Raport.

INPRO SA (27/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INPRO SA przekazuje w załączeniu treść raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. dotyczącego podpisania umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący nr 27/201 8 z dnia 21.08 .201 8 r.
  Podpisanie um owy znacząc ej z Alior Bank SA.

  Zarząd INPRO S A ( „Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 21 sierpnia 201 8
  roku Spółka podpisała z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („ Alior ”, „Bank”) umow ę
  kredytu obrotowego nieodnawialnego nr U0003 307812181 na poniższy ch warunkach:

  1. Przedmiot umowy: refinansowanie części nakładów poniesionych na zakup gruntu
  po łożonego w Gdańsku, przy ul. Opackiej w Gdańsku ( część gruntu o przeznaczeniu
  biuro wym ).
  2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem
  posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach.
  Zawiera między innymi następujące postanowienia:
  a) Kwota kredytu: do kwoty 8.25 0.000,00 z ł.
  b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu
  umów: oprocentowanie kredy tu oparte jest na stawce WIBOR 3M + marża Banku,
  występuje prowizja przygotowawcza .
  c) Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania do dnia
  30.09 .201 8 r., jednorazowo na rachunek bieżący .
  d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 15 .12.20 20 r.
  e) Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w
  równych ratach miesięcznych , począwszy od 15 .10.2018 r. do dnia 15. 12 .20 20 r.
  f) Warunk iem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń
  spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: udokumentowanie
  poniesienia kosztów netto, które mają być podstawą refinansowania w
  maksymalnej wysokości 8.250.000 zł ; dostarcz eni e zaświadcze ń z Urzędu
  Skarbowego oraz ZUS ; otwarcie rachunku cesyjnego, na który będą wpływały
  środki ze sprzedaży domów / lokali stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu .
  Jeśli chodzi o ustanowienie hipoteki na rzecz Alior Banku warunkiem
  uruchomienia kredytu jest też potwierdzenie złożenia w Sądzie opłaconego
  wniosku o wpis zabezpieczenia oraz zapłata podatku PCC z tego tytułu.
  3. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:
  a) hipoteka umowna łączna do kwoty 12.375 .000 zł na rzecz Alior Banku SA na
  - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
  Gdańsku przy ul. Opackiej i Grunwaldzkiej stanowiącej działkę nr
  222/2, KW GD1G/00281583/S ;
  J prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
  Gdańsku przy ul. Opackiej i Grunwaldzkiej stanowiącej d ziałkę nr
  225/3, KW GD1G/00279506/S ;
  J prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
  Gdańsku przy ul. Opackiej i Grunwaldzkiej stanowiącej działkę nr
  223/26, dla której został złożony wniosek (nr
  DZKW/GD1G/00040848/18 z dnia 5 lipca 2018 roku) o jej
  przeniesienie z dotychczasowej księgi nr KW GD1G/00285339/9
  do nowej księgi wieczystej;
  J prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
  Opackiej i Grunwaldzkiej stanowiącej działki 225/4 i 222/3, KW
  GD1G/00284240/N ;
  J prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
  Opackiej i Grunwaldzkiej stanowiącej działkę nr 215/1, dla której  na podstawie aktu notarialnego Rep . A nr 720/2018 z dnia 15 lutego
  2018 roku zostanie utworzona nowa księga wieczysta z
  dotychczasowej KW GD1G/00000 020/9 ,
  prowadzon ymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gd ańsku , III Wydział
  Ksiąg Wieczystych – w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej
  oraz należności ubocznych: prowizji bankowych, odsetek oraz kosztów
  windykacyjnych i egzekucyjnych. Z uwagi na to, iż hipoteka, która zostanie
  ustanowiona na nieruchomości, będzie opiewał a na powyżej opisaną wartość, na
  jej ustanowienie zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu Spółki nie jest
  wymagana zgoda Rady Nadzorczej ,
  b) pełnomocnictwo do rachunków INPRO SA w Banku,
  c) niepotwierdzony przelew wierzytelności z zawieranych umów sprzedaży
  domów w ramach inwestycji „Golf Park ” w Tuchomiu koło Gdańska etap D (3
  dom y), w ramach inwestycji Harmonia Oliwska etap I i II (3 lokale), w ramach
  inwestycji w Hotelu Mikołajki (1 apartament), w ramach inwestycji Kwartał
  Kamienic (1 apartament).
  d) oświadczenie INPRO SA o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu
  notarialnego w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilne go do kwoty
  16 .500.0 00 zł z oznaczeniem termin u do którego można złożyć wniosek o
  nadanie klauzuli wykonalności - 15 .12.202 3 rok , przy czym w oświadczeniu tym
  będzie dokładnie określony tryb w jakim jest ono składane (art. 777 § 1 pkt. 4,
  5 czy 6 kodeksu podstępowania cywilnego) .
  4. Dodatkowe warunki : obowiązek powiadomienia Banku o zaciągnięciu zobowiązania o
  charakterze kredytowym np. kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji, weksla i innych
  zobowiąza ń bilansowych i pozabilansowych oraz obowiązek utrzymywania wskaźnika
  kapitalizacji na poziomie nie niższym niż 25%. Obowiązek p ozostawiania w Spółce min
  50 % zysku netto w okresie kredytowania. Utrzymywanie z tytułu przedmiotowej umowy
  wpływów na rachunki w Banku w kwocie miesięcznej ni e mniejszej niż 3 40.000 zł .
  Skierowanie wpływów ze sprzedaży domów / lokali stanowiących prawne zabezpieczenie
  kredytu na rachunek cesyjny w Banku. W przypadku nie ustanowienia hipoteki na rzecz
  Banku w terminie 6 miesięcy, INPRO SA zobowiązane będzie do ustanowienia
  dodatkowego zabezpieczenia o wartości odpowiadającej wartości wpisu hipotecznego.
  5. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobie rze odsetki od niespłaconej kwoty
  za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy
  procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych.
  6. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od
  warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących
  kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną
  w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla
  danej wal uty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

  Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna
  wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior SA
  w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 45.90 0.000 zł.

  Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
  2004/72/WE (zwane też MAR) .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-09-10Raport półroczny
Komentarze o spółce INPRO
2019-06-26 02-06-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649