Raport.

KONSORCJUM STALI SA (8/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej Umowa). O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009 r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z dnia 06.12.2013 r., 05/2014 z dnia 28.01.2014 r., 42/2014 z dnia 05.12.2014 r., 29/2015 z dnia 08.12.2015 r., 21/2016 z dnia 8.12.2016 r. oraz nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 r.
Na mocy Aneksu do Umowy:
- w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. podwyższono na wniosek Emitenta kwotę dostępnego dla Emitenta limitu kredytowego umowy wieloproduktowej o kwotę 10.000.000,00 zł tj. do kwoty 84.000.000,00 zł. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 14 października 2019 r. limit będzie wynosił ponownie 74.000.000,00 zł.
- podwyższono istniejące zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach poprzez zwiększenie minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku na poziomie nie niższym niż 56.000.000,00 zł oraz podwyższono najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 138.600.000,00 zł. Od dnia 1 lipca 2018 r. minimalna wartość zapasów zastawionych na rzecz Banku ulegnie obniżeniu do kwoty 40.000.000,00 zł
Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ING Bank Śląski SA
ISIN:PLBSK0000017
NIP:634-013-54-75
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Sokolska 34 40-086 Katowice
Telefon:+48 32 3577000
www:www.ing.pl
Kalendarium raportów
2020-05-08Raport za I kwartał
2020-08-06Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ING BANK ŚLĄSKI
2020-04-04 03-04-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649