spó
  ki do kompetencji
  Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, nale żą do zakresu dzia
  ania Zarz ądu. Uchwa
  y Zarz ądu
  zapadaj ą bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą g
  osów. Zasady i tryb pracy Zarz ądu Spó
  ki okre śla Regulamin Zarz ądu
  INTERFERIE S.A.
  Do sk
  adania o świadcze ń woli i podpisywania w imieniu Spó
  ki wymagane jest wspó
  dzia
  anie dwóch
  cz
  onków Zarz ądu albo jednego cz
  onka Zarz ądu
  ącznie z prokurentem. Je żeli Zarz ąd jest jednoosobowy do
  sk
  adania o świadcze ń woli i podpisywania w imieniu Spó
  ki uprawniony jes t Prezes Zarządu Spó
  ki.
  Zarz ąd Spó
  ki dzia
  a na podstawie przepisów Kodeksu spó
  ek handlowych, Regulaminu Zarządu
  zatwierdzonego uchwa
  ą Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadami Dobrych Pra ktyk Spó
  ek Notowanych na
  GPW.
  W roku obrotowym 2017 nie by
  y dokonywane zmiany w sk
  adzie osób zarządzaj ących i Zarz ąd INTERFERIE
  S.A. dzia
  a
  w nast ępuj ącym sk
  adzie:
  Piotr Sosi ński Prezes Zarz ądu
  ukasz Cio
  ek Wiceprezes Zarz ądu
  Rada Nadzorcza Spó
  ki (na dzie ń 31.12.2017 r.):
  1. Jacek Drobny Przewodnicz ący Rady Nadzorczej Spó
  ki
  2. Marcin Wojdy
  a Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej Spó
  ki
  3. S
  awomir Kozio
  Sekretarz Rady Nadzorczej Spó
  ki
  4. Brygida Bielawska
  5. Bart
  omiej Garbicz
  Posiedzenia Rady w 2017 roku odbywa
  y si ę regularnie, uczestniczyli w nich Cz
  onkowie Zarz ądu. Zarz ąd udziela
  Radzie wyczerpuj ących informacji o wszystkich istotnych sprawach dot yczących dzia
  alno ści Spó
  ki. Na
  posiedzeniach Rady zapada
  y uchwa
  y w sprawach, któ re by
  y wymienione w porządku obrad przes
  anym Cz
  onkom
  Rady w zawiadomieniu o posiedzeniu. Dla zapewnienia sprawnego systemu realizacji swoich funkcji, Rada
  Nadzorcza w razie potrzeby podejmowa
  a uchwa
  y przy wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania si ę
  na odleg
  o ść, bez odbywania posiedzenia. Cz
  onkowie Rady Nadzor czej z
  ożyli o świadczenia dotycz ące si ę do
  spe
  niania przez nich kryteriów niezale żno ści okre ślonych w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Notowanych na GPW.
  Imi ę i nazwisko Przebieg kariery zawodowej/wykszta
  cenie
  Jacek Drobny
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  1977 – 1981 - Uniwersytet Wroc
  awski, geografia eko nomiczna
  1980- 1988 Uniwersytet Wroc
  awski, filozofia
  1992- 1993 Central Connecticut State University & Poli technika
  Wroc
  awska, business studies
  1994 Akademia Ekonomiczna we Wroc
  awiu, inwestycje finansowe
  Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
  zawodowej:
  2017 – obecnie KGHM TFI S.A. – Prezes Zarz ądu
  2011 – 2017 PKO Bank Polski –dyrektor makroregionu
  w bankowo ści korporacyjnej,
  2006 -2011 KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, wiceprezes zarz ądu
  ds. finansowo-administracyjnych, pe
  nomocnik zarz ądu ds. finansowo-
  administracyjnych (od maja 2008 r.),
  2003 – 2005 Niezale żny konsultant w zakresie obs
  ugi kredytowej
  i biznesowej średnich i du żych korporacji,
  2000 – 2002 Telefonia Dialog S.A. (Grupa KGHM SA), wicep rezes
  zarządu ds. finansowych (do stycznia 2002 r.), pe
  nomocn ik zarządu
  ds. strategii (do czerwca 2002),
  1999 Niezale żny konsultant – doradztwo w zakresie montowania lin ii
  finansowo-kredytowych pod realizację projektów infrastrukturalnych,
  1996 – 1998 Preem Petroleum Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu,
  prezes zarządu, dyrektor zarz ądzaj ący,
  1995 Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Sp. z o.o. w Warszawie,
  cz
  onek zarządu, dyrektor handlowy oddzia
  u w Warszawie, dyrekto r
  oddzia
  u we Wroc
  awiu,
  1991 – 1994 Renifer S.A. w Świdnicy, tymczasowy kierownik


  22 | S t r o n a
  przedsiębiorstwa, dyrektor naczelny, zarz ądca komisaryczny, prezes
  zarz ądu,
  1990 – 1991 Urz ąd Miejski w Świdnicy, prezydent miasta,
  1989 - 1990 Biotop Sp. z o.o. we Wroc
  awiu, prezes z arządu,
  1988 – 1989 Inelcons Sp. z o.o. we Wroc
  awiu, wicepr ezes zarządu.
  Ponadto:
  1993 – 1994 Fundacja Regionu Wa
  brzyskiego, doradca
  1993 – 1994 “DIORA” SA w Dzierżoniowie, cz
  onek rady nadzorczej
  1996 – 2000 Wroc
  awskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. we
  Wroc
  awiu, cz
  onek rady nadzorczej
  1999 – 2000 Bester S.A. w Bielawie, cz
  onek rady nadzo rczej
  2000 - WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. w Wa
  brzychu, cz
  onek rady
  nadzorczej
  2017 – Uzdrowisko Po
  czyn S.A., cz
  onek Rady Nadzorczej
  2017 – Staropolanka Sp. z o.o. – cz
  onek Rady Nadzorczej
  Marcin Wojdy
  a
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wroc
  awiu Wydzia
  u
  Inżynieryjno-Ekonomicznego, posiada tytu
  magistra in żyniera.
  Uko ńczy
  studia podyplomowe w Szkole G
  ównej Handlowej
  w Warszawie z zakresu Audytu Wewn ętrznego oraz Praktycznego
  Zastosowania MSR i MSSF, a tak że studia podyplomowe z Zarz ądzania
  Warto ści ą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc
  awiu.
  Zajmowane wcze śniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
  zawodowej:
  Od 2000 roku zwi ązany z Grup ą Kapita
  ow ą KGHM gdzie pracowa
  w obszarach kontrolingu, rachunkowo ści finansowej i inwestycji
  kapita
  owych, aktualnie zajmuje stanowisko G
  ównego Specjalisty
  w Departamencie Inwestycji Kapita
  owych w Centrali KG HM Polska
  Mied ź S.A.
  Posiada wiedz ę z zakresu analizy finansowej, wyceny przedsi ębiorstw,
  zarz ądzania projektami. Uczestniczy
  w przygotowaniu i r ealizacji
  projektów restrukturyzacyjnych, inwestycyjnych i or ganizacyjnych.
  Posiada do świadczenie w organach nadzorczych spó
  ek kapita
  owy ch.
  W latach 2011-2014 by
  cz
  onkiem Rady Nadzorczej PO L-MIEDŹ-
  TRANS Sp. z o.o. w Lubinie. Od 2013 roku pe
  ni funkcje cz
  onka Rady
  Nadzorczej Walcowni Metali Nie żelaznych „ AB ĘDY” S.A. w Gliwicach,
  a od 2014 w CENTROZ OM WROC AW S.A.
  S
  awomir Kozio
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  Uniwersytet Westminster w Londynie, kierunek Busine ss – Financial
  Management
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc
  awiu, Wydzia
  Zarzad zania,
  Informatyki i Finansów
  Association of Chartered Certified Accountants /ACCA/ - Advanced
  Diploma in Accounting and Business
  Zajmowane wcze śniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
  zawodowej:
  2010 – nadal KGHM Polska Mied ź S.A., Wydzia
  Nadzoru
  Korporacyjnego Spó
  ek Krajowych, g
  ówny specjalista
  2009-2010 – MGC Inwest Sp. z o.o. w Lubinie, specjal ista ds. umów,
  2009 – Prosafco Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, kierownik ds. finansowych
  i operacyjnych
  2008-2009 Morison Finansista Audit Sp. z o.o. w Pozna niu, asystent
  bieg
  ego rewidenta
  2002-2008 JD Wetherspoon plc w Londynie, kierownik zmiany
  Zasiada
  w radzie nadzorczej POL-MIED Ź TRANS Sp. z o.o. (2014-
  2016)


  23 | S t r o n a
  Brygida Bielawska
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wroc
  awiu W ydzia
  In żynieryjno-Ekonomiczny oraz podyplomowych studiów z z akresu
  audytu wewn ętrznego w przedsi ębiorstwie w Szkole G
  ównej Handlowej
  w Warszawie.
  Zajmowane wcze śniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
  zawodowej:
  2006 – do chwili obecnej – KGHM Polska Mied ź S.A., Wydzia
  Nadzoru
  Korporacyjnego Spó
  ek Krajowych, g
  ówny specjalista
  1995-2006 – KGHM Metale DSI S.A. w Lubinie – Departamen t Nadzoru
  W
  a ścicielskiego, g
  ówny specjalista
  1993-1995 – KGHM Polska Mied ź S.A. Departament Finansowy,
  Departament Nadzoru W
  a ścicielskiego, g
  ówny specjalista
  1992-1993 – KGHM Polska Mied ź S.A. O/ZG Rudna, specjalista
  finansowo-ksi ęgowy
  Zasiada
  a w radach nadzorczych nast ępuj ących spó
  ek prawa
  handlowego: INOVA Sp. z o.o. w Lubinie (2016-nadal),
  Przedsi ębiorstwo Budowy Kopal ń PeBeKa S.A. w Lubinie (2014-2016),
  TUW CUPRUM w Lubinie (2008-2014), MINOVA-KSANTE Sp. z o.o .
  w Polkowice (2006-2008), Zak
  ad Wyrobów Gumowych Sp. z o.o.
  (2003), DKE Sp. z o.o. w O
  awie (1998-1999), ZM Lena Sp. z o.o.
  w Wilkowie (1995-1998)
  Bart
  omiej Garbicz
  Posiadane wykszta
  cenie, kwalifikacje:
  mgr ekonomii - Akademia Ekonomiczna we Wroc
  awiu, Wyd zia
  Zarządzania i Informatyki, Ekonometria mened żerska
  dr nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna we Wroc
  awiu,
  Wydzia
  Zarządzania i Informatyki
  Zajmowane wcze śniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
  zawodowej:
  2010 r. – obecnie Konsultant/Doradca, ANALIZO Bart
  omie j Garbicz,
  jednoosobowa dzia
  alność gospodarcza
  2014 r. – obecnie Starszy Analityk Finansowy - EFL SA
  2011 r. – 2014 r. Starszy Analityk Finansowy KRUK SA
  2006 r. – 2010 r. Dyrektor Finansowy/Cz
  onek Zarz ądu B&J Sp. z o.o.
  1999 r. – 2006 r. Konsultant/Kierownik Projektów SJOS Sp . z o.o.
  Zmiany w sk
  adzie osób nadzoruj ących w roku 2017:
  Data Opis zdarzenia
  13-06-2017
  wp
  yn
  ę
  o do Spó
  ki o świadczenie Pana Miros
  awa Stanis
  awskiego o rezygnacj i
  z dniem 18 czerwca 2017 r. z funkcji cz
  onka Rady N adzorczej spó
  ki
  INTERFERIE S.A. w Legnicy
  19-06-2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. podję
  o decyzj ę
  o powo
  aniu Pana Jacka Drobnego do Rady Nadzorczej I NTERFERIE S.A.
  20-09-2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. określi
  o liczb ę
  cz
  onków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 6 osób i pow o
  a
  o do Rady
  Nadzorczej Spó
  ki Pana Bart
  omieja Garbicza
  28-12-2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. odwo
  a
  o ze sk
  adu
  Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Ireneusza Szczapa i o kreśli
  o liczb ę
  cz
  onków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na 5 osób  24 | S t r o n a
  W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. dzia
  a
  a w następuj ącym sk
  adzie:
  od 01-01-2017 do 18-06-2017 Brygida Bielawska S
  awomir Kozio
  Miros
  aw Stanis
  awski
  Marcin Wojdy
  a
  Ireneusz Szczap
  od 19-06-2017 do 19-09-2017 Brygida Bielawska Jacek Drobny
  S
  awomir Kozio
  Marcin Wojdy
  a
  Ireneusz Szczap
  od 20-09-2017 do 28-12-2017 Brygida Bielawska Jacek Drobny
  S
  awomir Kozio
  Marcin Wojdy
  a
  Ireneusz Szczap
  Bart
  omiej Garbicz
  od 28-12-2017 do 31-12-2017 Brygida Bielawska Jacek Drobny
  S
  awomir Kozio
  Marcin Wojdy
  a
  Bart
  omiej Garbicz
  Wynagrodzenie cz
  onków Organów Spó
  ki w 2017 roku
  Cz
  onkowie Zarz ądu
  na dzie ń
  31.12.2017r. Okres pe
  nienia
  funkcji Okres
  zatrudnienia Wynagrodzenie Premia
  roczna,
  nagrody,
  odprawa Dochody
  osi ągni ęte w
  spó
  ce
  stowarzyszonej
  ączne
  dochody w 2017 r.
  Koman Jan 01.01 -
  06.05.2016 01.01 - 31.08.2016
  - 11 - 11
  Rutowicz Dariusz 01.01 -
  06.05.2016 01.01 - 31.08.2016
  - 11 - 11
  Sosi
  ński Piotr 01.01 -
  31.12.2017 01.01 - 31.12.2017
  297 91 - 388
  Cio
  ek ukasz 01.01 -
  31.12.2017 01.01 - 31.12.2017
  245 62 5 312
  Razem 542 175 5 722
  Cz
  onkowie Rady
  Nadzorczej w 2017 r. Okres pe
  nienia funkcji Wynagrodzenie
  Zwrot kosztów
  podró ży *)
  ączne
  dochody
  w 2017 r.
  Bielawska Brygida
  01.01 -
  31.12.2017 33 - 33
  Kozio
  S
  awomir
  01.01 -
  31.12.2017 33 - 33
  Wojdy
  a Marcin
  01.01 -
  31.12.2017 33 - 33
  Szczap Ireneusz
  01.01 -
  28.12.2017 33 1 34
  Drobny Jacek
  19.06 -
  31.12.2017 - - -
  Garbicz Bart
  omiej
  20.09 -
  31.12.2017 9 1 10
  Stanis
  awski
  Miros
  aw
  01.01 -
  18.06.2017 4 - 4
  Razem 145 2 147
  *) zgodnie z obowi ązuj ącymi w Spó
  ce zasadami w zakresie zasad wynagradzani a i zwrotu kosztów


  25 | S t r o n a
  Cz
  onkowie Zarządu
  na dzie ń
  31.12.2016r. Okres pe
  nienia
  funkcji Okres
  zatrudnienia Wynagrodzenie Premia
  roczna,
  nagrody,
  odprawa Dochody
  osi ągni ęte w
  spó
  ce
  stowarzyszonej
  ączne
  dochody w 2016r.
  Koman Jan 01.01 -
  06.05.2016 01.01 -
  31.08.2016 215 190 - 405
  Rutowicz Dariusz 01.01 -
  06.05.2016 01.01 -
  31.08.2016 161 152 9 322
  Sosi ński Piotr 06.05 -
  31.12.2016 06.05 -
  31.12.2016 193 21 - 214
  Cio
  ek ukasz 01.06 -
  31.12.2016 01.06 -
  31.12.2016 140 11 - 151
  Razem
  709 374 9 1 092
  Cz
  onkowie Rady
  Nadzorczej w 2016r. Okres pe
  nienia
  funkcji Wynagrodzenie
  Zwrot kosztów
  podró ży *)
  ączne
  dochody w
  2016r.
  Granowski
  Wojciech 01.01 -
  28.04.2016 10
  - 10
  Mróz Barbara 01.01 -
  28.04.2016 10 - 10
  Potoczny Pawe
  01.01 -
  28.04.2016 10 - 10
  Wiernik-Gizicka
  Renata
  01.01 -
  30.09.2016 24
  - 24
  Bielawska Brygida 28.04 –
  31.12.2016 21
  - 21
  Kozio
  S
  awomir 28.04 –
  31.12.2016 21
  - 21
  Wojdy
  a Marcin 28.04 –
  31.12.2016 21 - 21
  Szczap Ireneusz
  30.09 –
  31.12.2016 8 - 8
  Rozmus Robert 01.01 –
  28.04.2016 0 - 0
  Stanis
  awski
  Miros
  aw 28.04 –
  31.12.2016 0
  - 0
  Razem 125
  - 125
  *) zgodnie z obowi ązuj ącymi w Spó
  ce zasadami w zakresie zasad wynagradzani a i zwrotu kosztów
  Komitet Audytu – Komitet Audytu. Zakres dzia
  ania, kompetencje oraz tryb pracy Komite tu Audytu Rady
  Nadzorczej INTERFERIE S.A. w roku 2017 okre śla
  y przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg
  y ch rewidentach i
  ich samorz ądzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz
  ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o bieg
  ych rewident ach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również
  postanowienia przyj ętego przez Rad ę Nadzorcz ą Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spó
  ki.
  W INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017 Komitet Audytu Ra dy Nadzorczej Spó
  ki funkcjonowa
  w sk
  adzie:
  01.01.-29.09.2017 – Ireneusz Szczap (Przewodnicz ący), S
  awomir Kozio
  , Marcin Wojdy
  a,
  29.09.-28.12.2017 – Bart
  omiej Garbicz (Przewodnicz ący), S
  awomir Kozio
  , Ireneusz Szczap.
  W zwi ązku z wej ściem w życie przepisów ustawy z dnia 17 maja 2017 r. o bieg
  ych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.10 89), w Spó
  ce dostosowano zasady powo
  ywania, sk
  adu i
  funkcjonowania Komitetu Audytu do obowi ązuj ących w tym zakresie przepisów prawa. Na dzie ń 31.12.2017 r. w
  sk
  ad Komitetu Audytu wchodzili: Bart
  omiej Garbicz i S
  awomir Kozio
  . Powo
  anie przez Walne Zgromadzenie
  nowego cz
  onka Rady Nadzorczej spe
  niaj ącego przedmiotowe wymogi ustawowe nast ąpi
  o w dniu 22.02.2018 r.
  7. POLITYKA RÓ ŻNORODNO ŚCI
  Ró żnorodno ść jest fundamentaln ą warto ści ą wspó
  czesnego spo
  ecze ństwa, o ogromnym znaczeniu dla
  funkcjonowania i rozwoju naszej pozycji na rynku. Po lityka różnorodno ści stosowana w INTERFERIE S.A. ma na
  celu pe
  ne wykorzystanie potencja
  u pracowników, ic h różnorodnych umiej ętno ści, do świadcze ń i talentów
  w atmosferze szacunku i wsparcia.


  26 | S t r o n a
  INTERFERIE S.A. wdraża zasady zarz ądzania ró żnorodno ści ą i polityki równego traktowania, maj ąc na uwadze
  poszanowanie dla ró żnorodnego, wielokulturowego spo
  ecze ństwa oraz k
  ad ąc szczególny nacisk na polityk ę
  równego traktowania ze wzgl ędu na p
  e ć, wiek, niepe
  nosprawno ść, stan zdrowia, ras ę, narodowo ść, pochodzenie
  etniczne, religi ę, wyznanie, bezwyznaniowo ść, przekonanie polityczne, przynale żno ść zwi ązkow ą, orientacj ę
  psychoseksualn ą, to żsamo ść p
  ciow ą, status rodzinny, styl życia, form ę, zakres i podstaw ę zatrudnienia lub
  wspó
  pracy oraz inne przes
  anki nara żaj ące na zachowania dyskryminacyjne. Ró żnorodno ść zespo
  u pracowników
  INTERFERIE S.A. jest podstaw ą, na której Spó
  ka buduje swoj ą przewag ę. Przyczynia si ę ona bowiem do tworzenia
  niestandardowych rozwi ąza ń i optymalizacji funkcjonowania naszych jednostek, a tym samym przek
  ada się na
  jako ść ś wiadczonych przez Spó
  k ę us
  ug i efekty ekonomiczne.
  Dzi ęki konsekwentnie realizowanej polityce ró żnorodno ści INTERFERIE S.A. s ą pracodawc ą przyci ągaj ącym
  i zatrudniaj ącym najlepszych specjalistów oraz dbaj ącym o rozwój zespo
  u. Spó
  ka chce w ten sposób jak n ajlepiej
  wspiera ć realizacj ę swojej strategii, a odbiorcom swoich produktów i u s
  ug oferować je na najwy ższym poziomie.
  INTERFERIE S.A. realizuje polityk ę ró żnorodno ści m.in. poprzez:
  · dzia
  ania maj ące na celu tworzenie odpowiedniej atmosfery i kultu ry organizacyjnej, w
  ączaj ąc
  zarz ądzanie ró żnorodno ści ą do polityk i procedur stosowanych w INTERFERIE,
  · opracowanie i wdro żenie polityki równego traktowania i zarz ądzania ró żnorodno ści ą w miejscu pracy
  w nast ępuj ących obszarach:
  o rekrutacji,
  o dost ępu do szkole ń i awansów,
  o wynagrodze ń,
  o godzenia obowi ązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym,
  o ochrony przed mobbingiem,
  o ochrony przed przemoc ą w miejscu pracy,
  o ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem.
  · wdro żenie procedury dzia
  a ń antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych przez opracowanie
  i wdro żenie wewn ątrzorganizacyjnych, sprawdzonych, instytucjonalnych rozwiąza ń.
  Istotn ą cz ęścią realizacji polityki ró żnorodno ści jest tworzenie w
  a ściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że
  pracownicy czuj ą si ę szanowani i doceniani oraz maj ą poczucie, że mog ą si ę rozwija ć i w pe
  ni realizowa ć swój
  potencja
  zawodowy.
  Pracownicy INTERFERIE S.A. to osoby pochodz ące z ró żnych środowisk i kultur, wykazuj ące si ę ró żnymi
  umiej ętno ściami i talentami, reprezentuj ące ró żne style my ślenia i punkty widzenia oraz maj ące ró żne
  do świadczenia życiowe i zawodowe. Celem INTERFERIE S.A. jest stworzenie kultury organizacyjnej gwarantującej
  wzajemne wspieranie si ę wszystkich pracowników w codziennych obowi ązkach. Dzia
  ania promuj ące ró żnorodno ść
  wewn ątrz organizacji pomagaj ą tworzy ć zró żnicowany, ale sprawnie wspó
  pracuj ący zespó
  .
  Dzia
  ania podj ęte w 2017 roku w zakresie Polityki Ró żnorodno ści
  Lp Zakres dzia
  ania
  1 Formalne przyj ęcie polityki ró żnorodno ści
  2 Aktualizacja obowi ązuj ących regulacji
  3 Wprowadzenie audytu w zakresie zarz ądzania ró żnorodno ści ą
  4 Aktualizacja strony internetowej
  5 Wprowadzenie zapisów o przestrzeganiu polityki ró żnorodno ści w dokumentach strategicznych
  6 Wprowadzenie zapisów o przestrzeganiu przez kontr ahentów zasady różnorodno ści w umowach
  INTERFERIE S.A. nie stosuj ą szczególnych zasad polityki ró żnorodno ści stosowanej do organów administruj ących,
  zarz ądzaj ących i nadzoruj ących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przyk
  ad wiek, p
  eć lub
  wykszta
  cenie i do świadczenie zawodowe. Decyzje o obsadzie organów adm inistrujących zarz ądzaj ących
  i nadzoruj ących Zarz ąd i Rada Nadzorcza podejmuj ą zgodnie z brzmieniem Statutu Akcjonariusze. W Spó
  ce
  w organach nadzoruj ących zawsze zasiada
  y kobiety,
  Informacja o udziale kobiet i m ężczyzn odpowiednio w zarz ądzie i w radzie nadzorczej spó
  ki w okresie ostatni ch
  dwóch lat.
  1. W okresie od dnia 31.12.2014 roku do dnia 31.12. 2016 roku - funkcję w Zarz ądzie Emitenta sprawowali wy
  ącznie
  m ęż czy źni.
  2. W okresie od 31.12.2014 roku do dnia 28.04.2016 - w Radzie Nadzorczej Emitenta Spó
  ki zasiada
  y dwie kobiety -
  Pani Barbara Mróz i Pani Renata Wiernik-Gizicka. Od 28 .04.2016 r. - jedna tj. p. Brygida Bielawska.
  Szczegó
  owe informacje na temat wyksztalcenia zawodo wego i doświadczenia s ą zawarte w niniejszym
  Sprawozdaniu.


