Raport.

INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (24/2018) Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za miesiąc sierpień 2018

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2018 roku
Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

  Raport miesięczny spółki
  Instytut Szkoleń i Analiz
  Gospodarczych S.A.
  za sierpień 2018 roku


  Warszawa, 14 września 2018 roku


  Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
  Raport miesięczny za sierpień 2018 roku

  2


  Spis treści:

  1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ
  W OTOCZENIU
  RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ MIEĆ W PRZ YSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA
  KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH .................................................... 3

  2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH EBI ORA Z ESPI PRZEKAZANYCH
  PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE O BJĘTYM RAPORTEM ............................ 3

  3. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA, CHOĆBY
  W CZĘŚCI MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.. ........................................................... 4

  4. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZENIA MAJĄCE M IEĆ MIEJSCE W
  NADCHODZĄCYM MIESIĄCU, KTÓRE DOTYCZĄ SPÓŁKI I SĄ IS TOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
  INTERESÓW INWESTORÓW ............................... .............................................................................. 4
  Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
  Raport miesięczny za sierpień 2018 roku

  3

  Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczy ch S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”,
  „Spółka”), w ramach wykonywania obowiązków wynikają cych ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy
  Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 października 2008 roku, zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy
  nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, niniejszym p rzekazuje raport miesięczny za sierpień 2018
  roku.

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w prz yszłości istotne skutki
  dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finanso wych

  Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. informuje, że w miesiącu w sierpniu 2018 r.,
  podobnie jak w poprzednich miesiącach kontynuował p rowadzenie bieżącej działalności szkoleniowej
  adresowanej do pracowników sektora polityki społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz
  oświaty.
  W miesiącu czerwcu b.r. Emitent zakończył realizac ję umowy zawartej z Instytutem Badań
  Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, której przedmi otem było świadczenie usług pośrednictwa
  związanych z organizacją na zamówienie Zamawiająceg o seminariów i spotkań za wynagrodzeniem w
  postaci prowizji.
  Umowa była realizowana sukcesywnie, zgodnie ze zlec eniami Zamawiającego, do dnia 30 czerwca 2018
  r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że stron y kontynuują realizację przedmiotowej umowy w
  oparciu o ustalenia aneksu, który przedłużył czas j ej wykonywania do dnia 31 października 2018 roku.
  Szczegółowe informacje dotyczące podpisanego aneksu znajdują się w raporcie bieżącym ESPI nr
  5/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku.
  Emitent w dalszym ciągu kontynuuje prace z zakresu działań formalno prawnych dotyczących projektu
  Medical - Apartments.
  2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI ora z ESPI przekazanych
  przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie o bjętym raportem
  W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty:
  EBI: Raport Nr 19/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. - Raport miesięczny Sp ółki Instytut Szkoleń i
  Analiz Gospodarczych S.A. za lipiec 2018 r.,


  Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
  Raport miesięczny za sierpień 2018 roku

  4

   Raport Nr 20/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r - Raport kwartalny Spółk i instytut Szkoleń i Analiz
  Gospodarczych S.A. za II kwartał 2018 r.,
   Raport Nr 21/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r- Korekta raportu kwartal nego za II kwartał 2018
  roku,
   Raport Nr 22/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r - Podpisanie umowy na św iadczenie usług
  Autoryzowanego Doradcy,
   Raport Nr 23/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r - Wypowiedzenie umowy na pełnienie funkcji
  Autoryzowanego Doradcy.

  ESPI: W okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym S półka nie publikowała raportów za
  pośrednictwem systemu ESPI.
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
  części miała miejsce w okresie objętym raportem
  W miesiącu sierpniu 2018 r. Instytut Szkoleń i Ana liz Gospodarczych S.A. nie wydatkował środków
  finansowych na cele emisyjne.
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające m ieć miejsce w
  nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są is totne z punktu widzenia
  interesów inwestorów
  Daty najważniejszych wydarzeń, które zdaniem Zarząd u Spółki będą miały miejsce w nadchodzącym
  miesiącu zostały przedstawione poniżej:
  Do dnia 14 października 2018 r. – publikacja rapor tu miesięcznego za miesiąc wrzesień 2018 roku.

  Podstawa prawna:
  Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Pap ierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
  31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowan ych na NewConnect".

  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Beata Glinka – Prezes Zarządu
  Edyta Gajewska-Zapert – Wiceprezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
ISIN:PLINSAG00011
NIP:524 256 66 01
EKD: 85.59 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4601689
www:www.instytutsiag.pl
Komentarze o spółce INSTYTUT SZKOLEŃ ...
2019-05-20 19-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649