Raport.

ING BANK ŚLĄSKI SA (7/2018) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2017 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Zarząd") informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu z zysku wypracowanego przez Bank w roku 2017 kwoty 416,3 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 29,7% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A oraz 30,9% jednostkowego zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,20 zł brutto.

Wysokość proponowanej dywidendy jest zgodna z wcześniejszą intencją Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, która została przedstawiona w opublikowanym przez Bank raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 25 kwietnia 2018 roku, a terminu wypłaty na dzień 10 maja 2018 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ING Bank Śląski SA
ISIN:PLBSK0000017
NIP:634-013-54-75
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Sokolska 34 40-086 Katowice
Telefon:+48 32 3577000
www:www.ing.pl
Kalendarium raportów
2020-03-06Raport roczny
2020-05-08Raport za I kwartał
2020-08-06Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ING BANK ŚLĄSKI
2020-02-25 01-02-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649