Raport.

ISIAG SA (3/2021) Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za grudzień 2020 r.

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2020 roku.
Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Centrum Finansowe Banku BPS S .A.
  Raport miesięczny spółki
  Instytut Szkoleń i Analiz
  Gospodarczych S.A.
  za grudzień 20 20 r.


  Warszawa, dn. 13 stycznia 20 21 roku


  In stytu t Szkoleń i Analiz G ospodarczych S.A.
  Rap ort miesięczny za grudzień 2020 roku  2


  Spis treści:

  1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJ I I ZDARZEŃ W OTOCZE NIU
  RYNKOW YM SPÓŁKI, KTÓRE W JE J OCENIE MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTO TNE
  SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI OR AZ WYNIKÓW FINANSOWY CH ............... 3
  2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOW YCH EBI ORAZ ESPI
  PRZEKAZANYCH PRZEZ S PÓŁKĘ W T RYBI E RAPO RTU BIEŻĄCEGO W OKRES IE
  OBJĘTYM RAPORTEM ................................ ................................ ................................ ....... 3
  3. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMI SJI, JEŻELI TAKA REA LIZACJA,
  CHOĆBY W CZ ĘŚCI MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAP ORTEM ............................. 4
  4. KALENDARZ I NWES TORA, OBEJMUJĄCY WYDARZENIA MAJĄCE MIEĆ MIEJSCE W
  NADCHODZĄCYM MIESIĄC U, KTÓRE DOTYCZĄ SPÓ ŁKI I SĄ ISTOTNE Z P UNKTU
  WIDZENIA INTERESÓW I NWESTORÓW ................................ ................................ ............. 4  In stytu t Szkoleń i Analiz G ospodarczych S.A.
  Rap ort miesięczny za grudzień 2020 roku  3

  Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzib ą w Warszawie („Emitent”,
  „Spółka”) , w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy
  Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 paździer nika 200 8 roku , zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy
  nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za grudzień 20 20
  roku.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym Spółki, które w jej ocenie mog ą mi eć w przysz łośc i is totne skutki
  dla kondycji finansowej Sp ółki oraz wyników finansowych

  W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Emitenta obecnie prowadzi akcję reklamową i
  rekrutacyjną dla spółki zależnej Medical Apartments sp. z o.o. w ramach , kt óre j po zyskuje uczestników
  na turnusy dietetyczno - odchudzające .
  2. Zestawienie rap ortów bieżących i okresowych EBI oraz E SPI przekaza nych
  przez Spó łkę w trybie raportu bie żącego w o kresie obj ętym ra portem
  W okresie o bjętym niniejszy m raportem Spół ka o publik owa ła n astę pu jące raporty:

  EBI:
   Raport Nr 23/20 20 z dnia 15 grudnia 2020 r. - Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i
  Analiz Gospodarczych S.A za listopad 2020 r.

  ES PI:
   Rapor t Nr 17/20 20 z dnia 9 grudnia 2020 r. – Piąte wezwanie do złożenia dokumentów
  akcji Spółki celem ich demate rializacji
   Rapor t Nr 18/20 20 z dnia 21 grudnia 2020 r. – Podjęcie decyzji w zakresie wyboru
  kierunku prowadzenia działalności Spółk i
   Rapor t Nr 19/20 20 z dnia 21 grudnia 2020 r. – Podjęcie uchwały w spra wie podwyższenia
  kapitału zakładowego w spółce zależnej Medical Apartments sp. z o.o.
   Rapor t Nr 20 /20 20 z dnia 22 grudnia 2020 r . – Objęcie przez Emitenta
  nowowyemitowanych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce
  zależn ej Medical Apartments sp. z o.o.


  In stytu t Szkoleń i Analiz G ospodarczych S.A.
  Rap ort miesięczny za grudzień 2020 roku  4

  3. Informacje na temat realizac ji ce lów emisji, jeżeli taka realizacja, choć by w
  części miała miejsce w o kresie objęty m raportem
  W grudniu 20 20 r. Instytu t Szkoleń i Ana liz Gospodarczych S.A. nie wydatkował ś rodków finansowyc h
  na cele emisy jne.
  4. Kalendarz inwestora, obe jmują cy wydarz enia mają ce mieć miejsce w
  nadchodzącym miesiącu , któ re d otyczą Spółki i są i stotne z punk tu widzen ia
  interesów inwestorów
  Daty najważniej szyc h wydarzeń, które zdanie m Zarządu Spółk i będą miały miej sce w nad chodzą cym
  miesiącu będą należeć :
   do dnia 14 lutego 20 21 r. – publikacja raportu miesięczne go za styczeń 20 21 roku .
   dnia 12 lutego 2021 r. – publikacja raportu okresowego jednost kowego i skonsolidowanego za
  IV kwartał 2020 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
ISIN:PLINSAG00011
NIP:524 256 66 01
EKD: 85.59 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4601689
www:www.instytutsiag.pl
Komentarze o spółce INSTYTUT SZKOLEŃ ...
2021-04-12 23-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor