Raport.

INFRA SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 46-020 Opole.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI INFRA SPÓŁKA AKCYJNA
  O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA

  Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ KSH ”) i § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd
  INFRA S.A. zwołuje, w trybie art. 402 1 KSH , Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w środę ,
  28 czerwca 201 8 r. o go dzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła , przy ul. Tadeusza
  Kościuszki 24 , 46 -020 Opole .

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1) otwarcie Zgrom adzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z d ziałalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 201 7 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok
  obrotowy 201 7,
  7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 201 7,
  obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 201 7 roku, a także sprawozdanie
  z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7 oraz wniosku Zarządu dotyczącego spo sobu
  podziału zysku netto za rok obrotowy 201 7,
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okres ie
  01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01. 201 7 r.
  - 31.12. 201 7 r. wraz z opinią biegłego rewidenta ,
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
  oceny sprawozdania finansowego i sprawozda nia Zarządu oraz oceny
  wniosków Zarządu dotyczących sposobu podzia łu zysku netto za okres
  01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.,
  d. określenie sposobu podziału zysku netto za okres 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.,
  e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  w 201 7 roku ,
  f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w 201 7 roku .
  9) wolne wnioski,
  10) zamknięcie Zgromadzenia.


  OPIS PROCEDURY ZWIĄZA NEJ Z E ZWYCZAJNYM W ALNYM ZGROMADZENIEM
  I WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU


  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porzą dku obrad walnego
  zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci
  elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] ), nie później niż dwadzieścia jeden
  dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 201 8 r. i powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne
  jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać
  przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ).

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem walnego zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH , akcjonariu sz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia tj. dniem 28 czerwca 201 8 r.
  zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone
  do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na a dres poczty
  elektronicznej Spółki [email protected] . Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej
  stronie internetowej.

  Realizacja uprawnień , wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH , w odniesieniu do akcj i na okaziciela,
  może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
  • w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną
  lub złożą w Spół ce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji
  uprawnienia) wraz z odpow iednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
  • w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub
  zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej
  mających siedzibę lub oddział na ter ytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH , w przypadku akcji imiennych i świadectw
  tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić,
  jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401
  § 1 oraz § 4 KSH .

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku o brad podczas walnego zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz moż e podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad.  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania
  przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
  Akcjonariusz będący osobą fizy czną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną
  może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
  uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego
  przy sporządzaniu listy obecn ości odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza , ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba
  lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powi nny
  być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru , zgodnie
  z opisanymi wcześniej zasadami . Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
  akcjonariusza.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu
  poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres ( [email protected] ), dokładając wszelkich
  starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone
  do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez
  przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem
  należycie reprezento wanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej
  Spółki ( [email protected] ). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
  • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełno mocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elektronicznej obu tych osób),
  • zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu
  oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie
  ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności ; pełnomocnik
  powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis
  pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej
  zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ( www. infra .pl ), zakładka „ Inwestorzy ”, dział „Walne
  Zgromadzenie” . Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w
  nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

  Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej


  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewiduj ą możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 12 czerwca 201 8 r. ( tzw. record date ). Prawo
  uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu
  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na
  okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu 1 czerwca 201 8 r.)
  a pierwszym dniem powszednim po record date 13 czerwca 201 8 r.) do podmiotów prowadzących ich
  rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są
  wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date 12 czerwca 201 8 r.).

  Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
  w walnym zgromadzeniu
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie
  wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Głogowska 35 , 45 -315 Opole , w godzinach od 9.00 do
  15.00, w dniach roboczych od 25 czerwca do 27 czerwca 201 8 r.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej,
  na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być prze słane na adres poczty
  elektronicznej Spółki ( [email protected] ).

  Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może
  uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz
  projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego z gromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  a także w skazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczą ce
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacje i wsze lkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na
  stronie internetowej Spółki : (www.infra.pl ), zakładka „ Inwestorzy ”, dział „Walne Zgromadzenie” .
  Ponadto , każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje
  żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

  Dodatkowe informacje
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
  i pobranie ka rty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Struktura kapitału zakładowego i głosów na dzień publikacji ogłoszenia w dniu 1 czerwca 2018 roku
  zwołania Waln ego Zgromadzeni a INFRA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

  Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
  zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej
  liczbie głosów (%)
  Seria A11 752 583 40,14% 1 505 166 57,28%
  Seria A12 372 417 19,86% 372 417 14,17%
  Seria A2 375 000 20,00% 375 000 14,27%
  Seria B 375 000 20,00% 375 000 14,27%
  Suma 1 875 000 100,00% 2 627 583 100,00%  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Projekty uch wał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku

  Uchwała nr 1/ 201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Wa lnego
  Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu .

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera
  _________________________________ ___ , na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu tajnym .


  Uchwała nr 2/ 201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów
  powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  ________________________________________________________________________ ______________
  2
  Uchwała nr 3/ 201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad
  określony w ogł oszeniu z dnia ______ _______ o zwołaniu Zgromadz enia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.


  Uchwała nr 4/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
  Spółki w okresie 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sp rawozdanie Zarządu z
  działalności Spółki w okresie 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.


