Raport.

INFOSCAN SA (26/2018) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Sobisia na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozszerzenie składu Zarządu Spółki związane jest z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, a także rozwojem działalności Spółki na rynkach zagranicznych.
Emitent umieszcza w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące Pana Piotra Sobisia.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  ŻYCIORYS ZAWODOWY (aktualny na 29 listopada 2018 r.) 
  Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
  została powołana 
  Piotr  Sobiś,  Wiceprezes  Zarządu,  Termin  upływu  kadencji:  06.06.2019  (kadencja  upływa  z  dniem  zatwierdzenia  przez  Walne 
  Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji). 
  Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
  Od ponad 10 lat związany z branżą finansową. Swoją karierę zaczynał w 2005 roku jako analityk finansowy. Później, przez blisko 7 lat 
  związany z Midas S.A., funduszem notowanym  na  GPW,  inwestującym w branży telekomunikacyjnej, gdzie odpowiadał m.in. za 
  komunikację z rynkiem kapitałowym. W tym okresie zasiadał także w zarządach spółek portfelowych Midas S.A. w Polsce i Wlk. Brytanii 
  (CenterNet  S.A.,  Mobyland  Sp.  z  o.o.,  Xebra  Ltd,  Advanced  Cellular  Communications  Ltd),  gdzie  odpowiadał  za  nadzór  korporacyjny 
  oraz analizy  biznesowe.  W  późniejszym  okresie  sprawował także  funkcje  w  Radach  Nadzorczych  oraz  Zarządach spółek  notowanych 
  na NewConnect. 
  Specjalista  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwami  oraz  analizach  biznesowych  i  finansowych.  Ekspert  w  dziedzinie  obowiązków 
  informacyjnych  spółek  publicznych.  Legitymuje  się  kilkuletnim  doświadczeniem  w  obszarze  regulacji  rynku  kapitałowego  w  Polsce, 
  wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i NewConnect. Posiada również ugruntowaną wiedzę i 
  doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. 
  Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania  i  Bankowości w  Poznaniu, a  następnie uzyskał  dyplom ukończenia  rocznego  programu  rozwoju 
  umiejętności  menedżerskich  „Management  2006™”  organizowanego  przez  Canadian  International  Management  Institute  (obecnie 
  ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing. 
  Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
  Nie wykonuje. 
  Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
  organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
  nadal wspólnikiem 
  Do października 2018 r. – członek organu zarządzającego – GLG Pharma S.A. 
  Obecnie – członek organu nadzorczego – Equilibra Sp. z o.o. 
  Obecnie – członek organu zarządzającego – ScanLink Medical Sp. z o.o. 
  Informacje  na  temat  czy  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  dana  osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
  których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa  określone  w  Ustawie  o  obrocie,  Ustawie  o  ofercie  lub 
  ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo  za  analogiczne  przestępstwa w  rozumieniu  przepisów  prawa 
  obcego, oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat  osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 
  organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
  Nie występują. 
  Szczegóły  wszystkich  przypadków  upadłości,  restrukturyzacji,  zarządu  komisarycznego  lub  likwidacji,  w  okresie  co  najmniej 
  ostatnich  pięciu  lat,  w  odniesieniu  do  podmiotów,  w  których  dana  osoba  pełniła  funkcje  członka  organu  zarządzającego  lub 
  nadzorczego  
  Nie występują. 
  Informacje,  czy  dana  osoba  prowadzi  działalność,  która  jest  konkurencyjna  w  stosunku  do  działalności  emitenta,  oraz  czy  jest 
  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
  jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
   
  Nie prowadzi oraz nie jest. 
   


  Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
  1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
   
  Nie figuruje. 


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InfoScan SA
ISIN:PLINFSC00019
NIP:9512209251
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 1881863
www:www.infoscan.pl
Komentarze o spółce INFOSCAN
2018-05-08 22:11:50
Infoś
no to jutro na zielono
2018-08-08 21:58:37
konduktor
zapinać pasy pociąg rusza
2018-08-18 21:16:53
MM
Bardzo dobre info! Spółka prężnie się rozwija !!!
2018-09-25 23:01:30
Greg
Najlepsze przed spółką
2018-12-30 00:30:04
Ted
super. Termin decyzji lada chwila
2019-02-18 13:56:23
Spred
super dla wytrwałych, gorzej dla panikarzy co sprzedali
2019-03-04 20:41:24
Speed
super info
2019-03-04 23:40:57
Huk
mega news!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649