Raport.

INFOSCAN SA (6/2018) Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A

W nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego EBI nr 6/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) uchwały o emisji przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii A, Zarząd Emitenta informuje o dokonaniu w dniu 7 marca 2018 r. przydziału 100 Obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) („Obligacje”).
Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej. Dniem Emisji będzie dzień 7 marca 2018 r. Tym samym Spółka przydzieliła wszystkie obligacje zaoferowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/02/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Celem emisji Obligacji jest finansowanie kosztów związanych z produkcją pierwszej partii urządzeń przeznaczonych na rynek amerykański i pokrycia wstępnych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności komercyjnej w USA.
Obligacje serii A Spółki wyemitowane zostały jako obligacje niezabezpieczone, a ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 9,50% w skali roku. Oprocentowanie jest liczone od dnia przydziału od kwoty wartości nominalnej Obligacji pozostającej do spłaty. Odsetki od Obligacji wypłacone zostaną w dniu wykupu, który wynosi on 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji i ustalony został na dzień 7 marca 2019 r. Warunki emisji Obligacji stanowią, iż Emitentowi przysługuje prawo przedterminowego wykupu Obligacji celem ich umorzenia, z zaznaczeniem wcześniejszego poinformowana obligatariuszy o takim zamiarze. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.
Obligacje zostaną wydane w formie dokumentów i nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InfoScan SA
ISIN:PLINFSC00019
NIP:9512209251
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 1881863
www:www.infoscan.pl
Komentarze o spółce INFOSCAN
2018-05-08 22:11:50
Infoś
no to jutro na zielono
2018-08-08 21:58:37
konduktor
zapinać pasy pociąg rusza
2018-08-18 21:16:53
MM
Bardzo dobre info! Spółka prężnie się rozwija !!!
2018-09-25 23:01:30
Greg
Najlepsze przed spółką
2018-12-30 00:30:04
Ted
super. Termin decyzji lada chwila
2019-02-18 13:56:23
Spred
super dla wytrwałych, gorzej dla panikarzy co sprzedali
2019-03-04 20:41:24
Speed
super info
2019-03-04 23:40:57
Huk
mega news!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649