  27 | S t r o n a
  8. ZAGADNIENIA
  KORPORACYJNE
  Zarz ądzanie zgodno ści ą
  W INTERFERIE S.A. zgodno ść to zarz ądzanie przedsi ębiorstwem w sposób zgodny z wymogami polskiego i
  mi ędzynarodowego prawa, przestrzeganie i poszanowanie istniejących norm rynkowych i bran żowych.
  Zarz ądzanie ryzykiem
  INTERFERIE S.A. definiuje ryzyko jako wp
  yw niepewno ści, b ędącej integraln ą cz ęścią prowadzonej przez nas
  dzia
  alno ści i mog ącej skutkowa ć zarówno szansami, jak i zagro żeniami dla realizacji celów biznesowych. Aby
  mo żliwe by
  o ich osi ągni ęcie, niezb ędna jest spójna i praktyczna metodyka zarz ądzania t ą niepewno ści ą.
  Cele zarz ądzania ryzykiem:
  · Zapewnienie tworzenia i ochrony warto ści dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do
  identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdro żenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe;
  · Wspieranie osi ągania celów biznesowych poprzez wdro żenie narz ędzi wczesnego ostrzegania o szansach
  i zagrożeniach;
  · Zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decy zji na wszystkich szczeblach organizacji;
  · Budowa organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i d ążącej do ci ąg
  ego doskonalenia.
  Ryzyka:
  a) ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut lub przep
  ywów pieniężnych w wyniku zmian stóp
  procentowych)
  Spó
  ka świadczy us
  ugi dla podmiotów z zagranicy i nara żona jest na ryzyko zmiany kursów waluty w szczególn ości
  EUR. Ryzyko zmiany kursu walut wynika z posiadanych przez Spó
  kę nale żno ści i zobowi ąza ń. Na dzie ń
  sporz ądzenia raportu Spó
  ka nie zabezpiecza ryzyka kursowe go wynikającego z kredytów walutowych z uwagi na
  posiadane nale żno ści w walucie obcej. INTERFERIE S.A. posiada kredyty o zm iennym oprocentowaniu, co naraża
  Spó
  k ę na ryzyko zmiany przep
  ywów pieni ężnych w wyniku zmiany stóp procentowych, jest ono je dnak częściowo
  niwelowane przez krótkoterminowe depozyty środków pieni ężnych o zmiennym oprocentowaniu, jak równie ż fakt, i ż
  wysoko ść kredytów nie zagra ża dzia
  alno ści bie żącej Spó
  ki.
  b) ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów oraz depozytów w bankach
  i instytucjach finansowych, a tak że zaanga żowa ń kredytowych w odniesieniu do klientów, co obejmuje
  nierozliczone nale żno ści. Je śli chodzi o klienta instytucjonalnego, jego wiarygo dność kredytow ą ocenia si ę poprzez
  pozycje finansow ą, dotychczasow ą wspó
  prac ę oraz stosowanie przedp
  at w formie zaliczek. Nale żno ści od klientów
  instytucjonalnych dotycz ą w znacznej mierze odbiorców wspó
  pracuj ących ze Spó
  k ą d
  ugoterminowo i zdaniem
  Spó
  ki, jako ść kredytowa tych nale żno ści jest dobra. Sprzeda ż us
  ug klientom indywidualnym
  odbywa si ę za pomoc ą przedp
  at na rachunki bankowe, gotówk ą lub za pomoc ą kart kredytowych, st ąd poziom
  nale żno ści od klientów indywidualnych jest niewielki i jako ść kredytowa tych nale żno ści nie stanowi istotnego ryzyka
  dla Spó
  ki
  c) ryzyko utraty p
  ynno ści
  Prognozowanie przep
  ywów pieni ężnych realizowane jest w ramach jednostek eksploatac yjnych Spó
  ki,
  a nast ępnie podlegaj ą agregacji. Spó
  ka monitoruje prognozy p
  ynno ści w celu zagwarantowania wystarczaj ących
  ś rodków pieni ężnych dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych przy jed noczesnym utrzymaniu rezerwy w postaci
  niewyp
  aconych gwarantowanych linii kredytowych, w taki sposób, by nie naruszyć limitów okre ślonych w umowach
  kredytowych. Prognozowanie uwzgl ędnia plany Spó
  ki w zakresie zapotrzebowania na fina nsowanie zewnętrzne,
  konieczno ść przestrzegania warunków zaci ągni ętych zobowi ąza ń. Nadwy żka środków pieni ężnych utrzymywana
  przez jednostki eksploatacyjne przekazywana jest na rachunek bieżący Spó
  ki, która jest deponowania na lokatach
  terminowych b ądź zmniejsza otwarte linie kredytowe utrzymywanie na rachunkach bankowych Spó
  ki.
  d) ryzyko zwi ązane z konkurencj ą
  Sektor hotelarski jest rynkiem, na którym prowadzona jest intensywna konkurencja. INTERFERIE S.A. prowadzi
  aktywn ą polityk ę produktow ą i cenow ą we wszystkich swoich hotelach, k
  adzie szczególny nacisk na rozszerzanie
  swojej oferty o nowe i ciekawe produkty wyprzedzaj ąc konkurencj ę na rynku hotelarskim.
  e) ryzyko prawne
  Sektor hotelarski jest nara żony na ryzyko prawne zwi ązane ze zmianami przepisów w zakresie: ochrony dany ch
  osobowych, obowi ązków i obci ążeń nak
  adanych na w
  a ścicieli i u żytkowników nieruchomo ści gruntowych oraz
  budynków i budowli, ochrony środowiska, zatrudnienia, np. w zakresie poziomu p
  acy minimalnej, obowiązkowych
  sk
  adek emerytalnych i zdrowotnych, podatków i inn ych obciążeń publicznoprawnych nak
  adanych na
  przedsi ębiorców.  28 | S t r o n a
  f) ryzyko utraty reputacji
  Możliwo ści pozyskania klientów i ich utrzymanie zale żą od standardu i jako ści us
  ug oraz stosowania dobrych praktyk
  rynkowych (handlowych) w ramach zarz ądzania. Incydenty wp
  ywaj ące negatywnie na zaufanie i bezpiecze ństwo
  go ści mog ą zaszkodzi ć wizerunkowi Spó
  ki. Spó
  ka na bie żąco monitoruje dzia
  alno ść mediów.
  g) analizuj ąc ryzyka zwi ązane z prowadzonymi inwestycjami w D ąbkach i Ko
  obrzegu Spó
  ka zidentyfikowa
  a
  nast ępuj ące zagro żenia :
  Prace projektowe:
  · ryzyko zwi ązane z niedotrzymaniem przez projektanta terminów o kreślonych w umowie,
  · ryzyko zwi ązane z przed
  u żaj ącym si ę procesem uzgodnie ń i wydawania decyzji zatwierdzaj ących
  · projekt,
  · ryzyko przeszacowania kosztów projektu,
  · ryzyko z
  ego doboru rozwi ąza ń projektowych, w tym z
  ego doboru technologii (rodz aj konstrukcji,
  materia
  y),
  · ryzyko nieprawid
  owego doboru zespo
  u projektantów ,
  · bankructwo biura projektowego,
  · wykonanie projektu niespe
  niaj ącego wymagania funkcjonalne,
  · nieprecyzyjnie okre ślony przedmiot umowy/zakres us
  ug – ró żna interpretacja zakresu us
  ug przez
  strony, roszczenia sporne,
  · ryzyko protestów w
  a ścicieli s ąsiaduj ących nieruchomo ści.
  Przetarg na roboty budowlane:
  · ryzyko uniewa żnienia przetargu,
  · ryzyko korupcji,
  · ryzyko z
  ej kalkulacji ceny,
  · ryzyko stosowania cen dumpingowych przez konkurenc ję , ryzyko zmowy cenowej
  · ryzyko przed
  u żaj ącego si ę procesu wyboru wykonawcy,
  · wygrana wykonawcy o s
  abej kondycji finansowej zag rażaj ącej realizacji,
  · ryzyko ograniczenia dost ępu do przetargu potencjalnych oferentów, mog ących z
  o żyć korzystn ą dla Spó
  ki
  ofert ę,
  · uzyskanie ofert przekraczaj ących za
  o żenia finansowe inwestycji.
  Prace budowlane:
  · ryzyko protestów (ekologów, miejscowej ludno ści),
  · ryzyko nieprawid
  owego doboru zespo
  u wykonawców,
  · ryzyko nierzetelnego nadzoru,
  · ryzyko niedotrzymania standardów budowlanych,
  · ryzyko odst ępstw od dokumentacji projektowej,
  · ryzyko rozszerzenia zakresu robót,
  · ryzyko źle rozpoznanej struktury gruntów i poziomu wód grun towych,
  · ryzyko źle zinwentaryzowanych sieci,
  · ryzyko wykonawstwa niezgodnie ze sztuk ą budowlan ą,
  · ryzyko wyd
  u żenia procesu realizacji,
  · nieprecyzyjnie okre ślony przedmiot umowy/zakres us
  ug – ró żna interpretacja zakresu us
  ug przez strony,
  roszczenia sporne,
  · bankructwo wykonawcy.
  Ryzyka administracyjno - prawne:
  · ryzyko nieuchwalenia zmian w Miejscowym Planie Zago spodarowania Przestrzennego umożliwiaj ących
  realizacj ę inwestycji,
  · ryzyko z
  ej interpretacji przepisów prawa.
  Kodeks Etyki
  Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodno ści zachowania z najwy ższymi standardami opartymi na
  warto ściach,: bezpiecze ństwie, wspó
  dzia
  aniu, zorientowaniu na wyniki, odp owiedzialności. Kodeks Etyki jest
  wyznacznikiem w
  a ściwego post ępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji.
  Wzmacnia nas jako zespó
  . Buduje równie ż nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialn ej i spo
  ecznie
  zaanga żowanej.
  BEZPIECZE ŃSTWO
  
  
   Ż
  ycie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas naj wyższym priorytetem.
  
  
   Szanujemy
  środowisko naturalne i spo
  eczno ści lokalne, w śród których dzia
  amy.
  
  
   Stawiamy na ci
  ąg
  o ść i stabilno ść funkcjonowania.
  WSPÓ DZIA ANIE
   Pracujemy zespo
  owo, dziel ąc si ę wiedz ą i do świadczeniem.
   W dyskusji szanujemy pogl ądy innych i jeste śmy otwarci na nowe spojrzenie.


  29 | S t r o n a
   Korzystamy z talentów pracowników i szanujemy wielo kulturowość.
  ZORIENTOWANIE NA WYNIKI
  
  
   Stawiamy sobie ambitne cele i nieustannie rozwijamy
  się.
  
  
   Wychodzimy z inicjatyw
  ą i podejmujemy dodatkowy wysi
  ek na rzecz Spó
  ki.
  
  
   Dobrze wykonujemy swoj
  ą prac ę, wykorzystuj ąc do tego w
  a ściwe narz ędzia
  i korzystaj ąc z najlepszych rozwi ąza ń opartych na posiadanej wiedzy.
  ODPOWIEDZIALNO ŚĆ
  
  
   Dajemy dobry przyk
  ad innym, dzia
  aj
  ąc w sposób transparentny i odpowiedzialny spo
  eczni e.
  
  
   Bierzemy odpowiedzialno
  ść za nasze decyzje, zobowi ązania i ci ąg
  y rozwój.
  
  
   Budujemy d
  ugotrwa
  e relacje z naszymi partnerami bi
  znesowymi i spo
  ecznymi.  30 | S t r o n a
  RAPORT NIEFINANSOWY  31 | S t r o n a
  1. WST ĘP
  Raport niefinansowy sporz ądzany jest w oparciu o :
  · Dyrektywa”: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rad y 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
  zmieniaj ąca dyrektyw ę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji n iefinansowych i informacji
  dotycz ących ró żnorodno ści przez niektóre du że jednostki oraz grupy.
  · Ustawa”: Ustawa z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (znowelizowana
  ustaw ą z dnia 15 grudnia
  2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowo ści, która
  stanowi
  a implementacj ę do polskiego prawa zapisów
  Dyrektywy).
  · „Wytyczne KE”: Komunikat Komisji 2017/C 215/01 na tem at wytycznych dotyczących sprawozdawczo ści
  w zakresie informacji niefinansowych (metodyka spra wozdawczości niefinansowej).
  · SIN: Standard Informacji Niefinansowych
  2. MODEL BIZNESOWY JEDNOSTKI I KLUCZOWE WSKA ŹNIKI NIEFINANSOWE
  Lata 2016-2020 to dalsza realizacja wprowadzonej od 2012 roku strategii, której podstawowym celem strategicznym
  jest osi ągni ęcie wzrostu warto ści przedsi ębiorstwa poprzez wykreowanie popytu przez ca
  y rok (w tym również
  w sezonach niskich) oraz stworzenie w kurortach Pols ki sieci hoteli o standardzie 3 i 4 gwiazdki o profilu Medical Spa
  i Family Medical Spa.
  Wizja : Sieć hoteli świadcz ących us
  ugi w zakresie turystyki medycznej w wyj ątkowych lokalizacjach, w kurortach,
  z wyraźnie wydzielonymi strefami Medical i SPA.
  Misja : Sport i zdrowie ca
  y rok
  Wzrost warto ści przedsi ębiorstwa liczonego, jako ∆EV jest mo żliwy dzi ęki kombinacji trzech elementów:
   Wzrostu % frekwencji
   Zmiana ceny, co wp
  ywa na wzrost wska źnika ADR (Average Daily Rate)
   Liczba miejsc, jakie s ą sprzedawane (po średnio poziom kosztów sta
  ych w ogóle kosztów opera cyjnych)
  Konsekwencj ą realizacji Strategii Spó
  ki b ędzie prowadzenie rozwa ża ń na temat mo żliwo ści wykorzystania
  istniej ących aktywów w zwi ązku z tym mog ą zaistnie ć przes
  anki do przed
  o żenia rekomendacji do sprzeda ży,
  wstrzymania do dalszej analizy b ądź rozbudowy poszczególnych obiektów.
  Model biznesowy INTERFERIE S.A.
  Hotele nadmorskie Hotele górskie Ca
  a spó
  ka
  Model biznesowy Wynik na dzia
  alno ści hoteli nale żących do INTERFERIE S.A. oraz op
  aty za zarz ądzanie i znak towarowy Interferie Medical SPA
  Wyniki dzia
  alno ści hoteli nale żących do INTERFERIE S.A.
  Stabilny
  Sezo nowość Du ża sezonowo ści
  dzia
  alno ści EBITDA
  zazwyczaj najwy ższa w Q3 Du
  ża sezonow ść dzia
  alno ści
  EBITDA zazwyczaj najwy ższa
  w Q1 Średnia (zbilansowana)
  Kluczowe czynniki Polityka NFZ refinansowania sanatoriów, liczba turystów niemieckich i polskich
  Liczba osób aktywnie wypoczywaj ących, rynek szkoleniowy firm, warunki atmosferyczne
  Zdywersyfikowane
  Koncentracja geograficzna Koncentracja w atrakcyjnych
  nadmorskich miejscowo ściach
  uzdrowiskowych Koncentracja w atrakcyjnych
  miejscowo ściach górskich Zachodnia cz ęść Polski
  Zapotrzebowanie na kapita
  Wysokie Wysokie Wysokie
  Kluczowe wska źniki: wynik netto, ADR, RevPar.
  Zarz ądzanie ryzykiem
  W systemie zarz ądzania ryzykiem wyró żnia si ę nast ępuj ące istotne ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe ,
  ryzyko p
  ynno ści, ryzyko zwi ązane z konkurencj ą, ryzyko prawne, ryzyko utraty reputacji, ryzyka zw ią zane
  z prowadzonymi inwestycjami. Ryzyka zosta
  y opisane szczegó
  owo w niniejszym dokumencie w części dotycz ącej
  zagadnie ń korporacyjnych. Z punktu widzenia negatywnego wp
  y wu ryzyk na zagadnienia spo
  eczne, środowiskowe,
  pracownicze, poszanowania praw cz
  owieka i przeciwd zia
  ania korupcji, szczególne znaczenie mają ryzyko
  reputacje.
  Opis ryzyka reputacyjnego: ryzyko uszczerbku na wiz erunku Spó
  ki z perspektywy klientów, pracowników,
  akcjonariuszy oraz szerszych spo
  eczno ści, doznanego na skutek materializacji innych rodza jów ryzyk. Odpowiedź
  na ryzyko: polityka informacyjna, monitoring mediów , badania satysfakcji klientów czy badania „tajemniczy klient”.


