Raport.

INTERBUD-LUBLIN SA (32/2017) Informacja nt. uzupełnienia zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 w sprawie zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 września 2017 r. otrzymał od Pana Sylwestra Bogackiego zaktualizowane zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej (...), którego treść Spółka przekazuje poniżej:
"W nawiązaniu do zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa") przekazanego w dniu 24 lipca 2017 r. niniejszym raz jeszcze przekazuję ww. zawiadomienie uzupełnione w zakresie liczby akcji posiadanych łącznie przez porozumienie przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów oraz liczby akcji posiadanych łączne przez porozumienie po zmianie udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów.
Ja, niżej podpisany Sylwester Bogacki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:
1) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Sylwestrem Bogackim oraz Tomaszem Grodzkim (PESEL: 69120902151) (dalej również jako: "Strony Porozumienia"), w dniu 21 lipca 2017 r., Strony Porozumienia przekroczyły łącznie 15% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), w związku z objęciem w posiadanie przez Strony Porozumienia - zgodnie z art. 339 kodeksu spółek handlowych - w tym dniu odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu:
a. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Sylwestrem Bogackim jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska (dalej jako: "DM BOŚ") jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Sylwester Bogacki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji Spółki, tj.:
i. 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 2.998.868 do 3.286.551, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
oraz
b. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń" zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Tomaszem Grodzkim jako zleceniodawcą oraz DM BOŚ jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Tomasz Grodzki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:
i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.286.552 do 3.574.234, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej:
a. Sylwester Bogacki posiadał 287.683 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.366 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
b. Tomasz Grodzki posiadał 287.684 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.368 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
c. poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadali łącznie 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedemset trzydzieści czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
3) obecnie Sylwester Bogacki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
4) obecnie Tomasz Grodzki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
5) poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadają łącznie 1.150.734 (słownie: milion sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 16,4% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 2.301.468 (słownie: dwóch milionów trzystu jeden tysięcy czterysta sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 19,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
6) nie ma podmiotów zależnych od Sylwestra Bogackiego lub Tomasza Grodzkiego posiadających akcje Spółki,
7) ani Sylwester Bogacki ani Tomasz Grodzki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),
8) obecnie ani Sylwester Bogacki, ani Tomasz Grodzki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,
9) obecnie ani Sylwester Bogacki, ani Tomasz Grodzki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,
10) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
11) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
12) poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki są łącznie uprawnieni do 2.301.468 (słownie: dwóch milionów trzystu jeden tysięcy czterysta sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 19,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-07-18 21-07-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649