  Uchwała nr 5/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opo lu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
  wraz z opinią bi egłego rewidenta
  za okres 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwie rdza s prawozdanie finansow e spółki
  za okres 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r. wraz z opinią biegłego rewidenta , zawier ające :
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  b) bilans sporządzony na dzień 31.12. 201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  1.473.538,70 zł (jed en milion czterysta siedem dziesiąt trzy tysi ące pięćset trzydzieści osiem złotych
  i siedemdziesiąt grosz y),
  c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 201 7 r. do 31.12. 201 7 r., wykazujący zysk netto w wysokości
  ________________________________________________________________________ ______________
  3
  41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiem dziesiąt trzy złote i czterdzieści grosz y),
  d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01. 201 7 r. do 31.12. 201 7 r., wykazujące
  zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięć set
  osiem dziesi ąt trzy złote i czterdzieści grosz y),
  e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. 201 7 r. do 31.12. 201 7 r., wykazujący zmniejszenie
  stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01. 201 7 r. do 31.12. 201 7 r. o kwotę 240,96 zł (dwieście
  czterdzieści złot ych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
  f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.


  Uchwała nr 6/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzeni a pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady
  Nadzorczej za okres 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r. z wyników oceny spraw ozdania finansowe go i sprawozdania
  Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotycz ących podziału zysku netto z okresu 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.


  Uchwała nr 7/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01. 201 7 r. - 31.12. 201 7 r.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 395 § 2 p kt 2 KSH
  postanawia zysk netto w kwocie 41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiem dziesiąt trzy złote
  i czterdzieści grosz y), wykazany w sp rawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01. 201 7 r. – 31.12. 201 7 r.,
  przekazać w całości na kapitał z apasowy Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.
  ________________________________________________________________________ ______________
  4

  Uchwała nr 8 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania ob owiązków w roku 201 7 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.


  Uchwała nr 9 /201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania ob owiązków w roku 201 7 Wiceprezesowi Zarządu a następnie Prezesowi Zarządu – Panu
  Wojciechowi Franeckiemu .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.


  Uchwała nr 10/ 201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Z arządu – Panu Maciejowi Franeckiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania ob owiązków w roku 201 7 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą je j podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.
  ________________________________________________________________________ ______________
  5

  Uchwała nr 1 1/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Z arządu – Pan i Anie Reszczyńskiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania ob owiązków w roku 201 7 Wiceprezesowi Zarządu – Pan i Annie Reszczyńskiej .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głos owaniu jawnym.

  Uchwała nr 12/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A . z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.  Uchwała nr 13/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Mar tynie Franeckiej .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  ________________________________________________________________________ ______________
  6

  Uchwała nr 14/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu p ostanawia udzielić absolutorium
  z wykonania ob owiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie F raneckiej .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Uchwała nr 15/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 28 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczak owi

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Ra dy Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczakowi .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Uchwała nr 1 6/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w spraw ie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszczakowi

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu p ostanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Markowi Kruszczakowi .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Uchwała nr 1 7/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ________________________________________________________________________ ______________
  7
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzie lenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu p ostanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Resz czyńskiemu .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Uchwała nr 1 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członk owi Rady Nadzorczej – Pan i Marii Reszczyńskiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu p ostanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pan i Marii Reszczyńskiej .
  § 2.
  Uchwała wchodz i w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
  Zwyczajn ym Waln ym Zgromadzeniu Spółki
  INFRA Spółka Akcyjna
  zwołan ym na dzień 28 cze rwca 201 8 r.

  I. IDENTYFIKACJA AKCJON ARIUSZA ODDAJĄCEGO G ŁOS


  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną )*
  Ja …………….… imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ……………… adres zamieszkania ……………………………..
  ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..… seria i nr dokumentu ……….. oraz
  numerem PESEL ……………………….. , uprawniony do wykonania …………… ……………………… głosów na walnym
  zgromadzeniu z akcji Emitenta .

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………

  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną )*
  Ja/My …………….… imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ……… nazwa osoby prawnej ……
  …………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…..….………….….,
  zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ………
  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ………………………………… , uprawnion ej do wykonania
  …………………………………… gł osów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

  za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
  pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki INFRA S.A. w dniu 28 cze rwca 201 8 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
  obrad.

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………

  * - niepotrzebne skreślić  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
  ­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokume ntu
  potwierdzające go tożsamość A kcjonariusza,
  ­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru , wydana nie później niż trzy miesiące
  przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycz nej (lub osób
  fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
  Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie
  nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji A kcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać p rzesłane
  w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres
  [email protected] lub faksem na nr +48 (77) 454 24 66 .

  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądani a od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  ­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzo nej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny
  podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
  ­ w przypadku akcjonariusza inneg o niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego nie
  później niż trzy miesiące przed terminem Wal nego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania
  Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela
  Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.  II. IDENTYFIKACJA PEŁNOM OCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ
  WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


  Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej *
  niniejszym udzielam/y Panu/Pani …………… …… …… imię i nazwisko …… …… …….…. zamieszkałemu/ej przy
  …………………………………………………… adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
  legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości …………… seria i nr dokumentu ………..….. oraz numer PESEL
  ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z :
  zarejest rowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 28 cze rwca 201 8 r. zgodnie z instrukcją
  co do sposobu głosowani a zamieszczoną poniżej /zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………


  Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej *
  niniejszym udzielam/y …………………………… nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby
  …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…zarejestrowaną pod ……… numer
  REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….……… …, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod
  numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
  zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół ki INFRA S.A. zwołanym na dzień 28 cze rwca 201 8 r. oraz do działania
  zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………

  * - niepotrzebne skreślić  Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
  Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia
  pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż oso ba fizyczna. Celem ustanowienia
  pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikuj ące zarówno pełnomocnika jak i A kcjonariusza znajdujące się na pierwszych
  stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

  Akcjonariusz jest uprawniony do u stanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko
  z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki . W obu przypadkach Akcjonariusz
  zobowiązany jest do w skazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W
  przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna .

  Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
  Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpieczny m podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnict wa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  [email protected] lub faksem na nr +48 (77) 454 24 66 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub
  innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych
  niż osoby fizyczne, przez osoby uprawni one do reprezentowania Akcjonariusza.

  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
  obecności:
  ­ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizycz ną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
  ­ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego nie
  później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to żsamości osoby fizycznej (osób
  fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego
  odpisu z KRS) mo że skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.


  III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA G ŁOSU

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna
  z dnia 28 czerwca 2018 roku

  Uchwała nr 1/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera
  ____________________________________, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwil ą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu tajnym .

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 2/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza
  Przewodniczącemu Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (il ość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała nr 3/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad
  określony w ogłoszeniu z dnia _____________ o zwołaniu Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyc zące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała nr 4/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
  Spółki w okresie 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w O polu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
  działalności Spółki w okresie 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośb ą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 5/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
  wraz z opinią biegłego rewidenta
  za okres 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki
  za okres 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:
  a) wprowadzenie do spraw ozdania finansowego,
  b) bilans sporządzony na dzień 31.12.201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  1.473.538,70 zł (jeden milion czterysta siedem dziesiąt trzy tysi ące pięćset trzydzieści osiem złotych
  i siedemdziesiąt groszy),
  c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., wykazujący zysk netto w wysokości
  41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiem dziesiąt trzy złote i czterdzieści grosz y),
  d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., wykazujące
  zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.983,40 zł ( czterdzieści jeden tysięcy dziewięć set
  osiem dziesiąt trzy złote i czterdzieści grosz y),
  e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.201 7 r. do 31 .12.201 7 r., wykazujący zmniejszenie
  stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r. o kwotę 240,96 zł ( dwieście
  czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
  f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** ………………………………… ………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała nr 6/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 28 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady
  Nadzorczej za okres 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania
  Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariu sz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaprop onowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała nr 7/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.201 7 r. - 31.12.201 7 r.

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH
  postanawia zysk netto w kwocie 41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiem dziesiąt trzy złote
  i czterdzieści grosz y), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r.,
  przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariu sz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaprop onowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)  Uchwała nr 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu.
  § 2.
  Uch wała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.
  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w spr awie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała nr 9/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Wiceprezesowi Zarządu a następnie Prezesowi Zarządu – Panu
  Wojciechowi Franeckiemu.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeci w z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instruk cji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała nr 10/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała za pada w głosowaniu jawnym.
  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłosze nia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała nr 1 1/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Zarządu – Pan i Anie Reszczyńskiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Wiceprezesowi Zarządu – Pan i Annie Resz czyńskiej .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania p rzez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 2/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeci w z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 3/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w spra wie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 4/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciw u*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 5/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczakowi

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S .A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczakowi.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjon ariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu za proponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 6/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszczakowi

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Markowi Kruszczakowi.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania p rzez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 7/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Reszczyńskiemu .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariu sz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 1 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej – Pan i Marii Reszczyńskiej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium
  z wykonania obowiązków w roku 201 7 Członkowi Rady Nadzorczej – Pan i Marii Reszczyńskiej .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  § 3.
  Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnik a w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 28 cze rwca 201 8 r., na godzinę 10:30 które odbędzie się
  w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 46 -020 Opole .

  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest
  uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

  W przypadku uzupełnienia rubr yki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania
  prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przy padku
  zgłoszenia jaki chkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

  W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskaza nie
  w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z który ch pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania
  liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez
  Akcjonariusza.

  W żadnym przypadku sum a akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
  przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu .

  Zwracamy uwagę , że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod
  głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim
  przypadku, zalecamy określe nie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

  Spółka z wraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
  znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w opar ciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
  opisanego w § 406 3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być ud zielone na innych
  drukach, wg u znania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie
  nakłada obowiązku udziela nia pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz
  wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

  Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej ”) na pełnomocniku, któremu nie
  udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie
  publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o raz Spółki o osiągnięciu lub
  przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Infra SA
ISIN:PLINFRA00015
NIP:7542698383
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Głogowska 35 45-315 Opole
Telefon:+48 77 4542465
www:www.infra.pl
Komentarze o spółce INFRA
2019-05-24 17-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649