  32 | S t r o n a
  Polityka dotycząca przeciwdzia
  ania korupcji
  INTERFERIE S.A. stoi na stanowisku, że we wszystkich dzia
  aniach przedsi ębiorstwa niezb ędne jest zachowanie
  podstawowych warto ści etycznych i prowadzenie interesów w sposób uczci wy. Dostrzegając wag ę problemu korupcji
  INTERFERIE S.A. decyduje si ę na podj ęcie dzia
  a ń minimalizuj ących ryzyko w tym zakresie oraz wyeliminowanie
  wszelkich zjawisk korupcyjnych mog ących zachodzi ć w zwi ązku z funkcjonowaniem przedsi ębiorstwa. Korupcj ę
  zdefiniowali śmy jako - wszelkie nadu życia zwi ązane z przyjmowaniem, obiecywaniem i wr ęczaniem jakichkolwiek
  korzy ści maj ątkowych i osobistych.
  Procent pracowników, którzy zapoznali si ę z polityk ą i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji: 100%
  Polityki dotycz ące zagadnie ń pracowniczych i ich wyniki
  W strukturze zatrudnienia od lat niezmiennie dominu ją kobiety, które w 2017 roku stanowi
  y 81% ogó
  u zat rudnionych
  w Spó
  ce pracowników (253). Przeci ętny poziom zatrudnienia w 2017 roku kszta
  tuje si ę na poziomie 313,8 etatu.
  Zdecydowana wi ększo ść to pracownicy na stanowiskach robotniczych stanowi ący w Spó
  ce INTERFERIE 76,93%
  ogó
  u za
  ogi. Liczba zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokre ślony w 2017 roku wynios
  a 184 osoby,
  co stanowi 58,97 % ogó
  u zatrudnionych. Pozostali za trudnieni są na umowy terminowe. Ze wzgl ędu na sezonowy
  charakter dzia
  alno ści Spó
  ki dodatkowe wsparcie dla zatrudnionych na po dstawie stosunku pracy stanowią osoby
  zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych.
  Bior ąc pod uwag ę struktur ę zatrudnienia w Spó
  ce wg sta żu nale ży stwierdzi ć, że zdecydowanie najwi ęcej bo a ż 190
  osób posiada sta ż od 1 roku do 10 lat (61%). Kolejn ą grup ę stanowi ą osoby ze sta żem w przedziale od 10 do 20 lat
  – 49 osób (16%). Ponad 20 –letni sta ż pracy w Spó
  ce posiada 25 osób co stanowi 8% ogó
  u zatrudnionych.
  Pozostali tj. 15 % (48 osób) posiada sta ż pracy krótszy ni ż 1 rok. Osoby te posiadaj ą bardzo dobr ą znajomo ść Spó
  ki
  i do świadczenie niezb ędne do jej prawid
  owego funkcjonowania.
  I. Struktura zatrudnienia wg sta żu pracy przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  1. do 1 roku 15% (48 osób)
  2. od roku1 do 10 lat 61% (190 osób)
  3. od 10 do 20 lat 16% (49 osób)
  4. pow. 20 lat 8% (25 osób)
  Zatrudnieni w INTERFERIE S.A. to g
  ównie ludzie w wieku 30-50 lat, stanowiący najliczniejsz ą grup ę 168 osób
  i w wi ększo ści s ą to pracownicy ze sta żem powy żej 10 lat. Z roku na rok odsetek zatrudnionych w Spó
  ce ludzi
  m
  odych wci ąż wzrasta.
  II. Struktura zatrudnienia wg wieku:
  1. 20-30 lat – 16,02% (50 osób)
  2. 30-40 lat - 18,59% (58 osób)
  3. 40-50 lat – 35,26% (110 osób)
  4. 50-60 lat – 24.04% (75 osób)
  5. powy żej 60 lat – 6,09% (19 osób)
  Bior ąc pod uwag ę poziom wykszta
  cenia w INTERFERIE S.A. w 2017 roku na jliczniejszą grup ę bo 26,28% ogó
  u
  zatrudnionych stanowili pracownicy z wykszta
  ceniem ś rednim (82 osoby, w tym 71 kobiet). Dyplomami wy ższych
  uczelni legitymowa
  o si ę we wskazanym okresie 25,32 % (79 osób, w tym 57 ko biet) ogó
  u zatrudnionych,
  wykszta
  cenie zawodowe posiada
  o 17,31 % pracownikó w (54 osoby, w tym 43 kobiety). Pozosta
  a grupa
  zatrudnionych tj. 21,79% ogó
  u (68 osób) posiada
  a wykszta
  cenie podstawowe i poniżej.
  W omawianym okresie pracownicy uczestniczyli w cykl u szkoleń, których celem by
  o zwi ększenie efektywno ści
  i skuteczno ści sprzeda ży us
  ug hotelowych, podniesienie poziomu i jako ści świadczonych us
  ug a przede wszystkim
  wzrost kompetencji zawodowych pracowników zatrudnio nych w poszczególnych dzia
  ach jednostek eksploatacyjnych
  Spó
  ki. Kadra zarz ądzaj ąca wszystkich jednostek zosta
  a przeszkolona z zakr esu budowanie zespo
  u i w
  aściwego
  zarz ądzania nim.
  Ponadto w 2017 roku w Spó
  ce kontynuowano wprowadzony w 2015 roku system motywacyjny dla pracowników baz
  zabiegowych poszczególnych jednostek oraz wprowadzo ny w 2014 roku system prowizyjny dla pracowników
  recepcji. Celem obydwu systemów by
  o zwi ększenie zaanga żowania pracowników poprzez wzrost motywacji w śród
  pracowników do podwy ższenia wyników sprzeda ży oferowanych us
  ug oraz premiowanie pracowników za dodatkową
  sprzeda ż us
  ug.  33 | S t r o n a
  Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywno ści:
  • odsetek kobiet w gronie wy ższej kadry zarz ądzaj ącej;
  • stosunek przeci ętnego wynagrodzenia kobiet do przeci ętnego wynagrodzenia m ężczyzn w poszczególnych
  kategoriach zaszeregowania pracowników;
  O stosowaniu przez INTERFERIE S.A. zasad ró żnorodno ści świadczy, to że: kobiety stanowi ą 31% najwy ższej kadry
  mened żerskiej, 22 osoby spo śród najwy ższej kadry mened żerskiej legitymuje si ę wykszta
  ceniem wy ższym, 2 osoby
  uko ńczy
  y szko
  ę ś redni ą, osoby nale żące do kadry mened żerskiej uko ńczy
  y ró żne kierunki studiów, m.in. kierunki
  ekonomiczne, informatyczne, prawnicze, pedagogiczne i inne, spośród Top Mened żerów 2 osoby s ą zatrudnione
  w Spó
  ce od 24 lat, kadra kierownicza posiada świadomo ść znaczenia ró żnorodno ści dla środowiska pracy.
  Polityki dotycz ące zagadnie ń poszanowania praw cz
  owieka, zagadnie ń spo
  ecznych i ich wyniki
  Emitent wprowadzi
  Polityk ę antymobbingow ą. Celem wprowadzenia polityki antymobbingowej
  i antydyskryminacyjnej jest wspieranie dzia
  a ń sprzyjaj ących budowaniu pozytywnych relacji mi ędzy pracownikami
  Spó
  ki oraz ochrona pracowników przed wyst ąpieniem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy lu b w związku
  z prac ą oraz w przypadkach wyst ąpienia tych zjawisk.
  Pracodawca podejmuje wszelkie przewidziane przez obo wiązuj ące przepisy prawa dzia
  ania, by środowisko pracy
  by
  o wolne od mobbingu, dyskryminacji oraz innych f orm przemocy psychicznej wobec pracownika, zarówno ze
  strony prze
  o żonych jak i innych pracowników.
  Pracodawca zobowi ązany jest w szczególno ści do
  a) podejmowania wszelkich przewidzianych przepisami prawa dzia
  ań celem zapobiegania mobbingowi
  i dyskryminacji oraz eliminowania skutków spo
  eczny ch mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy, w tym
  w szczególno ści do odpowiednich dzia
  a ń interwencyjnych,
  b) udzielania niezb ędnej pomocy ofiarom dyskryminacji, mobbingu oraz mo lestowania seksualnego.
  Zobowi ązuje si ę pracowników pe
  ni ących funkcj ę kierownicze do podj ęcia szczególnych stara ń w celu zapewnienia
  ś rodowiska pracy wolnego od mobbingu oraz dyskrymina cji. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych
  zobowi ązani s ą do niepodejmowania dzia
  a ń nosz ących cechy mobbingu oraz dyskryminacji
  i przeciwdzia
  ania ich stosowaniu przez inne osoby w środowisku pracy. Ka żdy pracownik, który czuje si ę ofiar ą
  mobbingu lub dyskryminacji ma prawo żąda ć podj ęcia przez Pracodawc ę dzia
  a ń zmierzaj ących do wyeliminowania
  tych zjawisk, zniwelowania ich skutków oraz zastoso wania przewidzianych przez przepisy prawa sankcji w obec osób
  dopuszczaj ących si ę danego naruszenia
  Celem eliminowania takich zagro że ń w Spó
  ce podj ęto inicjatyw ę powo
  ania mediatorów, spo śród pracowników
  Spó
  ki. Osoby takie po przej ściu szkole ń specjalistycznych b ędą wspiera
  y pracowników Spó
  ki oraz pomaga
  y
  rozwi ązywa ć konflikty.
  Ka żde zg
  oszenie jest szczegó
  owo badane, jednak nie s twierdzono żadnych przypadków dyskryminacji, mobbingu,
  molestowania seksualnego itp.
  Przeprowadzono anonimow ą ankiet ę, oraz audyt w poszczególnych jednostkach organizac yjnych. Audyt i ankieta
  b ędą przeprowadzane cyklicznie we wszystkich jednostkac h.
  Wska źniki dotycz ące zagadnie ń poszanowania praw cz
  owieka, zagadnie ń spo
  ecznych: ilo ść wdro żonych procedur,
  wyniki ankiet przeprowadzanych w śród pracowników.
  Polityki dotycz ące zagadnie ń ś rodowiskowych i ich wyniki
  Wszelkie zagadnienia zwi ązane z ochron ą środowiska s ą dla nas bardzo wa żne. Przestrzeganie przepisów
  dotycz ących ochrony środowiska i prawid
  owe wywi ązywanie si ę z obowi ązków ci ążących na naszym
  przedsi ębiorstwie jest dla nas spraw ą priorytetow ą. Dok
  adamy wszelkich stara ń, aby prowadzona przez nas
  dzia
  alno ść nie narusza
  a przepisów prawnych dotycz ących ochrony środowiska naturalnego obowi ązuj ących
  w Polsce. Regularnie monitorujemy zgodno ść naszych dzia
  a ń z ustawami i rozporz ądzeniami obowi ązuj ącymi
  w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym mo żemy podlega ć.
  W razie potrzeby kontaktujemy si ę z odpowiednimi w
  adzami i wspó
  pracujemy z nimi pr zy monitorowaniu naszej
  zgodno ści z obowi ązuj ącymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Systematy cznie korzystamy również
  z pomocy niezale żnych firm specjalizuj ących si ę w doradztwie środowiskowym i kompleksowej obs
  udze podmiotów,
  których dzia
  alno ść mo że mie ć wp
  yw na środowisko. INTERFERIE S.A. na bie żąco wywi ązuje si ę ze wszystkich
  obowi ązków na
  o żonych na Spó
  k ę z tytu
  u ochrony środowiska. Spó
  ka celem zmniejszenia ilo ści dokumentów
  papierowych wprowadza elektroniczne repozytoria dan ych, pozwalające wyeliminowa ć w kontaktach z jednostkami
  wersje papierowe.
  Informacja na temat dzia
  alno ści sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbli żonym charakterze
  INTERFERIE przyj ę
  y Kodeks Grupy Kapita
  owej KGHM Polska Mied ź S.A., zgodnie z którym m.in. w obszarze
  „Lokalne spo
  eczno ści”, wspieramy rozwój spo
  eczny i gospodarczy w mie jscach, w których dzia
  amy oraz czujemy


  34 | S t r o n a
  się odpowiedzialni za lokalne spo
  eczno ści, rozwa żamy aspekty spo
  eczne i kulturowe naszych dzia
  a ń. Nasze
  zasady:
  • Szanujemy kultury i zwyczaje w
  a ściwe dla krajów lub regionów, w których dzia
  amy.
  • Podejmuj ąc decyzje biznesowe, mamy na uwadze wp
  yw na lokaln e spo
  eczności.
  • Aktywnie s
  uchamy g
  osu lokalnych spo
  eczno ści i uwzgl ędniamy ich zdanie.
  • Negocjuj ąc z lokalnymi spo
  eczno ściami, post ępujemy w sposób uczciwy.
  Ze wzgl ędu na wielko ść Spó
  ki oraz jej rozproszenie terytorialne nie mia
  y miejsca oceny i planowanie umożliwiaj ące
  poznanie rzeczywistego i potencjalnego wp
  ywu na lo kalne spo
  eczności, nie by
  y realizowane programy maj ące na
  celu anga żowanie lokalnych spo
  eczno ści aby pozna ć ich oczekiwania i potrzeby, brak formalnych proces ów
  skargowych dost ępnych dla spo
  eczno ści lokalnych, nie by
  y planowane i prowadzone progr amy rozwoju lokalnych
  spo
  eczno ści oparte na potrzebach lokalnych spo
  eczno ści, brak dzia
  a ń konsultacyjnych spo
  eczno ści lokalnych
  i procesów obejmuj ących grupy szczególnie wra żliwe, nie przyj ęto wewn ętrznych uregulowa ń w postaci
  polityki/strategii CRS definiuj ącej np. kluczowe za
  o żenia, rodzaj i zakres dzia
  a ń wzgl ędem lokalnych spo
  eczno ści,
  zasady wspó
  pracy z partnerami, mo żliwo ści pomocy/wsparcia, sposoby raportowania i rozlicza nia oraz ewaluowania
  projektu, narz ędzia oceny stopnia realizacji za
  o żonych KPI, zaanga żowanie spo
  eczne nie by
  o prowadzone w
  sposób cykliczny i systematyczny poprzez udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i w postaci us
  ug czy
  wolontariatu pracowniczego.  35 | S t r o n a
  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
  DZIAŁALNOŚĆ INTERFERIE S.A.  36 | S t r o n a
  1 OTOCZENIE EKONOMICZNE
  W gospodarce światowej utrzymuje si ę o żywienie koniunktury, jednak wzrost gospodarczy na świecie pozostaje
  ni ższy ni ż przed globalnym kryzysem finansowym
  1. Uwarunkowania makroekonomiczne u g
  ównych partner ów
  handlowych Polski pozostaj ą korzystne. W II kw. br. wzrost gospodarczy zarówno w strefie euro, jak i Stanach
  Zjednoczonych ponownie przy śpieszy
  , wci ąż nap ędzany przez popyt konsumpcyjny. Lepsza ni ż w poprzednich
  latach jest równie ż koniunktura w najwi ększych gospodarkach wschodz ących.
  Mimo kontynuacji globalnego o żywienia gospodarczego dynamika cen konsumpcyjnych n a świecie pozostaje
  umiarkowana i w wielu gospodarkach kszta
  tuje si ę poni żej celów inflacyjnych. Umiarkowanej inflacji na świecie
  sprzyja relatywnie niska inflacja bazowa wobec wci ąż ni ższego ni ż przed kryzysem wzrostu gospodarczego w wielu
  krajach.
  W tych warunkach Europejski Bank Centralny (EBC) utrzym uje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stop ę
  depozytow ą na ujemnym poziomie, a tak że nadal skupuje aktywa finansowe. W pa ździerniku EBC zdecydowa
  o
  przed
  u żeniu programu luzowania ilo ściowego przynamniej do wrze śnia 2018 r., równocze śnie zapowiadaj ąc
  zmniejszenie skali miesi ęcznych zakupów od pocz ątku 2018 r. Natomiast Rezerwa Federalna (Fed) konty nuuje
  stopniowe zacie śnianie polityki pieni ężnej. Fed rozpocz ą
  tak że zmniejszanie swojej sumy bilansowej, ograniczaj ąc
  reinwestycje aktywów.
  Od pocz ątku 2017 r. nastroje na światowych rynkach finansowych wyra źnie si ę poprawia
  y, do czego przyczyni
  o
  si ę dalsze o żywienie koniunktury na świecie, przy wci ąż
  agodnych globalnych warunkach monetarnych. Sprzyj a
  o
  to równie ż dalszemu wzrostowi indeksów gie
  dowych na świecie, które w wielu gospodarkach rozwini ętych
  ukszta
  towa
  y si ę na poziomie zbli żonym do historycznych maksimów. Poprawie nastrojów n a światowych rynkach
  finansowych towarzyszy
  tak że spadek rentowno ści obligacji gospodarek wschodz ących oraz umocnienie si ę ich
  walut.
  Dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce utrzymuje si ę na umiarkowanym poziomie. Sprzyja temu wci ąż niska
  presja inflacyjna zwi ązana z jednej strony z jedynie stopniowo rosn ącą wewn ętrzn ą presj ą popytow ą, a z drugiej
  strony z nisk ą dynamik ą cen importu. Jednocze śnie wyra źnie wy ższa ni ż w poprzednich kwarta
  ach jest dynamika
  cen żywno ści. Natomiast ceny energii rosn ą w umiarkowanym tempie.
  Koniunktura w Polsce jest korzystna, a wzrost gospoda rczy utrzymuje się na poziomie zbli żonym do 4% r/r.
  G
  ównym czynnikiem wzrostu pozostaje rosn ący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrud nienia i p
  ac,
  bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wyp
  aty świadcze ń. Dynamika inwestycji wzros
  a w II kw. br. do
  nieznacznie dodatniego poziomu. Dodatni wk
  ad do wz rostu PKB wniós
  również przyrost zapasów. Jednocze śnie
  wk
  ad eksportu netto do wzrostu obni ży
  si ę do ujemnego poziomu wskutek silniejszego os
  abieni a dynamiki
  eksportu ni ż importu. Wyprzedzaj ące wska źniki koniunktury, a tak że dane o produkcji przemys
  owej i budowlanej
  oraz o sprzeda ży detalicznej w III kw. br. wskazuj ą na utrzymanie si ę korzystnej koniunktury w polskiej gospodarce.
  Systematyczny wzrost popytu w gospodarce, w warunkac h wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych,
  sprzyja wzrostowi popytu na prac ę. Przek
  ada si ę to na dalszy wzrost zatrudnienia i obni żenie bezrobocia.
  W konsekwencji umacnia si ę pozycja pracowników w negocjacjach p
  acowych, co s przyja przyśpieszeniu wzrostu
  wynagrodze ń oraz jednostkowych kosztów pracy. Stabilnemu wzrost owi gospodarczemu towarzyszy przyrost
  kredytów dla sektora niefinansowego w tempie zbli żonym do dynamiki nominalnego PKB. Najwa żniejszym źród
  em
  wzrostu akcji kredytowej dla sektora niefinansowego pozostają kredyty dla gospodarstw domowych. Akcja
  kredytowa rozwija si ę równie ż w sektorze przedsi ębiorstw
  2..
  Wzrost gospodarczy
  Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 r. by
  o znacznie silniejsze niż oczekiwano. Dynamika PKB
  przekroczy
  a 5% r/r w IV kwartale i wynios
  a 4,6% w ca
  ym roku. Motorem wzrostu by
  bardzo mocny popyt
  konsumpcyjny, wspierany przez świadczenia w ramach programu 500+, wysok ą dynamik ę dochodów z pracy, ni ższ ą
  stop ę oszcz ędzania i rekordowo wysoki optymizm w śród gospodarstw domowych. W przyspieszeniu wzrostu PKB
  mia
  o te ż swój udzia
  wyj ątkowo sprzyjaj ące otoczenie zewn ętrzne (solidne o żywienie w strefie euro), nap ędzaj ące
  polski eksport. D
  ugo oczekiwane o żywienie inwestycji zacz ę
  o si ę materializowa ć w II pó
  roczu 2017 r., a pod koniec
  roku wyra źnie przy śpieszy
  o. Polski przemys
  i sektor budowlany odnotow a
  wyraźnie wy ższy wzrost produkcji ni ż
  w 2016 r. Przez wi ększo ść roku Polsce udawa
  o si ę utrzyma ć nadwy żk ę salda obrotów bie żących mimo silnego
  popytu krajowego, który w listopadzie osi ągn ą rekordowy poziom 0,3% PKB.
  Rynek pracy
  Rynek pracy sta
  si ę w 2017 r. „rynkiem pracownika” z szeroko zg
  aszany mi przez firmy niedoborami si
  y roboczej
  i trudno ściami w zape
  nianiu wakatów. Z pomoc ą przysz
  a rosn ąca stopa aktywno ści zawodowej i jeszcze bardziej
  nasilona imigracja do Polski, g
  ównie z Ukrainy. Bezr obocie spad
  o do rekordowo niskiego poziomu (w list opadzie
  6,5% dla stopy bezrobocia rejestrowanego i 4,4% dla stopy bezrobocia liczonej na podstawie badania aktywności
  zawodowej BAEL). W ysoki poziom aktywno ści gospodarczej generowa
  silny popyt na prac ę co przy ograniczeniach
  1 Raport o inflacji, Listopad 2017, Narodowy Bank Pols ki, www.nbp.pl . 2 Informacja o sytuacji spo
  eczno-gospodarczej kraju w 2017 roku, G
  ówny Urząd Statystyczny, stycze ń 2018.  37 | S t r o n a
  po stronie podaży wywo
  a
  o wzrost presji p
  acowej. Obni żenie wieku emerytalnego w pa ździerniku nie odbi
  o si ę na
  statystykach zatrudnienia, cho ć stworzy
  o ryzyko dalszego ograniczenia dost ępnej si
  y roboczej.
  Nominalny wzrost p
  ac w sektorze przedsi ębiorstw wyniós
  w 2017 r. średnio ok. 5,7% r/r, a w samym IV kwartale ok.
  7,1% r/r. Jednocze śnie dynamika zatrudnienia w sektorze przedsi ębiorstw utrzyma
  a si ę w trakcie roku wokó
  4,5%
  r/r. Wzrost realnego funduszu p
  ac przyspieszy
  wzg lę dem 2016 r. pomimo odbicia inflacji.
  Inflacja
  Stopa inflacji ju ż w styczniu wzros
  a powy żej 1,5% r/r i przez ca
  y rok porusza
  a si ę pomi ędzy tym poziomem a celem
  inflacyjnym 2,5% (który zosta
  w listopadzie osi ągni ęty po raz pierwszy od blisko pi ęciu lat). Średni wska źnik inflacji
  w 2017 r. wyniós
  2% r/r. Zmienno ść wynika
  a z zachowania cen żywno ści (zaburzonej przez pogod ę poda ży
  krajowych owoców, silnie dro żej ącego mas
  a i jaj) oraz paliw (prze
  o żenie dro żej ącej ropy, ale te ż silny negatywny
  efekt bazy na koniec roku). Inflacja bazowa po wy
  ączeniu cen żywno ści i energii przyspieszy
  a z 0% r/r do 0,8%
  w pierwszych miesi ącach roku, ale przez reszt ę roku odchyla
  a si ę ju ż tylko nieznacznie od tego poziomu.
  Polityka pieni ężna
  Rada Polityki Pieni ężnej nie zmienia
  a g
  ównych stóp procentowych w 2017 r., za to podję
  a uchwa
  y zmieniaj ące
  oprocentowanie rezerwy obowi ązkowej do 0,50% od pocz ątku 2018 r. i obni żaj ące stop ę rezerwy obowi ązkowej od
  ś rodków pozyskanych na co najmniej 2 lata do 0% (wej dzie w życie z pocz ątkiem marca). Wi ększo ść RPP wci ąż
  uwa ża, że obecny poziom stóp, ze stop ą referencyjn ą 1,50%, jest w
  a ściwy i sprzyja zarówno realizacji celu
  inflacyjnego, jak i wspieraniu inwestycji w gospoda rce, a także utrzymaniu polskiej gospodarki na ście żce
  zrównowa żonego wzrostu. W trakcie roku dosz
  o do nasilenia r óżnic opinii w Radzie. Cz ęść cz
  onków obawia
  o si ę
  nasilenia inflacji wskutek napi ętej sytuacji na rynku pracy oraz niepo żądanych skutków ubocznych utrzymywania
  realnych stóp procentowych na ujemnym poziomie. Jed nak pomimo przyspieszania p
  ac inflacja bazowa pozosta
  a
  stabilna, a skutki uboczne w ocenie Rady nie wyst ąpi
  y w skali, która wymaga
  aby dzia
  a ń.  38 | S t r o n a
  Kursy walut
  Znaczący wp
  yw na wielko ść popytu z dzia
  alno ści turystyczno – hotelarskiej ma kurs euro do z
  ote go
  3.
  DOLAR USA EURO
  Pocz ątek okresu 2017-01-01 2017-01-01
  Warto ść 4,1793 4,4240
  Koniec okresu
  2017-12-30 2017-12-30
  Wartość 3,5046
  4,1815
  Zmiana od początku okresu -16,14% - 5,48%
  Zmiana kursu wp
  ywa na atrakcyjno ść bazy hotelowej w Polsce dla obcokrajowców.
  2. TURYSTYKA W POLSCE
  Jak pokazuj ą wst ępne dane dotycz ące ob
  o żenia hoteli, za rok 2017 w turystyce b ędzie udany. Cho ć pierwsze
  informacje z rynku nie zapowiadaj ą przekroczenia rekordowych wyników, które pad
  y w p oprzednim sezonie. Na
  popularno ść krajowej turystyki w najwi ększym stopniu wp
  ynie pogoda oraz ceny - wysokie dl a polskich gości
  i bardzo atrakcyjne dla turystów zza granicy, w śród których Polska jest coraz popularniejszym kierun kiem.
  Liczba noclegów udzielonych w obiektach turystyczny ch w Polsce zwiększy
  a si ę od 2010 r. o 42 proc., co plasuje
  nasz kraj na pi ątym miejscu w UE, zaraz za W ęgrami, ale przed S
  owacj ą i Czechami. Co ciekawe polski rynek
  ro śnie g
  ównie dzi ęki turystom krajowym. W 2016 r. udzia
  obcokrajowcó w w ca
  kowitej liczbie noclegów wyniós
  zaledwie 20 proc. Średnia dla ca
  ej Unii to 46 proc. Turystyka jest wa żn ą cz ęścią gospodarki Polski. Udzia
  gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje si ę na poziomie 5 – 6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. osób
  (4,7% ogó
  u pracuj ących), przy czym ok. 170 – 200 tys. osób zatrudnion ych jest w dzia
  alności zwi ązanej
  z zakwaterowaniem i us
  ugami gastronomicznymi. Wp
  y wy z przyjazdu cudzoziemców sięgaj ą w Polsce rocznie 8 – 9
  mld euro, z czego ok. po
  owa, to wp
  ywy z tytu
  u pr zyjazdów turystów zagranicznych. Gospodarka turysty czna
  w znacznym stopniu przyczyni ć si ę mo że do poprawy spójno ści gospodarczej, terytorialnej i spo
  ecznej Polski.
  Rozwój zrównowa żony sektora turystyki wysokiej jako ści stanowi jeden z kierunkowych priorytetów rozwojo wych Unii
  Europejskiej. Rodzi to wyzwanie wzmocnienia potencja
  u gospodarczego i spo
  ecznego, sprzyjającego wzrostowi
  sektora turystyki, rozumianego jako element konkure ncyjności gospodarczej regionów europejskich. Turystyka je st
  czynnikiem dywersyfikacji gospodarki, wywo
  uj ącym zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, innow acyjne us
  ugi
  i nowoczesne narz ędzia zarz ądzania (w tym ICT - Information and Communication T echnologies) oraz badania
  i analizy wspieraj ące zrównowa żony rozwój gospodarczy oparty na turystyce. Wszystk o to stwarza nowe możliwo ści
  uj ęcia rozwoju turystyki, jako cz ęści polityki regionalnej, wzmacniaj ącej konkurencyjno ść danego terytorium.
  Celowym wydaje si ę wi ęc opracowanie proaktywnego i przekrojowego programu rozwoju turystyki, jako elementu
  polityki rozwoju, koordynowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki programowi mo żliwe b ędzie
  ograniczenie fragmentaryzacji rynku turystycznego p oprzez stworzenie zintegrowanego podejścia wspierania
  gospodarki turystycznej, jako źród
  a aktywizacji wokó
  produktów czy us
  ug turysty cznych, zarówno obszarów
  miejskich, jak i wiejskich. Program taki pozwoli roz winąć innowacyjno ść oraz kreatywno ść sektora turystyki, przy
  w
  ączeniu przedstawicieli biznesu turystycznego (w tym przede wszystkim MŚP), JST oraz stowarzysze ń i organizacji
  sektora turystyki. W tak nowoczesnym podej ściu, priorytetowe znaczenie b ędą mia
  y instrumenty i rozwi ązania
  polityki turystycznej, sprzyjaj ące wzrostowi zatrudnienia i u
  atwiaj ące kooperacj ę pomi ędzy podmiotami
  gospodarczymi i ich otoczeniem w ramach sieciowego modelu gospodarki wymiany zasobów i wzmocnienia
  regionalnych potencja
  ów wzrostu. Podstaw ą tych dzia
  a ń powinny by ć jednolite zasady przekrojowego wsparcia
  turystyki, oparte o nowoczesne kryteria jako ściowe i strategiczne. Program rozwoju turystyki wyzn aczy nowe ramy
  dzia
  alno ści i wsparcia rozwoju turystyki, jako cz ęści nowoczesnej gospodarki narodowej
  4. Turystyka nale ży do
  czo
  owych bran ż na świecie pod wzgl ędem liczby zatrudnionych pracowników. W 2013 r. sam tylko przemys
  turystyczny anga żowa
  prawie 101 mln osób, tj. 3,4% wszystkich pracu ją cych na świecie. By
  o to pi ęć razy wi ęcej ni ż
  w przemy śle samochodowym czy chemicznym, cztery razy wi ęcej ni ż w górnictwie czy szkolnictwie wy ższym, dwa
  razy wi ęcej ni ż w sektorze bankowo ści czy us
  ug komunikacyjnych i o 15% wi ęcej ni ż w sektorze us
  ug finansowych.
  Natomiast ca
  a gospodarka turystyczna3 zatrudnia
  a niemal 266 mln osób, tj. 8,9% wszystkich pracujących na
  ś wiecie. Generowa
  a wi ęc co 11 miejsce pracy, wi ęcej ni ż przemys
  chemiczny, sektor bankowy, górnictwo, prz emys
  samochodowy czy bran ża szkolnictwa wy ższego. Wynika to z faktu, że turystyka to w przewa żaj ącej cz ęści us
  ugi,
  3 www.nbp.pl 4 PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI do 2020 roku, Ministerst wo Sportu i Turystyki, Warszawa.


