Raport.

INTERBUD-LUBLIN SA (42/2017) Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 r. otrzymał łącznie trzy zawiadomienia od odpowiednio Witolda Matacza, Sylwestra Bogackiego oraz Tomasza Grodzkiego, których treść Spółka przekazuje poniżej.
Treść zawiadomienia otrzymanego od Witolda Matacza:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2017 roku dwóch umów cywilnoprawnych sprzedaży po 287.683 tj. łącznie 575.366 imiennych, uprzywilejowanych akcji serii C Interbud - Lublin S.A. (Spółka) uprawniających do łącznie 1.150.732 głosów mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Spółki przedstawiał się następująco:
- liczba akcji: 2.703.272 w tym akcje zwykłe 160.406 oraz akcje imienne uprzywilejowane 2.542.866;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,53%, w tym udział akcji zwykłych 2,29% oraz udział akcji uprzywilejowanych 36,24%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 5.246.138 głosów, w tym głosy z akcji zwykłych 160.406 oraz głosy z akcji imiennych uprzywilejowanych 5.085.732;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 45,50%, w tym udział głosów z akcji zwykłych 1,39% oraz udział głosów z akcji uprzywilejowanych 44,11%.
Aktualnie mój stan posiadania przedstawia się następująco:
- liczba akcji: 2.127.906 w tym akcje zwykłe 160.406 oraz akcje imienne uprzywilejowane 1.967.500;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 30,33%, w tym udział akcji zwykłych 2,29% oraz udział akcji uprzywilejowanych 28,04%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 4.095.406 głosów, w tym głosy z akcji zwykłych 160.406 oraz głosy z akcji imiennych uprzywilejowanych 3.935.000;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 35,52%, w tym udział głosów z akcji zwykłych 1,39% oraz udział głosów a akcji uprzywilejowanych 34,13%.
Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."
Treść zawiadomienia otrzymanego od Tomasza Grodzkiego:
"Ja, niżej podpisany Tomasz Grodzki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:
1) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Tomaszem Grodzkim oraz Sylwestrem Bogackim (PESEL: 74082202911) (dalej również jako: "Strony Porozumienia"), w dniu 21 grudnia 2017 r., Strony Porozumienia przekroczyły łącznie 25% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), w związku z objęciem w posiadanie przez Strony Porozumienia - zgodnie z art. 339 kodeksu spółek handlowych - w tym dniu odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 575.366 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.732 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu:
a. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Tomaszem Grodzkim jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska (dalej jako: "DM BOŚ") jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Tomasz Grodzki złożył w dniu 21 grudnia 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:
i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.861.918 do 4.149.600, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
oraz
b. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Sylwestrem Bogackim jako zleceniodawcą oraz DM BOŚ jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Sylwester Bogacki złożył w dniu 21 grudnia 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:
i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.574.235 do 3.861.917, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej:
a. Tomasz Grodzki posiadał 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
b. Sylwester Bogacki posiadał 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
c. poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadali łącznie 1.150.734 (słownie: milion sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 16,4% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 2.301.468 (słownie: dwóch milionów trzystu jeden tysięcy czterysta sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 19,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
3) obecnie Tomasz Grodzki posiada 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
4) obecnie Sylwester Bogacki posiada 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
5) poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadają łącznie 1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 24,6% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.452.200 (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) głosów stanowiących 29,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
6) nie ma podmiotów zależnych od Tomasza Grodzkiego lub Sylwestra Bogackiego posiadających akcje Spółki,
7) ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),
8) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,
9) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,
10) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
11) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
12) Poprzez porozumienie Tomasz Grodzki oraz Sylwester Bogacki są łącznie uprawnieni do 3.452.200 (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) głosów stanowiących 29,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki."
Treść zawiadomienia otrzymanego od Sylwestra Bogackiego:
"Ja, niżej podpisany Sylwester Bogacki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:
1) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Sylwestrem Bogackim oraz Tomaszem Grodzkim (PESEL: 69120902151) (dalej również jako: "Strony Porozumienia"), w dniu 21 grudnia 2017 r., Strony Porozumienia przekroczyły łącznie 25% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), w związku z objęciem w posiadanie przez Strony Porozumienia - zgodnie z art. 339 kodeksu spółek handlowych - w tym dniu odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 575.366 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.732 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu:
a. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Sylwestrem Bogackim jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska (dalej jako: "DM BOŚ") jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Sylwester Bogacki złożył w dniu 21 grudnia 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:
i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.574.235 do 3.861.917, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
oraz
b. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Tomaszem Grodzkim jako zleceniodawcą oraz DM BOŚ jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Tomasz Grodzki złożył w dniu 21 grudnia 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:
i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.861.918 do 4.149.600, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej:
a. Sylwester Bogacki posiadał 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
b. Tomasz Grodzki posiadał 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
c. poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadali łącznie 1.150.734 (słownie: milion sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 16,4% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 2.301.468 (słownie: dwóch milionów trzystu jeden tysięcy czterysta sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 19,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
3) obecnie Sylwester Bogacki posiada 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
4) obecnie Tomasz Grodzki posiada 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
5) poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadają łącznie 1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 24,6% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.452.200 (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) głosów stanowiących 29,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
6) nie ma podmiotów zależnych od Sylwestra Bogackiego lub Tomasza Grodzkiego posiadających akcje Spółki,
7) ani Sylwester Bogacki ani Tomasz Grodzki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),
8) obecnie ani Sylwester Bogacki, ani Tomasz Grodzki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,
9) obecnie ani Sylwester Bogacki, ani Tomasz Grodzki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,
10) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
11) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
12) poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki są łącznie uprawnieni do 3.452.200 (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) głosów stanowiących 29,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interbud-Lublin SA
ISIN:PLINTBD00014
NIP:712‐015
EKD: 41.2 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Turystyczna 36 20-207 Lublin
Telefon:+48 81 7463407
www:www.interbud.com.pl
gpwlink:interbud.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce INTERBUD-LUBLIN W ...
2018-01-04 11:48:38
Benek
Jeśli prezes i inni z zarządu nabywają spułkę po 0.10 zł. przy kursie powyżej 0.50 zł. (i to kursie z olbrzymimi stratami dla akcjonariuszy), to oni sami zarzxądzajacy mówią o niej jaka jest jej wartość. Ale, czy oni są prawdomówni???. Może w ten sposób chcą jeszcze niżej zbić cenę i wykupić z rynku jeszcze więcej akcji od wystraszonych-naiwnych inwestorów po cenie max najniższej? A fe zódzieje, oszuści i pasożyty.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649