Raport.

INFOSCAN SA (58/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Pawła Janiszewskiego, reprezentującego Porozumienie akcjonariuszy, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 grudnia 2020 r. o następującej treści:
"Działając w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Infoscan SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") posiadającego 485.885 akcji Spółki, co stanowi 5,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Zarządu Spółki z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 r., w punkcie "6. Podjęcie uchwał w sprawie" następujących punktów:
"h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N,
i) zmiany Statutu Spółki,
j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu do niniejszego żądania zamieszczam projekty uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad."
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 grudnia 2020 r., uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. Porozumienia Akcjonariuszy.
Po wprowadzonej zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1,
b) zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I,
c) zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2,
d) zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J,
e) zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3,
f) zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M,
g) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N,
i) zmiany Statutu Spółki,
j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik nr 1 – Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
  emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
  serii N

  Uchwała Nr …..
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  z dnia ……… 2020 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz
  pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy pra wa poboru akcji serii N

  § 1.
  1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy w
  całości prawa poboru akcji nowej emisji serii N. Na dzwyczajne Walne Zgromadzenie
  potwierdza, że Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona pisemna
  opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji
  nowej emisji serii N.
  2. Działając na podstawie art. 4 31 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 Statutu
  Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
  Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty …………………..zł (słownie: ……………………złotych)
  do kwoty …………………… zł (słownie: ………………………..), tj. o kwotę nie wyższą niż 150.000,00 zł
  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden
  milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do numeru
  1.500.000 , o wartości nominalnej 0,1 0 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej ustalonej
  przez Zarząd za każdą akcję, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o
  której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Akcje nowej emisji N zostaną zaoferowane do objęcia nie więcej niż 149 inwestorom, w ten
  sposób, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji N w zamian za wkład pieniężny.
  4. Akcje nowej emisji N zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w terminie do pięciu
  (5) dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.
  5. Akcje Nowej Emisji N, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym nastąpi
  rejestracja uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.


  6. Umow y o objęciu akcji, zgodnie z art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu
  do akcji nowej emisji N zostanie zawarta nie później niż w terminie do dnia ………………. , w
  ramach czego Spółka złoży inwestorom ofertę objęcia akcji nowej emisji N, a inwestorzy złożą
  oświadczenie o przyjęciu skierowanej do nich oferty.
  Załą cznik nr 2 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Uchwała Nr …..
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  z dnia ………….. 2020 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadz enie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwala co następuje:

  § 1.
  W § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
  1. słowa: „Kapitał zakładowy wynosi 535.927,80 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset
  dwadzieścia siedem złotych 80/100) i dzieli się na 5.359.278 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt
  dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji ” zastępuje się słowami: „Kapitał zakładowy
  wynosi nie więcej niż ............... zł ( słownie: ........................... złotych ) i dzieli się na nie więcej niż
  ..................... (słownie: .......................... ) akcji”
  2. dodaje się lit. j o następującym brzmieniu:
  j. nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tys ięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N
  o numerach od 1 do numeru 1.500.000
  Załącznik nr 3 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  Uchwała Nr …..
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  z dnia ………. 2020 roku
  w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym
  brzmieniu:

  „STATUT SPÓŁKI
  INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
  z siedzibą w Warszawie
  (tekst jednolity)

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------- ------------------
  § 1.
  1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: =nfoScan Spółka Akcyjna. ----------
  2. Spółka może używać skrótu firmy =nfoScan S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku
  graficznego. ---------------------------------------- -------------------------------------------------
  § 2.
  Siedzibą Spółki jest Warszawa. --------------------------------------------------------------------------------
  § 3.
  1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej gran icami. -
  2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
  organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze
  Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. ------------------------ -------------------------------
  3. Założycielami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------
  a) Jerzy Karol Kowalski, ------------------------------------------------------------------------


  b) Robert Jan Bender, ----------------------------------------------------------------------------
  c) Tomasz Paweł Widomski, ----------------------------------------- -------------------------
  d) =nven Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ------------------------------
  e) Dawid Marek Sukacz, ----------------------------------------------------------------------
  f) Wiesława Wasilewska -Kitłowska, ---------------------- ----------------------------------
  g) Dariusz Robert Górka, ---------------------------------------------------------------------
  h) Marek Modecki, ------------------------------------------------------------------------------
  i) Paweł Turno. -----------------------------------------------------------------------------------
  § 4.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------- ------------------------------
  1) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – PKD 26.1, -------
  2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z --------------------
  3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z ---------- -------------------
  4) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 26.40.Z, ----------
  5) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i
  elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z, ------------------------------------------------ ------
  6) =nstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z, ------
  7) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1, --------------------------------
  8) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46. 5, --------
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  9) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7, ---------------------------
  10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, --------------- -----------------
  11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązana – PKD 62.0, --------------------------------------------------
  12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność; działalność portali internetowych - PKD 63.1, -------------------------------
  13) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, ---------------------------------------
  14) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emery talnych – PKD 64.9, -------------------------------------------------------
  15) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2, -------------------------------------
  16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych –
  PKD 72.1 , ----------------------------------------------------------------------
  17) Reklama – PKD 73.1, --------------------------------------------------------------------------
  18) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z, -----------
  19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, ---------------------------------------------------------
  20) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1, -------
  --- ----------------------------------------------------------------------------------------


  21) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3, ------
  -------------------------------------------------------------------------- ------------------
  22) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z, -------------
  -------------------------------------------------------------------------------
  23) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1. ----
  2. Heżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej
  przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia
  lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może
  nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. ---------
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała
  powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ------------------------------------
  § 5.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------------------

  II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE -------------------------------------------
  § 6.
  1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż ............... zł (słownie: ........................... złotych) i dzieli
  się na nie więcej niż ..................... (słownie: ..........................) akcji , o wartości nominalnej 0,10
  (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym: ------------------------------------------------
  a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  o numerach od 0.000.001 do 1.650.000, ----------------------------------------
  b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
  serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650, ------------------------
  c. 26 0.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
  numerach od 000.001 do numeru 260.400, -----------------------------------------
  d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaz iciela serii
  D o numerach od 000.001 do numeru 439.600, -----------------------
  e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od
  000.001 do numeru 160.000, ------------------------------------------------
  f. 1.8 70.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000, ------------------


  g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach
  od 000.001 do numeru 260.000, ------------------------------------------------
  h. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od
  000.001 do numeru 130.000 ---------------------------------------------------------------
  i. 435.628 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H o numerach od 1 do numeru 435.628. ---------------
  j. nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N
  o num erach od 1 do numeru 1.500.000 ------

  2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości
  udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą:
  =nfoScan spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem
  przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ------------------------------------------------
  -------------------------------------
  3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na o kaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie
  postanowi inaczej. --------------------------------------------------------------------
  4. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na
  okaziciela na akcje imienne jest niedopusz czalna. --------------------------------------------
  5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie
  uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo
  pierwszeństwa objęcia akcji nowy ch emisji w proporcji do posiadanych akcji. ----------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------
  6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu
  spółek handlowy ch. --------------------------------------------------------------------------
  7. Heżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie
  obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. ----------
  8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----------------------
  9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego
  Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. --------------------------------------------------------------
  Kapitał docelowy
  §6a


  1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Sp ółki o kwotę nie wyższą niż
  39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 390.000 (trzystu
  dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda akcja, w granicac h określonych poniżej (kapitał docelowy). -----------------------------
  ------------------------------------------------------------
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  wygasa z upływem 3 (trzech) lat od d nia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 06 września 2018 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w
  zakresie upoważnienia Zarządu d o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
  kapitału docelowego. -------------------------------
  3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku
  kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji. ----------------
  ---------------------------------------------------------------------- --------------------
  4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
  pieniężne. ------------------------------------------------------------------------------------------
  5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całoś ci lub w części, pozbawić dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia
  kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ------------
  6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji e mitowanych w ramach kapitału
  docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. --------
  7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek
  handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o
  wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach
  kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest
  umocowany do: ------------------------------------------- ------------------
  1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów
  zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy
  których poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozyt owe w
  związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  --------------------------------------------------------------
  2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację
  akcji oraz zawier ania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o
  rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -
  -------------------------------------------------------------
  3) podejmowania uchwał oraz innych działań w spr awie odpowiednio emisji akcji w drodze
  subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o
  wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


  lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem
  postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ------
  4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w
  ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ------
  ----- -----------------------------------------------------------------------------------
  8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym
  paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitał u
  zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------
  Kapitał warunkowy
  § 6b
  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.071.855,60 zł (jeden milion
  siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/1 00) w celu przyznania: ----------
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  a. nie więcej niż 7.604.132 (siedem milionów sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwa) akcji
  na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi
  do objęcia akcji serii : będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do
  C39 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii : może być wykonane przez
  obligatariusz y posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu
  określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż
  36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego sp ółki w drodze emisji akcji serii : ; -----------------------------------------
  b. nie więcej 904.470 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela
  serii = o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęci a akcji
  serii = będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych przez Spółkę.
  Prawo objęcia akcji serii = może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od
  daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym; ------------------------ -----------------------
  ------------------------------
  c. nie więcej 43.070 (czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o
  wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H
  będą posiadacze warr antów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo
  objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty
  przydzielenia warrantów osobom uprawnionym; ---------
  d. nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaz iciela serii K o wartości nominalnej 0,10
  zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze
  warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii
  K może być wykonane nie później niż w termin ie do 13 sierpnia 2020 r.; ------------------------
  -----------------------------------------------------------


  e. nie więcej 1.566.884 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset
  osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii M o wartości nomi nalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze warrantów
  subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii M może
  być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydz ielenia warrantów
  osobom uprawnionym. ---------------------------------------------

  Zbywanie akcji
  § 7.
  1. Akcje są zbywalne. ----------------------------------------------------------------------------------------
  Dywidenda
  § 8.
  1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne
  Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.
  Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. ---------------
  ------------ -------------------------------------------------------------------------
  2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
  roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
  wyka zuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić
  najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego
  o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dyspono wać
  Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga
  zgody Rady Nadzorczej. ------------------------------
  Umarzanie akcji
  § 9.
  1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego
  Zgrom adzenia, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być
  umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą
  Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
  2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów
  wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------
  3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkow e na warunkach
  określonych przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------


  4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie
  miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. ------------------ --------------------
  5. Akcje mogą być umarzane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących
  przypadkach: ------------------------------------------------------------------------------
  a. udowodnionego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym działania
  Akcjonariusza na szkodę Spółki, -------------------------------------------------------------
  b. ogłoszenia upadłości Akcjonariusza. ------------------------------------------------------ ---
  6. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 5 powyżej, co
  zostanie stwierdzone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, Zarząd Spółki zwołuje – w terminie
  1 (jednego) miesiąca od daty podjęcie powyższej uchwały – Walne Zgromadze nie w celu
  podjęcia uchwały o umorzeniu akcji. ------------------------------
  7. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
  Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysok ość
  wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie
  umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie
  przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości
  przyp adających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni
  rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Walne
  Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów
  oddanych. ---------------------------------------------

  III. ORGANY SPÓŁKI --------------------------------------------------------------------------------
  § 10.
  Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------ ----------------------------
  1) Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------
  2) Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------
  3) Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Walne Zgromadzenie
  § 11.
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu
  roku obrotowego. -------------------- ------------------------------------------------------


  2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia
  pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
  Zarząd nie zwoł a go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -------
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -------------------------------------------
  4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za
  wskazane. --- -------------------------------------------------------------------------------------
  5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
  ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjon ariusze
  wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają
  zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd
  Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o który ch mowa w art.
  402¹ -402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego
  Zgromadzenia. -------------------------------------
  6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie:
  pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Heżeli
  żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów
  przewidzianych w Kodek sie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako
  wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
  § 12.
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad, chyba że cały kapitał zak ładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych
  nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -------------------------------------------
  2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
  Akcjonariuszy lub reprezen towanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych
  nie stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych
  przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa
  nie stanowią inaczej. -------------------------------------------------------------------
  4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo
  możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
  porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzeni a, po
  uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek


  zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. ---
  ----------------------------------
  § 13.
  1. Uchwał Walnego Zgroma dzenia podjętych większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych
  wymagają: ---------------------------------------------------------------------------------------
  a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady
  Nadzorczej, ---------------------------------------------------------------------------------------
  b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  ---------- ----------------------------------------------------------------------------
  c. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------------------
  d. zmiana Statu tu Spółki, -----------------------------------------------------------------------
  e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------
  f. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, ---------------- -
  g. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, ------------------------------------------
  h. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, -----------------
  i. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podob nej umowy z
  członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, ----------------------------
  j. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
  subskrypcyjnych. -------------------------------------------------------------------
  2. Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych
  wymagają: ---------------------------------------------------------------------------------------
  a. wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udzi ału we współwłasności
  nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania
  wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości,
  udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lu b udziale
  w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, ------------------------
  ---------------------------------------
  b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, --------------------------------
  c. ustalenie zasad wynagr adzania członków Rady Nadzorczej, ---------------------------
  d. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej
  Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,
  ------------------------- ----------------------------------------------


  e. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -------
  ------------------------------------------------------------------------------
  f. określanie dnia dywidendy, ----------------------------------------------------------------------
  g. określenie terminu wypłaty dywidendy, --------------------------------------------------------
  h. tworzenie i znoszenie funduszów celowych, ---------------------------------------------------
  i. zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----------------------------------------------------
  j. [skreślony], ---------------------------------------------- --------------------------------------------
  k. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------
  l. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------
  m. wybór likwidatorów, --- ----------------------------------------------------------------------------
  n. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. ----------------------------
  3. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 i 2, uchwały Walnego Zgromadzenia
  wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. ---------------------------
  4. [skreślony]. -------------------------------------------------------------------- ------------------------------
  § 14.
  Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
  Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. --
  § 15.
  Walne Zgromadzenia odbywają się w sied zibie Spółki. --------------------------------------------------
  Rada Nadzorcza
  § 16.
  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu), jednak nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków,
  w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoły wanych przez
  Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------
  2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Założycieli Spółki.
  ------------------------------------------------------------------- ---------------------
  3. Heżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z
  powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali
  członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powoła ć nowego członka Rady


  Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady
  Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od
  daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady N adzorczej, w zależności który z tych terminów
  upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek
  powołany na powyższych zasadach. ------------------------------------------------------------------------------
  ----- --
  4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają
  członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana
  przez Założycieli Spółki. ------------------------------------------------------- ------------
  5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty
  członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. ---- --------
  6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą
  i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------
  § 17.
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w
  razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -------------
  2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu
  lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierw sze posiedzenie nowo
  wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
  swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------- ------------------------------------------
  --------------------------------------------
  § 18.
  1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia
  Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (ra z na kwartał).
  Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----------------
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje
  posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub
  członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od
  chwili złożenia wniosku. -----------------------------------------------
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powia domieniem
  przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
  posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być
  wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą


  każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----------------------------------------------------
  ------------------------------------------------
  4. Posiedzen ia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka
  technicznego (np. =nternet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich
  uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak
  odbyty m posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
  zawiadomieni o treści projektów uchwał. -------------------------------------
  5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze
  pisemnego gł osowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie
  jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne
  jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
  -----------------------------------------------------------------------------
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i
  zawies zania w czynnościach członków Zarządu. -------------------------------------------------
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzon ych do
  porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------
  8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
  członków Rady. --------------------------------------------------------------------- --------
  9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej,
  jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
  dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnyc h spraw do porządku obrad. -----
  --------------------------------------------------------------------------------------
  § 19.
  1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. --------
  2. Do szczególnych obowiązków Rady Na dzorczej, realizowanych w formie podejmowanych
  uchwał należy: ----------------------------------------------------------------------------------------------
  a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok ob rotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
  stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia
  straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
  wyników tej oceny i d ziałalności Rady Nadzorczej, ------
  b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, ------------------------------------------------


  c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom
  Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----------------------------------------
  d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, -------------------------------------------
  e) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na us talenie
  wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki, -----------------------
  g) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury, ------------------------------------
  h) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwie rdzanie
  rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -------------------------
  i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków
  inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą
  transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 50.000,00 zł
  (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli nie zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez
  Radę Nadzorczą budżecie Spółki, --------------------------------
  j) wyrażanie zgody na zaciąganie prze z Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań
  o podobnym charakterze (w szczególności leasingu), nie przewidzianych w budżecie
  Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub
  kredytów przekroczyłaby kwotę 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----------------------------
  -----------------------------------------------------------------
  k) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę
  zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancj i i innych zobowiązań pozabilansowych, nie
  przewidzianych w budżecie Spółki, --------------------------------
  l) wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, -----------------
  m) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, pr zewłaszczenia na zabezpieczenie i
  innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w
  budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości
  przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
  złotych), --------------------------------------------------
  n) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w
  budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, ------------------ ---------
  --------------------------------------------------------------------


  o) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych
  spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, -------------
  p) wy rażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20%
  (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki
  lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej
  działal ności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie
  ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego, ------------------------
  --------------------------------------------------
  q) wyrażanie zgody na zbycie praw autor skich majątkowych lub innych praw własności
  intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych
  oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki, -------------
  --------------------------------------------------- -------------------------------
  r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, znaczącym
  Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązan ymi z którymkolwiek z Członków
  Zarządu Spółki lub znaczącym Akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć
  procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ---------------------------------------
  ------------------------------------
  s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i
  innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w
  charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie
  przewidziane w budżecie Spółki, przekracza łącznie kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy)
  złotych, -------------------------------------------------------
  t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub
  zaciągnięcie wszelkich nieodp łatnych zobowiązań, -------------------
  u) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad
  rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być
  związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony, ------------
  v) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji
  menedżerskiej, --------------------------------------------------------------------------------------
  w) wyrażanie zgody na umorzenie należności przek raczających kwotę 10.000,00 zł (słownie:
  dziesięć tysięcy złotych) rocznie, ----------------------------------------------------
  x) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----------------------------------------------------------
  y) uchwalanie regulaminu Ra dy Nadzorczej, ---------------------------------------------------


  z) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa; -------
  ż) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki. --------------------------------
  § 20.
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18
  ust. 7. -------------------------------------------------------------------------------
  2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ----- --------------
  § 21.
  1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego
  wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne
  wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obo wiązuje
  zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----------
  2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności
  członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji. -------------------------------- ------
  § 22.
  1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość
  głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku
  równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący
  Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ----
  -----------------------------------------------------------
  2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują ob ecni członkowie
  Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków
  Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne
  uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. ---
  3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na
  posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. ------
  -------------------------------------------------------------------------- ----------
  Zarząd
  § 23.
  1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych
  przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza
  w czynnościach cały skład lub poszczególnych c złonków Zarządu Spółki. -------------------------------
  ------------------------------------------------------------


  2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu
  kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. ------------------------------
  3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. -----------
  4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -------------------------------------
  § 24.
  1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. --------------------------------
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorst wa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub
  niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
  kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub
  niniejszego Statutu wymagają uchwały Walneg o Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd
  zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady
  Nadzorczej. ----------------------------------
  3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala
  Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ------------------------------------
  4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska
  i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszcze gólne uchwały oraz
  zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. ------------
  § 25.
  1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki
  wykonywana jest przez Członka Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloo sobowego, do
  składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków
  Zarządu działających łącznie. ---------------------------
  2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu
  lub pr okurenta. ---------------------------------------------------------------------------------
  3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. ----------------
  4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wys okości
  przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda
  Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych. ---------------
  --------------------------------------------------------------- ----------------------
  § 26.


  1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki, Rada Nadzorcza. Przewodniczący
  lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki
  umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych c zynności
  prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----------
  2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. ----------------------
  § 27.
  Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurenc yjnymi
  ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
  członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w kon kurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
  posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub
  akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną”
  uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność
  gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie
  działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
  osobow ości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny
  lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbl iżonym do
  podstawowego przedmiocie działalności Spółki. -------------------------------------------------------------

  IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI --------------------------------------------------------------
  § 28
  1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z o bowiązującymi przepisami. -----------------------
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy
  się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014 r.). ---------------
  ---------- ------------------------------------------------------------------
  § 29
  1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane
  coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku
  ne tto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna
  trzecia) kapitału zakładowego. ---------------------------------
  2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy
  uchwały W alnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane,
  stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -------------------------------------------


  3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ----------------------------------
  a) kapitał zapasowy; ---------------------------------------------------------------------------------
  b) inwestycje; --------------------------------------------------------------------------------------------
  c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----------------------------------------
  d) dywidendy dla Akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------
  e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

  V. POSTA NOWIENIA KOŃCOWE --------------------------------------------------------
  § 30.
  W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i
  inne obowiązujące przepisy.” -------------------------------------------------------- -----------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InfoScan SA
ISIN:PLINFSC00019
NIP:9512209251
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 1881863
www:www.infoscan.pl
Komentarze o spółce INFOSCAN
2018-05-08 20:11:50
Infoś
no to jutro na zielono
2018-08-08 19:58:37
konduktor
zapinać pasy pociąg rusza
2018-08-18 19:16:53
MM
Bardzo dobre info! Spółka prężnie się rozwija !!!
2018-09-25 21:01:30
Greg
Najlepsze przed spółką
2018-12-29 23:30:04
Ted
super. Termin decyzji lada chwila
2019-02-18 12:56:23
Spred
super dla wytrwałych, gorzej dla panikarzy co sprzedali
2019-03-04 19:41:24
Speed
super info
2019-03-04 22:40:57
Huk
mega news!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649