  39 | S t r o n a
  których wytwarzanie jest zdecydowanie bardziej pracoch
  onne (mniej zmechanizowane). Na dodatek, tworze nie
  miejsc pracy w turystyce jest mniej kapita
  och
  onne niż w innych dzia
  ach gospodarki. Szacuje si ę, że średnio 1 mln
  USD zainwestowany w turystyk ę generuje 50 nowych miejsc pracy, tj. dwa razy wi ęcej ni ż ten sam milion
  zainwestowany w sektor finansowy, komunikacyjny czy samochodowy. Rozwój turystyki wywo
  uje przyrost
  zatrudnienia nie tylko w niej samej, ale tak że w innych bran żach, indukowanych przez popyt turystyczny –
  budownictwie, rzemio śle, rolnictwie itd. Ponadto, wzrost zatrudnienia lok alnych mieszkańców oznacza wzrost ich
  dochodów, z wszystkimi tego implikacjami ekonomiczn ymi dla gospodarki. Następuje bowiem wzrost popytu
  konsumpcyjnego, a zatem o żywienie gospodarcze (w tym wzrost zatrudnienia) fir m wytwarzających dobra
  konsumpcyjne (ubrania, jedzenie, samochody itp.) i realizujących inwestycje (np. budowa domów), jak te ż
  przedsi ębiorstw zaopatruj ących te firmy w środki produkcji (materia
  y, sprz ęt itd.). W rezultacie przek
  ada si ę to na
  wzrost stopy życiowej ludno ści zamieszkuj ącej obszar recepcji
  5
  Konkurencja na rynku hotelarskim
  Spó
  ka przewiduje dalszy wzrost poda ży hoteli w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Pers pektywa stabilnego
  wzrostu na rynku hotelarskim powoduje, że inwestorzy coraz odwa żniej podejmuj ą decyzje o nowych inwestycjach
  hotelowych. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w Świnouj ściu jak i Ko
  obrzegu oraz w Świeradowie Zdrój
  i Szklarskiej Por ębie.
  Operatorzy hotelowi w walce o przewag ę konkurencyjn ą, staraj ą si ę wyj ść naprzeciw oczekiwaniom klienta oferuj ąc
  ró żnego rodzaju udogodnienia. Ukierunkowanie na klient a, w tym w szczególności poprawa standardów obs
  ugi, jest
  konieczne w sytuacji coraz wi ększej popularno ści platform rezerwacyjnych.
  3. OTOCZENIE PRAWNE
  a) na poziomie Unii Europejskiej
  Zasadnicze wskazania, dotycz ące kierunków rozwoju turystyki, znajduj ą si ę w nast ępuj ących dokumentach Unii
  Europejskiej:
  1. Traktacie z Lizbony (TFUE) przewiduj ącym, że turystyka wchodzi w zakres dzia
  a ń maj ących na celu „wspieranie,
  koordynowanie lub uzupe
  nianie dzia
  a ń pa ństw cz
  onkowskich”.
  2. Komunikacie Komisji Europejskiej „Europa – najpopul arniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy
  polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” KOM(2010) 352, Bruksela, 30.6.2010 - poprawa
  konkurencyjno ści turystyki w kontek ście utrzymywania jako ści oferty i jej zgodno ści ze zrównowa żonym rozwojem
  terytorialnym.
  3. Wniosku dotycz ącym Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspa rcia rozwoju obszarów
  wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Ro zwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2011) 627
  wersja ostateczna, Bruksela, 12.10.2011., okre ślaj ącym, i ż mechanizmy wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej po winny
  sprzyja ć zwi ększeniu zatrudnienia na obszarach wiejskich, przycz yniać si ę do aktywizacji mieszka ńców obszarów
  wiejskich.
  4. Komunikacie Komisji Europejskiej „Wspólna Polityka R olna do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przysz
  o ści
  zwi ązanym z żywno ści ą, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym i” KOM(2010) 672, określaj ącym, i ż
  turystyka stymuluje dzia
  ania zwi ązane z żywno ści ą, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym i.
  b) na poziomie krajowym
  Podstawowym aktem reguluj ącym kompetencje ministra w
  a ściwego do spraw turystyki jest ustawa z dnia
  4 wrze śnia 1997 r. o dzia
  ach administracji rz ądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z pó źn. zm.), która nak
  ada na
  Ministra Sportu i Turystyki w art. 27a zadania obejm ujące:
  · zagospodarowanie turystyczne kraju,
  · mechanizmy regulacji rynku turystycznego.
  Zadania te znajduj ą swoje odzwierciedlenie w rozporz ądzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze śnia 2014 r. w
  sprawie szczegó
  owego zakresu dzia
  ania Ministra Spo rtu i Turystyki (Dz. U., poz. 263), przekazującym wed
  ug
  w
  a ściwo ści w § 1 ust. 2 pkt 2 kierowanie dzia
  em administra cji rządowej „turystyka”. W bud żecie pa ństwa wydatki
  przeznaczone na dzia
  „turystyka” obejmuj ą:
  · upowszechnianie turystyki,
  · pozosta
  ą dzia
  alno ść.
  Minister w
  a ściwy do spraw turystyki jest ministrem wiod ącym dla ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us
  ugac h
  turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822) ora z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organi zacji
  Turystycznej ( Dz. U. Nr 62, poz. 689, z pó źn. zm.), zwanej dalej ustaw ą o POT. Zgodnie z ustaw ą, minister w
  a ściwy
  do spraw turystyki sprawuje nadzór nad Polsk ą Organizacj ą Turystyczn ą (POT). Do zada ń POT nale ży przede
  wszystkim :
  · promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystyczn ie,
  5 R. Seweryn, Wk
  ad turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejsk iej po 1989 roku,
  Nierówno ści Spo
  eczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41 (1/2015)  40 | S t r o n a
  · zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
  inicjowanie,
  · opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i moderni zacji infrastruktury turystycznej
  4. STRATEGIA, MODEL BIZNESOWY I KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU
  Najwa żniejsze elementy strategii i modelu biznesowego
  Lata 2016-2020 to dalsza realizacja wprowadzonej od 2012 roku strategii, której podstawowym celem strategicznym
  jest osi ągni ęcie wzrostu warto ści przedsi ębiorstwa poprzez wykreowanie popytu przez ca
  y rok (w tym również w
  sezonach niskich) oraz stworzenie w kurortach Polsk i sieci hoteli o standardzie 3 i 4 gwiazdki o profilu Medical Spa i
  Family Medical Spa.
  Wizja : Sieć hoteli świadcz ących us
  ugi w zakresie turystyki medycznej w wyj ątkowych lokalizacjach, w kurortach, z
  wyra źnie wydzielonymi strefami Medical i SPA.
  Misja : Sport i zdrowie ca
  y rok
  Wzrost warto ści przedsi ębiorstwa liczonego, jako ∆EV jest mo żliwy dzi ęki kombinacji trzech elementów:
   Wzrostu % frekwencji
   Zmiana ceny, co wp
  ywa na wzrost wska źnika ADR (Average Daily Rate)
   Liczba miejsc, jakie s ą sprzedawane (po średnio poziom kosztów sta
  ych w ogóle kosztów opera cyjnych)
  W zwi ązku z powy ższym w celu maksymalizacji warto ści przedsi ębiorstwa, spó
  ka b ędzie si ę koncentrowa
  a na
  polepszaniu warto ści, ka żdego z powy ższych mierników. Mo żliwe jest to przy jednoczesnym zwi ększaniem
  szeroko ści i g
  ęboko ści oferty oraz podnoszeniem, jako ści obs
  ugi klienta poprzez spe
  nianie jego oczekiwa ń
  w wystandaryzowany sposób dzia
  ania.
  Wzi ąwszy pod uwag ę, że Spó
  ka posiada atrakcyjne grunty w miejscowo ściach uzdrowiskowych, na których stoj ą
  obecne obiekty. Mo żliwa jest ich dalsza rozbudowa lub przebudowa, dost osowująca je do oczekiwanego spójnego
  standardu. W zwi ązku z tym, że rynek hoteli wypoczynkowych jest rozdrobniony mo żliwy jest równie ż w przysz
  o ści
  powi ększanie sieci poprzez akwizycj ę.
  Podstaw ą przyj ętej strategii jest zak
  adany du ży potencja
  wzrostu polskiego i niemieckiego rynku turystyki
  zdrowotnej: a. Rosn ące zainteresowanie us
  ugami wypoczynkowymi po
  ączonymi z pakietami medycznymi. Trudny dostęp do
  oferty uzdrowisk w ramach refundacji ( środki na leczenie uzdrowiskowe stanowi ą niespe
  na 1% środków
  wydawanych w Polsce na opiek ę zdrowotn ą).
  b. Potencja
  wzrostu polskiego i niemieckiego rynku zdrowotnego.
  c. Rosn ący udzia
  osób w wieku emerytalnym w populacji spo
  eczeństwa polskiego oraz w krajach s ąsiaduj ących
  d. Wysoki poziom us
  ug przy jednoczesnej przewadze cenowej polskiego rynku medycznego. Co trzeci niemiecki
  pacjent, który leczy
  si ę w 2011 r. w innym kraju UE, świadomie nie skorzysta
  z us
  ug niemieckiej s
  u żby
  zdrowia.
  Kluczowe cele strategiczne w perspektywie oczekiwa ń klienta, doskonalenia procesów wewn ętrznych oraz
  doskonalenia i zasobów mo żna przedstawi ć nast ępuj ąco:
   Coraz wi ększa specjalizacja o środków lub przynajmniej specjalizacja wybranych pak ietów medycznych
  daj ących przewag ę konkurencyjn ą
   Koncentracja zarówno na pacjentach krajowych jak i międzynarodowych - nawet tych gotowych podró żowa ć
  dalej w celu uzyskania specjalistycznej opieki w Me dical SPA
   Stworzenie istotnej Grupy Medical SPA daj ącej korzy ści skali – tj. zarówno efektywno ść kosztow ą jak
  i potencja
  przychodowy
   Dalsza wspó
  praca z Touroperatorami i zwi ększanie ich liczby (mo żliwe dzi ęki wzrostowi ilo ści miejsc),
  a przez to realizowanie wi ększo ści przychodów przez ten kana
  sprzeda ży
   Dalszy rozwój kana
  ów sprzeda ży do klientów indywidulanych (portale, strona www
  i in.) oraz Klientów MICE
   Zabiegi Medical, jako kluczowy element dzia
  alno ści operacyjnej Hoteli
   Zniwelowanie charakterystycznej dla hotelarstwa wy sokiej sezonowości
   Wydzielona baza Medical w ramach infrastruktury ho teli, a nie
  ączenie stref Medical
  i SPA&Wellness. Baza zdolna wykonywa ć ok 200 tys. zabiegów rocznie
   Podzia
  rehabilitacji na 3 g
  ówne dzia
  y:
  o Fizykoterapia


  41 | S t r o n a
  o Wodolecznictwo
  o Kinezyterapia
   Baza SPA&Wellness, jako osobny obszar w hotelu
   Efektywno ść kosztowa - rozbudowa o środków w oparciu o nowoczesne materia
  y, funkcjonal ny uk
  ad
  dostosowany do zaplanowanego modelu biznesowego ora z renomowani wykonawcy.
  W wyniku realizacji strategii Spó
  ka INTERFERIE S.A b ędzie zarz ądza
  a sieci ą hotelow ą, która promuje i sprzedaje
  swoj ą ofert ę, jako us
  ugi z zakresu Medical SPA w obiektach o jedn akowym, wysokim standardzie w wybranych
  atrakcyjnych miejscowo ściach w Polsce, g
  ównie uzdrowiskowych.
  Planowane do realizacji elementy budowania warto ści w o środkach nale żących do Spó
  ki (warunkowane
  otrzymaniem odpowiedniego poziomu finansowania):
  • D ąbki – FAMILY & MEDICAL SPA – stworzenie oferty Fun & Family wraz z elementem M edical tj. specjalizacją w
  leczeniu chorób dróg oddechowych, astmy oraz alergi i wśród dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Grupa docelowa to
  zarówno klienci publiczni (pobyt dziecka finansowan y przez NFZ) oraz klienci prywatni. Ośrodek powinien tak że
  oferowa ć pobyty turystyczno-wypoczynkowe dla rodzin z dzie ćmi, zw
  aszcza w czasie sezonu letniego.
  • Ko
  obrzeg – MEDICAL SPA – powielenie obecnego modelu IMSPA w Świnouj ściu wraz ze stopniowym
  rozszerzaniem oferty Medical o bardziej specjalisty czne zabiegi, optymalizację infrastruktury o środka.
  Kryteria, jakie prawdopodobnie b ęd ą brane pod uwag ę przy opracowywanie wytycznych dla obiektów, aby
  odpowiedzie ć na oczekiwania klientów:
   lokalizacja w atrakcyjnych dla klienta medycznego miejscowościach,
   mo żliwo ść rozbudowy do optymalnej liczby pokoi tj. ok 300,
   strefa basenowa,
   restauracja,
   standard pokoi 3+,
   programy all-inclusive,
   strefy rozrywki pod dachem,
   wydzielona strefa SPA,
   wydzielona strefa Medical (rehabilitacja i zabiegi lecznicze).
  Konsekwencj ą realizacji Strategii Spó
  ki b ędzie prowadzenie rozwa ża ń na temat mo żliwo ści wykorzystania
  istniej ących aktywów w zwi ązku z tym mog ą zaistnie ć przes
  anki do przed
  o żenia rekomendacji do sprzeda ży,
  wstrzymania do dalszej analizy b ądź rozbudowy poszczególnych obiektów.
  Nak
  ady inwestycyjne
  W 2017 roku kontynuowano intensywny proces moderni zacji technicznej i technologicznej posiadanego
  maj ątku. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poniesiono nak
  ady inwestycyjne (inwestycje
  rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe) w wysoko ści: 5,014 tys. z
  , w tym odzysk z likwidacji środków trwa
  ych
  w kwocie: 73 tys. z
  .  42 | S t r o n a
  Lp. Jednostka eksploatacyjna INTERFERIE Nak
  ady inwestycyjne (inwestycje rozwojowe,
  modernizacyjne i odtworzeniowe) (w tys. z
  )
  1 INTERFERIE w Ustroniu Morskim
  OSW CECHSZTYN 1.163
  2 INTERFERIE w
  Świeradowie Zdroju
  Hotel MALACHIT 896
  3 INTERFERIE w Ko
  obrzegu
  OSW CHALKOZYN 136
  4 INTERFERIE w D
  ąbkach Sanatorium
  Uzdrowiskowe ARGENTYT 1.302
  5 INTERFERIE w Szklarskiej Por
  ębie Hotel
  Bornit 798
  6 OW WODNIK
  36
  10 Inwestycje odtworzeniowe (zakupy
  środków
  trwa
  ych) dla wszystkich jednostek INTERFERIE 683
  Rozbudowa i modernizacja obecnie posiadanej bazy.
  1. Rozbudowa obiektu – INTERFERIE w D ąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT .
  Ogólnym za
  o żeniem inwestycyjnym jest ch ęć stworzenia zespo
  u sanatoryjno – uzdrowiskowego,
  w standardzie obowi ązuj ącym aktualnie na komercyjnym rynku obiektów sanator yjno – uzdrowiskowych,
  uj ętego w ramy np. parku tematycznego. Zespó
  obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu powinien:
  ·
  ączy ć mo żliwo ść prowadzenia kuracji leczniczych z zabaw ą i rozwojem dzieci,
  · zapewni ć mo żliwo ść poprawy zdrowia i wypoczynku dla doros
  ych opiekun ów,
  · oferowa ć zagospodarowania czasu wolnego (zagwarantowa ć rozrywki), w tym umo żliwi ć sp ędzenie
  wolnego czasu pomi ędzy zabiegami,
  · uatrakcyjni ć pobyty turystyczno-wypoczynkowe dla rodzin z dzie ćmi oraz kuracjuszy, zarówno w czasie
  sezonu letniego jak równie ż poza sezonem,
  · zwi ększenie bazy noclegowej,
  · modernizacj ę i unowocze śnienie obiektu istniej ącego do uwarunkowa ń rynkowych.
  Inwestycja sfinansowana zostanie środkami w
  asnymi oraz kredytem bankowym.
  W chwili obecnej trwa post ępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy robót..
  Wizualizacje budowanego obiektu:


