Raport.

INPRO SA (4/2019) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11.02.2019 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 15.01.2019 r. wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1G/00279506/6, GD1G/00281583/6, GD1G/00300460/8, GD1G/00284240/1 hipoteki łącznej na aktywach INPRO SA, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na podstawie umowy kredytu refinansowego nr U0003307812181 z dnia 21.08.2018 r. do kwoty 8.250.000,00 zł.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z 21.08.2018 r.
Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1G/00279506/6, GD1G/00281583/6, GD1G/00300460/8, GD1G/00284240/1 i dotyczy:
ustanowionej hipoteki łącznej do kwoty 12.375.000,00 zł na rzecz ALIOR BANK SA, zabezpieczającej zapłatę kwoty należności głównej oraz należności ubocznych wynikających z umowy kredytu nr U0003307812181 z dnia 21.08.2018 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności nieruchomości objętych księgami wieczystymi nr GD1G/00279506/6, GD1G/00281583/6, GD1G/00300460/8, GD1G/00284240/1.
Wartość aktywów (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 7.562.152,84 zł.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.
Na ustanowienie powyższej hipoteki nie była wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
gpwlink:inpro.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-10Raport półroczny
Komentarze o spółce INPRO
2019-04-19 14-04-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649