Raport.

INSTAL KRAKÓW SA (28/2017) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 29.11.2017 roku podpisał umowę, na mocy której Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA-KRAKÓW" S. A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Chemobudowa") przyjmuje do realizacji Inwestycję polegającą na kompleksowym wykonaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących IV i V etapem przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, dojazdami oraz infrastrukturą techniczną" przy ul. Przewóz w Krakowie. Termin zakończenia realizacji umowy określony został na 31.05.2019 roku, natomiast wartość umowy wyniosła 43,4 mln zł netto.
Spółka może dochodzić kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części (0,15% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia), za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy (0,1% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia), za każdy dzień przerwy w robotach trwającej ponad 5 dni, powstałej z przyczyn zawinionych przez Chemobudowę (0,02% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia) oraz przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Chemobudowy (10% wartości umowy netto). Chemobudowa może dochodzić kar umownych w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki (10% wartości umowy netto).
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Instal Kraków SA
ISIN:PLINSTK00013
NIP:679-008-54-87
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Konstantego Brandla 1 30-732 Kraków
Telefon:+48 12 6522101
www:www.instalkrakow.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce INSTAL KRAKÓW
2019-07-18 22-07-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649