  43 | S t r o n a  44 | S t r o n a
  2. Rozbudowa obiektu - INTERFERIE w Ko
  obrzegu OSW CHAL KOZYN.
  Rozwój obiektu ma na celu zwi ększenie jego atrakcyjno ści, mi ędzy innymi poprzez:
  · zwi ększenie bazy noclegowej;
  · rozbudow ę i rozszerzenie istniej ących w obiekcie funkcji;
  · modernizacj ę i unowocze śnienie obiektu istniej ącego do uwarunkowa ń rynkowych.
  Rada Miasta Ko
  obrzeg nie przyj ę
  a wniosku Spó
  ki o zmian ę Miejscowego Planu Zagospodarowania
  Przestrzennego. W zwi ązku z tym Spó
  ka og
  osi
  a konkurs na wykonanie konce pcji rozbudowy i modernizacji
  istniej ącego obiektu w oparciu o istniej ący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
  3. Kompleksowa modernizacja obiektu – INTERFERIE w Ust roniu Morskim OSW CECHSZTYN.
  Spó
  ka w 2017 roku wykona
  a I etap kompleksowej mode rnizacji obiektu. Inwestycja będzie realizowana etapowo do
  2019 r. 4. Kompleksowa modernizacja obiektu – INTERFERIE w Świeradowie Zdroju Hotel Malachit.
  Spó
  ka w 2017 roku wykona
  a I etap kompleksowej mode rnizacji obiektu. Inwestycja będzie realizowana etapowo do
  2019 r.
  Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
  Najwa żniejsze informacje o hotelu Interferie Medical SPA:
  Obiekt pi ęciokondygnacyjny o
  ącznej powierzchni oko
  o 28 tys. m², z dwoma parking ami – podziemny z 162
  miejscami postojowymi i naziemnym 47 miejsc postojo wych dla samochodów osobowych oraz miejsce dla 5
  autokarów). Obiekt posiada 308 pokoi (1 i 2 osobowy ch oraz apartamentów), z których część przystosowano do
  potrzeb osób niepe
  nosprawnych.
  Nak
  ady inwestycyjne:
  W 2017 roku poniesiono nak
  ady na zakup dodatkowego wyposażenia gastronomicznego, bielizny hotelowej, sprz ętu
  IT, wyposa żenia minibrowaru, wykonano równie ż:
  - now ą aran żacj ę i przebudow ę saunarium,
  - modernizacj ę o świetlenia – na LED,
  - projekt klimatyzacji gabinetów zabiegowych,
  - modernizacj ę systemu monitoringu wewn ętrznego,
  - wybudowano minibrowar wraz z lini ą produkcyjn ą i nowym wystrojem restauracji Miedziowe 44.
  W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poniesiono nak
  ady inwestycyjne w wysokości 4.940 tys. z
  5. STRATEGIA MARKETINGOWA
  Obiekty INTERFERIE promuj ą aktywny wypoczynek, po
  ączony z profilaktyk ą zdrowia i do tej pory gości
  y ju ż
  ponad 8 mln go ści. Grupa INTERFERIE obejmuje obiekty nale żące do INTERFERIE S.A., po
  o żone w Świnouj ściu,
  Ko
  obrzegu, Ustroniu Morskim, D ąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Por ębie, a tak że czterogwiazdkowy,
  komfortowy hotel w Świnouj ściu, nale żący do INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.
  Od 2012 roku Spó
  ka realizuje przyj ętą wtedy strategi ę marketingow ą i biznesow ą, która
  ączy w sobie trzy elementy:
  Spa – Sport – Zdrowie wraz z has
  em przewodnim „Sport i zdrowie ca
  y rok”.
  Dzia
  ania Interferie w 2017 roku by
  y skuteczne nie tylko w relacjach z klientami, ale także partnerami biznesowymi.
  Efektywne dzia
  ania marketingowe i atrakcyjne akcje sprzedażowe wp
  yn ę
  y na rentowno ść, a tak że przynios
  y
  zauwa żalny wzrost liczby nowych klientów.
  Dzia
  ania marketingowe prowadzone w 2017 roku, któr e promowa
  y aktywny wypoczynek
  ącz ący relaks
  z profilaktyk ą zdrowia, prze
  o ży
  y si ę na nie tylko na doskona
  e wyniki finansowe spó
  ki, ale przede wszystkim
  doprowadzi
  y do wyraźnego podniesienia, jako ści us
  ug, co w efekcie spowodowa
  o wzrost zadowolen ia klientów.
  Nak
  ady na nowe inwestycje i rozwój infrastruktury wzmocni
  y pozycję INTERFERIE S.A. na rynku us
  ug hotelarskich.
  Aktywny wypoczynek po
  ączony z ofert ą zabiegów rehabilitacyjnych oraz us
  ug medycznych t o nadal bardzo
  obiecujący rynek w najbli ższych latach, dlatego INTERFERIE S.A. zamierzaj ą znacz ąco wzbogaci ć ofert ę pobytów
  hotelowych,
  ącz ąc je z propozycjami aktywno ści sportowych, lecznictwem uzdrowiskowym w miejscow ościach
  posiadaj ących statut uzdrowiska oraz rehabilitacj ą i odnow ą biologiczn ą w miejscowo ściach wypoczynkowych.
  Sie ć hoteli i obiektów, po
  o żonych w atrakcyjnych miejscach turystycznych w góra ch i nad morzem, pozwala na
  dalsze budowanie wizerunku spó
  ki, jako miejsca prz yjaznego osobom czynnie uprawiającym sport, dbaj ącym
  o kondycj ę fizyczn ą, zdrowie oraz rekreacyjny wypoczynek.  45 | S t r o n a
  Spó
  ka wszechstronnie świadczy:
  - Us
  ugi turystyczno-wypoczynkowe;
  - Us
  ugi sanatoryjno-lecznicze;
  - Us
  ugi hotelowe;
  - Us
  ugi w zakresie organizacji konferencji, sympozj ów, szkoleń, imprez integracyjnych oraz przyj ęć
  okoliczno ściowych;
  - Us
  ugi organizacji i obs
  ugi zgrupowa ń dla sportowców;
  - Pobyty o charakterze sportowo rekreacyjnym z elemen tami ukierunkowanymi na zdrowie;
  - Po średniczy w sprzeda ży us
  ug turystycznych - realizowane przez Biuro Tury styczne INTERFERIE.
  G
  ówne za
  o żenia koncepcji marketingowej w 2017 roku oparte s ą na podstawowych filarach:
  PRODUKT
  Spó
  ka oferuje produkty turystyki krótkoterminowej ( 1 – 3 dniowe), średnioterminowej (7 – 14 dni) oraz
  d
  ugoterminowej (28 dni), a tak że produkty o charakterystyce wypoczynkowej (wakacje , ferie, świ ęta), zdrowotnej
  (medycznej, uzdrowiskowej, sanatoryjnej), sportowej i biznesowej (konferencje, spotkania korporacyjne,
  motywacyjne). INTERFERIE S.A. maj ą w swoim portfelu równie ż produkty specjalne, do których zalicza si ę d
  ugie
  weekendy i imprezy lokalne, produkty dla singli, ro dzin 2-osobowych, rodzin z dziećmi, osób aktywnie
  wypoczywaj ących, produkty dla profesjonalnych sportowców oraz ca
  ych drużyn sportowych, produkty turystyki
  indywidualnej i zorganizowanej, produkty na rynek k rajowy i zagraniczny.
  W tym miejscu nale ży równie ż wspomnie ć o produkcie spó
  ki, jakim by
  a organizacja imprezy masowej
  INTERFERIE Run. Po raz pierwszy zosta
  a zorganizowana w 2016 roku i zyska
  a wielu entuzjastów wśród
  pracowników i nie tylko, dlatego te ż podj ęta zosta
  a decyzja o jej kontynuacji w roku 2017.
  DYSTRYBUCJA
  W 2017 roku spó
  ka wzmocni
  a i znacz ąco zwi ększy
  a sprzeda ży przez Internet, opieraj ąc si ę na w
  asnym
  nowoczesnym funkcjonalnym serwisie www z dedykowany m systemem zamówień i zakupów pobytów online. Dobr ą
  sprzeda ż Spó
  ka osi ągn ę
  a bazuj ąc na trzech g
  ównych kana
  ach:
  www.interferie.pl , www.booking.com oraz
  www.travellist.pl . Dzia
  ania e-commerce zawiera
  y równie ż wsparcie reklamowe zewn ętrznych platform
  konferencyjnych (konferencje.pl, mojekonferencje.pl ). Dystrybucja prowadzona by
  a także w oparciu o umowy
  z touroperatorami na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez sprzedaż bezpo średni ą skierowan ą do grup
  trenerskich i sportowych, organizacji, firm szkolen iowych i szkó
  wyższych. Wszystkie dzia
  ania wzmacniano przez
  sprzeda ż bezpo średni ą prowadzon ą przez recepcje pozyskuj ące klientów przez telefon oraz typu walk-in.
  W 2017 roku podj ęto decyzj ę o stworzeniu Live Chat na stronie www, który pozwala na konwersacj ę w czasie
  rzeczywistym z odwiedzaj ącym nasz ą stron ę. Jest to nowoczesny i efektywny kana
  komunikacji z klientem, który jest
  znacznie szybszy ni ż e-mail i bardziej skuteczny ni ż telefon. Pozwoli
  o to odci ążyć prac ę recepcji, wp
  yn ę
  o równie ż
  wyra źnie na wzrost ilo ści rezerwacji.
  PROMOCJA
  Wielokana
  owa promocja dzia
  a ń spó
  ki realizowana jest poprzez w
  asn ą nowoczesn ą stron ę www.interferie.pl,
  zewn ętrzne platformy sprzeda żowe us
  ug turystycznych, portale turystyczne, bran żowe, konferencyjne oraz te
  dedykowane seniorom, kobietom i osobom poszukuj ącym form aktywnego sp ędzania wolnego czasu oraz poprzez
  pozycjonowanie strony. Informacje na temat wydarze ń, promocji, pakietów czy zabiegów zdrowotnych publi kowane
  s ą na portalach spo
  eczno ściowych (Facebook, Google+). Spó
  ka umo żliwia ponadto swoim klientom rezerwacj ę
  us
  ug turystycznych poprzez urz ądzenia mobilne oraz ca
  odobow ą infolini ę pod numerem 801 806 809, która jest
  bezpo średnio po
  ączona z recepcjami w hotelach i obiektach. W minion ym roku znacząco wzmocniono dzia
  ania
  zwi ązane z wykorzystaniem potencja
  u Biura Turystycznego Interferie, zwiększono obecno ść i sprzeda ż oferty
  INTERFERIE S.A. w śród pracowników Grupy Kapita
  owej KGHM Polska Mied ź S.A., prowadzono sta
  y mailing
  ofertowy skierowany do by
  ych i obecnych klientów I NTERFERIE S.A., znacząco zwi ększono organiczne
  pozycjonowanie serwisu spó
  ki publikuj ąc atrakcyjne oferty i aktualno ści z życia spó
  ki, rozbudowywano program
  lojalno ściowy oraz zwi ększono promocyjny udzia
  INTERFERIE S.A. w wydarzeniach sportowych.
  INTERFERIE S.A. po raz drugi zaanga żowa
  o si ę w organizacj ę imprezy masowej INTERFERIE Run. Pracownicy
  spó
  ki s ą autorem pomys
  u wytyczenia trasy, pracowali tak że nad ca
  ą realizacj ą biegu (oferta hotelowa, promocja,
  obs
  uga gastronomiczna).
  Centralny dzia
  marketingu przygotowywa
  artyku
  y s ponsorowane oraz materia
  y redakcyjne dla prasy lok alnej,
  ogólnopolskiej i bran żowej oraz ró żnorodnych portali, kampanii w radio co prze
  o ży
  o si ę na zwi ększenie
  zainteresowania ofert ą INTERFERIE S.A. i sprzeda ż pobytów. W 2017 roku ekwiwalent z reklam zamieszc zonych
  w mediach (ponad 1 000 publikacji na temat INTERFERIE) wyniós
  ponad 1 milion z
  otych i pozwoli
  na dotarcie do
  przesz
  o 15 milionów odbiorców.
  Zaanga żowanie spó
  ki w organizacj ę tych imprez umo żliwi
  o rozszerzenie kana
  ów promocji ofert i sam ą promocj ę
  obiektów INTERFERIE, jako miejsc z baz ą hotelow ą i infrastruktur ą sportowo-rehabilitacyjn ą idealn ą dla sportowców
  i osób czynnie uprawiaj ących sport i rekreacj ę. W 2016 roku przygotowano wiele ofert pobytowych d la


  46 | S t r o n a
  wyselekcjonowanych grup sportowych (m.in.: dla rowerzystów i biegaczy), które by
  y zaprezentowane nie tylko na
  stronie www.interferie.pl, ale równie ż profilach spo
  eczno ściowych. Dodatkowo we wszystkich obiektach
  wypoczynkowych INTERFERIE znajduj ą si ę wypo życzalnie rowerów, w
  ącznie z nowoczesnymi rowerami
  z do
  adowaniem elektrycznym, jak i standardowych ro werów dla każdego - od dzieci ęcych po doros
  e.
  Nasze obiekty zyskuj ą tak że uznanie bran ży. W pierwszym pó
  roczu 2017 INTERFERIE otrzyma
  o cert yfikat
  cz
  onkostwa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, co pomoże w jeszcze lepszym stopniu tworzy ć hotelarstwo
  w Polsce.
  W 2017 roku wszystkie obiekty INTERFERIE tworzy
  y i s przedawa
  y dedykowane różnym grupom odbiorców oferty
  pobytowe, wzbogacone o szerok ą ofert ę leczniczo-rehabilitacyjn ą, ofert ę zaj ęć sportowych i elementów zarz ądzania
  wolnym czasem turystów.
  Kontynuowano tak że prace zwi ązane z sieciowo ści ą spó
  ki i tworzenia spójnego Systemu Identyfikacji W izualnej dla
  wszystkich obiektów INTERFERIE S.A. W 2017 roku dla wsz ystkich obiektów zaprojektowano wed
  ug jednego,
  spójnego szablonu ulotki hotelowe. Zmienione zosta
  y również w wi ększo ści obiektów informatory hotelowe,
  wprowadzono tak że jednolite uniformy s
  u żbowe dla ka żdego pracownika od recepcji po s
  u żb ę pi ęter.
  Plany na przysz
  o ść:
  Spó
  ka INTERFERIE bacznie obserwuje zmieniaj ące si ę potrzeby klientów i gruntownie analizuje tendencje rynku.
  W d
  ugoterminowej strategii spó
  ki zapisany zosta
  dalszy rozwój dedykowanych ofert wzbogaconych o us
  ugi
  rehabilitacyjne, spa, a przede wszystkim aktywnego wypoczynku - tak
  w górach, jak i nad morzem. W zwi ązku z rozwojem turystyki rodzinnej planowane jest t akże poszerzenie oferty typu
  Fun&Family we wszystkich obiektach grupy INTERFERIE. Pie rwszą gruntown ą modernizacj ę przejdzie INTERFERIE
  Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt w D ąbkach, które ju ż wkrótce stanie si ę najwi ększym i najnowocze śniejszym
  obiektem sanatoryjnego wypoczynku dla rodzin z dzie ćmi w Polsce. Grup ą docelow ą tego obiektu, podobnie jak
  innych, b ędą zarówno pacjenci ze skierowaniem z NFZ, jaki i kli enci pe
  nop
  atni. Zespó
  obiektów w Dąbkach ma
  umo żliwi ć
  ączenie kuracji leczniczych z zabaw ą i rozwojem dzieci, a jednocze śnie zapewnia ć mo żliwo ść poprawy
  zdrowia i wypoczynku dla doros
  ych opiekunów.
  Z kolei w INTERFERIE Chalkozyn w Ko
  obrzegu w najbli ższym czasie Spó
  ka planuje zmian ę profilu o środka na
  zbli żony do obecnego modelu INTERFERIE Medical SPA w Świnouj ściu. Zamiarem Spó
  ki jest tak że stopniowe
  rozszerzenie oferty medical o zabiegi specjalistycz ne.
  Wszystkie dzia
  ania modernizacyjne obiektów spó
  ki skierowane są na ujednolicenie standardu w ka żdym z nich.
  W zwi ązku z prognozowanym dalszym wzrostem liczby rezerwa cji dokonywanych przez internetowe kana
  y
  dystrybucji, planujemy sta
  e wzmacnianie sprawdzony ch kana
  ów promocji i sprzedaży przez Internet.  47 | S t r o n a
  6. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I US UGACH. INFORMACJA O RYNKACH
  ZBYTU.
  Informacja o rynkach zbytu.
  Rynek turystyki zdrowotnej i sanatoryjno - lecznic zej.
  W roku 2017 g
  ównym odbiorc ą us
  ug na tym rynku byli Go ście z Niemiec oraz kuracjusze kierowani przez Narod owy
  Fundusz Zdrowia, w tym dzieci. Spó
  ka dok
  ada wszelk ich starań aby baza zabiegowa zatrudnia
  a specjalistów
  z wielkim do świadczeniem oraz na bie żąco wyposa żana by
  a w funkcjonalny, nowoczesny sprz ęt i urz ądzenia.
  Gastronomia oferuje poprzez zalecone diety zdrowy s tyl żywienia. Równie ż optymalnie skalkulowany, proponowany
  cennik pobytów zach ęca do korzystania z prezentowanej oferty. W kraju n adal rozwija się moda na zdrowy styl życia,
  wi ęc oferta Spó
  ki na tym rynku równie ż trafia do polskich Go ści pod has
  em „aktywnie i zdrowo”.
  Rynek us
  ug turystyczno – wypoczynkowych oraz hotel owych.
  Pobyty stacjonarne (w tym weekendowe i świ ąteczne) i wczasy rodzinne realizowane s ą przez wi ększo ść obiektów
  Spó
  ki (nie dotyczy hotelu miejskiego w G
  ogowie). T ak jak dotychczas elementem decydującym o udziale
  poszczególnych regionów jest sezonowo ść, warunki atmosferyczne oraz kalendarz d
  ugich week endów, świat oraz
  ferii zimowych. Spó
  ka stworzy
  a baz ę rekreacyjno – wypoczynkow ą kierowan ą do doros
  ych, dzieci jak i m
  odzie ży,
  np. tory boowlingowe, aquapark, baseny wewn ętrzne, sale zabaw dla dzieci, zewn ętrzne place zabaw, strefy
  wellness i SPA, sale gimnastyczne, zaj ęcia animacyjne, urz ądzenia typu kinect, zaj ęcia na świe żym powietrzu,
  kolacje grillowe, gry i zabawy sportowe, itp. Niezw ykle cenne dla Spó
  ki są grupy emerytów i rencistów.
  Rynek us
  ug dla grup sportowych.
  G
  ównym oferentem us
  ug o profilu sportowym s ą hotele górskie, które wyposa żone s ą w wymagan ą do
  przeprowadzenia efektywnego pobytu treningowego inf rastrukturę typu baseny, sale gimnastyczne, trasy biegowe,
  strefy odnowy biologicznej, itp. W roku 2017 ze wz ględu na dost ęp do basenów pozyskano kolejne kluby sportowe
  – p
  ywaków.
  Rynek wypoczynku dzieci i m
  odzie ży.
  W 2017 roku poprzez obiekty, Dzia
  Sprzeda ży oraz Biuro Turystyczne prowadzono dzia
  alno ść zwi ązan ą
  z organizacj ą wypoczynku dzieci i m
  odzie ży. Spó
  ka organizowa
  a wypoczynek zarówno w oparciu o w
  asną baz ę
  jak i zakontraktowan ą baz ę obc ą.
  Rynek szkole ń, konferencji i narad jak i integracji firmowych.
  Spó
  ka INTERFERIE podobnie jak inne sieci hotelarskie i nwestuje w swoje obiekty przeznaczone również do spotka ń
  szkoleniowych, biznesowych jak i integracyjnych. To efekt zwiększaj ących si ę wydatków firm na konferencje
  i szkolenia pracowników. Spó
  ka w 2017 roku zrealizo wa
  a świadczenia na rzecz m.in.: banków, s
  u żby zdrowia, firm
  farmaceutycznych, administracja publicznej. Istotny m odbiorcą pozostaje w tym segmencie KGHM Polska Mied ź
  S.A.. Dodatkowo Spó
  ka stara si ę pozyskiwa ć klientów spoza Grupy Kapita
  owej KGHM Polska Mied ź S.A. poprzez
  przygotowywanie dedykowanych ofert dla firm z regio nu Dolnego Ślą ska, jak równie ż pozyskiwa ć klientów
  indywidualnych poprzez Biuro Turystyczne w Lubinie.
  DOSTAWCY:
  Spó
  ka w wi ększo ści zaopatruje si ę w materia
  y do produkcji, towary i us
  ugi poprzez kontakty centralne
  wypracowane przez Centraln ą Jednostk ę Zakupow ą Polskiej Grupy Uzdrowisk, z któr ą tworzy wspóln ą grup ę
  zakupow ą. Udzia
  w takiej grupie daje Spó
  ce kolejne
  mo żliwo ści w obni żaniu kosztów, tj. uzyskanie jak najbardziej
  konkurencyjnych cen zakupu produktów, korzystanie z atrakcyjnych cen zakupu produktów z zachowaniem
  najwy ższej jako ści, uzyskanie wysokich rabatów retro, oszcz ędno ść czasu, itp.
  Identyfikacja segmentów operacyjnych . Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny
  ze sprawozdawczo ści ą wewn ętrzn ą dostarczan ą g
  ównemu decydentowi operacyjnemu (GDO) -Zarz ądowi
  INTERFERIE S.A. Segmenty operacyjne tworz ą poszczególne hotele oraz o środki wypoczynkowe, poszczególne
  hotele miejskie oraz pozosta
  e.
  Identyfikacja segmentów sprawozdawczych . W yodrębnione segmenty operacyjne (hotele i o środki
  wypoczynkowe oraz hotele miejskie) s ą odpowiednio agregowane w segmenty sprawozdawcze, p onieważ spe
  niaj ą
  kryteria agregacji opisane w MSSF 8. INTERFERIE S.A. wyodr ębnia 1 segment sprawozdawczy
  w swej dzia
  alno ści („dzia
  alno ść hotelarska”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. INTERFERIE S.A.
  w wykazanych segmentach prowadzi dzia
  alno ść gospodarcz ą osi ągaj ąc okre ślone przychody i ponosz ąc koszty.
  Wyniki dzia
  alno ści segmentów s ą regularnie przegl ądane przez Zarz ąd. Dost ępne s ą równie ż informacje finansowe
  dotycz ące wyodr ębnionych segmentów.
  Niezagregowane segmenty operacyjne s ą
  ą czone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozosta
  e segmenty”.
  Segment „dzia
  alno ść hotelarska” . Segment „dzia
  alno ść hotelarska” obejmuje przede wszystkim us
  ugi
  noclegowe i gastronomiczne w hotelach oraz o środkach wypoczynkowych Spó
  ki. Segmentem operacyjnym jest
  ka żdy indywidualny hotel oraz o środek wypoczynkowy, który jest oddzielnie analizowa ny i oceniany przez Zarząd. Ze
  wzgl ędu na:


