Raport.

INSTAL KRAKÓW SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. (dalej zwanej również "Spółką") zwołane na dzień 19 maja 2018 roku
I.
Uchwała nr 1/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----------------].
II.
Uchwała nr 2/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Wyborczej;
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017;
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017;
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
f) podziału zysku za 2017 rok;
g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Janowi Kurpowi, Dariuszowi Mańce, Jackowi Motyce, Grzegorzowi Pilchowi, Janowi Szybińskiemu, Stanisławowi Tokarskiemu, Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
i) ustalenia liczby członków Zarządu następnej kadencji;
j) wyboru członków Zarządu następnej kadencji;
k) przedłużenia Programu Menedżerskiego - zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia nr 26/06/2006;
l) zmiana wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
III.
Uchwała nr 3/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----------------].
IV.
Uchwała nr 4/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
V.
Uchwała nr 5/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315.916.429,71 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 17.322.037,82 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 16.916.837,47 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 15.096.044,65 zł;
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.182.388,67 zł;
7. Informacja dodatkowa.
VI.
Uchwała nr 6/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017.
VII.
Uchwała nr 7/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.143.244,02 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 12.138.494,05 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 11.680.904,14 zł;
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.200.772,96 zł;
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.151.743,04 zł;
7. Informacja dodatkowa.
VIII.
Uchwała nr 8/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
IX.
Uchwała nr 9/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 17.322.037,82 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:
a) Kwota 2.185.650,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję;
b) Kwota 15.136.387,82 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2018 roku.
Uzasadnienie:
Począwszy od IV kwartału 2017 roku Spółka zleciła realizację trzech projektów deweloperskich (IV i V etap przy ul. Przewóz w Krakowie, I etap przy ul. Domagały w Krakowie, II etap przy ul. Domagały w Krakowie) o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł i potrzebuje środki na ich realizację, w tym na zapłatę wynagrodzenia wykonawcom robót. Długie cykle inwestycyjne w działalności deweloperskiej wymagają określonych poziomów gotówki umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji o zakupie gruntów po korzystnych cenach w związku z kurczącą się bazą atrakcyjnych lokalizacji. Spółka potrzebuje również określoną wielkość kapitału obrotowego w celu sprawnego zarządzania swoimi zobowiązaniami.
W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 30 groszy na akcję Spółki.
X.
Uchwała nr 10/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XI.
Uchwała nr 11/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XII.
Uchwała nr 12/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XIII.
Uchwała nr 13/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XIV.
Uchwała nr 14/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XV.
Uchwała nr 15/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XVI.
Uchwała nr 16/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XVII.
Uchwała nr 17/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XVIII.
Uchwała nr 18/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XIX.
Uchwała nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XX.
Uchwała nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Stanisławowi Tokarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XXI.
Uchwała nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
XXII.
Uchwała nr 22/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Zarządu następnej kadencji na [-----] osób.
Uzasadnienie:
Ustalenie liczby członków Zarządu dokonane zostaje na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 Członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.
XXIII.
Uchwała nr 23/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Panią/Pana [-----------------]
XXIII[...].
Uchwała nr 23[----]/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Panią/Pana [-----------------].
[XXIV].
Uchwała nr 24/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień:
1. § 2 ust.1 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, który otrzymuje brzmienie:
"1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2020 (dalej zwanych: "LATA REALIZACJI PROGRAMU", a w odniesieniu do jednego roku z tego okresu "ROK REALIZACJI PROGRAMU").";
2. §2 ust. 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, w którym skreśla się następującą treść w nawiasie: "(tj. 2006, 2007 i 2008)".
Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian.
Uzasadnienie:
Propozycja przedłużenia obowiązywania Programu Menadżerskiego wynika z potrzeby utrzymania w mocy skutecznych mechanizmów, służących osiąganiu celów, dla jakich Program ten został utworzony w Instal Kraków S.A. w 2006 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest stabilizacji kadry menadżerskiej, wynagrodzenia dotychczasowego wkładu Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, a także motywacji Członków Zarządu do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki.
[XXV].
Uchwała nr 25/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następującą zmianę zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji, ustalonych w uchwale nr 21/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2017 roku:
§ 1
1. Zmianie ulega treść §1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku, który otrzymuje brzmienie:
"Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
c) Dodatkowe, w stosunku do wynagrodzenia określonego w lit. a) lub lit. b, wynagrodzenie dla członka Komitetu Audytu - 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)."
2. W pozostałym zakresie treść uchwały nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku nie ulega zmianie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2018 roku.
Uzasadnienie:
Zmiany w prawie spowodowały, że członkowie Komitetu Audytu zostali obciążeni większymi niż dotychczas obowiązkami i odpowiedzialnością, a wynagrodzenie ich powinno odzwierciedlać kompetencje i zaangażowanie czasowe w realizację powierzonych przez Radę Nadzorczą zadań.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Instal Kraków SA
ISIN:PLINSTK00013
NIP:679-008-54-87
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Konstantego Brandla 1 30-732 Kraków
Telefon:+48 12 6522101
www:www.instalkrakow.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce INSTAL KRAKÓW
2019-05-20 04-05-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649