Raport.

INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (3/2018) Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za styczeń 2018 roku

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2018 roku.
Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
  Raport miesięczny spółki
  Instytut Szkoleń i Analiz
  Gospodarczych S.A.
  za styczeń 201 8 roku
  Warszawa, 14 luty 201 8 roku


  Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
  Raport miesięczny za styczeń 201 8 roku
  2
  Spis treści:
  1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJ I I ZDARZEŃ W OTOCZE NIU
  RYNKOWY M SPÓŁKI, KTÓRE W JE J OCENIE MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA
  KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH ................................ ...................... 3
  2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOW YCH EBI ORAZ ESPI PR ZEKAZANYCH
  PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBI E RAPO RTU BIEŻĄCEGO W OKRE SIE OBJĘTYM RAPORTEM ............................. 3
  3. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMI SJI, JEŻELI TAKA REA LIZACJA, CHOĆBY
  W CZĘŚCI MIAŁA MIEJS CE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM ................................ ............................... 4
  4. KALENDARZ INWESTORA , OBEJMUJĄCY WYDARZE NIA MAJĄCE MIEĆ MIEJ SCE W
  NADCHODZĄCYM MIESIĄC U, KTÓRE DOTYCZĄ SPÓ ŁKI I SĄ ISTOTNE Z P UNKTU WIDZENIA
  INTERESÓW INWESTORÓW ................................ ................................ ................................ .................. 4  Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
  Raport miesięczny za styczeń 201 8 roku
  3
  Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszaw ie („Emitent”,
  „Spółka”) , w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy
  Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 października 2008 r oku, zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy
  nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za styczeń 201 8
  roku.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w pr zyszłości istotne skutki
  dla kondycji finansowej Sp ółki oraz wyników finansowych
  Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczyc h S.A. informuje, iż w styczniu 201 8 r., podobnie jak w
  poprzednich miesiącach kontynuował prowadzenie bieżącej działalności szk oleniowej adresowanej do
  pracowników sektora polityki społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty.
  W miesiącu styczniu b.r. Emitent kontynuował również realizację umowy zawartej z Instytutem Badań
  Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, które j przedmiotem jest świadczenie usług pośrednictwa
  związanych z organizacją na zamówienie Zamawiającego seminariów i spotkań za wynagrodzeniem w
  postaci prowizji.
  Umowa jest realizowana sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami Zamawiającego, do dni a 30 czerwca 20 18
  r. Szacunkowa wartość umowy obejmująca koszty organizacji spotkań i seminariów oraz prowizji
  Emitenta wyn osi 7 721 049,56 złotych brutto i jest zależna od ilości wydarzeń zorganizowanych w
  trakcie realizacji umowy.
  Emitent w dalszym ciągu kontynuuje pr ace z zakresu działań formaln o prawnych dotyczących projektu
  Medical - Apartments.
  2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych
  przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem
  W okresie objętym niniejszym rapor tem Spółka o publikowała następujące raporty:
  EBI:
   Raport Nr 1/201 8 z dnia 12 stycznia 201 8 r. - Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz
  Gospodarczych SA za grudzień 2017 roku ,
   Raport Nr 2/201 8 z dnia 30 stycznia 201 8 r. - Harmonogram publikacj i raportów okresowych
  w 2018 roku .  Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
  Raport miesięczny za styczeń 201 8 roku
  4
  ESPI:
  W okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym Spółka nie publikowała raportów za
  pośrednictwem systemu ESPI.
  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja , choćby w
  części miała miejsce w okresie objętym raportem
  W miesiącu styczniu 201 8 r. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S .A. nie wydatkował środków
  finansowych na cele emisyjne.
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
  nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spó łki i są istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów
  Daty najważniejszych wydarzeń, które zdaniem Zarządu Spółki będą miały miejsce w nadchodzącym
  miesiącu zostały przedstawione poniżej:
  Do dnia 1 4 marca 201 8 r. – publikacja raportu miesięcznego za mi esiąc luty 2018 roku.
  Podstawa prawna:
  Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
  31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
  Osoby reprezentujące Spółkę :
  Beata Glinka – Prez es Zarządu
  Edyta Gajewska -Zapert – Wiceprezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
ISIN:PLINSAG00011
NIP:524 256 66 01
EKD: 85.59 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4601689
www:www.instytutsiag.pl
Komentarze o spółce INSTYTUT SZKOLEŃ ...
2019-03-27 01-03-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649