  48 | S t r o n a
  · podobny charakter świadczonych us
  ug (noclegi, us
  ugi gastronomiczne, konferencje, us
  ugi związane
  z wypoczynkiem),
  · podobie ństwo metod przy świadczeniu us
  ug (scentralizowany system zakupów or az sprzedaży dla klienta
  grupowego, a tak że centralne zarz ądzanie)
  · rodzaj klienta (turysta indywidualny oraz grupowy)
  Segment „dzia
  alno ść hotelarska” obejmuje informacje finansowe
  ącznie dla hoteli oraz o środków wypoczynkowych
  po
  o żonych w miejscowo ściach atrakcyjnych pod wzgl ędem turystycznym (góry, morze) natomiast segmenty
  operacyjne zosta
  y zagregowane zgodnie z MSSF 8, twor zą c segment sprawozdawczy „dzia
  alno ść hotelarska”.
  Wszystkie pozosta
  e segmenty . Źród
  a przychodów w tej kategorii obejmuj ą: po średnictwo w sprzeda ży imprez
  turystycznych w
  asnych oraz innych operatorów, sprz edaż biletów lotniczych, us
  ugi reklamowe, przychody z us
  ug
  administracyjnych oraz op
  aty licencyjnej za znak t owarowy. W segmencie tym zawarte są tak że wyniki Hotelu
  w G
  ogowie.
  Pozycje nieprzypisane są to pozycje monitorowane na poziomie Spó
  ki, a nie n a poziomie poszczególnych
  segmentów.
  Okres obrotowy za 12 miesi ęcy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  Wszystkie pozosta
  e
  segmenty Pozycje
  nieprzypisane
  Dzia
  alno ść
  hotelarska Razem
  Przychody ze sprzeda ży 44 911 4 267 49 178
  Koszt w
  asny sprzeda ży 36 572 2 087 38 659
  w tym amortyzacja 3 862 84 3 946
  Zysk brutto ze sprzedaży 8 339 2 180 10 519
  Koszty sprzeda ży i zarz ądu 7 519 7 519
  w tym amortyzacja 141 141
  Saldo pozosta
  ych przychodów i kosztów operacyjnych 4 987 4 987
  Zysk operacyjny 8 339 2 180 (2 532) 7 987
  Saldo przychodów i kosztów finansowych (86) (86)
  Udzia
  y w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw w
  asno ści 2 221 2 221
  Zysk przed opodatkowaniem 8 339 2 180 (397) 10 122
  Podatek dochodowy 1 881 1 881
  Zysk roku obrotowego z dzia
  alno ści
  kontynuowanej 8 339 2 180 (2 278) 8 241
  Inne ca
  kowite dochody za okres
  sprawozdawczy, netto
  -7 -7
  Ca
  kowite dochody
  8 339 2 180 (2 285) 8 234  49 | S t r o n a
  Okres obrotowy za 12 miesięcy ko ńcz ący si ę 31 grudzie ń 2016 r.
  Dzia
  alno ść hotelarska
  Wszystkie
  pozosta
  e
  segmenty Pozycje nieprzypisane Razem
  Przychody ze sprzeda
  ży 43 020 4 606 - 47 626
  Koszt w
  asny sprzedaży 33 704 1 840 - 35 544
  w tym amortyzacja 3 643 84 - 3 727
  Zysk brutto ze sprzedaży 9 316 2 766 - 12 082
  Koszty sprzedaży i zarz ądu 7 763 7 763
  w tym amortyzacja 144 144
  Saldo pozosta
  ych przychodów i kosztów operacyjnych (465) (465)
  Zysk operacyjny 9 316 2 766 (8 228) 3 854
  Saldo przychodów i kosztów finansowych (912) (912)
  Udzia
  y w zyskach jednostek
  stowarzyszonych wycenianych metodą
  praw w
  asno ści
  1 935 1 935
  Zysk przed opodatkowaniem 9 316 2 766 (7 205) 4 877
  Podatek dochodowy 632 632
  Zysk roku obrotowego z dzia
  alno ści
  kontynuowanej 9 316 2 766 (7 838) 4 245
  Inne ca
  kowite dochody za okres
  sprawozdawczy, netto
  (302) (302)
  Ca
  kowite dochody
  9 316 2 766 (8 140) 3 943
  od 01.01.17 od 01.01.16 od 01.01.15
  do 31.12.17 do 31.12.16 do 31.12.15
  SPRZEDAŻ US UG i
  TOWARÓW OGÓ EM 49 178 47 626 45 035
  Sprzedaż dla klienta z
  zagranicy 5 055 5 074 3 235
  Sprzedaż dla klienta
  krajowego 44 123 42 552 41 800
  Podstawowe produkty i us
  ugi – za okres 3 lat
  Dzia
  alność hotelarska Wszystkie pozosta
  e
  segmenty Pozycje
  nieprzypisane
  ącznie dane Spó
  ki
  2017 2016 2015 2017 2016 2015 2016 2015 2014 2017 2016 2015
  Przychody ze sprzeda ży,
  w tym: 44 911 43 020 39 973 4 267 4 606 5 062 - - - 49 178 47 626 45 035
  - przychody osi
  ągane z
  transakcji z innymi
  segmentami -
  - - - - - - - - - - -
  -przychody zewn
  ętrzne 44 911 43 020 39 973 4 267 4 606 5 062 - - - 49 178 47 626 45 035  50 | S t r o n a
  7. SZANSE I ZAGROŻENIA
  Trudna sytuacja w Europie, nasilaj ące si ę ataki terrorystyczne, nap
  yw imigrantów i konflikt y polityczne związane
  z ich przyj ęciem w poszczególnych krajach, sprawi ą że tury ści powinni decydowa ć si ę na destynacje
  charakteryzuj ące si ę wysokim poziomem bezpiecze ństwa. Za taki kraj uwa żana jest Polska. W zwi ązku
  z perspektyw ą nap
  ywu wi ększej liczby obcokrajowców warto zwróci ć szczególn ą uwag ę na ich obs
  ug ę.
  Zagro żenia:
  1. Wzrost konkurencji, szczególnie ze strony hotela rstwa „rodzinnego”.
  2. Planowane inwestycje firm konkurencyjnych.
  3. Zaburzenia klimatyczne (ciep
  e zimy, deszczowe l ato).
  4. Niewystarczaj ąca wydolno ść finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  5. Niestabilny kurs z
  otego w stosunku do euro nie gwarantujący sta
  ego poziomu przychodów eksportowych.
  Szanse:
  1. Zaostrzenie przepisów dotycz ących transportu dzieci i m
  odzie ży powoduj ące wzrost kosztów imprez
  zagranicznych, · co w konsekwencji powinno przynie ść wzrost popularno ści imprez krajowych.
  2. Kryzys finansowy Kas Chorych w Niemczech oraz inny ch krajach Unii Europejskiej powodujący wzrost
  zainteresowania tymi us
  ugami w Polsce ze wzgl ędu na ich cen ę oraz jako ść oferowanej us
  ugi.
  3. Post ępuj ące starzenie si ę spo
  ecze ństwa w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Skandynaw ia) powodujące
  wzrost popytu na us
  ugi zdrowotno-pobytowe w Polsce.
  4. Dekoniunktura w turystyce światowej spowodowana destabilizacj ą sytuacji politycznej oraz gwa
  townymi,
  nieprzewidywalnymi zmianami klimatycznymi, które de terminują wybór Polski i krajów s ąsiaduj ących jako miejsce
  wypoczynku. Atrakcyjno ść geograficzna i cenowa Polski dla go ści z Niemiec i Skandynawii.
  5. Integracja z Uni ą Europejsk ą umo żliwiaj ąca korzystanie z funduszy Unijnych Kas Chorych na fi nansowanie
  pobytów zdrowotnych.
  6. Cz ęste zmiany w prawodawstwie polskim, skutkuj ące wzrostem zapotrzebowania na us
  ugi w zakresie o rganizacji
  szkole ń i konferencji.
  Korzystne prognozy makroekonomiczne, w po
  ączeniu z rosn ącą liczb ą turystów oraz wzrost zamo żno ści
  spo
  ecze ństwa pozwalaj ą optymistycznie patrze ć w przysz
  o ść w perspektywie kolejnego roku. Jednak że rosn ąca
  poda ż obiektów noclegowych na rynku, silna konkurencja n a wielu p
  aszczyznach, rynek pracy zmieniający si ę na
  korzy ść pracownika oraz rosn ąca inflacja mog ą skutkowa ć spowolnieniem w bran ży w najbli ższym czasie. Mimo
  oddzia
  ywania wielu czynników na hotelarstwo, czase m trudnych do przewidzenia, prognozy dla branży s ą wci ąż
  optymistyczne w nadchodz ących miesi ącach.  51 | S t r o n a
  INFORMACJE DODATKOWE  52 | S t r o n a
  1. INFORMACJA O TOCZ ĄCYCH SI Ę POSTEPOWANIACH
  Informacja o post ępowaniach tocz ących si ę przed s ądem, organem w
  a ściwym dla post ępowania arbitra żowego lub
  organem administracji publicznej znajduje si ę w informacji dodatkowej do sprawozdania finansoweg o INTERFERIE
  S.A. za 2017 rok. 2. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Transakcje z podmiotami powi ązanymi INTERFERIE S.A. zawiera transakcje z podmiotami p owiązanymi w oparciu o
  warunki rynkowe. Informacje o transakcjach z podmio tami powiązanymi znajduj ą si ę w informacji dodatkowej do
  sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. za 2017 rok.
  3. PUBLIKACJA PROGNOZ
  Obja śnienie ró żnic pomi ędzy wynikami wykazanymi w raporcie rocznym a wcze śniej publikowanymi prognozami.
  Spó
  ka INTERFERIE S.A. nie publikowa
  a prognoz.
  4. STAN ZATRUDNIENIA
  Stan zatrudnienia w INTERFERIE S.A. na dzie ń 31.12.2017 roku wynosi
  312 osób, W śród wszystkich zatrudnionych
  zdecydowana wi ększo ść to zatrudnieni w pe
  nym wymiarze czasu pracy, tylk o 5 osób jest zatrudnionych w niepe
  nym
  wymiarze.
  2017 2016
  Przeci ętne zatrudnienie w etatach za 12 m-cy 314 315
  5. UMOWY UBEZPIECZENIA
  Utrzymujemy ochron ę ubezpieczeniow ą Spó
  ki, poszczególnych obiektów i ich dzia
  alno ści zasadniczo od wszelkich
  ryzyk i z sumami ubezpieczenia na poziomie typowym dla branży hotelarskiej oraz zgodne z obowi ązuj ącymi
  przepisami. Spó
  ka posiada ubezpieczenia komunikacyj ne, ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka, jak również
  ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytu
  u prowadzenia dzia
  alno ści gospodarczej oraz ubezpieczenie
  odpowiedzialno ści cywilnej. INTERFERIE S.A. posiada ubezpieczenia maj ątku, ubezpieczenie OC organizatorów
  turystyki i po średników turystycznych, odpowiedzialno ści cywilnej w TUW CUPRUM, PZU S.A., UNIQA, ERGO-
  HESTIA. 6. WYDARZENIA PO ZAKO ŃCZENIU OKRESU
  Raporty opublikowane po dniu 31.12.2017 r.:
  2018.02.28
  INTERFERIE SA (16/2018) Przyj ęcie tekstu jednolitego Statutu Spó
  ki przez Rad ę Nadzorcz ą
  INTERFERIE SA (17/2018) Powo
  anie w sk
  ad Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spó
  ki
  2018.02. 26
  INTERFERIE SA (15/2018) Informacje dotycz ące Cz
  onka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powo
  anego dn ia
  22.02.2018r.
  2018.02 .22
  INTERFERIE SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby g
  osów na Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.02.2018 roku
  INTERFERIE SA (13/2018) Uchwa
  y podj ęte przez Walne Zgromadzenie
  INTERFERIE SA (12/2018) Zmiany w sk
  adzie Rady Nadzorcze j.
  2018.02.06
  INTERFERIE SA (11/2018) Wst ępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2017 rok  53 | S t r o n a
  2018.02.05
  INTERFERIE SA (10/2018) Zaopiniowanie przez Radę do spraw spó
  ek z udzia
  em Skarbu Pa ństwa i pa ństwowych
  osób prawnych kandydata na cz
  onka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
  2018.01.31
  INTERFERIE SA (9/2018) Daty przekazywania raportów okres owych w roku 2018
  2018.01.26
  INTERFERIE SA (8/2018) Og
  oszenie o zwo
  aniu Nadzwyczajn ego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.,
  projekty uchwa
  INTERFERIE SA (7/2018) Uchwa
  y podj ęte przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.
  INTERFERIE SA (6/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spó
  ki
  INTERFERIE SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby g
  osów na Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.01.2018 roku tj. w dn iu, w którym nastąpi
  o wznowienie obrad NWZ zwo
  anego na
  dzie ń 28 grudnia 2017 r.
  2018.01.23
  INTERFERIE SA (4/2018) Uchwa
  a podj ęta przez NWZ INTERFERIE S.A. w trakcie drugiej cz ęści obrad w dniu
  23.01.2018 roku. Przerwa w obradach Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
  INTERFERIE SA (3/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby g
  osów na Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.01.2018 roku tj. w dn iu, w którym nastąpi
  o wznowienie obrad NWZ zwo
  anego na
  dzie ń 28 grudnia 2017 r.:
  2018.01.17
  INTERFERIE SA (2/2018) Rejestracja zmian w Statucie Emiten ta, tekst jednolity Statutu
  2018.01.15
  INTERFERIE SA (1/2018) Sprostowanie informacji prasowej
  W dniu 22.02.2018 roku Walne Zgromadzenie INTERFERIE S. A. powo
  a
  o Pana Krystiana Mieszka
  ę (Krystian
  Mieszka
  a) w sk
  ad Rady Nadzorczej Spó
  ki. Pan Krystia n Mieszka
  a spe
  nia określone postanowieniami § 16 (1)
  Statutu Spó
  ki wymogi dla kandydata na cz
  onka Rady N adzorczej, w tym posiada pozytywną opini ę Rady do spraw
  spó
  ek z udzia
  em Skarbu Pa ństwa i pa ństwowych osób prawnych (opinia pozytywna zosta
  a wy dana przez Radę po
  powzi ęciu wiedzy o zmianie profilu zawodowego pana Krystia na Mieszka
  y). W dniu 28.02.2018 p. K. Mieszka
  a
  zosta
  powo
  any do Komitetu Audytu. Komitet Audytu w a ktualnym sk
  adzie spe
  nia wymagania określone w art. 129
  ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o bieg
  ych rewidentach, fir mach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz.
  1089).
  7. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO.
  Rada Nadzorcza Spó
  ki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spó
  ki oraz § 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady
  Nadzorczej, dzia
  aj ąc zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i normami zawodowymi, dokona
  a w dn iu 27.06. 2016
  roku wyboru firmy Deloitte Polska Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Spó
  ka komandytowa z siedzib ą
  w Warszawie, Al. Jana Paw
  a II 22, 00- 133 Warszawa, do dokonania badania i przeglądu sprawozda ń finansowych
  INTERFERIE S.A. w zakresie:
  1) przegl ądu pakietów konsolidacyjnych Spó
  ki INTERFERIE S.A. za ok res od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016
  r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2 016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 cz erwca 2017 r.
  i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i za
  okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. s porządzanych zgodnie z zasadami rachunkowo ści
  obowi ązuj ącymi w Grupie Kapita
  owej KGHM Polska Mied ź S.A. dla potrzeb konsolidacji tej Grupy,
  2) przegl ądu sprawozda ń finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzgl ędniaj ącego wycen ę metod ą
  praw w
  asno ści udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej Interferie M edical SPA Spó
  ka z o.o. z siedzibą w Legnicy,
  sporz ądzonych przez Zarz ąd Spó
  ki w formie raportu pó
  rocznego zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą oraz przepisów zawartych w Rozporz ądzeniu
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawi e informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji wymaganych przepisami


