Raport.

INTERFERIE SA (39/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 20.09.2017 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  U c h w a ł a N r 1 / 2 0 1 7
  N a d z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 0 w r z e ś n i a 2 0 1 7 r .
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgro madzenia.

  Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz
  postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka A kcyjna z siedzibą w Legnicy
  i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFER IE S.A. uchwala się, co
  następuje: --------------------------------------- -------------------------------------------------
  Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz
  postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka A kcyjna z siedzibą w Legnicy
  i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFER IE S.A. uchwala się, co
  następuje: --------------------------------------- -------------------------------------------------
  § 1.
  Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz enia wybiera się Pana
  Andrzeja Leganowicza. ---------------------------- ---------------------------------------------

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- ----
  W g
  osowaniu tajnym, oddano 10.041.626 wa żnych g
  osów z 10.041.626 akcji, co stanowi
  68,95% akcji w kapitale zak
  adowym, 10.041.626 g
  os ami „za”, przy 0 g
  osach „przeciw” i 0
  „wstrzymuj
  ę si ę”.


  - 2 -

  U c h w a ł a N r 2 / 2 0 1 7
  N a d z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 0 w r z e ś n i a 2 0 1 7 r .
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgr omadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z s iedzibą w Legnicy uchwala,
  co następuje: ------------------------------------ ------------------------------------------------
  § 1.
  Przyjmuje się następujący porządek obrad: -------- -----------------------------------------

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---- ---------------------------
  2.
  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia. -----------
  3.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------ --------------------------------
  4.
  Przyjęcie porządku obrad. ------------------------ -------------------------------------
  5.
  Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Na dzorczej INTERFERIE
  S.A. z siedzibą w Legnicy. ----------------------- ---------------------------------------
  6.
  Zamknięcie obrad. -------------------------------- --------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------
  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.041.626 wa żnych g
  osów z 10.041.626 akcji, co stanowi
  68,95% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.041.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”.


  - 3 -

  U c h w a ł a N r 3 / 2 0 1 7
  N a d z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 0 w r z e ś n i a 2 0 1 7 r .
  w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej INTERFER IE S.A.
  z siedzibą w Legnicy.
  Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz postanowienia
  § 16 ust. 2 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Le gnicy uchwala się, co następuje:
  § 1.
  1.
  Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nad zorczej INTERFERIE S.A.
  na 6 osób. --------------------------------------- ----------------------------------------------
  2.
  Traci moc Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia
  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dn ia 28 kwietnia 2016 r.
  w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorcze j INTERFERIE S.A.
  z siedzibą w Legnicy na V kadencję. --------------- ----------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu jawnym oddano 10.041.626 wa
  żnych g
  osów z 10.041.626 akcji, co stanowi
  68,95% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.041.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”.


  - 4 -

  U c h w a ł a N r 4 / 2 0 1 7
  N a d z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
  z d n i a 2 0 w r z e ś n i a 2 0 1 7 r .
  w sprawie powołania do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z sied zibą w Legnicy.
  Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeks u spółek handlowych oraz
  postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: -----------
  § 1
  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z s iedzibą w Legnicy Pana
  Bartłomieja Garbicz. ----------------------------- -----------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

  W g
  osowaniu tajnym oddano 10.041.626 wa
  żnych g
  osów z 10.041.626 akcji, co stanowi
  68,95% akcji w kapitale zak
  adowym, w tym 10.041.62 6 g
  osów „za”, przy 0 g
  osach
  „przeciw” i 0 „wstrzymuj
  ę si ę”.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2019-06-26 01-06-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649