  54 | S t r o n a
  prawa państwa nieb ęd ącego pa ństwem cz
  onkowskim (j.t. Dz.U.2014.133). Przegl ąd ten dotyczy ć b ędzie okresu od
  1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz okres u od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz okresu od
  1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i powinien zostać przeprowadzony stosownie do przepisów ustawy z dni a
  29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) oraz wytycznych Krajowych Standardów
  Rewizji Finansowej i innych uregulowa ń w tym zakresie wydanych przez Krajow ą Rad ę Bieg
  ych Rewidentów,
  3) badania sprawozda ń finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzgl ędniaj ącego wycen ę metod ą
  praw w
  asno ści udzia
  ów w jednostce stowarzyszonej Interferie M edical SPA Spó
  ka z o.o. z siedzibą w Legnicy,
  sporz ądzonych przez Zarz ąd Spó
  ki w formie raportu rocznego zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą oraz przepisów zawartych w Rozporz ądzeniu
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawi e informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji wymaganych przepisami
  prawa pa ństwa nieb ędą cego pa ństwem cz
  onkowskim (j.t. Dz.U.2014.133). Badanie to dotyczyć b ędzie okresu od
  1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz okres u od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz okresu od
  1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i powinno zostać przeprowadzone stosownie do przepisów ustawy z dni a 29
  wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) oraz wytycznych Krajowych Standardów Rewizji
  Finansowej i innych uregulowa ń w tym zakresie wydanych przez Krajow ą Rad ę Bieg
  ych Rewidentów.
  Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na lis tę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych
  pod numerem 73. Emitent nie korzysta
  z us
  ug Deloit te Polska Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie przeprowadzania
  przegl ądu i badania sprawozda ń finansowych. Spó
  ka wspó
  pracowa
  a z podmiotami nal eżą cymi do sieci Deloitte
  w zakresie innych us
  ug, które nie powodowa
  y ogran iczenia poziomu bezstronności i niezale żno ści audytora.
  Poni ższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu upraw nionego do badania sprawozdań finansowych
  wyp
  acone lub nale żne za rok zako ńczony dnia 31 grudnia 2017 roku i dnia 31 grudnia 2 016 roku w podziale na
  rodzaje us
  ug:
  Rodzaj us
  ugi Rok zako
  ńczony
  31 grudnia 2017
  Rok zako
  ńczony
  31 grudnia 2016
  Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 69 69
  w tym:
  -badanie rocznych sprawozda ń finansowych 38 43
  - przegl ąd sprawozda ń finansowych
  -badanie pakietu konsolidacyjnego 22
  5 22
  -
  ączna maksymalna kwota wydatków podlegaj ących zwrotowi (dojazdy,
  noclegi, wy żywienie) 4 4  55 | S t r o n a
  DANE EKONOMICZNE  56 |
  S t r o n a
  W y b r a n e d a n e f i n a n s o w e w l a t a c h 2 0 1 3 - 2 0 1 7
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z
  w tys. EUR
  2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013
  I. Przychody ze sprzedaży 49 178
  47 626
  45 035
  40 800
  38 801
  11 586
  10 884
  10 762
  9 739
  9 214
  II. Zysk/Strata z dzia
  alno ści operacyjnej
  7 987
  3 854
  4 429
  2 231
  2 413
  1 882
  881
  1 058
  532
  573
  III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem
  10 122
  4 877
  6 496
  2 980
  2 528
  2 385
  1 114
  1 552
  711
  600
  IV. Zysk/Strata netto
  8 241
  4 245
  5 669
  2 509
  2 156
  1 942
  970
  1 355
  599
  512
  V. ączne dochody ca
  kowite
  8 234
  3 943
  5 651
  2 608
  2 074
  1 940
  901
  1 351
  623
  493
  VI. Ilo ść akcji (w szt.)
  14 564 200
  14 564 199
  14 564 200
  14 564 200
  14 564 200
  14 564 200
  14 564 199
  14 564 200
  14 564 200
  14 564 200
  VII. Zysk netto na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w
  z
  /EUR)
  0,57
  0,29
  0,39
  0,17
  0,15
  0,13
  0,07
  0,09
  0,04
  0,04
  VIII. Przep
  ywy pieni ężne netto z
  dzia
  alno ści operacyjnej
  3 502
  7 414
  8 707
  4 272
  6 553
  825
  1 694
  2 081
  931
  1 556
  IX. Przep
  ywy pieni ężne netto z
  dzia
  alno ści inwestycyjnej
  (802)
  (1 797)
  (1 860)
  (1 659)
  (2 679)
  (189)
  (411)
  (444)
  (396)
  (636)
  X. Przep
  ywy pieni ężne netto z
  dzia
  alno ści finansowej
  (2 155)
  (2 264)
  (3 218)
  (2 654)
  (3 200)
  (508)
  (517)
  (769)
  (634)
  (760)
  XI. Przep
  ywy pieni ężne netto razem
  546
  3 353
  3 630
  (41)
  674
  129
  766
  867
  (99)
  160
  XII. Aktywa trwa
  e
  118 425
  127 222
  127 608
  128 055
  128 473
  28 393
  28 757
  29 944
  30 043
  30 978
  XIII. Aktywa obrotowe
  27 507
  11 267
  7 866
  4 810
  4 621
  6 595
  2 547
  1 846
  1 129
  1 114
  XIV. Aktywa trwa
  e przeznaczone do
  sprzeda ży
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  XV. Aktywa razem
  145 932
  138 489
  135 474
  132 865
  133 094
  34 988
  31 304
  31 790
  31 172
  32 092
  XVI. Zobowi ązania d
  ugoterminowe
  7 630
  9 313
  11 268
  13 304
  15 606
  1 829
  2 105
  2 644
  3 121
  3 763
  XVII. Zobowi ązania krótkoterminowe
  10 975
  10 083
  9 055
  10 061
  10 596
  2 634
  2 279
  2 125
  2 360
  2 555
  XVIII. Kapita
  w
  asny
  127 327
  119 093
  115 151
  109 498
  106 892
  30 527
  26 920
  27 021
  25 690
  25 774  57 | S t r o n a
  Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Aktywa Aktywa trwa
  e 118 425 127 222
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 93 722 102 388
  Wartości niematerialne 1 809 1 834
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 22 235 21 949
  Aktywa finansowe dostępne do sprzeda ży 50 50
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  nale żno ści 609 1 001
  Aktywa obrotowe 27 507 11 267
  Zapasy
  373 358
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  nale żno ści 18 822 2 757
  Nale
  żno ści z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 0 302
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 8 312 7 850
  RAZEM AKTYWA 145 932 138 489
  Pasywa KAPITA W ASNY 127 327 119 093
  Kapita
  akcyjny 72 821 72 821
  Nadwyżka warto ści emisyjnej nad warto ści ą ksi ęgow ą 3 873 3 873
  Zyski zatrzymane 50 633 42 399
  ZOBOWI ĄZANIA 18 605 19 397
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 7 630 9 314
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  zobowi ązania 55 33
  Kredyty, po
  życzki i inne źród
  a finansowania 4 416 6 387
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 2 484 2 239
  Zobowiązania z tytu
  u świadcze ń pracowniczych 675 655
  Zobowi ązania krótkoterminowe 10 975 10 083
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e
  zobowi ązania 8 275 6 850
  Kredyty, po
  życzki i inne źród
  a finansowania 1 606 1 703
  Zobowi ązania z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 873 Zobowi ązania z tytu
  u świadcze ń pracowniczych 221 1 530
  RAZEM PASYWA 145 932 138 489  58 | S t r o n a
  Zmiany wartości bilansowych
  Stan na Stan na Ró żnica
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 2017/2016
  Aktywa
  Aktywa trwa
  e 118 425 127 222 (8 797)
  Aktywa obrotowe 27 507 11 267 16 240
  RAZEM AKTYWA 145 932 138 489 7 443
  Pasywa KAPITA W ASNY 127 327 119 093 8 234
  ZOBOWI
  ĄZANIA 18 605 19 397 (792)
  Zobowi
  ązania d
  ugoterminowe 7 630 9 314 (1 684)
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe 10 975 10 083 892
  RAZEM PASYWA 145 932 138 489 7 443
  Spó
  ka nie posiada zobowi
  ąza ń przeterminowanych.
  Wyliczenie wyniku finansowego
  Okres obrotowy
  za 12 miesi ęcy za 12 miesi ęcy
  ko ńcz ący si ę kończ ący si ę Dynamika
  Rachunek zysków i strat 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 2017/2016
  Przychody ze sprzeda ży 49 178 47 626 103,26%
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów 38 659 35 544 108,76%
  Zysk brutto ze sprzedaży 10 519 12 082 87,06%
  Koszty sprzeda ży 2 045 2 099 97,43%
  Koszty ogólnego zarządu 5 474 5 664 96,65%
  Zysk/(Strata) z dzia
  alności operacyjnej 7 987 3 854 207,24%
  Udzia
  w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenian ych metodą
  praw w
  asno ści 2 221 1 935 114,78%
  Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 10 122 4 877 207,55%
  Zysk roku obrotowego z dzia
  alności kontynuowanej 8 241 4 245 194,13%
  Inne ca
  kowite dochody za okres sprawozdawczy, nett o (7) (302) 2,32%
  CA KOWITE DOCHODY ĄCZNIE 8 234 3 943 208,83%  59 | S t r o n a
  Struktura kosztów i przychodów
  Okres obrotowy
  za 12 miesięcy za 12 miesi ęcy
  ko ńcz ący si ę kończ ący si ę Dynamika
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 2017/2016
  1. Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materia
  ów 38 659 35 544 109%
  2. Koszty sprzeda ży 2 045 2 099 97%
  3. Koszty ogólnego zarz ądu 5 474 5 664 97%
  4. Pozosta
  e koszty i straty
  operacyjne 684 730 94%
  5. Koszty finansowe 500 912 55%
  Koszt sprzedanych us
  ug, towarów i materia
  ów INTERFERIE S.A w bieżącym okresie wzrós
  o 9 pkt.%
  w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.
  Koszty sprzeda ży INTERFERIE S.A zmniejszy
  y si ę nieznacznie (3%) w stosunku do analogicznego okres u
  roku 2016.
  Koszty ogólnego Zarz ądu INTERFERIE S.A spad
  y o ok. 3% w porównaniu z analogiczn ym okresem roku 2016
  Pozosta
  e koszty operacyjne INTERFERIE S.A spad
  y o 6 pkt.% w porównaniu do 12 m-cy 2016 r.
  Koszty finansowe INTERFERIE S.A spad
  y o 45 pkt.% w porównaniu do 12 m-c y 2016 r. Spadek spowodowany
  jest dodatnimi ró żnicami kursowymi oraz ni ższym oprocentowaniem rat kredytów..
  za 12 miesi ęcy za 12 miesi ęcy
  ko ńcz ący si ę kończ ący si ę Dynamika
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 2017/2016
  1. Przychody ze sprzeda ży 49 178 47 626 103%
  2. Pozosta
  e przychody i zyski
  operacyjne 7 606 2 596 293%
  3. Przychody finansowe 414 - -
  Przychody ze sprzeda ży INTERFERIE S.A w trakcie 12 m-cy wzros
  y o 3 pkt.%. Zwi ązane jest to ze wzrostem
  ś redniej ceny za pokój.
  Pozosta
  e przychody operacyjne INTERFERIE S.A w porównaniu do roku 2016 wzros
  y o 5.01 0 tys. z
  .
  Spowodowa
  o to zbycie niefinansowych aktywów trwa
  yc h 3 229 tys. z
  , oraz wartości niematerialnych 1 914 tys.
  z
  (ZCP Barbarka).
  Przychody finansowe – w 2017 roku przychody finansowe wynosz ą 414 tys. i s ą zwi ązane
  z nadwy żk ą dodatnich ró żnic kursowych.  60 | S t r o n a
  Analiza wskaźnikowa
  Wska źniki rentowno ści Spó
  ki w latach 2017-2015
  Lp. Nazwa wska źnika Regu
  a
  Wyliczenie wska
  źników
  2017 2016
  2015
  1 Rentowno
  ść kapita
  u
  ca
  kowitego zysk z roku
  obrotowego z
  dzia
  al.
  kontynuowanej x
  100 % 5,89 3,61 4,48
  warto
  ść kapita
  u
  ca
  kowitego
  2 Rentowno
  ść kapita
  u
  w
  asnego zysk z roku
  obrotowego z
  dzia
  al.
  kontynuowanej x
  100
  % 6,25 3,90 4,92
  kapita
  w
  asny
  3 Rentowno ść sprzeda ży zysk ze sprzeda
  ży
  x 100 % 6,10 9,07 10,39
  sprzeda ż netto
  4 Rentowno
  ść sprzeda ży
  us
  ug zysk ze sprz.
  us
  ug x 100 % 5,88 8,81 10,23
  sprzeda ż netto
  5 Rentowno
  ść sprzeda ży
  towarów zysk ze sprz.
  towarów x 100 % 56,47 61,09 52,96
  sprzeda ż netto
  Dokonuj ąc analizy wska źników rentowno ści kapita
  u nale ży zauwa żyć ich znaczne podwy ższenie w stosunku do
  roku ubieg
  ego. Warto ść wska źnika rentowno ść kapita
  u ca
  kowitego wzros
  a do poziomu 5,89%, ren towność
  kapita
  u w
  asnego wzros
  a do poziomu 6,25%. Jest to spowodowane sprzedażą ZCP.
  Analiza wska źników rentowno ści sprzeda ży wykazuje ich spadek w stosunku do roku ubieg
  ego. Wartość
  wska źnika rentowno ści obrotu (sprzeda ży) na koniec grudnia 2017 w stosunku do analogiczne go okresu 2016 r.
  spad
  a o 2,97 pkt. %, rentowno ść sprzeda ży us
  ug spad
  a o 2,93 pkt. %. Wska źnik rentowno ści sprzeda ży
  towarów spad
  w stosunku do roku ubieg
  ego o 4,62 p kt. %.,
  Wska źniki p
  ynno ści finansowej Spó
  ki w latach 2017-2015
  Lp. Nazwa wska źnika Regu
  a Wyliczenie wska
  źników
  2017 2016 2015
  1 Wska
  źnik bie żącej p
  ynno ści
  finansowej aktywa obrotowe
  2,51 1,12 0,87 zobowi
  ązania
  bie żące
  2 Wska
  źnik szybki p
  ynno ści
  finansowej aktywa obr. -
  zapasy 2,47 1,08 0,82
  zobowi ązania
  bie żące
  3 Wska
  źnik wyp
  acalno ści
  gotówkowej ś
  rodki pieni ężne
  0,76 0,78 0,50
  zobowi ązania
  bie żące
  4 Wska
  źnik obci ążenia maj ątku zobowi
  ązania
  ogó
  em 0,13 0,14 0,15
  zobowi ąza ń maj ątek ogó
  em
  Wska źnik bie żącej p
  ynno ści z poziomu 1,12 w 2016 roku wzrós
  do poziomu 2,5 1 w 2017 r.
  Wska źnik szybki p
  ynno ści finansowej na koniec grudnia 2017 roku wyniós
  2 ,47.
  Wska źnik wyp
  acalno ści gotówkowej spad
  z poziomu 0,78 w 2016 do 0,76 w roku 2017.
  Wska źnik obci ążenia maj ątku zobowi ązaniami na dzie ń 31 grudnia 2017 r. wynosi 0,13 z czego mo żna
  wnioskowa ć, i ż Spó
  ka posiada rezerw ę co do mo żliwo ści zaci ągania dalszych zobowi ąza ń kredytowych.


  61 | S t r o n a
  Struktura rachunku przep
  ywów pieniężnych
  1. Dzia
  alno ść operacyjna 3 502 tys. z
  2. Dzia
  alno ść inwestycyjna (802) tys. z
  3. Dzia
  alno ść finansowa (2 155) tys. z
  Razem zmiana środków pieni ężnych 546 tys. z
  Sprawy sporne
  Przeciwko Spó
  ce w 2017 roku nie toczy
  y si ę post ępowania s ądowe.
  Zarz ądzanie ryzykiem finansowym
  Dzia
  alno ść prowadzona przez Spó
  k ę nara żona jest na ryzyka finansowe, m.in.:
  a) ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut lub przep
  ywów pieniężnych w wyniku zmian stóp
  procentowych)
  Spó
  ka świadczy us
  ugi dla podmiotów z zagranicy i nara żona jest na ryzyko zmiany kursów waluty
  w szczególno ści EUR. Ryzyko zmiany kursu walut wynika z posiadany ch przez Spó
  kę nale żno ści
  i zobowi ąza ń. Na dzie ń sporz ądzenia raportu Spó
  ka nie zabezpiecza ryzyka kursow ego z powodu headingu
  naturalnego. Spó
  ka dysponuje zobowi ązaniami z tytu
  u kredytu w walucie EUR.
  INTERFERIE S.A. posiada kredyty o zmiennym oprocentowani u, co naraża Spó
  k ę na ryzyko zmiany przep
  ywów
  pieni ężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. W ysoko ść kredytów nie zagra ża dzia
  alno ści bie żącej Spó
  ki.
  Kredyty d
  ugoterminowe inwestycyjne zosta
  y refinans owane Umową Kredytow ą z dnia 08.03.2016 r. i na dzie ń
  31.12.2017 roku zosta
  y wycenione wed
  ug zamortyzow anego kosztu.
  Analiza wra żliwo ści instrumentów finansowych na zmian ę kursu EURO i stopy procentowej na
  31.12.2017
  Warto
  ść
  nara żona
  na
  ryzyko Warto
  ść
  bilansowa
  Wp
  yw na wynik
  Ryzyko walutowe
  EUR/PLN Wp
  yw na wynik
  Ryzyko stóp procentowych
  ( tys.z
  ) ( tys.z
  ) 4,58 ( 10%)
  3,75 (-10%) 2,25%(+0,5%) 1,75%(-0,5%)
  Zobowi ązania z tytu
  u
  kredytu 6 021 6 021 (602) 602 (30) 30
  Nale żno ści z tytu
  u
  dostaw robót i us
  ug 294 294 29 (29)
  Zobowi ązania z tytu
  u
  dostaw robót i us
  ug - - - -
  Ś rodki pieni ężne 2 209 2 209 220 (220) -
  Wp
  yw na wynik
  finansowy netto 353 (353) (30) 30
  Analiza wra żliwo ści instrumentów finansowych na zmian ę kursu EURO i stopy procentowej na
  31.12.2016
  Warto
  ść
  nara żona
  na
  ryzyko Warto
  ść
  bilansowa
  Wp
  yw na wynik
  Ryzyko walutowe EUR/PLN Wp
  yw na wynik
  Ryzyko stóp procentowych
  ( tys.z
  ) ( tys.z
  ) 4,70 (+
  10%) 3,84 (-10%) 3,58%(+0,5%)
  2,58%(-0,5%)
  Zobowi
  ązania z tytu
  u
  kredytu 8 090
  8 090 (809) 809 (40) 40


  62 | S t r o n a
  Należno ści z tytu
  u
  dostaw robót i us
  ug 305
  305 30 (30) -
  Zobowi ązania z tytu
  u
  dostaw robót i us
  ug -
  - - - -
  Ś rodki pieni ężne 763
  763 76
  (76) -
  Wp
  yw na wynik
  finansowy netto 703 (703) (40) 40
  b) ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów oraz depozytów w bankach
  i instytucjach finansowych, jak równie ż zaanga żowa ń kredytowych w odniesieniu do klientów, co obejmuje
  nierozliczone nale żno ści. W przypadku instytucji finansowych Spó
  ka wspó
  p racuje z jednym bankiem, którego
  wiarygodno ść jest potwierdzona ratingiem:
  a) Bank Pekao S.A.- Fitch A-/F2/a-/-2; Moody ΄s: A2/P-1/C-; S&P: BBB+/A-2/bbb+
  Je śli chodzi o klienta instytucjonalnego, jego wiarygo dność kredytow ą ocenia si ę poprzez pozycje finansow ą,
  dotychczasow ą wspó
  prac ę oraz stosowanie przedp
  at w formie zaliczek. Nale żno ści od klientów
  instytucjonalnych dotycz ą w znacznej mierze odbiorców wspó
  pracuj ących ze Spó
  k ą d
  ugoterminowo
  i zdaniem Spó
  ki, jako ść kredytowa tych nale żno ści jest dobra. Sprzeda ż us
  ug klientom indywidualnym
  odbywa si ę za pomoc ą przedp
  at na rachunki bankowe, gotówk ą lub za pomoc ą kart p
  atniczych, st ąd poziom
  nale żno ści od klientów indywidualnych jest niewielki i jako ść kredytowa tych nale żno ści nie stanowi istotnego
  ryzyka dla Spó
  ki.
  Warto ść godziwa aktywów i zobowi ąza ń finansowych wynosi odpowiednio:
  Klasy instrumentów finansowych na dzie ń 31.12.2017
  Kategori a
  Zgodnie
  z MSR 39 warto
  ść
  bilansowa warto
  ść
  godziwa
  Udzia
  y i akcje nienotowane DDS 50
  50
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug (netto) PiN 2 495 2 495
  Pozosta
  e nale żno ści 15 324 15 324
  Lokaty i środki pieni ężne WwWGpWF 2 476 2 476
  Inne aktywa finansowe o terminie p
  atno ści do 3 miesi ęcy
  od dnia nabycia(Cash POOL) 5 834 5 834
  Pozosta
  e aktywa finansowe (netto) PiN 45 45
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug PZFwgZK (2 330) (2 330)
  Zobowi ązania z tytu
  u zakupu, budowy środków trwa
  ych i
  warto ści niematerialnych (2 603) (2 603)
  Kredyty i po
  życzki zaci ągni ęte PZFwgZK (6 021) (6 021)
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu - -
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe PZFwgZK (19) (19)
  Klasy instrumentów finansowych na dzie ń 31.12.2016
  Kategoria
  Zgodnie
  z MSR 39 warto
  ść
  bilansowa warto
  ść
  godziwa
  Udzia
  y i akcje nienotowane DDS 50
  50
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug (netto) PiN 3 003 3 003
  Pozosta
  e nale żno ści 119 119
  Lokaty i środki pieni ężne WwWGpWF 1 019 1 019


  63 | S t r o n a
  Inne aktywa finansowe o terminie p
  atności do 3 miesi ęcy
  od dnia nabycia 6 830 6 830
  Pozosta
  e aktywa finansowe (netto) PiN 53 53
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug PZFwgZK (2 069) (2 069)
  Zobowi ązania z tytu
  u zakupu, budowy środków trwa
  ych i
  warto ści niematerialnych (811) (811)
  Kredyty i po
  życzki zaci ągni ęte PZFwgZK (8 090) (8 090)
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu - -
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe PZFwgZK (56) (56)
  U żyte skróty:
  UdtW – Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymag alności,
  WwWGpWF – Aktywa/ zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy,
  PiN – Po życzki i nale żno ści,
  DDS – Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży,
  PZFwgZK – Pozosta
  e zobowi ązania finansowe wyceniane wed
  ug zamortyzowanego ko sztu.
  b) ryzyko utraty p
  ynno ści
  Prognozowanie przep
  ywów pieni ężnych realizowane jest w ramach jednostek eksploatac yjnych Spó
  ki,
  a nast ępnie podlegaj ą agregacji. Spó
  ka monitoruje prognozy p
  ynno ści w celu zagwarantowania wystarczaj ących
  ś rodków pieni ężnych dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych przy jed noczesnym utrzymaniu rezerwy w postaci
  niewyp
  aconych gwarantowanych linii kredytowych, w taki sposób, by nie naruszyć limitów okre ślonych
  w umowach kredytowych. Ponadto Spó
  ka ma zawart ą umow ę systemu zarz ądzania środkami pieni ężnymi
  w grupie rachunków (cash pool). Prognozowanie uwzgl ędnia plany Spó
  ki w zakresie zapotrzebowania na
  finansowanie zewn ętrzne, konieczno ść przestrzegania warunków zaci ągni ętych zobowi ąza ń. Nadwy żka środków
  pieni ężnych utrzymywana przez jednostki eksploatacyjne prz ekazywana jest na rachunek bieżący Spó
  ki, która
  jest lokowana w systemie zarz ądzania środkami pieni ężnymi b ąd ź zmniejsza otwarte linie kredytowe
  utrzymywanie na rachunkach bankowych Spó
  ki.
  Niezdyskontowane kwoty umowne zobowi ąza ń finansowych 2017
  do 1 roku 1-3 lata 3-5 lat Powy żej 5 lat
  kredyty i po życzki 1605 4416 - -
  Zobowi
  ązania z tytu
  u
  leasingu - - - -
  zatrzymane gwarancje
  z tytu
  u nale życie
  wykonanej umowy - - - -
  Zobowi ązania z tytu
  u
  dostaw i us
  ug 2330 - - -
  Zobowi ązania z tytu
  u
  zakupu, budowy środków
  trwa
  ych i warto ści
  niematerialnych - - - -
  Inne zobowi ązania
  finansowe
  19 - - -  64 | S t r o n a
  Niezdyskontowane kwoty umowne zobowiąza ń finansowych 2016
  do 1 roku 1-3 lata 3-5 lat Powy żej 5 lat
  kredyty i po życzki 1 703 5 109 1 278 -
  Zobowi
  ązania z tytu
  u
  leasingu - - - -
  zatrzymane gwarancje
  z tytu
  u nale życie
  wykonanej umowy 4 32 - -
  Zobowi ązania z tytu
  u
  dostaw i us
  ug 2 069 - - -
  Zobowi ązania z tytu
  u
  zakupu, budowy środków
  trwa
  ych i warto ści
  niematerialnych - - - -
  Inne zobowi ązania
  finansowe
  23 - - -
  W latach 2017-2016 wska źniki p
  ynno ści kszta
  towa
  y si ę nast ępuj ąco:
  Lp. Nazwa wska źnika Regu
  a Wyliczenie wska
  źników
  2017 2016
  1 Wska
  źnik bie żącej
  p
  ynno ści finansowej aktywa obrotowe
  27 507
  2,51
  11 267
  1,12 zobowi
  ązania
  bie żące 10 975 10 083
  2 Wska
  źnik szybki p
  ynno ści
  finansowej aktywa obr. - zapasy
  27 134
  2,47
  10 909
  1,08 zobowi
  ązania
  bie żące 10 975 10 083
  W 2017 roku wska źniki p
  ynno ści uleg
  y poprawie. Spó
  ka nie ma problemów z regulo waniem zobowiąza ń.
  Kwota zysku na akcj ę
  w tys. z
  od 01.01.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2017 do 31.12.2016
  Zysk netto 8 241 4 245
  Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200
  Zysk netto na jedną akcj ę zwyk
  ą (w
  z
  ) 0,57 0,29
  Rozwodniony zysk netto na jedn
  ą
  akcj ę 0,57 0,32
  W zwi
  ązku z faktem, i ż Spó
  ka nie posiada dzia
  alno ści zaniechanej, kwota zysku na akcj ę na dzia
  alno ści
  kontynuowanej jest taka sama jak zysk podstawowy or az rozwodniony.
  Dywidenda
  W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano wyp
  aty dywidendy. Zarząd Spó
  ki planuje, aby wynik
  finansowy za 2017 zosta
  przeznaczony na zwi ększenie kapita
  u zapasowego Spó
  ki.
  Wskazanie czynników, które b ęd ą mia
  y wp
  yw na osi ągni ęte przez Spó
  k ę Kapita
  ow ą wyniki
  w perspektywie kolejnych okresów
  Na wyniki Spó
  ki w roku 2018 i kolejnych b ędą mia
  y wp
  yw m.in. czynniki charakterystyczne dla b ranży
  turystycznej, jednak że ich ewentualny, negatywny wp
  yw na Spó
  k ę b ędzie ograniczony z uwagi na specjalizacj ę
  INTERFERIE S.A. w kierunku dalszej realizacji strategii Spó
  ki „sport i zdrowie ca
  y rok”.
  Na dzie ń sporz ądzenia raportu Spó
  ka nie posiada zabezpiecze ń transakcji w formie forwardów. W chwili obecnej
  nie istniej ą ż adne zdarzenia mog ące w ocenie Zarz ądu negatywnie wp
  yn ąć na mo żliwo ść realizacji zobowi ąza ń
  przez Spó
  k ę. W ocenie Zarz ądu nie maj ą miejsca zdarzenia kadrowe, maj ątkowe, finansowe, które maj ą istotny
  charakter przy ocenie kondycji Emitenta a nie zosta
  yby przez Zarząd ujawnione  65 | S t r o n a
  Kontrolę nad Spó
  k ą INTERFERIE S.A. sprawuje Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z o.o. spó
  ka komandytowo-akcyjna,
  który posiada 67,71% akcji Spó
  ki, 15,09 % akcji pos iada ZUW URBEX Sp. z o.o. Pozosta
  e 17,20% akcji
  znajduje si ę w posiadaniu wielu akcjonariuszy. Jednostk ą dominuj ącą wy ższego szczebla jest spó
  ka KGHM
  Polska Mied ź S.A, w której 31,79 % akcji posiada Skarb Pa ństwa.
  KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spó
  ki zależnej -
  Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spó
  ka komandytowo- akcyjna z siedzib ą we
  Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 1) oraz spó
  ki zale żnej -Fundusz Hotele 01 Spó
  ka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą z siedzib ą we Wroc
  awiu (dalej: Podmiot Zale żny 2):
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowi ących 1,79 % w kapitale
  zak
  adowym i uprawniaj ących do 261 000 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, stan owiących 1,79 % ogólnej liczby
  g
  osów oraz
  - za po średnictwem Podmiotu Zale żnego 1, 9 861 625 akcji zwyk
  ych na okaziciela INT ERFERIE S.A., które
  stanowi ą 67,71 % kapita
  u zak
  adowego i daj ą 9 861 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu, co stano wi 67,71 %
  w ogólnej liczbie g
  osów.
  Zatem po średnio, poprzez podmioty zale żne, Fundusz posiada
  ącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A.
  stanowi ących 69,50% w kapitale zak
  adowym i uprawniaj ących do 10 122 625 g
  osów na Walnym Zgromadzeniu
  tej spó
  ki, stanowi ących 69,50% ogólnej liczby g
  osów.
  Z podmiotami powi ązanymi przeprowadzono nast ępuj ące transakcje:
  Za okres
  od 01.01.17 do 31.12.17
  Przychody ze zbycia jednostkom powi ązanym przychody ze
  sprzeda ży
  us
  ug przychody ze
  sprzeda ży
  towarów
  i materia
  ów przychody
  z innych
  transakcji
  Jednostce dominuj ącej (KGHM) 7 155
  - -
  Jednostce stowarzyszonej 1 149 - -
  Pozosta
  e jednostki powiązane 793 - -
  Spó
  kom skarbu Państwa 5 -
  Razem, przychody ze zbycia jednostkom
  powiązanym 9 102 - -
  Za okres
  od 01.01.16 do 31.12.16
  Przychody ze zbycia jednostkom powi ązanym przychody ze
  sprzeda ży
  us
  ug przychody ze
  sprzeda ży
  towarów
  i materia
  ów przychody
  z innych
  transakcji
  Jednostce dominuj ącej (KGHM) 5 884
  - -
  Jednostce stowarzyszonej 1 156 - -
  Pozosta
  e jednostki powiązane 651 - -
  Spó
  kom skarbu Państwa 21 -
  Razem, przychody ze zbycia jednostkom
  powiązanym 7 712 - -
  Za okres
  od 01.01.17 do 31.12.17
  Zakup od jednostek powi ązanych Zakup
  Od Spó
  ek Skarbu Pa ństwa
  934
  Od jednostki dominuj ącej (KGHM) 181
  Od jednostki stowarzyszonej 63
  Od pozosta
  ych jednostek powi ązanych 1 158
  Razem, zakup od jednostek powi ązanych 2 336  66 | S t r o n a
  Za okres
  od 01.01.16 do 31.12.16
  Zakup od jednostek powi ązanych Zakup
  Od Spó
  ek Skarbu Pa ństwa
  803
  Od jednostki dominuj ącej (KGHM) 191
  Od jednostki stowarzyszonej 60
  Od pozosta
  ych jednostek powi ązanych 1 052
  Razem, zakup od jednostek powi ązanych 2 106
  Zarówno w 2017, jak i w 2016 r. INTERFERIE S.A. nie prze prowadza
  y transakcji z podmiotem bezpośrednio
  dominuj ącym Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. spó
  ka komandytowo- akcyjna.
  Stan na
  Nale żno ści krótkoterminowe z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e nale żno ści 31.12.2017
  31.12.2016
  Od jednostek dominuj ących (KGHM) 567
  323
  Od jednostki stowarzyszonej 37 100
  Od pozosta
  ych jednostek powiązanych: 15 607 408
  - w tym Uzdrowisko Po
  czyn S.A. 15 215 -
  Razem, nale żno ści krótkoterminowe z tytu
  u dostaw
  i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 16 211 831
  Nale żno ści d
  ugoterminowe z tytu
  u dostaw i us
  ug
  oraz pozosta
  e nale żno ści 31.12.2017 31.12.2016
  Od jednostek dominuj ących (KGHM) -
  -
  Od jednostki stowarzyszonej - -
  Od pozosta
  ych jednostek powiązanych (Zag
  ębie
  Lubin) 352
  717
  Razem, należno ści krótkoterminowe z tytu
  u dostaw
  i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 352 717
  Stan na
  Zobowi ązania wobec 31.12.2017 31.12.2016
  Jednostek dominuj ących (KGHM) 34
  24
  Jednostki stowarzyszonej 28 1
  Spó
  ek Skarbu Państwa 78 121
  Pozosta
  ych jednostek powiązanych 82 83
  Razem, zobowiązania 222 228
  Spó
  ka nie udziela
  a ani nie otrzymywa
  a gwarancji o d jednostek powiązanych.
  Produkty sprzedaje si ę na warunkach obowi ązuj ących w transakcjach z podmiotami niepowi ązanymi.
  W okresie nie wyst ępuj ą koszty dotycz ące nale żno ści nie ści ągalnych lub w ątpliwych nale żnych od jednostek
  powi ązanych.  67 | S t r o n a
  Kredyty i po życzki
  Stan na dzie
  ń
  31.12.2017
  31.12.2016
  D
  ugoterminowe kredyty i po
  życzki
  Kredyty 4 416 6 387
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego - -
  D
  ugoterminowe kredyty, po życzki i inne
  zewn ętrzne źród
  a finansowania, razem
  4 416 6 387
  Krótkoterminowe kredyty i po
  życzki
  Kredyty 1 606 1 703
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego - -
  Kredyty w rachunku bie żącym - -
  Krótkoterminowe kredyty, po życzki i inne
  zewn ętrzne źród
  a finansowania, razem
  1 703
  1 606
  Kredyty i pożyczki, razem 6 022 8 090
  Opis zawartych umów kredytowych:
  Dnia 08 marca 2016 roku zosta
  a zawarta Umowa Kredyt owa pomiędzy Bankiem Pekao SA, Interferie Medical
  SPA Spó
  ka z o.o. oraz INTERFERIE SA. Celem Umowy Kredytowej by
  o refinansowanie dotychczasowych
  zad
  u że ń obu Spó
  ek oraz udzielenie INTERFERIE SA kredytów inwest ycyjnych.
  Umowa Kredytowa przewiduje udost ępnienie Kredytobiorcom nast ępuj ących kredytów:
  a) Kredyt A, w rachunku bie żącym udzielony INTERFERIE SA do maksymalnej wysoko ści 3.000.000,00
  PLN z terminem sp
  aty do 30 marca 2017 roku.
  b) Kredyt B, refinansowany, udzielony: Interferie Medical SPA do maksymalnej wysoko ści 11.089.373,41 EUR z terminem sp
  aty do
  30 wrze śnia 2021 roku.
   INTERFERIE SA do maksymalnej wysoko ści 40.920,00 EUR z terminem sp
  aty do 31 grudnia 20 16
  roku.
   INTERFERIE SA do maksymalnej wysoko ści 2.117.557,47 EUR z terminem sp
  aty do 30 wrze śnia
  2021 roku.
  c) Kredyt C, inwestycyjny przeznaczony na rozbudow ę OSW Argentyt , udzielony INTERFERIE SA do
  maksymalnej wysoko ści 28.000.000,00PLN z terminem sp
  aty do 31 grudnia 2027 roku.
  d) Kredyt D, inwestycyjny przeznaczony na rozbudow ę OSW Chalkozyn, udzielony INTERFERIE SA do
  maksymalnej wysoko ści 7.683.000,00 EUR z terminem sp
  aty do 31 grudnia 2027 roku.
  Kredyt A i Kredyt B zosta
  y uruchomione 19.05.2016r. Kre dyt C i Kredyt D zostanie uruchomiony po rozpoczęciu
  inwestycji i aktualny stan kredytów jest 0,0 z
  .
  Zabezpieczeniem Umowy Kredytowej jest: 1) O świadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki um ownej
  ącznej z najwy ższym pierwsze ństwem
  zaspokojenia na Nieruchomo ściach po
  o żonych w Świnouj ściu, D ąbkach oraz Ko
  obrzegu, do
  maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysoko ści 43.468.766,92 EUR.
  2) Zastaw na Udzia
  ach:
  Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podsta wie której zastawy rejestrowe z najwyższym
  pierwsze ństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dod atkowe zabezpieczenia), zosta
  y ustanowione
  na wszystkich udzia
  ach w kapitale zak
  adowym Inter ferie Medical SPA Spó
  ka z o.o. posiadanych przez
  INTERFERIE SA.
  Umowa zastawu rejestrowego i finansowego, na podsta wie której zastawy rejestrowe z najwyższym
  pierwsze ństwem zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dod atkowe zabezpieczenia), zosta
  y ustanowione
  na wszystkich udzia
  ach w kapitale zak
  adowym Inter ferie Medical SPA Spó
  ka z o.o. posiadanych przez
  Fundusz. 3) Zastaw na Przedsi ębiorstwie:
  Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zas tawy rejestrowe z najwyższym pierwsze ństwem
  zaspokojenia zosta
  y ustanowione na zbiorach rzecz y w Świnouj ściu, D ąbkach oraz Ko
  obrzegu.
  4) Zastaw na Rachunkach:
  Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zas tawy rejestrowe z najwyższym pierwsze ństwem
  zaspokojenia (oraz zastawy finansowe jako dodatkowe zabezpieczenie) zostaną ustanowione na wszystkich
  rachunkach bankowych Kredytobiorców.
  5) Pe
  nomocnictwo do Rachunków Bankowych:
  Pe
  nomocnictwo ka żdego z Kredytobiorców do ka żdego z rachunków bankowych Kredytobiorców wraz
  z instrukcj ą ustanowienia blokady na Rachunku Rezerwowym i inn ych rachunkach w razie Naruszenia.
  6) Umowa Cesji:


  68 | S t r o n a
  Umowa cesji, na mocy której Kredytobiorca dokonuje na rzecz Kredytodawcy, tytu
  em zabezpieczenia, cesji
  swoich praw i korzy ści, w ramach przysz
  ych i istniej ących Polis Ubezpieczeniowych, Gwarancji Wykonania
  i Umów Projektu. 7) O świadczenie o poddaniu si ę egzekucji:
  O świadczenie ka żdego Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu si ę egzekucji w trybie artyku
  u 777 kodeksu
  post ępowania cywilnego.
  8) Umowa Podporz ądkowania:
  Umowa Podporz ądkowania nale życie podpisana przez jej strony ( Kredytobiorców ora z wszystkie osoby będące
  stron ą Po życzek Podporz ądkowanych i Kredytodawc ę).
  W wyniku zawartej Umowy Kredytowej, INTERFERIE S.A. zobow ią zuje si ę do utrzymania w ca
  ym okresie
  kredytowania na odpowiednim poziomie kondycji finan sowej wskaźnik LTV na poziomie wy ższym ni ż 60 %
  Zgodnie z umow ą, weryfikacja wska źnika nast ępuje w okresach kwartalnych i na dzie ń 31.12.2017r. wska źnik by
  spe
  niony.
  Na dzie ń publikacji Raportu, Spó
  ka nie widzi zagro że ń w postaci wypowiedzenia Umowy Kredytowej z dnia
  08.03.2016r.
  Efektywna stopa procentowa dla kredytów otrzymanych w Bank Pekao S.A. wynosi: 2,06 %
  INTERFERIE SA w 2017 roku zap
  aci
  a odsetki z tytu
  u kr edytów zap
  aci
  a w wysokości 124 tys. z
  .
  Stan zobowi ąza ń z tytu
  u kredytów przedstawia si ę nast ępuj ąco:  69 |
  S t r o n a
  ZOBOWIĄZANIA
  D UGOT
  ERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO Ż
  YCZEK
  - stan na 31.12. 201
  7r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin
  sp
  aty Zabezpieczenia po
  życzkodawcy w tys. z
  waluta jednostka w tys. z
  wa luta jednostka Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  8 990 2117 EUR 4 416 1 058 EUR Euribor 3M powi
  ększony
  o mar żę banku w wysoko ści
  1,75 p.a. 30.09.2021 O
  świadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki
  umownej
  ącznej do wysoko ści 43.468.766,92 EUR,
  o świadczenie o poddaniu si ę egzekucji , zastaw na
  udzia
  ach, zastaw na przedsi ębiorstwie, zastaw na
  rachunkach, pe
  nomocnictwo do rachunków
  bankowych, umowa cesji, umowa podporz ądkowania
  I. Ogó
  em
  8 990
  2 117
  x
  4 416
  1 058
  x
  x
  X
  x
  ZOBOWI ĄZANIA KROTKOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO ŻYCZEK
  - stan na 31.12.201
  7r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin sp
  aty Zabezpieczenia
  pożyczkodawcy
  w tys. z
  waluta
  jedno
  stka w tys. z
  waluta jednostka
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  rata
  krótkoterminowa
  kredytu 1 605 385 EUR Euribor 3M powi
  ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,75 p.a. 31.12.2018 Patrz tabela powy
  żej
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  3 000
  - PLN 0 - PLN Wibor 1M powi
  ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,05 p.a 30.03.2017 Patrz tabela powy
  żej
  II. Ogó
  em
  x
  3 000
  x
  x
  1 605
  385
  x
  x
  x
  x  70 |
  S t r o n a
  ZOBOWIĄZANIA D UGOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO ŻYCZEK
  - stan na 31.12. 2016r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin
  sp
  aty Zabezpieczenia po
  życzkodawcy w tys. z
  waluta jednostka w tys. z
  wa luta jednostka Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  8 990
  2117
  EUR
  6 387
  1 443
  EUR
  Euribor 3M powi
  ększony
  o mar żę banku w wysoko ści
  1,75 p.a. 30.09.2021 O
  świadczenie Kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki
  umownej
  ącznej do wysoko ści 43.468.766,92 EUR,
  o świadczenie o poddaniu si ę egzekucji , zastaw na
  udzia
  ach, zastaw na przedsi ębiorstwie, zastaw na
  rachunkach, pe
  nomocnictwo do rachunków
  bankowych, umowa cesji, umowa podporz ądkowania
  I. Ogó
  em
  8 990
  2 117
  x
  6 387
  1 443
  x x
  X
  x
  ZOBOWI ĄZANIA KROTKOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO ŻYCZEK
  - stan na 31.12.2016r.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu /po
  życzki wg
  umowy Kwota kredytu /po
  życzki
  pozosta
  a do sp
  aty Warunki oprocentowania Termin sp
  aty Zabezpieczenia
  pożyczkodawcy
  w tys. z
  waluta
  jedno
  stka w tys. z
  waluta jednostka
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  rata
  krótkoterminowa kredytu
  1 703
  385
  EUR
  Euribor 3M powi ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,75 p.a. 31.12.2017 Patrz tabela powy
  żej
  Bank Pekao S.A. umowa
  kredytowa z dnia
  08.03.2016r. Warszawa
  3 000
  -
  PLN
  0
  -
  PLN
  Wibor 1M powi
  ększony
  o mar żę banku
  w wysoko ści 1,05 p.a 30.03.2017 Patrz tabela powy
  żej
  II. Ogó
  em
  x
  3 000
  x
  x
  1 703
  385
  x x
  x
  x
  Dost ępny limit kredytowy w rachunku bie żącym wynosi 3.000 tys. z
  71 | S t r o n a
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
  72 | S t r o n a
  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bie żących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równowa żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem cz
  onkowskim, Zarz ąd
  INTERFERIE S.A. niniejszym o świadcza, że:
  - wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zosta
  y
  zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami rachunkowo ści oraz odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
  sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą Spó
  ki oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zar zą du z dzia
  alno ści Spó
  ki
  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi ągni ęć Spó
  ki oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych r yzyk i zagroże ń;
  - podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący badania rocznego sprawozdania
  finansowego, zosta
  wybrany zgodnie z przepisami pr awa. Podmiot ten oraz bieg
  y rewident dokonujący tego
  badania, spe
  niali warunki do wyra żenia bezstronnej i niezale żnej opinii o sprawozdaniu finansowym, zgodnie
  z przepisami ustawy o rachunkowo ści oraz normami zawodowymi.
  ZASTRZE ŻENIA
  Raport roczny zosta
  przygotowany zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 rok u
  w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równowa żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędą cego
  pa ństwem cz
  onkowskim.
  Stwierdzenia odnosz ące si ę do przysz
  ych oczekiwa ń
  Sprawozdanie zawiera stwierdzenia odnosz ące si ę do przysz
  ych oczekiwa ń dotycz ących naszej dzia
  alno ści,
  wyników finansowych i wyników operacyjnych. Stwierdz enia te podlegają wielu za
  o żeniom, ryzyku i niepewno ści.
  W zwi ązku z tym rzeczywiste wyniki mog ą zasadniczo ró żni ć si ę od tych, które wyra żono lub których mo żna
  oczekiwa ć na podstawie stwierdze ń odnosz ących si ę do przysz
  ych oczekiwa ń.
  Dane bran żowe i rynkowe
  W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiono informacje d otyczące dzia
  alno ści Spó
  ki, jak równie ż rynków, na
  których Spó
  ka dzia
  a i na których dzia
  aj ą konkurenci. Informacje o rynku, jego wielko ści, udziale w rynku, pozycji
  na rynku, wska źnikach wzrostu, jak równie ż inne dane bran żowe dotycz ące naszej dzia
  alno ści i rynków, na
  których Spó
  ka dzia
  a, obejmuj ą dane i raporty opracowane przez ró żne strony trzecie i warto ści oszacowane
  wewn ętrznie.
  Pozosta
  e czynniki i zdarzenia wymagaj ące opisu, zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Finansów z dnia 19
  lutego 2009 roku w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów
  warto ściowych oraz warunków uznania za równowa żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa
  nieb ęd ącego pa ństwem cz
  onkowskim, nie wyst ąpi
  y.
  SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU INTERFERIE SPÓ KA AKCYJNA w LEGNICY
  na dzie ń 31.12.2017 rok
  Data Imi ę i nazwisko Funkcja Podpis
  13.03.2018 Piotr Sosi ński Prezes Zarz ądu
  13.03.2018 ukasz Cio
  ek Wiceprezes Zarz
  ądu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Szanowni Państwo,
  Drodzy Akcjonariusze,
  INTERFERIE to działająca od 25 lat największa na Dolnym Śląsk u sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli.
  W zasobach Grupy INTERFERIE znajduje się blisko 2.000 miejsc noclegowych w najatrakcyjniejszych
  polskich kurortach. Obiekty INTERFERIE promują akty wny wypoczynek, połączony z profilaktyką zdrowia i
  do tej pory gościły już ponad 8 mln gości. Grupa INTERFERIE obejmuje obiekty należące do INTER FERIE S.A.,
  położone w Świnoujściu, Kołobrzegu, Ustroniu Morski m, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie,
  a także czterogwiazdkowy, komfortowy hotel w Świnou jściu, należący do INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.
  Rok 2017 pod względem wypracowanego zysku był bardz o dobry. Podobnie jak w roku ubiegłym Spółka
  INTERFERIE może się również pochwalić wysoką frekwe ncją w swoich ośrodkach, pomimo niezbyt
  upalnego lata. Te bardzo dobre wyniki jednoznaczni e wykazują skuteczność realizowanej przez nas strategii
  zarówno marketingowej jak i sprzedażowej .
  Działania Interferie w 2017 roku były skuteczne nie tylko w relacjach z klientami, ale także partnerami
  biznesowymi. Efektywne działania marketingowe i atr akcyjne akcje sprzedażowe wpłynęły na rentowność,
  a także przyniosły zauważalny wzrost liczby nowych klientów.
  Nakłady na nowe inwestycje i rozwój infrastruktury wzmocniły pozycję INTERFERIE S.A. na rynku usług
  hotelarskich. Aktywny wypoczynek połączony z ofertą zabiegów rehabilitacyjnych oraz usług medycznych to
  nadal bardzo obiecujący rynek w najbliższych latach , dlatego INTERFERIE S.A. zamierzają znacząco
  wzbogacić ofertę pobytów hotelowych, łącząc je z propozycjami aktywności sportowych, lecznictwem
  uzdrowiskowym w miejscowościach posiadających statu t uzdrowiska oraz rehabilitacją i odnową
  biologiczną w miejscowościach wypoczynkowych.
  Nasze obiekty zyskują także uznanie branży. W pierwszym półroczu 2017 INTERFERIE otrzymało certyfikat
  członkostwa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego , co pomoże w jeszcze lepszym stopniu tworzyć
  hotelarstwo w Polsce.
  Spółka INTERFERIE bacznie obserwuje zmieniające się potrzeby klientów i gruntownie analizuje tendencje
  rynku. W długoterminowej strategii spółki zapisany został dalszy rozwój dedykowanych ofert
  wzbogaconych o usługi rehabilitacyjne, spa, a przed e wszystkim aktywnego wypoczynku - tak
  w górach, jak i nad morzem. W związku z rozwojem tu rystyki rodzinnej planowane jest także poszerzenie
  oferty typu Fun&Family we wszystkich obiektach grup y INTERFERIE.
  Wszystkie działania modernizacyjne obiektów spółki skierowane są na ujednolicenie standardu w każdym z
  nich. W związku z prognozowanym dalszym wzrostem li czby rezerwacji dokonywanych przez internetowe
  kanały dystrybucji, planujemy stałe wzmacnianie spr awdzonych kanałów promocji i sprzedaży przez
  Internet.  Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim pracownikom INTERFERIE S.A. za ich pracę i wkład w
  osiągnięcie tak znakomitych wyników w 2017 roku. Wi erzę, że nasze wspólne zaangażowanie będzie
  źródłem sukcesów Spółki w przyszłości.
  Zapraszam raz jeszcze do lektury Raportu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje i dane za 201 7
  rok.
  Z powa żaniem,
  Piotr Sosi ński
  Prezes Zarz ądu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Komentarze o spółce INTERFERIE
2019-11-15 20-11-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649